Procedūra : 2018/0103(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0473/2018

Pateikti tekstai :

A8-0473/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0386

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 245kWORD 87k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Andrejs Mamikins

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0209),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0151/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0473/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  plačiosios visuomenės nariams turėtų būti neleidžiama įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti tų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, kurių koncentracija siekia arba viršija ribines vertes. Tačiau tikslinga numatyti, kad plačiosios visuomenės nariai gali įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti tam tikrus tą ribą viršijančios koncentracijos sprogstamųjų medžiagų pirmtakus teisėtais tikslais, tačiau tik tuo atveju, jeigu jie turi tam licenciją;

(6)  plačiosios visuomenės nariams turėtų būti neleidžiama įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti tų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, kurių koncentracija siekia arba viršija ribines vertes. Tačiau plačiosios visuomenės nariams turėtų būti leidžiama įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti tam tikrus tą ribą viršijančios koncentracijos sprogstamųjų medžiagų pirmtakus teisėtais tikslais, tačiau tik tuo atveju, jeigu jie turi tam licenciją;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  licencijas galima teikti tik dėl medžiagų, kurių koncentracija neviršija šiame reglamente nurodytos viršutinės ribos. Jeigu koncentracija viršija tą viršutinę ribą, neteisėtos sprogmenų gamybos rizika nusveria menką tikimybę, kad plačiosios visuomenės nariai sprogstamųjų medžiagų pirmtakus naudos teisėtais būdais – tokį patį poveikį galima pasiekti alternatyviomis arba mažesnės koncentracijos medžiagomis. Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti nustatyta, į kokias aplinkybes kompetentingos valdžios institucijos turėtų būtinai atsižvelgti svarstydamos, ar suteikti licenciją. Toks reikalavimas ir prie šio reglamento pridėta forma turėtų palengvinti licencijų tarpusavio pripažinimą licencijavimo tvarką taikančiose valstybėse narėse;

(7)  licencijas galima teikti tik dėl medžiagų, kurių koncentracija neviršija šiame reglamente nurodytos viršutinės ribos. Jeigu koncentracija viršija tą viršutinę ribą, neteisėtos sprogmenų gamybos rizika nusveria menką tikimybę, kad plačiosios visuomenės nariai sprogstamųjų medžiagų pirmtakus naudos teisėtais būdais – tokį patį poveikį galima pasiekti alternatyviomis arba mažesnės koncentracijos medžiagomis. Šiuo reglamentu taip pat turėtų būti numatomas išsamus objektyvių kriterijų rinkinys, į kurį valdžios institucijos turi atsižvelgti svarstydamos, ar suteikti licenciją. Toks reikalavimas ir prie šio reglamento pridėta forma turėtų palengvinti licencijų tarpusavio pripažinimą licencijavimo tvarką taikančiose valstybėse narėse;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekdami taikyti šiame reglamente nustatytus apribojimus ir tikrinimus, ekonominės veiklos vykdytojai, profesionaliems naudotojams ar licenciją turintiems plačiosios visuomenės nariams parduodantys medžiagas, turėtų remtis aukštesnėje tiekimo grandinės grandyje pateikta informacija. Todėl kiekvienas tiekimo grandinėje dalyvaujantis ekonominės veiklos vykdytojas turėtų informuoti to riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako gavėją, kad plačiosios visuomenės teisė įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką ribojama, kaip išdėstyta šiame reglamente, pavyzdžiui, pritvirtinant atitinkamą etiketę arba patikrinant, ar atitinkama etiketė yra pritvirtinta, arba įtraukiant šią informaciją į saugos duomenų lapą, parengtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą32;

(8)  siekdami taikyti šiame reglamente nustatytus apribojimus ir tikrinimus, ekonominės veiklos vykdytojai, profesionaliems naudotojams ar licenciją turintiems plačiosios visuomenės nariams parduodantys medžiagas, turėtų remtis aukštesnėje tiekimo grandinės grandyje pateikta informacija. Todėl kiekvienas tiekimo grandinėje dalyvaujantis ekonominės veiklos vykdytojas turėtų informuoti to riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako gavėją, kad plačiosios visuomenės teisė įsigyti, įvežti, laikyti ar naudoti riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką ribojama, kaip išdėstyta šiame reglamente, pavyzdžiui, pritvirtinant atitinkamą etiketę ir patikrinant, ar atitinkama etiketė yra pritvirtinta, arba įtraukiant šią informaciją į saugos duomenų lapą, parengtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą32;

_________________

_________________

32 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

32 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  galimybė profesionalų naudotoją, kuriam gali būti tiekiami riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, atskirti nuo plačiosios visuomenės nario, kuriam jų tiekti negalima, priklauso nuo to, ar asmuo ketina naudoti tą sprogstamosios medžiagos pirmtaką su savo konkrečia prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Todėl ekonominės veiklos vykdytojai neturėtų tiekti riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris vykdo profesinę veiklą tokioje srityje, kurioje maža tikimybė, kad tas konkretus sprogstamosios medžiagos pirmtakas bus naudojamas profesiniais tikslais;

(10)  galimybė profesionalų naudotoją, kuriam gali būti tiekiami riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, atskirti nuo plačiosios visuomenės nario, kuriam jų tiekti negalima, priklauso nuo to, ar asmuo ketina naudoti tą sprogstamosios medžiagos pirmtaką su savo konkrečia prekyba, verslu, amatu, žemės ūkio ar profesine veikla susijusiais tikslais. Todėl ekonominės veiklos vykdytojai neturėtų tiekti riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris vykdo profesinę veiklą tokioje srityje, kurioje maža tikimybė, kad tas konkretus sprogstamosios medžiagos pirmtakas bus naudojamas profesiniais tikslais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Jei elektroninės prekyvietės veikia tik kaip tarpininkai tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir plačiosios visuomenės narių, profesionalių naudotojų arba ūkininkų, nereikalaujama, kad jos apmokytų riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavime dalyvaujančius savo darbuotojus arba tikrintų jų tapatybę, o kur tinkama, būsimo kliento licenciją arba reikalautų būsimo kliento pateikti kitą informaciją. Tačiau atsižvelgiant į pagrindinį elektroninių prekyviečių, kurios veikia kaip tarpininkai, vaidmenį sudarant ekonominius sandorius internetu, įskaitant dėl riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavimo, būtų tikslinga, kad jos aiškiai ir veiksmingai informuotų naudotojus, kurie naudodamiesi jų paslaugomis siekia įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, apie jų įsipareigojimus pagal šį reglamentą. Be to, tikslinga, kad elektroninės prekyvietės, kurios veikia kaip tarpininkai, imtųsi priemonių padėdamos užtikrinti, kad jų naudotojai laikytųsi jiems nustatytų įpareigojimų dėl patikrinimo, pavyzdžiui, pasiūlytų priemonių, skirtų licencijų tikrinimui palengvinti. Visi šie elektroninių prekyviečių, kurios veikia kaip tarpininkai, įpareigojimai pagal šį reglamentą neturėtų daryti poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB34 14 ir 15 straipsniams.

(12)  Jei elektroninės prekyvietės veikia tik kaip tarpininkai tarp ekonominės veiklos vykdytojų ir plačiosios visuomenės narių bei profesionalių naudotojų, nereikalaujama, kad jos apmokytų riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavime dalyvaujančius savo darbuotojus arba tikrintų jų tapatybę, o kur tinkama, būsimo kliento licenciją arba reikalautų būsimo kliento pateikti kitą informaciją. Tačiau atsižvelgiant į pagrindinį elektroninių prekyviečių, kurios veikia kaip tarpininkai, vaidmenį sudarant ekonominius sandorius internetu, įskaitant dėl reguliuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų pardavimo, būtų tikslinga, kad jos aiškiai ir veiksmingai informuotų naudotojus, kurie naudodamiesi jų paslaugomis siekia įsigyti reguliuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, apie jų įsipareigojimus pagal šį reglamentą. Jos taip pat turėtų imtis priemonių padėdamos užtikrinti, kad jų naudotojai laikytųsi jiems nustatytų įpareigojimų dėl patikrinimo, pavyzdžiui, pasiūlytų priemonių, skirtų licencijų tikrinimui palengvinti. Be to, įtartinų sandorių atveju, joms turėtų galioti tie patys nustatymo ir pranešimo reikalavimai, kaip ir ekonominės veiklos vykdytojams.

__________________

 

34 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  nusikaltėlių neteisėtai sprogmenų gamybai naudojamų medžiagų pasirinkimas gali sparčiai keistis. Todėl turėtų būti įmanoma, prireikus – skubos tvarka, šiuo reglamentu nustatytą tvarką taikyti papildomoms medžiagoms. Siekiant atsižvelgti į naujus neteisėto medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų panaudojimo būdus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl papildomų medžiagų, kurių negalima tiekti plačiajai visuomenei, įtraukimo į sąrašą, dėl koncentracijos ribinių verčių, kurias viršijus tam tikros pagal šį reglamentą ribojamos medžiagos negali būti tiekiamos plačiajai visuomenei, pakeitimo, ir dėl sąrašo papildymo kitomis medžiagomis, kurių atveju turi būti pranešama apie įtartinus sandorius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros35 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(14)  nusikaltėlių neteisėtai sprogmenų gamybai naudojamų medžiagų pasirinkimas gali sparčiai keistis. Todėl labai svarbu, kad būtų įmanoma, prireikus – skubos tvarka, šiuo reglamentu nustatytą tvarką taikyti papildomoms medžiagoms. Siekiant atsižvelgti į naujus neteisėto medžiagų kaip sprogstamųjų medžiagų pirmtakų panaudojimo būdus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl papildomų medžiagų, kurių negalima tiekti plačiajai visuomenei, įtraukimo į sąrašą, dėl koncentracijos ribinių verčių, kurias viršijus tam tikros pagal šį reglamentą ribojamos medžiagos negali būti tiekiamos plačiajai visuomenei, pakeitimo, ir dėl sąrašo papildymo kitomis medžiagomis, kurių atveju turi būti pranešama apie įtartinus sandorius. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros35 nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________

_________________

35 OL L 123, 2016 5 12, p 1.

35 OL L 123, 2016 5 12, p 1.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  naudojimas – bet kokio pobūdžio perdirbimas, paruošimas pagal formulę, laikymas, apdorojimas arba maišymas, įskaitant gaminio gamybą, arba bet koks kitas panaudojimas;

6)  naudojimas – bet kokio pobūdžio perdirbimas, paruošimas pagal formulę, vartojimas, laikymas, sandėliavimas, apdorojimas, sudėjimas ar supylimas į talpyklas, perdėjimas ar perpylimas iš vienos talpyklos į kitą, maišymas, gaminio gamyba arba bet koks kitas panaudojimas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  įtartinas sandoris – bet kuris sandoris, dėl kurio, atsižvelgus į visas susijusias aplinkybes, yra pagrindo įtarti, kad medžiaga arba mišinys skirti neteisėtai sprogstamųjų medžiagų gamybai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  plačiosios visuomenės narys – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako reikia tikslais, nesusijusiais su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija;

7)  plačiosios visuomenės narys – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuriam riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako reikia tikslais, nesusijusiais su jo prekyba, verslu, amatu, žemės ūkio ar profesine veikla;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad, remiantis šiuo reglamentu, ūkininkai nėra „plačiosios visuomenės nariai“.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  profesionalus naudotojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali įrodyti, kad jam riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako reikia tikslais, susijusiais su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija, kuriais verčiantis tas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakas netiekiamas kitam asmeniui;

8)  profesionalus naudotojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris gali įrodyti, kad jam riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtako reikia tikslais, susijusiais su jo prekyba, verslu, amatu, žemės ūkio ar profesine veikla, kuriais verčiantis tas riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakas netiekiamas plačiosios visuomenės nariui;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  ekonominės veiklos vykdytojas – bet koks fizinis arba juridinis asmuo, viešasis subjektas arba tokių asmenų ir (arba) įstaigų grupė, kurie rinkai tiek ne internetu, tiek internetu, įskaitant elektronines prekyvietes, tiekia reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus arba teikia su reguliuojamais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais susijusias paslaugas;

9)  ekonominės veiklos vykdytojas – bet koks fizinis arba juridinis asmuo, viešasis subjektas arba tokių asmenų ir (arba) įstaigų grupė, kurie rinkai tiek ne internetu, tiek internetu, įskaitant elektronines prekyvietes, tiekia reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus arba teikia su reguliuojamais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais susijusias paslaugas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalis netaikoma amonio nitratui (CAS RN 6484-52-2), kuris tiekiamas ūkininkams, jų įvežamas, laikomas ar naudojamas žemės ūkio veiklai visą arba ne visą darbo dieną ir nebūtinai yra susijęs su žemės ploto dydžiu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad, remiantis šiuo reglamentu, ūkininkai nėra „plačiosios visuomenės nariai“.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kompetentinga valdžios institucija gali licenciją sustabdyti arba atšaukti, jeigu yra pagrindo manyti, jog nebesilaikoma sąlygų, kuriomis ši licencija išduota.

5.  Kompetentinga valdžios institucija gali licenciją sustabdyti arba atšaukti, jeigu yra pagrindo manyti, jog nebesilaikoma sąlygų, kuriomis ši licencija išduota. Kompetentinga valdžios institucija licencijos turėtojams tinkamu laiku praneša apie jų licencijų sustabdymą arba panaikinimą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Abipusis licencijų, išduotų kitose valstybėse narėse, pripažinimas vykdomas dvišaliu pagrindu kompetentingų valdžios institucijų tarpusavio susitarimais.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 98/2013 7 straipsnį valstybės narės išduotos licencijos, dar galiojančios [šio reglamento taikymo pradžios data], tą dieną netenka galios. Kiekviena valstybė narė licencijos turėtojo prašymu gali nuspręsti patvirtinti, atnaujinti arba pratęsti tokias toje valstybėje narėje išduotas licencijas, jeigu riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakams gali būti taikoma licencija pagal I priedo 3 skiltyje nurodytas ribines vertes ir jeigu kompetentinga valdžios institucija mano, kad yra įvykdyti 1 dalyje nurodyti licencijos išdavimo reikalavimai. Taip patvirtinant, atnaujinant ar pratęsiant licencijas laikomasi šio straipsnio 3 dalyje nustatyto termino.

9.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 98/2013 7 straipsnį valstybės narės išduotos licencijos, dar galiojančios [šio reglamento taikymo pradžios data], tą dieną netenka galios. Ne vėliau kaip ... [6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos], kompetentingos valdžios institucijos praneša licencijų turėtojams datą, nuo kada jų licencijos nustos galioti. Kiekviena valstybė narė licencijos turėtojo prašymu gali nuspręsti patvirtinti, atnaujinti arba pratęsti tokias toje valstybėje narėje išduotas licencijas, jeigu riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakams gali būti taikoma licencija pagal I priedo 3 skiltyje nurodytas ribines vertes ir jeigu kompetentinga valdžios institucija mano, kad yra įvykdyti 1 dalyje nurodyti licencijos išdavimo reikalavimai. Taip patvirtinant, atnaujinant ar pratęsiant licencijas laikomasi šio straipsnio 3 dalyje nustatyto termino.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ekonominės veiklos vykdytojas, ketinantis tiekti plačiosios visuomenės nariui riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, užtikrina, atitinkamai paženklindamas arba įsitikindamas, jog pakuotė atitinkamai paženklinta, kad ant pakuotės būtų aiškiai nurodyta, jog plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, laikant arba naudojant tą riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, taikomi 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti apribojimai.

1.  Ekonominės veiklos vykdytojas, ketinantis tiekti plačiosios visuomenės nariui riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, užtikrina, atitinkamai paženklindamas arba įsitikindamas, jog pakuotė atitinkamai paženklinta, kad ant pakuotės būtų aiškiai nurodyta, jog plačiosios visuomenės nariams įsigyjant, laikant arba naudojant tą riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką, taikomi 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatyti apribojimai ir 9 straipsnyje nurodyti pranešimų teikimo įpareigojimai.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia reguliuojamą sprogstamosios medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba plačiosios visuomenės nariui pagal 5 straipsnio 3 dalį, užtikrina ir yra pasirengęs 11 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms valdžios institucijoms įrodyti, kad reguliuojamų sprogstamųjų medžiagų pardavime dalyvaujantys jo darbuotojai:

2.  Ekonominės veiklos vykdytojas, kuris tiekia reguliuojamą sprogstamosios medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba plačiosios visuomenės nariui, užtikrina ir yra pasirengęs 11 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms valdžios institucijoms įrodyti, kad reguliuojamų sprogstamųjų medžiagų pardavime dalyvaujantys jo darbuotojai:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Elektroninė prekyvietė, kuri veikia kaip tarpininkas, imasi priemonių užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie naudodamiesi jos paslaugomis siekia įsigyti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, būtų informuojami apie jų įpareigojimus pagal šį reglamentą.

3.  Elektroninė prekyvietė, kuri veikia kaip tarpininkas, imasi priemonių užtikrinti, kad jos naudotojai, kurie naudodamiesi jos paslaugomis siekia įsigyti reguliuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų, būtų informuojami apie jų įpareigojimus pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Ekonominės veiklos vykdytojams ar jų darbuotojams draudžiama naudoti reguliuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakus asmeniniais tikslais.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamas patikrinti, ar galimas klientas yra profesionalus naudotojas arba ūkininkas, ekonominės veiklos vykdytojas, tiekiantis riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba ūkininkui, kiekvieno sandorio atveju pasiteirauja:

2.  Siekdamas patikrinti, ar naujas klientas yra profesionalus naudotojas arba ekonominės veiklos vykdytojas, ekonominės veiklos vykdytojas, tiekiantis riboto naudojimo sprogstamosios medžiagos pirmtaką profesionaliam naudotojui arba kitam ekonominės veiklos vykdytojui, kiekvieno sandorio atveju pasiteirauja:

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kokia yra galimo kliento prekyba, verslas, amatas ar profesija;

a)  kokia yra naujo kliento prekyba, verslas ar profesija, taip pat įmonės pavadinimas ir adresas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Siekdamas patikrinti būdą, kuriuo ketinama naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, ekonominės veiklos vykdytojas įvertina, ar būdas, kuriuo ketinama naudoti, suderinamas su galimo kliento vykdoma prekyba, verslu, amatu ar profesija. Jeigu yra pagrindo abejoti kliento nurodyto būdo, kuriuo ketinama naudoti riboto naudojimo sprogstamųjų medžiagų pirmtakus, pagrįstumu, galima atsisakyti sudaryti sandorį. Ekonominės veiklos vykdytojas praneša apie įtartiną sandorį arba bandymą sudaryti sandorį pagal šio reglamento 9 straipsnį.

Pagrindimas

Pagal siūlomą 8 straipsnio 2 dalį paprasčiausiai prašoma galimo kliento pateikti informaciją ir joje pateikiami subjektyvūs kriterijai planuojamam naudojimui patikrinti. Vertinant iš saugumo perspektyvos, taip sukuriama spraga. Būtina atsižvelgti į pateiktą informaciją ir įvertinti planuojamą naudojimą. 2a dalyje pateikiamas veiksmingas ir objektyvesnis informacijos, kurią prašoma pateikti pagal 2 dalį, aspektas, kuris atitiktų poreikį sustiprinti tikrinimų sistemą neapsunkinant susijusių šalių. 2a dalis susijusi su informacija, kuri jau turi būti pateikta.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekdami patikrinti, kaip laikomasi šio reglamento, ir nustatyti neteisėtos sprogmenų gamybos atvejus bei užkirsti jiems kelią, ekonominės veiklos vykdytojai 2 dalyje nurodytus duomenis kartu su kliento pavarde (pavadinimu) ir adresu saugo vienus metus nuo sandorio dienos. Tuo laikotarpiu kompetentingų valdžios institucijų arba teisėsaugos institucijų prašymu sudaromos galimybės patikrinti duomenis.

3.  Siekdami patikrinti, kaip laikomasi šio reglamento, ir nustatyti neteisėtos sprogmenų gamybos atvejus bei užkirsti jiems kelią, ekonominės veiklos vykdytojai 2 dalyje nurodytus duomenis ir kliento vardą ir pavardę (pavadinimą) bei adresą saugo vienus metus nuo sandorio dienos. Tuo laikotarpiu kompetentingų valdžios institucijų arba teisėsaugos institucijų prašymu sudaromos galimybės patikrinti duomenis.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Šiame straipsnyje nustatyti pranešimų teikimo įpareigojimai taikomi produktams, kurių sudėtyje yra reguliuojamų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir kurie atitinka šiuos kriterijus:

 

a) pirmtakas nurodytas kaip sudedamoji dalis etiketėje arba saugos duomenų lape;

 

b) pirmtako koncentracija didesnė nei 1 proc. (arba 3 proc. N pagal svorį azoto trąšoms) ir

 

c) pirmtaką galima nesunkiai ekstrahuoti.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdami nustatyti neteisėtos sprogmenų gamybos atvejus ir užkirsti jiems kelią, ekonominės veiklos vykdytojai praneša apie sandorius, susijusius su reguliuojamais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais, įskaitant sandorius su profesionaliais naudotojais, kai yra pagrindo įtarti, kad ši medžiaga arba mišinys skirti neteisėtai sprogmenų gamybai.

Siekdami nustatyti neteisėtos sprogmenų gamybos atvejus ir užkirsti jiems kelią, ekonominės veiklos vykdytojai ir elektroninės prekyvietės, kurios veikia kaip tarpininkės, praneša apie sandorius, susijusius su reguliuojamais sprogstamųjų medžiagų pirmtakais, įskaitant sandorius su profesionaliais naudotojais, kai yra pagrindo įtarti, kad ši medžiaga arba mišinys skirti neteisėtai sprogmenų gamybai.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ekonominės veiklos vykdytojai praneša apie tokius įtartinus sandorius atsižvelgę į visas aplinkybes, ypač tuo atveju, jeigu galimas klientas elgiasi vienu arba daugiau iš nurodytų būdų:

Ekonominės veiklos vykdytojai ir elektroninės prekyvietės, kurios veikia kaip tarpininkės, praneša apie tokius įtartinus sandorius atsižvelgę į visas aplinkybes, ypač tuo atveju, jeigu galimas klientas elgiasi vienu arba daugiau iš nurodytų būdų:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ekonominės veiklos vykdytojai, išskyrus internetines prekyvietes, kurios veikia kaip tarpininkės, taiko procedūras, kuriomis siekia nustatyti įtartinus sandorius ir kurios orientuojamos į aplinką, kurioje siūlomi reguliuojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai.

2.  Ekonominės veiklos vykdytojai ir internetinės prekyvietės, kurios veikia kaip tarpininkės, taiko procedūras, kuriomis siekia nustatyti įtartinus sandorius ir kurios orientuojamos į aplinką, kurioje siūlomi reguliuojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai gali atsisakyti sudaryti įtartiną sandorį ir per 24 valandas valstybės narės, kurioje buvo sudarytas įtartinas sandoris arba buvo bandoma jį sudaryti, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui praneša apie įtartiną sandorį arba bandymą sudaryti sandorį.

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai ir internetinės prekyvietės, kurios veikia kaip tarpininkės, gali atsisakyti sudaryti įtartiną sandorį. Jie per 24 valandas valstybės narės, kurioje buvo sudarytas įtartinas sandoris arba buvo bandoma jį sudaryti, nacionaliniam ryšių palaikymo centrui praneša apie įtartiną sandorį arba bandymą sudaryti sandorį, įskaitant, jei įmanoma, jie kliento tapatybę ir visą susijusią informaciją, kuri jiems leidžia manyti, kad, kad sandoris yra įtartinas. Jei ekonominės veiklos vykdytojas arba elektroninė prekyvietė, veikianti kaip tarpininkė, negali pateikti ataskaitos per 24 valandų, ji apie tai nedelsdama praneša.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau nacionalinių ryšių palaikymo centrų; aiškiai nurodomas telefono numeris ir el. pašto adresas, kuriais būtų galima pranešti apie įtartinus sandorius. Nacionaliniai ryšių palaikymo centrai veikia visą parą kasdien.

4.  Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau nacionalinių ryšių palaikymo centrų; aiškiai nurodomas telefono numeris ir el. pašto adresas, internetinė forma arba bet kuri kita veiksminga priemonė, kuriais būtų galima pranešti apie įtartinus sandorius. Nacionaliniai ryšių palaikymo centrai veikia visą parą kasdien.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės rengia mokymus, kuriais užtikrina, kad teisėsaugos institucijos, pirmojo reagavimo pajėgos ir muitinės, eidamos savo pareigas, sugebėtų atpažinti reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus ir mišinius ir laiku bei tinkamai reaguoti į įtartiną veiklą.

1.  Valstybės narės rengia mokymus, kuriais užtikrina, kad teisėsaugos institucijos, pirmojo reagavimo pajėgos ir muitinės, eidamos savo pareigas, sugebėtų atpažinti reguliuojamus sprogstamųjų medžiagų pirmtakus ir mišinius ir laiku bei tinkamai reaguoti į įtartiną veiklą. Valstybės narės gali paprašyti Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (CEPOL) surengti papildomus specialius mokymus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės vykdo reguliarius mainus tarp teisėsaugos institucijų, nacionalinių tikrinimo institucijų, ekonominės veiklos vykdytojų ir elektroninių prekyviečių, kurios veikia kaip tarpininkės, taip pat profesinių sektorių, kuriuose naudojami reguliuojami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai, atstovų, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiauti ir užtikrinti, kad visos susijusios šalys veiksmingai įgyvendintų šį reglamentą. Ekonominės veiklos vykdytojai yra atsakingi už informacijos teikimą savo darbuotojams, kaip pagal šį reglamentą turi būti prieinami sprogstamųjų medžiagų pirmtakai ir taip pat didinti darbuotojų informuotumą šiuo klausimu.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  informacija, kaip atpažinti įtartinus sandorius ir apie juos pranešti;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  informacija apie saugojimo tvarką, kuria užtikrinama, kad reguliuojamas sprogstamosios medžiagos pirmtakas būtų saugiai laikomas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija užtikrina, kad 1 dalyje numatytos gairės būtų pateikiamos visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės, kuri pagal 1, 2 ar 3 dalis taiko medžiagoms apribojimus arba draudimus, nacionalinis ryšių palaikymo centras apie tai praneša ekonominės veiklos vykdytojams ir prekyvietėms, kurios veikia kaip tarpininkės valstybės narės, taikančios tokius apribojimus arba draudimus, teritorijoje.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nedarant poveikio 5 dalies nuostatoms, Komisija, pasikonsultavusi su valstybe nare ir, jeigu reikia, su trečiosiomis šalimis, gali nuspręsti, kad valstybės narės vykdoma priemonė yra nepagrįsta, ir prašyti valstybės narės ją atšaukti.

6.  Nedarant poveikio 5 dalies nuostatoms, Komisija, pasikonsultavusi su valstybe nare ir, jeigu reikia, su trečiosiomis šalimis, gali nuspręsti, kad valstybės narės vykdoma priemonė yra nepagrįsta, ir prašyti valstybės narės ją atšaukti. Atitinkamos valstybės narės nacionalinis ryšių palaikymo centras apie tą sprendimą praneša ekonominės veiklos vykdytojams ir elektroninėms prekyvietėms, kurios veikia kaip tarpininkės tos valstybės narės teritorijoje.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne anksčiau kaip praėjus [šešeriems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios datos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis.

Ne vėliau kaip ... [ketveri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Medžiagos, kurių plačiosios visuomenės nariams negalima tiekti, įvežti, laikyti ar naudoti grynų arba mišinių ar medžiagų sudėtyje, išskyrus atvejus, kai jų koncentracija neviršija 2 skiltyje nustatytų ribinių verčių.

Medžiagos, kurių plačiosios visuomenės nariams negalima tiekti, įvežti, laikyti ar naudoti grynų arba mišinių ar medžiagų sudėtyje, išskyrus atvejus, kai jų koncentracija neviršija 2 skiltyje nustatytų ribinių verčių, ir dėl kurių per 24 valandas reikia pranešti apie įtartinus sandorius.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Grynos medžiagos arba mišinių sudėtyje esančios medžiagos, dėl kurių pranešama apie įtartinus sandorius

Grynos medžiagos arba mišinių sudėtyje esančios medžiagos, dėl kurių per 24 valandas pranešama apie įtartinus sandorius.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo lentelės 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Nurodykite, ar pirmtaką (-us) ketinama tiekti ar naudoti (arba ir tiekti, ir naudoti) kitoje valstybėje narėje nei ta, kuri išdavė šią licenciją, ar už Europos ekonominės erdvės ribų

 

( ) Taip

 

( ) Ne

 

Adresas:

 

Laikotarpis, per kurį pateikiamas (-mi) arba naudojamas (-mi) (arba ir pateikiami, ir naudojami) pirmtakas (-ai):

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo lentelės 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Nurodykite, ar pirmtaką (-us) ketinama parduoti įprastose prekyvietėse arba elektroninėse prekyvietėse.

 

( ) Taip

 

( ) Ne

 

Prekyvietės pavadinimas:

 

Adresas:

(1)

  OL C 367, 2018 10 10, p 35.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo metu sprogstamųjų medžiagų pirmtakų rinkodara ir prekyba yra reglamentuojamos Reglamentu (ES) Nr. 98/2013. Šiuo reglamentu nustatomos iš dalies suderintos taisyklės, kuriomis ribojamas cheminių medžiagų, tokių kaip vandenilio peroksidas ir azoto rūgštis (ir jų mišiniai), pateikimo į rinką apribojimai. Jame nurodytas bendras draudimas plačiajai visuomenei turėti ir naudoti šias chemines medžiagas, tačiau valstybės narės turi teisę suteikti kontroliuojamą prieigą teisėtai numatytam tokių medžiagų naudojimui, sukurdamos nacionalinę licencijų išdavimo arba registravimo sistemą. Ekonominės veiklos vykdytojai, kurie į rinką pateikia šias medžiagas, privalo jas žymėti ir apie įtartinus sandorius pranešti nacionaliniams informacijos centrams. Minėti apribojimai ir įsipareigojimai netaikomi profesionaliems naudotojams.

Komisija atliko ex post vertinimą pagal programą REFIT, kaip valstybės narės įgyvendina Reglamentą (ES) Nr. 98/2013. Šiuo vertinimu nustatyti keli trūkumai, pavyzdžiui, dideli licencijų išdavimo ir registravimo tvarkos skirtumai įvairiose valstybėse narėse; painiava, su kuria susiduria ekonominės veiklos vykdytojai, nustatydami kurie produktai patenka į reglamento taikymo sritį; ir problemos, susijusios su nacionalinių valdžios institucijų vykdoma prekybos internetu, importo ir judėjimų ES viduje, kontrole.

2018 m. balandžio 17 d. Komisija pateikė šį naują pasiūlymą (kuriuo panaikinamas Reglamentas Nr. 98/2013), kad būtų pašalinti esami trūkumai; šis pasiūlymas yra „saugumo dokumentų rinkinio“, kuriuo siekiama geriau apsaugoti Europos piliečius nuo terorizmo ir kitų sunkių nusikaltimų, dalis. Juo siekiama panaikinti nustatytas svarbias spragas. Pagrindiniai naujojo pasiūlymo elementai apima: registracijos tvarkos nutraukimą, apibrėžčių (ekonominės veiklos vykdytojų, plačiosios visuomenės narių (įskaitant juridinius asmenis) ir ekonominės veiklos vykdytojų įsipareigojimo parduodant patikrinti licencijas (aiškinamasis memorandumas, p. 10–17) išaiškinimus.

Bendrieji tikslai:

1. užtikrinti vidaus rinkos veikimą, užkirsti kelią konkurencijos iškraipymams ar prekybos

kliūtims (IA priedo 21 p.)

2. užtikrinti aukšto lygio saugumą taikant nusikalstamumo prevencijos ir kovos su juo priemones;

Konkretūs tikslai:

1. toliau riboti galimybes gauti tam tikrų sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir sustiprinti jų kontrolę;

2. suderinti apribojimus ir kontrolę su kintančiomis grėsmėmis, kylančiomis dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų;

3. didinti kompetentingų valdžios institucijų, atliekamą reglamento vykdymą;

4. pagerinti informacijos perdavimą tiekimo grandinėje;

5. sudaryti palankias sąlygas prekybai ES viduje ir užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui;

6. pagerinti reglamento aiškumą ir užtikrinti jo vienodą taikymą (IA priedo 21 p.).

Pranešėjo pozicija

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui dėl reglamento dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų (COM(2018) 209 final - 2018/0103 (COD)). Tai, kad 2015 ir 2016 m. savadarbiai sprogmenys buvo panaudoti maždaug 40 proc. teroristinių išpuolių Europos Sąjungoje, rodo, kad reikia pašalinti esamas spragas, siekiant sumažinti galimybės gauti labai pavojingų medžiagų. Tačiau pranešėjas mano, kad kai kuriuos Komisijos pasiūlymo aspektus, visų pirma paaiškinimus ir specifikacijas, būtų galima toliau tobulinti.

Be to, pranešėjas rekomenduoja pritarti siūlomiems pakeitimams ir pateikti pakeistą pasiūlymą plenarinėje sesijoje.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas

Nuorodos

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

17.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lucy Anderson, Margrete Auken

Pateikimo data

18.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika