Izvješće - A8-0473/2018Izvješće
A8-0473/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

18.12.2018 - (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)) - ***I

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Andrejs Mamikins


Postupak : 2018/0103(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0473/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0473/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0209),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0151/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.[1],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0473/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Pojedinci ne bi smjeli moći nabaviti, unijeti, posjedovati ili koristiti prekursore eksploziva u koncentracijama određenima graničnim vrijednostima ni u koncentracijama koje premašuju te granične vrijednosti. Međutim, prikladno je omogućiti pojedincima da nabave, uvedu, posjeduju ili koriste neke prekursore eksploziva u legitimne svrhe u koncentracijama koje premašuju te granične vrijednosti, ali samo ako imaju dozvolu za to.

(6)  Pojedincima ne bi smjelo biti dopušteno nabavljati, unositi, posjedovati ili koristiti prekursore eksploziva u koncentracijama određenima graničnim vrijednostima ni u koncentracijama koje premašuju te granične vrijednosti. Međutim, pojedincima bi se trebalo omogućiti da nabave, uvedu, posjeduju ili koriste neke prekursore eksploziva u legitimne svrhe u koncentracijama koje premašuju te granične vrijednosti, ali samo ako imaju dozvolu za to.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Dozvole se mogu izdati samo za tvari u koncentracijama koje ne premašuju gornju granicu utvrđenu ovom Uredbom. Iznad te gornje granice opasnost od tih tvari, u smislu potencijala za njihovu upotrebu za nezakonitu proizvodnju eksploziva, važnija je od neznatne legitimne uporabe od strane pojedinaca, koji svoje potrebe mogu u jednakoj mjeri zadovoljiti alternativnim tvarima ili nižim koncentracijama. Ovom bi se Uredbom trebalo utvrditi koje okolnosti nadležna tijela trebaju, kao minimum, uzeti u obzir kada razmatraju hoće li izdati dozvolu. To bi, zajedno s obrascem priloženim ovoj Uredbi, trebalo olakšati priznavanje dozvola u drugim državama članicama koje primjenjuju sustav dozvola.

(7)  Dozvole se mogu izdati samo za tvari u koncentracijama koje ne premašuju gornju granicu utvrđenu ovom Uredbom. Iznad te gornje granice opasnost od tih tvari, u smislu potencijala za njihovu upotrebu za nezakonitu proizvodnju eksploziva, važnija je od neznatne legitimne uporabe od strane pojedinaca, koji svoje potrebe mogu u jednakoj mjeri zadovoljiti alternativnim tvarima ili nižim koncentracijama. Ova Uredba trebala bi nadležnim tijelima pružiti iscrpan popis objektivnih kriterija koje moraju uzeti u obzir kada razmatraju hoće li izdati dozvolu. To bi, zajedno s obrascem priloženim ovoj Uredbi, trebalo olakšati priznavanje dozvola u drugim državama članicama koje primjenjuju sustav dozvola.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se moglo primjenjivati ograničenja i kontrole iz ove Uredbe, gospodarski subjekti koji prodaju takve tvari profesionalnim korisnicima ili pojedincima koji za to posjeduju dozvolu trebali bi se oslanjati na informacije koje su dostupne u prethodnim fazama u lancu nabave. Svaki bi gospodarski subjekt u lancu nabave stoga trebao obavijestiti primatelja tog ograničenog prekursora eksploziva da su stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje i uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinaca podložni ograničenju iz ove Uredbe, na primjer stavljanjem odgovarajuće oznake ili provjerom da je odgovarajuća oznaka stavljena ili uključivanjem tih informacija u sigurnosno-tehnički list sastavljen u skladu s Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća32.

(8)  Kako bi se moglo primjenjivati ograničenja i kontrole iz ove Uredbe, gospodarski subjekti koji prodaju takve tvari profesionalnim korisnicima ili pojedincima koji za to posjeduju dozvolu trebali bi se oslanjati na informacije koje su dostupne u prethodnim fazama u lancu nabave. Svaki bi gospodarski subjekt u lancu nabave stoga trebao obavijestiti primatelja tog ograničenog prekursora eksploziva da su stavljanje na raspolaganje, uvođenje, posjedovanje i uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinaca podložni ograničenju iz ove Uredbe, na primjer stavljanjem odgovarajuće oznake ili provjerom da je odgovarajuća oznaka stavljena i uključivanjem tih informacija u sigurnosno-tehnički list sastavljen u skladu s Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća32.

_________________

_________________

32 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

32 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Razlika između profesionalnog korisnika, kojemu se ograničeni prekursori eksploziva mogu staviti na raspolaganje, i pojedinca, kojemu ne mogu, ovisi o tome namjerava li ta osoba upotrijebiti taj prekursor eksploziva za svrhe koje su povezane s njegovom trgovačkom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću. Gospodarski subjekti stoga ne bi trebali stavljati na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva fizičkoj ili pravnoj osobi koja je profesionalno aktivna u području u kojem se taj ograničeni prekursor eksploziva obično ne upotrebljava u profesionalne svrhe.

(10)  Razlika između profesionalnog korisnika, kojemu se ograničeni prekursori eksploziva mogu staviti na raspolaganje, i pojedinca, kojemu ne mogu, ovisi o tome namjerava li ta osoba upotrijebiti taj prekursor eksploziva za svrhe koje su povezane s njegovom trgovačkom, obrtničkom, poljoprivrednom ili profesionalnom djelatnošću. Gospodarski subjekti stoga ne bi trebali stavljati na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva fizičkoj ili pravnoj osobi koja je profesionalno aktivna u području u kojem se taj ograničeni prekursor eksploziva obično ne upotrebljava u profesionalne svrhe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Internetska tržišta koja funkcioniraju tek kao posrednici između gospodarskih subjekata i pojedinaca, profesionalnih korisnika ili poljoprivrednika ne bi trebala biti obvezna dati upute svojem osoblju koje je uključeno u prodaju ograničenih prekursora eksploziva ni potvrditi identitet ili dozvolu potencijalnog kupca niti zahtijevati druge informacije od potencijalnog kupca. Međutim, s obzirom na središnju ulogu internetskih tržišta koja funkcioniraju kao posrednici u novčanim transakcijama na internetu, uključujući pri prodaji ograničenih prekursora eksploziva, primjereno je da preko svojih internetskih stranica jasno i djelotvorno obavijeste korisnike koji namjeravaju staviti na raspolaganje ograničene prekursore eksploziva o obvezama u skladu s ovom Uredbom. Uz to, primjereno je da internetska tržišta koja funkcioniraju kao posrednici poduzmu mjere kojima se pomaže osigurati da njihovi korisnici poštuju svoje obveze u pogledu provjere, primjerice ponudom alata kojima se olakšava provjera dozvola. Sve takve obveze na internetskim tržištima koja funkcioniraju kao posrednici u skladu s ovom Uredbom trebale bi biti uvedene ne dovodeći u pitanje članke 14. i 15. i Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća34.

(12)  Internetska tržišta koja funkcioniraju tek kao posrednici između gospodarskih subjekata i pojedinaca te profesionalnih korisnika ne bi trebala biti obvezna dati upute svojem osoblju koje je uključeno u prodaju ograničenih prekursora eksploziva ni potvrditi identitet ili dozvolu potencijalnog kupca niti zahtijevati druge informacije od potencijalnog kupca. Međutim, s obzirom na središnju ulogu internetskih tržišta koja funkcioniraju kao posrednici u novčanim transakcijama na internetu, među ostalim pri prodaji reguliranih prekursora eksploziva, primjereno je da preko svojih internetskih stranica jasno i djelotvorno obavijeste korisnike koji namjeravaju staviti na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva o njihovim obvezama u skladu s ovom Uredbom. Ta bi tržišta trebala i poduzeti mjere kojima se pomaže osigurati da njihovi korisnici poštuju svoje obveze u pogledu provjere, primjerice ponudom alata kojima se olakšava provjera dozvola. Povrh toga, za njih bi trebale vrijediti iste obveze u pogledu otkrivanja i prijavljivanja sumnjivih transakcija kao i za gospodarske subjekte.

__________________

 

34 Direktiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).

 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Izbor tvari koje koriste kriminalci za nezakonitu proizvodnju eksploziva može se brzo promijeniti. Stoga bi trebalo biti moguće obuhvatiti dodatne tvari režimom predviđenim ovom Uredbom, ako je potrebno po hitnom postupku. Kako bi se uzeo u obzir razvoj u zlouporabi tvari kao prekursora eksploziva, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi prenijeti na Komisiju kako bi mogla staviti na popis i dodatne tvari koje se ne smije stavljati na raspolaganje pojedincima, izmijeniti granične vrijednosti koncentracije iznad kojih određene tvari ograničene ovom Uredbom ne smiju biti dostupne pojedincima i unijeti na popis dodatne tvari za koje treba prijaviti sumnjive transakcije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući sa stručnjacima, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.35 . Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(14)  Izbor tvari koje koriste kriminalci za nezakonitu proizvodnju eksploziva može se brzo promijeniti. Stoga je od ključne važnosti da dodatne tvari budu obuhvaćene režimom predviđenim ovom Uredbom, ako je potrebno po hitnom postupku. Kako bi se uzeo u obzir razvoj u zlouporabi tvari kao prekursora eksploziva, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi prenijeti na Komisiju kako bi mogla staviti na popis i dodatne tvari koje se ne smije stavljati na raspolaganje pojedincima, izmijeniti granične vrijednosti koncentracije iznad kojih određene tvari ograničene ovom Uredbom ne smiju biti dostupne pojedincima i unijeti na popis dodatne tvari za koje treba prijaviti sumnjive transakcije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim sa stručnjacima, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.35 . Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

_________________

_________________

35 SL L 123, 12.5. 2016., str. 1.

35 SL L 123, 12.5. 2016., str. 1.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „uporaba” znači svaka prerada, pripremanje, skladištenje, obrada ili miješanje, uključujući u proizvodnji proizvoda, ili bilo koje drugo korištenje;

(6)  „uporaba” znači svaka prerada, pripremanje, potrošnja, skladištenje, držanje, obrada, punjenje u spremnike, premještanje iz jednog spremnika u drugi, miješanje, proizvodnja proizvoda ili bilo koje drugo korištenje;

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  „sumnjiva transakcija” znači svaka transakcija za koju, nakon uzimanja u obzir svih relevantnih faktora, postoje utemeljeni razlozi za sumnju da se tvar ili smjesa namjerava upotrijebiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „pojedinac” znači svaka fizička ili pravna osoba kojoj je za svrhe koje nisu povezane s njezinom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću potreban ograničeni prekursor eksploziva;

(7)  „pojedinac” znači svaka fizička ili pravna osoba kojoj je za svrhe koje nisu povezane s njezinom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom, poljoprivrednom ili profesionalnom djelatnošću potreban ograničeni prekursor eksploziva;

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji pojasniti da poljoprivrednici u skladu s ovom Uredbom nisu obuhvaćeni pojmom „pojedinac”.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „profesionalni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja ima dokazivu potrebu za ograničenim prekursorom eksploziva za svrhe povezane s njezinom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću, isključujući stavljanje na raspolaganje ograničenog prekursora eksploziva drugoj osobi;

(8)  „profesionalni korisnik” znači svaka fizička ili pravna osoba koja ima dokazivu potrebu za ograničenim prekursorom eksploziva za svrhe povezane s njezinom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom, poljoprivrednom ili profesionalnom djelatnošću, isključujući stavljanje na raspolaganje ograničenog prekursora eksploziva pojedincima;

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „gospodarski subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba ili javni subjekt ili skupina takvih osoba i/ili tijela koja isporučuje na tržište regulirane prekursore eksploziva ili usluge povezane s reguliranim prekursorima eksploziva, preko interneta ili u klasičnoj trgovini, uključujući internetska tržišta;

(9)  „gospodarski subjekt” znači svaka fizička ili pravna osoba ili javni subjekt ili skupina takvih osoba i/ili tijela koja stavlja na raspolaganje na tržištu regulirane prekursore eksploziva ili usluge povezane s reguliranim prekursorima eksploziva, preko interneta ili u klasičnoj trgovini, uključujući internetska tržišta.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Stavak 1. ne primjenjuje se na amonijev nitrat (CAS RN 6484-52-2) koji se stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima za poljoprivrednu djelatnost, u punom ili nepunom radnom vremenu i ne nužno povezano s veličinom njihova zemljišta, ili se za njih za te svrhe uvodi ili ga oni za te svrhe posjeduju ili upotrebljavaju.

Briše se.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji pojasniti da poljoprivrednici u skladu s ovom Uredbom nisu obuhvaćeni pojmom „pojedinac”.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležno tijelo može privremeno ili trajno oduzeti dozvolu ako postoji osnovana sumnja da više nisu ispunjeni uvjeti pod kojima je dozvola izdana.

5.  Nadležno tijelo može privremeno ili trajno oduzeti dozvolu ako postoji osnovana sumnja da više nisu ispunjeni uvjeti pod kojima je dozvola izdana. Nadležno tijelo pravodobno obavještava nositelje dozvole o svakom privremenom ili trajnom oduzimanju dozvole.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Uzajamno priznavanje dozvola koje su izdale druge države članice provodi se bilateralno na temelju sporazuma između nadležnih tijela.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Dozvole koje izdaju države članice u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 98/2013 koje su valjane na [datum stupanja na snagu ove Uredbe] postaju nevaljane na taj datum. Svaka država članica može odlučiti, na zahtjev imatelja dozvole, da potvrdi, obnovi ili produži takvu dozvolu koja je izdana u toj državi članici ako ograničeni prekursori eksploziva mogu biti podložni dozvoli u skladu s graničnim vrijednostima iz stupca 3. Priloga I. i nadležno tijelo smatra da su ispunjeni zahtjevi za izdavanje dozvole iz stavka 1. Takva potvrda, obnova ili produženje trebaju biti u skladu s vremenskim ograničenjem iz stavka 3. ovog članka.

9.  Dozvole koje izdaju države članice u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 98/2013 koje su valjane na [datum stupanja na snagu ove Uredbe] postaju nevaljane na taj datum. Do ... [šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe] nadležna tijela obavještavaju nositelje dozvole o datumu kad će njihove dozvole prestati važiti. Svaka država članica može odlučiti, na zahtjev imatelja dozvole, da potvrdi, obnovi ili produži takvu dozvolu koja je izdana u toj državi članici ako ograničeni prekursori eksploziva mogu biti podložni dozvoli u skladu s graničnim vrijednostima iz stupca 3. Priloga I. i nadležno tijelo smatra da su ispunjeni zahtjevi za izdavanje dozvole iz stavka 1. Takva potvrda, obnova ili produženje trebaju biti u skladu s vremenskim ograničenjem iz stavka 3. ovog članka.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Gospodarski subjekt koji stavi na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu mora ga i obavijestiti da je stjecanje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinaca podložno ograničenju iz članka 5. stavaka 1. i 3.

1.  Gospodarski subjekt koji stavi na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva drugom gospodarskom subjektu mora ga obavijestiti da je stjecanje, posjedovanje ili uporaba tog ograničenog prekursora eksploziva od strane pojedinaca podložno ograničenju iz članka 5. stavaka 1. i 3. te obavezama prijavljivanja iz članka 9.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Gospodarski subjekt koji stavi na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva profesionalnom korisniku ili pojedincu u skladu s člankom 5. stavkom 3. mora osigurati i moći dokazati nadležnim tijelima iz članka 11. da je njegovo osoblje koje je uključeno u prodaju reguliranih prekursora eksploziva:

2.  Gospodarski subjekt koji stavi na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva profesionalnom korisniku ili pojedincu mora osigurati i moći dokazati nadležnim tijelima iz članka 11. da je njegovo osoblje koje je uključeno u prodaju reguliranih prekursora eksploziva:

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Internetsko tržište koje funkcionira kao posrednik mora poduzeti mjere kako bi osiguralo da su njegovi korisnici obaviješteni o svojim obvezama prema ovoj Uredbi ako stavljaju na raspolaganje ograničene prekursore eksploziva.

3.  Internetsko tržište koje funkcionira kao posrednik mora poduzeti mjere kako bi osiguralo da su njegovi korisnici obaviješteni o svojim obvezama prema ovoj Uredbi ako stavljaju na raspolaganje regulirane prekursore eksploziva.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Gospodarskim subjektima ili njihovu osoblju zabranjuje se svaka osobna uporaba reguliranih prekursora eksploziva.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi provjerio da je potencijalni kupac profesionalni korisnik ili poljoprivrednik, gospodarski subjekt koji stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva profesionalnom korisniku ili poljoprivredniku mora za svaku transakciju zatražiti sljedeće:

2.  Kako bi provjerio da je novi kupac profesionalni korisnik ili gospodarski subjekt, gospodarski subjekt koji profesionalnom korisniku ili drugom gospodarskom subjektu stavlja na raspolaganje ograničeni prekursor eksploziva mora za svaku transakciju zatražiti sljedeće:

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  podatke o trgovačkoj, poslovnoj, obrtničkoj ili profesionalnoj djelatnosti potencijalnog kupca;

(a)  podatke o trgovačkoj, poslovnoj, obrtničkoj ili profesionalnoj djelatnosti novog kupca, zajedno s nazivom i adresom poduzeća;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Kako bi se provjerila namjeravana uporaba ograničenog prekursora eksploziva, gospodarski subjekt procjenjuje je li predviđena uporaba u skladu trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću potencijalnog kupca. Transakcija se može odbiti ako postoje opravdani razlozi za sumnju u navode kupca u vezi s namjeravanom uporabom ograničenog prekursora eksploziva. Gospodarski subjekt prijavljuje sumnjive transakcije ili pokušaj transakcije u skladu s člankom 9. ove Uredbe.

Obrazloženje

U predloženom članku 8. stavku 2. samo se traži informacija od potencijalnog kupca i navode subjektivni kriteriji za provjeru namjeravane uporabe. Iz sigurnosne perspektive time se stvara rupa u zakonu. Potrebno je pratiti dostavljene informacije i procjenjivati namjeravanu uporabu. Stavak 2.a daje operativnu i objektivniju dimenziju informacijama koje se traže u stavku 2. i njime bi se zadovoljila potreba za jačanjem sustava kontrole, bez stvaranje pretjeranog opterećenja za dotične strane. Stavak 2.a odnosi se na informacije koje se ionako moraju pružiti.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za svrhe provjere poštovanja ove Uredbe te otkrivanja i sprječavanja nelegalne proizvodnje eksploziva gospodarski subjekti čuvaju podatke iz stavka 2. zajedno s imenom i adresom kupca godinu dana nakon datuma transakcije. Tijekom tog vremena ti podaci moraju biti dostupni za inspekciju na zahtjev nadležnih inspekcijskih tijela ili tijela za provedbu zakona.

3.  Za svrhe provjere poštovanja ove Uredbe te otkrivanja i sprječavanja nelegalne proizvodnje eksploziva gospodarski subjekti čuvaju podatke iz stavka 2. te ime i adresu kupca godinu dana nakon datuma transakcije. Tijekom tog vremena ti podaci moraju biti dostupni za inspekciju na zahtjev nadležnih inspekcijskih tijela ili tijela za provedbu zakona.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. Obveze izvješćivanja iz ovog članka obuhvaćaju proizvode koji sadržavaju regulirane prekursore eksploziva i koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 

(a) prekursor je naveden kao sastojak na naljepnici ili u sigurnosno-tehničkom listu;

 

(b) koncentracija prekursora veća je od 1 % (ili 3 % N po težini za dušična gnojiva);

 

(c) prekursor se može ekstrahirati bez poteškoća.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U cilju otkrivanja i sprječavanja nelegalne proizvodnje eksploziva gospodarski subjekti moraju prijaviti transakcije u vezi s reguliranim prekursorima eksploziva, uključujući i transakcije koje uključuju profesionalne korisnike, ako postoje utemeljeni razlozi za sumnju da se tvar ili smjesa namjerava upotrijebiti za nelegalnu proizvodnju eksploziva.

U cilju otkrivanja i sprječavanja nelegalne proizvodnje eksploziva gospodarski subjekti i internetska tržišta koja funkcioniranju kao posrednici moraju prijaviti transakcije u vezi s reguliranim prekursorima eksploziva, uključujući i transakcije koje uključuju profesionalne korisnike, ako postoje utemeljeni razlozi za sumnju da se tvar ili smjesa namjerava upotrijebiti za nelegalnu proizvodnju eksploziva.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Gospodarski subjekti takve sumnjive transakcije prijavljuju nakon što su razmotrili sve okolnosti, a posebno ako potencijalni kupac pokazuje jedno od sljedećeg:

Gospodarski subjekti i internetska tržišta koja funkcioniraju kao posrednici takve sumnjive transakcije prijavljuju nakon što su razmotrili sve okolnosti, a posebno ako potencijalni kupac pokazuje jedno od sljedećeg:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Gospodarski subjekti, osim internetskih tržišta koja funkcioniraju kao posrednici, moraju imati uspostavljene postupke za otkrivanje sumnjivih transakcija, i to ciljano za okruženje u kojem se nude ti regulirani prekursori eksploziva.

2.  Gospodarski subjekti i internetska tržišta koja funkcioniraju kao posrednici, moraju imati uspostavljene postupke za otkrivanje sumnjivih transakcija, i to ciljano za okruženje u kojem se nude ti regulirani prekursori eksploziva.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Gospodarski subjekti mogu odbiti sumnjivu transakciju i moraju prijaviti sumnjivu transakciju ili pokušaj transakcije u roku od 24 sata, uključujući ako je moguće identitet kupca, državnoj kontaktnoj točki države članice gdje je sumnjiva transakcija izvršena ili pokušana.

3.  Gospodarski subjekti i internetska tržišta koja funkcioniraju kao posrednici mogu odbiti sumnjivu transakciju. Oni sumnjivu transakciju ili pokušaj transakcije prijavljuju u roku od 24 sata, uključujući, ako je moguće, identitet kupca i sve relevantne pojedinosti na temelju kojih su zaključili da je transakcija sumnjiva, državnoj kontaktnoj točki države članice gdje je sumnjiva transakcija izvršena ili pokušana. Ako ih gospodarski subjekt ili internetsko tržište koje funkcionira kao posrednik ne može prijaviti u roku od 24 sata, prijavljuje ih bez nepotrebne odgode.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više nacionalnih kontaktnih točaka s jasno naznačenim telefonskim brojem i adresom elektroničke pošte za prijavu sumnjivih transakcija. Nacionalne kontaktne točke moraju biti dostupne u svakom trenutku.

4.  Svaka država članica uspostavlja jednu ili više nacionalnih kontaktnih točaka s jasno naznačenim telefonskim brojem i adresom elektroničke pošte, internetskim obrascem ili bilo kojim drugim učinkovitim alatom za prijavu sumnjivih transakcija. Nacionalne kontaktne točke moraju biti dostupne u svakom trenutku.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju osposobljavanje za pripadnike tijela za provedbu zakona, službi koje prve reagiraju i carinskih tijela, kako bi tijekom vršenja dužnosti mogli prepoznati tvari i smjese koje su prekursori eksploziva te pravovremeno i prikladno reagirati na sumnjive aktivnosti.

1.  Države članice osiguravaju osposobljavanje za pripadnike tijela za provedbu zakona, službi koje prve reagiraju i carinskih tijela, kako bi tijekom vršenja dužnosti mogli prepoznati tvari i smjese koje su prekursori eksploziva te pravovremeno i prikladno reagirati na sumnjive aktivnosti. Države članice mogu od Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) zatražiti dodatno posebno osposobljavanje.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice organiziraju redovite razmjene među tijelima za izvršavanje zakonodavstva, nacionalnim nadzornim tijelima, gospodarskim subjektima i internetskim tržištima koja funkcioniraju kao posrednici te predstavnicima profesionalnih sektora koji upotrebljavaju regulirane prekursore eksploziva kako bi se olakšala suradnja i osiguralo da sve strane stvarno provode ovu Uredbu. Gospodarski subjekti odgovorni su za pružanje informacija svojem osoblju o načinu na koji se u skladu s ovom Uredbom na raspolaganje stavljaju prekursori eksploziva i za podizanje razine osviještenosti osoblja o tom pitanju.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  informacije o tome kako prepoznati i prijaviti sumnjive transakcije;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  informacije o rješenjima za skladištenje kojima se jamči sigurna pohrana reguliranog prekursora eksploziva;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija osigurava da su smjernice iz stavka 1. dostupne na svim službenim jezicima Unije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Nacionalna kontaktna točka države članice koja ograničava ili zabranjuje tvari u skladu sa stavkom 1., 2. ili 3. odmah o takvim ograničenjima ili zabranama obavješćuje gospodarske subjekte i internetska tržišta koja funkcioniraju kao posrednici na teritoriju te države članice.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 5. Komisija može, nakon savjetovanja s dotičnom državom članicom i prema potrebi trećim stranama, odlučiti da mjera koju poduzima ta država članica nije opravdana te od nje zatražiti da povuče mjeru.

6.  Ne dovodeći u pitanje stavak 5. Komisija može, nakon savjetovanja s dotičnom državom članicom i prema potrebi trećim stranama, odlučiti da mjera koju poduzima ta država članica nije opravdana te od nje zatražiti da povuče mjeru. Nacionalna kontaktna točka predmetne države članice o toj odluci obavješćuje gospodarske subjekte i internetska tržišta koja funkcioniraju kao posrednici na teritoriju te države članice.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija će najranije [šest godina nakon datuma primjene ove Uredbe] provesti evaluaciju ove Uredbe i izložiti glavne rezultate u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Evaluacija se provodi u skladu sa smjernicama Komisije za bolju regulativu.

Komisija ... [četiri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe te glavne rezultate predstavlja u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Evaluacija se provodi u skladu sa smjernicama Komisije za bolju regulativu.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tvari koje se ne stavljaju na raspolaganje pojedincima, ne uvode, niti ih posjeduju ili upotrebljavaju pojedinci kao takve ili u smjesama ili tvarima koje ih sadržavaju, osim ako je njihova koncentracija jednaka ili niža od graničnih vrijednosti utvrđenih u stupcu 2.

Tvari koje se ne stavljaju na raspolaganje pojedincima, ne uvode, niti ih posjeduju ili upotrebljavaju pojedinci kao takve ili u smjesama ili tvarima koje ih sadržavaju, osim ako je njihova koncentracija jednaka ili niža od graničnih vrijednosti utvrđenih u stupcu 2. i u vezi s kojima se sumnjive transakcije moraju prijaviti u roku od 24 sata.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tvari kao takve ili u smjesama za koje se prijavljuju sumnjive transakcije

Tvari kao takve ili u smjesama za koje se sumnjive transakcije moraju prijaviti u roku od 24 sata.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Prilog III. – tablica – točka 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Navesti jesu li prekursori namijenjeni za uvođenje ili uporabu (ili oboje) u državi članici različitoj od one koja izdaje tu dozvolu ili izvan Europskog gospodarskog prostora

 

( ) Da

 

( ) Ne

 

Adresa:

 

Vremenski okvir za uvođenje ili uporabu prekursora (ili oboje)

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Prilog III. – tablica – točka 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b. Navesti jesu li prekursori namijenjeni za prodaju na izvanmrežnim ili internetskim tržištima.

 

( ) Da

 

( ) Ne

 

Naziv internetskog tržišta

 

Adresa:

  • [1]    SL C 367, 10.10.2018., str. 35.

OBRAZLOŽENJE

Stavljanje na tržište i uporaba prekursora trenutno su uređeni Uredbom (EU) br. 98/2013. Ovom se Uredbom utvrđuju djelomično usklađena pravila kojima se ograničava stavljanje na tržište kemijskih tvari kao što su vodikov peroksid i dušična kiselina (te smjese koje ih sadržavaju). Ovom se Uredbom predviđa opća zabrana posjedovanja i uporabe tih kemikalija za javnost, ali države članice imaju pravo odobriti kontrolirani pristup za zakonitu namjeravanu uporabu uspostavom nacionalnog sustava izdavanja dozvola ili registracije. Gospodarski subjekti koji takve tvari stavljaju na tržište moraju ih označiti, a sumnjive transakcije moraju prijaviti nacionalnim kontaktnim točkama. Navedena ograničenja i obveze ne primjenjuju se na profesionalne korisnike.

Komisija je provela ex post evaluaciju u okviru Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) u pogledu provedbe Uredbe (EU) br. 98/2013 od strane država članica. Tom je evaluacijom utvrđeno više nedostataka, kao što su velike razlike u sustavima izdavanja dozvola/registracije u različitim državama članicama; nejasnoća s kojom su se susreli gospodarski subjekti u pogledu toga koji su točno proizvodi obuhvaćeni djelokrugom Uredbe te problemi s kojima su se suočila nacionalna tijela u vezi s praćenjem internetske prodaje, uvoza i kretanja unutar EU-a.

Komisija je 17. travnja 2018. podnijela ovaj novi Prijedlog (o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2018) kako bi se uklonili postojeći nedostaci. Ovaj je Prijedlog dio „sigurnosnog paketa”, čiji je cilj bolja zaštita europskih građana od terorizma i drugih oblika teških kaznenih djela. Njime se namjeravaju ukloniti utvrđeni „znatni nedostaci”. Glavni elementi novog Prijedloga su ukidanje sustava registracije, pojašnjenje definicija kao što su gospodarski subjekti, pojedinci (uključivanjem i pravnih osoba) i obveza gospodarskih subjekata da nakon prodaje provjere dozvole (obrazloženje, stranice 10. – 17.).

Opći ciljevi su:

1. osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta, sprečavanje narušavanja tržišnog natjecanja ili trgovinskih

prepreka (procjena učinka, str. 21.);

2. osigurati visoku razinu sigurnosti s pomoću mjera za sprečavanje kaznenih djela i borbu protiv njih.

Posebni ciljevi su:

1. dodatno ograničiti pristup određenim prekursorima eksploziva i ojačati kontrole;

2. uskladiti ograničenja i kontrole sa sve većim prijetnjama u vezi s prekursorima eksploziva;

3. poboljšati provedbu Uredbe od strane nadležnih tijela;

4. poboljšati prijenos informacija i usklađenost duž opskrbnog lanca;

5. olakšati trgovinu unutar EU-a i spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja;

6. poboljšati jasnoću Uredbe i zajamčiti njezinu ujednačenu primjenu (procjena učinka, str. 21).

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj pozdravlja Prijedlog uredbe o prekursorima eksploziva koji je podnijela Komisija (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)). Činjenica da su 2015. i 2016. eksplozivi kućne izrade korišteni u oko 40 % terorističkih napada izvedenih u Europskog uniji pokazuje da je potrebno ukloniti postojeće nedostatke kako bi se smanjile mogućnosti nabave vrlo opasnih tvari. Međutim, izvjestitelj smatra da bi se neki aspekti Prijedloga Komisije mogli dodatno poboljšati, osobito kad je riječ o pojašnjenjima i specifikacijama.

Naposljetku, izvjestitelj preporučuje da se podrže predloženi amandmani i izmijenjeni Prijedlog proslijedi na plenarnu sjednicu radi usvajanja.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Stavljanje na tržište i uporaba prekursora eksploziva

Referentni dokumenti

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Datum podnošenja EP-u

17.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lucy Anderson, Margrete Auken

Datum podnošenja

18.12.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. siječnja 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti