Betänkande - A8-0472/2018Betänkande
A8-0472/2018

  REKOMMENDATION utkast till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492: Europeiska unionen - åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä

  18.12.2018 - (10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE)) - ***

  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: Iuliu Winkler

  Förfarande : 2018/0281(NLE)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0472/2018
  Ingivna texter :
  A8-0472/2018
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  utkast till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492: Europeiska unionen - åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä

  (10882/2018 – C8‑0496/2018 – 2018/0281(NLE))

  (Godkännande)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av utkastet till rådets beslut (10882/2018),

  –  med beaktande av förslaget till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina vad gäller DS492 Europeiska unionen – Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä (10883/2018),

  –  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket samt 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0496/2018),

  –  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0472/2018).

  1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Folkrepubliken Kina.

  MOTIVERING

  Detta är ett förslag om ingående av ett avtal genom skriftväxling med Folkrepubliken Kina i syfte att genomföra WTO-panelrapporten av den 19 april 2017 i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä, som inletts av Kina mot EU. EU måste respektera panelens resultat.

  Framför allt fann panelen att EU vid tilldelningen av kvantiteter inom tullkvoter till leverantörsländer enligt WTO:s regler i detta fall borde ha beaktat Kinas ökade kapacitet att exportera fjäderfäprodukter till EU som en särskild faktor efter det att hygienreglerna mjukades upp i juli 2008. Denna skyldighet följer av artikel XIII i Gatt om icke-diskriminerande tillämpning av kvantitativa restriktioner, särskilt artikel XIII.2 som föreskriver följande: “Vid tillämpning av importrestriktioner på en vara ska avtalsslutande parter eftersträva en fördelning av handeln med denna vara, vilken så nära som möjligt motsvarar de andelar, som de olika avtalsslutande parterna kunde väntas uppnå i frånvaro av sådana restriktioner [...]”. I denna bestämmelse anges även villkor som måste uppfyllas, bland annat, i led d “särskilda omständigheter som kan ha påverkat eller kan påverka handeln med varan i fråga”.

  I detta fall hade EU ökat sina tullar efter en plötslig ökning av importen av vissa fjäderfäprodukter i två separata ändringsomgångar enligt artikel XXVIII i Gatt. EU förhandlade fram en kompensation med Brasilien och Thailand, som var och en hade intresse i egenskap av huvudleverantör och/eller väsentlig leverantör, på grundval av importstatistik för den relevanta representativa treårsperioden. Vid den tidpunkten förekom ingen export från Kina till EU, eftersom Kina inte kunde exportera fjäderfä till EU på grund av sanitära restriktioner. Senare handelsstatistik visade emellertid att efter uppmjukningen av de sanitära åtgärderna ökade importen av vissa kokta fjäderfäprodukter från Kina betydligt. Panelen drog därför slutsatsen att när tullkvoter tilldelades till leverantörsländer borde EU ha behandlat Kina som leverantörsland och beaktat denna kinesiska export (panelen avvisade kinesiska påståenden om andra produkter, för vilka det inte förekom någon import).

  På det hela taget var panelens avgörande lugnande ur EU:s perspektiv eftersom det bekräftade att EU i allmänhet agerade i enlighet med sina skyldigheter inom ramen för WTO när man justerade tullarna för fjäderfä enligt artikel XXVIII i Gatt från 1994 och beviljade sina partner kompensation för tullkvoterna.

  Den rimliga tidsperioden för genomförandet av panelrapporten enligt WTO:s regler började den 19 april 2017. Sedan dess har kommissionen förhandlat om ett avtal med Kina om en ömsesidigt godtagbar lösning (rådet antog förhandlingsdirektiv den 12 mars 2018).

  Det föreslagna avtalet innehåller följande tullkvoter:

  •  En tullkvot på 6 060 ton för tullposition 1602.3929 (beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokt, innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä) med en särskild landstilldelning på 6 000 ton till Kina och 60 ton till övriga, med en tullsats inom kvoten på 10,9 %.

  •  En tullkvot på 660 ton för tullposition 1602.3985 (beredningar av kött av anka, gås, pärlhöns, kokt, innehållande mindre än 57 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä) med en särskild landstilldelning på 600 ton till Kina och 60 ton till övriga, med en tullsats inom kvoten på 10,9 %.

  •  En tullkvot erga omnes på 5 000 ton för tullposition 1602.3219 (höns av arten Gallus domesticus, kokt, innehållande mindre än 57 % av vikten av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä), med en tullsats inom kvoten på 8 %.

  EU är under tidspress för ingående av detta avtal för att kunna genomföra WTO-panelrapporten. Föredraganden rekommenderar att Europaparlamentet ska godkänna ingåendet av avtalet. EU bör ingå detta avtal så snart som möjligt, även för att på nytt genom särskilda åtgärder bekräfta EU:s fasta och orubbliga engagemang för multilateralism genom WTO, och särskilt för WTO:s effektivaste mekanism – systemet för tvistlösning.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina i samband med WTO-tvistlösningsförfarandet DS492 Åtgärder som påverkar tullmedgivanden för vissa köttprodukter av fjäderfä

  Referensnummer

  10882/2018 – C8-0496/2018 – COM(2018)05182018/0281(NLE)

  Datum för samråd/begäran om godkännande

  3.12.2018

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  10.12.2018

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Iuliu Winkler

  29.8.2018

   

   

   

  Antagande

  10.12.2018

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  35

  2

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Klaus Buchner, Sajjad Karim, Seán Kelly, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

  Ingivande

  18.12.2018

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  35

  +

  ALDE

  Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

  ECR

  Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

  EFDD

  Tiziana Beghin, Marco Zullo

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Seán Kelly, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anders Sellström, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Yannick Jadot

  2

  -

  ENF

  France Jamet, Danilo Oscar Lancini

  2

  0

  ENF

  Georg Mayer

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  Senaste uppdatering: 10 januari 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy