Postup : 2018/0103(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0473/2018

Predkladané texty :

A8-0473/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0386

SPRÁVA     ***I
PDF 250kWORD 99k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Andrejs Mamikins

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

(COM(2018)0209 – C8‑0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0209),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0151/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0473/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Členovia širokej verejnosti by nemali mať možnosť získavať, dovážať, vlastniť ani používať tieto prekurzory výbušnín v koncentráciách na úrovni alebo nad úrovňou týchto prahových hodnôt. Je však vhodné, aby členovia širokej verejnosti mali možnosť získavať, dovážať, vlastniť alebo používať niektoré prekurzory výbušnín v koncentráciách nad úrovňou limitov na legitímne účely, len ak sú držiteľmi príslušného povolenia.

(6)  Členom širokej verejnosti by sa nemalo povoliť získavanie, dovážanie, držba ani používanie týchto prekurzorov výbušnín v koncentráciách na úrovni alebo nad úrovňou týchto prahových hodnôt. Členom širokej verejnosti by však malo byť povolené získavať, dovážať, držať alebo používať niektoré prekurzory výbušnín v koncentráciách nad úrovňou limitov na legitímne účely, len ak sú držiteľmi príslušného povolenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Povolenia je možné poskytnúť len pre látky v koncentráciách nepresahujúcich horný limit stanovený v tomto nariadení. Nad týmto horným limitom riziko súvisiace s nedovolenou výrobou výbušnín prevažuje nad zanedbateľným legitímnym používaním týchto prekurzorov výbušnín zo strany širokej verejnosti, pre ktorú možno rovnaký účinok dosiahnuť s alternatívami alebo s nižšími koncentráciami. V tomto nariadení by sa okrem toho malo určiť, aké okolnosti by príslušné orgány mali prinajmenšom zohľadniť pri rozhodovaní o udelení povolenia. To by malo spolu s formulárom pripojeným k tomuto nariadeniu uľahčiť uznávanie povolení v iných členských štátoch, ktoré uplatňujú režim povoľovania.

(7)  Povolenia je možné poskytnúť len pre látky v koncentráciách nepresahujúcich horný limit stanovený v tomto nariadení. Nad týmto horným limitom riziko súvisiace s nedovolenou výrobou výbušnín prevažuje nad zanedbateľným legitímnym používaním týchto prekurzorov výbušnín zo strany širokej verejnosti, pre ktorú možno rovnaký účinok dosiahnuť s alternatívami alebo s nižšími koncentráciami. V tomto nariadení by sa orgánom mal poskytnúť aj úplný súbor objektívnych kritérií, ktoré sa majú zohľadniť pri rozhodovaní o udelení povolenia. To by malo spolu s formulárom pripojeným k tomuto nariadeniu uľahčiť uznávanie povolení v iných členských štátoch, ktoré uplatňujú režim povoľovania.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom uplatňovať obmedzenia a kontroly podľa tohto nariadenia by hospodárske subjekty, ktoré uskutočňujú predaj profesionálnym používateľom alebo členom širokej verejnosti s povolením, mali vychádzať z informácií sprístupnených v predchádzajúcej časti dodávateľského reťazca. Každý hospodársky subjekt v dodávateľskom reťazci by preto mal informovať príjemcu príslušného obmedzeného prekurzora výbušnín o tom, že sprístupňovanie, dovoz, vlastníctvo alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín zo strany členov širokej verejnosti podlieha obmedzeniu stanovenému v tomto nariadení, a to napríklad nalepením náležitého označenia alebo overením toho, či sa náležité označenie nalepilo, alebo uvedením týchto informácií v karte bezpečnostných údajov vypracovanej v súlade s prílohou II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200632.

(8)  S cieľom uplatňovať obmedzenia a kontroly podľa tohto nariadenia by hospodárske subjekty, ktoré uskutočňujú predaj profesionálnym používateľom alebo členom širokej verejnosti s povolením, mali vychádzať z informácií sprístupnených v predchádzajúcej časti dodávateľského reťazca. Každý hospodársky subjekt v dodávateľskom reťazci by preto mal informovať príjemcu príslušného obmedzeného prekurzora výbušnín o tom, že sprístupňovanie, dovoz, držba alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín zo strany členov širokej verejnosti podlieha obmedzeniu stanovenému v tomto nariadení, a to napríklad nalepením náležitého označenia alebo overením toho, či sa náležité označenie nalepilo, a uvedením týchto informácií v karte bezpečnostných údajov vypracovanej v súlade s prílohou II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200632.

_________________

_________________

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

32 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Rozdiel medzi profesionálnym používateľom, ktorému možno sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín a členom širokej verejnosti, ktorému nemožno sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín, závisí od toho, či osoba plánuje použiť tento prekurzor výbušnín na účely súvisiace s jej špecifickým obchodovaním, remeslom alebo povolaním. Hospodárske subjekty by preto nemali sprístupňovať obmedzený prekurzor výbušnín fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je profesionálne aktívna v oblasti, v ktorej tento špecifický prekurzor výbušnín nezvykne byť používaný na profesionálne účely.

(10)  Rozdiel medzi profesionálnym používateľom, ktorému možno sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín, a členom širokej verejnosti, ktorému nemožno sprístupniť obmedzené prekurzory výbušnín, závisí od toho, či osoba plánuje použiť tento prekurzor výbušnín na účely súvisiace s jej špecifickou obchodnou, remeselnou, poľnohospodárskou alebo profesijnou činnosťou. Hospodárske subjekty by preto nemali sprístupňovať obmedzený prekurzor výbušnín fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je profesionálne aktívna v oblasti, v ktorej tento špecifický prekurzor výbušnín nezvykne byť používaný na profesionálne účely.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Pokiaľ online trhy fungujú len ako sprostredkovatelia medzi hospodárskymi subjektmi na jednej strane a členmi širokej verejnosti, profesionálnymi používateľmi alebo poľnohospodármi na strane druhej, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby dávali pokyny svojim zamestnancom podieľajúcim sa na predaji prekurzorov výbušnín alebo overovali totožnosť a v prípade potreby aj povolenie potenciálneho zákazníka, alebo vyžadovali ďalšie informácie od potenciálneho zákazníka. Vzhľadom na ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú online trhy pôsobiace ako sprostredkovatelia pri ekonomických transakciách online, a to aj pokiaľ ide o predaj obmedzených prekurzorov výbušnín, je vhodné, aby o povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia zrozumiteľným a účinným spôsobom informovali používateľov, ktorí plánujú sprístupňovať obmedzené prekurzory výbušnín prostredníctvom ich služieb. Okrem toho je vhodné, aby online trhy pôsobiace ako sprostredkovatelia prijali opatrenia na to, aby pomohli zabezpečiť, že ich používatelia dodržiavajú povinnosti týkajúce sa overovania, napríklad poskytnutím nástrojov na uľahčenie overovania povolení. Všetky takéto povinnosti na online trhoch pôsobiacich ako sprostredkovatelia podľa tohto nariadenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté články 14 a 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES34.

(12)  Pokiaľ online trhy fungujú len ako sprostredkovatelia medzi hospodárskymi subjektmi na jednej strane a členmi širokej verejnosti a profesionálnymi používateľmi na strane druhej, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby dávali pokyny svojim zamestnancom podieľajúcim sa na predaji prekurzorov výbušnín alebo overovali totožnosť a v prípade potreby aj povolenie potenciálneho zákazníka, alebo vyžadovali ďalšie informácie od potenciálneho zákazníka. Vzhľadom na ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú online trhy pôsobiace ako sprostredkovatelia pri ekonomických transakciách online, a to aj pokiaľ ide o predaj regulovaných prekurzorov výbušnín, je vhodné, aby o ich povinnostiach vyplývajúcich z tohto nariadenia zrozumiteľným a účinným spôsobom informovali používateľov, ktorí plánujú sprístupňovať regulované prekurzory výbušnín prostredníctvom ich služieb. Mali by takisto prijať opatrenia na to, aby pomohli zabezpečiť, že ich používatelia dodržiavajú povinnosti týkajúce sa overovania, napríklad poskytnutím nástrojov na uľahčenie overovania povolení. Okrem toho by sa na ne v súvislosti s podozrivými transakciami mali vzťahovať rovnaké povinnosti týkajúce sa odhaľovania a nahlasovania, ako platia pre hospodárske subjekty.

__________________

 

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Výber látok, ktoré páchatelia trestných činov používajú na nedovolenú výrobu výbušnín, sa môže rýchlo meniť. Malo by byť preto možné zahrnúť do režimu stanoveného týmto nariadením aj ďalšie látky, ak je to v prípade potreby naliehavé. S cieľom zohľadniť vývoj zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na vytvorenie zoznamu ďalších látok, ktoré sa nemajú sprístupniť širokej verejnosti, na zmeny hodnoty koncentračných limitov, pri prekročení ktorých sa určité látky obmedzené podľa tohto nariadenia nemajú sprístupniť širokej verejnosti a na vytvorenie zoznamu ďalších látok, pri ktorých sa majú nahlasovať podozrivé transakcie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201635. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(14)  Výber látok, ktoré páchatelia trestných činov používajú na nedovolenú výrobu výbušnín, sa môže rýchlo meniť. Je preto nevyhnutné umožniť zahrnutie ďalších látok do režimu stanoveného týmto nariadením, ak je to v prípade potreby naliehavé. S cieľom zohľadniť vývoj zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na vytvorenie zoznamu ďalších látok, ktoré sa nemajú sprístupniť širokej verejnosti, na zmeny hodnoty koncentračných limitov, pri prekročení ktorých sa určité látky obmedzené podľa tohto nariadenia nemajú sprístupniť širokej verejnosti a na vytvorenie zoznamu ďalších látok, pri ktorých sa majú nahlasovať podozrivé transakcie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 201635. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

_________________

_________________

35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

35 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  „použitie“ je akékoľvek spracovanie, zostavenie, uskladnenie, úprava alebo miešanie a v rámci výroby výrobku alebo akékoľvek iné použitie;

(6)  „použitie“ je akékoľvek spracovanie, zostavenie, spotreba, uskladnenie, uchovávanie, úprava, plnenie do nádob, prenos z jednej nádoby do druhej, miešanie, výroba výrobku alebo akékoľvek iné použitie;

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  „podozrivá transakcia” je akákoľvek transakcia, pri ktorej po zohľadnení všetkých relevantných okolností existuje dôvodné podozrenie, že látka alebo zmes je určená na nedovolenú výrobu výbušnín;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  „člen širokej verejnosti“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá potrebuje obmedzený prekurzor výbušnín na účely, ktoré nie sú spojené s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo výkonom povolania;

(7)  „člen širokej verejnosti“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá potrebuje obmedzený prekurzor výbušnín na účely, ktoré nie sú spojené s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou, poľnohospodárskou alebo profesijnou činnosťou;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť, že podľa tohto nariadenia poľnohospodári nie sú členmi širokej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  „profesionálny používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázateľne potrebuje obmedzený prekurzor výbušnín na účely súvisiace s jej obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo výkonom povolania, ktoré vylučujú sprístupnenie daného obmedzeného prekurzora výbušnín inej osobe;

(8)  „profesionálny používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá preukázateľne potrebuje obmedzený prekurzor výbušnín na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikanikateľskou, remeselnou, poľnohospodárskou alebo profesijnou činnosťou, ktoré vylučujú sprístupnenie daného obmedzeného prekurzora výbušnín členovi širokej verejnosti;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „hospodársky subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb a/alebo orgánov, ktorá dodáva na trh regulované prekurzory výbušnín alebo služby súvisiace s regulovanými prekurzormi výbušnín, a to buď online, alebo offline, ako aj na online trhoch;

(9)  „hospodársky subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb a/alebo orgánov, ktorá sprístupňuje regulované prekurzory výbušnín alebo služby súvisiace s regulovanými prekurzormi výbušnín na trhu, a to buď online, alebo offline, ako aj na online trhoch.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odsek 1 sa nevzťahuje na dusičnan amónny (č. CAS 6484-52-2), ktorý sa poľnohospodárom sprístupňuje alebo ktorý poľnohospodári vlastnia alebo používajú na poľnohospodársku činnosť, a to buď na plný alebo čiastočný úväzok bez ohľadu na rozlohu pôdy.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť, že podľa tohto nariadenia poľnohospodári nie sú členmi širokej verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Príslušný orgán môže povolenie pozastaviť alebo zrušiť, ak má dôvodné podozrenie, že podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené, už nie sú viac splnené.

5.  Príslušný orgán môže povolenie pozastaviť alebo zrušiť, ak má dôvodné podozrenie, že podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené, už nie sú viac splnené. Príslušný orgán včas informuje držiteľov povolení o akomkoľvek pozastavení alebo zrušení ich povolení.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Vzájomné uznávanie povolení vydaných inými členskými štátmi sa vykonáva dvojstranne prostredníctvom dohôd medzi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Povolenia vydané členským štátom v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 98/2013, ktoré sú platné [v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] strácajú platnosť k tomuto dátumu. Každý členský štát môže na žiadosť držiteľa povolenia rozhodnúť o potvrdení, obnovení alebo predĺžení takýchto povolení vydaných v danom členskom štáte, ak sa na obmedzené prekurzory výbušnín môže udeliť povolenie v súlade s prahovými hodnotami stanovenými v stĺpci 3 prílohy I a ak príslušný orgán usúdi, že požiadavky na udelenie povolenia uvedené v odseku 1 sú splnené. V prípade potvrdenia, obnovenia alebo predĺženia by sa mala dodržiavať lehota stanovená v odseku 3 tohto článku.

9.  Povolenia vydané členským štátom v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 98/2013, ktoré sú platné [v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] strácajú platnosť k tomuto dátumu. Do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] príslušné orgány oznámia držiteľom povolení dátum skončenia platnosti ich povolení. Každý členský štát môže na žiadosť držiteľa povolenia rozhodnúť o potvrdení, obnovení alebo predĺžení takýchto povolení vydaných v danom členskom štáte, ak sa na obmedzené prekurzory výbušnín môže udeliť povolenie v súlade s prahovými hodnotami stanovenými v stĺpci 3 prílohy I a ak príslušný orgán usúdi, že požiadavky na udelenie povolenia uvedené v odseku 1 sú splnené. V prípade potvrdenia, obnovenia alebo predĺženia by sa mala dodržiavať lehota stanovená v odseku 3 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín inému hospodárskemu subjektu, informuje tento hospodársky subjekt, že získavanie, vlastníctvo alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín zo strany členov širokej verejnosti podlieha obmedzeniu stanovenému v článku 5 ods. 1 a 3.

1.  Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín inému hospodárskemu subjektu, informuje tento hospodársky subjekt, že získavanie, držba alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín zo strany členov širokej verejnosti podlieha obmedzeniu stanovenému v článku 5 ods. 1 a 3 a povinnostiam nahlasovania stanoveným v článku 9.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje regulovaný prekurzor výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo členovi širokej verejnosti v súlade s článkom 5 ods. 3 zabezpečí preukázanie a bude schopný preukázať príslušným orgánom uvedeným v článku 11, že jeho zamestnanci podieľajúci sa na predaji regulovaných prekurzorov výbušnín, sú:

2.  Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje regulovaný prekurzor výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo členovi širokej verejnosti, zabezpečí preukázanie a bude schopný preukázať príslušným orgánom uvedeným v článku 11, že jeho zamestnanci podieľajúci sa na predaji regulovaných prekurzorov výbušnín, sú:

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Online trh, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ príjme opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho používatelia pri sprístupňovaní obmedzených prekurzorov výbušnín prostredníctvom jeho služieb boli informovaní o svojich povinnostiach podľa tohto nariadenia.

3.  Online trh, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ príjme opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho používatelia pri sprístupňovaní regulovaných prekurzorov výbušnín prostredníctvom jeho služieb boli informovaní o svojich povinnostiach podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zakazuje sa akékoľvek osobné používanie regulovaných prekurzorov výbušnín hospodárskymi subjektmi alebo ich zamestnancami.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely overenia, či potenciálny zákazník je profesionálny používateľ alebo poľnohospodár, hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo poľnohospodárovi, pri každej transakcii požiada o tieto informácie:

2.  Na účely overenia, či nový zákazník je profesionálny používateľ alebo hospodársky subjekt, hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo inému hospodárskemu subjektu, pri každej transakcii požiada o tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  obchodovanie, podnikanie, remeslo alebo povolanie potenciálneho zákazníka;

a)  obchodovanie, podnikanie, remeslo alebo povolanie nového zákazníka spolu s názvom a adresou jeho spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Na účely overenia zamýšľaného použitia obmedzených prekurzorov výbušnín hospodársky subjekt posúdi, či zamýšľané použitie je v súlade s obchodovaním, podnikaním, remeslom alebo povolaním potenciálneho zákazníka. Transakcia sa môže odmietnuť, ak existujú dôvodné pochybnosti o zamýšľanom použití obmedzených prekurzorov výbušnín, ktoré zákazník uviedol. Hospodársky subjekt nahlási podozrivú transakciu alebo pokus o transakciu podľa článku 9 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

V navrhnutom článku 8 ods. 2 sa len požadujú informácie od potenciálneho zákazníka a poskytujú subjektívne kritériá na overenie zamýšľaného použitia. Z bezpečnostného hľadiska sa tu vytvára medzera. Je nevyhnutné nadviazať na poskytnuté informácie a posúdiť zamýšľané použitie. Odsek 2a dáva informáciám požadovaným podľa odseku 2 operačný a objektívnejší rozmer a pomôže posilniť kontrolný systém bez toho, aby sa dotknutým stranám uložila nadmerná záťaž. Odsek 2a sa týka informácií, ktoré už boli poskytnuté.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na účely overenia súladu s týmto nariadením a odhaľovania nedovolenej výroby výbušnín a jej predchádzania, hospodárske subjekty uchovávajú údaje uvedené v odseku 2 spolu s menomadresou zákazníka, a to počas jedného roka od dátumu transakcie. Počas tohto obdobia sú údaje k dispozícii na inšpekciu na základe žiadosti príslušných kontrolných orgánov alebo orgánov presadzovania práva.

3.  Na účely overenia súladu s týmto nariadením a odhaľovania nedovolenej výroby výbušnín a jej predchádzania, hospodárske subjekty uchovávajú údaje uvedené v odseku 2 a menoadresu zákazníka, a to počas jedného roka od dátumu transakcie. Počas tohto obdobia sú údaje k dispozícii na inšpekciu na základe žiadosti príslušných kontrolných orgánov alebo orgánov presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1. Povinnosti nahlasovania stanovené v tomto článku sa vzťahujú na výrobky obsahujúce regulované prekurzory výbušnín, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

 

a) prekurzor sa uvádza ako zložka na etikete alebo v karte bezpečnostných údajov,

 

b) koncentrácia prekurzora je vyššia ako 1 % (alebo 3 % dusíka z celkovej hmotnosti v prípade dusíkatých hnojív);

 

c) extrakcia prekurzora je možná bez ťažkostí.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely odhaľovania nedovolenej výroby výbušnín a jej predchádzania hospodárske subjekty nahlásia transakcie týkajúce sa regulovaných prekurzorov výbušnín vrátane transakcií týkajúcich sa profesionálnych používateľov, ak existuje dôvodné podozrenie, že látka alebo zmes je určená na nedovolenú výrobu výbušnín.

Na účely odhaľovania nedovolenej výroby výbušnín a jej predchádzania hospodárske subjekty a online trhy, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, nahlásia transakcie týkajúce sa regulovaných prekurzorov výbušnín vrátane transakcií týkajúcich sa profesionálnych používateľov, ak existuje dôvodné podozrenie, že látka alebo zmes je určená na nedovolenú výrobu výbušnín.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hospodárske subjekty nahlásia takéto podozrivé transakcie po zohľadnení všetkých okolností, najmä ak potenciálny zákazník vykazuje jednu alebo viacero z týchto skutočností:

Hospodárske subjekty a online trhy, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, nahlásia takéto podozrivé transakcie po zohľadnení všetkých okolností, najmä ak potenciálny zákazník vykazuje jednu alebo viacero z týchto skutočností:

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hospodárske subjekty iné ako online trhy, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, zavedú postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií, ktoré sú prispôsobené prostrediu, v ktorom sa regulované prekurzory výbušnín ponúkajú.

2.  Hospodárske subjekty a online trhy, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, zavedú postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií, ktoré sú prispôsobené prostrediu, v ktorom sa regulované prekurzory výbušnín ponúkajú.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Hospodárske subjekty môžu odmietnuť podozrivú transakciu nahlásia podozrivú transakciu alebo pokus o transakciu, a to aj vrátane totožnosti zákazníka, ak je to možné, do 24 hodín vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom došlo k podozrivej transakcii alebo pokusu o transakciu.

3.  Hospodárske subjekty a online trhy, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, môžu odmietnuť podozrivú transakciu. Nahlásia podozrivú transakciu alebo pokus o transakciu, a to aj vrátane totožnosti zákazníka a všetkých relevantných údajov, v dôsledku ktorých považujú transakciu za podozrivú, podľa možností do 24 hodín vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom došlo k podozrivej transakcii alebo pokusu o transakciu. Pokiaľ by hospodársky subjekt alebo online trh, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ, nebol schopný nahlásiť podozrivú transakciu alebo pokus o ňu do 24 hodín, nahlási ju bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Každý členský štát zriadi na účely nahlasovania podozrivých transakcií jedno alebo viacero vnútroštátnych kontaktných miest a jasne uvedie ich telefónne číslo a e-mailovú adresu. Vnútroštátne kontaktné miesta sú nepretržite k dispozícii.

4.  Každý členský štát zriadi na účely nahlasovania podozrivých transakcií jedno alebo viacero vnútroštátnych kontaktných miest a jasne uvedie ich telefónne číslo a e-mailovú adresu, webový formulár alebo iný efektívny nástroj. Vnútroštátne kontaktné miesta sú nepretržite k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia odbornú prípravu pre orgány presadzovania práva, špecialistov prvého zásahu a colné orgány, aby boli tieto pri výkone svojich úloh schopné rozpoznať látky a zmesi, ktoré slúžia ako prekurzory výbušnín, a včas a primerane reagovať na podozrivé činnosti.

1.  Členské štáty zabezpečia odbornú prípravu pre orgány presadzovania práva, špecialistov prvého zásahu a colné orgány, aby boli tieto pri výkone svojich úloh schopné rozpoznať látky a zmesi, ktoré slúžia ako prekurzory výbušnín, a včas a primerane reagovať na podozrivé činnosti. Členské štáty môžu požiadať Agentúru Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) o ďalšiu špecifickú odbornú prípravu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Aby sa uľahčila spolupráca a zabezpečilo sa, aby všetky zainteresované strany účinne vykonávali toto nariadenie, členské štáty zorganizujú pravidelné výmeny medzi orgánmi presadzovania práva, vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi, hospodárskymi subjektmi, online trhmi, ktoré pôsobia ako sprostredkovatelia, a zástupcami profesionálnych odvetví, v ktorých sa používajú regulované prekurzory výbušnín. Hospodárske subjekty musia byť zodpovedné za poskytovanie informácií svojim zamestnancom, pokiaľ ide o spôsob sprístupňovania prekurzorov výbušnín podľa tohto nariadenia, a za zvyšovanie povedomia zamestnancov o tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  informácie o tom, ako rozpoznať a nahlásiť podozrivé transakcie;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  informácie o opatreniach týkajúcich sa skladovania, ktoré zabezpečia, aby sa obmedzený prekurzor výbušnín bezpečne uchovával;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia zabezpečí, aby usmernenia stanovené v odseku 1 boli dostupné vo všetkých úradných jazykoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Vnútroštátne kontaktné miesto členského štátu, ktorý obmedzí alebo zakáže látku v súlade s odsekom 1, 2 alebo 3, o týchto obmedzeniach alebo zákazoch informuje hospodárske subjekty a online trhy pôsobiace ako sprostredkovatelia na území tohto členské štátu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, Komisia môže po konzultácii s členským štátom a v prípade potreby s tretími stranami rozhodnúť, že opatrenie prijaté členským štátom nie je odôvodnené a môže požiadať členský štát, aby ho zrušil.

6.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 5, Komisia môže po konzultácii s členským štátom a v prípade potreby s tretími stranami rozhodnúť, že opatrenie prijaté členským štátom nie je odôvodnené a môže požiadať členský štát, aby ho zrušil. Vnútroštátne kontaktné miesto dotknutého členského štátu o tomto rozhodnutí informuje hospodárske subjekty a online trhy pôsobiace ako sprostredkovatelia na území tohto členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najskôr [po šiestich rokoch odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení Komisie pre lepšiu právnu reguláciu.

Do ... [štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia vykoná posúdenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Hodnotenie sa uskutoční podľa usmernení Komisie pre lepšiu právnu reguláciu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Látky, ktoré sa nesprístupňujú členom širokej verejnosti, títo ich nedovážajú, nevlastnia ani nepoužívajú samostatne ani v zmesiach či látkach, ktoré ich obsahujú, okrem prípadov, ak je koncentrácia nižšia alebo rovnaká ako prahové hodnoty uvedené v stĺpci 2:

Látky, ktoré sa nesprístupňujú členom širokej verejnosti, títo ich nedovážajú, nedržia ani nepoužívajú samostatne ani v zmesiach či látkach, ktoré ich obsahujú, okrem prípadov, ak je koncentrácia nižšia alebo rovnaká ako prahové hodnoty uvedené v stĺpci 2, a v prípade ktorých existuje povinnosť nahlásiť podozrivé transakcie do 24 hodín:

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Látky samostatné alebo v zmesiach, v prípade ktorých sa nahlasujú podozrivé transakcie

Látky samostatné alebo v zmesiach, v prípade ktorých existuje povinnosť nahlásiť podozrivé transakcie do 24 hodín.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Príloha III – tabuľka – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Uveďte, či prekurzor alebo prekurzory sú určené na dovoz do iného členského štátu, ako je členský štát vydávajúci toto povolenie, alebo na použitie v ňom (alebo oboje), alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

( ) Áno

 

( ) Nie

 

Adresa:

 

Časový rámec pre dovoz alebo použitie (alebo oboje) prekurzorov:

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Príloha III – tabuľka – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b. Uveďte, či prekurzor alebo prekurzory sú určené na sprístupnenie na účely predaja na offline alebo online trhoch.

 

( ) Áno

 

( ) Nie

 

Názov trhu:

 

Adresa:

(1)

  Ú. v. EÚ C 367, 10.10.2018, s. 35.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie v súčasnosti upravuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013. Týmto nariadením sa stanovujú čiastočne harmonizované pravidlá, ktoré obmedzujú uvádzanie chemických látok, ako je peroxid vodíka a kyselina dusičná (a zmesi, ktoré ich obsahujú), na trh. Stanovuje sa ním všeobecný zákaz držby a používania týchto chemických látok pre širokú verejnosť, členské štáty sú však oprávnené poskytovať kontrolovaný prístup na legitímne použitie zavedením vnútroštátneho režimu udeľovania povolení alebo registračného režimu. Od hospodárskych subjektov, ktoré takéto látky uvádzajú na trh, sa vyžaduje ich označovanie a nahlasovanie podozrivých transakcií vnútroštátnym kontaktným miestam. Uvedené obmedzenia a povinnosti sa nevzťahujú na profesionálnych používateľov.

Komisia uskutočnila ex post hodnotenie programu REFIT týkajúce sa vykonávania nariadenia (EÚ) č. 98/2013 členskými štátmi. V rámci tohto hodnotenia sa zistili viaceré nedostatky, ako napríklad veľké rozdiely v režimoch udeľovania povolení/registračných režimoch v jednotlivých členských štátoch; nejasnosti na strane hospodárskych subjektov, pokiaľ ide o to, ktoré výrobky presne patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, a problémy na strane vnútroštátnych orgánov spojené s monitorovaním internetového predaja, dovozu a pohybu v rámci EÚ.

Komisia tento nový návrh (ktorým sa zrušuje nariadenie č. 98/2013) predložila 17. apríla 2018 s cieľom riešiť existujúce nedostatky. Tento návrh je súčasťou tzv. bezpečnostného balíka zameraného na lepšiu ochranu európskych občanov pred terorizmom a inými formami závažnej trestnej činnosti. Jeho cieľom je odstrániť zistené závažné nedostatky. Medzi hlavné prvky nového návrhu patrí ukončenie registračného režimu, objasnenie vymedzenia pojmov ako hospodárske subjekty, členovia širokej verejnosti (aj zahrnutím právnických osôb) a povinnosť hospodárskych subjektov pri predaji overovať povolenia (dôvodová správa, s. 10 – 17).

Všeobecné ciele:

1. zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zabrániť tak narušeniu hospodárskej súťaže alebo obchodným

prekážkam (IA, s. 21),

2. zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti prostredníctvom opatrení na prevenciu trestnej činnosti a boj proti nej.

Konkrétne ciele:

1. ďalej obmedzovať prístup k určitým prekurzorom výbušnín a posilňovať kontroly,

2. prispôsobiť obmedzenia a kontroly vyvíjajúcim sa hrozbám, ktoré sa týkajú prekurzorov výbušnín,

3. zlepšiť presadzovanie nariadenia zo strany príslušných orgánov,

4. zlepšiť prenos informácií a dodržiavanie súladu v rámci dodávateľského reťazca,

5. uľahčiť obchod v rámci EÚ a zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže,

6. zlepšiť zrozumiteľnosť nariadenia a zabezpečiť jednotnosť jeho uplatňovania (IA, s. 21).

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta návrh nariadenia o prekurzoroch výbušnín [COM(2018)0209 final – 2018/0103(COD)], ktorý predložila Komisia. Skutočnosť, že v približne 40 % teroristických útokov spáchaných v Európskej únii v rokoch 2015 a 2016 boli použité doma vyrobené výbušniny, dokazuje, že je potrebné odstrániť existujúce nedostatky s cieľom obmedziť možnosti prístupu k vysokonebezpečným látkam. Spravodajca sa však domnieva, že niektoré aspekty návrhu Komisie by sa mohli vylepšiť, najmä pokiaľ ide o objasnenia a špecifikácie.

A na záver, spravodajca navrhuje predložené pozmeňujúce návrhy schváliť a zmenený návrh predložiť plénu na prijatie.


POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie

Referenčné čísla

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Dátum predloženia v EP

17.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Margrete Auken

Dátum predloženia

18.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia