Procedura : 2018/0103(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0473/2018

Teksty złożone :

A8-0473/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0386

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 253kWORD 97k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Andrejs Mamikins

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0209),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0151/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 2018 r.(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0473/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Przeciętni użytkownicy nie powinni mieć możliwości nabywania, wprowadzania, posiadania ani użycia tych prekursorów materiałów wybuchowych w stężeniach większych lub równych niż określone stężenia graniczne. Jednak właściwe jest umożliwienie przeciętnemu użytkownikowi nabywania, wprowadzania, posiadania lub używania niektórych prekursorów materiałów wybuchowych powyżej tego stężenia granicznego, do celu zgodnego z prawem, o ile posiadają oni stosowne pozwolenie.

(6)  Przeciętnym użytkownikom nie należy zezwalać na nabywanie, wprowadzanie, posiadanie ani używanie tych prekursorów materiałów wybuchowych w stężeniach większych lub równych niż określone stężenia graniczne. Jednak przeciętnym użytkownikom należy zezwolić na nabywanie, wprowadzanie, posiadanie lub używanie niektórych prekursorów materiałów wybuchowych powyżej tego stężenia granicznego, do celu zgodnego z prawem, o ile posiadają oni stosowne pozwolenie.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Pozwolenia mogą być udzielane wyłącznie dla substancji w stężeniach nieprzekraczających górnej granicy określonej w niniejszym rozporządzeniu. Powyżej tej górnej granicy ryzyko nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych przeważa nad drobnymi, zgodnymi z prawem zastosowaniami prekursorów materiałów wybuchowych przez przeciętnych użytkowników, w których to zastosowaniach ten sam efekt można osiągnąć, korzystając z substancji zastępczych lub niższych stężeń. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić, jakie okoliczności powinny być brane pod uwagę przez właściwe organy przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia. Powinno to, wraz z formularzem załączonym do niniejszego rozporządzenia, ułatwić uznawanie pozwoleń w innych państwach członkowskich stosujących system pozwoleń.

(7)  Pozwolenia mogą być udzielane wyłącznie dla substancji w stężeniach nieprzekraczających górnej granicy określonej w niniejszym rozporządzeniu. Powyżej tej górnej granicy ryzyko nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych przeważa nad drobnymi, zgodnymi z prawem zastosowaniami prekursorów materiałów wybuchowych przez przeciętnych użytkowników, w których to zastosowaniach ten sam efekt można osiągnąć, korzystając z substancji zastępczych lub niższych stężeń. W niniejszym rozporządzeniu należy również określić wyczerpujący zestaw obiektywnych kryteriów uwzględnianych przez właściwe organy przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pozwolenia. Powinno to, wraz z formularzem załączonym do niniejszego rozporządzenia, ułatwić uznawanie pozwoleń w innych państwach członkowskich stosujących system pozwoleń.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W celu stosowania ograniczeń i kontroli przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu podmioty gospodarcze sprzedające produkty użytkownikom zawodowym lub przeciętnym użytkownikom posiadającym pozwolenie powinny opierać się na informacjach udostępnionych na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw. Każdy podmiot gospodarczy w łańcuchu dostaw powinien zatem informować odbiorcę danego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom, że udostępnianie, wprowadzanie, posiadanie lub używanie danego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniom określonym w niniejszym rozporządzeniu, na przykład poprzez dołączenie odpowiedniej etykiety lub sprawdzenie, czy odpowiednia etykieta została dołączona, lub poprzez zawarcie tej informacji w karcie charakterystyki sporządzonej zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady32.

(8)  W celu stosowania ograniczeń i kontroli przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu podmioty gospodarcze sprzedające produkty użytkownikom zawodowym lub przeciętnym użytkownikom posiadającym pozwolenie powinny opierać się na informacjach udostępnionych na wcześniejszym etapie łańcucha dostaw. Każdy podmiot gospodarczy w łańcuchu dostaw powinien zatem informować odbiorcę danego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom, że udostępnianie, wprowadzanie, posiadanie lub używanie danego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniom określonym w niniejszym rozporządzeniu, na przykład poprzez dołączenie odpowiedniej etykiety lub sprawdzenie, czy odpowiednia etykieta została dołączona, oraz poprzez zawarcie tej informacji w karcie charakterystyki sporządzonej zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady32.

_________________

_________________

32 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

32 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Rozróżnienie między użytkownikiem zawodowym, któremu można udostępniać prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom, a przeciętnym użytkownikiem, któremu nie można ich udostępniać, zależy od tego, czy dana osoba zamierza używać prekursora materiału wybuchowego do celów związanych ze swoją konkretną działalnością handlową, rzemieślniczą lub zawodową. Podmioty gospodarcze nie powinny zatem udostępniać prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom osobie fizycznej ani prawnej prowadzącej działalność zawodową w dziedzinie, w której dany prekursor materiału wybuchowego podlegający ograniczeniom nie jest zwykle wykorzystywany do celów zawodowych.

(10)  Rozróżnienie między użytkownikiem zawodowym, któremu można udostępniać prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom, a przeciętnym użytkownikiem, któremu nie można ich udostępniać, zależy od tego, czy dana osoba zamierza używać prekursora materiału wybuchowego do celów związanych ze swoją konkretną działalnością handlową, rzemieślniczą, rolniczą lub inną działalnością zawodową. Podmioty gospodarcze nie powinny zatem udostępniać prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom osobie fizycznej ani prawnej prowadzącej działalność zawodową w dziedzinie, w której dany prekursor materiału wybuchowego podlegający ograniczeniom nie jest zwykle wykorzystywany do celów zawodowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W zakresie, w jakim platformy internetowe jedynie pośredniczą między podmiotami gospodarczymi z jednej strony a przeciętnymi użytkownikami, użytkownikami zawodowymi i rolnikami z drugiej strony, nie należy nakładać na nie zobowiązania do przeszkolenia pracowników zajmujących się sprzedażą prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, weryfikacji tożsamości (i w stosownych przypadkach pozwolenia) potencjalnego klienta i domagania się innych informacji od potencjalnego klienta. Biorąc jednak pod uwagę centralną rolę platform internetowych jako pośrednika w transakcjach internetowych, również w sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, powinny one w sposób jasny i skuteczny informować użytkowników, którzy zamierzają udostępnić prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom za pośrednictwem ich usług, o ich obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia. Ponadto platformy internetowe działające w roli pośrednika powinny wprowadzić środki pomagające użytkownikom w dopełnieniu obowiązków dotyczących weryfikacji, na przykład zapewniając narzędzia ułatwiające weryfikację pozwoleń. Wszystkie obowiązki nałożone niniejszym rozporządzeniem na platformy internetowe działające w roli pośrednika powinny pozostawać bez uszczerbku dla art. 14 i 15 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady34.

(12)  W zakresie, w jakim platformy internetowe jedynie pośredniczą między podmiotami gospodarczymi z jednej strony a przeciętnymi użytkownikami i użytkownikami zawodowymi z drugiej strony, nie należy nakładać na nie zobowiązania do przeszkolenia pracowników zajmujących się sprzedażą prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom, weryfikacji tożsamości (i w stosownych przypadkach pozwolenia) potencjalnego klienta i domagania się innych informacji od potencjalnego klienta. Biorąc jednak pod uwagę centralną rolę platform internetowych jako pośrednika w transakcjach internetowych, również w sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji, powinny one w sposób jasny i skuteczny informować użytkowników, którzy zamierzają udostępnić prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji, o spoczywających na nich obowiązkach, za pośrednictwem ich usług, o ich obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia. Powinny one także wprowadzić środki pomagające użytkownikom w dopełnieniu obowiązków dotyczących weryfikacji, na przykład zapewniając narzędzia ułatwiające weryfikację pozwoleń. Ponadto w odniesieniu do podejrzanych transakcji powinny one podlegać takim samym obowiązkom w zakresie wykrywania i zgłaszania, co podmioty gospodarcze.

__________________

 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Wybór substancji wykorzystywanych przez przestępców do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych może się szybko zmieniać. Należy zatem zapewnić możliwość obejmowania systemem przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu dodatkowych substancji, w razie konieczności w trybie pilnym. Aby uwzględniać tendencje w zakresie niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania substancji jako prekursorów materiałów wybuchowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełniania wykazu substancji, których nie udostępnia się przeciętnym użytkownikom, wprowadzania zmian w dopuszczalnych wartościach stężenia niektórych substancji podlegających ograniczeniom na mocy niniejszego rozporządzenia, powyżej których nie udostępnia się ich przeciętnym użytkownikom, oraz uzupełniania wykazu substancji, w odniesieniu do których mają być zgłaszane podejrzane transakcje. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.35. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(14)  Wybór substancji wykorzystywanych przez przestępców do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych może się szybko zmieniać. Istotne jest zatem zapewnienie możliwości obejmowania systemem przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu dodatkowych substancji, w razie konieczności w trybie pilnym. Aby uwzględniać tendencje w zakresie niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania substancji jako prekursorów materiałów wybuchowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełniania wykazu substancji, których nie udostępnia się przeciętnym użytkownikom, wprowadzania zmian w dopuszczalnych wartościach stężenia niektórych substancji podlegających ograniczeniom na mocy niniejszego rozporządzenia, powyżej których nie udostępnia się ich przeciętnym użytkownikom, oraz uzupełniania wykazu substancji, w odniesieniu do których mają być zgłaszane podejrzane transakcje. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.35. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

_________________

_________________

35 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1.

35 Dz.U. L 123 z 12.5. 2016, s. 1.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „używanie” oznacza każde przetwarzanie, opracowanie, przechowywanie, obrabianie lub mieszanie substancji, w tym wytwarzanie wyrobów lub inne wykorzystywanie;

6)  „używanie” oznacza wszelkie przetwarzanie, opracowanie, zużywanie, magazynowanie, przechowywanie, obróbkę, umieszczanie w pojemnikach, przenoszenie z jednego pojemnika do innego, mieszanie, wytwarzanie artykułu i wszelkie inne sposoby wykorzystywania;

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  „podejrzana transakcja” oznacza każdą transakcję, w przypadku której po uwzględnieniu wszystkich okoliczności istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „przeciętny użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która potrzebuje prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom do celów niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

7)  „przeciętny użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która potrzebuje prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom do celów niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, rolniczą lub inną działalnością zawodową;

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie, że w tym rozporządzeniu rolnicy nie należą do „przeciętnych użytkowników”.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8)  „użytkownik zawodowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma uzasadnioną potrzebę w odniesieniu do prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom do celów związanych z wykonywaną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową, z wyłączeniem udostępnienia tego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom innej osobie.

8)  „użytkownik zawodowy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która ma uzasadnioną potrzebę w odniesieniu do prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom do celów związanych z wykonywaną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą, rolniczą lub inną działalnością zawodową, z wyłączeniem udostępnienia tego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom przeciętnemu użytkownikowi.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  „podmiot gospodarczy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub organ publiczny lub grupę takich osób lub organów, która dostarcza prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji lub świadczy usługi związane z prekursorami materiałów wybuchowych podlegającym regulacji na rynku offline lub internetowym, w tym platformy internetowe;

9)  „podmiot gospodarczy” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub organ publiczny lub grupę takich osób lub organów, która udostępnia prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji lub świadczy usługi związane z prekursorami materiałów wybuchowych podlegającym regulacji na rynku offline lub internetowym, w tym platformy internetowe;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Ust. 1 nie ma zastosowania do azotanu amonu (CAS RN 6484-52-2), który jest udostępniany rolnikom, wprowadzany, posiadany lub używany przez rolników, na potrzeby działalności rolniczej prowadzonej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy i niekoniecznie w zależności od powierzchni gruntów.

skreśla się

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wyjaśnienie, że w tym rozporządzeniu rolnicy nie należą do „przeciętnych użytkowników”.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Właściwy organ może zawiesić lub wycofać pozwolenie, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że warunki, na jakich pozwolenie zostało wydane, nie są już spełniane.

5.  Właściwy organ może zawiesić lub wycofać pozwolenie, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że warunki, na jakich pozwolenie zostało wydane, nie są już spełniane. Właściwy organ w odpowiednim czasie informuje posiadaczy pozwolenia o każdym zawieszeniu lub cofnięciu pozwolenia.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.  Wzajemne uznawanie pozwoleń wydanych przez inne państwa członkowskie ma charakter dwustronny i odbywa się w drodze porozumień między właściwymi organami.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Pozwolenia wydane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 98/2013, które nadal obowiązują w dniu [dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], tracą ważność w tym dniu. Każde państwo członkowskie może podjąć decyzję, na wniosek posiadacza pozwolenia, o potwierdzeniu, odnowieniu lub przedłużeniu pozwoleń wydanych w tym państwie członkowskim, jeżeli prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom mogą być objęte pozwoleniem zgodnie ze stężeniami granicznymi określonymi w kolumnie 3 w załączniku I oraz jeżeli właściwy organ uzna, że spełnione są wymogi dotyczące wydawania pozwoleń, o których mowa w ust. 1. W takich potwierdzeniach, odnowieniach i przedłużeniach należy przestrzegać limitu czasowego określonego w ust. 3 niniejszego artykułu.

9.  Pozwolenia wydane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 98/2013, które nadal obowiązują w dniu [dzień rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia], tracą ważność w tym dniu. Do dnia ... [6 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] właściwe organy informują posiadaczy pozwolenia o tym, w którym dniu ich pozwolenie utraci ważność. Każde państwo członkowskie może podjąć decyzję, na wniosek posiadacza pozwolenia, o potwierdzeniu, odnowieniu lub przedłużeniu pozwoleń wydanych w tym państwie członkowskim, jeżeli prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom mogą być objęte pozwoleniem zgodnie ze stężeniami granicznymi określonymi w kolumnie 3 w załączniku I oraz jeżeli właściwy organ uzna, że spełnione są wymogi dotyczące wydawania pozwoleń, o których mowa w ust. 1. W takich potwierdzeniach, odnowieniach i przedłużeniach należy przestrzegać limitu czasowego określonego w ust. 3 niniejszego artykułu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Podmiot gospodarczy, który udostępnia prekursor materiału wybuchowego podlegający ograniczeniom innemu podmiotowi gospodarczemu, informuje ten podmiot gospodarczy, że nabycie, posiadanie lub używanie tego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu w art. 5 ust. 1 i 3.

1.  Podmiot gospodarczy, który udostępnia prekursor materiału wybuchowego podlegający ograniczeniom innemu podmiotowi gospodarczemu, informuje ten podmiot gospodarczy, że nabycie, posiadanie lub używanie tego prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu w art. 5 ust. 1 i 3 oraz obowiązkom dotyczącym zgłaszania określonym w art. 9.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podmiot gospodarczy, który udostępnia prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji użytkownikowi zawodowemu lub przeciętnemu użytkownikowi zgodnie z art. 5 ust. 3, zapewnia i jest w stanie wykazać właściwym organom, o których mowa w art. 11, że jego pracownicy zajmujący się sprzedażą prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji:

2.  Podmiot gospodarczy, który udostępnia prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji użytkownikowi zawodowemu lub przeciętnemu użytkownikowi zapewnia i jest w stanie wykazać właściwym organom, o których mowa w art. 11, że jego pracownicy zajmujący się sprzedażą prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Platforma internetowa działająca jako pośrednik wprowadza środki zapewniające poinformowanie użytkowników udostępniających prekursory materiałów wybuchowych podlegające ograniczeniom za pośrednictwem jej usług o ich obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

3.  Platforma internetowa działająca jako pośrednik wprowadza środki zapewniające poinformowanie użytkowników udostępniających prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji za pośrednictwem jej usług o ich obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Zakazuje się wszelkiego osobistego użytku prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji przez podmioty gospodarcze lub ich pracowników.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W celu sprawdzenia, czy potencjalny klient jest użytkownikiem zawodowym lub rolnikiem, podmiot gospodarczy, który udostępnia użytkownikowi zawodowemu lub rolnikowi prekursor materiału wybuchowego podlegający ograniczeniom przy każdej transakcji żąda:

2.  W celu sprawdzenia, czy nowy klient jest użytkownikiem zawodowym lub podmiotem gospodarczym, podmiot gospodarczy, który udostępnia użytkownikowi zawodowemu lub innemu podmiotowi gospodarczemu prekursor materiału wybuchowego podlegający ograniczeniom, przy każdej transakcji żąda:

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  informacji o działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej potencjalnego klienta;

a)  informacji o działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowej nowego klienta, w tym nazwy i adresu przedsiębiorstwa;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby sprawdzić, jakie jest zamierzone zastosowanie prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom, podmiot gospodarczy ocenia, czy zamierzone zastosowanie odpowiada działalności handlowej, rzemieślniczej, gospodarczej lub zawodowej potencjalnego klienta. Można odmówić dokonania transakcji, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by wątpić w zasadność zadeklarowanego przez klienta zamierzonego zastosowania prekursora materiału wybuchowego podlegającego ograniczeniom. Podmiot gospodarczy zgłasza podejrzane transakcje lub próby ich przeprowadzenia zgodnie z art. 9 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W zaproponowanym ust. 2 do art. 8 wprowadza się jedynie wymóg uzyskania informacji od potencjalnego klienta i przedstawia subiektywne kryteria zweryfikowania zamierzonego zastosowania. Z perspektywy bezpieczeństwa stwarza to lukę prawną. Niezbędne jest podjęcie działań na podstawie uzyskanych informacji i dokonanie oceny zamierzonego zastosowania. W ust. 2a określa się operacyjny i bardziej obiektywny charakter informacji wymaganych na mocy ust. 2, co odpowiada potrzebie wzmocnienia systemu kontroli bez nadmiernego obciążania zainteresowanych stron. Ustęp 2a dotyczy informacji, które i tak są już wymagane.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Na potrzeby weryfikacji zgodności z niniejszym rozporządzeniem oraz wykrywania nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych i zapobiegania mu, podmioty gospodarcze przechowują dane, o których mowa w ust. 2, wraz z nazwą lub nazwiskiemadresem klienta, przez okres jednego roku od daty transakcji. W tym okresie dane udostępniane są do kontroli na żądanie właściwych organów kontrolnych lub organów egzekwowania prawa.

3.  Na potrzeby weryfikacji zgodności z niniejszym rozporządzeniem oraz wykrywania nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych i zapobiegania mu, podmioty gospodarcze przechowują dane, o których mowa w ust. 2, oraz nazwę lub nazwiskoadres klienta przez okres jednego roku od daty transakcji. W tym okresie dane udostępniane są do kontroli na żądanie właściwych organów kontrolnych lub organów egzekwowania prawa.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Obowiązki sprawozdawcze, o których mowa w niniejszym artykule, dotyczą produktów zawierających prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji oraz spełniających wszystkie poniższe kryteria:

 

a) prekursor jest wymieniony jako składnik na etykiecie lub w karcie charakterystyki;

 

b) stężenie prekursora przekracza 1 % (lub 3 % masy N w przypadku nawozów azotowych);

 

c) możliwe jest nieskomplikowane wyekstrahowanie prekursora.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na potrzeby wykrywania nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych i zapobiegania mu podmioty gospodarcze zgłaszają transakcje dotyczące prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji, w tym transakcje z użytkownikami zawodowymi, jeżeli istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych.

Na potrzeby wykrywania nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych i zapobiegania mu podmioty gospodarcze oraz platformy internetowe działające jako pośrednik zgłaszają transakcje dotyczące prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji, w tym transakcje z użytkownikami zawodowymi, jeżeli istnieją uzasadnione powody, aby podejrzewać, że substancja lub mieszanina jest przeznaczona do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podmioty gospodarcze zgłaszają takie podejrzane transakcje po uwzględnieniu wszystkich okoliczności, a zwłaszcza jeżeli potencjalny klient zachowuje się w co najmniej jeden z następujących sposobów:

Podmioty gospodarcze i platformy internetowe działające jako pośrednik zgłaszają takie podejrzane transakcje po uwzględnieniu wszystkich okoliczności, a zwłaszcza jeżeli potencjalny klient zachowuje się w co najmniej jeden z następujących sposobów:

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Podmioty gospodarcze, inne niż platformy internetowe działające jako pośrednik, dysponują procedurami służącymi wykrywaniu podejrzanych transakcji, ukierunkowanymi na środowisko, w którym oferowane są prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji.

2.  Podmioty gospodarcze i platformy internetowe działające jako pośrednik dysponują procedurami służącymi wykrywaniu podejrzanych transakcji, ukierunkowanymi na środowisko, w którym oferowane są prekursory materiałów wybuchowych podlegające regulacji.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Podmioty gospodarcze mogą odmówić przeprowadzenia podejrzanej transakcji w ciągu 24 godzin zgłaszają podejrzaną transakcję lub próbę transakcji, w miarę możliwości wraz z tożsamością klienta, krajowemu punktowi kontaktowemu państwa członkowskiego, w którym miała miejsce dana transakcja lub próba transakcji.

3.  Podmioty gospodarcze i platformy internetowe działające jako pośrednik mogą odmówić przeprowadzenia podejrzanej transakcji. W ciągu 24 godzin zgłaszają podejrzaną transakcję lub próbę transakcji, w miarę możliwości wraz z tożsamością klienta i wszystkimi zasadnymi informacjami szczegółowymi, które doprowadziły do uznania transakcji za podejrzaną, krajowemu punktowi kontaktowemu państwa członkowskiego, w którym miała miejsce dana transakcja lub próba transakcji. Jeżeli podmiot gospodarczy lub internetowa platforma działająca jako pośrednik nie jest w stanie dokonać zgłoszenia w ciągu 24 godzin, dokonuje go bez zbędnej zwłoki.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Każde państwo członkowskie ustanawia jeden krajowy punkt kontaktowy lub większą ich liczbę, wyraźnie podając ich numery telefonu adresy poczty elektronicznej na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji. Krajowe punkty kontaktowe są dostępne całodobowo.

4.  Każde państwo członkowskie ustanawia jeden krajowy punkt kontaktowy lub większą ich liczbę, wyraźnie podając ich numery telefonu, adresy poczty elektronicznej, formularze internetowe lub inne skuteczne sposoby zgłaszania podejrzanych transakcji. Krajowe punkty kontaktowe są dostępne całodobowo.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają szkolenia dla organów ścigania, służb interwencyjnych i organów celnych w zakresie rozpoznawania substancji i mieszanin będących prekursorami materiałów wybuchowych podlegającymi regulacji w czasie pełnienia obowiązków oraz w zakresie reagowania w odpowiednim czasie i we właściwy sposób na podejrzaną działalność.

1.  Państwa członkowskie zapewniają szkolenia dla organów ścigania, służb interwencyjnych i organów celnych w zakresie rozpoznawania substancji i mieszanin będących prekursorami materiałów wybuchowych podlegającymi regulacji w czasie pełnienia obowiązków oraz w zakresie reagowania w odpowiednim czasie i we właściwy sposób na podejrzaną działalność. Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) o dodatkowe specjalne szkolenia.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Aby ułatwić współpracę i dopilnować skutecznego wdrożenia niniejszego rozporządzenia przez wszystkie zainteresowane strony, państwa członkowskie organizują regularne wymiany poglądów między organami ścigania, krajowymi organami kontrolnymi, podmiotami gospodarczymi oraz platformami internetowymi działającymi jako pośrednik, a także przedstawicielami sektorów zawodowych używających prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji. Podmioty gospodarcze są odpowiedzialne za informowanie swoich pracowników o sposobie udostępniania prekursorów materiałów wybuchowych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz za podnoszenie świadomości pracowników w tym zakresie.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  informacje o tym, jak rozpoznawać i zgłaszać podejrzane transakcje;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  informacje o rozwiązaniach w zakresie składowania zapewniających bezpieczne przechowywanie prekursora materiału wybuchowego podlegającego regulacji;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja dba o publikację wytycznych przedstawionych w ust. 1 we wszystkich językach urzędowych Unii.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Krajowy punkt kontaktowy państwa członkowskiego wprowadzającego ograniczenia lub zakazy w odniesieniu do substancji zgodnie z przepisami ust. 1, 2 lub 3 informuje o tych ograniczeniach lub zakazach podmioty gospodarcze oraz platformy internetowe działające jako pośrednik na terytorium tego państwa członkowskiego.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Bez uszczerbku dla ust. 5 Komisja może, po konsultacji z danym państwem członkowskim oraz w stosownych przypadkach z osobami trzecimi, zdecydować, że środek wprowadzony przez państwo członkowskie nie jest uzasadniony, i zwrócić się do państwa członkowskiego o jego wycofanie.

6.  Bez uszczerbku dla ust. 5 Komisja może, po konsultacji z danym państwem członkowskim oraz w stosownych przypadkach z osobami trzecimi, zdecydować, że środek wprowadzony przez państwo członkowskie nie jest uzasadniony, i zwrócić się do państwa członkowskiego o jego wycofanie. Krajowy punkt kontaktowy zainteresowanego państwa członkowskiego informuje o decyzji podmioty gospodarcze oraz platformy internetowe działające jako pośrednik na terytorium tego państwa członkowskiego.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie wcześniej niż [sześć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z najważniejszych ustaleń. Ocenę przeprowadza się zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa.

Do ... [cztery lata po dacie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja dokonuje oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie zawierające główne ustalenia. Ocenę przeprowadza się zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego stanowienia prawa.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Substancje, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom ani wprowadzane, posiadane i używane przez nich, także w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie jest równe stężeniom granicznym określonym w kolumnie 2 lub od nich niższe.

Substancje, które nie są udostępniane przeciętnym użytkownikom ani wprowadzane, posiadane i używane przez nich, także w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje, chyba że stężenie jest równe stężeniom granicznym określonym w kolumnie 2 lub od nich niższe, oraz w odniesieniu do których podejrzane transakcje należy zgłaszać w ciągu 24 godzin.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Substancje, samodzielne lub w mieszaninach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje podlegają zgłoszeniu

Substancje, samodzielne lub w mieszaninach, w odniesieniu do których podejrzane transakcje należy zgłaszać w ciągu 24 godzin.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – tabela – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Proszę wskazać, czy prekursor/y jest/są przeznaczony/e do wprowadzenia lub zastosowania (lub wprowadzenia i zastosowania) w państwie członkowskim innym niż państwo wydające niniejsze pozwolenie lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

( ) Tak

 

( ) Nie

 

Adres:

 

Termin wprowadzenia lub zastosowania (lub obydwu) prekursora/ów:

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – tabela – punkt 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Proszę wskazać, czy prekursor/y jest/są przeznaczony/e do sprzedaży offline czy w platformach internetowych.

 

( ) Tak

 

( ) Nie

 

Nazwa miejsca sprzedaży:

 

Adres:

(1)

  Dz.U. C 367 z 10.10.2018, s. 35.


UZASADNIENIE

Wprowadzanie do obrotu i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych podlega obecnie rozporządzeniu (UE) nr 98/2013. Niniejsze rozporządzenie ustanawia częściowo zharmonizowane przepisy ograniczające wprowadzanie do obrotu substancji chemicznych takich jak nadtlenek wodoru i kwas azotowy (oraz mieszanin je zawierających). Przewiduje on ogólny zakaz posiadania i stosowania tych substancji chemicznych w odniesieniu do „ogółu społeczeństwa”, ale państwa członkowskie są uprawnione do przyznawania kontrolowanego dostępu w celach zgodnego z prawem zamierzonego zastosowania, poprzez ustanowienie krajowego systemu pozwoleń lub rejestracji. Podmioty gospodarcze, które wprowadzają takie substancje do obrotu, mają obowiązek ich oznakowania i zgłaszania podejrzanych transakcji krajowym punktom kontaktowym. Wspomniane ograniczenia i obowiązki nie mają zastosowania do użytkowników zawodowych.

Komisja przeprowadziła ocenę ex post REFIT wdrażania rozporządzenia (UE) nr 98/2013 przez państwa członkowskie. W wyniku tej oceny zidentyfikowano szereg słabych punktów takich jak: duża różnorodność systemów pozwoleń/rejestracji w poszczególnych państwach członkowskich, dezorientacja podmiotów gospodarczych co do tego, które konkretnie produkty są objęte zakresem rozporządzenia oraz problemy organów krajowych związane z monitorowaniem sprzedaży internetowej, przywozu i przepływu wewnątrz UE.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Komisja przedłożyła nowy wniosek (uchylający rozporządzenie nr 98/2013) w celu rozwiązania problemu istniejących niedociągnięć. Wniosek ten jest częścią „pakietu bezpieczeństwa” mającego na celu lepszą ochronę obywateli europejskich przed terroryzmem i innymi formami poważnej przestępczości. Jego celem jest wypełnienie zidentyfikowanych „poważnych luk”. Do głównych elementów nowego wniosku należą: zaprzestanie stosowania systemu rejestracji, wyjaśnienie definicji takich jak podmioty gospodarcze, przeciętni użytkownicy (uwzględnienie również osób prawnych) oraz obowiązek weryfikacji pozwoleń przez podmioty gospodarcze przy sprzedaży (uzasadnienie, pkt 10–17).

Ogólnymi celami są:

1. zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapobieganie zakłóceniom konkurencji i barierom

handlowym (IA, s. 21).

2. zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa za pomocą środków mających na celu zapobieganie przestępstwom i zwalczanie ich;

Cele szczegółowe są następujące:

1. dalsze ograniczenie dostępu do niektórych prekursorów materiałów wybuchowych i wzmocnienie kontroli;

2. dostosowanie ograniczeń i kontroli do zmieniających się zagrożeń dotyczących prekursorów materiałów wybuchowych;

3. poprawa egzekwowania rozporządzenia przez właściwe organy;

4. poprawa przekazywania informacji i zgodności w ramach łańcucha dostaw;

5. ułatwienie handlu wewnątrzunijnego i zapobieganie zakłóceniom konkurencji;

6. zwiększenie klarowności rozporządzenia i zapewnienie jego jednolitego stosowania (IA, s. 21).

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie prekursorów materiałów wybuchowych (COM(2018)209 final – 2018/0103(COD)). Fakt, że w latach 2015–2016 wytworzone domowymi sposobami materiały wybuchowe zostały wykorzystane w około 40 % ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Unii Europejskiej, wskazuje na konieczność usunięcia istniejących luk w celu ograniczenia możliwości dostępu do wysoce niebezpiecznych substancji. Sprawozdawca uważa jednak, że pewne aspekty wniosku Komisji można by jeszcze ulepszyć, w szczególności w odniesieniu do wyjaśnień i specyfikacji.

Sprawozdawca sugeruje, by przyjąć proponowane poprawki i przedłożyć zmieniony wniosek do zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych

Odsyłacze

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Data przedstawienia w PE

17.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Sprawozdawcy

       Data powołania

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Margrete Auken

Data złożenia

18.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności