Процедура : 2018/0103(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0473/2018

Внесени текстове :

A8-0473/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Приети текстове :

P8_TA(2019)0386

ДОКЛАД     ***I
PDF 267kWORD 101k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Андрейс Мамикинс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0209),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0151/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0473/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6)  Масовият потребител не следва да има възможност да придобива, въвежда, притежава или използва тези прекурсори на взривни вещества в концентрации, равни или надвишаващи определени пределни стойности. Уместно е обаче да се позволи на масовия потребител да може да придобива, въвежда, притежава или използва някои прекурсори на взривни вещества над тази пределна стойност със законна цел, единствено ако притежава разрешение за това.

6)  На масовият потребител не следва да се разрешава да придобива, въвежда, притежава или използва тези прекурсори на взривни вещества в концентрации, равни или надвишаващи определени пределни стойности. На масовия потребител обаче следва да се разреши да придобива, въвежда, притежава или използва някои прекурсори на взривни вещества над тази пределна стойност със законна цел, единствено ако притежава разрешение за това.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7)  Разрешения могат да се издават за вещества само в концентрации, които не превишават пределната стойност, установена от настоящия регламент. Над тази пределна стойност рискът от незаконно производство на взривни вещества надхвърля пренебрежимо малкото използване от масовия потребител на тези прекурсори на взривни вещества, за които алтернативни или по-малки концентрации могат да постигнат същия резултат. В настоящия регламент следва също да се определи кои обстоятелства компетентните органи следва да вземат предвид като минимум,, когато преценяват дали да издадат разрешение. Това, заедно с формуляра, приложен към настоящия регламент, следва да улесни признаването на разрешенията в други държави членки, които прилагат режим за издаване на разрешения.

7)  Разрешения могат да се издават за вещества само в концентрации, които не превишават пределната стойност, установена от настоящия регламент. Над тази пределна стойност рискът от незаконно производство на взривни вещества надхвърля пренебрежимо малкото използване от масовия потребител на тези прекурсори на взривни вещества, за които алтернативни или по-малки концентрации могат да постигнат същия резултат. В настоящия регламент следва също да се предвиди изчерпателен набор от обективни критерии, които органите следва да вземат предвид, когато преценяват дали да издадат разрешение. Това, заедно с формуляра, приложен към настоящия регламент, следва да улесни признаването на разрешенията в други държави членки, които прилагат режим за издаване на разрешения.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8)  За да приложат ограниченията и мерките за контрол на настоящия регламент, икономическите оператори, които продават на професионални или масови потребители с разрешение, следва да разчитат на информацията, предоставяна нагоре по течението на веригата на доставки. Поради това всеки икономически оператор във веригата на доставки следва да уведоми получателя на този прекурсор на взривни вещества под ограничение, че предоставянето, въвеждането, притежаването или използването от масовия потребител на този прекурсор на взривни вещества подлежи на ограничение, както е посочено в настоящия регламент, например чрез поставяне на подходящ етикет или като се провери дали е поставен подходящ етикет, или като тази информация се включи в информационния лист за безопасност в съответствие с приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета32.

8)  За да приложат ограниченията и мерките за контрол на настоящия регламент, икономическите оператори, които продават на професионални или масови потребители с разрешение, следва да разчитат на информацията, предоставяна нагоре по течението на веригата на доставки. Поради това всеки икономически оператор във веригата на доставки следва да уведоми получателя на този прекурсор на взривни вещества под ограничение, че предоставянето, въвеждането, притежаването или използването от масовия потребител на този прекурсор на взривни вещества подлежи на ограничение, както е посочено в настоящия регламент, например чрез поставяне на подходящ етикет или като се провери дали е поставен подходящ етикет, и като тази информация се включи в информационния лист за безопасност в съответствие с приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета32.

_________________

_________________

32 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

32 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10)  Разграничението между професионален потребител, на когото могат да се предоставят прекурсори на взривни вещества под ограничение, и масов потребител, на когото не могат, зависи от това дали лицето възнамерява да използва прекурсора на взривни вещества за цели, свързани със спецификата на неговата търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност. Ето защо икономическите оператори следва да не предоставят даден прекурсор на взривни вещества под ограничение на физическо или юридическо лице, което упражнява професионална дейност в област, където този прекурсор на взривни вещества под ограничение не се използва обичайно за професионални цели.

10)  Разграничението между професионален потребител, на когото могат да се предоставят прекурсори на взривни вещества под ограничение, и масов потребител, на когото не могат, зависи от това дали лицето възнамерява да използва прекурсора на взривни вещества за цели, свързани със спецификата на неговата търговска, стопанска, занаятчийска, селскостопанска или професионална дейност. Ето защо икономическите оператори следва да не предоставят даден прекурсор на взривни вещества под ограничение на физическо или юридическо лице, което упражнява професионална дейност в област, където този прекурсор на взривни вещества под ограничение не се използва обичайно за професионални цели.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

12)  Доколкото онлайн местата за търговия са само посредници между икономическите оператори, от една страна, и масовите потребители, професионалните потребители или земеделските стопани, от друга страна, те не следва да се задължават да обучават своите служители, участващи в продажбата на прекурсори на взривни вещества под ограничение, или да проверяват самоличността, и, когато е целесъобразно, разрешението на потенциалния клиент или да искат друга информация от потенциалния клиент. Все пак, с оглед на централната роля на онлайн местата за търговия като посредници в икономическите трансакции онлайн, включително във връзка с продажбите на прекурсори на взривни вещества под ограничение, уместно е те да информират по ясен и ефективен начин потребителите, които имат за цел да предоставят прекурсори на взривни вещества под ограничение чрез използване на техните услуги, за задълженията съгласно настоящия регламент. Освен това е целесъобразно онлайн местата за търговия, които действат като посредници, да вземат мерки, за да помогнат на своите потребители да изпълнят задълженията си относно проверката, например като предложат инструменти за улесняване на проверката на разрешения. Всички тези задължения на онлайн местата за търговия, които действат като посредници съгласно настоящия регламент, следва да не засягат членове 14 и 15 от Директива 2000/31/EО на Европейския парламент и на Съвета34.

12)  Доколкото онлайн местата за търговия са само посредници между икономическите оператори, от една страна, и масовите потребители и професионалните потребители, от друга страна, те не следва да се задължават да обучават своите служители, участващи в продажбата на прекурсори на взривни вещества под ограничение, или да проверяват самоличността, и, когато е целесъобразно, разрешението на потенциалния клиент или да искат друга информация от потенциалния клиент. Все пак, с оглед на централната роля на онлайн местата за търговия като посредници в икономическите трансакции онлайн, включително във връзка с продажбите на регулирани прекурсори на взривни вещества, уместно е те да информират по ясен и ефективен начин потребителите, които имат за цел да предоставят регулирани прекурсори на взривни вещества относно техните задължения чрез използване на техните услуги, за задълженията съгласно настоящия регламент. Те следва също така да вземат мерки, за да помогнат на своите потребители да изпълнят задълженията си относно проверката, например като предложат инструменти за улесняване на проверката на разрешения. Освен това те следва да подлежат на същите задължения за откриване и докладване като икономическите оператори по отношение на съмнителни сделки.

__________________

 

34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).

 

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

14)  Изборът на веществата, използвани от извършители на престъпления за незаконното производство на взривни вещества, може бързо да се промени. Поради това следва да има възможност за включване, когато е необходимо по спешност, на допълнителни вещества в режима, предвиден с настоящия регламент. С цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за добавяне на допълнителни вещества, до които не трябва да има достъп масовият потребител, за изменение на стойностите на пределните концентрации, над които масовият потребител не трябва да има достъп до определени вещества под ограничение съгласно настоящия регламент, и за добавяне на допълнителни вещества, по отношение на които следва да се докладват подозрителните трансакции. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като те бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.35 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

14)  Изборът на веществата, използвани от извършители на престъпления за незаконното производство на взривни вещества, може бързо да се промени. Поради това е от съществено значение да има възможност за включване, когато е необходимо по спешност, на допълнителни вещества в режима, предвиден с настоящия регламент. С цел адаптиране към настъпилото развитие във връзка със злоупотребата с вещества като прекурсори на взривни вещества, на Комисията следва да се делегира правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за добавяне на допълнителни вещества, до които не трябва да има достъп масовият потребител, за изменение на стойностите на пределните концентрации, над които масовият потребител не трябва да има достъп до определени вещества под ограничение съгласно настоящия регламент, и за добавяне на допълнителни вещества, по отношение на които следва да се докладват подозрителните трансакции. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като те бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.35 По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

_________________

_________________

35 ОВ L 123, 12.5. 2016 г., стр. 1.

35 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „използване“ означава всяка преработка, формулиране, съхранение, обработка или смесване, включително при производството на изделие или всяка друга употреба;

(6)  „използване“ означава всяка преработка, формулиране, потребление, съхранение, отговорно пазене, обработка, пълнене в контейнери, прехвърляне от един контейнер в друг, смесване, производство на изделие или всяка друга употреба;

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  „подозрителна трансакция“ означава всяка трансакция, за която – след като се вземат предвид всички относими фактори, има достатъчно основания да се подозира, че веществото или сместа са предназначени за незаконно производство на взривни вещества;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „масов потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което се нуждае от прекурсор на взривни вещества под ограничение за цели, които не са свързани с неговата търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност;

(7)  „масов потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което се нуждае от прекурсор на взривни вещества под ограничение за цели, които не са свързани с неговата търговска, стопанска, занаятчийска, селскостопанска или професионална дейност;

Обосновка

Това изменение има за цел да поясни, че съгласно настоящия регламент земеделските стопани не са масови потребители.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „професионален потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, за което може да се докаже, че се нуждае от прекурсор на взривни вещества под ограничение за цели, които са свързани с неговата търговска, стопанска, занаятчийска или професионална дейност и от които се изключва предоставяне на друго лице на този прекурсор на взривни вещества под ограничение;

(8)  „професионален потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, за което може да се докаже, че се нуждае от прекурсор на взривни вещества под ограничение за цели, които са свързани с неговата търговска, стопанска, занаятчийска, селскостопанска или професионална дейност и от които се изключва предоставяне на масов потребител на този прекурсор на взривни вещества под ограничение;

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или публична организация, или група от такива лица и/или организации, което предоставя регулирани прекурсори на взривни вещества или услуги, свързани с регулирани прекурсори на взривни вещества, на пазара, както офлайн, така и онлайн, включително на онлайн места за търговия;

(9)  „икономически оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или публична организация, или група от такива лица и/или организации, което предоставя достъп до регулирани прекурсори на взривни вещества или услуги, свързани с регулирани прекурсори на взривни вещества, на пазара, както офлайн, така и онлайн, включително на онлайн места за търговия;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Параграф 1 не се прилага за амониев нитрат (CAS RN 6484-52-2), който се предоставя на, или се въвежда, притежава или използва от земеделски стопани за селскостопанска дейност на пълно или непълно работно време и не непременно във връзка с размера на земеделската площ.

заличава се

Обосновка

Това изменение има за цел да поясни, че съгласно настоящия регламент земеделските стопани не са масови потребители.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентният орган може да отнеме временно или да отмени разрешението винаги когато са налице основателни причини да смята, че условията, при които е издадено разрешението, вече не са изпълнени.

5.  Компетентният орган може да отнеме временно или да отмени разрешението винаги когато са налице основателни причини да смята, че условията, при които е издадено разрешението, вече не са изпълнени. Компетентният орган информира своевременно притежателите на лицензи за всяко спиране или отнемане на техните лицензи.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Взаимното признаване на лицензите, издадени от други държави членки, се извършва двустранно посредством споразумения между компетентните органи;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Разрешения, издадени от дадена държава членка в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 98/2013, които са все още валидни на [деня на началото на прилагането на настоящия регламент], загубват валидността си на тази дата. Всяка държава членка може да реши, след поискване от притежателя на разрешението, да потвърди, поднови или продължи валидността на такива разрешения, издадени от тази държава членка, ако прекурсорите на взривни вещества под ограничение подлежат на издаване на разрешение в съответствие с пределните стойности, установени в колона 3 на приложение І, и ако компетентният орган смята, че са изпълнени изискванията за даване на разрешение, посочени в параграф 1. Такова потвърждение, подновяване или удължаване на валидността следва да спазва срока, установен в параграф 3 на настоящия член.

9.  Разрешения, издадени от дадена държава членка в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) № 98/2013, които са все още валидни на [деня на началото на прилагането на настоящия регламент], загубват валидността си на тази дата. Най-късно до ... [6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] компетентните органи уведомяват притежателите на лицензи за датата, на която техните лицензи губят валидността си. Всяка държава членка може да реши, след поискване от притежателя на разрешението, да потвърди, поднови или продължи валидността на такива разрешения, издадени от тази държава членка, ако прекурсорите на взривни вещества под ограничение подлежат на издаване на разрешение в съответствие с пределните стойности, установени в колона 3 на приложение І, и ако компетентният орган смята, че са изпълнени изискванията за даване на разрешение, посочени в параграф 1. Такова потвърждение, подновяване или удължаване на валидността следва да спазва срока, установен в параграф 3 на настоящия член.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Икономически оператор, който предоставя прекурсор на взривни вещества под ограничение на друг икономически оператор, информира този икономически оператор, че придобиването, притежаването или използването от масовия потребител на същия прекурсор на взривни вещества под ограничение подлежи на ограничение, както е посочено в член 5, параграфи 1 и 3.

1.  Икономически оператор, който предоставя прекурсор на регулирани взривни вещества на друг икономически оператор, информира този икономически оператор, че придобиването, притежаването или използването от масовия потребител на същия прекурсор на регулирани взривни вещества подлежи на ограничение, както е посочено в член 5, параграфи 1 и 3, и на задълженията за докладване, определени в член 9.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Икономически оператор, който предоставя регулирани прекурсори на взривни вещества на професионален или масов потребител съгласно член 5, параграф 3, следва да гарантира и да е в състояние да докаже на компетентните органи, посочени в член 11, че неговите служители, участващи в продажбата на регулирани прекурсори на взривни вещества:

2.  Икономически оператор, който предоставя регулирани прекурсори на взривни вещества на професионален или масов потребител, следва да гарантира и да е в състояние да докаже на компетентните органи, посочени в член 11, че неговите служители, участващи в продажбата на регулирани прекурсори на взривни вещества:

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Онлайн място за търговия, което действа като посредник, взема мерки, за да гарантира, че неговите ползватели, когато предоставят прекурсори на взривни вещества под ограничение чрез предлаганите от тях услуги, са информирани за задълженията си съгласно настоящия регламент.

3.  Онлайн място за търговия, което действа като посредник, взема мерки, за да гарантира, че неговите ползватели, когато предоставят прекурсори на регулирани взривни вещества чрез предлаганите от тях услуги, са информирани за задълженията си съгласно настоящия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Забранява се всяко лично ползване на прекурсорите на регулирани взривни вещества от страна на икономическите оператори или на техния персонал.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да провери дали потенциалният клиент е професионален потребител или земеделски стопанин, икономическият оператор, който предоставя прекурсор на взривни вещества под ограничение на професионален потребител или земеделски стопанин, изисква за всяка трансакция данни за:

2.  За да провери дали новият клиент е професионален потребител или икономически оператор, икономическият оператор, който предоставя прекурсор на взривни вещества под ограничение на професионален потребител или на друг икономически оператор, изисква за всяка трансакция данни за:

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  търговската, стопанската, занаятчийската или професионалната дейност на потенциалния клиент;

a)  търговската, стопанската, занаятчийската или професионалната дейност, заедно с названието на дружеството и адреса на новия клиент;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  За целите на проверката на предвидената употреба на прекурсора на взривни вещества под ограничение икономическият оператор преценява дали предвидената употреба съответства на търговската, стопанската, занаятчийската или професионалната дейност на потенциалния клиент. Трансакцията може да бъде отказана, ако са налице основателни причини за съмнение в заявената от клиента предвидена употреба на прекурсора на взривни вещества под ограничение. Икономическият оператор докладва за извършването или опита за извършване на подозрителна трансакция в съответствие с член 9 от настоящия регламент.

Обосновка

Предложеният параграф 2 в член 8 изисква само информация от потенциалния клиент и съдържа субективни критерии за проверка на предвидената употреба. От гледна точка на сигурността това създава правен пропуск. Необходими са последващи действия във връзка с предоставената информация и оценка на предвидената употреба. Параграф 2а придава оперативно и обективно измерение на информацията, изисквана съгласно параграф 2, и би отговорил на необходимостта от укрепване на системата за контрол, без да се налага прекомерна тежест за засегнатите страни. Параграф 2а разглежда информацията, за която вече е предвидено да бъде предоставена.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За проверка на съответствието с настоящия регламент, както и за откриване и предотвратяване на незаконното производство на взривни вещества, икономическите оператори съхраняват данните, посочени в параграф 2, заедно с името и адреса на клиента, за срок от една година от датата на трансакцията. През този период данните се предоставят за проверка по искане на компетентните инспекционни органи или на правоприлагащите органи.

3.  За проверка на съответствието с настоящия регламент, както и за откриване и предотвратяване на незаконното производство на взривни вещества, икономическите оператори съхраняват данните, посочени в параграф 2, и името и адреса на клиента за срок от една година от датата на трансакцията. През този период данните се предоставят за проверка по искане на компетентните инспекционни органи или на правоприлагащите органи.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 9 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Задължението за докладване обхваща продуктите, които съдържат регулирани прекурсори на взривни вещества и отговарят на всеки един от следните критерии:

 

a) прекурсорът е посочен като съставка на етикета или на информационния лист за безопасност,

 

б) концентрацията на прекурсора е над 1% (или 3% N тегловно съдържание при азотните торове) и

 

в) прекурсорът може да бъде извлечен без усложнения.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За откриване и предотвратяване на незаконното производство на взривни вещества, икономическите оператори докладват за трансакции във връзка с регулирани прекурсори на взривни вещества, както и за трансакции, включващи професионални потребители, когато са налице основателни съмнения, че предназначението на веществото или сместа е незаконното производство на взривни вещества.

За откриване и предотвратяване на незаконното производство на взривни вещества, икономическите оператори и онлайн местата за търговия, действащи като посредници, докладват за трансакции във връзка с регулирани прекурсори на взривни вещества, както и за трансакции, включващи професионални потребители, когато са налице основателни съмнения, че предназначението на веществото или сместа е незаконното производство на взривни вещества.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Икономическите оператори докладват за такива подозрителни трансакции, като имат предвид всички обстоятелства, и по-специално когато потенциалният клиент:

Икономическите оператори и онлайн местата за търговия, действащи като посредници, докладват за такива подозрителни трансакции, като имат предвид всички обстоятелства, и по-специално когато потенциалният клиент:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Икономическите оператори, действащи като посредници, различни от онлайн места за търговия, въвеждат процедури за откриване на подозрителни трансакции, насочени към средата, в която се предлагат регулираните прекурсори на взривни вещества

2.  Икономическите оператори и онлайн местата за търговия, действащи като посредници, въвеждат процедури за откриване на подозрителни трансакции, насочени към средата, в която се предлагат регулираните прекурсори на взривни вещества

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Икономическите оператори могат да откажат подозрителна трансакция и трябва да докладват за такава трансакция или опит за такава трансакция в срок от 24 часа — съобщавайки в т.ч., когато това е възможно, самоличността на клиента — на националното звено за контакт на държавата членка, където е извършена или е направен опит да бъде извършена подозрителната трансакция.

3.  Икономическите оператори и онлайн местата за търговия, действащи като посредници, могат да откажат подозрителната трансакция. Те докладват за такава трансакция или опит за такава трансакция в срок от 24 часа – съобщавайки в т.ч., когато това е възможно, самоличността на клиента и всички относими подробности, поради които те са счели трансакцията за съмнителна – на националното звено за контакт на държавата членка, където е извършена или е направен опит да бъде извършена подозрителната трансакция. Ако даден икономически оператор или онлайн място за търговия, действащо като посредник, не може да докладва в рамките на 24 часа, той/то трябва да докладва своевременно.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За докладването на подозрителни трансакции всяка държава членка определя едно или повече национални звена за контакт с ясно посочен телефонен номер и адрес на електронна поща. Националните звена за контакт са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4.  За докладването на подозрителни трансакции всяка държава членка определя едно или повече национални звена за контакт с ясно посочен телефонен номер, адрес на електронна поща, интернет формуляр или друг ефективен инструмент. Националните звена за контакт са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки осигуряват обучение за органите в областта на правоприлагането, първоначалното реагиране и митниците, така че те да бъдат в състояние да разпознават веществата и смесите в регулираните прекурсори на взривни вещества по време на изпълнение на служебните си задължения и да могат да реагират своевременно и по подходящ начин на подозрителни действия.

1.  Държавите членки осигуряват обучение за органите в областта на правоприлагането, първоначалното реагиране и митниците, така че те да бъдат в състояние да разпознават веществата и смесите в регулираните прекурсори на взривни вещества по време на изпълнение на служебните си задължения и да могат да реагират своевременно и по подходящ начин на подозрителни действия. Държавите членки могат да поискат допълнителни специфични обучения от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  С цел да се улесни сътрудничеството и да се гарантира ефективното прилагане на настоящия регламент от всички заинтересовани страни държавите членки организират редовен обмен между правоприлагащите органи, националните надзорни органи, икономическите оператори, онлайн местата за търговия, действащи като посредници, и представителите на професионалните сектори, които използват регулирани прекурсори на взривни вещества. Икономическите оператори отговарят за предоставянето на информация на своя персонал относно начина, по който следва да се предоставят прекурсори на взривни вещества съгласно настоящия регламент, и за повишаване на осведомеността на персонала в това отношение.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  информация за това, как да се разпознават съмнителни трансакции и как да се докладва за тях;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  информация за режима на съхранение, гарантиращ, че регулираният прекурсор на взривни вещества се съхранява по сигурен начин;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията гарантира издаването на насоките, предвидени в параграф 1, на всички официални езици на Европейския съюз.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Националното звено за контакт на държавата членка, която налага ограничения или забрани за дадени вещества в съответствие с параграф 1, 2 или 3, информира икономическите оператори и онлайн местата за търговия, действащи като посредници, на територията на съответната държава членка за такива ограничения или забрани.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 5, Комисията може да реши, след консултация със съответната държава членка и, ако е целесъобразно, с трети страни, че мярката, предприета от държавата членка, е необоснована и да поиска от държавата членка да я оттегли.

6.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 5, Комисията може да реши, след консултация със съответната държава членка и ако е целесъобразно, с трети страни, че мярката, предприета от държавата членка, е необоснована и да поиска от държавата членка да я оттегли. Националното звено за контакт на съответната държава членка информира икономическите оператори и онлайн местата за търговия, действащи като посредници, на територията на съответната държава членка относно решението.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-рано от [шест години след началната дата на прилагане на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Оценката се извършва в съответствие с насоките на Комисията за по-добро регулиране.

Най-късно до ... [четири години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. Оценката се извършва в съответствие с насоките на Комисията за по-добро регулиране.

Изменение    38

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вещества, които не се предоставят на или не се въвеждат, притежават или използват от масовия потребител самостоятелно или в смеси, или вещества, които ги включват, освен ако концентрацията е равна или по-ниска от пределните стойности, определени в колона 2.

Вещества, които не се предоставят на или не се въвеждат, притежават или използват от масовия потребител самостоятелно или в смеси, или вещества, които ги включват, освен ако концентрацията е равна или по-ниска от пределните стойности, определени в колона 2, за които съмнителните трансакции трябва да бъдат докладвани в срок от 24 часа.

Изменение    39

Предложение за регламент

Приложение IІ – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вещества, самостоятелни или в смеси, по отношение на които се докладват подозрителни трансакции

Вещества, самостоятелни или в смеси, по отношение на които подозрителни трансакции трябва да бъдат докладвани в срок от 24 часа.

Изменение    40

Предложение за регламент

Приложение III – таблица – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Посочете дали прекурсорът(-ите) е(са) предназначен(и) за въвеждане или използване (или и двете) в държава членка, различна от издаващата настоящия лиценз, или извън Европейското икономическо пространство.

 

( ) Да

 

( ) Не

 

Адрес:

 

Срокове за въвеждането или използването (или и двете) на прекурсора(-ите):

Изменение    41

Предложение за регламент

Приложение III – таблица – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б. Посочете дали прекурсорът(-ите) е(са) предназначен(и) да бъдат предоставени за продажба на офлайн или онлайн място за търговия.

 

( ) Да

 

( ) Не

 

Наименование на мястото за търговия:

 

Адрес:

(1)

  OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 35.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества понастоящем се урежда от Регламент (ЕС) № 98/2013. Настоящият регламент установява частично хармонизирани правила, които ограничават пускането на пазара на химически вещества, като например водороден пероксид и азотна киселина (и смеси, които съдържат такива). Той предвижда обща забрана за притежаването и използването на тези химикали за „масовия потребител“, но държавите членки имат право да предоставят контролиран достъп за законна употреба, като установят национален режим за лицензиране или регистрация. От икономическите оператори, които пускат такива вещества на пазара, се изисква да ги етикетират и да докладват за съмнителни сделки пред националните звена за контакт. Посочените ограничения и задължения не се прилагат по отношение на професионалните потребители.

Комисията извърши последваща оценка по REFIT на прилагането на Регламент (ЕС) № 98/2013 от държавите членки. При оценката бяха установени редица слабости, като например големите различия в режимите за лицензиране/регистрация в различните държави членки; объркване от страна на икономическите оператори относно това кои продукти точно попадат в приложното поле на регламента; както и проблеми с мониторинга от националните органи на продажбите по интернет, вноса и движението в рамките на ЕС.

На 17 април 2018 г. Комисията представи това ново предложение (с което се отменя Регламент 98/2013) с цел преодоляване на съществуващите слабости. Това предложение е част от „пакета за сигурност“, насочен към по-добра защита на европейските граждани срещу тероризма и други форми на тежка престъпност. То има за цел преодоляване на установените „значителни пропуски“. Основните елементи на новото предложение включват прекратяване на регистрационния режим, изясняване на определенията, като например икономически оператори, масови потребители (като се включват и юридически лица), и задължение за икономическите оператори да проверяват лицензите при продажба (обяснителен меморандум, стр. 10 – 17).

Общите цели трябва да бъдат:

1. да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, предотвратявайки нарушаването на конкуренцията или бариерите пред

търговията (IА, стр. 21).

2. да се гарантира висока степен на сигурност чрез мерки за предотвратяване на престъпността и борба с нея;

Конкретните цели трябва да бъдат:

1. да се ограничи допълнително достъпът до някои прекурсори на взривни вещества и да се засилят проверките;

2. да се приведат ограниченията и проверките в съответствие с променящите се заплахи по отношение на прекурсорите на взривни вещества;

3. да се засили прилагането на регламента от компетентните органи;

4. да се подобри предаването на информация и постигането на съответствие по веригата на доставки;

5. да се улесни търговията в рамките на ЕС и да се предотврати нарушаването на конкуренцията;

6. да се увеличи яснотата на регламента и да се гарантира еднородността на прилагането му (IА, стр. 21).

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията за регламент относно прекурсорите на взривни вещества (COM (2018) 209 final – 2018/0103 (COD)). Фактът, че през 2015 и 2016 г. взривни вещества са използвани в приблизително 40% от терористичните нападения, извършени в Европейския съюз, показва необходимостта от отстраняване на съществуващите пропуски, за да се намалят възможностите за достъп до много опасни вещества. Докладчикът обаче счита, че има някои аспекти от предложението на Комисията, които могат да бъдат допълнително подобрени, по-специално по отношение на разясненията и спецификациите.

И накрая, докладчикът препоръчва да бъдат одобрени предложените изменения и така промененото предложение да бъде представено за приемане на пленарно заседание.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества

Позовавания

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Недадени становища

       Дата на решението

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Докладчици

       Дата на назначаване

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Margrete Auken

Дата на внасяне

18.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 22 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност