Menettely : 2018/0103(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0473/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0473/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0386

MIETINTÖ     ***I
PDF 216kWORD 98k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Andrejs Mamikins

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0209),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0151/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0473/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Yleisön edustajien ei pitäisi voida hankkia, tuoda, pitää hallussaan tai käyttää edellä mainittuja räjähteiden lähtöaineita, joiden pitoisuus vastaa tiettyä raja-arvoa tai ylittää sen. On kuitenkin asianmukaista säätää yleisön edustajien mahdollisuudesta hankkia, tuoda, pitää hallussaan tai käyttää laillisiin tarkoituksiin joitakin pitoisuusrajan ylittäviä räjähteiden lähtöaineita, jos heillä on siihen lupa.

(6)  Yleisön edustajien ei pitäisi saada hankkia, tuoda, pitää hallussaan tai käyttää edellä mainittuja räjähteiden lähtöaineita, joiden pitoisuus vastaa tiettyä raja-arvoa tai ylittää sen. Yleisön edustajille olisi kuitenkin sallittava mahdollisuus hankkia, tuoda, pitää hallussaan tai käyttää laillisiin tarkoituksiin joitakin pitoisuusrajan ylittäviä räjähteiden lähtöaineita, jos heillä on siihen lupa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Lupia voidaan myöntää vain sellaisia aineita varten, joiden pitoisuudet eivät ylitä tässä asetuksessa vahvistettua ylärajaa. Kun tämä yläraja ylitetään, räjähteiden laittoman valmistuksen riski on suurempi kuin tarve näiden räjähteiden lähtöaineiden hyvin vähäiseen lailliseen käyttöön yleisön edustajien keskuudessa; jälkimmäiseen tarkoitukseen voidaan käyttää vaihtoehtoisia aineita tai pienempiä pitoisuuksia ja saavuttaa sama vaikutus. Tässä asetuksessa olisi määritettävä myös ne seikat, jotka toimivaltaisten viranomaisten olisi vähintään otettava huomioon harkitessaan luvan myöntämistä. Tämän olisi yhdessä tämän asetuksen liitteessä esitetyn lomakkeen kanssa helpotettava lupien tunnustamista muissa jäsenvaltioissa, jotka soveltavat lupajärjestelmää.

(7)  Lupia voidaan myöntää vain sellaisia aineita varten, joiden pitoisuudet eivät ylitä tässä asetuksessa vahvistettua ylärajaa. Kun tämä yläraja ylitetään, räjähteiden laittoman valmistuksen riski on suurempi kuin tarve näiden räjähteiden lähtöaineiden hyvin vähäiseen lailliseen käyttöön yleisön edustajien keskuudessa; jälkimmäiseen tarkoitukseen voidaan käyttää vaihtoehtoisia aineita tai pienempiä pitoisuuksia ja saavuttaa sama vaikutus. Tässä asetuksessa olisi myös tarjottava viranomaisille kattava valikoima objektiivisia kriteerejä, jotka on otettava huomioon harkittaessa luvan myöntämistä. Tämän olisi yhdessä tämän asetuksen liitteessä esitetyn lomakkeen kanssa helpotettava lupien tunnustamista muissa jäsenvaltioissa, jotka soveltavat lupajärjestelmää.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Tämän asetuksen mukaisten rajoitusten ja valvontatoimien soveltamiseksi niiden talouden toimijoiden, jotka myyvät ammattikäyttöön tai luvan saaneille yleisön edustajille, olisi tukeuduttava toimitusketjun alkupäässä saatavilla oleviin tietoihin. Toimitusketjun kunkin toimijan olisi tämän vuoksi ilmoitettava kyseisen rajoitetun räjähteiden lähtöaineen vastaanottajalle, että kyseisen aineen saataville asettamista, tuontia, hallussapitoa ja käyttöä yleisön edustajien toimesta koskee tässä asetuksessa säädetty rajoitus, esimerkiksi kiinnittämällä asianmukainen merkintä tai tarkistamalla, että asianmukainen merkintä on kiinnitetty, tai sisällyttämällä tiedot käyttöturvallisuustiedotteeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200632 liitteen II mukaisesti.

(8)  Tämän asetuksen mukaisten rajoitusten ja valvontatoimien soveltamiseksi niiden talouden toimijoiden, jotka myyvät ammattikäyttöön tai luvan saaneille yleisön edustajille, olisi tukeuduttava toimitusketjun alkupäässä saatavilla oleviin tietoihin. Toimitusketjun kunkin toimijan olisi tämän vuoksi ilmoitettava kyseisen rajoitetun räjähteiden lähtöaineen vastaanottajalle, että kyseisen aineen saataville asettamista, tuontia, hallussapitoa ja käyttöä yleisön edustajien toimesta koskee tässä asetuksessa säädetty rajoitus, esimerkiksi kiinnittämällä asianmukainen merkintä tai tarkistamalla, että asianmukainen merkintä on kiinnitetty, ja sisällyttämällä tiedot käyttöturvallisuustiedotteeseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/200632 liitteen II mukaisesti.

_________________

_________________

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Ammattikäyttäjän, jonka saataville voidaan asettaa rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, ja yleisön edustajan, jonka saataville niitä ei voida asettaa, välinen ero perustuu siihen, aikooko henkilö käyttää räjähteiden lähtöainetta elinkeino-, käsityö- tai ammattitoimintaansa liittyviin tarkoituksiin. Talouden toimijoiden ei näin ollen pidä asettaa rajoitettua räjähteiden lähtöainetta sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön saataville, joka toimii ammatillisesti alalla, jolla kyseistä rajoitettua räjähteiden lähtöainetta ei yleensä käytetä ammatillisiin tarkoituksiin.

(10)  Ammattikäyttäjän, jonka saataville voidaan asettaa rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, ja yleisön edustajan, jonka saataville niitä ei voida asettaa, välinen ero perustuu siihen, aikooko henkilö käyttää räjähteiden lähtöainetta elinkeino-, käsityö-, viljely- tai ammattitoimintaansa liittyviin tarkoituksiin. Talouden toimijoiden ei näin ollen pidä asettaa rajoitettua räjähteiden lähtöainetta sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön saataville, joka toimii ammatillisesti alalla, jolla kyseistä rajoitettua räjähteiden lähtöainetta ei yleensä käytetä ammatillisiin tarkoituksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sikäli kun verkossa toimivat markkinapaikat toimivat pelkästään välittäjinä yhtäältä taloudellisten toimijoiden ja toisaalta yleisön edustajien, ammattikäyttäjien tai viljelijöiden välillä, niitä ei pitäisi vaatia ohjeistamaan rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden myynnissä toimivaa henkilökuntaansa tai tarkastamaan henkilöllisyyttä ja tarvittaessa mahdollisen asiakkaan lupaa tai pyytämään tältä muita tietoja. Kuitenkin kun otetaan huomioon verkossa välittäjinä toimivien markkinapaikkojen keskeinen rooli verkkoliiketoimissa, mukaan lukien rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden myynti, on asianmukaista, että niiden olisi ilmoitettava selkeästi ja tehokkaasti käyttäjille, jotka aikovat asettaa saataville rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita niiden palvelujen välityksellä, tämän asetuksen mukaisista velvoitteista. Lisäksi on aiheellista, että verkossa välittäjinä toimivat markkinapaikat toteuttavat toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden käyttäjät noudattavat tarkastusta koskevia velvoitteitaan, esimerkiksi tarjoamalla välineitä lupien tarkastuksen helpottamiseksi. Mitkään näistä verkossa toimivia markkinapaikkoja, jotka toimivat tässä asetuksessa tarkoitettuina välittäjinä, koskevista velvoitteista eivät saisi rajoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY34 14 ja 15 artiklan soveltamista.

(12)  Sikäli kun verkossa toimivat markkinapaikat toimivat pelkästään välittäjinä yhtäältä taloudellisten toimijoiden ja toisaalta yleisön edustajien ja ammattikäyttäjien välillä, niitä ei pitäisi vaatia ohjeistamaan rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden myynnissä toimivaa henkilökuntaansa tai tarkastamaan henkilöllisyyttä ja tarvittaessa mahdollisen asiakkaan lupaa tai pyytämään tältä muita tietoja. Kuitenkin kun otetaan huomioon verkossa välittäjinä toimivien markkinapaikkojen keskeinen rooli verkkoliiketoimissa, mukaan lukien säänneltyjen räjähteiden lähtöaineiden myynti, on asianmukaista, että niiden olisi ilmoitettava selkeästi ja tehokkaasti käyttäjille, jotka aikovat asettaa saataville säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita niiden palvelujen välityksellä, tämän asetuksen mukaisista velvoitteista. Niiden olisi myös toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että niiden käyttäjät noudattavat tarkastusta koskevia velvoitteitaan, esimerkiksi tarjoamalla välineitä lupien tarkastuksen helpottamiseksi. Lisäksi niihin olisi sovellettava samoja havaitsemis- ja ilmoittamisvelvoitteita kuin taloudellisiin toimijoihin epäilyttävänä pidettävien liiketoimien osalta.

__________________

 

34 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

 

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Aineet, joita rikolliset käyttävät laittomien räjähdysaineiden valmistamiseen, voivat vaihtua nopeasti. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista tuoda lisää aineita tässä asetuksessa säädetyn järjestelmän piiriin, tarpeen vaatiessa kiireellisesti. Räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi huomioon komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä sellaisten aineiden lisäämiseksi luetteloon, joita ei saa asettaa yleisön saataville, tiettyjen tämän asetuksen nojalla rajoitettujen aineiden raja-arvojen muuttamiseksi, jotka ylittäviä aineita ei saa asettaa yleisön saataville, ja sellaisten aineiden lisäämiseksi luetteloon, joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa35 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(14)  Aineet, joita rikolliset käyttävät laittomien räjähdysaineiden valmistamiseen, voivat vaihtua nopeasti. Tämän vuoksi on välttämätöntä tarjota mahdollisuus tuoda lisää aineita tässä asetuksessa säädetyn järjestelmän piiriin, tarpeen vaatiessa kiireellisesti. Räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi huomioon komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä sellaisten aineiden lisäämiseksi luetteloon, joita ei saa asettaa yleisön saataville, tiettyjen tämän asetuksen nojalla rajoitettujen aineiden raja-arvojen muuttamiseksi, jotka ylittäviä aineita ei saa asettaa yleisön saataville, ja sellaisten aineiden lisäämiseksi luetteloon, joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa35 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

_________________

_________________

35 EUVL L 123, 12.5. 2016, s. 1.

35 EUVL L 123, 12.5. 2016, s. 1.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6)  ’käytöllä’ prosessointia, muotoilua, varastointia, käsittelyä tai sekoittamista, mukaan lukien esineen tuotannon yhteydessä, taikka mitä tahansa muuta hyödyntämistä;

6)  ’käytöllä’ prosessointia, muotoilua, kulutusta, varastointia, säilytystä, käsittelyä, täyttämistä säiliöihin, siirtoa säiliöstä toiseen, sekoittamista, esineen tuotantoa tai mitä tahansa muuta käyttämistä;

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  ’epäilyttävällä liiketoimella’ liiketointa, jonka yhteydessä on sen jälkeen, kun kaikki merkitykselliset seikat on otettu huomioon, perusteltu syy epäillä, että ainetta tai seosta aiotaan käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7)  ’yleisön edustajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarvitsee rajoitettua räjähteiden lähtöainetta tarkoituksiin, jota eivät ole yhteydessä hänen tavanomaiseen elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattitoimintaansa;

7)  ’yleisön edustajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarvitsee rajoitettua räjähteiden lähtöainetta tarkoituksiin, jotka eivät ole yhteydessä hänen tavanomaiseen elinkeino-, liike-, käsityö-, viljely- tai ammattitoimintaansa;

Perustelu

Tarkistuksella halutaan tehdä selväksi, että viljelijät eivät kuulu tässä asetuksessa tarkoitettuihin yleisön edustajiin.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ’ammattikäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka osoitetusti tarvitsee rajoitettua räjähteiden lähtöainetta tarkoituksiin, jotka ovat yhteydessä hänen elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattitoimintaansa ja joihin ei kuulu kyseisen rajoitetun räjähteiden lähtöaineen asettaminen toisen henkilön saataville.

(8)  ’ammattikäyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka osoitetusti tarvitsee rajoitettua räjähteiden lähtöainetta tarkoituksiin, jotka ovat yhteydessä hänen elinkeino-, liike-, käsityö-, viljely- tai ammattitoimintaansa ja joihin ei kuulu kyseisen rajoitetun räjähteiden lähtöaineen asettaminen yleisön edustajan saataville.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

9)  ’talouden toimijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä taikka tällaisten henkilöiden ja/tai elinten ryhmää, joka toimittaa säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita tai säänneltyihin räjähteiden lähtöaineisiin liittyviä palveluja markkinoille joko verkossa tai sen ulkopuolella, verkossa toimivat markkinapaikat mukaan luettuina;

9)  ’talouden toimijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä taikka tällaisten henkilöiden ja/tai elinten ryhmää, joka asettaa saataville säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita tai säänneltyihin räjähteiden lähtöaineisiin liittyviä palveluja markkinoille joko verkossa tai sen ulkopuolella, verkossa toimivat markkinapaikat mukaan luettuina;

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta ammoniumnitraattiin (CAS RN 6484-52-2), joka asetetaan viljelijöiden saataville tai jota viljelijät tuovat, pitävät hallussaan tai käyttävät maataloustoimintaan, joka on joko koko- tai osa-aikaista eikä välttämättä suhteutettua maa-alueen kokoon.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan tehdä selväksi, että viljelijät eivät kuulu tässä asetuksessa tarkoitettuihin yleisön edustajiin.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää luvan voimassaolon tai peruuttaa luvan, jos on perusteltu syy epäillä, että luvan myöntämisedellytykset eivät enää täyty.

5.  Toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää luvan voimassaolon tai peruuttaa luvan, jos on perusteltu syy epäillä, että luvan myöntämisedellytykset eivät enää täyty. Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava luvanhaltijoille hyvissä ajoin kaikista lupien keskeytyksistä tai perumisista.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Toisten jäsenvaltioiden myöntämien lupien vastavuoroisen tunnustamisen on tapahduttava kahdenvälisesti toimivaltaisten viranomaisten keskinäisten sopimusten avulla.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o 98/2013 7 artiklan mukaisesti antamat luvat, jotka ovat edelleen voimassa [tämän asetuksen soveltamisen aloituspäivänä], lakkaavat olemasta voimassa kyseisenä päivänä. Kukin jäsenvaltio voi kuitenkin luvanhaltijan pyynnöstä päättää vahvistaa tai uusia kyseisessä jäsenvaltiossa myönnettyjä lupia tai pidentää niiden voimassaoloa, jos rajoitetut räjähteiden lähtöaineet voivat olla luvanvaraisia liitteessä I olevassa 3 sarakkeessa vahvistettujen raja-arvojen mukaisesti ja jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. Lupa olisi vahvistettava tai uusittava tai sen voimassaoloa pidennettävä tämän artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

9.  Jäsenvaltion asetuksen (EU) N:o 98/2013 7 artiklan mukaisesti antamat luvat, jotka ovat edelleen voimassa [tämän asetuksen soveltamisen aloituspäivänä], lakkaavat olemasta voimassa kyseisenä päivänä. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava luvanhaltijoille ... [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä] mennessä, milloin niiden lupien voimassaolo lakkaa. Kukin jäsenvaltio voi kuitenkin luvanhaltijan pyynnöstä päättää vahvistaa tai uusia kyseisessä jäsenvaltiossa myönnettyjä lupia tai pidentää niiden voimassaoloa, jos rajoitetut räjähteiden lähtöaineet voivat olla luvanvaraisia liitteessä I olevassa 3 sarakkeessa vahvistettujen raja-arvojen mukaisesti ja jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että 1 kohdassa tarkoitetut luvan myöntämisedellytykset täyttyvät. Lupa olisi vahvistettava tai uusittava tai sen voimassaoloa pidennettävä tämän artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Talouden toimijan, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen toisen talouden toimijan saataville, on ilmoitettava kyseiselle talouden toimijalle, että kyseisen räjähteiden lähtöaineen hankkimista, hallussapitoa tai käyttöä yleisön edustajien toimesta koskee 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetty rajoitus.

1.  Talouden toimijan, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen toisen talouden toimijan saataville, on ilmoitettava kyseiselle talouden toimijalle, että kyseisen rajoitetun räjähteiden lähtöaineen hankkimista, hallussapitoa tai käyttöä yleisön edustajien toimesta koskee 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetty rajoitus sekä 9 artiklassa säädetty ilmoittamisvelvoite.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Talouden toimijan, joka asettaa säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita ammattikäyttäjän tai yleisön edustajan saataville 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, on varmistettava ja voitava osoittaa 11 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille, että sen rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden myynnissä toimiva henkilökunta

2.  Talouden toimijan, joka asettaa säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita ammattikäyttäjän tai yleisön edustajan saataville, on varmistettava ja voitava osoittaa 11 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille, että sen rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden myynnissä toimiva henkilökunta

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Verkossa välittäjänä toimivan markkinapaikan on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen käyttäjät tietävät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa asettaessaan saataville rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita kyseisen markkinapaikan palveluiden välityksellä.

3.  Verkossa välittäjänä toimivan markkinapaikan on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen käyttäjät tietävät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa asettaessaan saataville säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita kyseisen markkinapaikan palveluiden välityksellä.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Talouden toimijat tai näiden henkilöstö eivät saa käyttää säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita yksityisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Talouden toimija, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen ammattikäyttäjän tai viljelijän saataville, on sen varmistamiseksi, että mahdollinen asiakas on ammattikäyttäjä tai viljelijä, tarkastettava kunkin liiketoimen yhteydessä seuraavat seikat:

2.  Talouden toimijan, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen ammattikäyttäjän tai toisen talouden toimijan saataville, on sen varmistamiseksi, että uusi asiakas on ammattikäyttäjä tai talouden toimija, tarkastettava kunkin liiketoimen yhteydessä seuraavat seikat:

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  mahdollisen asiakkaan elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattitoiminta;

a)  uuden asiakkaan elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattitoiminta sekä yrityksen nimi ja osoite;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Rajoitetun räjähteiden lähtöaineen aiotun käyttötarkoituksen tarkastamiseksi talouden toimijan on arvioitava, onko aiottu käyttötarkoitus mahdollisen asiakkaan elinkeino-, liike- käsityö- tai ammattitoiminnan mukainen. Liiketoimesta voidaan kieltäytyä, jos on perusteltu syy epäillä asiakkaan ilmoittamaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen käyttötarkoitusta. Talouden toimijan on ilmoitettava epäilyttävästä liiketoimesta tai sellaisen yrityksestä tämän asetuksen 9 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Ehdotetussa 8 artiklan 2 kohdassa ainoastaan pyydetään tietoja mahdolliselta asiakkaalta ja esitetään subjektiivisia kriteerejä aiotun käyttötarkoituksen tarkastamiseksi. Turvallisuuden kannalta tämä luo porsaanreiän. Toimitettujen tietojen seuranta ja aiotun käyttötarkoituksen arviointi on välttämätöntä. Artiklan 2 a kohdassa esitetään operatiivinen ja objektiivisempi ulottuvuus 2 kohdan mukaisesti pyydetyille tiedoille, ja se vastaisi tarpeeseen vahvistaa valvontajärjestelmää rasittamatta kuitenkaan liikaa asianomaisia osapuolia. Tämä 2 a kohta koskee tietoja, jotka jo on toimitettava.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi ja räjähteiden laittoman valmistuksen havaitsemiseksi ja estämiseksi talouden toimijoiden on säilytettävä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä asiakkaan nimi- ja osoitetiedot yhden vuoden ajan liiketoimen päivämäärästä. Tänä aikana tietojen on oltava saatavilla tarkastusta varten toimivaltaisten viranomaisten tai lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä.

3.  Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi ja räjähteiden laittoman valmistuksen havaitsemiseksi ja estämiseksi talouden toimijoiden on säilytettävä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakkaan nimi- ja osoitetiedot yhden vuoden ajan liiketoimen päivämäärästä. Tänä aikana tietojen on oltava saatavilla tarkastusta varten toimivaltaisten viranomaisten tai lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1. Tässä artiklassa säädetty ilmoittamisvelvoite koskee tuotteita, jotka sisältävät säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita ja täyttävät kaikki seuraavat kriteerit:

 

a) lähtöaine on merkitty ainesosaksi tuotemerkinnässä tai käyttöturvallisuustiedotteessa,

 

b) lähtöainepitoisuus on yli 1 prosenttia (tai 3 painoprosenttia N typpilannoitteiden osalta),

 

c) lähtöaineen uuttaminen on mahdollista ongelmitta.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Räjähteiden laittoman valmistuksen havaitsemiseksi ja estämiseksi talouden toimijoiden on ilmoitettava säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita koskevista liiketoimista, mukaan lukien ammattikäyttäjiä koskevat liiketoimet, jos on perusteltu syy epäillä, että ainetta tai seosta aiotaan käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen.

Räjähteiden laittoman valmistuksen havaitsemiseksi ja estämiseksi talouden toimijoiden ja verkossa välittäjinä toimivien markkinapaikkojen on ilmoitettava säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita koskevista liiketoimista, mukaan lukien ammattikäyttäjiä koskevat liiketoimet, jos on perusteltu syy epäillä, että ainetta tai seosta aiotaan käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Talouden toimijoiden on ilmoitettava tällaisista epäilyttävistä liiketoimista sen jälkeen, kun ne ovat ottaneet huomioon kaikki seikat ja erityisesti, jos mahdollinen asiakas:

Talouden toimijoiden ja verkossa välittäjinä toimivien markkinapaikkojen on ilmoitettava tällaisista epäilyttävistä liiketoimista sen jälkeen, kun ne ovat ottaneet huomioon kaikki seikat ja erityisesti, jos mahdollinen asiakas:

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Talouden toimijoilla, jotka eivät ole verkossa välittäjinä toimivia markkinapaikkoja, on oltava käytössään epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi menettelyt, jotka on kohdennettu ympäristöön, jossa säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita tarjotaan.

2.  Talouden toimijoilla ja verkossa välittäjinä toimivilla markkinapaikoilla on oltava käytössään epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi menettelyt, jotka on kohdennettu ympäristöön, jossa säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita tarjotaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Talouden toimijat voivat kieltäytyä epäilyttävästä liiketoimesta, ja niiden on ilmoitettava sellaisesta tai sellaisen yrityksestä sekä mahdollisuuksien mukaan asiakkaan henkilöllisyys 24 tunnin kuluessa sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa epäilyttävä liiketoimi tehtiin tai yritettiin tehdä.

3.  Talouden toimijat ja verkossa välittäjinä toimivat markkinapaikat voivat kieltäytyä epäilyttävästä liiketoimesta. Niiden on ilmoitettava epäilyttävästä liiketoimesta tai sellaisen yrityksestä sekä mahdollisuuksien mukaan asiakkaan henkilöllisyys ja kaikki olennaiset yksityiskohdat, joiden vuoksi ne pitivät liiketointa epäilyttävänä, 24 tunnin kuluessa sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa epäilyttävä liiketoimi tehtiin tai yritettiin tehdä. Jos talouden toimija tai verkossa välittäjänä toimiva markkinapaikka ei pysty ilmoittamaan 24 tunnin kuluessa, sen on ilmoitettava mahdollisimman pian.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampi kansallinen yhteyspiste ja ilmoitettava selvästi sen puhelinnumero ja sähköpostiosoite epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten. Kansallisten yhteyspisteiden on oltava käytettävissä ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

4.  Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampi kansallinen yhteyspiste ja ilmoitettava selvästi sen puhelinnumero ja sähköpostiosoite, verkkolomake tai muu tehokas väline epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten. Kansallisten yhteyspisteiden on oltava käytettävissä ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on annettava koulutusta pelastustyöntekijöille sekä lainvalvonta- ja tulliviranomaisille, jotta nämä voivat työssään tunnistaa säännellyt räjähteiden lähtöaineet ja seokset ja reagoida riittävän ajoissa ja tarkoituksenmukaisella tavalla epäilyttävään toimintaan.

1.  Jäsenvaltioiden on annettava koulutusta pelastustyöntekijöille sekä lainvalvonta- ja tulliviranomaisille, jotta nämä voivat työssään tunnistaa säännellyt räjähteiden lähtöaineet ja seokset ja reagoida riittävän ajoissa ja tarkoituksenmukaisella tavalla epäilyttävään toimintaan. Jäsenvaltiot voivat vaatia lisää erityiskoulutusta Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirastolta (CEPOL).

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on yhteistyön helpottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki sidosryhmät panevat tämän asetuksen tehokkaasti täytäntöön, järjestettävä säännöllisiä vaihtoja lainvalvontaviranomaisten, kansallisten valvontaviranomaisten, talouden toimijoiden, verkossa välittäjinä toimivien markkinapaikkojen ja säänneltyjä räjähteiden lähtöaineita käyttävien ammattialojen edustajien välillä. Talouden toimijat ovat vastuussa siitä, että ne antavat henkilöstölleen tietoja siitä, miten räjähteiden lähtöaineita asetetaan saataville tämän asetuksen mukaisesti, sekä henkilöstön asiaa koskevan tietoisuuden lisäämisestä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  tiedot siitä, miten epäilyttävät liiketoimet tunnistetaan ja miten niistä ilmoitetaan;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  tiedot varastointijärjestelyistä, joilla varmistetaan, että säännelty räjähteiden lähtöaine varastoidaan turvallisesti;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitetut ohjeet esitetään kaikilla unionin virallisilla kielillä.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Aineita 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti rajoittavan tai kieltävän jäsenvaltion kansallisen yhteyspisteen on ilmoitettava tällaisista rajoituksista tai kielloista kyseisen jäsenvaltion alueen talouden toimijoille ja verkossa välittäjänä toimiville markkinapaikoille.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Komissio voi jäsenvaltiota ja tarvittaessa kolmansia osapuolia kuultuaan päättää, että jäsenvaltion toteuttama toimenpide ei ole perusteltu, ja pyytää jäsenvaltiota peruuttamaan sen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista.

6.  Komissio voi jäsenvaltiota ja tarvittaessa kolmansia osapuolia kuultuaan päättää, että jäsenvaltion toteuttama toimenpide ei ole perusteltu, ja pyytää jäsenvaltiota peruuttamaan sen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 kohdan soveltamista. Asianomaisen jäsenvaltion kansallisen yhteyspisteen on ilmoitettava päätöksestä kyseisen jäsenvaltion talouden toimijoille ja verkossa välittäjinä toimiville markkinapaikoille.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi tätä asetusta aikaisintaan [kuuden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista. Uudelleenarviointi toteutetaan paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti.

Komissio arvioi tätä asetusta [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista. Uudelleenarviointi toteutetaan paremmasta sääntelystä annettujen komission suuntaviivojen mukaisesti.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Aineet, joita ei saa asettaa yleisön edustajien saataville tai joita yleisön edustajat eivät saa tuoda, pitää hallussaan tai käyttää sellaisinaan tai niitä sisältävinä aineina tai seoksina paitsi, jos pitoisuus on yhtä suuri tai pienempi kuin 2 sarakkeessa esitetty raja-arvo.

Aineet, joita ei saa asettaa yleisön edustajien saataville tai joita yleisön edustajat eivät saa tuoda, pitää hallussaan tai käyttää sellaisinaan tai niitä sisältävinä aineina tai seoksina paitsi, jos pitoisuus on yhtä suuri tai pienempi kuin 2 sarakkeessa esitetty raja-arvo ja joihin liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Aineet (sellaisinaan tai seoksissa), joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava

Aineet (sellaisinaan tai seoksissa), joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava 24 tunnin kuluessa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Liite III – taulukko – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Onko lähtöainetta/lähtöaineita tarkoitus tuoda tai käyttää (tai molempia) jäsenvaltioon/jäsenvaltiossa, joka on muu kuin tämän luvan myöntävä jäsenvaltio, tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle/ulkopuolella

 

( ) Kyllä

 

( ) Ei

 

Osoite:

 

Lähtöaineen/lähtöaineiden tuonnin tai käytön (tai molempien) ajankohta:

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Liite III – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Onko lähtöainetta/lähtöaineita tarkoitus asettaa saataville verkossa tai sen ulkopuolella toimivilla markkinapaikoilla

 

( ) Kyllä

 

( ) Ei

 

Markkinapaikan nimi:

 

Osoite:

(1)

EUVL C 367, 10.10.2018, s. 35.


PERUSTELUT

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä säädetään tällä hetkellä asetuksessa (EU) N:o 98/2013. Asetuksessa vahvistetaan osaksi yhdenmukaistetut säännöt, joilla rajoitetaan vetyperoksidin ja typpihapon (sekä niitä sisältävien sekoitusten) kaltaisten kemiallisten aineiden markkinoille saattamista. Siinä kielletään yleisesti näiden kemikaalien hallussapito ja käyttö ”yleisön edustajilta”, mutta jäsenvaltiot voivat myöntää oikeuden legitiimiin käyttötarkoitukseen kansallisella lupa- tai rekisteröintijärjestelmällä. Tällaisia aineita markkinoille saattavien talouden toimijoiden on merkittävä ne ja ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista kansallisille yhteyspisteille. Kyseisiä rajoituksia ja velvoitteita ei sovelleta ammattikäyttäjiin.

Komissio toteutti REFIT-jälkiarvioinnin siitä, miten jäsenvaltiot olivat panneet täytäntöön asetuksen (EU) N:o 98/2013. Arvioinnissa todettiin useita heikkouksia, kuten lupa‑/rekisteröintijärjestelmien suuret jäsenvaltiokohtaiset erot, talouden toimijoiden keskuudessa vallitseva sekaannus siitä, mitkä aineet tarkkaan ottaen kuuluvat asetuksen piiriin, ja ongelmat, jotka liittyivät verkossa tapahtuvaan myyntiin, tuontiin ja kansallisten viranomaisten toteuttamiin unionin sisäisiin siirtoihin.

Komissio esitti 17. huhtikuuta 2018 tämän uuden ehdotuksen (joka kumoaa asetuksen 98/2013) ratkaistakseen nykyiset puutteet. Ehdotus on osa ”turvallisuuspakettia”, jolla pyritään paremmin suojelemaan unionin kansalaisia terrorismilta ja muilta vakavan rikollisuuden muodoilta. Sillä pyritään sulkemaan havaitut ”merkittävät aukot”. Uuden ehdotuksen keskeisiin elementteihin sisältyvät rekisteröintijärjestelmästä luopuminen sekä selkeämmät määritelmät sellaisille asioille kuin talouden toimija ja yleisön edustaja (sisältää myös oikeushenkilöt), sekä taloudellisten toimijoiden velvoite tarkastaa lupa myynnin yhteydessä (perustelut, s. 10–17).

Yleiset tavoitteet ovat

1.  varmistaa sisämarkkinoiden toiminta siten, että estetään kilpailun vääristyminen tai kaupan esteet (IA, s. 21),

2.  varmistaa korkea turvallisuustaso rikoksia ehkäisevillä ja torjuvilla toimenpiteillä.

Erityiset tavoitteet ovat

1.  rajoittaa edelleen tiettyjen räjähteiden lähtöaineiden saatavuutta ja vahvistaa valvontaa,

2.  saattaa räjähteiden lähtöaineita koskevat rajoitukset ja valvontatoimet vastaamaan muuttuvia uhkia,

3.  lisätä toimivaltaisten viranomaisten sääntelyn täytäntöönpanon valvontaa,

4.  parantaa tiedonkulkua ja määräysten noudattamista toimitusketjussa,

5.  helpottaa unionin sisäistä kauppaa ja estää kilpailun vääristyminen,

6.  parantaa sääntelyn selkeyttä ja varmistaa sen soveltamisen yhdenmukaisuus (IA, s. 21).

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi räjähteiden lähtöaineista (COM(2018)0209 - 2018/0103 (COD)). Se, että vuosina 2015 ja 2016 kotitekoisia räjähteitä käytettiin noin 40 prosentissa Euroopan unionissa suoritetuista terrori-iskuista, osoittaa tarpeen sulkea olemassa olevat aukot, jotta voidaan vähentää erittäin vaarallisten aineiden saamisen mahdollisuuksia. Esittelijä katsoo kuitenkin, että komission ehdotuksessa on joitakin näkökohtia, joita voitaisiin edelleen parantaa erityisesti täsmennysten ja erittelyjen osalta.

Lopuksi esittelijä suosittelee ehdotettujen tarkistusten hyväksymistä ja muutetun ehdotuksen välittämistä täysistunnon hyväksyttäväksi.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

Viiteasiakirjat

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lucy Anderson, Margrete Auken

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö