Eljárás : 2018/0103(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0473/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0473/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0386

JELENTÉS     ***I
PDF 242kWORD 85k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Andrejs Mamikins

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet XVII. mellékletének módosításáról, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0209),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0151/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0473/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Meg kell tiltani, hogy lakossági személyek ilyen robbanóanyag-prekurzorokat a bizonyos határértékeket elérő vagy azt meghaladó koncentrációban szerezzenek meg, hozzanak be, birtokoljanak vagy használjanak fel. Helyénvaló azonban egy olyan rendszert létrehozni, amely a lakossági személyek számára lehetővé teszi, hogy kizárólag ilyen célú engedély birtokában jogszerű célokra megszerezzenek, behozzanak, birtokoljanak vagy felhasználjanak egyes robbanóanyag-prekurzorokat az említett koncentrációs határérték felett.

(6)  Nem szabad megengedni, hogy lakossági személyek ilyen robbanóanyag-prekurzorokat a bizonyos határértékeket elérő vagy azt meghaladó koncentrációban szerezzenek meg, hozzanak be, birtokoljanak vagy használjanak fel. Lakossági személyek számára azonban engedélyezni kell, hogy kizárólag ilyen célú engedély birtokában jogszerű célokra megszerezzenek, behozzanak, birtokoljanak vagy felhasználjanak egyes robbanóanyag-prekurzorokat az említett koncentrációs határérték felett.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az anyagoknak csak olyan koncentrációjára adhatók ki engedélyek, amely nem haladja meg az e rendeletben meghatározott felső határt. A felső határ felett a robbanóanyagok tiltott előállításával kapcsolatos kockázat jelentősebb, mint az ezen robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyek általi elhanyagolható mértékű törvényes használata, amelyek esetében alternatív anyagok vagy alacsonyabb koncentrációk hasonló hatást érhetnek el. E rendeletnek meg kell határoznia továbbá, hogy az illetékes hatóságoknak legalább mely kritériumokat kell figyelembe venniük az engedély kiadásának mérlegelésekor. Ez az e rendelethez csatolt formanyomtatvánnyal együtt elősegíti majd az engedélyezési rendszert alkalmazó más tagállamokban kiadott engedélyek elismerését.

(7)  Az anyagoknak csak olyan koncentrációjára adhatók ki engedélyek, amely nem haladja meg az e rendeletben meghatározott felső határt. A felső határ felett a robbanóanyagok tiltott előállításával kapcsolatos kockázat jelentősebb, mint az ezen robbanóanyag-prekurzorok lakossági személyek általi elhanyagolható mértékű törvényes használata, amelyek esetében alternatív anyagok vagy alacsonyabb koncentrációk hasonló hatást érhetnek el. E rendeletnek mindenre kiterjedő objektív kritériumrendszert kell meghatároznia az illetékes hatóságok számára, melyet figyelembe venniük az engedély kiadásának mérlegelésekor. Ez az e rendelethez csatolt formanyomtatvánnyal együtt elősegíti majd az engedélyezési rendszert alkalmazó más tagállamokban kiadott engedélyek elismerését.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az e rendeletbe foglalt korlátozások és ellenőrzések alkalmazása érdekében, a szakmai felhasználók vagy lakossági személyek számára értékesítő, engedéllyel rendelkező gazdasági szereplőknek az ellátási lánc felsőbb szintjein rendelkezésre bocsátott információkra kell támaszkodniuk. Ezért az ellátási láncban található minden gazdasági szereplőnek – például megfelelő címke elhelyezésével, vagy annak ellenőrzésével, hogy elhelyeztek-e megfelelő címkét vagy az információknak az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerint összeállított biztonsági adatlapon való feltüntetésével –, tájékoztatnia kell a korlátozott robbanóanyag-prekurzor átvevőjét, hogy az adott korlátozott robbanóanyag-prekurzor lakossági személyek általi megszerzése, birtoklása vagy felhasználása az e rendeletbe foglaltak szerinti korlátozás tárgyát képezi32.

(8)  Az e rendeletbe foglalt korlátozások és ellenőrzések alkalmazása érdekében, a szakmai felhasználók vagy lakossági személyek számára értékesítő, engedéllyel rendelkező gazdasági szereplőknek az ellátási lánc felsőbb szintjein rendelkezésre bocsátott információkra kell támaszkodniuk. Ezért az ellátási láncban található minden gazdasági szereplőnek – például megfelelő címke elhelyezésével, vagy annak ellenőrzésével, hogy elhelyeztek-e megfelelő címkét, és az információknak az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete szerint összeállított biztonsági adatlapon való feltüntetésével –, tájékoztatnia kell a korlátozott robbanóanyag-prekurzor átvevőjét, hogy az adott korlátozott robbanóanyag-prekurzor lakossági személyek általi megszerzése, birtoklása vagy felhasználása az e rendeletbe foglaltak szerinti korlátozás tárgyát képezi32.

_________________

_________________

32 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Attól függően lehet megkülönbözetni a szakmai felhasználókat, akiknek a rendelkezésére lehet bocsátani a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat, és a lakossági személyeket, akik számára nem, hogy az adott személy egyedi kereskedelmi, kézműipari vagy foglalkozásszerű tevékenységével összefüggő célokra kívánja-e felhasználni az említett robbanóanyag-prekurzorokat. Ennélfogva a gazdasági szereplők nem bocsáthatnak korlátozott robbanóanyag-prekurzort olyan természetes vagy jogi személy rendelkezésére, aki/amely szakmai tevékenységét olyan területen végzi, ahol az adott konkrét robbanóanyag-prekurzort általában nem használják szakmai célokra.

(10)  Attól függően lehet megkülönböztetni a szakmai felhasználókat, akiknek a rendelkezésére lehet bocsátani a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat, és a lakossági személyeket, akik számára nem, hogy az adott személy egyedi kereskedelmi, kézműipari, mezőgazdasági termelői vagy szakmai tevékenységével összefüggő célokra kívánja-e felhasználni az említett robbanóanyag-prekurzorokat. Ennélfogva a gazdasági szereplők nem bocsáthatnak korlátozott robbanóanyag-prekurzort olyan természetes vagy jogi személy rendelkezésére, aki/amely szakmai tevékenységét olyan területen végzi, ahol az adott konkrét robbanóanyag-prekurzort általában nem használják szakmai célokra.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Amennyiben az online piacterek pusztán köztes szereplőként járnak el egyrészt a gazdasági szereplők, másrészt a lakossági személyek, szakmai felhasználók vagy mezőgazdasági termelők között, akkor nem kötelezhetők arra, hogy eligazítást adjanak a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok értékesítésében részt vevő személyzetüknek, vagy ellenőrizzék a leendő ügyfél személyazonosságát és adott esetben engedélyét, vagy egyéb információkat kérjenek a leendő ügyféltől. Mivel azonban a köztes szereplőként eljáró online piacterek központi szerepet játszanak az online gazdasági ügyletekben, beleértve a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok értékesítését, helyénvaló, hogy egyértelmű és hatékony tájékoztatást nyújtsanak az e rendelet szerinti kötelezettségekről azon felhasználóknak, akik az online piacterek szolgáltatásainak felhasználásával korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat kívánnak hozzáférhetővé tenni. Ezen túlmenően helyénvaló, hogy a köztes szereplőként eljáró online piacterek – például az engedélyek ellenőrzésének elősegítésére szolgáló eszközöket kínálva – intézkedéseket hozzanak annak elősegítésére, hogy felhasználóik eleget tegyenek az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeknek. Az e rendelet alapján a köztes szereplőként eljáró online piactereket terhelő, említett kötelezettségek nem érintik a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. és 15. cikkét34.

(12)  Amennyiben az online piacterek pusztán köztes szereplőként járnak el egyrészt a gazdasági szereplők, másrészt a lakossági személyek és a szakmai felhasználók között, akkor nem kötelezhetők arra, hogy eligazítást adjanak a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok értékesítésében részt vevő személyzetüknek, vagy ellenőrizzék a leendő ügyfél személyazonosságát és adott esetben engedélyét, vagy egyéb információkat kérjenek a leendő ügyféltől. Mivel azonban a köztes szereplőként eljáró online piacterek központi szerepet játszanak az online gazdasági ügyletekben, beleértve a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok értékesítését, helyénvaló, hogy egyértelmű és hatékony tájékoztatást nyújtsanak az e rendelet szerinti kötelezettségekről azon felhasználóknak, akik az online piacterek szolgáltatásainak felhasználásával szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat kívánnak hozzáférhetővé tenni. Továbbá intézkedéseket hozzanak – például az engedélyek ellenőrzésének elősegítésére szolgáló eszközöket kínálva – annak elősegítésére, hogy felhasználóik eleget tegyenek az ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeknek. Emellett a gyanús tranzakciók tekintetében ugyanazok a kimutatási és jelentéstételi kötelezettségek vonatkoznak rájuk, mint a gazdasági szereplőkre.

__________________

 

34 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

 

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A bűnözőknek a robbanóanyagok tiltott előállításához felhasznált anyagválasztása gyorsan változhat. Ezért lehetővé kell tenni további anyagokamennyiben szükséges sürgős – bevonását az e rendelettel létrehozott szabályozás körébe. Az anyagok robbanóanyag-prekurzorként történő visszaélésszerű felhasználása terén bekövetkezett fejleményekhez való igazodás érdekében, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az olyan koncentrációs határérték módosítása érdekében, amely fölött egyes, e rendelet által korlátozott anyagok nem bocsáthatók a lakosság rendelkezésére, valamint az olyan további anyagok jegyzékbe vétele érdekében, amelyekre vonatkozóan a gyanús tranzakciók tekintetében jelentési kötelezettség áll fenn. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor35. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14)  A bűnözőknek a robbanóanyagok tiltott előállításához felhasznált anyagválasztása gyorsan változhat. Ezért – amennyiben sürgősen szükség van ráelengedhetetlenül fontos lehetővé tenni további anyagok bevonását az e rendelettel létrehozott szabályozás körébe. Az anyagok robbanóanyag-prekurzorként történő visszaélésszerű felhasználása terén bekövetkezett fejleményekhez való igazodás érdekében, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az olyan koncentrációs határérték módosítása érdekében, amely fölött egyes, e rendelet által korlátozott anyagok nem bocsáthatók a lakosság rendelkezésére, valamint az olyan további anyagok jegyzékbe vétele érdekében, amelyekre vonatkozóan a gyanús tranzakciók tekintetében jelentési kötelezettség áll fenn. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor35. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________

_________________

35 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

35 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  „felhasználás” feldolgozás, összeállítás, tárolás, kezelés vagy keverés – árucikkek előállítása során is – és minden egyéb használat;

(6)  „felhasználás”: bármely feldolgozás, összeállítás, fogyasztás, tárolás, tartás, kezelés, tartályokba való töltés, egyik tartályból egy másikba való áttöltés, keverés, árucikk előállítása és minden egyéb használat;

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  „gyanús tranzakció”: minden olyan ügylet, amelynek tekintetében – az összes vonatkozó tényező figyelembevételét követően – alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy az anyagot vagy keveréket robbanóanyagok tiltott előállítására szánják;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „lakossági személy”: olyan természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek nem a kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célokból van szüksége korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra;

7.  „lakossági személy”: olyan természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek nem a kereskedelmi, üzleti, kézműipari, mezőgazdasági termelői vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból van szüksége korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra;

Indokolás

E módosítás célja annak tisztázása, hogy a mezőgazdasági termelők e rendelet értelmében nem tartoznak a lakossági személyek közé.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8.  „szakmai felhasználó” olyan természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célokból bizonyíthatóan szüksége van korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra, amely célok kizárják, hogy a szakmai felhasználó a korlátozott robbanóanyag-prekurzort más személy rendelkezésére bocsátja.

8.  „szakmai felhasználó” olyan természetes vagy jogi személy, akinek/amelynek a kereskedelmi, üzleti, kézműipari mezőgazdasági termelői vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból bizonyíthatóan szüksége van korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra, amely célok kizárják, hogy a szakmai felhasználó a korlátozott robbanóanyag-prekurzort lakossági személy rendelkezésére bocsátja.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9.  „gazdasági szereplő” olyan természetes vagy jogi személy vagy állami szerv, vagy ilyen személyek és/vagy szervek csoportja, aki/amely – offline vagy online, és az online piactereket is beleértve – a piacon szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat szállít vagy robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt;

9.  „gazdasági szereplő” olyan természetes vagy jogi személy vagy állami szerv, vagy ilyen személyek és/vagy szervek csoportja, aki/amely – offline vagy online, és az online piactereket is beleértve – a piacon szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat tesz hozzáférhetővé vagy robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó az olyan ammónium-nitrátra (CAS-szám 6484-52-2), amelyet mezőgazdasági termelők rendelkezésére bocsátottak, vagy mezőgazdasági termelők hoztak be, birtokolnak vagy használnak teljes vagy részidőben végzett mezőgazdasági tevékenység céljából, és nem feltétlenül a földterület méretével összefüggésben.

törölve

Indokolás

E módosítás célja annak tisztázása, hogy a mezőgazdasági termelők e rendelet értelmében nem tartoznak a lakossági személyek közé.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az illetékes hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja az engedélyt, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az engedély megadásának alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn.

(5)  Az illetékes hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja az engedélyt, ha alapos okkal feltételezhető, hogy az engedély megadásának alapjául szolgáló feltételek már nem állnak fenn. Az illetékes hatóság kellő időben tájékoztatja az engedély jogosultjait engedélyük felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A más tagállamok által kiadott engedélyek kölcsönös elismerése az illetékes hatóságok közötti megállapodások útján történik.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A tagállamok által, a 98/2013/EU rendelet 7. cikkének megfelelően kiadott, [a rendelet alkalmazásának napja]-án/-én még érvényes engedélyek ezen időpontban érvényüket veszítik. Minden tagállam dönthet arról, hogy az engedély jogosultjának kérésére megerősíti, megújítja vagy meghosszabbítja az adott tagállamban kiadott ilyen engedélyeket, ha a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra az I. melléklet 3. oszlopába foglalt határértékek szerint engedély adható ki, továbbá ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy teljesültek az engedély kiadására vonatkozó, az (1) bekezdésben említett követelmények. Az említett megerősítésnek, megújításnak vagy meghosszabbításnak tiszteletben kell tartania az e cikk (3) bekezdésébe foglalt határidőt.

(9)  A tagállamok által, a 98/2013/EU rendelet 7. cikkének megfelelően kiadott, [a rendelet alkalmazásának napja]-án/-én még érvényes engedélyek ezen időpontban érvényüket veszítik. [e rendelet hatályba lépésétől számított hat hónap] -ig az illetékes hatóságok értesítik az engedély jogosultjait az engedélyek lejártának időpontjáról. Minden tagállam dönthet arról, hogy az engedély jogosultjának kérésére megerősíti, megújítja vagy meghosszabbítja az adott tagállamban kiadott ilyen engedélyeket, ha a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra az I. melléklet 3. oszlopába foglalt határértékek szerint engedély adható ki, továbbá ha az illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy teljesültek az engedély kiadására vonatkozó, az (1) bekezdésben említett követelmények. Az említett megerősítésnek, megújításnak vagy meghosszabbításnak tiszteletben kell tartania az e cikk (3) bekezdésébe foglalt határidőt.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A korlátozott robbanóanyag-prekurzort más gazdasági szereplő rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő tájékoztatja az említett gazdasági szereplőt, hogy az adott korlátozott robbanóanyag-prekurzornak a lakossági személyek általi megszerzése, birtoklása vagy felhasználása az 5. cikk (1) és (3) bekezdésben foglaltak szerinti korlátozás tárgyát képezi.

(1)  A korlátozott robbanóanyag-prekurzort más gazdasági szereplő rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő tájékoztatja az említett gazdasági szereplőt, hogy az adott korlátozott robbanóanyag-prekurzornak a lakossági személyek általi megszerzése, birtoklása vagy felhasználása az 5. cikk (1) és (3) bekezdésben foglaltak szerinti korlátozás, illetve a 9. cikkben rögzített jelentéstételi kötelezettségek tárgyát képezi.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A szabályozott robbanóanyag-prekurzort az 5. cikk (3) bekezdésének megfelelően szakmai felhasználó vagy lakossági személy rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő szavatolja és igazolni tudja a 11. cikkben említett illetékes hatóságok számára, hogy a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok értékesítésében részt vevő személyzete:

(2)  A szabályozott robbanóanyag-prekurzort szakmai felhasználó vagy lakossági személy rendelkezésére bocsátó gazdasági szereplő szavatolja és igazolni tudja a 11. cikkben említett illetékes hatóságok számára, hogy a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok értékesítésében részt vevő személyzete:

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A köztes szereplőként eljáró online piactér intézkedéseket hoz annak szavatolására, hogy amikor szolgáltatásai révén korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat bocsát rendelkezésre, tájékoztatást nyújt a felhasználói számára az e rendelet szerinti kötelezettségeikről.

(3)  A köztes szereplőként eljáró online piactér intézkedéseket hoz annak szavatolására, hogy amikor szolgáltatásai révén szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat bocsát rendelkezésre, tájékoztatást nyújt a felhasználói számára az e rendelet szerinti kötelezettségeikről.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A szabályozott robbanóanyag-prekurzorok gazdasági szereplők vagy alkalmazottaik általi bármely személyes céllal történő felhasználása tilos.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Annak ellenőrzése céljából, hogy a leendő ügyfél szakmai felhasználó, mezőgazdasági termelő, vagy olyan gazdasági szereplő, amely korlátozott robbanóanyag-prekurzort bocsát szakmai felhasználó vagy mezőgazdasági termelő rendelkezésére, minden tranzakció esetében be kell kérni az alábbiakat:

(2)  Annak ellenőrzése céljából, hogy az új ügyfél szakmai felhasználó, gazdasági szereplő, vagy olyan gazdasági szereplő, amely korlátozott robbanóanyag-prekurzort bocsát szakmai felhasználó vagy egy másik gazdasági szereplő rendelkezésére, minden tranzakció esetében be kell kérni az alábbiakat:

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy foglalkozásszerű tevékenysége;

a)  az új ügyfél kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy foglalkozásszerű tevékenysége, valamint vállalatának neve és címe;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A korlátozott robbanóanyag-prekurzor szándékolt felhasználásának ellenőrzése céljából a gazdasági szereplőnek értékelnie kell, hogy a szándékolt felhasználás megfelel-e a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy szakmai tevékenységének. A tranzakció megtagadható, ha a korlátozott robbanóanyag-prekurzor ügyfél állítása szerinti szándékolt felhasználása alapos okkal kétségbe vonható. A gazdasági szereplő e rendelet 9. cikkének megfelelően jelenti a gyanús vagy megkísérelt tranzakciót.

Indokolás

A 8. cikk javasolt (2) bekezdése csupán tájékoztatást kér a leendő vevőtől, és szubjektív kritériumokat határoz meg a tervezett felhasználás igazolására. Biztonsági szempontból ez kiskaput teremtene. Ellenőrizni kell a rendelkezésre bocsátott információkat és értékelni kell a tervezett felhasználást. A (2a) bekezdés működőképesebb és objektívebb szempontokat biztosít a (2) bekezdés alapján kért információkhoz, és kielégítené az arra irányuló igényt, hogy megerősödjön az ellenőrzési rendszer, ugyanakkor nem terhelné túl az érintett partnereket. A (2a) bekezdés olyan információkra vonatkozik, amelyeket már korábban is meg kellett adni.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E rendelet betartásának ellenőrzése és robbanóanyagok tiltott előállításának megelőzése céljából, a gazdasági szereplők a tranzakció időpontjától számított egy évig megőrzik a (2) bekezdésben említett adatokat az ügyfél nevével és címével együtt. Ezen időszak alatt az adatokat az illetékes hatóságok kérésére vizsgálat céljából rendelkezésre kell bocsátani.

(3)  E rendelet betartásának ellenőrzése és robbanóanyagok tiltott előállításának megelőzése céljából, a gazdasági szereplők a tranzakció időpontjától számított egy évig megőrzik a (2) bekezdésben említett adatokat, valamint az ügyfél nevét és címét. Ezen időszak alatt az adatokat az illetékes hatóságok kérésére vizsgálat céljából rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. Az e cikkben meghatározott jelentéstételi kötelezettség azokra a termékekre terjed ki, amelyek szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat tartalmaznak, és amelyek megfelelnek az alábbi kritériumok mindegyikének:

 

a) a prekurzor összetevőként szerepel a címkén vagy a biztonsági adatlapon;

 

b) a prekurzor koncentrációja 1%-nál (vagy a nitrogéntartalmú műtrágyák esetében 3 tömegszázaléknál) nagyobb;

 

c) a prekurzor kinyerése komplikációmentesen megoldható.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A robbanóanyagok tiltott előállításának felderítése és megakadályozása céljából, a gazdasági szereplők bejelentik a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tranzakciókat, köztük a szakmai felhasználókat érintő tranzakciókat is, ha alapos okkal feltételezik, hogy az anyagot vagy keveréket robbanóanyagok tiltott előállítására szánják.

A robbanóanyagok tiltott előállításának felderítése és megakadályozása céljából, a gazdasági szereplők és a köztes szereplőként eljáró online piacterek bejelentik a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos tranzakciókat, köztük a szakmai felhasználókat érintő tranzakciókat is, ha alapos okkal feltételezik, hogy az anyagot vagy keveréket robbanóanyagok tiltott előállítására szánják.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gazdasági szereplők valamennyi körülmény figyelembevételét követően jelentik be az ilyen gyanús tranzakciókat, különösen akkor, ha a leendő ügyfélre legalább az alábbiak egyike jellemző:

A gazdasági szereplők és a köztes szereplőként eljáró online piacterek valamennyi körülmény figyelembevételét követően jelentik be az ilyen gyanús tranzakciókat, különösen akkor, ha a leendő ügyfélre legalább az alábbiak egyike jellemző:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A köztes szereplőként eljáró online piacterektől eltérő gazdasági szereplők a gyanús tranzakciók felderítésére szolgáló eljárásokkal rendelkeznek; ezek arra a környezetre összpontosítanak, amelyben a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat kínálják.

(2)  A gazdasági szereplők és a köztes szereplőként eljáró online piacterek a gyanús tranzakciók felderítésére szolgáló eljárásokkal rendelkeznek; ezek arra a környezetre összpontosítanak, amelyben a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat kínálják.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A gazdasági szereplők megtagadhatják a gyanús tranzakciókat, és a gyanús tranzakciót vagy a megkísérelt tranzakciót indokolatlan késedelem nélkül – lehetőség szerint az ügyfél személyazonosságának megjelölésével – 24 órán belül jelentik azon tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, amely tagállamban a gyanús tranzakciót végrehajtották vagy megkísérelték.

(3)  A gazdasági szereplők és a köztes szereplőként eljáró online piacterek megtagadhatják a gyanús tranzakciókat. A gyanús tranzakciót vagy a megkísérelt tranzakciót indokolatlan késedelem nélkül – lehetőség szerint az ügyfél személyazonosságának, és minden olyan lényeges adat megjelölésével, amelyek miatt gyanúsnak ítélték a tranzakciót – 24 órán belül jelentik azon tagállam nemzeti kapcsolattartó pontjának, amely tagállamban a gyanús tranzakciót végrehajtották vagy megkísérelték. Amennyiben egy gazdasági szereplő vagy köztes szereplőként eljáró online piactér 24 órán belül nem tud jelentést tenni, indokolatlan késedelem nélkül kell jelentést tennie.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Valamennyi tagállam a gyanús tranzakciók jelentésére egy vagy több nemzeti kapcsolattartó pontot hoz létre, amelyek világosan meghatározott telefonszámmal és e-mail-címmel rendelkeznek. A nemzeti kapcsolattartó pontoknak folyamatosan elérhetőnek kell lenniük.

(4)  Valamennyi tagállam a gyanús tranzakciók jelentésére egy vagy több nemzeti kapcsolattartó pontot hoz létre, amelyek világosan meghatározott telefonszámmal és e-mail-címmel, online űrlappal vagy bármely más hatékony eszközzel rendelkeznek. A nemzeti kapcsolattartó pontoknak folyamatosan elérhetőnek kell lenniük.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok képzést nyújtanak a bűnüldözési hatóságoknak, az elsődleges beavatkozóknak és a vámhatóságoknak, hogy azok feladataik végzése során felismerjék a szabályozott robbanóanyag-prekurzor anyagokat és keverékeket, valamint kellő időben és megfelelő módon tudjanak reagálni a gyanús tevékenységekre.

(1)  A tagállamok képzést nyújtanak a bűnüldözési hatóságoknak, az elsődleges beavatkozóknak és a vámhatóságoknak, hogy azok feladataik végzése során felismerjék a szabályozott robbanóanyag-prekurzor anyagokat és keverékeket, valamint kellő időben és megfelelő módon tudjanak reagálni a gyanús tevékenységekre. A tagállamok további speciális képzéseket igényelhetnek az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségétől (CEPOL).

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az együttműködés elősegítése és annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi érdekelt fél hatékonyan végrehajtsa ezt a rendeletet, a tagállamok megszervezik a bűnüldöző szervek, a nemzeti felügyeleti hatóságok, a gazdasági szereplők, a köztes szereplőként eljáró online piacterek és a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat felhasználó szakmai ágazatok képviselői közötti rendszeres információcserét. A gazdasági szereplők felelősek azért, hogy alkalmazottaik számára tájékoztatást nyújtsanak arról, hogy milyen módon kell a robbanóanyag-prekurzorokat e rendelet alapján rendelkezésre bocsátani, és hogy erre felhívják a személyzet figyelmét.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a gyanús tranzakciók felismerésére és jelentésének módjára vonatkozó információk;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok biztonságos tárolását szavatoló tárolási szabályozásra vonatkozó információk;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság biztosítja, hogy az (1) bekezdésben előírt iránymutatások az Unió valamennyi hivatalos nyelvén elérhetők legyenek.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az (1), (2) vagy (3) bekezdéssel összhangban az anyagokat korlátozó vagy tiltó tagállam nemzeti kapcsolattartója tájékoztatja az ilyen korlátozásokat vagy tiltásokat alkalmazó tagállam területén köztes szereplőként eljáró gazdasági szereplőket és online piactereket.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az (5) bekezdés sérelme nélkül, a Bizottság a tagállammal és – adott esetben – harmadik felekkel folytatott konzultációt követően döntést hozhat arról, hogy a tagállam által tett intézkedés nem indokolt, és kötelezheti a tagállamot annak visszavonására.

(6)  Az (5) bekezdés sérelme nélkül, a Bizottság a tagállammal és – adott esetben – harmadik felekkel folytatott konzultációt követően döntést hozhat arról, hogy a tagállam által tett intézkedés nem indokolt, és kötelezheti a tagállamot annak visszavonására. Az érintett tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja tájékoztatja a határozatról az adott tagállam területén köztes szereplőként eljáró gazdasági szereplőket és online piactereket.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság leghamarabb [hat évvel a rendelet alkalmazásának időpontját követően]-án/-én elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az értékelést a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatása szerint kell elvégezni.

A Bizottság [négy évvel a rendelet hatályba lépésének időpontját követően]-ig elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Az értékelést a Bizottság minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatása szerint kell elvégezni.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon anyagok, amelyek önmagukban vagy az ezeket tartalmazó keverékekben vagy anyagokban – kivéve, ha a koncentráció nem haladja meg a 2. oszlopban meghatározott határértékeket – nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem hozhatják be, nem birtokolhatják és nem használhatják fel.

Azon anyagok, amelyek önmagukban vagy az ezeket tartalmazó keverékekben vagy anyagokban – kivéve, ha a koncentráció nem haladja meg a 2. oszlopban meghatározott határértékeket, illetve amelyekre vonatkozóan a gyanús tranzakciók tekintetében 24 órán belüli jelentési kötelezettség áll fenn – nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem hozhatják be, nem birtokolhatják és nem használhatják fel.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon – akár önmagukban, akár keverékekben előforduló – anyagok, amelyekre vonatkozóan a gyanús tranzakciókat jelenteni kell

Azon – akár önmagukban, akár keverékekben előforduló – anyagok, amelyekre vonatkozóan a gyanús tranzakciókat 24 órán belül jelenteni kell.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – táblázat – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. Tüntesse fel, hogy a prekurzort vagy prekurzorokat az engedélyt kibocsátó tagállamtól eltérő tagállamban vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül kívánják-e bevezetni vagy felhasználni.

 

( ) Igen

 

( ) Nem

 

Cím:

 

A prekurzor vagy prekurzorok bevezetéséhez vagy használatához szükséges időkeret:

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – táblázat – 5 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b. Tüntesse fel, hogy a prekurzort vagy prekurzorokat a hagyományos vagy online piacokon történő értékesítésre szánják-e.

 

( ) Igen

 

( ) Nem

 

A piactér neve:

 

Cím:

(1)

  HL C 367., 2018.10.10., 35. o.


INDOKOLÁS

A robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozatalát és használatát jelenleg a 98/2013/EU rendelet szabályozza. Ez a rendelet részben harmonizált szabályokat állapít meg, amelyek korlátozzák a vegyi anyagok, például a hidrogén-peroxid és a salétromsav (és az azokat tartalmazó keverékek) forgalomba hozatalát. Általános tilalmat ír elő e vegyi anyagok „lakossági személyek” általi birtoklására és használatára vonatkozóan, azonban a tagállamok jogosultak a nemzeti engedélyezési vagy nyilvántartási rendszer létrehozásával ellenőrzött hozzáférést biztosítani a jogszerű felhasználáshoz. Azok a gazdasági szereplők, amelyek ilyen anyagokat hoznak forgalomba, kötelesek azokat címkével ellátni, és a gyanús ügyleteket jelenteni a nemzeti kapcsolattartó pontoknak. Az említett korlátozások és kötelezettségek nem vonatkoznak a szakmai felhasználókra.

A Bizottság a REFIT keretében utólagos értékelést végzett a 98/2013/EU rendelet tagállami végrehajtásáról. Ez az értékelés számos hiányosságot tárt fel, például a különböző tagállamokban alkalmazott engedélyezési/nyilvántartási rendszerek jelentős eltéréseit; azt, hogy a gazdasági szereplők számára nem egyértelmű, hogy mely termékek tartoznak pontosan a rendelet hatálya alá; valamint az internetes értékesítés, a behozatal és az EU-n belüli mozgás nemzeti hatóságok általi nyomon követésével kapcsolatos problémákat.

A Bizottság a meglévő hiányosságok orvoslása érdekében 2018. április 17-én benyújtotta ezt az új (a 98/2013 rendeletet hatályon kívül helyező) javaslatot. A javaslat az európai polgárok terrorizmus és más súlyos bűncselekmények elleni hatékonyabb védelmét célzó „biztonsági csomag” részét képezi. Célja az azonosított „jelentős hiányosságok” orvoslása. Az új javaslat fő elemei közé tartozik a nyilvántartási rendszer megszüntetése, az olyan fogalommeghatározások pontosítása, mint például a gazdasági szereplők, a lakossági személyek (a jogi személyeket is beleértve), valamint a gazdasági szereplők azon kötelezettsége, hogy értékesítéskor ellenőrizzék az engedélyeket (indokolás, 10–17. o.).

Az általános célkitűzések a következők:

1. a belső piac működésének biztosítása, a verseny torzulásának megakadályozása vagy a kereskedelmi

akadályok elhárítása (IA, 21. o.);

2. a biztonság magas szintjének garantálása a bűnözés megelőzését és leküzdését célzó intézkedések révén;

A konkrét célkitűzések a következők:

1. bizonyos robbanóanyag-prekurzorokhoz való hozzáférés további korlátozása és az ellenőrzések megerősítése;

2. a korlátozások és az ellenőrzések összehangolása a robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos változó fenyegetésekkel;

3. a rendelet illetékes hatóságok általi végrehajtásának megerősítése;

4. az információátadás és a jogkövetés megerősítése az ellátási lánc egészében;

5. az EU-n belüli kereskedelem elősegítése és a verseny torzulásának megakadályozása;

6. a rendelet egyértelműbbé tétele és az alkalmazás egységességének biztosítása (IA, 21. o.).

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli a robbanóanyag-prekurzorokról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot (COM (2018)0209 – 2018/0103 (COD)). Az, hogy 2015-ben és 2016-ban házi készítésű robbanóanyagokat használtak fel az Európai Unióban elkövetett terrorista támadások mintegy 40%-ában, mutatja, hogy orvosolni kell a meglévő hiányosságokat a rendkívül veszélyes anyagokhoz való hozzáférés lehetőségének korlátozása érdekében. Ugyanakkor az előadó úgy véli, hogy a bizottsági javaslat néhány vonatkozása további finomításra szorul, különösen a pontosítások és előírások tekintetében.

Végezetül, az előadó a javasolt módosítások elfogadását ajánlja, illetve azt, hogy a módosított javaslatot elfogadás céljából terjesszék a plenáris ülés elé.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A robbanóanyag-prekurzorok forgalmazása és felhasználása

Hivatkozások

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.4.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Előadók

       A kijelölés dátuma

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lucy Anderson, Margrete Auken

Benyújtás dátuma

18.12.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

EPP

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat