Procedūra : 2018/0103(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0473/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0473/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0386

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 244kWORD 87k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Andrejs Mamikins

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0209),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0151/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0473/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Plašas sabiedrības locekļiem nevajadzētu būt iespējai iegādāties, ievest, turēt īpašumā vai lietot sprāgstvielu prekursorus koncentrācijā ar konkrētu robežvērtību vai koncentrācijā, kas to pārsniedz. Tomēr ir lietderīgi nodrošināt plašas sabiedrības locekļiem iespēju iegādāties, ievest, turēt īpašumā vai lietot dažus sprāgstvielu prekursorus, kas pārsniedz šādu koncentrāciju, likumīgiem mērķiem, taču tikai tajos gadījumos, ja viņiem ir atļauja to darīt.

(6)  Plašas sabiedrības locekļiem nevajadzētu būt atļautam iegādāties, ievest, turēt īpašumā vai lietot sprāgstvielu prekursorus koncentrācijā ar konkrētu robežvērtību vai koncentrācijā, kas to pārsniedz. Tomēr plašas sabiedrības locekļiem vajadzētu būt atļautam iegādāties, ievest, turēt īpašumā vai lietot dažus sprāgstvielu prekursorus, kas pārsniedz šādu koncentrāciju, likumīgiem mērķiem, taču tikai tajos gadījumos, ja viņiem ir atļauja to darīt.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Licences var paredzēt vienīgi vielām tādā koncentrācijā, kas nepārsniedz šajā regulā noteikto augšējo robežu. Pārsniedzot minēto augšējo robežu, risks saistībā ar sprāgstvielu nelikumīgu izgatavošanu ir lielāks nekā minēto sprāgstvielu prekursoru nelielais likumīgais lietojums plašā sabiedrībā, attiecībā uz kuriem ar alternatīviem risinājumiem vai zemāku koncentrāciju var sasniegt tādu pašu efektu. Ar šo regulu arī būtu jānosaka, kādi apstākļi kompetentajām iestādēm būtu noteikti jāņem vērā, apsverot, vai piešķirt licenci. Šim noteikumam kopā ar veidlapu, kas pievienota šai regulai, būtu jāatvieglo licenču atzīšana citās dalībvalstīs, kuras piemēro licencēšanas režīmu.

(7)  Licences var paredzēt vienīgi vielām tādā koncentrācijā, kas nepārsniedz šajā regulā noteikto augšējo robežu. Pārsniedzot minēto augšējo robežu, risks saistībā ar sprāgstvielu nelikumīgu izgatavošanu ir lielāks nekā minēto sprāgstvielu prekursoru nelielais likumīgais lietojums plašā sabiedrībā, attiecībā uz kuriem ar alternatīviem risinājumiem vai zemāku koncentrāciju var sasniegt tādu pašu efektu. Ar šo regulu arī būtu jānodrošina iestādēm izsmeļošs objektīvu kritēriju kopums, kas jāņem vērā, apsverot, vai piešķirt licenci. Šim noteikumam kopā ar veidlapu, kas pievienota šai regulai, būtu jāatvieglo licenču atzīšana citās dalībvalstīs, kuras piemēro licencēšanas režīmu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Šajā regulā noteikto ierobežojumu un kontroles pasākumu piemērošanas nolūkā tiem ekonomikas dalībniekiem, kas attiecīgās vielas pārdod profesionāliem lietotājiem vai plašas sabiedrības locekļiem, kuriem ir licences, būtu jābalstās uz informāciju, kas ir kļuvusi pieejama piegādes ķēdes iepriekšējos posmos. Tāpēc ikvienam ekonomikas dalībniekam piegādes ķēdē būtu jāinformē šā ierobežotā sprāgstvielu prekursora saņēmējs par to, ka uz ierobežotā sprāgstvielu prekursora darīšanu par pieejamu, ievešanu, turēšanu īpašumā vai lietošanu, ko veic plašas sabiedrības locekļi, attiecas šajā regulā noteiktie ierobežojumi, un to dara, piemēram, piestiprinot atbilstīgu etiķeti vai pārbaudot, ka atbilstīga etiķete ir piestiprināta, vai iekļaujot šo informāciju drošības datu lapā, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma32 prasībām.

(8)  Šajā regulā noteikto ierobežojumu un kontroles pasākumu piemērošanas nolūkā tiem ekonomikas dalībniekiem, kas attiecīgās vielas pārdod profesionāliem lietotājiem vai plašas sabiedrības locekļiem, kuriem ir licences, būtu jābalstās uz informāciju, kas ir kļuvusi pieejama piegādes ķēdes iepriekšējos posmos. Tāpēc ikvienam ekonomikas dalībniekam piegādes ķēdē būtu jāinformē šā ierobežotā sprāgstvielu prekursora saņēmējs par to, ka uz ierobežotā sprāgstvielu prekursora darīšanu par pieejamu, ievešanu, turēšanu īpašumā vai lietošanu, ko veic plašas sabiedrības locekļi, attiecas šajā regulā noteiktie ierobežojumi, un to dara, piemēram, piestiprinot atbilstīgu etiķeti vai pārbaudot, ka atbilstīga etiķete ir piestiprināta, un iekļaujot šo informāciju drošības datu lapā, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikuma32 prasībām.

_________________

_________________

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Atšķirība starp profesionālu lietotāju, kuram ierobežotos sprāgstvielu prekursorus var darīt pieejamus, un plašas sabiedrības locekli, kuram tos nevar darīt pieejamus, ir atkarīga no tā, vai persona plāno izmantot minēto sprāgstvielu prekursoru mērķiem, kas ir saistīti ar viņa konkrēto komercdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju. Tāpēc ekonomikas dalībniekiem nevajadzētu darīt pieejamu ierobežotu sprāgstvielu prekursoru fiziskai vai juridiskai personai, kas veic profesionālu darbību jomā, kurā šis konkrētais ierobežotais sprāgstvielu prekursors nav paredzēts lietošanai profesionālos nolūkos.

(10)  Atšķirība starp profesionālu lietotāju, kuram ierobežotos sprāgstvielu prekursorus var darīt pieejamus, un plašas sabiedrības locekli, kuram tos nevar darīt pieejamus, ir atkarīga no tā, vai persona plāno izmantot minēto sprāgstvielu prekursoru mērķiem, kas ir saistīti ar viņa konkrēto komercdarbību, amatniecisko darbību, lauksaimniecisko darbību vai profesionālo darbību. Tāpēc ekonomikas dalībniekiem nevajadzētu darīt pieejamu ierobežotu sprāgstvielu prekursoru fiziskai vai juridiskai personai, kas veic profesionālu darbību jomā, kurā šis konkrētais ierobežotais sprāgstvielu prekursors nav paredzēts lietošanai profesionālos nolūkos.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ciktāl tiešsaistes tirdzniecības vietas darbojas kā starpnieki starp ekonomikas dalībniekiem, no vienas puses, un plašas sabiedrības locekļiem, profesionāliem lietotājiem vai lauksaimniekiem, no otras puses, nebūtu jāpieprasa, lai tie uzdotu personālam, kas ir iesaistīts ierobežotu sprāgstvielu prekursoru tirdzniecībā, pārbaudīt iespējamā klienta identitāti un vajadzības gadījumā licenci vai no iespējamā klienta pieprasīt citu informāciju. Tomēr, ņemot vērā centrālo lomu, ko tiešsaistes tirdzniecības vietas ieņem kā starpnieki tiešsaistes saimnieciskajos darījumos, tostarp attiecībā uz ierobežotu sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību, ir lietderīgi, ka tām skaidri un efektīvi būtu jāinformē lietotāji, kuriem tās ar savu pakalpojumu starpniecību plāno darīt pieejamus ierobežotus sprāgstvielu prekursorus, par pienākumiem saskaņā ar šo regulu. Turklāt ir lietderīgi, ka tiešsaistes tirdzniecības vietas, kas darbojas kā starpnieki, veic pasākumus, piemēram, piedāvājot instrumentus licenču pārbaudes atvieglošanai, lai palīdzētu nodrošināt, ka to lietotāji ievēro savus pārbaudes pienākumus. Visiem šiem tiešsaistes tirdzniecības vietu, kas darbojas kā starpnieki, pienākumiem saskaņā ar šo regulu nevajadzētu skart Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/31/EK 14. un 15. pants34.

(12)  Ciktāl tiešsaistes tirdzniecības vietas darbojas kā starpnieki starp ekonomikas dalībniekiem, no vienas puses, un plašas sabiedrības locekļiem un profesionāliem lietotājiem, no otras puses, nebūtu jāpieprasa, lai tie uzdotu personālam, kas ir iesaistīts ierobežotu sprāgstvielu prekursoru tirdzniecībā, pārbaudīt iespējamā klienta identitāti un vajadzības gadījumā licenci vai no iespējamā klienta pieprasīt citu informāciju. Tomēr, ņemot vērā centrālo lomu, ko tiešsaistes tirdzniecības vietas ieņem kā starpnieki tiešsaistes saimnieciskajos darījumos, tostarp attiecībā uz reglamentētu sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību, ir lietderīgi, ka tām skaidri un efektīvi būtu jāinformē lietotāji, kuriem tās ar savu pakalpojumu starpniecību plāno darīt pieejamus reglamentētus sprāgstvielu prekursorus, par pienākumiem saskaņā ar šo regulu. Tām arī būtu jāveic pasākumi, piemēram, piedāvājot instrumentus licenču pārbaudes atvieglošanai, lai palīdzētu nodrošināt, ka to lietotāji ievēro savus pārbaudes pienākumus. Turklāt uz tām jāattiecina tādi paši atklāšanas un ziņošanas pienākumi, kādi ekonomikas dalībniekiem noteikti attiecībā uz aizdomīgiem darījumiem.

__________________

 

34 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (“Direktīva par elektronisko tirdzniecību”) (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).

 

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Vielas, ko noziedznieki izvēlas nelikumīgai sprāgstvielu izgatavošanai, var ātri mainīties. Tādēļ vajadzētu būt iespējai šajā regulā paredzēto režīmu attiecināt arī uz citām vielām, attiecīgā gadījumā steidzamības kārtā. Lai pielāgotos izmaiņām vielu ļaunprātīgā izmantošanā par sprāgstvielu prekursoriem, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, lai iekļautu papildu vielas, kuras nedrīkst darīt pieejamas plašai sabiedrībai, lai grozītu koncentrācijas robežvērtības, virs kurām konkrētas saskaņā ar šo regulu ierobežotas vielas nedrīkst darīt pieejamas plašai sabiedrībai, un uzskaitītu papildu vielas, par kuru aizdomīgiem darījumiem ir jāziņo. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu35. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(14)  Vielas, ko noziedznieki izvēlas nelikumīgai sprāgstvielu izgatavošanai, var ātri mainīties. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai būtu iespējams šajā regulā paredzēto režīmu attiecināt arī uz citām vielām, attiecīgā gadījumā steidzamības kārtā. Lai pielāgotos izmaiņām vielu ļaunprātīgā izmantošanā par sprāgstvielu prekursoriem, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, lai iekļautu papildu vielas, kuras nedrīkst darīt pieejamas plašai sabiedrībai, lai grozītu koncentrācijas robežvērtības, virs kurām konkrētas saskaņā ar šo regulu ierobežotas vielas nedrīkst darīt pieejamas plašai sabiedrībai, un uzskaitītu papildu vielas, par kuru aizdomīgiem darījumiem ir jāziņo. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu35. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

_________________

_________________

35 OV L 123, 12.5. 2016., 1. lpp.

35 OV L 123, 12.5. 2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  “lietošana” ir jebkura vielas apstrāde, sagatavošana lietošanai, glabāšana, attīrīšana vai sajaukšana, tostarp izstrādājuma ražošana, vai jebkāda citāda izmantošana;

(6)  “lietošana” ir jebkura vielas apstrāde, sagatavošana lietošanai, patērēšana, glabāšana, turēšana, attīrīšana, iepildīšana tvertnēs, pārvietošana no vienas tvertnes uz citu, sajaukšana, izstrādājuma ražošana vai jebkāda citāda izmantošana;

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a)  “aizdomīgs darījums” ir jebkurš darījums, saistībā ar kuru, ņemot vērā visus būtiskos faktorus, ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka viela vai maisījums ir paredzēts nelikumīgai sprāgstvielu izgatavošanai;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  “plašas sabiedrības loceklis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ierobežoti sprāgstvielu prekursori ir nepieciešami tādos nolūkos, kas nav saistīti ar viņa komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

(7)  “plašas sabiedrības loceklis” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ierobežoti sprāgstvielu prekursori ir nepieciešami tādos nolūkos, kas nav saistīti ar viņa komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību, lauksaimniecisko darbību vai profesionālo darbību;

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka šajā regulā lauksaimnieki nav “plašas sabiedrības locekļi”.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  “profesionāls lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir pierādāmi vajadzīgi ierobežotie sprāgstvielu prekursori tādos nolūkos, kas ir saistīti ar viņa komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, kas neparedz ierobežoto sprāgstvielu prekursoru darīšanu pieejamus citai personai;

(8)  “profesionāls lietotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir pierādāmi vajadzīgi ierobežotie sprāgstvielu prekursori tādos nolūkos, kas ir saistīti ar viņa komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību, lauksaimniecisko darbību vai profesionālo darbību, kas neparedz ierobežoto sprāgstvielu prekursoru darīšanu pieejamus plašas sabiedrības locekļiem;

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  “ekonomikas dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai publisko tiesību subjekts vai šādu personu un/vai subjektu grupa, kas tirgū, tostarp tiešsaistes tirdzniecības vietās tiešsaistē un bezsaistē, piegādā reglamentētus sprāgstvielu prekursorus vai sniedz ar reglamentētiem sprāgstvielu prekursoriem saistītus pakalpojumus;

(9)  “ekonomikas dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona vai publisko tiesību subjekts vai šādu personu un/vai subjektu grupa, kas tirgū, tostarp tiešsaistes tirdzniecības vietās tiešsaistē un bezsaistē, dara pieejamus reglamentētus sprāgstvielu prekursorus vai sniedz ar reglamentētiem sprāgstvielu prekursoriem saistītus pakalpojumus;

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Panta 1. punktu nepiemēro amonija nitrātam (CAS RN 6484-52-2), kas ir darīts pieejams lauksaimniekiem, ko lauksaimnieki ieved, tur īpašumā vai lieto lauksaimnieciskas darbības nolūkos – gan pilnas slodzes, gan daļējas slodzes –, un nav obligāta prasība saistīt to ar zemes platības lielumu.

svītrots

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt, ka šajā regulā lauksaimnieki nav “plašas sabiedrības locekļi”.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Kompetentā iestāde var licenci apturēt vai atsaukt, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka vairs netiek pildīti nosacījumi, ar kādiem licence tika piešķirta.

5.  Kompetentā iestāde var licenci apturēt vai atsaukt, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka vairs netiek pildīti nosacījumi, ar kādiem licence tika piešķirta. Kompetentā iestāde licences turētājus laikus informē par jebkādu viņu licenču apturēšanu vai atsaukšanu.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Citu dalībvalstu izdoto licenču savstarpēju atzīšanu veic divpusēji, kompetentajām iestādēm vienojoties.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

6. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Licences, kas dalībvalstī izsniegtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 98/2013 7. pantu un kas joprojām ir derīgas [diena, kad sāk piemērot šo regulu], minētajā dienā zaudē savu derīgumu. Katra dalībvalsts pēc licences turētāja lūguma var izlemt apstiprināt, atjaunot vai pagarināt šādas minētajā dalībvalstī izsniegtās licences, ja uz ierobežotajiem sprāgstvielu prekursoriem var atteikties noteikumi par licences saņemšanu saskaņā ar I pielikuma 3. slejā noteiktajām robežvērtībām un ja kompetentā iestāde uzskata, ka attiecībā uz attiecīgo licenci ir ievēroti visi šīs regulas kritēriji. Attiecībā uz šādu apstiprināšanu, atjaunošanu vai pagarināšanu būtu jāievēro šā panta 3. punktā noteiktais termiņš.

9.  Licences, kas dalībvalstī izsniegtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 98/2013 7. pantu un kas joprojām ir derīgas [diena, kad sāk piemērot šo regulu], minētajā dienā zaudē savu derīgumu. Līdz ... [6 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] kompetentās iestādes paziņo licences turētājiem datumu, no kura to licences vairs nebūs derīgas. Katra dalībvalsts pēc licences turētāja lūguma var izlemt apstiprināt, atjaunot vai pagarināt šādas minētajā dalībvalstī izsniegtās licences, ja uz ierobežotajiem sprāgstvielu prekursoriem var atteikties noteikumi par licences saņemšanu saskaņā ar I pielikuma 3. slejā noteiktajām robežvērtībām un ja kompetentā iestāde uzskata, ka attiecībā uz attiecīgo licenci ir ievēroti visi šīs regulas kritēriji. Attiecībā uz šādu apstiprināšanu, atjaunošanu vai pagarināšanu būtu jāievēro šā panta 3. punktā noteiktais termiņš.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ekonomikas dalībnieks, kas ierobežoto sprāgstvielu prekursoru dara pieejamu citam ekonomikas dalībniekam, informē attiecīgo ekonomikas dalībnieku par to, ka uz attiecīgā ierobežoto sprāgstvielu prekursora iegādi, turēšanu īpašumā vai lietošanu, ko veic plašas sabiedrības locekļi, attiecas 5. panta 1. un 3. punktā minētais ierobežojums.

1.  Ekonomikas dalībnieks, kas ierobežoto sprāgstvielu prekursoru dara pieejamu citam ekonomikas dalībniekam, informē attiecīgo ekonomikas dalībnieku par to, ka uz attiecīgā ierobežotā sprāgstvielu prekursora iegādi, turēšanu īpašumā vai lietošanu, ko veic plašas sabiedrības locekļi, attiecas 5. panta 1. un 3. punktā minētais ierobežojums un 9. pantā noteiktās ziņošanas prasības.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ekonomikas dalībnieks, kas reglamentētos sprāgstvielu prekursorus dara pieejamus profesionālam lietotājam vai plašas sabiedrības loceklim saskaņā ar 5. panta 3. punktu, nodrošina un spēj pierādīt 11. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, ka viņa personāls, kas ir iesaistīts reglamentēto sprāgstvielu prekursoru tirdzniecībā, ir:

2.  Ekonomikas dalībnieks, kas reglamentētos sprāgstvielu prekursorus dara pieejamus profesionālam lietotājam vai plašas sabiedrības loceklim, nodrošina un spēj pierādīt 11. pantā minētajām kompetentajām iestādēm, ka viņa personāls, kas ir iesaistīts reglamentēto sprāgstvielu prekursoru tirdzniecībā, ir:

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tiešsaistes tirdzniecības vieta, kas darbojas kā starpnieks, veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās lietotāji ir informēti par saviem pienākumiem, kuri noteikti šajā regulā, ja tie dara pieejamus ierobežotos sprāgstvielu prekursorus, izmantojot tās pakalpojumus.

3.  Tiešsaistes tirdzniecības vieta, kas darbojas kā starpnieks, veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās lietotāji ir informēti par saviem pienākumiem, kuri noteikti šajā regulā, ja tie dara pieejamus reglamentētos sprāgstvielu prekursorus, izmantojot tās pakalpojumus.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ekonomikas dalībniekiem vai to darbiniekiem ir aizliegts reglamentētos sprāgstvielu prekursorus jebkādā veidā izmantot personiskām vajadzībām.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Lai pārliecinātos, ka iespējamais klients ir profesionāls lietotājs vai lauksaimnieks, ekonomikas dalībnieks, kas ierobežotu sprāgstvielu prekursoru dara pieejamu profesionālam lietotājam vai lauksaimniekam, attiecībā uz katru darījumu pieprasa informāciju par:

2.  Lai pārliecinātos, ka jaunais klients ir profesionāls lietotājs vai ekonomikas dalībnieks, ekonomikas dalībnieks, kas ierobežotu sprāgstvielu prekursoru dara pieejamu profesionālam lietotājam vai citam ekonomikas dalībniekam, attiecībā uz katru darījumu pieprasa informāciju par:

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  iespējamā klienta komercdarbību, darījumdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju;

(a)  jaunā klienta komercdarbību, darījumdarbību amatniecisko darbību vai profesiju, kā arī uzņēmuma nosaukumu un adresi;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Lai pārbaudītu ierobežotā sprāgstvielu prekursora paredzēto lietojumu, ekonomikas dalībnieks izvērtē, vai paredzētais lietojums atbilst iespējamā klienta komercdarbībai, darījumdarbībai, amatnieciskajai darbībai vai profesijai. Darījumu var atteikt, ja ir pamats apšaubīt klienta paziņoto ierobežotā sprāgstvielu prekursora paredzēto lietojumu. Ekonomikas dalībnieks ziņo par aizdomīgu darījumu vai tā mēģinājumu saskaņā ar šīs regulas 9. pantu.

Pamatojums

Piedāvātā 8. panta 2. punkta redakcija tikai prasa, lai iespējamais klients sniegtu informāciju, un nodrošina subjektīvus kritērijus paredzētā lietojuma pārbaudei. No drošības viedokļa tā ir nepilnība. Sniegtā informācija ir jāizvērtē un jānovērtē paredzētais lietojums. 2.a punkts paredz, ka informācijai, kas tiek prasīta saskaņā ar 2. punktu, jābūt operatīvai un objektīvākai, tādējādi apmierinot vajadzību nostiprināt kontroles sistēmu, bet neradot pārmērīgu slogu iesaistītajām personām. 2.a punkts attiecas uz informāciju, kuras sniegšana jau ir paredzēta.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Lai pārbaudītu šīs regulas noteikumu ievērošanu un lai atklātu un novērstu sprāgstvielu nelikumīgu izgatavošanu, ekonomikas dalībnieki vienu gadu no darījuma norises dienas glabā 2. punktā minētos datus un klienta vārdu, uzvārdu un adresi. Minētajā laikposmā dati ir viegli pieejami pārbaudei pēc kompetento inspekcijas iestāžu vai tiesībaizsardzības iestāžu lūguma.

3.  Lai pārbaudītu šīs regulas noteikumu ievērošanu un lai atklātu un novērstu sprāgstvielu nelikumīgu izgatavošanu, ekonomikas dalībnieki vienu gadu no darījuma norises dienas glabā 2. punktā minētos datus, kā arī klienta vārdu, uzvārdu un adresi. Minētajā laikposmā dati ir viegli pieejami pārbaudei pēc kompetento inspekcijas iestāžu vai tiesībaizsardzības iestāžu lūguma.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

9. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Šajā pantā noteiktais ziņošanas pienākums attiecas uz produktiem, kas satur reglamentētos sprāgstvielu prekursorus un atbilst visiem šādiem kritērijiem:

 

(a) prekursors ir norādīts kā sastāvdaļa marķējumā vai drošības datu lapā;

 

(b) prekursora koncentrācija pārsniedz 1 % (vai arī slāpekļa mēslošanas līdzekļos — 3 % N pēc svara);

 

(c) prekursora ekstrakcija ir iespējama bez sarežģījumiem.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai atklātu un novērstu sprāgstvielu nelikumīgu izgatavošanu, ekonomikas dalībnieki ziņo par darījumiem attiecībā uz reglamentētiem sprāgstvielu prekursoriem, tostarp darījumiem, kuros ir iesaistīti profesionāli lietotāji, ja ir pamats pamatotām aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir paredzēts izmantot nelikumīgu sprāgstvielu izgatavošanai.

Lai atklātu un novērstu sprāgstvielu nelikumīgu izgatavošanu, ekonomikas dalībnieki un tiešsaistes tirdzniecības vietas, kuras darbojas kā starpnieki, ziņo par darījumiem attiecībā uz reglamentētiem sprāgstvielu prekursoriem, tostarp darījumiem, kuros ir iesaistīti profesionāli lietotāji, ja ir pamats pamatotām aizdomām, ka vielu vai maisījumu ir paredzēts izmantot nelikumīgu sprāgstvielu izgatavošanai.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ekonomikas dalībnieki, pirms ziņo par šādiem aizdomīgiem darījumiem, ņem vērā visus apstākļus un jo īpaši, ja iespējamais klients:

Ekonomikas dalībnieki un tiešsaistes tirdzniecības vietas, kuras darbojas kā starpnieki, pirms ziņo par šādiem aizdomīgiem darījumiem, ņem vērā visus apstākļus un jo īpaši, ja iespējamais klients:

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ekonomikas dalībniekiem, kas nav tiešsaistes tirdzniecības vietas, kuras darbojas kā starpnieki, ir procedūras aizdomīgu darījumu atklāšanai, kas vērstas uz vidi, kurā tiek piedāvāti reglamentēti sprāgstvielu prekursori.

2.  Ekonomikas dalībniekiem un tiešsaistes tirdzniecības vietām, kuras darbojas kā starpnieki, ir procedūras aizdomīgu darījumu atklāšanai, kas vērstas uz vidi, kurā tiek piedāvāti reglamentēti sprāgstvielu prekursori.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ekonomikas dalībnieki drīkst atteikt aizdomīgu darījumu un ziņo par aizdomīgu darījumu vai darījuma mēģinājumu 24 stundu laikā, tostarp, ja iespējams, norādot klienta identitāti, tās dalībvalsts valsts kontaktpunktam, kurā aizdomīgais darījums tika pabeigts vai mēģināts.

3.  Ekonomikas dalībnieki un tiešsaistes tirdzniecības vietas, kuras darbojas kā starpnieki, drīkst atteikt aizdomīgo darījumu. Tās ziņo par aizdomīgo darījumu vai darījuma mēģinājumu 24 stundu laikā, tostarp, ja iespējams, norādot klienta identitāti un visu attiecīgo informāciju, kuru dēļ tās uzskata, ka darījums ir aizdomīgs, tās dalībvalsts valsts kontaktpunktam, kurā aizdomīgais darījums tika pabeigts vai mēģināts. Ja ekonomikas dalībnieks vai tiešsaistes tirdzniecības vieta, kura darbojas kā starpnieks, nevar ziņot 24 stundu laikā, tie ziņo bez liekas kavēšanās.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus valsts kontaktpunktus ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem, precīzi norādot to tālruņa numuru un e-pasta adresi. Valsts kontaktpunkti ir pieejami 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.

4.  Katra dalībvalsts izveido vienu vai vairākus valsts kontaktpunktus ziņošanai par aizdomīgiem darījumiem, precīzi norādot to tālruņa numuru un e-pasta adresi, kā arī tīmekļa veidlapu vai jebkuru citu efektīvu rīku. Valsts kontaktpunkti ir pieejami 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina apmācību, lai panāktu, ka tiesībaizsardzības iestādes, pirmās palīdzības sniedzēji un muitas dienesti, pildot savus pienākumus, spēj pazīt reglamentētu sprāgstvielu prekursoru vielas un maisījumus un laikus un pienācīgi reaģēt uz aizdomīgu darbību.

1.  Dalībvalstis nodrošina apmācību, lai panāktu, ka tiesībaizsardzības iestādes, pirmās palīdzības sniedzēji un muitas dienesti, pildot savus pienākumus, spēj pazīt reglamentētu sprāgstvielu prekursoru vielas un maisījumus un laikus un pienācīgi reaģēt uz aizdomīgu darbību. Dalībvalstis var pieprasīt īpašu papildu apmācību no Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL).

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis regulāri organizē informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm, valstu uzraudzības iestādēm, ekonomikas dalībniekiem un tiešsaistes tirdzniecības vietām, kuras darbojas kā starpnieki, kā arī to profesionālo nozaru pārstāvjiem, kurās izmanto reglamentētus sprāgstvielu prekursorus, lai veicinātu sadarbību un nodrošinātu, ka visas iesaistītās personas efektīvi īsteno šo regulu. Ekonomikas dalībnieki ir atbildīgi gan par informācijas sniegšanu saviem darbiniekiem par to, kā saskaņā ar šo regulu darāmi pieejami sprāgstvielu prekursori, gan par darbinieku informētības palielināšanu attiecībā uz šo jomu.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da)  informāciju par to, kā konstatēt aizdomīgus darījumus un par tiem ziņot;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db)  informāciju par uzglabāšanas kārtību, kas nodrošina reglamentētā sprāgstvielu prekursora drošu uzglabāšanu;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija nodrošina, ka 1. punktā minētās pamatnostādnes ir pieejamas visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

14. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Valsts kontaktpunkts dalībvalstī, kura nosaka vielām ierobežojumus vai aizliegumus saskaņā ar 1., 2. vai 3. punktu, informē par šiem ierobežojumiem vai aizliegumiem šīs dalībvalsts teritorijā esošos ekonomikas dalībniekus un tiešsaistes tirdzniecības vietas, kuras darbojas kā starpnieki.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Neskarot 5. punktu, Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalsti un vajadzības gadījumā ar trešām pusēm var lemt, ka dalībvalsts veiktais pasākums nav pamatots, un pieprasīt, lai dalībvalsts to atceļ.

6.  Neskarot 5. punktu, Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalsti un vajadzības gadījumā ar trešām pusēm var lemt, ka dalībvalsts veiktais pasākums nav pamatots, un pieprasīt, lai dalībvalsts to atceļ. Valsts kontaktpunkts attiecīgajā dalībvalstī informē par šo lēmumu šīs dalībvalsts teritorijā esošos ekonomikas dalībniekus un tiešsaistes tirdzniecības vietas, kuras darbojas kā starpnieki.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne agrāk kā [seši gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem. Izvērtējumu veiks saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma vadlīnijām.

Līdz ... [četri gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija izvērtē šo regulu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem. Izvērtējumu veiks saskaņā ar Komisijas labāka regulējuma vadlīnijām.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vielas, ko nedara pieejamas, neieved, netur īpašumā vai nelieto plašas sabiedrības locekļi nedz atsevišķi, nedz tās saturošos maisījumos vai vielās, izņemot tad, ja to koncentrācija ir vienāda ar 2. slejā noteiktajām robežvērtībām vai zemāka par tām

Vielas, ko nedara pieejamas, neieved, netur īpašumā vai nelieto plašas sabiedrības locekļi nedz atsevišķi, nedz tās saturošos maisījumos vai vielās, izņemot tad, ja to koncentrācija ir vienāda ar 2. slejā noteiktajām robežvērtībām vai zemāka par tām, un attiecībā uz kurām par aizdomīgiem darījumiem jāziņo 24 stundu laikā.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vielas atsevišķi vai maisījumos, attiecībā uz kurām ziņo par aizdomīgiem darījumiem

Vielas atsevišķi vai maisījumos, attiecībā uz kurām 24 stundu laikā jāziņo par aizdomīgiem darījumiem

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

III pielikums – tabula – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Norādīt, vai prekursoru(-us) ir paredzēts ievest vai lietot (vai abus) dalībvalstī, kas nav tā, kura izsniedz šo licenci, vai arī ārpus Eiropas Ekonomikas zonas

 

( ) Jā

 

( ) Nē

 

Adrese:

 

Prekursora(-u) ievešanas vai lietošanas (vai abu) laika grafiks:

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

III pielikums – tabula – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Norādīt, vai prekursoru(-us) ir paredzēts darīt pieejamu(-s) pārdošanai bezsaistes vai tiešsaistes tirdzniecības vietās.

 

( ) Jā

 

( ) Nē

 

Tirdzniecības vietas nosaukums:

 

Adrese:

(1)

  OV C 367, 10.10.2018., 35. lpp.


PASKAIDROJUMS

Uz sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu pašlaik attiecas Regula (ES) Nr. 98/2013. Šī regula nosaka daļēji saskaņotus noteikumus, kas ierobežo tādu ķīmisko vielu kā ūdeņraža peroksīds un slāpekļskābe (un maisījumu, kas tos satur) laišanu tirgū. Tajā noteikts vispārējs šo ķīmisko vielu glabāšanas un izmantošanas aizliegums plašai sabiedrībai, bet dalībvalstīm ir tiesības piešķirt kontrolētu likumīgas izmantošanas iespēju, izveidojot valsts licencēšanas vai reģistrācijas režīmu. Ekonomikas dalībniekiem, kuri laiž tirgū šādas vielas, ir pienākums tās marķēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem valsts kontaktpunktiem. Minētie ierobežojumi un saistības neattiecas uz profesionāliem lietotājiem.

Komisija veica REFIT ex-post novērtējumu par Regulas (ES) Nr. 98/2013 īstenošanu dalībvalstīs. Šajā novērtējumā tika konstatēti vairāki trūkumi, piemēram, lielas atšķirības starp licencēšanas/reģistrācijas režīmiem dažādās dalībvalstīs; ekonomikas dalībnieku neizpratne, tieši uz kuriem produktiem attiecas regulas darbības joma, kā arī problēmas ar interneta pārdošanas, importa un ES iekšējās pārvietošanās uzraudzību, ko veic valsts iestādes.

2018. gada 17. aprīlī Komisija iesniedza šo jauno priekšlikumu (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 98/2013), lai novērstu esošos trūkumus, un šis jaunais priekšlikums ir daļa no drošības pasākumu kopuma, kura mērķis ir labāk aizsargāt Eiropas iedzīvotājus pret terorismu un citiem smagiem noziegumiem. Tā mērķis ir novērst konstatētās būtiskās nepilnības. Jaunā priekšlikuma galvenie elementi ir reģistrācijas režīma pārtraukšana, precizējot tādas definīcijas kā ekonomikas dalībnieki, plašas sabiedrības locekļi (iekļaujot arī juridiskas personas) un uzņēmēju pienākums pārdošanas brīdī pārbaudīt licences (paskaidrojuma raksts, 10.–17. lpp.).

Vispārīgie mērķi ir šādi:

1. nodrošināt iekšējā tirgus darbību, novēršot konkurences un tirdzniecības

traucējumus (IN, 21. lpp.);

2. nodrošināt augstu drošības līmeni, veicot noziedzības novēršanas un apkarošanas pasākumus.

Konkrētie mērķi ir šādi:

1. turpināt ierobežot piekļuvi konkrētiem sprāgstvielu prekursoriem un pastiprināt kontroli;

2. pielāgot ierobežojumus un kontroli arvien mainīgajam apdraudējumam attiecībā uz sprāgstvielu prekursoriem;

3. uzlabot kompetento iestāžu veikto noteikumu izpildi;

4. uzlabot informācijas nosūtīšanu un atbilstību visā piegādes ķēdē;

5. veicināt ES iekšējo tirdzniecību un novērst konkurences izkropļojumus;

6. uzlabot regulas precizitāti un nodrošināt vienveidīgu tās piemērošanu (IN, 21. lpp.).

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par sprāgstvielu prekursoriem (COM(2018) 209 final - 2018/0103 (COD)). Tā kā 2015. un 2016. gadā pašdarinātās sprāgstvielas tika izmantotas aptuveni 40 % Eiropas Savienībā izdarīto teroristu uzbrukumu, ir jānovērš trūkumi un jāmazina iespējas piekļūt ļoti bīstamām vielām. Tomēr referents uzskata, ka ir daži Komisijas priekšlikuma aspekti, kurus varētu vēl vairāk uzlabot, jo īpaši attiecībā uz precizējumiem un specifikācijām.

Visbeidzot referents iesaka atbalstīt ierosinātos grozījumus un iesniegt grozīto priekšlikumu pieņemšanai plenārsēdē.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana

Atsauces

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.4.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Referenti

       Iecelšanas datums

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Pieņemšanas datums

10.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Margrete Auken

Iesniegšanas datums

18.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika