Postup : 2018/0103(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0473/2018

Předložené texty :

A8-0473/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0386

ZPRÁVA     ***I
PDF 247kWORD 98k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj Andrejs Mamikins

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0209),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0151/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0473/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Osoby z řad široké veřejnosti by neměly mít možnost nabývat, dovážet, držet nebo používat tyto prekurzory výbušnin v koncentracích na úrovni určitých mezních hodnot nebo vyšších. Je však vhodné stanovit, aby osoby z řad široké veřejnosti mohly některé prekurzory výbušnin nad touto mezní hodnotou koncentrace nabývat, dovážet, držet nebo používat pro legitimní účely, pouze pokud jsou držiteli příslušného povolení.

(6)  Osobám z řad široké veřejnosti by nemělo být povoleno nabývat, dovážet, držet nebo používat tyto prekurzory výbušnin v koncentracích na úrovni určitých mezních hodnot nebo vyšších. Osobám z řad široké veřejnosti by však mělo být dovoleno některé prekurzory výbušnin nad touto mezní hodnotou koncentrace nabývat, dovážet, držet nebo používat pro legitimní účely, pouze pokud jsou držiteli příslušného povolení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Povolení může být vydáno pouze pro látky v koncentracích nepřekračujících horní mez stanovenou tímto nařízením. Nad touto horní mezní hodnotou převažuje riziko v souvislosti s nedovolenou výrobou výbušnin nad zanedbatelným legitimním použitím těchto prekurzorů výbušnin ze strany široké veřejnosti, kde mohou stejného účinku dosáhnout alternativy nebo nižší koncentrace. Toto nařízení by mělo také stanovit jako nezbytné minimum, k jakým okolnostem mají příslušné orgány přihlížet při rozhodování, zda udělí povolení. Společně s formulářem, který tvoří přílohu tohoto nařízení, by to mělo usnadnit uznávání povolení v jiných členských státech, které uplatňují režim povolování.

(7)  Povolení může být vydáno pouze pro látky v koncentracích nepřekračujících horní mez stanovenou tímto nařízením. Nad touto horní mezní hodnotou převažuje riziko v souvislosti s nedovolenou výrobou výbušnin nad zanedbatelným legitimním použitím těchto prekurzorů výbušnin ze strany široké veřejnosti, kde mohou stejného účinku dosáhnout alternativy nebo nižší koncentrace. Toto nařízení by mělo také příslušným orgánům poskytnout vyčerpávající soubor objektivních kritérií, k nimž je nutno přihlížet při rozhodování, zda udělí povolení. Společně s formulářem, který tvoří přílohu tohoto nařízení, by to mělo usnadnit uznávání povolení v jiných členských státech, které uplatňují režim povolování.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Aby mohly být uplatňovány omezení a kontroly podle tohoto nařízení, měly by ty hospodářské subjekty, které prodávají profesionálním uživatelům nebo osobám z řad široké veřejnosti s povolením, využívat informace, které jsou dostupné na vyšší úrovni v dodavatelském řetězci. Proto by měl každý hospodářský subjekt v dodavatelském řetězci informovat příjemce daného prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, že zpřístupňování, dovoz, držení nebo používání tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení stanovenému v tomto nařízení, například připevněním vhodného označení, nebo ověřením, že příslušné označení je na obal připevněno, případně uvedením této informace v bezpečnostním listu sestaveném podle přílohy II nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/200632.

(8)  Aby mohly být uplatňovány omezení a kontroly podle tohoto nařízení, měly by ty hospodářské subjekty, které prodávají profesionálním uživatelům nebo osobám z řad široké veřejnosti s povolením, využívat informace, které jsou dostupné na vyšší úrovni v dodavatelském řetězci. Proto by měl každý hospodářský subjekt v dodavatelském řetězci informovat příjemce daného prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, že zpřístupňování, dovoz, držení nebo používání tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení stanovenému v tomto nařízení, například připevněním vhodného označení, nebo ověřením, že příslušné označení je na obal připevněno a tato informace je uvedena v bezpečnostním listu sestaveném podle přílohy II nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/200632.

_________________

_________________

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Rozdíl mezi profesionálním uživatelem, jemuž mohou být zpřístupněny prekurzory výbušnin, a osobou z řad široké veřejnosti, které nemohou být zpřístupněny, závisí na tom, zda tato osoba zamýšlí používat prekurzor výbušnin pro účely spojené s jejím konkrétním obchodem, živností nebo profesí. Hospodářské subjekty by proto neměly zpřístupňovat prekurzor výbušnin podléhající omezení fyzické ani právnické osobě, která je profesionálně činná v oblasti, kde se tento prekurzor výbušnin podléhající omezení pro profesionální účely obvykle nepoužívá.

(10)  Rozdíl mezi profesionálním uživatelem, jemuž mohou být zpřístupněny prekurzory výbušnin, a osobou z řad široké veřejnosti, které nemohou být zpřístupněny, závisí na tom, zda tato osoba zamýšlí používat prekurzor výbušnin pro účely spojené se svou konkrétní obchodní, řemeslnou, zemědělskou nebo profesní činností. Hospodářské subjekty by proto neměly zpřístupňovat prekurzor výbušnin podléhající omezení fyzické ani právnické osobě, která je profesionálně činná v oblasti, kde se tento prekurzor výbušnin podléhající omezení pro profesionální účely obvykle nepoužívá.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pokud on-line tržiště fungují pouze jako zprostředkovatelé mezi hospodářskými subjekty na jedné straně a osobami z řad široké veřejnosti, profesionálními uživateli nebo zemědělci na druhé straně, nemělo by být požadováno, aby poučila své pracovníky zapojené do prodeje prekurzorů výbušnin podléhajících omezení ani aby ověřovala totožnost, případně povolení potenciálního zákazníka nebo aby požadovala od potenciálního zákazníka jiné informace. Vzhledem k ústřední roli, kterou on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé hrají při on-line hospodářských transakcích, včetně prodeje prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, je vhodné, aby jednoznačně a účinně informovala uživatele, jimž mají v úmyslu zpřístupnit prostřednictvím využití služeb tržiště prekurzory výbušnin podléhající omezení, o povinnostech podle tohoto nařízení. Dále je vhodné, aby on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé učinila opatření, aby pomohla zajistit, že jejich uživatelé budou dodržovat povinnosti týkající se ověřování, například tím způsobem, že nabídnou nástroje usnadňující ověření povolení. Žádnými z těchto povinností na on-line tržištích působících jako zprostředkovatelé podle tohoto nařízení by neměly být dotčeny články 14 a 15 směrnice 2000/31/ES Evropského parlamentu a Rady34 .

(12)  Pokud on-line tržiště fungují pouze jako zprostředkovatelé mezi hospodářskými subjekty na jedné straně a osobami z řad široké veřejnosti profesionálními uživateli na druhé straně, nemělo by být požadováno, aby poučila své pracovníky zapojené do prodeje prekurzorů výbušnin podléhajících omezení ani aby ověřovala totožnost, případně povolení potenciálního zákazníka nebo aby požadovala od potenciálního zákazníka jiné informace. Nicméně vzhledem k ústřední roli, kterou on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé hrají při on-line hospodářských transakcích, včetně prodeje regulovaných prekurzorů výbušnin, je vhodné, aby jednoznačně a účinně informovala uživatele, jimž mají v úmyslu zpřístupnit prostřednictvím využití služeb tržiště regulované prekurzory výbušnin, o jejich povinnostech podle tohoto nařízení. Také by měla učinit opatření, aby pomohla zajistit, že jejich uživatelé budou dodržovat povinnosti týkající se ověřování, například tím způsobem, že nabídnou nástroje usnadňující ověření povolení. Dále by měla podléhat stejným povinnostem v oblasti odhalování a oznamování, jaké mají hospodářské subjekty s ohledem na podezřelé transakce.

__________________

 

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Volba látek používaných zločinci k nedovolené výrobě výbušnin se může rychle měnit. Mělo by tedy být možné do režimu stanoveného tímto nařízením zahrnout další látky, pokud je to nutné z důvodu naléhavosti. Za účelem zohlednění vývoje způsobů zneužívání látek jako prekurzorů výbušnin by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla přidávat na seznam další látky, jež nemají být zpřístupňovány široké veřejnosti, měnit mezní hodnoty koncentrací, při jejichž překročení se určité látky podléhající omezení podle tohoto nařízení nemají zpřístupňovat široké veřejnosti, a doplňovat na seznam další látky, u nichž mají být oznamovány podezřelé transakce. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů35 . Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci pak Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

(14)  Volba látek používaných zločinci k nedovolené výrobě výbušnin se může rychle měnit. Je proto klíčové, aby bylo možné do režimu stanoveného tímto nařízením zahrnout další látky, pokud je to nutné z důvodu naléhavosti. Za účelem zohlednění vývoje způsobů zneužívání látek jako prekurzorů výbušnin by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla přidávat na seznam další látky, jež nemají být zpřístupňovány široké veřejnosti, měnit mezní hodnoty koncentrací, při jejichž překročení se určité látky podléhající omezení podle tohoto nařízení nemají zpřístupňovat široké veřejnosti, a doplňovat na seznam další látky, u nichž mají být oznamovány podezřelé transakce. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů35 . Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci pak Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

_________________

_________________

35 Úř. věst. L 123, 12.5. 2016, s. 1.

35 Úř. věst. L 123, 12.5. 2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „použitím“ zpracování, formování, skladování, úprava nebo míchání, včetně výroby předmětu, nebo jakékoli jiné využití;

6)  „použitím“ zpracování, formování, spotřeba, skladování, uchovávání, úprava, plnění do zásobníků, přenos z jednoho zásobníku do jiného, míchání, výroba předmětu nebo jakékoli jiné využití;

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  „podezřelou transakcí“ každá transakce, u které po zvážení veškerých relevantních faktorů existují oprávněné důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena pro nedovolenou výrobu výbušnin;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „osobou z řad široké veřejnosti“ fyzická nebo právnická osoba, která potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely nevztahující se k její obvyklé obchodní, podnikatelské či profesní činnosti;

7)  „osobou z řad široké veřejnosti“ fyzická nebo právnická osoba, která potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely nevztahující se k její obvyklé obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo zemědělské či profesní činnosti;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že zemědělci nejsou podle tohoto nařízení „osobami z řad široké veřejnosti“.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „profesionálním uživatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k její obchodní, podnikatelské, živnostenské či profesní činnosti, což vylučuje zpřístupnění tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení jiné osobě;

8)  „profesionálním uživatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k její obchodní, podnikatelské, řemeslné nebo zemědělské či profesní činnosti, což vylučuje zpřístupnění tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení jiné osobě z řad široké veřejnosti;

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „hospodářským subjektem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, která na trh dodává regulované prekurzory výbušnin nebo poskytuje služby související s regulovanými prekurzory výbušnin, a to off-line nebo on-line včetně on-line tržišť;

9)  „hospodářským subjektem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, která na trhu dává k dispozici regulované prekurzory výbušnin nebo poskytuje služby související s regulovanými prekurzory výbušnin, a to off-line nebo on-line včetně on-line tržišť;

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odstavec 1 se nevztahuje na dusičnan amonný (č. CAS 6484-52-2), který je zpřístupňován zemědělcům, případně jimi dovážen, držen nebo používán pro zemědělskou činnost na celý nebo částečný pracovní úvazek, což nemusí nezbytně souviset s výměrou pozemků.

vypouští se

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnit, že zemědělci nejsou podle tohoto nařízení „osobami z řad široké veřejnosti“.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušný orgán může povolení pozastavit nebo zrušit, existují-li oprávněné důvody domnívat se, že podmínky, za nichž bylo povolení uděleno, již nejsou splněny.

5.  Příslušný orgán může povolení pozastavit nebo zrušit, existují-li oprávněné důvody domnívat se, že podmínky, za nichž bylo povolení uděleno, již nejsou splněny. Příslušný orgán včas informuje držitele povolení o každém pozastavení nebo zrušení jejich povolení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Vzájemné uznávání povolení vydaných jinými členskými státy probíhá dvoustranně prostřednictvím dohod mezi příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Povolení vydaná členským státem v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 98/2013, která jsou k datu [datum použitelnosti tohoto nařízení] stále platná, pozbývají k tomuto datu platnosti. Na žádost držitele povolení může každý členský stát rozhodnout, že tato povolení vydaná v daném členském státě potvrdí, obnoví nebo prodlouží, jestliže může být pro prekurzory výbušnin podléhající omezení vydáno povolení v souladu s mezními hodnotami stanovenými ve sloupci 3 přílohy I a jestliže se příslušný orgán domnívá, že jsou splněny požadavky na udělení povolení podle odstavce 1. Toto potvrzení, obnovení nebo prodloužení by mělo dodržovat lhůtu uvedenou v odstavci 3 tohoto článku.

9.  Povolení vydaná členským státem v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 98/2013, která jsou k datu [datum použitelnosti tohoto nařízení] stále platná, pozbývají k tomuto datu platnosti. Do ... [6 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] informují příslušné orgány držitele povolení o datu, ke kterému jejich povolení pozbývají platnosti. Na žádost držitele povolení může každý členský stát rozhodnout, že tato povolení vydaná v daném členském státě potvrdí, obnoví nebo prodlouží, jestliže může být pro prekurzory výbušnin podléhající omezení vydáno povolení v souladu s mezními hodnotami stanovenými ve sloupci 3 přílohy I a jestliže se příslušný orgán domnívá, že jsou splněny požadavky na udělení povolení podle odstavce 1. Toto potvrzení, obnovení nebo prodloužení by mělo dodržovat lhůtu uvedenou v odstavci 3 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení jinému hospodářskému subjektu, informuje tento hospodářský subjekt, že pořízení, držení nebo použití tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 a 3.

1.  Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení jinému hospodářskému subjektu, informuje tento hospodářský subjekt, že pořízení, držení nebo použití tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 a 3, a oznamovacím povinnostem stanoveným v článku 9.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje regulované prekurzory výbušnin profesionálnímu uživateli nebo osobě z řad široké veřejnosti podle čl. 5 odst. 3, zajistí a musí být schopen prokázat příslušným orgánům uvedeným v článku 11, že jeho pracovníci zapojení do prodeje regulovaných prekurzorů výbušnin jsou:

2.  Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje regulované prekurzory výbušnin profesionálnímu uživateli nebo osobě z řad široké veřejnosti, zajistí a musí být schopen prokázat příslušným orgánům uvedeným v článku 11, že jeho pracovníci zapojení do prodeje regulovaných prekurzorů výbušnin jsou:

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  On-line tržiště působící jako zprostředkovatel učiní opatření, aby zajistilo, že jeho uživatelé budou při zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení prostřednictvím jeho služeb informováni o svých povinnostech podle tohoto nařízení.

3.  On-line tržiště působící jako zprostředkovatel učiní opatření, aby zajistilo, že jeho uživatelé budou při zpřístupňování regulovaných prekurzorů výbušnin prostřednictvím jeho služeb informováni o svých povinnostech podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Jakékoli osobní použití regulovaných prekurzorů výbušnin hospodářskými subjekty nebo jejich zaměstnanci je zakázáno.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely ověření, že potenciální zákazník je profesionálním uživatelem nebo zemědělcem, si hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení profesionálnímu uživateli nebo zemědělci, vyžádá u každé transakce informace o:

2.  Pro účely ověření, že nový zákazník je profesionálním uživatelem nebo hospodářským subjektem, si hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení profesionálnímu uživateli nebo jinému hospodářskému subjektu, vyžádá u každé transakce informace o:

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  obchodování, podnikání, živnosti nebo profesi potenciálního zákazníka;

a)  obchodování, podnikání, živnosti nebo profesi spolu s názvem a adresou společnosti nového zákazníka;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro účely ověření zamýšleného použití prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení hospodářský subjekt posoudí, zda je zamýšlené použití v souladu s obchodováním, podnikáním, živností nebo profesí potenciálního zákazníka. Transakce může být odmítnuta, jestliže existují oprávněné důvody k pochybnosti o účelu použití prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, který zákazník uvedl. Hospodářský subjekt ohlásí podezřelou transakci nebo pokus o ni v souladu s článkem 9 tohoto nařízení.

Odůvodnění

Navrhovaný odstavec 2 článku 8 pouze požaduje informace od potenciálního zákazníka a poskytuje subjektivní kritéria pro ověření zamýšleného použití. Z bezpečnostního hlediska to představuje slabinu. Je nezbytné udělat na základě poskytnutých informací další krok a zamýšlené použití posoudit. Odstavec 2a uděluje informacím požadovaným podle odstavce 2 operativní a objektivnější rozměr a naplňoval by potřebu posílit systém kontrol, aniž by zúčastněné strany přetížil. Odstavec 2a se týká informací, které musí být již nyní poskytnuty.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pro účely ověření dodržování tohoto nařízení a pro účely odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin uchovávají hospodářské subjekty údaje uvedené v odstavci 2, společně s jménemadresou zákazníka, po dobu jednoho roku od data transakce. Po uvedenou dobu jsou údaje na požádání k dispozici příslušným kontrolním nebo donucovacím orgánům k provedení kontroly.

3.  Pro účely ověření dodržování tohoto nařízení a pro účely odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin uchovávají hospodářské subjekty údaje uvedené v odstavci 2 a jméno a adresu zákazníka po dobu jednoho roku od data transakce. Po uvedenou dobu jsou údaje na požádání k dispozici příslušným kontrolním nebo donucovacím orgánům k provedení kontroly.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Oznamovací povinnosti stanovené v tomto článku se vztahují na produkty obsahující regulované prekurzory výbušnin, které splňují všechna následující kritéria:

 

a) prekurzor je uveden jako složka na označení nebo v bezpečnostním listu,

 

b) koncentrace prekurzoru je větší než 1 % (nebo 3 % hmotnostní dusíku u dusíkatých hnojiv),

 

c) extrakce prekurzoru je možná bez komplikací.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin oznamují hospodářské subjekty transakce týkající se regulovaných prekurzorů výbušnin, včetně transakcí, jichž se účastní profesionální uživatelé, pokud existují oprávněné důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena pro nedovolenou výrobu výbušnin.

Pro účely odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin oznamují hospodářské subjekty a on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé transakce týkající se regulovaných prekurzorů výbušnin, včetně transakcí, jichž se účastní profesionální uživatelé, pokud existují oprávněné důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena pro nedovolenou výrobu výbušnin.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty oznámí tyto podezřelé transakce po přihlédnutí ke všem okolnostem, zejména pokud potenciální zákazník:

Hospodářské subjekty a on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé oznámí tyto podezřelé transakce po přihlédnutí ke všem okolnostem, zejména pokud potenciální zákazník:

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hospodářské subjekty jiné než on-line tržiště působící jako zprostředkovatel zavedou postupy na odhalování podezřelých transakcí zaměřené na prostředí, v němž jsou regulované prekurzory výbušnin nabízeny.

2.  Hospodářské subjekty on-line tržiště působící jako zprostředkovatel zavedou postupy na odhalování podezřelých transakcí zaměřené na prostředí, v němž jsou regulované prekurzory výbušnin nabízeny.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Hospodářské subjekty mohou odmítnout podezřelou transakci a oznámí podezřelou transakci nebo pokus o ni do 24 hodin, pokud možno včetně totožnosti zákazníka, národnímu kontaktnímu místu členského státu, kde k podezřelé transakci nebo pokusu o ni došlo.

3.  Hospodářské subjekty a on-line tržiště působící jako zprostředkovatel mohou podezřelou transakci odmítnout. Podezřelou transakci nebo pokus o ni do 24 hodin, pokud možno včetně totožnosti zákazníka a všech relevantních podrobností, které je vedly k tomu, považovat transakci za podezřelou, oznámí národnímu kontaktnímu místu členského státu, kde k podezřelé transakci nebo pokusu o ni došlo. Pokud by hospodářský subjekt nebo on-line tržiště působící jako zprostředkovatel nemohl podezřelou transakci oznámit do 24 hodin, učiní tak bez zbytečného odkladu.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý členský stát zřídí za účelem oznamování podezřelých transakcí jedno nebo více národních kontaktních míst s jasně určeným telefonním číslem a e-mailovou adresou. Národní kontaktní místa jsou dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

4.  Každý členský stát zřídí za účelem oznamování podezřelých transakcí jedno nebo více národních kontaktních míst s jasně určeným telefonním číslem a e-mailovou adresou, webovým formulářem nebo jiným účinným nástrojem. Národní kontaktní místa jsou dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí odbornou přípravu, aby donucovací orgány, zásahové složky a celní orgány byly při výkonu služby schopny rozpoznat látky a směsi představující regulované prekurzory výbušnin a včas a vhodně reagovat na podezřelou činnost.

1.  Členské státy zajistí odbornou přípravu, aby donucovací orgány, zásahové složky a celní orgány byly při výkonu služby schopny rozpoznat látky a směsi představující regulované prekurzory výbušnin a včas a vhodně reagovat na podezřelou činnost. Členské státy mohou požádat o další konkrétní odbornou přípravu Agenturu Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL).

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy pořádají pravidelné výměny mezi donucovacími orgány, vnitrostátními orgány dohledu, hospodářskými subjekty a on-line tržišti působícími jako zprostředkovatelé, jakož i zástupci profesí využívajících regulované prekurzory výbušnin, a to s cílem usnadnit spolupráci a zajistit, aby všechny zúčastněné strany toto nařízení účinně prováděly. Hospodářské subjekty odpovídají za informování svých pracovníků ohledně způsobu, jakým se prekurzory výbušnin v souladu s tímto nařízením zpřístupní, a za zvyšování povědomí v této oblasti.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  informace o tom, jak rozpoznat a oznámit podezřelé transakce;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  informace o opatřeních týkajících se skladování, které zajistí, že regulovaný prekurzor výbušnin bude uskladněn bezpečně;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zajistí, aby pokyny uvedené v odstavci 1 byly k dispozici ve všech úředních jazycích Unie.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Vnitrostátní kontaktní místo členského státu, který omezuje nebo zakazuje látky podle odstavců 1, 2 nebo 3, informuje o těchto omezeních a zákazech hospodářské subjekty a on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé na území tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Aniž je dotčen odstavec 5, může Komise po konzultaci s členským státem, případně s třetími stranami rozhodnout, že opatření, které členský stát přijal, není odůvodněné, a požadovat, aby jej členský stát zrušil.

6.  Aniž je dotčen odstavec 5, může Komise po konzultaci s členským státem, případně s třetími stranami rozhodnout, že opatření, které členský stát přijal, není odůvodněné, a požadovat, aby jej členský stát zrušil. Vnitrostátní kontaktní místo dotčeného členského státu o rozhodnutí neprodleně informuje hospodářské subjekty a on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé na území tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve [šest let od data použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Toto hodnocení bude provedeno v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy.

Do ... [čtyři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží Komise zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Toto hodnocení bude provedeno v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Látky, které se nezpřístupňují osobám z řad široké veřejnosti, ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány, samostatně ani ve směsích či látkách, které je obsahují, s výjimkou případů, kdy je koncentrace rovná nebo nižší než mezní hodnoty stanovené ve sloupci 2.

Látky, které se nezpřístupňují osobám z řad široké veřejnosti, ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány, samostatně ani ve směsích či látkách, které je obsahují, s výjimkou případů, kdy je koncentrace rovná nebo nižší než mezní hodnoty stanovené ve sloupci 2, a u nichž existuje povinnost oznámit podezřelé transakce do 24 hodin.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Látky samostatně nebo ve směsích, u nichž se oznamují podezřelé transakce

Látky samostatně nebo ve směsích, u nichž se podezřelé transakce musí oznámit do 24 hodin

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Příloha III – tabulka – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Uveďte, zda prekurzor bude uveden na trh nebo používán (nebo obojí) v jiném členském státě, než který vydává toto povolení, nebo mimo Evropský hospodářský prostor

 

( ) ano

 

( ) ne

 

Adresa:

 

Časový rámec pro uvedení na trh nebo použití (nebo obojí) prekurzoru:

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Příloha III – tabulka – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b. Uveďte, zda bude prekurzor zpřístupněn pro prodej na off-line nebo on-line tržištích.

 

( ) ano

 

( ) ne

 

Název tržiště:

 

Adresa:

(1)

  Úř. věst. C 367, 10.10.2019, s. 35.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání v současné době upravuje nařízení (EU) č. 98/2013. Toto nařízení zavádí částečně harmonizovaná pravidla, která omezují uvádění na trh u chemických látek, jako jsou např. peroxid vodíku nebo kyselina dusičná (a směsi, které tyto látky obsahují). Stanovuje všeobecný zákaz držení a používání těchto chemických látek osobami z řad široké veřejnosti. Členské státy ovšem mohou zavést vnitrostátní režim udělování povolení a registrace, a tím umožnit kontrolovaný přístup pro oprávněné zamýšlené použití. Hospodářské subjekty, které takové látky uvádí na trh, je musí označovat a musí vnitrostátním kontaktním místům oznamovat podezřelé transakce. Uvedená omezení a povinnosti se nevztahují na profesionální použití.

Komise povedla ex-post hodnocení v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), které se zabývalo prováděním nařízení (EU) č. 98/2013 členskými státy. Toto hodnocení odhalilo řadu slabých míst, např. velké rozdíly v režimech udělování povolení a registrace v jednotlivých členských státech, nejistotu hospodářských subjektů, které výrobky konkrétně spadají do pole působnosti nařízení, a problémy vnitrostátních orgánů při sledování internetových prodejů, dovozů a pohybů v rámci EU.

Dne 17. dubna 2018 Komise předložila tento nový návrh (kterým se zrušuje nařízení 98/2013) s cílem řešit stávající nedostatky. Tento návrh je součástí bezpečnostního balíčku, jehož cílem je lépe chránit evropské občany před terorismem a jinými druhy vážných trestných činů. Jeho cílem je překlenout odhalené „závažné mezery“. Hlavními prvky nového návrhu jsou přerušení režimu registrací, vyjasnění definic pojmů, jako jsou hospodářské subjekty, osoby z řad široké veřejnosti (zahrnutím i právnických osob), a povinnost hospodářských subjektů ověřovat při prodeji povolení (důvodová zpráva s. 9–16).

Obecné cíle jsou

1. zajistit fungování vnitřního trhu, zabránit narušování hospodářské soutěže nebo obchodním

překážkám (posouzení dopadu, s. 21);

2. zajistit vysokou úroveň bezpečnosti pomocí opatření na předcházení trestné činnosti a boj s ní;

Specifické cíle jsou:

1. dále omezovat přístup k určitým prekurzorům výbušnin a posilovat kontroly;

2. přizpůsobit omezení a kontroly vyvíjejícím se hrozbám, pokud jde o prekurzory výbušnin;

3. zlepšit prosazování nařízení příslušnými orgány;

4. zlepšit předávání informací a dodržování právních předpisů v celém dodavatelském řetězci;

5. usnadnit obchod v rámci EU a zabránit narušování hospodářské soutěže;

6. zlepšit srozumitelnost nařízení a zajistit jednotnost v jeho uplatňování (posouzení dopadu, s. 21).

Postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh nařízení Komise o prekurzorech výbušnin (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD). Skutečnost, že v letech 2015 a 2016 byly doma vyrobené výbušniny použity přibližně v 40 % teroristických útoků spáchaných v Evropské unii, ukazuje na potřebu překlenout stávající mezery, aby se snížily možnosti přístupu k vysoce nebezpečným látkám. Zpravodaj se ovšem domnívá, že v návrhu Komise jsou určité aspekty, které by bylo možné dále zlepšit, zejména co se týče vyjasnění a specifikací.

Zpravodaj závěrem doporučuje, aby byly předložené pozměňovací návrhy podpořeny a aby byl pozměněný návrh předán plenárnímu zasedání k přijetí.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

Referenční údaje

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Datum předložení EP

17.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Zpravodajové

       Datum jmenování

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Margrete Auken

Datum předložení

18.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí