Procedure : 2018/0103(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0473/2018

Indgivne tekster :

A8-0473/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0386

BETÆNKNING     ***I
PDF 230kWORD 87k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Andrejs Mamikins

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0209),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0151/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af ... (1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0473/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det bør ikke være muligt for almindelige borgere at erhverve, indføre, besidde eller bruge disse udgangsstoffer til eksplosivstoffer i koncentrationer på eller over visse grænseværdier. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at gøre det muligt for almindelige borgere at erhverve, indføre, besidde eller bruge visse udgangsstoffer til eksplosivstoffer over koncentrationsgrænsen til lovlige formål, dog kun hvis de har licens hertil.

(6)  Det ikke være tilladt for almindelige borgere at erhverve, indføre, besidde eller bruge disse udgangsstoffer til eksplosivstoffer i koncentrationer på eller over visse grænseværdier. Det bør imidlertid tillades almindelige borgere at erhverve, indføre, besidde eller bruge visse udgangsstoffer til eksplosivstoffer over koncentrationsgrænsen til lovlige formål, dog kun hvis de har licens hertil.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der kan kun udstedes licens til stoffer i koncentrationer, der ikke overstiger den øvre grænse, der er fastsat ved denne forordning. Over denne øvre grænse opvejer risikoen vedrørende ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer almindelige borgeres begrænsede lovlige brug af disse udgangsstoffer til eksplosivstoffer, idet der kan opnås samme virkning med alternativer eller lavere koncentrationer. Det bør i forordningen også fastlægges, hvilke omstændigheder de kompetente myndigheder som minimum bør tage hensyn til, når de overvejer at udstede en licens. Dette bør sammen med det skema, der er knyttet som bilag til forordningen, fremme anerkendelsen af licenser i andre medlemsstater, som anvender en licensordning.

(7)  Der kan kun udstedes licens til stoffer i koncentrationer, der ikke overstiger den øvre grænse, der er fastsat ved denne forordning. Over denne øvre grænse opvejer risikoen vedrørende ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer almindelige borgeres begrænsede lovlige brug af disse udgangsstoffer til eksplosivstoffer, idet der kan opnås samme virkning med alternativer eller lavere koncentrationer. Der bør i forordningen også opstilles en udtømmende liste over objektive kriterier, som myndighederne skal tage hensyn til, når de overvejer at udstede en licens. Dette bør sammen med det skema, der er knyttet som bilag til forordningen, fremme anerkendelsen af licenser i andre medlemsstater, som anvender en licensordning.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Med henblik på at anvende forordningens begrænsninger og kontrol, bør de økonomiske aktører, der sælger til professionelle brugere eller almindelige borgere med licens, anvende de oplysninger, som gøres tilgængelige længere oppe i leverandørkæden. Hver økonomiske aktør i leverandørkæden bør derfor oplyse modtageren af det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, at tilgængeliggørelse, indførelse, besiddelse eller brug af det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer er underlagt en begrænsning i henhold til forordningen, f.eks. ved at anbringe en passende mærkning eller ved at kontrollere, at en passende mærkning anbringes, eller ved medtage denne oplysning på sikkerhedsdatabladet udarbejdet i overensstemmelse med bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200632.

(8)  Med henblik på at anvende forordningens begrænsninger og kontrol, bør de økonomiske aktører, der sælger til professionelle brugere eller almindelige borgere med licens, anvende de oplysninger, som gøres tilgængelige længere oppe i leverandørkæden. Hver økonomiske aktør i leverandørkæden bør derfor oplyse modtageren af det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, at tilgængeliggørelse, indførelse, besiddelse eller brug af det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer er underlagt en begrænsning i henhold til forordningen, f.eks. ved at anbringe en passende mærkning eller ved at kontrollere, at en passende mærkning anbringes, og ved at medtage denne oplysning på sikkerhedsdatabladet udarbejdet i overensstemmelse med bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200632.

_________________

_________________

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Sondringen mellem en professionel bruger, som udgangsstoffer til eksplosivstoffer kan gøres til tilgængelige for, og en almindelig borger, som de ikke kan gøres tilgængelige for, bygger på, om personen agter at bruge de pågældende udgangsstoffer til eksplosivstoffer til formål, der knytter sig til hans specifikke virksomhed som handlende eller håndværker eller hans specifikke profession. Økonomiske aktører bør derfor ikke stille et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger til rådighed for en fysisk eller juridisk person, som er erhvervsaktiv inden for et område, hvor det specifikke udgangsstof til eksplosivstoffer ikke har tendens til blive anvendt til professionelle formål.

(10)  Sondringen mellem en professionel bruger, som udgangsstoffer til eksplosivstoffer kan gøres til tilgængelige for, og en almindelig borger, som de ikke kan gøres tilgængelige for, bygger på, om personen agter at bruge de pågældende udgangsstoffer til eksplosivstoffer til formål, der knytter sig til vedkommende specifikke virksomhed som handlende eller håndværker eller landbrugs- eller erhvervsaktiviteter. Økonomiske aktører bør derfor ikke stille et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger til rådighed for en fysisk eller juridisk person, som er erhvervsaktiv inden for et område, hvor det specifikke udgangsstof til eksplosivstoffer ikke har tendens til blive anvendt til professionelle formål.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For så vidt onlinemarkedspladser blot fungerer som mellemled mellem på den ene side økonomiske aktører og på anden side almindelige borgere, professionelle brugere eller landbrugere, bør de ikke forpligtes til at vejlede deres ansatte, som deltager i salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, eller kontrollere den potentielle kundes identitet og, eventuelt, vedkommendes licens eller anmode den potentielle kunde om andre oplysninger. I betragtning af den centrale rolle, som onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled, spiller i økonomiske transaktioner online, herunder for så vidt angår salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, bør de klart og effektivt oplyse brugere, som agter at gøre udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængelige gennem anvendelse af onlinemarkedspladsernes tjenester, om forpligtelserne i henhold til forordningen. Desuden bør onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled, træffe foranstaltninger, der bidrager til at sikre, at brugerne opfylder deres kontrolforpligtelser, f.eks. ved at tilbyde redskaber, som letter kontrollen af licenser. Alle sådanne forpligtelser vedrørende onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled, i henhold til forordningen bør ikke berøre artikel 114 og 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF34.

(12)  For så vidt onlinemarkedspladser blot fungerer som mellemled mellem på den ene side økonomiske aktører og på anden side almindelige borgere og professionelle brugere, bør de ikke forpligtes til at vejlede deres ansatte, som deltager i salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger, eller kontrollere den potentielle kundes identitet og, eventuelt, vedkommendes licens eller anmode den potentielle kunde om andre oplysninger. I betragtning af den centrale rolle, som onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled, spiller i økonomiske transaktioner online, herunder for så vidt angår salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, bør de klart og effektivt oplyse brugere, som agter at gøre regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige, om deres forpligtelser gennem anvendelse af onlinemarkedspladsernes tjenester, om forpligtelserne i henhold til forordningen. De bør desuden træffe foranstaltninger, der bidrager til at sikre, at brugerne opfylder deres kontrolforpligtelser, f.eks. ved at tilbyde redskaber, som letter kontrollen af licenser. Herudover bør de være underlagt samme afslørings- og indberetningsforpligtelser som de økonomiske aktører for så vidt angår mistænkelige transaktioner.

__________________

 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

 

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Valget af de stoffer, som kriminelle bruger til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, kan hurtigt ændre sig. Det bør derfor være muligt at medtage yderligere stoffer i den ordning, der indføres med denne forordning, om nødvendigt ved brug af en hasteprocedure. For at tage højde for udviklingen med hensyn til misbrug af stoffer som udgangsstoffer til eksplosivstoffer bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af de koncentrationsgrænseværdier, over hvilke visse stoffer, der er underlagt begrænsninger ved denne forordning, ikke må gøres tilgængelige for den brede offentlighed, og tilføjelse af yderligere stoffer, for hvilke mistænkelige transaktioner skal indberettes. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201635 For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(14)  Valget af de stoffer, som kriminelle bruger til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer, kan hurtigt ændre sig. Det er derfor afgørende at gøre det muligt at medtage yderligere stoffer i den ordning, der indføres med denne forordning, om nødvendigt ved brug af en hasteprocedure. For at tage højde for udviklingen med hensyn til misbrug af stoffer som udgangsstoffer til eksplosivstoffer bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændringer af de koncentrationsgrænseværdier, over hvilke visse stoffer, der er underlagt begrænsninger ved denne forordning, ikke må gøres tilgængelige for den brede offentlighed, og tilføjelse af yderligere stoffer, for hvilke mistænkelige transaktioner skal indberettes. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201635. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

_________________

_________________

35 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1.

35 EUT L 123 af 12.5. 2016, s. 1.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  "brug" enhver forarbejdning, formulering, oplagring, behandling eller blanding, herunder ved fremstilling af en artikel, eller enhver anden anvendelse

(6)  "brug": enhver forarbejdning, formulering, forbrug, oplagring, varetægt, behandling, påfyldning i beholdere, overførsel fra en beholder til en anden, blanding, fremstilling af en artikel eller enhver anden anvendelse

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a)  "mistænkelig transaktion": enhver transaktion, for hvilken der under hensyntagen til alle relevante faktorer er rimelig grund til at formode, at stoffet eller blandingen er bestemt til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "almindelig borger" enhver fysisk eller juridisk person, hvis behov for et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger ikke knytter sig til vedkommendes sædvanlige virksomhed som handlende, håndværker eller forretningsdrivende eller sin sædvanlige profession

7)  "almindelig borger": enhver fysisk eller juridisk person, hvis behov for et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger ikke knytter sig til vedkommendes sædvanlige virksomhed som handlende, håndværker eller forretningsdrivende eller landbrugs- eller erhvervsmæssige aktiviteter

Begrundelse

ÆF'et har til formål at præcisere, at landbrugere ikke betragtes som almindelige borgere i denne forordnings forstand.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "professionel bruger" enhver fysisk eller juridisk person, hvis behov for et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger knytter sig til vedkommendes sædvanlige virksomhed som handlende, håndværker eller forretningsdrivende eller sin sædvanlige profession, hvilket udelukker, at udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger, stilles til rådighed for en anden person

8)  "professionel bruger": enhver fysisk eller juridisk person, hvis behov for et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger knytter sig til vedkommendes sædvanlige virksomhed som handlende, håndværker eller forretningsdrivende eller sine landbrugs- eller erhvervsmæssige aktiviteter, hvilket udelukker, at udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger, stilles til rådighed for en almindelig borger

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "økonomisk aktør" enhver fysisk eller juridisk person, offentligt organ eller gruppe af sådanne personer og/eller organer, der leverer produkter eller tjenesteydelser, der vedrører regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, på markedet, enten off- eller online, herunder onlinemarkedspladser

9)  "økonomisk aktør": enhver fysisk eller juridisk person, offentligt organ eller gruppe af sådanne personer og/eller organer, der tilgængeliggør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer eller tjenesteydelser, der vedrører regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, på markedet, enten off- eller online, herunder onlinemarkedspladser

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på ammoniumnitrat (CAS RN 6484-52-2), som gøres tilgængelige for eller indføres, besiddes eller bruges af landbrugere til brug for landbrugsaktiviteter, enten på fuld tid eller på deltid og ikke nødvendigvis i forhold til landarealets størrelse.

udgår

Begrundelse

ÆF'et har til formål at præcisere, at landbrugere ikke betragtes som almindelige borgere i denne forordnings forstand.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den kompetente myndighed kan suspendere eller tilbagekalde licensen, når der er rimelig grund til at antage, at betingelserne for at udstede licensen ikke længere er opfyldt.

5.  Den kompetente myndighed kan suspendere eller tilbagekalde licensen, når der er rimelig grund til at antage, at betingelserne for at udstede licensen ikke længere er opfyldt. Den kompetente myndighed underretter licensindehavere om eventuelle suspenderinger eller tilbagekaldelser af deres licenser i god til forinden.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Gensidig anerkendelse af licenser udstedt af andre medlemsstater finder sted bilateralt i form af aftaler indgået mellem de kompetente myndigheder;

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 6 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Licenser, som en medlemsstat har udstedt i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) nr. 98/2013, og som stadig er gyldig pr. [the day of entry into application of this Regulation], mister deres gyldighed på nævnte dato. Den enkelte medlemsstat kan efter anmodning fra indehaveren af licensen beslutte at bekræfte, forny eller forlænge sådanne licenser, der er udstedt i den pågældende medlemsstat, hvis udgangsstofferne til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger kan underkastes krav om licens i overensstemmelse med grænseværdierne i kolonne 3 i bilag I, og hvis den kompetente myndighed finder, at kravene til licensudstedelse som omhandlet i stk. 1 er opfyldt. En sådan bekræftelse, fornyelse eller forlængelse skal ske inden for den tidsfrist, der er fastsat i denne artikel stk. 3.

9.  Licenser, som en medlemsstat har udstedt i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EU) nr. 98/2013, og som stadig er gyldig pr. [the day of entry into application of this Regulation], mister deres gyldighed på nævnte dato. Den kompetente myndighed underretter senest … [6 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse] licensindehaverne om datoen for udløb af deres licensers gyldighed. Den enkelte medlemsstat kan efter anmodning fra indehaveren af licensen beslutte at bekræfte, forny eller forlænge sådanne licenser, der er udstedt i den pågældende medlemsstat, hvis udgangsstofferne til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger kan underkastes krav om licens i overensstemmelse med grænseværdierne i kolonne 3 i bilag I, og hvis den kompetente myndighed finder, at kravene til licensudstedelse som omhandlet i stk. 1 er opfyldt. En sådan bekræftelse, fornyelse eller forlængelse skal ske inden for den tidsfrist, der er fastsat i denne artikel stk. 3.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En økonomisk aktør, som gør et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængeligt for en anden økonomisk aktør, oplyser den pågældende økonomiske aktør om, at almindelige borgeres erhvervelse, besiddelse eller brug af det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer er underlagt en begrænsning, jf. artikel 5, stk. 1og 3.

1.  En økonomisk aktør, som gør et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængeligt for en anden økonomisk aktør, oplyser den pågældende økonomiske aktør om, at almindelige borgeres erhvervelse, besiddelse eller brug af det pågældende udgangsstof til eksplosivstoffer er underlagt en begrænsning, jf. artikel 5, stk. 1og 3, og indberetningsforpligtelsen omhandlet i artikel 9.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En økonomisk aktør, der gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige for en professionel bruger eller en almindelig borger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, skal sørge for og være i stand til over for de i artikel 11 omhandlede kompetente myndigheder at godtgøre, at de af deres ansatte, der deltager i salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer er:

2.  En økonomisk aktør, der gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige for en professionel bruger eller en almindelig borger skal sørge for og være i stand til over for de i artikel 11 omhandlede kompetente myndigheder at godtgøre, at de af deres ansatte, der deltager i salg af regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer er:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En onlinemarkedsplads, som fungerer som mellemled, træffer foranstaltninger til sikring af, at dens brugere, når de gør udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængelige gennem dens tjenester, oplyses om deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

3.  En onlinemarkedsplads, som fungerer som mellemled, træffer foranstaltninger til sikring af, at dens brugere, når de gør regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer tilgængelige gennem dens tjenester, oplyses om deres forpligtelser i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Det forbydes økonomiske aktører og deres personale at anvende de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer til noget som helst personligt formål.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på at kontrollere, at en potentiel kunde er en professionel bruger eller en landbruger, skal en økonomisk aktør, som gør et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængeligt for en professionel bruger eller en landbruger, anmode om:

2.  Med henblik på at kontrollere, at en ny kunde er en professionel bruger eller en økonomisk aktør, skal en økonomisk aktør, som gør et udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger tilgængeligt for en professionel bruger eller en anden økonomisk aktør, anmode om:

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den potentielle kundes handelsbranche, forretningsområde, håndværk eller profession

a)  den potentielle kundes handelsbranche, forretningsområde, håndværk eller profession, og selskabets navn og adresse

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Den økonomiske aktør skal med henblik på at verificere den tilsigtede anvendelse af udgangsstoffet til eksplosivstof underlagt begrænsninger vurdere, om den tilsigtede anvendelse er i overensstemmelse med den potentielle kundes handelsbranche, forretningsområde, håndværk eller profession. Transaktionen kan afvises, hvis der er rimelig grund til at betvivle den af kunden angivne tilsigtede anvendelse af udgangsstoffet til eksplosivstof underlagt begrænsninger. Den økonomiske aktør skal indberette mistanker eller forsøg på transaktioner i overensstemmelse med artikel 9 i denne forordning.

Begrundelse

Det foreslåede stk. 2 i artikel 8 anmoder blot om oplysninger fra den potentielle kunde og indeholder subjektive kriterier til kontrol af den påtænkte anvendelse. Dette skaber et smuthul set ud fra et sikkerhedsperspektiv. Det er nødvendigt, at der sker en opfølgning på de fremsendte oplysninger og en vurdering af den tilsigtede anvendelse. Stk. 2a tilføjer en operativ og mere objektiv dimension til de oplysninger, der kræves i henhold til stk. 2, og det vil imødekomme behovet for at styrke kontrolsystemet uden at overbebyrde de berørte parter. Stk. 2a vedrører oplysninger, som det allerede skal fremsendes.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning og afsløre og forebygge ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer opbevarer økonomiske aktører de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, sammen med kundens navn og adresse, i et år fra datoen for transaktionen. I denne periode gøres oplysningerne tilgængelig for inspektion efter anmodning fra de kompetente inspektionsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder.

3.  Med henblik på at kontrollere overholdelsen af denne forordning og afsløre og forebygge ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer opbevarer økonomiske aktører de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, og kundens navn og adresse, i et år fra datoen for transaktionen. I denne periode gøres oplysningerne tilgængelig for inspektion efter anmodning fra de kompetente inspektionsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Indberetningsforpligtelserne fastsat i denne artikel omfatter produkter, der indeholder regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som opfylder alle følgende kriterier:

 

a) udgangsstoffet er opført som en ingrediens på mærkningen eller i sikkerhedsdatabladet

 

b) koncentrationen i udgangsstoffet er på over 1 % (eller 3 % N i vægtprocent for kvælstofgødning)

 

c) udgangsstoffet kan udskilles uden komplikationer.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 9, stk. 1, afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på at afsløre og forebygge ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer indberetter økonomiske aktører transaktioner vedrørende regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, herunder transaktioner med professionelle brugere, hvor der er begrundet mistanke om, at stoffet eller blandingen er beregnet til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer.

Med henblik på at afsløre og forebygge ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer indberetter økonomiske aktører og onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled, transaktioner vedrørende regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer, herunder transaktioner med professionelle brugere, hvor der er begrundet mistanke om, at stoffet eller blandingen er beregnet til ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Økonomiske aktører indberetter sådanne mistænkelige transaktioner, navnlig hvis den potentielle kunde udviser et eller flere af følgende træk:

Økonomiske aktører og onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled, indberetter sådanne mistænkelige transaktioner, navnlig hvis den potentielle kunde udviser et eller flere af følgende træk:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 9 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Andre økonomiske aktører end onlinemarkedspladser, som fungerer som mellemled, skal have indført procedurer til afsløring af mistænkelige transaktioner målrettet det miljø, hvori de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer udbydes.

2.  Økonomiske aktører og onlinemarkedspladser, som fungerer som mellemled, skal have indført procedurer til afsløring af mistænkelige transaktioner målrettet det miljø, hvori de regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer udbydes.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 9 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Økonomiske aktører kan afvise den mistænkelige transaktion og skal indberette den mistænkelige transaktion eller den forsøgte transaktion inden for 24 timer, herunder, hvis det er muligt, kundens identitet, til det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor den mistænkelige transaktion blev gennemført eller forsøgt.

3.  Økonomiske aktører og onlinemarkedspladser, der fungerer som formidler, kan afvise den mistænkelige transaktion. De skal indberette den mistænkelige transaktion eller den forsøgte transaktion inden for 24 timer, herunder, hvis det er muligt, kundens identitet, og alle relevante oplysninger, der har foranlediget dem til at anse en transaktion for at være mistænkelig, til det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor den mistænkelige transaktion blev gennemført eller forsøgt. Hvis en økonomisk operatør eller onlinemarkedsplads, der fungerer som mellemled, ikke er i stand til at foretage indberetning inden for 24 timer, skal indberetningen foretages så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hver medlemsstat opretter et eller flere nationalе kontaktpunkter med klart angivet telefonnummer og e-mailadresse til indberetning af mistænkelige transaktioner. De nationale kontaktpunkter er tilgængelige 24 timer i døgnet alle ugens syv dage.

4.  Hver medlemsstat opretter et eller flere nationale kontaktpunkter med klart angivet telefonnummer og e-mailadresse, online-formular eller andet behændigt middel til indberetning af mistænkelige transaktioner. De nationale kontaktpunkter er tilgængelige 24 timer i døgnet alle ugens syv dage.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sørger for uddannelse af retshåndhævende myndigheder, førsteresponsenheder og toldmyndigheder med henblik på at genkende regulerede udgangsstoffer og -blandinger til eksplosivstoffer i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og til at reagere rettidigt og på en passende måde på mistænkelige aktiviteter.

1.  Medlemsstaterne sørger for uddannelse af retshåndhævende myndigheder, førsteresponsenheder og toldmyndigheder med henblik på at genkende regulerede udgangsstoffer og -blandinger til eksplosivstoffer i forbindelse med udøvelsen af deres hverv og til at reagere rettidigt og på en passende måde på mistænkelige aktiviteter. Medlemsstaterne kan anmode om yderligere specifikke uddannelsesforløb fra Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol).

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne tilrettelægger med henblik på at befordre samarbejde og sikre, at alle interessenter gennemfører denne forordning effektivt, regelmæssige udvekslinger mellem retshåndhævende myndigheder, nationale tilsynsmyndigheder, økonomiske aktører, onlinemarkeder, der fungerer som mellemled, og repræsentanter for de erhvervssektorer, der anvender udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Økonomiske aktører er ansvarlige for at fremlægge oplysninger for deres personale om, hvordan udgangsstoffer til eksplosivstoffer gøres tilgængelige i henhold til denne forordning, og for at højne bevidstheden blandt personalet i denne henseende.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  oplysning om, hvordan mistænkelige transaktioner identificeres og indberettes

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  oplysninger om opbevaringsforhold med henblik på at sikre, at udgangsstoffet til eksplosivstoffer opbevares forsvarligt

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen sikrer, at de retningslinjer, der er omhandlet i stk. 1, foreligger på alle Den Europæiske Unions officielle sprog.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Det nationale kontaktpunkt i den medlemsstat, der begrænser eller forbyder stoffer i overensstemmelse med stk. 1, 2 eller 3, skal underrette de økonomiske operatører og onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled på denne medlemsstats territorium, om disse begrænsninger eller restriktioner.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Uden at dette berører stk. 5, kan Kommissionen efter høring af den pågældende medlemsstat og eventuelt tredjeparter beslutte, at den foranstaltning, som en medlemsstat har truffet, ikke er berettiget, og anmode medlemsstaten om at trække den tilbage.

6.  Uden at dette berører stk. 5, kan Kommissionen efter høring af den pågældende medlemsstat og eventuelt tredjeparter beslutte, at den foranstaltning, som en medlemsstat har truffet, ikke er berettiget, og anmode medlemsstaten om at trække den tilbage. Det nationale kontaktpunkt i den pågældende medlemsstat underretter de økonomiske aktører og de onlinemarkedspladser, der fungerer som mellemled på medlemsstatens territorium, om den pågældende afgørelse.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den [six years after the date of application of this Regulation] evaluerer Kommissionen denne forordning og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Evalueringen foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering.

Senest den [fire år efter denne forordnings ikrafttrædelse] evaluerer Kommissionen denne forordning og fremlægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Evalueringen foretages i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for bedre regulering.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stoffer, der i sig selv, eller i blandinger eller stoffer, hvori de er indeholdt, ikke må gøres tilgængelige for eller indføres, besiddes eller bruges af almindelige borgere, medmindre koncentrationen er lig med eller lavere end de grænseværdier, der er fastsat i kolonne 2.

Stoffer, der i sig selv, eller i blandinger eller stoffer, hvori de er indeholdt, ikke må gøres tilgængelige for eller indføres, besiddes eller bruges af almindelige borgere, medmindre koncentrationen er lig med eller lavere end de grænseværdier, der er fastsat i kolonne 2, og for hvilke mistænkelige transaktioner skal indberettes inden for 24 timer.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Stoffer i sig selv, eller i blandinger, er underlagt indberetningspligt ved mistænkelige transaktioner

Stoffer i sig selv, eller i blandinger, skal ved mistænkelige transaktioner indberettes inden for 24 timer.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Bilag III – tabel – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Angiv hvorvidt det er hensigten at indføre eller anvende (eller begge dele) udgangsstoffet/-erne i en anden medlemsstat end den, der udstedte denne licens eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

 

( ) Ja

 

( ) Nej

 

Adresse:

 

Tidsramme for indførsel eller anvendelse (eller begge dele) af udgangsstoffet/-erne:

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Bilag III – tabel – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Angiv hvorvidt det er hensigten at gøre udgangsstoffet/-erne tilgængeligt til salg på offlinemarkedspladser eller onlinemarkedspladser

 

( ) Ja

 

( ) Nej

 

Navn på markedspladsen:

 

Adresse:

(1)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer er i dag reguleret ved forordning (EU) nr. 98/2013. Denne forordning opstiller delvist harmoniserede regler, der indskrænker tilgængeliggørelse på marked af kemiske stoffer såsom brintoverilte og salpetersyre (samt blandinger der indeholder disse). Forordningen indfører et generelt forbud mod besiddelse og anvendelse af disse kemikalier for den "almindelige borger", men medlemsstaterne kan dog tillade kontrolleret adgang til legitimt beregnet anvendelse ved at opstille en national licens- eller registreringsordning. Økonomiske operatører, der tilgængeliggør sådanne stoffer på markedet er forpligtet til at mærke dem og at indberette mistænkelige transaktioner til nationale kontaktpunkter. De nævnte restriktioner og forpligtelser gælder ikke for professionelle brugere.

Kommissionen har foretaget en REFIT-ex-post-evaluering af medlemsstaternes implementering af forordning (EU) nr. 98/2013. Denne evaluering indkredsede en lang række svagheder, heriblandt den betydelige variation i licens-/registreringsordninger medlemsstaterne imellem, forvirring blandt de økonomiske aktører om, præcis hvilke stoffer der henhører under forordningens anvendelsesområde, og problemer med de nationale myndigheders tilsyn med internt salg, import og EU-interne bevægelser.

Kommissionen fremlagde den 17. april 2018 dette nye forslag (ophævelse af forordning 98/2013) i den hensigt at tage hånd om de eksisterende mangler, baseret på Dette forslag er en del af "sikkerhedspakken", der sigter mod at beskytte EU-borgerne bedre mod terrorisme og andre former for alvorlig kriminalitet. Det har til formål at udbedre de indkredsede "betydelige mangler". Hovedelementerne i det nye forslag omfatter afvikling af registreringsordningen, afklaring af definitioner såsom økonomisk aktør, almindelig borger (ved også at inkludere juridiske personer) og forpligtelsen for økonomiske operatører til at kontrollere licenser ved salg (se begrundelsen s. 10-17).

De overordnede mål er at

1. tilsikre et velfungerende indre marked, forhindre forvridning af konkurrence og handel (IA, s. 21).

2. sikre et højt sikkerhedsniveau gennem kriminalpræventive og -bekæmpende foranstaltninger

De specifikke mål er at

1. udvirke en yderligere begrænsning af adgangen til visse udgangsstoffer til eksplosivstoffer og styrke kontrolmekanismerne

2. afpasse restriktioner og kontrol efter trusselsbilledets variationer for så vidt angår udgangsstoffer til eksplosivstoffer

3. højne de kompetente myndigheders håndhævelse af forordningen

4. forbedre overføringen af information og efterlevelse i forsyningskæden

5. lette EU-intern handel og forebygge konkurrenceforvridning

6. forbedre forordningens klarhed og sikre ensartethed i anvendelsen heraf (IA, s. 21).

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag til forordning om udgangsstoffer til eksplosivstoffer (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)). Der blev i 2015 og 2016 anvendt hjemmelavede sprængstoffer i ca. 40 % af terrorangreb begået i EU, og dette forhold viser behovet for at udbedre de eksisterende mangler med henblik på at reducere mulighederne for at få adgang til ekstremt farlige stoffer. Ordføreren finder imidlertid, at der er visse aspekter af Kommissionens forslag, der vil kunne forbedres yderligere, navnlig for så vidt angår afklaringer og specifikationer.

Ordføreren anbefaler således, at der gives tilslutning til de foreslåede ændringer, og til at det modificerede forslag fremsættes til vedtagelse af plenarforsamlingen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Referencer

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Dato for høring af EP

17.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Ordførere

       Dato for valg

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lucy Anderson, Margrete Auken

Dato for indgivelse

18.12.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik