Procedură : 2018/0103(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0473/2018

Texte depuse :

A8-0473/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0386

RAPORT     ***I
PDF 241kWORD 98k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Andrejs Mamikins

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0209),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0151/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2018(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0473/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Persoanele din rândul publicului larg ar trebui să nu poată achiziționa, introduce, deține sau utiliza precursorii de explozivi menționați în concentrații care ating sau depășesc anumite valori-limită. Este totuși oportun să se permită persoanelor din rândul publicului larg să achiziționeze, să introducă, să dețină sau să utilizeze unii precursori de explozivi care depășesc limita de concentrație respectivă, în scopuri legitime, cu condiția să dețină o licență în acest sens.

(6)  Persoanelor din rândul publicului larg nu ar trebui să li se permită să achiziționeze, introducă, deține sau utiliza precursorii de explozivi menționați în concentrații care ating sau depășesc anumite valori-limită. Totuși, persoanelor din rândul publicului larg ar trebui să li se permită să achiziționeze, să introducă, să dețină sau să utilizeze unii precursori de explozivi care depășesc limita de concentrație respectivă, în scopuri legitime, cu condiția să dețină o licență în acest sens.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Licențele pot fi acordate numai pentru substanțele a căror concentrație nu depășește limita superioară stabilită în prezentul regulament. Peste această limită superioară, riscul în ceea ce privește fabricarea ilicită de explozivi depășește utilizarea legitimă neglijabilă de către publicul larg a acestor precursori de explozivi, în cazul cărora alternativele sau concentrațiile mai reduse pot obține același efect. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să determine situațiile de care autoritățile competente ar trebui, ca o cerință minimă, să țină cont atunci când analizează dacă să acorde sau nu o licență. Acest aspect ar trebui, împreună cu formularul anexat la prezentul regulament, să faciliteze recunoașterea licențelor din alte state membre care aplică un sistem de acordare de licențe.

(7)  Licențele pot fi acordate numai pentru substanțele a căror concentrație nu depășește limita superioară stabilită în prezentul regulament. Peste această limită superioară, riscul în ceea ce privește fabricarea ilicită de explozivi depășește utilizarea legitimă neglijabilă de către publicul larg a acestor precursori de explozivi, în cazul cărora alternativele sau concentrațiile mai reduse pot obține același efect. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să pună la dispoziția autorităților un set exhaustiv de criterii obiective de care trebuie să țină cont atunci când analizează dacă să acorde sau nu o licență. Acest aspect ar trebui, împreună cu formularul anexat la prezentul regulament, să faciliteze recunoașterea licențelor din alte state membre care aplică un sistem de acordare de licențe.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a aplica restricțiile și controalele din prezentul regulament, operatorii economici care le vând precursori de explozivi utilizatorilor profesionali sau persoanelor din rândul publicului larg ce dețin o licență ar trebui să se bazeze pe informațiile disponibile în amonte în cadrul lanțului de aprovizionare. Fiecare operator economic din lanțul de aprovizionare ar trebui, prin urmare, să informeze destinatarul precursorului de exploziv restricționat că punerea la dispoziție, introducerea, deținerea sau utilizarea precursorului respectiv de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții, astfel cum este prevăzută în prezentul regulament, de exemplu aplicând o etichetă adecvată, verificând aplicarea unei etichete adecvate sau incluzând aceste informații în fișa cu date de securitate întocmită în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului32.

(8)  Pentru a aplica restricțiile și controalele din prezentul regulament, operatorii economici care le vând precursori de explozivi utilizatorilor profesionali sau persoanelor din rândul publicului larg ce dețin o licență ar trebui să se bazeze pe informațiile disponibile în amonte în cadrul lanțului de aprovizionare. Fiecare operator economic din lanțul de aprovizionare ar trebui, prin urmare, să informeze destinatarul precursorului de exploziv restricționat că punerea la dispoziție, introducerea, deținerea sau utilizarea precursorului respectiv de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții, astfel cum este prevăzută în prezentul regulament, de exemplu aplicând o etichetă adecvată, verificând aplicarea unei etichete adecvate și incluzând aceste informații în fișa cu date de securitate întocmită în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului32.

_________________

_________________

32 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

32 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Distincția dintre un utilizator profesional căruia i se pot pune la dispoziție precursori de explozivi restricționați și o persoană din rândul publicului larg căreia nu i se pot pune la dispoziție astfel de precursori depinde de scopul în care persoana în cauză intenționează să utilizeze precursorul de exploziv respectiv, și anume dacă intenționează să îl folosească în scopuri legate de activitatea, meseria sau profesia lor. Operatorii economici nu ar trebui, prin urmare, să pună la dispoziție un precursor de exploziv restricționat unei persoane fizice sau juridice care își exercită activitatea profesională într-un domeniu în care precursorul de exploziv restricționat respectiv nu este în general utilizat în scopuri profesionale.

(10)  Distincția dintre un utilizator profesional căruia i se pot pune la dispoziție precursori de explozivi restricționați și o persoană din rândul publicului larg căreia nu i se pot pune la dispoziție astfel de precursori depinde de scopul în care persoana în cauză intenționează să utilizeze precursorul de exploziv respectiv, și anume dacă intenționează să îl folosească în scopuri legate de activitățile lor comerciale, artizanale, agricole sau profesionale specifice. Operatorii economici nu ar trebui, prin urmare, să pună la dispoziție un precursor de exploziv restricționat unei persoane fizice sau juridice care își exercită activitatea profesională într-un domeniu în care precursorul de exploziv restricționat respectiv nu este în general utilizat în scopuri profesionale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  În măsura în care piețele online acționează ca simpli intermediari între operatorii economici, pe de o parte, și persoanele din rândul publicului larg, utilizatorii profesionali sau fermierii, pe de altă parte, acestea nu ar trebui să fie obligate să își instruiască personalul implicat în vânzarea de precursori de explozivi restricționați sau să verifice identitatea și, dacă este cazul, licența potențialului client sau să solicite alte informații de la potențialul client. Cu toate acestea, având în vedere rolul central pe care piețele online care acționează ca intermediar îl au în tranzacțiile economice online, inclusiv în ceea ce privește vânzările de precursori de explozivi restricționați, este oportun ca piețele online să informeze, într-un mod clar și eficient, utilizatorii care urmăresc să pună la dispoziție precursori de explozivi restricționați prin intermediul serviciilor lor cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. În plus, este oportun ca piețele online care acționează ca intermediar să ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii lor își respectă obligațiile în materie de verificare, de exemplu prin oferirea de instrumente care să faciliteze verificarea licențelor. Toate aceste obligații privind piețele online care acționează ca intermediar în temeiul prezentului regulament nu ar trebui aducă atingere articolelor 14 și 15 din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului34.

(12)  În măsura în care piețele online acționează ca simpli intermediari între operatorii economici, pe de o parte, și persoanele din rândul publicului larg și utilizatorii profesionali, pe de altă parte, acestea nu ar trebui să fie obligate să își instruiască personalul implicat în vânzarea de precursori de explozivi restricționați sau să verifice identitatea și, dacă este cazul, licența potențialului client sau să solicite alte informații de la potențialul client. Cu toate acestea, având în vedere rolul central pe care piețele online care acționează ca intermediar îl au în tranzacțiile economice online, inclusiv în ceea ce privește vânzările de precursori de explozivi reglementați, este oportun ca piețele online să informeze, într-un mod clar și eficient, utilizatorii care urmăresc să pună la dispoziție precursori de explozivi reglementați prin intermediul serviciilor lor cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. Acestea ar trebui, de asemenea, să ia măsurile necesare pentru a se asigura că utilizatorii lor își respectă obligațiile în materie de verificare, de exemplu prin oferirea de instrumente care să faciliteze verificarea licențelor. În plus, acestea ar trebui să fie supuse acelorași obligații de detectare și de raportare ca și operatorii economici în ceea ce privește tranzacțiile suspecte.

__________________

 

34 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

 

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Infractorii pot schimba rapid substanțele utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi cu altele. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea de a include și alte substanțe în sistemul prevăzut de prezentul regulament, în regim de urgență atunci când este necesar. În scopul de a ține seama de evoluțiile constatate în ceea ce privește deturnarea utilizării substanțelor folosite ca precursori de explozivi, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a întocmi o listă a substanțelor suplimentare care nu pot fi puse la dispoziția publicului larg, pentru a modifica valorile-limită de concentrație peste care este interzisă punerea la dispoziția publicului larg a anumitor substanțe restricționate în temeiul prezentului regulament, precum și pentru a întocmi o listă a substanțelor suplimentare cu privire la care trebuie raportate tranzacțiile suspecte. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare35. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(14)  Infractorii pot schimba rapid substanțele utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi cu altele. Prin urmare, este esențial să fie prevăzută posibilitatea de a include și alte substanțe în sistemul prevăzut de prezentul regulament, în regim de urgență atunci când este necesar. În scopul de a ține seama de evoluțiile constatate în ceea ce privește deturnarea utilizării substanțelor folosite ca precursori de explozivi, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a întocmi o listă a substanțelor suplimentare care nu pot fi puse la dispoziția publicului larg, pentru a modifica valorile-limită de concentrație peste care este interzisă punerea la dispoziția publicului larg a anumitor substanțe restricționate în temeiul prezentului regulament, precum și pentru a întocmi o listă a substanțelor suplimentare cu privire la care trebuie raportate tranzacțiile suspecte. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare35. În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

_________________

_________________

35 JO C 123, 12.5.2016, p. 1.

35 JO C 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „utilizare” înseamnă orice prelucrare, preparare, stocare, tratare sau amestecare, inclusiv în cadrul fabricării unui articol, sau orice altă utilizare;

(6)  „utilizare” înseamnă orice prelucrare, preparare, consum, stocare, păstrare, tratare, încărcare în recipiente, transfer dintr-un recipient în altul, amestecare, fabricare a unui articol sau orice altă utilizare;

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  „tranzacție suspectă” înseamnă orice tranzacție pentru care există motive întemeiate, după ce au fost luați în considerare toți factorii relevanți, de a suspecta că substanța sau amestecul este destinat fabricării ilicite de explozivi;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „persoană din rândul publicului larg” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are nevoie de un precursor de exploziv restricționat în scopuri care nu au legătură cu activitatea lor comercială, industrială, artizanală sau profesională;

(7)  „persoană din rândul publicului larg” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are nevoie de un precursor de exploziv restricționat în scopuri care nu au legătură cu activitățile lor comerciale, industriale, artizanale, agricole sau profesionale;

Justificare

Prezentul amendament vizează clarificarea faptului că fermierii nu sunt persoane din rândul publicului larg în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „utilizator profesional” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are o nevoie demonstrabilă de un precursor de exploziv restricționat, în scopuri legate de activitatea sa comercială, industrială, artizanală sau profesională care exclud punerea precursorului de exploziv restricționat respectiv la dispoziția unei alte persoane;

(8)  „utilizator profesional” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are o nevoie demonstrabilă de un precursor de exploziv restricționat, în scopuri legate de activitățile sale comerciale, economice, artizanale sau agricole sau profesionale care exclud punerea precursorului de exploziv restricționat respectiv la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg;

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane și/sau organisme care furnizează precursori de explozivi reglementați sau servicii legate de precursorii de explozivi reglementați pe piață, fie offline, fie online, inclusiv pe piețele online;

(9)  „operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane și/sau organisme care pun la dispoziție precursori de explozivi reglementați sau servicii legate de precursorii de explozivi reglementați pe piață, fie offline, fie online, inclusiv pe piețele online;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Alineatul (1) nu se aplică în cazul nitratului de amoniu (CAS RN 6484-52-2) care este pus la dispoziție sau introdus, deținut ori utilizat de fermieri pentru activități agricole, fie integral, fie parțial, și nu neapărat în funcție de dimensiunea terenului arabil.

eliminat

Justificare

Prezentul amendament vizează clarificarea faptului că fermierii nu sunt persoane din rândul publicului larg în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritatea competentă poate suspenda sau revoca licența atunci când există motive rezonabile de a crede că nu mai sunt îndeplinite condițiile pe baza cărora aceasta a fost acordată.

5.  Autoritatea competentă poate suspenda sau revoca licența atunci când există motive rezonabile de a crede că nu mai sunt îndeplinite condițiile pe baza cărora aceasta a fost acordată. Autoritatea competentă informează deținătorii de licență cu privire la orice suspendare sau revocare a licențelor lor în timp util.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Recunoașterea reciprocă a licențelor emise de alte state membre se realizează la nivel bilateral, prin intermediul unor acorduri între autoritățile competente.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Licențele eliberate de un stat membru în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 98/2013 care sunt încă valabile la [data aplicării prezentului regulament] își pierd valabilitatea la data respectivă. Fiecare stat membru poate decide, la cererea deținătorului de licență, să confirme, să reînnoiască sau să prelungească licențele eliberate în respectivul stat membru dacă precursorii de explozivi restricționați pot face obiectul unei licențe în conformitate cu valorile-limită prevăzute în coloana 3 din anexa I și în cazul în care autoritatea competentă consideră că sunt îndeplinite cerințele de acordare a licenței, astfel cum se menționează la alineatul (1).O astfel de confirmare, reînnoire sau prelungire ar trebui să respecte termenul prevăzut la alineatul (3) din prezentul articol.

9.  Licențele eliberate de un stat membru în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 98/2013 care sunt încă valabile la [data aplicării prezentului regulament] își pierd valabilitatea la data respectivă. Până la ... [șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], autoritățile competente notifică deținătorilor de licență data la care licențele lor încetează să mai fie valabile. Fiecare stat membru poate decide, la cererea deținătorului de licență, să confirme, să reînnoiască sau să prelungească licențele eliberate în respectivul stat membru dacă precursorii de explozivi restricționați pot face obiectul unei licențe în conformitate cu valorile-limită prevăzute în coloana 3 din anexa I și în cazul în care autoritatea competentă consideră că sunt îndeplinite cerințele de acordare a licenței, astfel cum se menționează la alineatul (1).O astfel de confirmare, reînnoire sau prelungire ar trebui să respecte termenul prevăzut la alineatul (3) din prezentul articol.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un operator economic care pune la dispoziție un precursor de exploziv restricționat unui alt operator economic îl informează pe acesta din urmă că achiziționarea, deținerea sau utilizarea respectivului precursor de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatele (1) și (3).

1.  Un operator economic care pune la dispoziție un precursor de exploziv restricționat unui alt operator economic îl informează pe acesta din urmă că achiziționarea, deținerea sau utilizarea respectivului precursor de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg face obiectul unei restricții, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatele (1) și (3), precum și obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 9.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un operator economic care pune la dispoziție precursori de explozivi reglementați unui utilizator profesional sau unui membru al publicului larg în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) asigură autoritățile competente menționate la articolul 11 și este în măsură să le demonstreze că personalul său implicat în vânzarea de precursori de explozivi reglementați este:

2.  Un operator economic care pune la dispoziție precursori de explozivi reglementați unui utilizator profesional sau unui membru al publicului larg asigură autoritățile competente menționate la articolul 11 și este în măsură să le demonstreze că personalul său implicat în vânzarea de precursori de explozivi reglementați este:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  O piață online care acționează ca intermediar ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați prin intermediul serviciilor sale, utilizatorii săi sunt informați cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

3.  O piață online care acționează ca intermediar ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când pun la dispoziție precursori de explozivi reglementați prin intermediul serviciilor sale, utilizatorii săi sunt informați cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Orice utilizare personală a precursorilor de explozivi reglementați de operatorii economici sau de personalul acestora este interzisă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru a verifica dacă un client potențial este un utilizator profesional sau un fermier, un operator economic care îi pune la dispoziție un precursor de exploziv restricționat unui utilizator profesional sau unui fermier solicită pentru fiecare tranzacție următoarele informații:

2.  Pentru a verifica dacă un client nou este un utilizator profesional sau un operator economic, un operator economic care îi pune la dispoziție un precursor de exploziv restricționat unui utilizator profesional sau altui operator economic solicită pentru fiecare tranzacție următoarele informații:

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională a clientului potențial;

(a)  activitatea comercială, industrială, artizanală sau profesională, împreună cu numele și adresa întreprinderii noului client;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În scopul verificării utilizării preconizate a precursorului de exploziv restricționat, operatorul economic evaluează dacă utilizarea preconizată este compatibilă cu activitatea comercială, economică, artizanală sau profesională a clientului potențial. Acordarea licenței se poate refuza dacă există motive rezonabile de îndoială privind utilizarea preconizată declarată a precursorului de exploziv restricționat. Operatorul economic raportează tranzacția suspectă sau încercarea de tranzacție, în conformitate cu articolul 9 din prezentul regulament.

Justificare

Articolul 8 alineatul (2) propus solicită doar informații de la viitorul client și oferă criterii subiective pentru a verifica utilizarea preconizată. Din punct de vedere al securității, acest lucru creează o lacună. Este necesar să se țină seama de informațiile furnizate și să se evalueze utilizarea preconizată. Alineatul (2a) conferă un caracter operativ și o dimensiune mai obiectivă informațiilor solicitate în temeiul alineatului (2) și ar răspunde necesității de a consolida sistemul de controale, fără a supraîncărca părțile implicate. Alineatul (2a) se referă la informațiile care trebuie deja furnizate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În scopul verificării conformității cu prezentul regulament și al detectării și prevenirii fabricării ilicite de explozivi, operatorii economici păstrează datele menționate la alineatul (2), precum și numele și adresa clientului timp de un an de la data tranzacției. În această perioadă, datele sunt puse la dispoziție în vederea unui eventual control efectuat la cererea autorităților competente sau a autorităților de asigurare a respectării legii.

3.  În scopul verificării conformității cu prezentul regulament și al detectării și prevenirii fabricării ilicite de explozivi, operatorii economici păstrează datele menționate la alineatul (2), numele și adresa clientului timp de un an de la data tranzacției. În această perioadă, datele sunt puse la dispoziție în vederea unui eventual control efectuat la cererea autorităților competente sau a autorităților de asigurare a respectării legii.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Obligațiile de raportare stabilite în prezentul articol se referă la produsele care conțin precursori de explozivi reglementați și care îndeplinesc toate criteriile următoare:

 

(a) precursorul este menționat ca ingredient pe etichetă sau în fișa tehnică de siguranță;

 

(b) concentrația precursorilor este mai mare de 1 % (sau 3 % N în greutate pentru îngrășămintele pe bază de azot);

 

(c) extracția precursorului este posibilă fără complicații.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul de a detecta și de a împiedica fabricarea ilicită de explozivi, operatorii economici raportează tranzacțiile privind precursorii de explozivi reglementați, inclusiv tranzacțiile care implică utilizatori profesionali, atunci când există motive rezonabile de a suspecta că substanța sau amestecul în cauză este destinat fabricării ilicite de explozivi.

În scopul de a detecta și de a împiedica fabricarea ilicită de explozivi, operatorii economici și piețele online care acționează ca intermediar raportează tranzacțiile privind precursorii de explozivi reglementați, inclusiv tranzacțiile care implică utilizatori profesionali, atunci când există motive rezonabile de a suspecta că substanța sau amestecul în cauză este destinat fabricării ilicite de explozivi.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii economici raportează aceste tranzacții suspecte după ce au ținut seama de toate împrejurările și în special atunci când clientul potențial prezintă una sau mai multe dintre caracteristicile următoare:

Operatorii economici și piețele online care acționează ca intermediar raportează aceste tranzacții suspecte după ce au ținut seama de toate împrejurările și în special atunci când clientul potențial prezintă una sau mai multe dintre caracteristicile următoare:

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Operatorii economici, alții decât piețele online care acționează ca intermediar, trebuie să dispună de proceduri pentru a depista tranzacțiile suspecte care să fie adaptate la mediul în care sunt oferiți precursorii de explozivi reglementați.

2.  Operatorii economici și piețele online care acționează ca intermediar dispun de proceduri pentru a depista tranzacțiile suspecte care să fie adaptate la mediul în care sunt oferiți precursorii de explozivi reglementați.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii economici pot refuza tranzacția suspectă și raportează tranzacția suspectă sau tentativa de tranzacție în termen de 24 de ore, inclusiv, dacă este posibil, identitatea clientului, către punctul național de contact din statul membru în care a avut loc tranzacția suspectă sau tentativa de tranzacție suspectă.

3.  operatorii economici și piețele online care acționează ca intermediar pot refuza tranzacția suspectă. Aceștia raportează tranzacția suspectă sau tentativa de tranzacție în termen de 24 de ore, inclusiv, dacă este posibil, identitatea clientului și toate detaliile relevante care i-au determinat să considere o tranzacție suspectă către punctul național de contact din statul membru în care a avut loc tranzacția suspectă sau tentativa de tranzacție suspectă. În cazul în care un operator economic sau o piață online care acționează ca intermediar nu poate să raporteze în termen de 24 ore, aceasta trebuie să raporteze fără întârziere nejustificată.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte naționale de contact, cu un număr de telefon și o adresă de e-mail clar identificate, pentru raportarea tranzacțiilor suspecte. Punctele naționale de contact sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

4.  Fiecare stat membru creează unul sau mai multe puncte naționale de contact, cu un număr de telefon și o adresă de e-mail clar identificate, formular electronic sau orice alt instrument eficient pentru raportarea tranzacțiilor suspecte. Punctele naționale de contact sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre oferă cursuri de formare pentru ca autoritățile de asigurare a respectării legii, autoritățile de primă intervenție și autoritățile vamale să recunoască în cursul exercitării atribuțiilor lor substanțele și amestecurile care conțin precursori de explozivi reglementați și să reacționeze în timp util și în mod adecvat în cazul unei activități suspecte.

1.  Statele membre oferă cursuri de formare pentru ca autoritățile de asigurare a respectării legii, autoritățile de primă intervenție și autoritățile vamale să recunoască în cursul exercitării atribuțiilor lor substanțele și amestecurile care conțin precursori de explozivi reglementați și să reacționeze în timp util și în mod adecvat în cazul unei activități suspecte. Statele membre pot solicita cursuri de formare specifice suplimentare din partea Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL).

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre organizează schimburi periodice între serviciile de respectare a legii, autoritățile naționale de control, operatorii economici și piețele online care acționează ca intermediar, precum și reprezentanții sectoarelor profesionale care utilizează precursori de explozivi reglementați, pentru a facilita cooperarea și a se asigura că toate părțile implicate pun în aplicare în mod eficient prezentul regulament. Operatorii economici au responsabilitatea de a furniza informații personalului lor cu privire la modul în care urmează să fie puși la dispoziție precursori de explozivi în temeiul prezentului regulament și de a crește gradul de sensibilizare a personalului în această privință.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  informații cu privire la modul de a recunoaște și de a semnala tranzacțiile suspecte;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  informații cu privire la dispozitivele de stocare care garantează că precursorul de exploziv reglementat este conservat în siguranță totală;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia se asigură că orientările prevăzute la alineatul (1) sunt în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Punctul de contact național al statului membru care restricționează sau interzice anumite substanțe în conformitate cu alineatul (1), (2) sau (3) informează în acest sens operatorii economici și piețele online care acționează ca intermediar pe teritoriul statului membru unde se aplică aceste restricții sau interdicții.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Fără a aduce atingere alineatului (5), Comisia poate, după consultarea statului membru în cauză și, dacă este cazul, a părților terțe, să decidă că măsura luată de statul membru nu se justifică și să solicite statului membru să o retragă.

6.  Fără a aduce atingere alineatului (5), Comisia poate, după consultarea statului membru în cauză și, dacă este cazul, a părților terțe, să decidă că măsura luată de statul membru nu se justifică și să solicite statului membru să o retragă. Punctul de contact național al statului membru în cauză informează operatorii economici și piețele online care acționează ca intermediar pe teritoriul statului membru respectiv cu privire la decizie.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel puțin după [cinci ani de la data de aplicării regulamentului], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări. Evaluarea va fi efectuată în conformitate cu Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare.

Până la ... [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări. Evaluarea va fi efectuată în conformitate cu Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Substanțe care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg și nu pot fi introduse, deținute sau utilizate de persoane din rândul publicului larg, izolate sau în amestecuri ori substanțe care le conțin, cu excepția cazului în care concentrația este egală sau mai mică decât valorile-limită stabilite în coloana 2.

Substanțe care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg și nu pot fi introduse, deținute sau utilizate de persoane din rândul publicului larg, izolate sau în amestecuri ori substanțe care le conțin, cu excepția cazului în care concentrația este egală sau mai mică decât valorile-limită stabilite în coloana 2 și pentru care tranzacțiile suspecte trebuie raportate în termen de 24 de ore.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Substanțe izolate sau în amestecuri pentru care se raportează tranzacțiile suspecte

Substanțe izolate sau în amestecuri pentru care trebuie să se raporteze tranzacțiile suspecte în termen de 24 de ore.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Anexa III – tabel – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. A se indica dacă precursorul (precursorii) urmează a fi introdus (introduși) sau utilizat (utilizați) (sau ambele) într-un stat membru diferit de cel care a eliberat licența sau în afara Spațiului Economic European

 

( ) Da

 

( ) Nu

 

Adresa:

 

Termenul pentru introducerea sau utilizarea (sau ambele) a precursorului (precursorilor):

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Anexa III – tabel – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. A se indica dacă precursorul (precursorii) urmează a fi pus (puși) la dispoziție pentru vânzare în piețe offline sau online.

 

( ) Da

 

( ) Nu

 

Denumirea pieței:

 

Adresa:

(1)

  JO C 367, 10.10.2018, p. 35.


EXPUNERE DE MOTIVE

Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi sunt în prezent reglementate de Regulamentul (UE) nr. 98/2013. Prezentul regulament stabilește norme parțial armonizate care restricționează introducerea pe piață a substanțelor chimice precum peroxidul de hidrogen și acidul azotic (și amestecurile care le conțin). Acesta prevede o interdicție generală privind deținerea și utilizarea acestor produse chimice pentru „publicul larg”, însă statele membre au dreptul de a acorda acces controlat pentru o utilizare legitimă prevăzută, prin stabilirea unui regim național de autorizare sau înregistrare. Operatorii economici care introduc astfel de substanțe pe piață sunt obligați să le eticheteze și să raporteze tranzacțiile suspecte către punctele naționale de contact. Restricțiile și obligațiile menționate nu se aplică utilizatorilor profesionali.

Comisia a efectuat o evaluare REFIT ex post privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 de către statele membre. Această evaluare a identificat mai multe deficiențe, cum ar fi diferențele substanțiale dintre regimurile de acordare a licențelor/de înregistrare din diferite state membre; deruta operatorilor economici cu privire la produsele care intră în sfera de aplicare a regulamentului; și problemele legate de monitorizarea de către autoritățile naționale a vânzărilor pe internet, a importurilor și a circulației acestor produse în interiorul UE.

La 17 aprilie 2018, Comisia a prezentat această nouă propunere (de abrogare a Regulamentului 98/2013) în vederea abordării deficiențelor existente. Această propunere face parte dintr-un „pachet de măsuri de securitate”, care vizează o mai bună protecție a cetățenilor europeni împotriva terorismului și a altor forme grave de criminalitate. Scopul său este de a elimina „lacunele semnificative” identificate. Principalele elemente ale noii propuneri includ întreruperea regimului de înregistrare, clarificarea definițiilor, de exemplu definiția operatorilor economici, a publicului larg (prin includerea persoanelor juridice) și obligația operatorilor economici de a verifica licențele la vânzare (expunere de motive, p. 10-17).

Obiectivele generale sunt

1. asigurarea funcționării pieței interne, prevenirea denaturării concurenței sau a obstacolelor

în calea comerțului (IA, p.21).

2. asigurarea unui nivel ridicat de securitate prin măsuri de prevenire și combatere a criminalității;

Obiectivele specifice sunt:

1. restricționarea în continuare a accesului la anumiți precursori de explozivi și întărirea controalelor;

2. alinierea restricțiilor și a controalelor cu amenințările în continuă evoluție privind precursorii de explozivi;

3. creșterea gradului de asigurare a respectării regulamentului de către autoritățile competente;

4. îmbunătățirea transmiterii informațiilor și a conformității de-a lungul lanțului de aprovizionare;

5. facilitarea schimburilor comerciale în interiorul UE și prevenirea denaturării concurenței;

6. îmbunătățirea clarității regulamentului și asigurarea uniformității în aplicarea sa (IA, p.21).

Poziția raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei de regulament privind precursorii de explozivi (COM(2018)02092018/0103(COD)). Faptul că, în 2015 și 2016, au fost utilizați explozivi artizanali în aproximativ 40 % din atacurile teroriste comise în Uniunea Europeană demonstrează necesitatea de a elimina lacunele existente în vederea reducerii posibilităților de acces la substanțe cu grad ridicat de periculozitate. Cu toate acestea, raportorul consideră că există unele aspecte ale propunerii Comisiei care ar putea fi îmbunătățite în continuare, în special în ceea ce privește clarificările și specificațiile.

În final, raportorul recomandă susținerea amendamentelor propuse și transmiterea propunerii modificate pentru aprobare în plen.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

Referințe

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Data prezentării la PE

17.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunţului în plen

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Raportor

Data numirii

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Membri supleanți prezenți la votul final

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Lucy Anderson, Margrete Auken

Data depunerii

18.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate