Procedure : 2018/0103(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0473/2018

Ingediende teksten :

A8-0473/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0386

VERSLAG     ***I
PDF 229kWORD 96k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Andrejs Mamikins

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0209),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0151/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0473/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Particulieren mogen niet de mogelijkheid hebben om deze precursoren voor explosieven te verwerven, binnen te brengen, voorhanden te hebben of te gebruiken in concentraties die gelijk zijn aan of hoger zijn dan bepaalde grenswaarden. Het is echter zinvol om ervoor te zorgen dat particulieren sommige precursoren voor explosieven boven die concentratiegrens alleen voor legitieme doeleinden kunnen verwerven, binnenbrengen, voorhanden hebben of gebruiken als zij daarvoor een vergunning hebben.

(6)  Het mag particulieren niet worden toegestaan deze precursoren voor explosieven te verwerven, binnen te brengen, voorhanden te hebben of te gebruiken in concentraties die gelijk zijn aan of hoger zijn dan bepaalde grenswaarden. Het moet particulieren echter worden toegestaan sommige precursoren voor explosieven boven die concentratiegrens voor legitieme doeleinden te verwerven, binnen te brengen, voorhanden te hebben of te gebruiken als zij daarvoor een vergunning hebben.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Vergunningen mogen uitsluitend worden verleend voor stoffen in een concentratie die niet hoger is dan de in deze verordening bepaalde bovengrens. Boven die bovengrens weegt het risico in verband met de illegale vervaardiging van explosieven zwaarder dan het verwaarloosbare legitieme gebruik door particulieren van deze precursoren voor explosieven, waarvoor met een alternatief of een lagere concentratie hetzelfde effect kan worden bereikt. In deze verordening moet tevens worden bepaald met welke omstandigheden de bevoegde instanties ten minste rekening dienen te houden bij de beoordeling of al dan niet een vergunning wordt verleend. Hiermee dient, samen met het formulier in de bijlage bij deze verordening, de erkenning van vergunningen in andere lidstaten die een vergunningsregeling toepassen, te worden vergemakkelijkt. Voor de toepassing van de beperkingen en controles van deze verordening moeten de marktdeelnemers die aan professionele gebruikers of particulieren met een vergunning verkopen, zich baseren op informatie die upstream in de toeleveringsketen beschikbaar wordt gemaakt.

(7)  Vergunningen mogen uitsluitend worden verleend voor stoffen in een concentratie die niet hoger is dan de in deze verordening bepaalde bovengrens. Boven die bovengrens weegt het risico in verband met de illegale vervaardiging van explosieven zwaarder dan het verwaarloosbare legitieme gebruik door particulieren van deze precursoren voor explosieven, waarvoor met een alternatief of een lagere concentratie hetzelfde effect kan worden bereikt. In deze verordening moet tevens worden bepaald met welke omstandigheden de bevoegde instanties ten minste rekening dienen te houden bij de beoordeling of al dan niet een vergunning wordt verleend. Deze verordening moet de instanties tevens een uitputtende reeks objectieve criteria verschaffen die in aanmerking dienen te worden genomen bij de beoordeling of al dan niet een vergunning wordt verleend. Voor de toepassing van de beperkingen en controles van deze verordening moeten de marktdeelnemers die aan professionele gebruikers of particulieren met een vergunning verkopen, zich baseren op informatie die upstream in de toeleveringsketen beschikbaar wordt gemaakt.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Elke marktdeelnemer in de toeleveringsketen dient derhalve de ontvanger van de precursor van explosieven waarvoor een beperking geldt, ervan in kennis te stellen dat het aanbieden, het binnenbrengen, het voorhanden hebben of het gebruik door particulieren van die precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, onderworpen is aan een beperking in de zin van deze verordening; daartoe wordt door de marktdeelnemer bijvoorbeeld een passend etiket aangebracht of nagegaan of een passend etiket is aangebracht, of wordt deze informatie opgenomen in het veiligheidsinformatieblad dat is opgesteld overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad32.

(8)  Elke marktdeelnemer in de toeleveringsketen dient derhalve de ontvanger van de precursor van explosieven waarvoor een beperking geldt, ervan in kennis te stellen dat het aanbieden, het binnenbrengen, het voorhanden hebben of het gebruik door particulieren van die precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, onderworpen is aan een beperking in de zin van deze verordening; daartoe wordt door de marktdeelnemer bijvoorbeeld een passend etiket aangebracht of nagegaan of een passend etiket is aangebracht, en wordt deze informatie opgenomen in het veiligheidsinformatieblad dat is opgesteld overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad32.

_________________

_________________

32 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

32 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Bij het onderscheid tussen een professionele gebruiker, aan wie precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, mogen worden aangeboden, en een particulier, aan wie dit niet mag, gaat het erom of de persoon voornemens is de betreffende precursor voor explosieven te gebruiken voor doeleinden die verband houden met zijn specifieke handels-, ambachts- of beroepsactiviteit. Derhalve mogen marktdeelnemers geen precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aanbieden aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die professioneel werkzaam is op een gebied waar die specifieke precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, doorgaans niet voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

(10)  Bij het onderscheid tussen een professionele gebruiker, aan wie precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, mogen worden aangeboden, en een particulier, aan wie dit niet mag, gaat het erom of de persoon voornemens is de betreffende precursor voor explosieven te gebruiken voor doeleinden die verband houden met zijn specifieke handels-, ambachts-, landbouw- of beroepsactiviteit. Derhalve mogen marktdeelnemers geen precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aanbieden aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die professioneel werkzaam is op een gebied waar die specifieke precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, doorgaans niet voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Voor zover onlinemarktplaatsen uitsluitend als tussenpersoon optreden tussen marktdeelnemers enerzijds en particulieren, professionele gebruikers of landbouwers anderzijds, hoeven zij het personeel dat betrokken is bij de verkoop van precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, niet te instrueren of de identiteit en, in voorkomend geval, de vergunning van de potentiële klant te verifiëren of de potentiële klant om andere informatie te verzoeken. Gezien de centrale rol van onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden bij online economische transacties, inclusief met betrekking tot de verkoop van precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, is het passend dat zij, op duidelijke en doeltreffende wijze, gebruikers die precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, willen aanbieden met behulp van hun diensten, op de hoogte stellen van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening. Daarnaast is het passend dat onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden, maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun gebruikers voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van verificatie, bijvoorbeeld door instrumenten aan te bieden om de verificatie van vergunningen te vergemakkelijken. Al deze verplichtingen voor onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden in het kader van deze verordening, mogen geen afbreuk doen aan de artikelen 14 en 15 van Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad34.

(12)  Voor zover onlinemarktplaatsen uitsluitend als tussenpersoon optreden tussen marktdeelnemers enerzijds en particulieren en professionele gebruikers anderzijds, hoeven zij het personeel dat betrokken is bij de verkoop van precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, niet te instrueren of de identiteit en, in voorkomend geval, de vergunning van de potentiële klant te verifiëren of de potentiële klant om andere informatie te verzoeken. Gezien de centrale rol van onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden bij online economische transacties, inclusief met betrekking tot de verkoop van gereguleerde precursoren voor explosieven, is het passend dat zij, op duidelijke en doeltreffende wijze, gebruikers die gereguleerde precursoren voor explosieven willen aanbieden met behulp van hun diensten, op de hoogte stellen van hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening. Zij moeten ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun gebruikers voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van verificatie, bijvoorbeeld door instrumenten aan te bieden om de verificatie van vergunningen te vergemakkelijken. Daarnaast moeten voor hen dezelfde opsporings- en meldingsverplichtingen gelden als voor marktdeelnemers met betrekking tot verdachte transacties.

__________________

 

34 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

 

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De chemische stoffen die criminelen gebruiken voor de illegale vervaardiging van explosieven, kunnen snel veranderen. Derhalve moet het mogelijk zijn om andere stoffen, zo nodig met spoed, onder de bij deze verordening ingestelde regeling te brengen. Om rekening te houden met de ontwikkelingen in het misbruik van stoffen als precursoren voor explosieven, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om handelingen vast te stellen met het oog op het toevoegen van andere stoffen die niet aan particulieren mogen worden aangeboden, het aanbrengen van wijzigingen van de concentratiegrenswaarden waarboven bepaalde stoffen op grond van deze verordening niet aan particulieren mogen worden aangeboden, en met het oog op het vaststellen van een aanvullende lijst van stoffen waarvoor verdachte transacties gemeld dienen te worden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen worden verricht overeenkomstig de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201635. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

(14)  De chemische stoffen die criminelen gebruiken voor de illegale vervaardiging van explosieven, kunnen snel veranderen. Het is derhalve van essentieel belang dat het mogelijk is om andere stoffen, zo nodig met spoed, onder de bij deze verordening ingestelde regeling te brengen. Om rekening te houden met de ontwikkelingen in het misbruik van stoffen als precursoren voor explosieven, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om handelingen vast te stellen met het oog op het toevoegen van andere stoffen die niet aan particulieren mogen worden aangeboden, het aanbrengen van wijzigingen van de concentratiegrenswaarden waarboven bepaalde stoffen op grond van deze verordening niet aan particulieren mogen worden aangeboden, en met het oog op het vaststellen van een aanvullende lijst van stoffen waarvoor verdachte transacties gemeld dienen te worden. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen worden verricht overeenkomstig de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 201635. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

_________________

_________________

35 PB L 123, 12.5. 2016, blz. 1).

35 PB L 123, 12.5. 2016, blz. 1).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  "gebruik": elke vorm van verwerking, formulering, opslag, behandeling of vermenging, inclusief bij de vervaardiging van een voorwerp, of elke andere gebruikmaking;

(6)  "gebruik": elke vorm van verwerking, formulering, verbruik, opslag, bewaring, behandeling, overbrenging in recipiënten, overbrenging van de ene recipiënt naar de andere, vermenging, vervaardiging van een voorwerp of elke andere gebruikmaking;

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  "verdachte transactie": elke transactie ten aanzien waarvan er redelijke vermoedens bestaan, na inachtneming van alle relevante omstandigheden, dat de stof of het mengsel bedoeld is voor de illegale vervaardiging van explosieven;

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "particulier": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, nodig heeft voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

(7)  "particulier": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, nodig heeft voor doeleinden die geen verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, landbouw- of beroepsactiviteit;

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat landbouwers in het kader van deze verordening geen "particulieren" zijn.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  "professionele gebruiker": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aantoonbaar een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt nodig heeft voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, waarbij hij die precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, niet mag aanbieden aan een andere persoon;

(8)  "professionele gebruiker": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aantoonbaar een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt nodig heeft voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, landbouw- of beroepsactiviteit, waarbij hij die precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, niet mag aanbieden aan een particulier;

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  "marktdeelnemer": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elk openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die gereguleerde precursoren voor explosieven of diensten met betrekking tot gereguleerde precursoren voor explosieven op de markt beschikbaar stelt, hetzij offline dan wel online, en met inbegrip van onlinemarktplaatsen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Lid 1 is niet van toepassing op ammoniumnitraat (CAS RN 6484-52-2) dat wordt aangeboden aan, of binnengebracht, in bezit gehouden of gebruikt door landbouwers in het kader van hun voltijd- of deeltijdlandbouwactiviteiten, waarbij niet noodzakelijkerwijs een verband hoeft te bestaan met de grootte van het areaal.

Schrappen

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat landbouwers in het kader van deze verordening geen "particulieren" zijn.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De bevoegde instantie kan de vergunning schorsen of intrekken indien op redelijke gronden is aan te nemen dat niet meer aan de voorwaarden voor de afgifte van de vergunning is voldaan.

5.  De bevoegde instantie kan de vergunning schorsen of intrekken indien op redelijke gronden is aan te nemen dat niet meer aan de voorwaarden voor de afgifte van de vergunning is voldaan. De bevoegde instantie stelt vergunninghouders tijdig in kennis van elke schorsing of intrekking van hun vergunning.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  De wederzijdse erkenning van de door andere lidstaten afgegeven vergunningen geschiedt op bilateraal niveau door middel van overeenkomsten tussen de bevoegde instanties.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Vergunningen die door een lidstaat overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 98/2013 zijn afgegeven en die nog geldig zijn op [de dag van de eerste toepassing van deze verordening], verliezen hun geldigheid op die datum. Een lidstaat kan besluiten om, op verzoek van de vergunninghouder, dergelijke in die lidstaat afgegeven vergunningen te bevestigen, vernieuwen of verlengen indien voor de precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, een vergunning kan worden afgegeven overeenkomstig de grenswaarden in kolom 3 van bijlage I en indien de bevoegde instantie van oordeel is dat aan de in lid 1 bedoelde vereisten voor het verlenen van de vergunning is voldaan. Bij een dergelijke bevestiging, vernieuwing of verlenging dient de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn in acht te worden genomen.

9.  Vergunningen die door een lidstaat overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) nr. 98/2013 zijn afgegeven en die nog geldig zijn op [de dag van de eerste toepassing van deze verordening], verliezen hun geldigheid op die datum. Uiterlijk ... [zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] stellen de bevoegde instanties de vergunninghouders in kennis van de datum waarop hun vergunning vervalt. Een lidstaat kan besluiten om, op verzoek van de vergunninghouder, dergelijke in die lidstaat afgegeven vergunningen te bevestigen, vernieuwen of verlengen indien voor de precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, een vergunning kan worden afgegeven overeenkomstig de grenswaarden in kolom 3 van bijlage I en indien de bevoegde instantie van oordeel is dat aan de in lid 1 bedoelde vereisten voor het verlenen van de vergunning is voldaan. Bij een dergelijke bevestiging, vernieuwing of verlenging dient de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn in acht te worden genomen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een marktdeelnemer die een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aan een andere marktdeelnemer aanbiedt, stelt die marktdeelnemer ervan in kennis dat het verwerven, het voorhanden hebben of het gebruik door particulieren van die precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, onderworpen is aan een beperking in de zin van artikel 5, leden 1 en 3.

1.  Een marktdeelnemer die een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aan een andere marktdeelnemer aanbiedt, stelt die marktdeelnemer ervan in kennis dat het verwerven, het voorhanden hebben of het gebruik door particulieren van die precursor waarvoor een beperking geldt, onderworpen is aan een beperking in de zin van artikel 5, leden 1 en 3, en de meldingsverplichtingen in de zin van artikel 9.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een marktdeelnemer die precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aanbiedt aan een professionele gebruiker of een particulier overeenkomstig artikel 5, lid 3, zorgt ervoor en kan aantonen aan de in artikel 11 bedoelde bevoegde instanties dat het bij de verkoop van gereguleerde precursoren voor explosieven betrokken personeel:

2.  Een marktdeelnemer die precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aanbiedt aan een professionele gebruiker of een particulier, zorgt ervoor en kan aantonen aan de in artikel 11 bedoelde bevoegde instanties dat het bij de verkoop van gereguleerde precursoren voor explosieven betrokken personeel:

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een onlinemarktplaats die als tussenpersoon optreedt, neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van die marktplaats, wanneer zij via haar diensten precursoren voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aanbieden, op de hoogte zijn van hun verplichtingen ingevolge deze verordening.

3.  Een onlinemarktplaats die als tussenpersoon optreedt, neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van die marktplaats, wanneer zij via haar diensten gereguleerde precursoren voor explosieven aanbieden, op de hoogte zijn van hun verplichtingen ingevolge deze verordening.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Elk persoonlijk gebruik van de gereguleerde precursoren voor explosieven door marktdeelnemers of hun personeel is verboden.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Om te verifiëren of een potentiële klant een professionele gebruiker of een landbouwer is, vraagt een marktdeelnemer die een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aanbiedt aan een professionele gebruiker of een landbouwer, naar het volgende:

2.  Om te verifiëren of een nieuwe klant een professionele gebruiker of een marktdeelnemer is, vraagt een marktdeelnemer die een precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, aanbiedt aan een professionele gebruiker of een andere marktdeelnemer, naar het volgende:

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van de potentiële klant;

(a)  de handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van de nieuwe klant en de naam en het adres van zijn onderneming;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Met het oog op de verificatie van het voorgenomen gebruik van de precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt, beoordeelt de marktdeelnemer of het voorgenomen gebruik overeenstemt met de handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van de potentiële klant. De transactie kan worden geweigerd indien op redelijke gronden wordt getwijfeld aan het aangegeven voorgenomen gebruik van de precursor voor explosieven waarvoor een beperking geldt. De marktdeelnemer meldt de verdachte transactie of de poging daartoe overeenkomstig artikel 9 van deze verordening.

Motivering

In het voorgestelde lid 2 van artikel 8 wordt de potentiële klant slechts om informatie gevraagd en worden subjectieve criteria vastgesteld om het voorgenomen gebruik te verifiëren. Vanuit veiligheidsoogpunt creëert dit een maas in de wetgeving. De follow-up van de verstrekte informatie is noodzakelijk, evenals de beoordeling van het voorgenomen gebruik. In lid 2 bis wordt een operationele en objectievere dimensie aan de krachtens lid 2 gevraagde informatie gegeven en ingespeeld op de noodzaak om het controlesysteem te versterken, zonder de betrokken partijen te zwaar te belasten. Lid 2 bis betreft informatie die reeds moet worden verstrekt.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Om de naleving van deze verordening te verifiëren en de illegale vervaardiging van explosieven op te sporen en te voorkomen, bewaren marktdeelnemers de in lid 2 bedoelde gegevens, samen met de naam en het adres van de klant, gedurende één jaar vanaf de transactiedatum. Gedurende deze termijn zijn de gegevens op verzoek van de bevoegde controle-instanties of wetshandhavingsinstanties beschikbaar voor een eventuele inspectie.

3.  Om de naleving van deze verordening te verifiëren en de illegale vervaardiging van explosieven op te sporen en te voorkomen, bewaren marktdeelnemers de in lid 2 bedoelde gegevens en de naam en het adres van de klant gedurende één jaar vanaf de transactiedatum. Gedurende deze termijn zijn de gegevens op verzoek van de bevoegde controle-instanties of wetshandhavingsinstanties beschikbaar voor een eventuele inspectie.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1. De in dit artikel uiteengezette meldingsverplichtingen hebben betrekking op de producten die gereguleerde precursoren voor explosieven bevatten die aan elk van de volgende criteria voldoen:

 

(a) de precursor staat als ingrediënt vermeld op het etiket of in het veiligheidsinformatieblad;

 

(b) de precursorconcentratie bedraagt meer dan 1 % (of 3 gewichtspercenten N bij stikstofhoudende meststoffen);

 

(c) de precursor kan zonder complicaties worden geëxtraheerd.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de illegale vervaardiging van explosieven op te sporen en te voorkomen, melden marktdeelnemers transacties met betrekking tot gereguleerde precursoren voor explosieven, met inbegrip van transacties met professionele gebruikers, ten aanzien waarvan er redelijke vermoedens bestaan dat de stof of het mengsel dient voor de illegale vervaardiging van explosieven.

Om de illegale vervaardiging van explosieven op te sporen en te voorkomen, melden marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden transacties met betrekking tot gereguleerde precursoren voor explosieven, met inbegrip van transacties met professionele gebruikers, ten aanzien waarvan er redelijke vermoedens bestaan dat de stof of het mengsel dient voor de illegale vervaardiging van explosieven.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Marktdeelnemers melden dergelijke verdachte transacties na inachtneming van alle omstandigheden en met name wanneer de potentiële klant:

Marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden, melden dergelijke verdachte transacties na inachtneming van alle omstandigheden en met name wanneer de potentiële klant:

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Andere marktdeelnemers dan onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden, beschikken over procedures voor het opsporen van verdachte transacties, gericht op het milieu waarin de gereguleerde precursoren voor explosieven worden aangeboden.

2.  Marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden, beschikken over procedures voor het opsporen van verdachte transacties, gericht op het milieu waarin de gereguleerde precursoren voor explosieven worden aangeboden.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Marktdeelnemers mogen de verdachte transactie weigeren en melden binnen 24 uur, zo mogelijk samen met de identiteit van de klant, dat er een verdachte transactie heeft plaatsgevonden of dat daartoe een poging is ondernomen aan het nationale contactpunt van de lidstaat waar de verdachte transactie of de poging daartoe heeft plaatsgevonden.

3.  Marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden, mogen de verdachte transactie weigeren. Zij melden de verdachte transactie of de poging daartoe binnen 24 uur, zo mogelijk samen met de identiteit van de klant en alle omstandigheden die hen ertoe hebben gebracht een transactie als verdacht te beschouwen, aan het nationale contactpunt van de lidstaat waar de verdachte transactie of de poging daartoe heeft plaatsgevonden. Indien een marktdeelnemer of onlinemarktplaats die als tussenpersoon optreedt, niet in staat is om binnen 24 uur een melding te maken, maakt hij de melding zonder onnodige vertraging.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Elke lidstaat stelt een of meer nationale contactpunten in met een duidelijk aangegeven telefoonnummer en e-mailadres voor het melden van verdachte transacties. De nationale contactpunten zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

4.  Elke lidstaat stelt een of meer nationale contactpunten in met een duidelijk aangegeven telefoonnummer en e-mailadres, webformulier of ander doeltreffend instrument voor het melden van verdachte transacties. De nationale contactpunten zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten bieden rechtshandhavingsfunctionarissen, eerstehulpverleners en douanefunctionarissen opleidingen aan, zodat zij bij hun werkzaamheden gereguleerde precursoren voor explosieven en mengsels daarvan kunnen herkennen en tijdig en passend op verdachte activiteiten kunnen reageren.

1.  De lidstaten bieden rechtshandhavingsfunctionarissen, eerstehulpverleners en douanefunctionarissen opleidingen aan, zodat zij bij hun werkzaamheden gereguleerde precursoren voor explosieven en mengsels daarvan kunnen herkennen en tijdig en passend op verdachte activiteiten kunnen reageren. De lidstaten kunnen het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) om aanvullende specifieke opleidingen verzoeken.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten organiseren regelmatige uitwisselingen tussen de rechtshandhavingsinstanties, nationale controle-instanties, marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden, alsook vertegenwoordigers van de beroepssectoren die gebruikmaken van gereguleerde precursoren voor explosieven, teneinde de samenwerking te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen deze verordening op doeltreffende wijze ten uitvoer leggen. Marktdeelnemers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie aan hun personeel over de wijze waarop precursoren voor explosieven krachtens deze verordening ter beschikking moeten worden gesteld en voor de bewustmaking van het personeel op dit gebied.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  informatie over de wijze waarop verdachte transacties kunnen worden herkend en gemeld;

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter)  informatie over de opslagvoorzieningen die ervoor zorgen dat de gereguleerde precursor voor explosieven veilig wordt bewaard;

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie zorgt ervoor dat de in lid 1 bedoelde richtsnoeren beschikbaar zijn in alle officiële talen van de Unie.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Indien het nationale contactpunt van de lidstaat op grond van de leden 1, 2 of 3 stoffen beperkt of verbiedt, brengt het de marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden op het grondgebied van die lidstaat op de hoogte van dergelijke beperkingen of verboden.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Onverminderd lid 5 kan de Commissie, na raadpleging van de lidstaat en, in voorkomend geval, derde partijen, besluiten dat de door de lidstaat genomen maatregel niet gerechtvaardigd is en de lidstaat verzoeken deze in te trekken.

6.  Onverminderd lid 5 kan de Commissie, na raadpleging van de lidstaat en, in voorkomend geval, derde partijen, besluiten dat de door de lidstaat genomen maatregel niet gerechtvaardigd is en de lidstaat verzoeken deze in te trekken. Het nationale contactpunt van de betrokken lidstaat brengt de marktdeelnemers en onlinemarktplaatsen die als tussenpersoon optreden op het grondgebied van die lidstaat op de hoogte van het besluit.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ten vroegste [zes jaar na de datum van toepassing van deze verordening] voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en brengt zij over de belangrijkste bevindingen verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. De evaluatie wordt verricht conform de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie.

Uiterlijk [vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening] voert de Commissie een evaluatie uit van deze verordening en brengt zij over de belangrijkste bevindingen verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité. De evaluatie wordt verricht conform de richtsnoeren voor betere regelgeving van de Commissie.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Stoffen die niet mogen worden aangeboden aan, binnengebracht op het grondgebied door, in bezit gehouden door of gebruikt door particulieren, hetzij op zichzelf, hetzij in mengsels of stoffen die de genoemde stoffen bevatten, tenzij de concentratie gelijk is aan of lager is dan de grenswaarden in kolom 2.

Stoffen die niet mogen worden aangeboden aan, binnengebracht op het grondgebied door, in bezit gehouden door of gebruikt door particulieren, hetzij op zichzelf, hetzij in mengsels of stoffen die de genoemde stoffen bevatten, tenzij de concentratie gelijk is aan of lager is dan de grenswaarden in kolom 2, en waarvoor verdachte transacties binnen 24 uur moeten worden gemeld.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Stoffen op zichzelf of in mengsels waarvoor verdachte transacties moeten worden gemeld

Stoffen op zichzelf of in mengsels waarvoor verdachte transacties moeten binnen 24 uur worden gemeld

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – tabel -– punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Geef aan of de precursor(en) bestemd is (zijn) om te worden ingevoerd of gebruikt (of beide) in een andere lidstaat dan de lidstaat die deze vergunning afgeeft of buiten de Europese Economische Ruimte

 

( ) Ja

 

( ) Nee

 

Adres:

 

Tijdschema voor de invoering of het gebruik (of beide) van de precursor(en):

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Bijlage III – tabel – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter. Geef aan of de precursor(en) bestemd is (zijn) om beschikbaar te worden gesteld voor verkoop op offline- of onlinemarktplaatsen

 

( ) Ja

 

( ) Nee

 

Naam van de marktplaats:

 

Adres:

(1)

  PB C 367 van 10.10.2008, blz. 35.


TOELICHTING

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven wordt momenteel geregeld door Verordening (EU) nr. 98/2013. Deze verordening stelt gedeeltelijk geharmoniseerde regels vast die het in de handel brengen van chemische stoffen zoals waterstofperoxide en salpeterzuur (en mengsels die deze stoffen bevatten) beperken. De verordening voorziet in een algemeen verbod op het voorhanden hebben en het gebruiken van deze chemische stoffen voor particulieren, maar geeft de lidstaten het recht gecontroleerde toegang te verlenen voor een legitiem voorgenomen gebruik door een nationale vergunnings- of registratieregeling in te voeren. Marktdeelnemers die dergelijke stoffen in de handel brengen, zijn verplicht deze te etiketteren en verdachte transacties te melden aan de nationale contactpunten. De genoemde beperkingen en verplichtingen gelden niet voor professionele gebruikers.

De Commissie heeft een ex-postevaluatie (Refit) uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 98/2013 door de lidstaten. In deze evaluatie kwamen diverse zwakke punten aan het licht, zoals grote verschillen tussen de vergunnings-/registratieregelingen in de verschillende lidstaten; verwarring onder de marktdeelnemers over de vraag welke producten precies onder het toepassingsgebied van de verordening vallen; en problemen met het toezicht van de nationale autoriteiten op de online verkoop, de invoer en het verkeer binnen de EU.

Op 17 april 2018 heeft de Commissie dit nieuwe voorstel (tot intrekking van Verordening (EG) nr. 98/2013) ingediend om de bestaande tekortkomingen aan te pakken. Dit voorstel maakt deel uit van een "veiligheidspakket" dat erop gericht is de Europese burgers beter te beschermen tegen terrorisme en andere vormen van ernstige criminaliteit. Het is bedoeld om de vastgestelde "belangrijke lacunes" op te vullen. De belangrijkste elementen van het nieuwe voorstel zijn onder meer de stopzetting van de registratieregeling, de verduidelijking van definities zoals marktdeelnemers en particulieren (door hierin ook rechtspersonen op te nemen) en de verplichting voor marktdeelnemers om vergunningen bij verkoop te verifiëren (toelichting, blz. 10-17).

De algemene doelstellingen zijn:

1. het waarborgen van de werking van de interne markt, door verstoring van de mededinging of handelsbelemmeringen

te voorkomen (IA, blz. 21);

2. het waarborgen van een hoog veiligheidsniveau door middel van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit;

De specifieke doelstellingen zijn:

1. het verder beperken van de toegang tot bepaalde precursoren voor explosieven en het versterken van controles;

2. het in overeenstemming brengen van de beperkingen en controles met de evoluerende dreigingen met betrekking tot precursoren voor explosieven;

3. het versterken van de handhaving van de verordening door de bevoegde instanties;

4. het verbeteren van de doorgifte van informatie en de naleving van de regels in de toeleveringsketen;

5. het vergemakkelijken van de handel binnen de EU en het voorkomen van verstoring van de mededinging;

6. het verbeteren van de duidelijkheid van de verordening en het waarborgen van een uniforme toepassing ervan (IA, blz. 21).

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake precursoren van explosieven (COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)). Het feit dat in 2015 en 2016 bij ongeveer 40 % van de terroristische aanslagen in de Europese Unie zelfgemaakte explosieven werden gebruikt, toont aan dat de bestaande lacunes moeten worden opgevuld om de mogelijkheden om toegang te krijgen tot zeer gevaarlijke stoffen te beperken. De rapporteur is echter van mening dat sommige aspecten van het voorstel van de Commissie verder kunnen worden verbeterd, met name wat betreft verduidelijkingen en specificaties.

Ten slotte beveelt de rapporteur aan de voorgestelde amendementen te onderschrijven en het gewijzigde voorstel ter goedkeuring aan de plenaire vergadering voor te leggen.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

Document- en procedurenummers

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Datum indiening bij EP

17.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Geen advies

       Datum besluit

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Rapporteurs

       Datum benoeming

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Datum goedkeuring

10.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Lucy Anderson, Margrete Auken

Datum indiening

18.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 22 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid