Menetlus : 2018/0103(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0473/2018

Esitatud tekstid :

A8-0473/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0386

RAPORT     ***I
PDF 222kWORD 98k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Andrejs Mamikins

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 98/2013 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0209),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C8-0151/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8‑0473/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Üldsuse hulka kuuluvatel isikutel ei tohiks olla võimalik teatava piirmääraga võrdse või suurema kontsentratsiooniga lõhkeainete lähteaineid soetada, sisse tuua, omada või kasutada. Siiski on asjakohane ette näha, et üldsuse hulka kuuluvad isikud võivad õiguspärastel eesmärkidel teatavaid sellest piirmäärast suurema kontsentratsiooniga lõhkeainete lähteaineid soetada, sisse tuua, omada või kasutada, kui neil on sellekohane luba.

(6)  Üldsuse esindajatel ei tohiks lubada teatava piirmääraga võrdse või suurema kontsentratsiooniga lõhkeainete lähteaineid soetada, sisse tuua, omada või kasutada. Siiski võiks üldsuse esindajatel lubada õiguspärastel eesmärkidel teatavaid sellest piirmäärast suurema kontsentratsiooniga lõhkeainete lähteaineid soetada, sisse tuua, omada või kasutada, kui neil on sellekohane luba.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Lubasid võib anda üksnes ainetele, mille kontsentratsioon ei ületa käesolevas määruses sätestatud ülemmäära. Ülemmäära ületamise korral kaalub lõhkeainete ebaseadusliku valmistamise risk üles nende lõhkeainete lähteainete väheolulise kasutamise üldsuse poolt, mille puhul võib sarnase toime saavutada alternatiivide või väiksemate kontsentratsioonidega. Käesolevas määruses tuleks ka kindlaks määrata, milliseid asjaolusid peaksid pädevad asutused loa andmise üle otsustamisel kindlasti arvesse võtma. See ja käesolevale määrusele lisatud vorm peaksid hõlbustama lubade tunnustamist teistes lubade andmise korda kohaldavates liikmesriikides.

(7)  Lubasid võib anda üksnes ainetele, mille kontsentratsioon ei ületa käesolevas määruses sätestatud ülemmäära. Ülemmäära ületamise korral kaalub lõhkeainete ebaseadusliku valmistamise risk üles nende lõhkeainete lähteainete väheolulise kasutamise üldsuse poolt, mille puhul võib sarnase toime saavutada alternatiivide või väiksemate kontsentratsioonidega. Käesoleva määrusega tuleks ametiasutustele anda ka ammendav kogum objektiivseid kriteeriume, mida loa andmise üle otsustamisel arvesse võtta. See ja käesolevale määrusele lisatud vorm peaksid hõlbustama lubade tunnustamist teistes lubade andmise korda kohaldavates liikmesriikides.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesoleva määruse piirangute ja kontrollide kohaldamiseks peaksid majandustegevuses osalejad, kes müüvad professionaalsetele kasutajatele või luba omavatele üldsuse hulka kuuluvatele isikutele, tuginema teabele, mis on tehtud kättesaadavaks tarneahelas eespool. Iga tarneahelas tegutsev majandustegevuses osaleja peaks seetõttu teavitama sellise piirangutega lõhkeainete lähteaine saajat, mille kättesaadavaks tegemise suhtes üldsuse hulka kuuluvatele isikutele ja mille sissetoomise, omamise või kasutamise suhtes üldsuse hulka kuuluvate isikute poolt kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud piirangut, näiteks kinnitades asjakohase märgise või kontrollides asjakohase märgise kinnitamist või lisades selle teabe ohutuskaardile, mis on koostatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisale32.

(8)  Käesoleva määruse piirangute ja kontrollide kohaldamiseks peaksid ettevõtjad, kes müüvad tooteid professionaalsetele kasutajatele või luba omavatele üldsuse esindajatele, tuginema teabele, mis on tehtud kättesaadavaks tarneahela varasemates etappides. Iga tarneahelas tegutsev ettevõtja peaks seetõttu teavitama sellise piirangutega lõhkeainete lähteaine saajat, mille üldsuse esindajatele kättesaadavaks tegemise suhtes ja mille üldsuse esindajate poolt sissetoomise, omamise või kasutamise suhtes kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud piirangut, näiteks märgistamist asjakohase märgisega või sellise märgistamise kontrollimist ja vajaliku teabe kandmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/200632 II lisa kohaselt koostatud ohutuskaardile.

_________________

_________________

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Professionaalset kasutajat, kellele võib piirangutega lõhkeainete lähteaineid kättesaadavaks teha, ja üldsuse hulka kuuluvat isikut, kellele neid ei tohi kättesaadavaks teha, eristatakse selle põhjal, kas isik kavatseb kasutada asjaomast lõhkeainete lähteainet oma konkreetse kaubandus-, oskus- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel. Seetõttu ei tohiks majandustegevuses osalejad teha piirangutega lõhkeainete lähteainet kättesaadavaks füüsilisele või juriidilisele isikule, kes tegutseb valdkonnas, kus seda konkreetset piirangutega lõhkeainete lähteainet ametialastel eesmärkidel üldiselt ei kasutata.

(10)  Professionaalset kasutajat, kellele võib piirangutega lõhkeainete lähteaineid kättesaadavaks teha, ja üldsuse esindajat, kellele neid ei tohi kättesaadavaks teha, eristatakse selle põhjal, kas isik kavatseb kasutada asjaomast lõhkeainete lähteainet oma konkreetse kaubandus-, oskus-, põllumajandus- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel. Seetõttu ei tohiks ettevõtjad teha piirangutega lõhkeainete lähteainet kättesaadavaks füüsilisele või juriidilisele isikule, kes tegutseb valdkonnas, kus seda konkreetset piirangutega lõhkeainete lähteainet ametialastel eesmärkidel üldiselt ei kasutata.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Kui internetipõhine kauplemiskoht tegutseb üksnes vahendajana ühelt poolt majandustegevuses osalejate ja teiselt poolt üldsuse hulka kuuluvate isikute, professionaalsete kasutajate või põllumajandustootjate vahel, ei tohiks talle panna kohustust instrueerida oma töötajaid, kes tegelevad piirangutega lõhkeainete lähteainete müügiga, või tuvastada võimaliku kliendi isikusamasust või vajaduse korral kontrollida tema luba või küsida talt muud teavet. Arvestades aga vahendajana tegutsevate internetipõhiste kauplemiskohtade keskset osa internetipõhistes majandustehingutes, sealhulgas piirangutega lõhkeainete lähteainete müügis, on asjakohane nõuda neilt, et nad teavitaksid selgel ja tulemuslikul viisil käesolevas määruses kehtestatud kohustustest kasutajaid, kes kavatsevad piirangutega lõhkeainete lähteaineid nende teenuseid kasutades kättesaadavaks teha. Lisaks on asjakohane, et vahendajana tegutsevad internetipõhised kauplemiskohad võtavad meetmeid, aitamaks tagada, et nende kasutajad täidavad oma kontrollikohustusi, näiteks pakkudes vahendeid lubade kontrollimise lihtsustamiseks. Ükski selline kohustus, mis pannakse käesoleva määruse alusel vahendajana tegutsevatele internetipõhistele kauplemiskohtadele, ei tohiks piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ artiklite 14 ja 15 kohaldamist34.

(12)  Kui internetipõhine kauplemiskoht tegutseb üksnes vahendajana ühelt poolt ettevõtjate ja teiselt poolt üldsuse esindajate ja professionaalsete kasutajate vahel, ei tohiks talle panna kohustust instrueerida oma töötajaid, kes tegelevad piirangutega lõhkeainete lähteainete müügiga, või tuvastada võimaliku kliendi isikusamasust või vajaduse korral kontrollida tema luba või küsida talt muud teavet. Arvestades aga vahendajana tegutsevate internetipõhiste kauplemiskohtade keskset osa internetipõhistes majandustehingutes, sealhulgas reguleeritud lõhkeainete lähteainete müügis, on asjakohane, et nad teavitaksid selgel ja tulemuslikul viisil käesolevas määruses kehtestatud kohustustest kasutajaid, kes kavatsevad reguleeritud lõhkeainete lähteaineid nende teenuseid kasutades kättesaadavaks teha. Lisaks peaksid nad võtma meetmeid, aitamaks tagada, et nende kasutajad täidavad oma kontrollikohustusi, näiteks pakkudes vahendeid lubade kontrollimise lihtsustamiseks. Peale selle tuleks kahtlustäratavate tehingute korral nende suhtes kohaldada samu tuvastamise ja aruandluse kohustusi nagu ettevõtjate suhtes.

__________________

 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).

 

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Kurjategijate poolt lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavad ained võivad kiiresti muutuda. Seepärast peaks olema võimalik hõlmata käesolevas määruses sätestatud korraga muid aineid, vajaduse korral võimalikult kiiresti. Selleks et võtta arvesse muutusi, mis toimuvad ainete väärkasutamisel lõhkeainete lähteainetena, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et loetleda täiendavaid aineid, mida ei tohi teha üldsuse hulka kuuluvatele isikutele kättesaadavaks, et muuta kontsentratsiooni piirmäärasid, mille ületamisel ei tohi teha teatavaid käesoleva määruse kohaselt piiratud aineid üldsusele kättesaadavaks, ja loetleda täiendavaid aineid, mille puhul tuleb teatada kahtlustäratavatest tehingutest. Eriti tähtis on see, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid peetaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega35. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(14)  Kurjategijate poolt lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavad ained võivad kiiresti muutuda. Seepärast on äärmiselt oluline, et käesolevas määruses sätestatud korraga saaks hõlmata ka muid aineid, vajaduse korral võimalikult kiiresti. Selleks et võtta arvesse muutusi, mis toimuvad ainete väärkasutamisel lõhkeainete lähteainetena, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et loetleda täiendavaid aineid, mida ei tohi teha üldsuse esindajatele kättesaadavaks, et muuta kontsentratsiooni piirmäärasid, mille ületamisel ei tohi teha teatavaid käesoleva määruse kohaselt piiratud aineid üldsusele kättesaadavaks, ja loetleda täiendavaid aineid, mille puhul tuleb teatada kahtlustäratavatest tehingutest. Eriti tähtis on see, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid peetaks kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega35. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

_________________

_________________

35 ELT L123, 12.5. 2016, lk 1.

35 ELT L123, 12.5. 2016, lk 1.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  „kasutamine“ – töötlemine, valmistamine, ladustamine, käitlemine või segamine, sealhulgas toote tootmisel ja muud liiki tarvitamine;

(6)  „kasutamine“ – toote mis tahes töötlemine, valmistamine, tarbimine, ladustamine, säilitamine, käitlemine, mahutisse paigutamine, ühest mahutist teise viimine, segamine, tootmine või muul viisil kasutamine;

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  „kahtlustäratav tehing“ – tehing, mille puhul kõiki asjassepuutuvaid tegureid arvesse võttes on põhjendatud alus kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  „üldsuse hulka kuuluv isik“ – füüsiline või juriidiline isik, kes vajab piirangutega lõhkeainete lähteainet eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandustegevuse, äritegevuse, oskustöö või erialaga;

(7)  „üldsuse esindaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes vajab piirangutega lõhkeainete lähteainet eesmärgil, mis ei ole seotud tema kaubandus-, äri-, oskus-, põllumajandus- või kutsetegevusega;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et põllumajandustootja ei ole käesoleva määruse mõistes üldsuse esindaja.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  „professionaalne kasutaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kellel on tõendatud vajadus piirangutega lõhkeainete lähteainete järele eesmärgil, mis on seotud tema kaubandustegevuse, äritegevuse, oskustöö või erialaga, välja arvatud asjaomase piirangutega lõhkeainete lähteaine teisele isikule kättesaadavaks tegemine;

(8)  „professionaalne kasutaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kellel on tõendatud vajadus piirangutega lõhkeainete lähteainete järele eesmärgil, mis on seotud tema kaubandustegevuse, äritegevuse, oskustöö, põllumajandus- või kutsetegevusega, välja arvatud asjaomase piirangutega lõhkeainete lähteaine üldsuse esindajatele kättesaadavaks tegemine;

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  „majandustegevuses osaleja“ – füüsiline või juriidiline isik, avalik-õiguslik üksus või selliste isikute ja/või asutuste rühm, kes pakub turul, kas internetiväliselt või internetis, sealhulgas internetipõhistes kauplemiskohtades, reguleeritud lõhkeainete lähteaineid või nendega seotud teenuseid;

(9)  „ettevõtja“ – füüsiline või juriidiline isik, avalik-õiguslik üksus või selliste isikute ja/või asutuste rühm, kes teeb turul, kas internetiväliselt või internetis, sealhulgas internetipõhistes kauplemiskohtades, kättesaadavaks reguleeritud lõhkeainete lähteaineid või nendega seotud teenuseid;

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõiget 1 ei kohaldata ammooniumnitraadi (CAS RN 6484-52-2) suhtes, mis tehakse kättesaadavaks põllumajandustootjatele või mida põllumajandustootjad toovad sisse, omavad või kasutavad täis- või osaajaga põllumajanduslikus tegevuses, olenemata kasutatava maa suurusest.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et põllumajandustootja ei ole käesoleva määruse mõistes üldsuse esindaja.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Pädev asutus võib loa kehtivuse peatada või loa tühistada, kui tal on alust arvata, et loa väljaandmise tingimused ei ole enam täidetud.

5.  Pädev asutus võib loa kehtivuse peatada või loa tühistada, kui tal on alust arvata, et loa väljaandmise tingimused ei ole enam täidetud. Pädev asutus teavitab loaomanikke õigeaegselt nende loa kehtivuse peatamisest või loa tühistamisest.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Teiste liikmesriikide väljastatud lubade vastastikune tunnustamine toimub kahepoolselt pädevate asutuste vaheliste kokkulepete alusel.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 98/2013 artikli 7 kohaselt väljastatud load, mis [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval] veel kehtivad, kaotavad sellel kuupäeval kehtivuse. Iga liikmesriik võib loaomaniku taotluse korral otsustada selles liikmesriigis väljastatud loa kinnitada, seda uuendada või pikendada, kui piirangutega lõhkeainete lähteainete suhtes saab kohaldada luba kooskõlas I lisa 3. veerus sätestatud piirmääradega ja kui pädev asutus leiab, et lõikes 1 osutatud loa andmise nõuded on täidetud. Sellise kinnitamise, uuendamise või pikendamise puhul tuleks järgida käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud tähtaega.

9.  Liikmesriikide poolt määruse (EÜ) nr 98/2013 artikli 7 kohaselt väljastatud load, mis [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeval] veel kehtivad, kaotavad sellel kuupäeval kehtivuse. Hiljemalt ... [6 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] teatavad pädevad asutused loaomanikele kuupäeva, millal nende lubade kehtivus lõpeb. Iga liikmesriik võib loaomaniku taotluse korral otsustada selles liikmesriigis väljastatud loa kinnitada, seda uuendada või pikendada, kui piirangutega lõhkeainete lähteainete suhtes saab kohaldada luba kooskõlas I lisa 3. veerus sätestatud piirmääradega ja kui pädev asutus leiab, et lõikes 1 osutatud loa andmise nõuded on täidetud. Sellise kinnitamise, uuendamise või pikendamise puhul tuleks järgida käesoleva artikli lõikes 3 sätestatud tähtaega.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Majandustegevuses osaleja, kes teeb piirangutega lõhkeainete lähteaine teisele majandustegevuses osalejale kättesaadavaks, teavitab seda majandustegevuses osalejat, et asjaomase piirangutega lõhkeainete lähteaine soetamise, omamise või kasutamise suhtes üldsuse hulka kuuluvate isikute poolt kohaldatakse artikli 5 lõigetes 1 ja 3 sätestatud piirangut.

1.  Ettevõtja, kes teeb reguleeritud lõhkeainete lähteaine teisele ettevõtjale kättesaadavaks, teavitab seda ettevõtjat, et asjaomase reguleeritud lõhkeainete lähteaine soetamise, omamise või kasutamise suhtes üldsuse esindajate poolt kohaldatakse artikli 5 lõigetes 1 ja 3 sätestatud piirangut ja artiklis 9 sätestatud teatamiskohustusi.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Majandustegevuses osaleja, kes teeb reguleeritud lõhkeainete lähteained professionaalsele kasutajale või üldsuse hulka kuuluvale isikule kättesaadavaks vastavalt artikli 5 lõikele 3, tagab ja suudab tõendada artiklis 11 osutatud pädevatele asutustele, et tema reguleeritud lõhkeainete lähteainete müügiga tegelevad töötajad on

2.  Ettevõtja, kes teeb reguleeritud lõhkeainete lähteained professionaalsele kasutajale või üldsuse esindajale kättesaadavaks, tagab ja suudab artiklis 11 osutatud pädevatele asutustele tõendada, et tema reguleeritud lõhkeainete lähteainete müügiga tegelevad töötajad on

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vahendajana tegutsev internetipõhine kauplemiskoht võtab meetmed, mis tagavad, et kasutajaid teavitatakse tema teenuste kaudu piirangutega lõhkeainete lähteainete kättesaadavaks tegemisel nende käesolevast määrusest tulenevatest kohustustest.

3.  Vahendajana tegutsev internetipõhine kauplemiskoht võtab meetmed, mis tagavad, et kasutajaid teavitatakse tema teenuste kaudu reguleeritud lõhkeainete lähteainete kättesaadavaks tegemisel nende käesolevast määrusest tulenevatest kohustustest.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Reguleeritud lõhkeainete lähteainete isiklikuks tarbeks kasutamine ettevõtjate või nende töötajate poolt on keelatud.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selleks et kontrollida, kas võimaliku kliendi näol on tegemist professionaalse kasutaja või põllumajandustootjaga, küsib majandustegevuses osaleja, kes teeb piirangutega lõhkeainete lähteaine professionaalsele kasutajale või põllumajandustootjale kättesaadavaks, iga tehingu puhul järgmist teavet:

2.  Selleks et kontrollida, kas uue kliendi näol on tegemist professionaalse kasutaja või ettevõtjaga, küsib ettevõtja, kes teeb piirangutega lõhkeainete lähteaine professionaalsele kasutajale või teisele ettevõtjale kättesaadavaks, iga tehingu puhul järgmist teavet:

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  võimaliku kliendi kaubandustegevus, äritegevus, oskustöö või eriala;

(a)  uue kliendi kaubandus-, äri- või kutsetegevus ning tema ettevõtte nimi ja aadress;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Piirangutega lõhkeainete lähteainete kavandatud kasutuse kontrollimiseks hindab ettevõtja, kas kavandatud kasutus on kooskõlas võimaliku kliendi kaubandus-, äri- või kutsetegevuse või oskustööga. Kui on põhjendatud alus kahelda kliendi teatatud piirangutega lõhkeainete lähteainete kavandatud kasutamise viisis, võib tehingust keelduda. Ettevõtja teatab kahtlustäratavast tehingust või sellise tehingu katsest vastavalt käesoleva määruse artiklile 9.

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 8 lõikega 2 nõutakse võimalikult kliendilt üksnes teavet ja esitatakse subjektiivsed kriteeriumid kavandatud kasutuse kontrollimiseks. Turvalisuse seisukohast tekitab see seaduselünga. Esitatud teabe kontrollimine ja kavandatud kasutuse hindamine on vajalik. Lõikega 2 a antakse lõikes 2 nõutud teabele operatiivne ja objektiivsem mõõde, mis vastab vajadusele tugevdada kontrollisüsteemi ilma asjaomaseid isikuid liigselt koormamata. Lõige 2 a käsitleb teavet, mis tuleb nagunii esitada.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Selleks et kontrollida käesoleva määruse täitmist ning avastada ja tõkestada lõhkeainete ebaseaduslikku valmistamist, säilitavad majandustegevuses osalejad lõikes 2 osutatud teavet koos kliendi nime ja aadressiga üks aasta pärast tehingu kuupäeva. Sellel ajavahemikul tuleb teha nimetatud andmed pädevatele asutustele, kontrolliasutustele või õiguskaitseasutustele taotluse korral kontrollimiseks kättesaadavaks.

3.  Selleks et kontrollida käesoleva määruse täitmist ning avastada ja tõkestada lõhkeainete ebaseaduslikku valmistamist, säilitavad ettevõtjad lõikes 2 osutatud teavet ning kliendi nime ja aadressi üks aasta pärast tehingu kuupäeva. Selle aja jooksul tuleb teha nimetatud andmed pädevatele asutustele, kontrolliasutustele või õiguskaitseasutustele nende taotluse korral kontrollimiseks kättesaadavaks.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–1. Käesolevas artiklis sätestatud teatamiskohustused hõlmavad tooteid, mis sisaldavad reguleeritud lõhkeainete lähteaineid, mis vastavad kõigile järgmistele kriteeriumidele:

 

(a) lähteaine on koostisosana märgitud toote märgisel või ohutuse teabelehel;

 

(b) lähteaine kontsentratsioon on suurem kui 1 % (lämmastikväetiste puhul 3 % N massist);

 

(c) lähteainet saab ilma komplikatsioonideta ekstraheerida.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõhkeainete ebaseadusliku valmistamise avastamiseks ja tõkestamiseks teatavad majandustegevuses osalejad tehingutest, mis on seotud reguleeritud lõhkeainete lähteainetega, sealhulgas professionaalsete kasutajatega tehtavad tehingud, kui on alust kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

Lõhkeainete ebaseadusliku valmistamise avastamiseks ja tõkestamiseks teatavad ettevõtjad ja vahendajana tegutsevad internetipõhised kauplemiskohad reguleeritud lõhkeainete lähteainetega seotud tehingutest, sealhulgas professionaalsete kasutajatega tehtud tehingutest, kui on alust kahtlustada, et ainet või segu kavatsetakse kasutada lõhkeainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Majandustegevuses osalejad teatavad sellistest kahtlustäratavatest tehingutest, võttes arvesse kõiki asjaolusid ning eelkõige juhul, kui võimaliku kliendi juures võib täheldada üht või mitut järgmist asjaolu:

Ettevõtjad ja vahendajana tegutsevad internetipõhised kauplemiskohad teatavad sellistest kahtlustäratavatest tehingutest, võttes arvesse kõiki asjaolusid ning eelkõige juhul, kui võimaliku kliendi juures võib täheldada üht või mitut järgmist asjaolu:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Majandustegevuses osalejad, kes ei ole vahendajana tegutsevad internetipõhised kauplemiskohad, peavad seadma sisse menetlused kahtlustäratavate tehingute avastamiseks, mida rakendatakse keskkonnas, kus reguleeritud lõhkeainete lähteaineid pakutakse.

2.  Ettevõtjad ja vahendajana tegutsevad internetipõhised kauplemiskohad peavad seadma sisse menetlused kahtlustäratavate tehingute avastamiseks, mida rakendatakse keskkonnas, kus reguleeritud lõhkeainete lähteaineid pakutakse.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Majandustegevuses osalejad võivad keelduda kahtlustäratava tehingu tegemisest ja teatavad kahtlustäratavast tehingust või sellise tehingu katsest 24 tunni jooksul, sealhulgas võimaluse korral kliendi isikuandmed, selle liikmesriigi riiklikule kontaktpunktile, kus kahtlustäratav tehing tehti või seda teha üritati.

3.  Ettevõtjad ja vahendajana tegutsevad internetipõhised kauplemiskohad võivad keelduda kahtlustäratava tehingu tegemisest. Nad peavad teatama kahtlustäratavast tehingust või sellise tehingu katsest 24 tunni jooksul selle liikmesriigi riiklikule kontaktpunktile, kus kahtlustäratav tehing tehti või seda teha üritati, sealhulgas teatama võimaluse korral kliendi isikuandmed ja kõik olulised üksikasjad, mille põhjal nad tehingut kahtlaseks peavad. Kui ettevõtja või internetipõhine kauplemiskoht ei suuda teatada kahtlustäratavast tehingust 24 tunni jooksul, teatab ta sellest põhjendamatu viivituseta.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriik määrab ühe või mitu riiklikku kontaktpunkti ning esitab selgel kujul nende telefoninumbrid ja e-posti aadressid kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks. Riiklikud kontaktpunktid on kättesaadavad ööpäev läbi.

4.  Iga liikmesriik määrab ühe või mitu riiklikku kontaktpunkti ning esitab selgel kujul nende telefoninumbri ja e-posti aadressi, veebivormi või mis tahes muu tõhusa vahendi kahtlustäratavatest tehingutest teatamiseks. Riiklikud kontaktpunktid on kättesaadavad ööpäev läbi.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid korraldavad õiguskaitse- ja tolliasutuste töötajatele ning esmareageerijatele koolituse, et nad oskaksid tunda oma ülesannete täitmisel ära reguleeritud lõhkeainete lähteained ja -segud ning reageerida aegsasti ja asjakohaselt kahtlustäratavale tegevusele.

1.  Liikmesriigid korraldavad õiguskaitse- ja tolliasutuste töötajatele ning esmareageerijatele koolituse, et nad oskaksid oma ülesannete täitmisel ära tunda reguleeritud lõhkeainete lähteained ja -segud ning reageerida aegsasti ja asjakohaselt kahtlustäratavale tegevusele. Liikmesriigid võivad taotleda Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametilt (CEPOL) täiendavaid erikoolitusi.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Et hõlbustada koostööd ja tagada, et kõik sidusrühmad rakendaksid tulemuslikult käesolevat määrust, korraldavad liikmesriigid korrapäraselt teabevahetust õiguskaitseasutuste, riiklike järelevalveasutuste, ettevõtjate, vahendajana tegutsevate internetipõhiste kauplemiskohtade ning reguleeritud lõhkeainete lähteaineid kasutavate kutsealade esindajate vahel. Ettevõtjad on kohustatud teavitama oma töötajaid lõhkeainete lähteainete käesoleva määruse alusel kättesaadavaks tegemise viisist ja tõstma töötajate vastavat teadlikkust.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  teavet selle kohta, kuidas kahtlustäratavaid tehinguid ära tunda ja neist teatada;

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  teavet säilitamiskorra kohta, millega tagatakse reguleeritud lõhkeainete lähteainete ohutu ladustamine;

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon tagab lõikes 1 sätestatud suuniste esitamise kõigis liidu ametlikes keeltes.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Selle liikmesriigi riiklik kontaktpunkt, kus ainete kasutamist lõigete 1, 2 või 3 kohaselt piiratakse või keelatakse, peab sellest teavitama neid keelde või piiranguid rakendava liikmesriigi territooriumil asuvaid ettevõtjaid ja vahendajana tegutsevaid internetipõhiseid kauplemiskohti.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist, võib komisjon pärast liikmesriigi ja vajaduse korral kolmandate isikutega konsulteerimist otsustada, et liikmesriigi võetud meede ei ole põhjendatud, ja nõuda liikmesriigilt selle tühistamist.

6.  Ilma et see piiraks lõike 5 kohaldamist, võib komisjon pärast liikmesriigi ja vajaduse korral kolmandate isikutega konsulteerimist otsustada, et liikmesriigi võetud meede ei ole põhjendatud, ja nõuda liikmesriigilt selle tühistamist. Asjaomase liikmesriigi riiklik kontaktpunkt peab sellest otsusest teavitama nimetatud otsusega hõlmatud liikmesriigi territooriumil asuvaid ettevõtjaid ja vahendajana tegutsevaid internetipõhiseid kauplemiskohti.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõige varem [kuus aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguse kuupäeva] hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab aruande peamiste tulemuste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Hindamine tehakse kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega.

Hiljemalt ... [neli aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] hindab komisjon käesolevat määrust ja esitab aruande peamiste tulemuste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele. Hindamine tehakse kooskõlas komisjoni parema õigusloome suunistega.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ained (puhasainena või seda sisaldava segu või ainena), mida ei tehta üldsuse hulka kuuluvatele isikutele kättesaadavaks ning mida sellised isikud ei tohi sisse tuua, omada ega kasutada, välja arvatud 2. veerus sätestatud piirmääraga võrdses või sellest väiksemas kontsentratsioonis.

Ained (puhasainena või seda sisaldava segu või ainena), mida ei tehta üldsuse esindajatele kättesaadavaks ning mida üldsuse esindajad ei tohi sisse tuua, omada ega kasutada, välja arvatud 2. veerus sätestatud piirmääraga võrdses või sellest väiksemas kontsentratsioonis, ning mille puhul tuleb kahtlustäratavatest tehingutest teatada 24 tunni jooksul.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ained (puhasainena või seda sisaldava seguna), mille puhul tuleb teatada kahtlustäratavatest tehingutest

Ained (puhasainena või seda sisaldava seguna), mille puhul tuleb teatada kahtlustäratavatest tehingutest 24 tunni jooksul.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – tabel – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Märkida, kas lähteaine(d) on mõeldud viimiseks liikmesriiki või kasutamiseks liikmesriigis (või mõlemat), mis ei ole luba väljastav liikmesriik, või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

 

( ) Jah

 

( ) Ei

 

Aadress:

 

Lähteaine(te) sissetoomise või kasutamise (või mõlema) ajakava:

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

III lisa – tabel – punkt 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5b. Märkida, kas lähteaine(d) on mõeldud müügiks kättesaadavaks tegemiseks internetipõhistes või muudes kauplemiskohtades.

 

( ) Jah

 

( ) Ei

 

Kauplemiskoha nimi:

 

Aadress:

(1)

  ELT C 367, 10.10.2018, lk 35.


SELETUSKIRI

Lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist reguleeritakse praegu määrusega (EL) nr 98/2013. Määrusega on kehtestatud osaliselt ühtlustatud eeskirjad, mis piiravad selliste keemiliste ainete nagu vesinikperoksiid ja lämmastikhape (ja neid sisaldavate segude) turulelaskmist. Määrusega nähakse ette üldine keeld kõnealuste kemikaalide valdamisele ja kasutamisele „üldsuse poolt“, kuid liikmesriikidel on õigus tagada kontrollitud juurdepääs õiguspärase kavandatud kasutuse jaoks, kehtestades riikliku loa andmise või registreerimise korra. Selliseid aineid turule viivad ettevõtjad peavad need ained märgistama ja teatama kahtlastest tehingutest riiklikele kontaktpunktidele. Nimetatud piiranguid ja kohustusi ei kohaldata professionaalsete kasutajate suhtes.

Komisjon korraldas määruse (EL) nr 98/2013 rakendamise kohta liikmesriikides õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames järelhindamise. Hindamise käigus tehti kindlaks mitu puudust, näiteks lubade andmise ja registreerimise korra suur varieerumine eri liikmesriikides, ettevõtjate teadmatus, millised tooted täpselt määruse kohaldamisalasse kuuluvad, ning probleemid, mis on seotud internetimüügi, impordi ja ELi-sisese liikumise jälgimisega riikide ametiasutuste poolt.

Seniste puuduste kõrvaldamiseks esitas komisjon 17. aprillil 2018 käesoleva uue ettepaneku (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 98/2013). Ettepanek on osa nn julgeolekumeetmete paketist, mille eesmärk on paremini kaitsta Euroopa kodanikke terrorismi ja muude raskete kuritegude eest. Ettepaneku eesmärk on kõrvaldada tuvastatud olulised lüngad. Uue ettepaneku põhielemendid on registreerimiskorra lõpetamine, määratluste täpsustamine (nagu ettevõtja, üldsuse esindaja (lisades ka juriidilised isikud)) ja ettevõtjate kohustus kontrollida müügi korral lubasid (seletuskiri, lk 10–17).

Üldeesmärgid on järgmised:

1. tagada siseturu toimimine, vältida konkurentsi moonutamist ja kaubandustõkkeid

(lk 21);

2. tagada julgeoleku kõrge tase kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemise meetmete abil.

Erieesmärgid on järgmised:

1. piirata täiendavalt juurdepääsu teatavatele lõhkeainete lähteainetele ja tugevdada kontrolli;

2. viia piirangud ja kontroll vastavusse lõhkeainete lähteainetega seotud kasvavate ohtudega;

3. paranda määruse jõustamist pädevate asutuste poolt;

4. parandada teabe edastamist ja nõuetele vastavust tarneahelas;

5. hõlbustada ELi-sisest kaubandust ja vältida konkurentsimoonutusi;

6. parandada määruse selgust ning tagada selle ühtne kohaldamine (lk 21).

Raportööri seisukoht

Raportöör tunneb heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu määrus lõhkeainete lähteainete kohta (COM (2018)0209 final – 2018/0103 (COD)). Asjaolu, et 2015. ja 2016. aastal kasutati isetehtud lõhkematerjale ligikaudu 40 % puhul Euroopa Liidus toime pandud terrorirünnakutest, tõendab vajadust kõrvaldada senised lüngad, et vähendada väga ohtlike ainete kättesaadavust. Raportööri arvates saaks komisjoni ettepaneku mõningaid aspekte, eelkõige selgitusi ja täpsustusi, siiski veel paremaks muuta.

Lõpetuseks soovitab raportöör esitatud muudatusettepanekud heaks kiita ning edastada muudetud ettepaneku täiskogule vastuvõtmiseks.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine

Viited

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

32

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Lucy Anderson, Margrete Auken

Esitamise kuupäev

18.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 22. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika