Proċedura : 2018/0103(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0473/2018

Testi mressqa :

A8-0473/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Testi adottati :

P8_TA(2019)0386

RAPPORT     ***I
PDF 834kWORD 89k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi, li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi

(COM(2018)0209–C8-0151/2018–2018/0103(COD))

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Rapporteur: Andrejs Mamikins

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi, li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi

(COM(2018)0209–C8-0151/2018–2018/0103(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0209),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattament dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0151/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2018(1),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0473/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  Il-membri tal-pubbliku ġenerali ma għandhomx ikunu jistgħu jakkwistaw, jintroduċu, jippossjedu jew jużaw dawk il-prekursuri tal-isplussivi f'konċentrazzjonijiet li jaqbżu ċerti valuri limitu. Madankollu, huwa xieraq li jkun hemm provvediment sabiex il-membri tal-pubbliku ġenerali jkunu jistgħu jakkwistaw, jintroduċu, jippossjedu jew jużaw ċerti prekursuri tal-isplussivi f'konċentrazzjonijiet li jaqbżu dak il-limitu ta' konċentrazzjoni, biss jekk ikollhom liċenzja biex jagħmlu dan.

(6)  Il-membri tal-pubbliku ġenerali jenħtieġ li ma jitħallewx jakkwistaw, jintroduċu, jippossjedu jew jużaw dawk il-prekursuri tal-isplussivi f'konċentrazzjonijiet li jaqbżu ċerti valuri limitu. Madankollu, il-membri tal-pubbliku ġenerali jenħtieġ li jitħallew jakkwistaw, jintroduċu, jippossjedu jew jużaw ċerti prekursuri tal-isplussivi f'konċentrazzjonijiet li jaqbżu dak il-limitu ta' konċentrazzjoni, biss jekk ikollhom liċenzja biex jagħmlu dan.

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  Il-liċenzji jistgħu jinħarġu biss għal sustanzi f'konċentrazzjonijiet li ma jaqbżux il-limitu massimu stabbilit b'dan ir-Regolament. 'Il fuq minn dak il-limitu massimu, ir-riskju fir-rigward tal-manifattura illeċita tal-isplussivi jegħleb l-użu leġittimu negliġibbli ta' dawn il-prekursuri tal-isplussivi mill-pubbliku ġenerali, li fil-kas tagħhom hemm alternattivi jew konċentrazzjonijiet aktar baxxi li jistgħu jilħqu l-istess effett. Dan ir-Regolament għandu jiddetermina wkoll liema ċirkostanzi l-awtoritajiet kompetenti għandhom, bħala minimu, jieħdu inkunsiderazzjoni meta jkunu qed jikkunsidraw jagħtux liċenzja. Flimkien mal-formola annessa ma' dan ir-Regolament, dan għandu jiffaċilita r-rikonoxximent ta' liċenzji fi Stati Membri oħra li japplikaw reġim ta' liċenzjar.

(7)  Il-liċenzji jistgħu jinħarġu biss għal sustanzi f'konċentrazzjonijiet li ma jaqbżux il-limitu massimu stabbilit b'dan ir-Regolament. 'Il fuq minn dak il-limitu massimu, ir-riskju fir-rigward tal-manifattura illeċita tal-isplussivi jegħleb l-użu leġittimu negliġibbli ta' dawn il-prekursuri tal-isplussivi mill-pubbliku ġenerali, li fil-kas tagħhom hemm alternattivi jew konċentrazzjonijiet aktar baxxi li jistgħu jilħqu l-istess effett. Dan ir-Regolament jenħtieġ ukoll li jipprovdi lill-awtoritajiet sett eżawrjenti ta' kriterji oġġettivi li jridu jittieħdu inkunsiderazzjoni meta jkunu qed jikkunsidraw jagħtux liċenzja. Flimkien mal-formola annessa ma' dan ir-Regolament, dan għandu jiffaċilita r-rikonoxximent ta' liċenzji fi Stati Membri oħra li japplikaw reġim ta' liċenzjar.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  Sabiex japplikaw ir-restrizzjonijiet u l-kontrolli ta' dan ir-Regolament, dawk l-operaturi ekonomiċi li jbiegħu lil utenti professjonali jew lil membri tal-pubbliku ġenerali b'liċenzja għandhom joqogħdu fuq l-informazzjoni li tkun disponibbli upstream fil-katina tal-provvista. Għalhekk kull operatur ekonomiku fil-katina tal-provvista għandu jinforma lir-riċevitur tal-prekursur tal-isplussivi ristrett li t-tqegħid għad-dispożizzjoni, l-introduzzjoni, il-pussess jew l-użu ta' dak il-prekursur tal-isplussivi ristrett minn membri tal-pubbliku ġenerali huwa soġġett għal restrizzjoni kif stabbilit f'dan ir-Regolament, pereżempju billi jwaħħal tikketta adatta jew billi jivverifika li tkun twaħħlet tikketta adatta jew billi jinkludi din l-informazzjoni fl-iskeda ta' data ta' sigurtà kkumpilata skont l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill32 .

(8)  Sabiex japplikaw ir-restrizzjonijiet u l-kontrolli ta' dan ir-Regolament, dawk l-operaturi ekonomiċi li jbiegħu lil utenti professjonali jew lil membri tal-pubbliku ġenerali b'liċenzja għandhom joqogħdu fuq l-informazzjoni li tkun disponibbli upstream fil-katina tal-provvista. Għalhekk kull operatur ekonomiku fil-katina tal-provvista għandu jinforma lir-riċevitur tal-prekursur tal-isplussivi ristrett li t-tqegħid għad-dispożizzjoni, l-introduzzjoni, il-pussess jew l-użu ta' dak il-prekursur tal-isplussivi ristrett minn membri tal-pubbliku ġenerali huwa soġġett għal restrizzjoni kif stabbilit f'dan ir-Regolament, pereżempju billi jwaħħal tikketta adatta jew billi jivverifika li tkun twaħħlet tikketta adatta u billi jinkludi din l-informazzjoni fl-iskeda ta' data ta' sigurtà kkumpilata skont l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill32 .

_________________

_________________

32 Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p.1).

32 Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH) (ĠU L 396, 30.12.2006, p.1).

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Id-distinzjoni bejn utent professjonali, li għalih prekursuri tal-isplussivi ristretti jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, u membru tal-pubbliku ġenerali, li għalih ma jistgħux, tiddependi fuq jekk il-persuna għandhiex l-intenzjoni li tuża dak il-prekursur tal-isplussivi għal skopijiet marbuta man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni speċifiċi tagħha. Għalhekk l-operaturi ekonomiċi ma għandhomx iqiegħdu prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' persuna fiżika jew ġuridika li tkun professjonalment attiva f'qasam fejn it-tendenzi hi li dak il-prekursur tal-isplussivi speċifiku ristrett ma jintużax għal skopijiet professjonali.

(10)  Id-distinzjoni bejn utent professjonali, li għalih prekursuri tal-isplussivi ristretti jistgħu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, u membru tal-pubbliku ġenerali, li għalih ma jistgħux, tiddependi fuq jekk il-persuna għandhiex l-intenzjoni li tuża dak il-prekursur tal-isplussivi għal skopijiet marbuta man-negozju, mas-sengħa jew mal-attivitajiet ta' biedja jew professjonali. Għalhekk l-operaturi ekonomiċi ma għandhomx iqiegħdu prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' persuna fiżika jew ġuridika li tkun professjonalment attiva f'qasam fejn it-tendenzi hi li dak il-prekursur tal-isplussivi speċifiku ristrett ma jintużax għal skopijiet professjonali.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12)  Sa fejn is-swieq online jaġixxu bħala sempliċi intermedjarji bejn l-operaturi ekonomiċi fuq in-naħa l-waħda, u l-membri tal-pubbliku ġenerali, l-utenti professjonali u l-bdiewa fuq in-naħa l-oħra, huma ma għandhomx ikunu meħtieġa li jagħtu struzzjonijiet lill-persunal tagħhom involut fil-bejgħ ta' prekursuri tal-isplussivi ristretti jew li jivverifikaw l-identità u, fejn xieraq, il-liċenzja ta' klijent prospettiv jew li jitolbu informazzjoni oħra mingħand il-klijent prospettiv. Madankollu, minħabba r-rwol ċentrali tas-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarju fi tranżazzjonijiet ekonomiċi online, inkluż fir-rigward tal-bejgħ ta' prekursuri tal-isplussivi ristretti, huwa xieraq li dawn għandhom jinformaw, b'mod ċar u effettiv, l-utenti li għandhom l-għan li jirrendu disponibbli l-prekursuri tal-isplussivi ristretti permezz tal-użu tas-servizzi tagħhom tal-obbligi skont dan ir-Regolament. Barra minn hekk, huwa xieraq li l-iswieq online li jaġixxu bħala intermedjarji jadottaw miżuri biex jgħinu sabiex jiġi żgurat li l-utenti tagħhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-verifika, pereżempju billi joffru għodod biex tiġi ffaċilitata l-verifika tal-liċenzji. Kull tali obbligi fuq swieq online li jaġixxu bħala intermedjarji skont dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 14 u 15 tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill34.

(12)  Sa fejn is-swieq online jaġixxu bħala sempliċi intermedjarji bejn l-operaturi ekonomiċi fuq in-naħa l-waħda, u l-membri tal-pubbliku ġenerali u l-utenti professjonali fuq in-naħa l-oħra, huma ma għandhomx ikunu meħtieġa li jagħtu struzzjonijiet lill-persunal tagħhom involut fil-bejgħ ta' prekursuri tal-isplussivi ristretti jew li jivverifikaw l-identità u, fejn xieraq, il-liċenzja ta' klijent prospettiv jew li jitolbu informazzjoni oħra mingħand il-klijent prospettiv. Madankollu, minħabba r-rwol ċentrali tas-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarju fi tranżazzjonijiet ekonomiċi online, inkluż fir-rigward tal-bejgħ ta' prekursuri tal-isplussivi regolati, huwa xieraq li dawn jinformaw, b'mod ċar u effettiv, l-utenti li għandhom l-għan li jirrendu disponibbli l-prekursuri tal-isplussivi regolati tal-obbligi tagħhom permezz tal-użu tas-servizzi tagħhom tal-obbligi skont dan ir-Regolament. Jenħtieġ ukoll li jadottaw miżuri biex jgħinu sabiex jiġi żgurat li l-utenti tagħhom jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-verifika, pereżempju billi joffru għodod biex tiġi ffaċilitata l-verifika tal-liċenzji. Barra minn hekk, rigward it-tranżazzjonijiet suspettużi, jenħtieġ li jkunu soġġetti għall-istess obbligi ta' detezzjoni u ta' rapportar bħall-operaturi ekonomiċi.

__________________

 

34 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn soċjetà ta' l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) (ĠU L 178, 17.07.2000, p. 1).

 

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  L-għażla tas-sustanzi li jintużaw mill-kriminali għall-manifattura illeċita tal-isplussivi tista' tinbidel malajr. Għandu għalhekk ikun possibbli li jiddaħħlu sustanzi addizzjonali taħt ir-reġim previst minn dan ir-Regolament, fejn ikun meħtieġ b'urġenza. Sabiex jiġu akkomodati l-iżviluppi fl-użu ħażin ta' sustanzi bħala prekursuri tal-isplussivi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex telenka sustanzi addizzjonali li ma għandhomx jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali, biex temenda l-valuri limitu ta' konċentrazzjonijiet ta' ċerti sustanzi ristretti taħt dan ir-Regolament li meta jinqabżu ma għandhomx jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali, u biex telenka sustanzi addizzjonali li fir-rigward tagħhom għandhom jiġu rapportati tranżazzjonijiet suspettużi. Huwa ta' importanza partikolari li waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa anke fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201635 . B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

(14)  L-għażla tas-sustanzi li jintużaw mill-kriminali għall-manifattura illeċita tal-isplussivi tista' tinbidel malajr. Għalhekk huwa essenzjali li jkun possibbli li jiddaħħlu sustanzi addizzjonali taħt ir-reġim previst minn dan ir-Regolament, fejn ikun meħtieġ b'urġenza. Sabiex jiġu akkomodati l-iżviluppi fl-użu ħażin ta' sustanzi bħala prekursuri tal-isplussivi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea biex telenka sustanzi addizzjonali li ma għandhomx jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali, biex temenda l-valuri limitu ta' konċentrazzjonijiet ta' ċerti sustanzi ristretti taħt dan ir-Regolament li meta jinqabżu ma għandhomx jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali, u biex telenka sustanzi addizzjonali li fir-rigward tagħhom għandhom jiġu rapportati tranżazzjonijiet suspettużi. Huwa ta' importanza partikolari li waqt il-ħidma preparatorja tagħha, il-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa anke fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jsiru f'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 201635 . B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

_________________

_________________

35 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

35 ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  "użu" tfisser kwalunkwe pproċessar, formulazzjoni, ħżin, trattament jew taħlit, inkluż fil-produzzjoni ta' oġġett, jew kwalunkwe użu ieħor;

(6)  "użu" tfisser kwalunkwe pproċessar, formulazzjoni, konsum, ħżin, żamma, trattament, mili f'kontenituri, trasferiment minn kontenitur għall-ieħor, taħlit, produzzjoni ta' oġġett, jew kwalunkwe użu ieħor;

Emenda    8

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  "tranżazzjoni suspettuża" tfisser kwalunkwe tranżazzjoni li għaliha, wara li jkunu tqiesu l-fatturi rilevanti kollha, hemm raġunijiet tajbin biex wieħed jissuspetta li s-sustanza jew it-taħlita hija maħsuba għall-manifattura illeċita ta' splussivi;

Emenda    9

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7)  "membru tal-pubbliku ġenerali" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha bżonn prekursur tal-isplussivi ristrett għal skopijiet li mhumiex marbuta mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni tagħha;

(7)  "membru tal-pubbliku ġenerali" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha bżonn prekursur tal-isplussivi ristrett għal skopijiet li mhumiex marbuta mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-attivitajiet ta' biedja jew professjonali;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-fatt li l-bdiewa mhumiex "membri tal-pubbliku ġenerali" fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(8)  "utent professjonali" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha bżonn dimostrabbli għal prekursur tal-isplussivi ristrett għal skopijiet marbuta mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni tagħha li jeskludi t-tqegħid tal-prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' persuna oħra.

(8)  "utent professjonali" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li jkollha bżonn dimostrabbli għal prekursur tal-isplussivi ristrett għal skopijiet marbuta mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-attivitajiet ta' biedja jew professjonali li jeskludi t-tqegħid tal-prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' membru tal-pubbliku ġenerali;

Emenda    11

Proposta għal regolament

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(9)  "operatur ekonomiku" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew entità pubblika jew grupp ta' tali persuni u/jew korpi li jfornu prekursuri tal-isplussivi regolati jew servizzi relatati ma' prekursuri tal-isplussivi regolati, fis-suq, sew jekk offline jew online u inklużi swieq online;

(9)  "operatur ekonomiku" tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew entità pubblika jew grupp ta' tali persuni u/jew korpi li jqiegħdu prekursuri tal-isplussivi regolati jew servizzi relatati ma' prekursuri tal-isplussivi regolati, fis-suq, sew jekk offline jew online u inklużi swieq online.

Emenda    12

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-paragrafu 1 ma għandux japplika għan-nitrat tal-ammonju (CAS RN 6484-52-2) li jitqiegħed għad-dispożizzjoni, li jiġi introdott, possedut jew użat mill-bdiewa għal attività agrikola, kemm jekk full-time jew part-time u mhuwiex neċessarjament relatat mad-daqs tal-erja tal-art.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-fatt li l-bdiewa mhumiex "membri tal-pubbliku ġenerali" fil-kuntest ta' dan ir-Regolament.

Emenda    13

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  L-awtorità kompetenti tista' tissospendi jew tirrevoka l-liċenzja kull fejn ikun hemm raġunijiet fondati biex temmen li l-kundizzjonijiet li taħthom tkun ingħatat il-liċenzja ma għadhomx sodisfatti.

5.  L-awtorità kompetenti tista' tissospendi jew tirrevoka l-liċenzja kull fejn ikun hemm raġunijiet fondati biex temmen li l-kundizzjonijiet li taħthom tkun ingħatat il-liċenzja ma għadhomx sodisfatti. L-awtorità kompetenti għandha tinforma lid-detenturi tal-liċenzji fi żmien xieraq bi kwalunkwe suspett jew revoka tal-liċenzja.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a.  Ir-rikonoxximent reċiproku tal-liċenzji maħruġa mill-Istati Membri l-oħra għandu jsir b'mod bilaterali permezz ta' ftehimiet bejn l-awtoritajiet kompetenti.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9.  Il-liċenzji maħruġa minn Stat Membru skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 98/2013 li jkunu għadhom validi fi [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] jitilfu l-validità tagħhom f'dik id-data. Fuq talba tad-detentur ta' liċenzja, kull Stat Membru jista' jiddeċiedi li jikkonferma, li jġedded jew li jestendi tali liċenzji maħruġa f'dak l-Istat Membru jekk il-prekursuri tal-isplussivi ristretti jistgħu jkunu soġġetti għal liċenzja skont il-valuri limitu stabbiliti fil-kolonna 3 tal-Anness I u jekk l-awtorità kompetenti tqis li r-rekwiżiti għall-għoti tal-liċenzja kif imsemmi fil-paragrafu 1 ikunu sodisfatti. Tali konferma, tiġdid jew estensjoni għandha tirrispetta l-limitu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

9.  Il-liċenzji maħruġa minn Stat Membru skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 98/2013 li jkunu għadhom validi fi [id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament] jitilfu l-validità tagħhom f'dik id-data. Sa... [6 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinnotifikaw lid-detenturi tal-liċenzji bid-data li fiha l-liċenzja tagħhom se tiskadi. Fuq talba tad-detentur ta' liċenzja, kull Stat Membru jista' jiddeċiedi li jikkonferma, li jġedded jew li jestendi tali liċenzji maħruġa f'dak l-Istat Membru jekk il-prekursuri tal-isplussivi ristretti jistgħu jkunu soġġetti għal liċenzja skont il-valuri limitu stabbiliti fil-kolonna 3 tal-Anness I u jekk l-awtorità kompetenti tqis li r-rekwiżiti għall-għoti tal-liċenzja kif imsemmi fil-paragrafu 1 ikunu sodisfatti. Tali konferma, tiġdid jew estensjoni għandha tirrispetta l-limitu ta' żmien stabbilit fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Operatur ekonomiku li jqiegħed prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' operatur ekonomiku ieħor għandu jinforma lil dak l-operatur ekonomiku li l-akkwist, il-pussess jew l-użu ta' dak il-prekursur tal-isplussivi ristrett minn membri tal-pubbliku ġenerali huwa soġġett għal restrizzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 5(1) u (3).

1.  Operatur ekonomiku li jqiegħed prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' operatur ekonomiku ieħor għandu jinforma lil dak l-operatur ekonomiku li l-akkwist, il-pussess jew l-użu ta' dak il-prekursur tal-isplussivi ristrett minn membri tal-pubbliku ġenerali huwa soġġett għal restrizzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 5(1) u (3), kif ukoll għall-obbligi ta' rapportar imsemmija fl-Artikolu 9.

Emenda    17

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Operatur ekonomiku li jqiegħed prekursuri tal-isplussivi ristretti għad-dispożizzjoni ta' utent professjonali jew ta' membru tal-pubbliku ġenerali skont l-Artikolu 5(3) għandu jassigura u għandu jkun jista' juri lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 11 li l-persunal tiegħu involut fil-bejgħ ta' prekursuri tal-isplussivi regolati:

2.  Operatur ekonomiku li jqiegħed prekursuri tal-isplussivi ristretti għad-dispożizzjoni ta' utent professjonali jew ta' membru tal-pubbliku ġenerali għandu jassigura u għandu jkun jista' juri lill-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 11 li l-persunal tiegħu involut fil-bejgħ ta' prekursuri tal-isplussivi regolati:

Emenda    18

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Suq online li jaġixxi bħala intermedjarju għandu jieħu miżuri biex jiżgura li l-utenti tiegħu, meta jkunu qed jirrendu disponibbli xi prekursuri tal-isplussivi ristretti permezz tas-servizzi tiegħu, għandhom ikunu infurmati dwar l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament.

3.  Suq online li jaġixxi bħala intermedjarju għandu jieħu miżuri biex jiżgura li l-utenti tiegħu, meta jkunu qed jirrendu disponibbli xi prekursuri tal-isplussivi regolati permezz tas-servizzi tiegħu, għandhom ikunu infurmati dwar l-obbligi tagħhom skont dan ir-Regolament.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a.  Kwalunkwe użu personali tal-prekursuri tal-isplussivi regolati mill-operaturi ekonomiċi jew il-persunal tagħhom għandu jiġi pprojbit.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Sabiex jiġi verifikat li klijent prospettiv huwa utent professjonali jew bidwi, operatur ekonomiku li jqiegħed prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' utent professjonali jew ta' bidwi għandu jitlob dan li ġej għal kull tranżazzjoni:

2.  Sabiex jiġi verifikat li klijent ġdid huwa utent professjonali jew operatur ekonomiku, operatur ekonomiku li jqiegħed prekursur tal-isplussivi ristrett għad-dispożizzjoni ta' utent professjonali jew ta' operatur ekonomiku ieħor għandu jitlob dan li ġej għal kull tranżazzjoni:

Emenda    21

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  il-kummerċ, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni tal-klijent prospettiv;

(a)  il-kummerċ, in-negozju is-sengħa jew il-professjoni flimkien mal-isem u l-indirizz tal-kumpanija tal-klijent il-ġdid;

Emenda    22

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Sabiex jiġi vverifikat l-użu maħsub tal-prekursur tal-isplussivi ristrett, l-operatur ekonomiku għandu jivvaluta jekk l-użu maħsub huwiex konsistenti mal-kummerċ, man-negozju, mas-sengħa jew mal-professjoni tal-klijent prospettiv. It-tranżazzjoni tista' tiġi rrifjutata jekk ikun hemm raġunijiet fondati biex jiġi ddubitat l-użu maħsub iddikjarat tal-prekursur tal-isplussivi ristrett. L-operatur ekonomiku għandu jirrapporta t-tranżazzjoni suspettuża jew li ppruvat issir f'konformità mal-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 8(2) propost jitlob sempliċement informazzjoni mill-klijent prospettiv u jipprovdi kriterji soġġettivi biex jiġi vverifikat l-użu maħsub. Mill-perspettiva tas-sigurtà dan joħloq lakuna. Segwitu tal-informazzjoni pprovduta u valutazzjoni tal-użu maħsub huma meħtieġa. Il-paragrafu 2a jagħti dimensjoni operattiva u aktar oġġettiva għall-informazzjoni mitluba skont il-paragrafu 2, u dan jissodisfa l-ħtieġa li tissaħħaħ is-sistema ta' kontrolli, mingħajr ma jitpoġġa piż żejjed fuq il-partijiet ikkonċernati. Il-paragrafu 2a jirrigwarda informazzjoni, li diġà għandha tiġi pprovduta.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Sabiex tiġi verifikata l-konformità ma' dan ir-Regolament u tiġi identifikata u evitata l-manifattura illeċita tal-isplussivi, l-operaturi ekonomiċi għandhom iżommu d-data msemmija fil-paragrafu 2, flimkien mal-isem u l-indirizz tal-klijent, għal sena mid-data tat-tranżazzjoni. Matul dak il-perjodu, id-data għandha tkun disponibbli għal ispezzjoni fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti ta' spezzjoni jew tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

3.  Sabiex tiġi verifikata l-konformità ma' dan ir-Regolament u tiġi identifikata u evitata l-manifattura illeċita tal-isplussivi, l-operaturi ekonomiċi għandhom iżommu d-data msemmija fil-paragrafu 2 u l-isem u l-indirizz tal-klijent, għal sena mid-data tat-tranżazzjoni. Matul dak il-perjodu, id-data għandha tkun disponibbli għal ispezzjoni fuq talba tal-awtoritajiet kompetenti ta' spezzjoni jew tal-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

-1. L-obbligi ta' rapportar stabbiliti f'dan l-Artikolu għandhom ikopru l-prodotti li fihom prekursuri tal-isplussivi regolati li jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin:

 

(a) il-prekursur huwa elenkat bħala ingredjent fuq it-tikketta jew fid-dokument tekniku tas-sigurtà;

 

(b) il-konċentrazzjoni tal-prekursur hija akbar minn 1 % (jew 3 % N skont il-piż għall-fertilizzanti nitroġenużi);

 

(c) l-estrazzjoni tal-prekursur hija possibbli mingħajr kumplikazzjonijiet.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-fini tad-detezzjoni u tal-prevenzjoni tal-manifattura illeċita tal-isplussivi, l-operaturi ekonomiċi għandhom jirrapportaw tranżazzjonijiet dwar prekursuri tal-isplussivi regolati inklużi tranżazzjonijiet li jinvolvu utenti professjonali, fejn ikun hemm raġunijiet fondati biex jissuspettaw li s-sustanza jew it-taħlita tkun maħsuba għall-manifattura illeċita tal-isplussivi.

Għall-fini tad-detezzjoni u tal-prevenzjoni tal-manifattura illeċita tal-isplussivi, l-operaturi ekonomiċi u s-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarji għandhom jirrapportaw tranżazzjonijiet dwar prekursuri tal-isplussivi regolati inklużi tranżazzjonijiet li jinvolvu utenti professjonali, fejn ikun hemm raġunijiet fondati biex jissuspettaw li s-sustanza jew it-taħlita tkun maħsuba għall-manifattura illeċita tal-isplussivi.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-operaturi ekonomiċi għandhom jirrapportaw dawn it-tranżazzjonijiet suspettużi wara li jqisu ċ-ċirkostanzi kollha u b'mod partikolari fejn il-klijent prospettiv jippreżenta karatteristika waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

L-operaturi ekonomiċi u s-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarji għandhom jirrapportaw dawn it-tranżazzjonijiet suspettużi wara li jqisu ċ-ċirkostanzi kollha u b'mod partikolari fejn il-klijent prospettiv jippreżenta karatteristika waħda jew aktar minn dawn li ġejjin:

Emenda    27

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-operaturi ekonomiċi, apparti mis-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarju, għandu jkollhom proċeduri fis-seħħ għad-detezzjoni ta' tranżazzjonijiet suspettużi, immirati lejn l-ambjent li fih jiġu offruti l-prekursuri tal-isplussivi regolati.

2.  L-operaturi ekonomiċi u s-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarju, għandu jkollhom proċeduri fis-seħħ għad-detezzjoni ta' tranżazzjonijiet suspettużi, immirati lejn l-ambjent li fih jiġu offruti l-prekursuri tal-isplussivi regolati.

Emenda    28

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Operaturi ekonomiċi jistgħu jirrifjutaw it-tranżazzjoni suspettuża u għandhom jirrapportaw it-tranżazzjoni suspettuża jew it-tranżazzjoni li ppruvat issir fi żmien 24 siegħa, inklużi jekk possibbli l-identità tal-klijent, lill-punt ta' kuntatt nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun ġiet konkluża jew ippruvat issir it-tranżazzjoni suspettuża.

3.  Operaturi ekonomiċi u swieq online li jaġixxu bħala intermedjarji jistgħu jirrifjutaw it-tranżazzjoni suspettuża. Għandhom jirrappurtaw it-tranżazzjoni suspettuża jew it-tranżazzjoni li ppruvat issir fi żmien 24 siegħa, inklużi, jekk possibbli, l-identità tal-klijent u d-dettalji rilevanti kollha li wassluhom biex jikkunsidraw tranżazzjoni suspettuża, lill-punt ta' kuntatt nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun ġiet konkluża jew ippruvat issir it-tranżazzjoni suspettuża. Fil-każijiet fejn operatur ekonomiku jew suq online li jaġixxi bħala intermedjarju ma jkunx f'pożizzjoni jirrapporta fi żmien 24 siegħa, għandu jirrapporta mingħajr dewmien żejjed.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punt jew punti ta' kuntatt nazzjonali b'numru tat-telefon faċilment identifikabbli u indirizz elettroniku għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet suspettużi. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali għandhom ikunu disponibbli fuq bażi ta' erbgħa u għoxrin siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa.

4.  Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi punt jew punti ta' kuntatt nazzjonali b'numru tat-telefon faċilment identifikabbli, u indirizz elettroniku, formola tal-web jew kwalunkwe għodda effettiva oħra għar-rapportar ta' tranżazzjonijiet suspettużi. Il-punti ta' kuntatt nazzjonali għandhom ikunu disponibbli fuq bażi ta' erbgħa u għoxrin siegħa kuljum, sebat ijiem fil-ġimgħa.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu taħriġ lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, lill-persuni li joffru l-ewwel intervent u lill-awtoritajiet doganali, sabiex ikunu kapaċi jagħrfu sustanzi u taħlitiet li huma prekursuri tal-isplussivi waqt il-qadi ta' dmirijiethom u jirreaġixxu f'ħin opportun u b'mod adegwat f'każ ta' attività suspettuża.

1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu taħriġ lill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, lill-persuni li joffru l-ewwel intervent u lill-awtoritajiet doganali, sabiex ikunu kapaċi jagħrfu sustanzi u taħlitiet li huma prekursuri tal-isplussivi waqt il-qadi ta' dmirijiethom u jirreaġixxu f'ħin opportun u b'mod adegwat f'każ ta' attività suspettuża. L-Istati Membri jistgħu jitolbu taħriġ speċifiku addizzjonali mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL).

Emenda    31

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-Istati Membri għandhom jorganizzaw skambji regolari bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet nazzjonali ta' kontroll, l-operaturi ekonomiċi u s-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarji, kif ukoll ir-rappreżentanti tas-setturi professjonali li jużaw prekursuri tal-isplussivi regolati sabiex jiffaċilitaw il-kooperazzjoni u jiżguraw li l-partijiet kollha kkonċernati jimplimentaw dan ir-Regolament b'mod effettiv. L-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu responsabbli biex jipprovdu informazzjoni lill-persunal tagħhom dwar il-mod ta' kif il-prekursuri tal-isplussivi jridu jitqiegħdu għad-dispożizzjoni skont dan ir-Regolament u biex jissensibilizzawh f'dan ir-rigward.

Emenda    32

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  informazzjoni dwar il-mod kif wieħed jirrikonoxxi u jirrapporta tranżazzjonijiet suspettużi;

Emenda    33

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db)  informazzjoni dwar l-arranġamenti ta' ħżin li jiżguraw li l-prekursur tal-isplussivi regolat jinżamm f'sigurtà kbira;

Emenda    34

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-linji gwida pprovduti fil-paragrafu 1 huma bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

4a.  Il-punt ta' kuntatt nazzjonali tal-Istat Membru li jissoġġetta sustanzi għal restrizzjoni jew għal projbizzjoni skont il-paragrafi 1, 2 jew 3 għandu jinforma lill-operaturi ekonomiċi u lis-swieq li jaġixxu bħala intermedjarji fit-territorju ta' dak l-Istat Membru dwar tali restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, il-Kummissjoni tista', wara konsultazzjoni mal-Istat Membru u, jekk xieraq, ma' partijiet terzi, tiddeċiedi li l-miżura meħuda mill-Istat Membru mhijiex ġustifikata u titlob lill-Istat Membru jirtiraha.

6.  Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5, il-Kummissjoni tista', wara konsultazzjoni mal-Istat Membru u, jekk xieraq, ma' partijiet terzi, tiddeċiedi li l-miżura meħuda mill-Istat Membru mhijiex ġustifikata u titlob lill-Istat Membru jirtiraha. Il-punt ta' kuntatt nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-operaturi ekonomiċi u lis-swieq online li jaġixxu bħala intermedjarji fit-territorju ta' dak l-Istat Membru dwar id-deċiżjoni.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mhux qabel [sitt snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni ta' dan ir-Regolament u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Il-valutazzjoni għandha ssir skont il-Linji Gwida tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni aħjar.

Sa... [erba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament], il-Kummissjoni għandha twettaq valutazzjoni ta' dan ir-Regolament u tippreżenta rapport dwar is-sejbiet ewlenin lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Il-valutazzjoni għandha ssir skont il-Linji Gwida tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni aħjar.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Anness I – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sustanzi li ma għandhomx jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, jiġu introdotti, detenuti jew użati minn membri tal-pubbliku ġenerali waħedhom, jew f'taħlitiet jew f'sustanzi li jinkluduhom, ħlief jekk il-konċentrazzjoni tkun ugwali jew aktar baxxa mill-valuri limitu stabbiliti fil-kolonna 2.

Is-sustanzi li ma għandhomx jitqiegħdu għad-dispożizzjoni, jiġu introdotti, detenuti jew użati minn membri tal-pubbliku ġenerali waħedhom, jew f'taħlitiet jew f'sustanzi li jinkluduhom, ħlief jekk il-konċentrazzjoni tkun ugwali jew aktar baxxa mill-valuri limitu stabbiliti fil-kolonna 2,u rigward dawn il-każijiet, it-tranżazzjonijiet suspettużi jridu jiġu rrapportati fi żmien 24 siegħa.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Anness II – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Is-sustanzi waħedhom jew f'taħlitiet li fir-rigward tagħhom għandhom jiġu rrappurtati transazzjonijiet suspettużi

Is-sustanzi waħedhom jew f'taħlitiet li fir-rigward tagħhom iridu jiġu rrappurtati transazzjonijiet suspettużi fi żmien 24 siegħa

Emenda    40

Proposta għal regolament

Anness III – tabella– punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a. Indika jekk il-prekursur(i) huwiex/humiex maħsub(a) għall-introduzzjoni jew l-użu (jew it-tnejn) fi Stat Membru differenti minn dawk li joħroġ din il-liċenzja jew barra miż-Żona Ekonomika Ewropea

 

( ) Iva

 

( ) No

 

Indirizz:

 

Perjodu ta' żmien stabbilit għall-introduzzjoni jew l-użu (jew it-tnejn) tal-prekursur(i):

Emenda    41

Proposta għal regolament

Anness III – tabella– punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5b. Indika jekk il-prekursur(i) huwiex/humiex maħsub(a) biex isir(u) disponibbli għall-bejgħ fi swieq offline jew online

 

( ) Iva

 

( ) No

 

Isem is-suq:

 

Indirizz:

(1)

  ĠU C 367, 10.10.2018, p. 35.


NOTA SPJEGATTIVA

Il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-prekursuri tal-isplussivi bħalissa huma rregolati mir-Regolament (UE) Nru 98/2013. Dan ir-regolament jistabbilixxi regoli parzjalment armonizzati li jillimitaw it-tqegħid fis-suq ta' sustanzi kimiċi bħall-perossidu tal-idroġenu u l-aċidu nitriku (u taħlitiet li fihom dawn). Jipprevedi projbizzjoni ġenerali tal-pussess u l-użu ta' dawn il-kimiċi mill-"pubbliku ġenerali", iżda l-Istati Membri għandhom id-dritt jagħtu aċċess ikkontrollat għal użu intenzjonat leġittimu billi jistabbilixxu reġim ta' liċenzjar jew ta' reġistrar nazzjonali. L-operaturi ekonomiċi li jqiegħdu fis-suq tali sustanzi huma obbligati jittikkettawhom u jirrapportaw it-tranżazzjonijiet suspettużi lill-punti ta' kuntatt nazzjonali. Ir-restrizzjonijiet u l-obbligi msemmija ma japplikawx għall-utenti professjonali.

Kummissjoni wettqet evalwazzjoni REFIT ex post tal-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 98/2013 mill-Istati Membri. L-evalwazzjoni identifikat diversi nuqqasijiet, bħall-varjetà kbira tar-reġimi ta' liċenzjar/reġistrat fl-Istati Membri differenti; taħwid min-naħa tal-operaturi ekonomiċi rigward liema prodotti eżatt jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament; u problemi bil-monitoraġġ, mill-awtoritajiet nazzjonali, tal-bejgħ, l-importazzjoni u l-movimenti intra-UE li jsiru online.

Fis-17 ta' April 2018, il-Kummissjoni ssottomettiet din il-proposta ġdida (li tħassar ir-Regolament 98/2013) sabiex tindirizza n-nuqqasijiet eżistenti, abbażi ta' din il-proposta bħala parti minn "pakkett tas-sigurtà" immirat għal protezzjoni aħjar taċ-ċittadini Ewropej kontra t-terroriżmu u forom oħra ta' reati serji. Timmira għall-eliminazzjoni tan-"nuqqasijiet sinifikanti" identifikati. L-elementi ewlenin tal-proposta l-ġdida jinkludu t-tneħħija tar-reġim ta' reġistrar, kjarifiki li jiddefinixxu termini bħall-operaturi ġenerali u l-membri tal-pubbliku ġenerali (billi dan jinkludi wkoll il-persuni ġuridiċi), u l-obbligu tal-operaturi ekonomiċi li jivverifikaw il-liċenzji waqt il-bejgħ (memorandum ta' spjegazzjoni, pp. 10-17).

L-objettivi ġenerali huma li:

1. jiġi żgurat il-funzjonament tas-suq intern bil-prevenzjoni tat-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni jew

l-ostakoli kummerċjali (IA, p. 21);

2. jiġi żgurat livell għoli ta' sigurtà permezz ta' miżuri għall-prevenzjoni tal-kriminalità u l-ġlieda kontriha;

L-objettivi speċifiċi huma li:

1. jiġi ristrett aktar l-aċċess għal ċerti prekursuri tal-isplussivi u jissaħħu l-kontrolli;

2. jiġu allinjati r-restrizzjonijiet u l-kontrolli mat-theddidiet li qed jevolvu rigward il-prekursuri tal-isplussivi;

3. jiżdied l-infurzar tar-regolament mill-awtoritajiet kompetenti;

4. jittejbu t-trażmissjoni tal-informazzjoni u l-konformità tul il-katina tal-provvista;

5. jiġi ffaċilitat il-kummerċ intra-UE u jitfixkel it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni;

6. tittejjeb iċ-ċarezza tar-regolament u tiġi żgurata l-uniformità tal-applikazzjoni tiegħu (IA, p. 21).

Il-pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur jilqa' l-proposta għal regolament tal-Kummissjoni dwar prekursuri tal-isplussivi (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)). Il-fatt li fl-2015 u l-2016 splussivi artiġjanali ntużaw f'madwar 40 % tal-attakki terroristiċi mwettqa fl-Unjoni Ewropea juri l-ħtieġa li jiġu eliminati n-nuqqasijiet eżistenti bil-għan li jonqsu l-possibbiltajiet ta' aċċess għas-sustanzi perikolużi ħafna. Madankollu, ir-rapporteur iqis li l-proposta tal-Kummissjoni fiha xi aspetti li wieħed jista' jtejjibhom aktar, b'mod partikolari rigward il-kjarifiki u l-ispeċifikazzjonijiet.

U fl-aħħar, ir-rapporteur jirrakkomanda li jiġu appoġġati l-emendi proposti u li l-proposta mmodifikata tingħadda lill-plenarja għall-adozzjoni.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

It-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi

Referenzi

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

17.4.2018

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Eżami fil-kumitat

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Data tal-adozzjoni

10.12.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

32

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Lucy Anderson, Margrete Auken

Data tat-tressiq

18.12.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 21 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza