Διαδικασία : 2018/0103(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0473/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0473/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0386

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 261kWORD 101k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Andrejs Mamikins

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0209),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0151/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0473/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Μέλη του ευρέος κοινού δεν θα πρέπει να μπορούν να αποκτούν, να εισάγουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από ορισμένες τιμές ορίου. Σκόπιμο είναι, πάντως, να παρασχεθεί στα μέλη του ευρέος κοινού η δυνατότητα να μπορούν να αποκτούν, να εισάγουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν ορισμένες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών πάνω από το όριο συγκέντρωσης για νόμιμους σκοπούς, μόνον εάν κατέχουν σχετική προς τούτο άδεια.

(6)  Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε μέλη του ευρέος κοινού να αποκτούν, να εισάγουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από ορισμένες τιμές ορίου. Θα πρέπει, πάντως, να επιτρέπεται στα μέλη του ευρέος κοινού να αποκτούν, να εισάγουν, να κατέχουν ή να χρησιμοποιούν ορισμένες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών πάνω από το όριο συγκέντρωσης για νόμιμους σκοπούς, μόνον εάν κατέχουν σχετική προς τούτο άδεια.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Άδειες μπορούν να χορηγούνται μόνο για ουσίες σε συγκεντρώσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Πάνω από το συγκεκριμένο ανώτατο όριο, ο κίνδυνος για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών υπερτερεί της αμελητέας νόμιμης χρήσης από το ευρύ κοινό των εν λόγω πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για τις οποίες υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα ή χαμηλότερες συγκεντρώσεις που μπορούν να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να καθορίσει τις περιστάσεις που θα πρέπει, κατ' ελάχιστον, να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές κατά την εξέταση ενός αιτήματος χορήγησης άδειας. Αυτό, σε συνδυασμό με το έντυπο που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό, θα διευκολύνει την αναγνώριση των αδειών σε άλλα κράτη μέλη που εφαρμόζουν καθεστώς χορήγησης άδειας.

(7)  Άδειες μπορούν να χορηγούνται μόνο για ουσίες σε συγκεντρώσεις οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό. Πάνω από το συγκεκριμένο ανώτατο όριο, ο κίνδυνος για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών υπερτερεί της αμελητέας νόμιμης χρήσης από το ευρύ κοινό των εν λόγω πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, για τις οποίες υπάρχουν εναλλακτικά προϊόντα ή χαμηλότερες συγκεντρώσεις που μπορούν να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να παρέχει στις αρχές μια εξαντλητική δέσμη αντικειμενικών κριτηρίων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση ενός αιτήματος χορήγησης άδειας. Αυτό, σε συνδυασμό με το έντυπο που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό, θα διευκολύνει την αναγνώριση των αδειών σε άλλα κράτη μέλη που εφαρμόζουν καθεστώς χορήγησης άδειας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για την εφαρμογή των περιορισμών και των ελέγχων του παρόντος κανονισμού, οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν πωλήσεις σε επαγγελματίες χρήστες ή σε μέλη του ευρέος κοινού που είναι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που διατίθενται από τους προηγούμενους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Κάθε οικονομικός φορέας στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει συνεπώς να ενημερώνει τον παραλήπτη της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς ότι η διαθεσιμότητα, εισαγωγή, κατοχή ή χρήση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμό όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, π.χ. τοποθετώντας κατάλληλη επισήμανση ή βεβαιούμενος ότι τοποθετείται κατάλληλη επισήμανση ή περιλαμβάνοντας τις εν λόγω πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

(8)  Για την εφαρμογή των περιορισμών και των ελέγχων του παρόντος κανονισμού, οι οικονομικοί φορείς που πραγματοποιούν πωλήσεις σε επαγγελματίες χρήστες ή σε μέλη του ευρέος κοινού που είναι κάτοχοι άδειας θα πρέπει να βασίζονται στις πληροφορίες που διατίθενται από τους προηγούμενους χρήστες στην αλυσίδα εφοδιασμού. Κάθε οικονομικός φορέας στην αλυσίδα εφοδιασμού θα πρέπει συνεπώς να ενημερώνει τον παραλήπτη της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς ότι η διαθεσιμότητα, εισαγωγή, κατοχή ή χρήση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμό όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, π.χ. τοποθετώντας κατάλληλη επισήμανση ή βεβαιούμενος ότι τοποθετείται κατάλληλη επισήμανση και περιλαμβάνοντας τις εν λόγω πληροφορίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας που συντάσσεται σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.

_________________

_________________

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

32 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η διάκριση μεταξύ του επαγγελματία χρήστη, στον οποίο μπορούν να διατίθενται πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς και του μέλους του ευρέος κοινού, στο οποίο απαγορεύεται η διάθεση, βασίζεται στο κατά πόσο το πρόσωπο προτίθεται να χρησιμοποιήσει την πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών για σκοπούς που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητά του. Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να διαθέτουν πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε κλάδο στον οποίο η συγκεκριμένη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς δεν χρησιμοποιείται συνήθως για επαγγελματικούς σκοπούς.

(10)  Η διάκριση μεταξύ του επαγγελματία χρήστη, στον οποίο μπορούν να διατίθενται πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς και του μέλους του ευρέος κοινού, στο οποίο απαγορεύεται η διάθεση, βασίζεται στο κατά πόσο το πρόσωπο προτίθεται να χρησιμοποιήσει την πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών για σκοπούς που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εμπορική, βιοτεχνική, αγροτική ή επαγγελματική δραστηριότητά του. Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να διαθέτουν πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε κλάδο στον οποίο η συγκεκριμένη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς δεν χρησιμοποιείται συνήθως για επαγγελματικούς σκοπούς.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Στον βαθμό που οι διαδικτυακές αγορές ενεργούν ως απλοί διαμεσολαβητές μεταξύ οικονομικών φορέων, αφενός, και μελών του ευρέος κοινού, επαγγελματιών χρηστών ή γεωργών, αφετέρου, δεν θα πρέπει να τους ζητείται να καθοδηγούν το προσωπικό τους που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς ή να εξακριβώνουν την ταυτότητα και, κατά περίπτωση, να ελέγχουν την άδεια του υποψήφιου πελάτη ή να ζητούν άλλες πληροφορίες από τον υποψήφιο πελάτη. Ωστόσο, δεδομένου του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές σε επιγραμμικές οικονομικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις πωλήσεις πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, είναι σκόπιμο να ενημερώνουν, με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο, τους χρήστες που στοχεύουν να καταστήσουν διαθέσιμες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών τους, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, είναι σκόπιμο οι διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές να λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες τους συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο, για παράδειγμα, παρέχοντας εργαλεία για τη διευκόλυνση του ελέγχου των αδειών. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις για τις διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 14 και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.

(12)  Στον βαθμό που οι διαδικτυακές αγορές ενεργούν ως απλοί διαμεσολαβητές μεταξύ οικονομικών φορέων, αφενός, και μελών του ευρέος κοινού και επαγγελματιών χρηστών, αφετέρου, δεν θα πρέπει να τους ζητείται να καθοδηγούν το προσωπικό τους που δραστηριοποιείται στον τομέα της πώλησης πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς ή να εξακριβώνουν την ταυτότητα και, κατά περίπτωση, να ελέγχουν την άδεια του υποψήφιου πελάτη ή να ζητούν άλλες πληροφορίες από τον υποψήφιο πελάτη. Ωστόσο, δεδομένου του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές σε επιγραμμικές οικονομικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις πωλήσεις ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, είναι σκόπιμο να ενημερώνουν, με σαφή και αποτελεσματικό τρόπο, τους χρήστες που στοχεύουν να καταστήσουν διαθέσιμες ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών, μέσω της χρήσης των υπηρεσιών τους, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι χρήστες τους συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον έλεγχο, για παράδειγμα, παρέχοντας εργαλεία για τη διευκόλυνση του ελέγχου των αδειών. Επιπλέον, θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις με τους οικονομικούς φορείς όσον αφορά τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών.

__________________

 

34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).

 

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14.  Η επιλογή των ουσιών που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά στοιχεία για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών ενδέχεται να αλλάζει συχνά. Θα πρέπει επομένως να είναι εφικτή η υπαγωγή επιπλέον ουσιών στο καθεστώς του παρόντος κανονισμού, όταν δε είναι αναγκαίο, με επείγουσα διαδικασία. Για την προσαρμογή στις εξελίξεις όσον αφορά την παράνομη χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίληψη σε κατάλογο πρόσθετων ουσιών που απαγορεύεται να καθίστανται διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, για την τροποποίηση των τιμών ορίου συγκέντρωσης πάνω από τις οποίες ορισμένες περιορισμένης πρόσβασης, βάσει του παρόντος κανονισμού, ουσίες δεν επιτρέπεται να καθίστανται διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, καθώς και για την περίληψη σε κατάλογο πρόσθετων ουσιών σε σχέση με τις οποίες επιβάλλεται να αναφέρονται τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου35. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(14)  Η επιλογή των ουσιών που χρησιμοποιούνται από εγκληματικά στοιχεία για την παράνομη κατασκευή εκρηκτικών ενδέχεται να αλλάζει συχνά. Επομένως είναι ουσιώδους σημασίας να είναι εφικτή η υπαγωγή επιπλέον ουσιών στο καθεστώς του παρόντος κανονισμού, όταν δε είναι αναγκαίο, με επείγουσα διαδικασία. Για την προσαρμογή στις εξελίξεις όσον αφορά την παράνομη χρήση ουσιών ως πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίληψη σε κατάλογο πρόσθετων ουσιών που απαγορεύεται να καθίστανται διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, για την τροποποίηση των τιμών ορίου συγκέντρωσης πάνω από τις οποίες ορισμένες περιορισμένης πρόσβασης, βάσει του παρόντος κανονισμού, ουσίες δεν επιτρέπεται να καθίστανται διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, καθώς και για την περίληψη σε κατάλογο πρόσθετων ουσιών σε σχέση με τις οποίες επιβάλλεται να αναφέρονται τυχόν ύποπτες συναλλαγές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι δε διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου35. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

_________________

_________________

35 ΕΕ L 123 της 12.5. 2016, σ. 1.

35 ΕΕ L 123 της 12.5. 2016, σ. 1.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  ως «χρήση» νοείται κάθε μεταποίηση, τυποποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία ή μείξη, μεταξύ άλλων και στην παραγωγή αντικειμένου, ή άλλη χρησιμοποίηση·

(6)  ως «χρήση» νοείται κάθε μεταποίηση, τυποποίηση, κατανάλωση, αποθήκευση, διατήρηση, επεξεργασία, πλήρωση περιεκτών, μεταφορά μεταξύ περιεκτών, μείξη, παραγωγή αντικειμένου, ή άλλη χρησιμοποίηση·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  ως «ύποπτη συναλλαγή» νοείται κάθε συναλλαγή για την οποία, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι σχετικοί παράγοντες, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι η ουσία ή το μείγμα προορίζεται για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  ως «μέλος του ευρέος κοινού» νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρειάζεται πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για σκοπούς που είναι άσχετοι με τη συνήθη εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητά του·

(7)  ως «μέλος του ευρέος κοινού» νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο χρειάζεται πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για σκοπούς που είναι άσχετοι με τη συνήθη εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική, αγροτική ή επαγγελματική δραστηριότητά του·

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι οι αγρότες δεν είναι μέλη του γενικού κοινού δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  ως «επαγγελματίας χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα χρειάζεται πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητά του και δεν περιλαμβάνουν τη διάθεση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε άλλο πρόσωπο·

(8)  ως «επαγγελματίας χρήστης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα χρειάζεται πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική, αγροτική ή επαγγελματική δραστηριότητά του και δεν περιλαμβάνουν τη διάθεση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε μέλος του ευρέος κοινού·

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια οντότητα, ή ομάδα τέτοιων προσώπων και/ή οντοτήτων, που προμηθεύει ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών ή παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών στην αγορά, μέσω ή εκτός του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών·

(9)  ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσια οντότητα, ή ομάδα τέτοιων προσώπων και/ή οντοτήτων, που διαθέτει ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών ή παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών στην αγορά, μέσω ή εκτός του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο νιτρικό αμμώνιο (CAS RN 6484-52-2) που καθίσταται διαθέσιμο, εισάγεται, βρίσκεται στην κατοχή ή χρησιμοποιείται από αγρότες για γεωργική δραστηριότητα, είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης και χωρίς να σχετίζεται κατ' ανάγκη με το μέγεθος του αγρού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι οι αγρότες δεν είναι μέλη του γενικού κοινού δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια.

5.  Η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια στην περίπτωση που υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγκαίρως τους κατόχους άδειας σχετικά με τυχόν αναστολή ή ανάκληση της άδειάς τους.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Η αμοιβαία αναγνώριση των αδειών που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη πραγματοποιείται διμερώς μέσω συμφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 και βρίσκονται ακόμη σε ισχύ την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία αυτή. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας, να επικυρώσει, να ανανεώσει ή να παρατείνει άδειες που έχουν χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος εάν οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς άδειας σύμφωνα με τις τιμές ορίου που ορίζονται στη στήλη 3 του παραρτήματος I και εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 για τη χορήγηση της άδειας. Η εν λόγω επικύρωση, ανανέωση ή παράταση πρέπει να συμμορφώνεται με το χρονικό όριο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

9.  Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 και βρίσκονται ακόμη σε ισχύ την [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία αυτή. Το αργότερο έως ... [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τους κατόχους άδειας σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία οι άδειές τους θα πάψουν να ισχύουν. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, κατόπιν αιτήματος του κατόχου της άδειας, να επικυρώσει, να ανανεώσει ή να παρατείνει άδειες που έχουν χορηγηθεί στο εν λόγω κράτος μέλος εάν οι πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς άδειας σύμφωνα με τις τιμές ορίου που ορίζονται στη στήλη 3 του παραρτήματος I και εάν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 για τη χορήγηση της άδειας. Η εν λόγω επικύρωση, ανανέωση ή παράταση πρέπει να συμμορφώνεται με το χρονικό όριο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οικονομικός φορέας που διαθέτει πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε άλλο οικονομικό φορέα ενημερώνει τον εν λόγω οικονομικό φορέα ότι η απόκτηση, κατοχή ή χρήση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράγραφος 3.

1.  Οικονομικός φορέας που διαθέτει πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς σε άλλο οικονομικό φορέα ενημερώνει τον εν λόγω οικονομικό φορέα ότι η απόκτηση, κατοχή ή χρήση της εν λόγω πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς από μέλη του ευρέος κοινού υπόκειται σε περιορισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 και τις υποχρεώσεις αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 9.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οικονομικός φορέας που διαθέτει ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών σε επαγγελματία χρήστη ή σε μέλος του ευρέος κοινού σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 διασφαλίζει και είναι σε θέση να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 ότι το προσωπικό που εμπλέκεται στην πώληση ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών:

2.  Οικονομικός φορέας που διαθέτει ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών σε επαγγελματία χρήστη ή σε μέλος του ευρέος κοινού διασφαλίζει και είναι σε θέση να αποδείξει στις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 ότι το προσωπικό που εμπλέκεται στην πώληση ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Διαδικτυακή αγορά που ενεργεί ως διαμεσολαβητής λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες της, όταν καθίστανται διαθέσιμες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς μέσω των υπηρεσιών της, ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

3.  Διαδικτυακή αγορά που ενεργεί ως διαμεσολαβητής λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες της, όταν καθίστανται διαθέσιμες ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών μέσω των υπηρεσιών της, ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Απαγορεύεται κάθε προσωπική χρήση των ρυθμιζόμενων πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών από οικονομικούς φορείς ή το προσωπικό τους.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Προκειμένου να εξακριβώσει εάν ο υποψήφιος πελάτης είναι επαγγελματίας χρήστης ή αγρότης, οικονομικός φορέας ο οποίος καθιστά πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς διαθέσιμη σε επαγγελματία χρήστη ή αγρότη ζητεί για κάθε συναλλαγή να πληροφορηθεί τα εξής:

2.  Προκειμένου να εξακριβώσει εάν ο νέος πελάτης είναι επαγγελματίας χρήστης ή οικονομικός φορέας, οικονομικός φορέας ο οποίος καθιστά πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς διαθέσιμη σε επαγγελματία χρήστη ή έτερο οικονομικό φορέα ζητεί για κάθε συναλλαγή να πληροφορηθεί τα εξής:

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου πελάτη·

α)  την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα του νέου πελάτη, μαζί με την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Προκειμένου να εξακριβώσει τη σκοπούμενη χρήση της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, ο οικονομικός φορέας εκτιμά εάν η σκοπούμενη χρήση συνάδει με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου πελάτη. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δεδηλωμένη από τον πελάτη σκοπούμενη χρήση της πρόδρομης ουσίας εκρηκτικών υλών υπό περιορισμούς, ο οικονομικός φορέας δύναται να αρνηθεί τη συναλλαγή. Ο οικονομικός φορέας αναφέρει την ύποπτη συναλλαγή ή τη συναλλαγή που επιχειρήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη παράγραφος 2 του άρθρου 8 απαιτεί απλώς πληροφορίες από τον υποψήφιο πελάτη και παρέχει υποκειμενικά κριτήρια για την εξακρίβωση της σκοπούμενης χρήσης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό ασφάλειας. Είναι αναγκαίο να δίδεται συνέχεια στις πληροφορίες που παρέχονται και να εκτιμάται η σκοπούμενη χρήση. Η παράγραφος 2α παρέχει μια λειτουργική και πιο αντικειμενική διάσταση στις πληροφορίες που ζητούνται βάσει της παραγράφου 2 και ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος ελέγχων, χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η παράγραφος 2α αφορά πληροφορίες οι οποίες ήδη πρέπει να παρέχονται.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με στόχο την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και την ανίχνευση και την πρόληψη της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι οικονομικοί φορείς φυλάσσουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, μαζί με την επωνυμία και τη διεύθυνση του πελάτη, για ένα έτος από την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τα δεδομένα διατίθενται προς έλεγχο εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης ή αρχές επιβολής του νόμου.

3.  Με στόχο την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό και την ανίχνευση και την πρόληψη της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι οικονομικοί φορείς φυλάσσουν τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και την επωνυμία και τη διεύθυνση του πελάτη, για ένα έτος από την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τα δεδομένα διατίθενται προς έλεγχο εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές επιθεώρησης ή αρχές επιβολής του νόμου.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Οι υποχρεώσεις αναφοράς που ορίζονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν τα προϊόντα που περιέχουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών τα οποία πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) η πρόδρομη ουσία αναγράφεται ως συστατικό στην επισήμανση ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας·

 

β) η συγκέντρωση της πρόδρομης ουσίας είναι μεγαλύτερη από 1 % (ή 3 % Ν κατά βάρος για αζωτούχα λιπάσματα)·

 

γ) η εξαγωγή της πρόδρομης ουσίας είναι δυνατή χωρίς δυσκολίες.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν τις συναλλαγές που σχετίζονται με ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται επαγγελματίες χρήστες, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μια ουσία ή ένα μείγμα προορίζεται για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών

Με στόχο τον εντοπισμό και την πρόληψη της παράνομης κατασκευής εκρηκτικών, οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές αναφέρουν τις συναλλαγές που σχετίζονται με ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών στις οποίες εμπλέκονται επαγγελματίες χρήστες, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μια ουσία ή ένα μείγμα προορίζεται για παράνομη κατασκευή εκρηκτικών.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν αυτές τις ύποπτες συναλλαγές αφού συνεκτιμήσουν όλες τις περιστάσεις και ιδίως όταν ο υποψήφιος πελάτης επιδεικνύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συμπεριφορές:

Οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές αναφέρουν αυτές τις ύποπτες συναλλαγές αφού συνεκτιμήσουν όλες τις περιστάσεις και ιδίως όταν ο υποψήφιος πελάτης επιδεικνύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συμπεριφορές:

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι οικονομικοί φορείς, εκτός των διαδικτυακών αγορών που ενεργούν ως διαμεσολαβητές, διαθέτουν διαδικασίες για την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών, που εστιάζουν στο περιβάλλον στο οποίο προσφέρονται οι ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

2.  Οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές διαθέτουν διαδικασίες για την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών, που εστιάζουν στο περιβάλλον στο οποίο προσφέρονται οι ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να αρνηθούν την ύποπτη συναλλαγή και αναφέρουν την ύποπτη συναλλαγή ή τη συναλλαγή που επιχειρήθηκε εντός 24 ωρών, συμπεριλαμβανομένης, αν είναι δυνατό, της ταυτότητας του πελάτη, στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή επιχειρήθηκε η ύποπτη συναλλαγή.

3.  Οι οικονομικοί φορείς και οι διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές δύνανται να αρνηθούν την ύποπτη συναλλαγή. Αναφέρουν την ύποπτη συναλλαγή ή τη συναλλαγή που επιχειρήθηκε εντός 24 ωρών, συμπεριλαμβανομένης, αν είναι δυνατό, της ταυτότητας του πελάτη και όλων των σχετικών πληροφοριών που τους οδήγησαν στο να θεωρήσουν ύποπτη τη συναλλαγή, στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιήθηκε ή επιχειρήθηκε η ύποπτη συναλλαγή. Αν ένας οικονομικός φορέας ή μια διαδικτυακή αγορά που ενεργεί ως διαμεσολαβητής αδυνατεί να υποβάλει αναφορά εντός 24 ωρών, το πράττει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής με συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα υποβάλλονται οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών. Τα εθνικά σημεία επαφής είναι διαθέσιμα σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα.

4.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής με συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου, και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό έντυπο ή οποιοδήποτε άλλο αποτελεσματικό μέσο για την υποβολή των αναφορών ύποπτων συναλλαγών. Τα εθνικά σημεία επαφής είναι διαθέσιμα σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν κατάρτιση προκειμένου οι αρχές επιβολής του νόμου, οι πρώτοι παρεμβαίνοντες και οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες και μείγματα εκρηκτικών υλών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να αντιδρούν εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας.

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν κατάρτιση προκειμένου οι αρχές επιβολής του νόμου, οι πρώτοι παρεμβαίνοντες και οι τελωνειακές αρχές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες και μείγματα εκρηκτικών υλών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και να αντιδρούν εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν πρόσθετη ειδική κατάρτιση από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL).

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία και να διασφαλιστεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εφαρμόζουν αποτελεσματικά τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη οργανώνουν τακτικές ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των εθνικών εποπτικών αρχών, των οικονομικών φορέων, των διαδικτυακών αγορών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές και των εκπροσώπων των επαγγελματικών κλάδων που χρησιμοποιούν ρυθμιζόμενες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών. Οι οικονομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών στο προσωπικό τους σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς το θέμα αυτό.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και αναφοράς ύποπτων συναλλαγών·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης με τις οποίες διασφαλίζεται ότι η ρυθμιζόμενη πρόδρομη ουσία εκρηκτικών υλών φυλάσσεται με ασφάλεια·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Το εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους που περιορίζει ή απαγορεύει ουσίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, 2 ή 3 ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς και τις διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους για τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις αυτές.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η Επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, με τρίτους, να αποφανθεί ότι το μέτρο που έλαβε το κράτος μέλος δεν δικαιολογείται και να ζητήσει από το κράτος μέλος να το αποσύρει.

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η Επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και, κατά περίπτωση, με τρίτους, να αποφανθεί ότι το μέτρο που έλαβε το κράτος μέλος δεν δικαιολογείται και να ζητήσει από το κράτος μέλος να το αποσύρει. Το εθνικό σημείο επαφής του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς και τις διαδικτυακές αγορές που ενεργούν ως διαμεσολαβητές στην επικράτεια του συγκεκριμένου κράτους μέλους για την εν λόγω απόφαση.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το νωρίτερο έως [έξι έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια πορίσματά της. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Το αργότερο έως … [τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση με τα κύρια πορίσματά της. Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσίες των οποίων απαγορεύεται η διάθεση, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από μέλη του ευρέος κοινού υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες που τις περιέχουν, εκτός εάν η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μικρότερη με τις ακόλουθες οριακές τιμές που καθορίζονται στη στήλη 2.

Ουσίες των οποίων απαγορεύεται η διάθεση, η εισαγωγή, η κατοχή ή η χρήση από μέλη του ευρέος κοινού υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα ή σε ουσίες που τις περιέχουν, εκτός εάν η συγκέντρωσή τους είναι ίση ή μικρότερη με τις ακόλουθες οριακές τιμές που καθορίζονται στη στήλη 2, και σε σχέση με τις οποίες πρέπει να αναφέρονται ύποπτες συναλλαγές εντός 24 ωρών.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα για τις οποίες αναφέρονται ύποπτες συναλλαγές

Ουσίες υπό καθαρή μορφή ή σε μείγματα για τις οποίες πρέπει να αναφέρονται ύποπτες συναλλαγές εντός 24 ωρών.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – πίνακας – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Αναφέρατε αν οι πρόδρομες ουσίες πρόκειται να εισαχθούν ή να χρησιμοποιηθούν (ή και τα δύο) σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της έκδοσης της παρούσας άδειας ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

( ) Ναι

 

( ) Όχι

 

Διεύθυνση:

 

Χρονικό πλαίσιο για την εισαγωγή ή τη χρήση (ή και τα δύο) πρόδρομων ουσιών:

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα III – πίνακας – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Αναφέρατε αν οι πρόδρομες ουσίες πρόκειται να καταστούν διαθέσιμες για πώληση σε αγορές εντός ή εκτός διαδικτύου.

 

( ) Ναι

 

( ) Όχι

 

Όνομα της αγοράς:

 

Διεύθυνση:

(1)

  ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 35.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κυκλοφορία στην αγορά και η χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών διέπεται επί του παρόντος από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 98/2013. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει εν μέρει εναρμονισμένους κανόνες που περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά χημικών ουσιών όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου και το νιτρικό οξύ (και μείγματα που τα περιέχουν). Προβλέπει γενική απαγόρευση της κατοχής και χρήσης των εν λόγω χημικών ουσιών από το «ευρύ κοινό», όμως δίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να παρέχουν ελεγχόμενη πρόσβαση για νόμιμη σκοπούμενη χρήση, με τη θέσπιση εθνικού καθεστώτος χορήγησης άδειας ή καταχώρισης. Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην αγορά αυτές τις ουσίες οφείλουν να τις επισημαίνουν και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συναλλαγές στα εθνικά σημεία επαφής. Οι προαναφερθέντες περιορισμοί και υποχρεώσεις δεν ισχύουν για τους επαγγελματίες χρήστες.

Η Επιτροπή διενήργησε εκ των υστέρων αξιολόγηση REFIT σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 98/2013 από τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες, όπως μεγάλες διαφορές στα καθεστώτα χορήγησης άδειας/καταχώρισης στα διάφορα κράτη μέλη· σύγχυση από πλευράς των οικονομικών φορέων ως προς τα προϊόντα που εμπίπτουν ακριβώς στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού· και προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο των διαδικτυακών πωλήσεων, των εισαγωγών και των ενδοενωσιακών διακινήσεων από τις εθνικές αρχές.

Στις 17 Απριλίου 2018, η Επιτροπή υπέβαλε τη νέα αυτή πρόταση (για την κατάργηση του κανονισμού 98/2013) με σκοπό την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος μιας «δέσμης μέτρων ασφαλείας» με στόχο την καλύτερη προστασία των ευρωπαίων πολιτών από την τρομοκρατία και από άλλες σοβαρές μορφές εγκληματικότητας. Επιδιώκει να καλύψει τα «σημαντικά κενά» που έχουν εντοπιστεί. Τα κύρια στοιχεία της νέας πρότασης περιλαμβάνουν τη διακοπή του καθεστώτος καταχώρισης, την αποσαφήνιση εννοιών όπως οικονομικοί φορείς, μέλη του ευρέος κοινού (περιλαμβάνοντας επίσης τα νομικά πρόσωπα), και την υποχρέωση των οικονομικών φορέων να ελέγχουν τις άδειες κατά την πώληση (αιτιολογική έκθεση, σ.10-17).

Οι γενικοί στόχοι είναι:

1. να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της πρόληψης στρεβλώσεων του ανταγωνισμού ή εμπορικών

φραγμών (ΔΣ, σ. 21)·

2. να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας μέσω μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

Οι ειδικοί στόχοι είναι:

1. να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση σε ορισμένες πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών και να ενισχυθούν οι έλεγχοι·

2. να ευθυγραμμιστούν οι περιορισμοί και οι έλεγχοι με τις εξελισσόμενες απειλές όσον αφορά τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών·

3. να βελτιωθεί η επιβολή του κανονισμού από τις αρμόδιες αρχές·

4. να βελτιωθεί η διαβίβαση πληροφοριών και η συμμόρφωση κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού·

5. να διευκολυνθεί το ενδοενωσιακό εμπόριο και να προληφθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού·

6. να βελτιωθεί η σαφήνεια του κανονισμού και να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του (ΔΣ, σ. 21).

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών [COM (2018) 209 final - 2018/0103 (COD)]. Το γεγονός ότι το 2015 και το 2016 χρησιμοποιήθηκαν αυτοσχέδια εκρηκτικά στο 40% περίπου των τρομοκρατικών επιθέσεων που διαπράχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει την ανάγκη να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά, ώστε να περιοριστούν οι δυνατότητες πρόσβασης σε εξαιρετικά επικίνδυνες ουσίες. Εντούτοις, ο εισηγητής θεωρεί ότι ορισμένες πτυχές της πρότασης της Επιτροπής θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω, ειδικότερα όσον αφορά τις διευκρινίσεις και τις προδιαγραφές.

Τέλος, ο εισηγητής συστήνει την έγκριση των προτεινόμενων τροπολογιών και την υποβολή της τροποποιηθείσας πρότασης προς έγκριση στην Ολομέλεια.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Ημερομηνία έγκρισης

10.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Margrete Auken

Ημερομηνία κατάθεσης

18.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου