Postopek : 2018/0103(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0473/2018

Predložena besedila :

A8-0473/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0386

POROČILO     ***I
PDF 230kWORD 86k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Andrejs Mamikins

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0209),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0151/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2018(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0473/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Splošni uporabniki ne bi smeli imeti možnosti pridobiti, vnesti, posedovati ali uporabljati teh predhodnih sestavin za eksplozive, ki dosegajo ali presegajo določene mejne vrednosti koncentracije. Vendar je primerno, da se splošnim uporabnikom omogočijo pridobivanje, vnos, posedovanje ali uporaba nekaterih predhodnih sestavin za eksplozive, ki presegajo zadevno mejno vrednost koncentracije, v zakonite namene, če imajo za to dovoljenje.

(6)  Splošnim uporabnikom ne bi smelo biti dovoljeno pridobiti, vnesti, posedovati ali uporabljati teh predhodnih sestavin za eksplozive, ki dosegajo ali presegajo določene mejne vrednosti koncentracije. Vendar bi moralo biti splošnim uporabnikom dovoljeno pridobivanje, vnos, posedovanje ali uporaba nekaterih predhodnih sestavin za eksplozive, ki presegajo zadevno mejno vrednost koncentracije, v zakonite namene, če imajo za to dovoljenje.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Dovoljenja se lahko odobrijo le za snovi v koncentracijah, ki ne presegajo mejne vrednosti iz te uredbe. Nad zadevno mejno vrednostjo tveganje v zvezi z nezakonito proizvodnjo eksplozivov prevlada nad zanemarljivimi zakonitimi nameni, v katere splošni uporabniki uporabljajo te predhodne sestavine za eksplozive, katerih nadomestki ali nižje koncentracije lahko dosežejo enak učinek. Ta uredba bi morala tudi določati, katere okoliščine bi morali pristojni organi kot minimum upoštevati pri presojanju o morebitni odobritvi dovoljenja. S tem in z obrazcem, ki je priložen tej uredbi, bi se moralo olajšati priznavanje dovoljenj v drugih državah članicah, ki uporabljajo ureditev dovoljenj.

(7)  Dovoljenja se lahko odobrijo le za snovi v koncentracijah, ki ne presegajo mejne vrednosti iz te uredbe. Nad zadevno mejno vrednostjo tveganje v zvezi z nezakonito proizvodnjo eksplozivov prevlada nad zanemarljivimi zakonitimi nameni, v katere splošni uporabniki uporabljajo te predhodne sestavine za eksplozive, katerih nadomestki ali nižje koncentracije lahko dosežejo enak učinek. Ta uredba bi morala pristojnim organom zagotoviti izčrpen sklop nepristranskih meril, ki jih morajo upoštevati pri presojanju o morebitni odobritvi dovoljenja. S tem in z obrazcem, ki je priložen tej uredbi, bi se moralo olajšati priznavanje dovoljenj v drugih državah članicah, ki uporabljajo ureditev dovoljenj.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zaradi izvajanja omejitev in nadzora v skladu s to uredbo bi morali gospodarski subjekti, ki prodajajo poklicnim uporabnikom ali splošnim uporabnikom z dovoljenjem, upoštevati informacije, ki so na voljo višje v dobavni verigi. Vsak gospodarski subjekt v dobavni verigi bi moral torej obvestiti prejemnika zadevne omejene predhodne sestavine za eksplozive, da za dajanje na voljo, vnos, posedovanje ali uporabo te sestavine za splošne uporabnike velja omejitev iz te uredbe, in sicer z namestitvijo ustrezne oznake, preverjanjem, ali je ustrezna oznaka nameščena, ali z vključitvijo teh informacij v varnostni list, pripravljen v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta32.

(8)  Zaradi izvajanja omejitev in nadzora v skladu s to uredbo bi morali gospodarski subjekti, ki prodajajo poklicnim uporabnikom ali splošnim uporabnikom z dovoljenjem, upoštevati informacije, ki so na voljo višje v dobavni verigi. Vsak gospodarski subjekt v dobavni verigi bi moral torej obvestiti prejemnika zadevne omejene predhodne sestavine za eksplozive, da za dajanje na voljo, vnos, posedovanje ali uporabo te sestavine za splošne uporabnike velja omejitev iz te uredbe, in sicer z namestitvijo ustrezne oznake, preverjanjem, ali je ustrezna oznaka nameščena, in z vključitvijo teh informacij v varnostni list, pripravljen v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta32.

_________________

_________________

32 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

32 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Razlikovanje med poklicnim uporabnikom, ki se mu omejene predhodne sestavine za eksplozive lahko dajo na voljo, in splošnim uporabnikom, ki se mu ne smejo dati na voljo, je odvisno od tega, ali namerava zadevna oseba uporabiti te predhodne sestavine za eksplozive za namene, povezane z njeno specifično trgovsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo. Zato gospodarski subjekti omejene predhodne sestavine za eksplozive ne bi smeli dati na voljo fizični ali pravni osebi, ki je poklicno dejavna na področju, na katerem se zadevna omejena predhodna sestavina za eksplozive običajno ne uporablja v poklicne namene.

(10)  Razlikovanje med poklicnim uporabnikom, ki se mu omejene predhodne sestavine za eksplozive lahko dajo na voljo, in splošnim uporabnikom, ki se mu ne smejo dati na voljo, je odvisno od tega, ali namerava zadevna oseba uporabiti te predhodne sestavine za eksplozive za namene, povezane z njeno specifično trgovsko, obrtno, kmetijsko ali poklicno dejavnostjo. Zato gospodarski subjekti omejene predhodne sestavine za eksplozive ne bi smeli dati na voljo fizični ali pravni osebi, ki je poklicno dejavna na področju, na katerem se zadevna omejena predhodna sestavina za eksplozive običajno ne uporablja v poklicne namene.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Če spletni trgi delujejo zgolj kot posredniki med gospodarskimi subjekti na eni strani in splošnimi uporabniki, poklicnimi uporabniki ali kmeti na drugi strani, se od njih ne bi smelo zahtevati, da svoje osebje, ki sodeluje pri prodaji omejenih predhodnih sestavin za eksplozive, seznanijo z izdelki ali da preverijo identiteto in po potrebi dovoljenje morebitne stranke ali od nje zahtevajo druge informacije. Vendar je glede na osrednjo vlogo spletnih trgov, ki opravljajo funkcijo posrednika, v spletnih ekonomskih transakcijah, med drugim v zvezi s prodajo omejenih predhodnih sestavin za eksplozive, primerno od njih zahtevati, naj uporabnike, ki nameravajo z uporabo storitev teh spletnih trgov dati na voljo omejene predhodne sestavine za eksplozive, jasno in učinkovito obvestijo o obveznostih v skladu s to uredbo. Poleg tega je primerno, da spletni trgi v vlogi posrednika sprejmejo ukrepe, ki pomagajo zagotoviti, da njihovi uporabniki izpolnjujejo obveznosti glede preverjanja, tako da na primer ponudijo orodja za lažje preverjanje dovoljenj. Vse te obveznosti, ki v skladu s to uredbo veljajo za spletne trge v vlogi posrednika, ne bi smele posegati v člena 14 in 15 Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta34.

(12)  Če spletni trgi delujejo zgolj kot posredniki med gospodarskimi subjekti na eni strani in splošnimi uporabniki in poklicnimi uporabniki na drugi strani, se od njih ne bi smelo zahtevati, da svoje osebje, ki sodeluje pri prodaji omejenih predhodnih sestavin za eksplozive, seznanijo z izdelki ali da preverijo identiteto in po potrebi dovoljenje morebitne stranke ali od nje zahtevajo druge informacije. Vendar je glede na osrednjo vlogo spletnih trgov, ki opravljajo funkcijo posrednika, v spletnih ekonomskih transakcijah, med drugim v zvezi s prodajo reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive, primerno od njih zahtevati, naj uporabnike, ki nameravajo z uporabo storitev teh spletnih trgov dati na voljo regulirane predhodne sestavine za eksplozive, jasno in učinkovito obvestijo o obveznostih v skladu s to uredbo. Poleg tega bi morali sprejeti tudi ukrepe, ki pomagajo zagotoviti, da njihovi uporabniki izpolnjujejo obveznosti glede preverjanja, tako da na primer ponudijo orodja za lažje preverjanje dovoljenj. Poleg tega bi morale zanje veljati enake obveznosti odkrivanja in poročanja, kot veljajo za gospodarske subjekte v zvezi s sumljivimi transakcijami.

__________________

 

34Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).

 

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Storilci kaznivih dejanj lahko izbiro snovi, ki jih uporabljajo za nezakonito proizvodnjo eksplozivov, hitro spremenijo. Zato bi moralo biti mogoče tudi za dodatne snovi uveljaviti ureditev iz te uredbe, po potrebi po nujnem postopku. Da bi se upoštevale spremembe pri načinih zlorab snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za uvrstitev na seznam dodatnih snovi, ki ne smejo biti dostopne splošnim uporabnikom, in spremembo mejnih vrednosti koncentracije, nad katerimi nekatere snovi, ki so omejene s to uredbo, ne smejo biti dostopne splošnim uporabnikom, ter uvrstitev na seznam dodatnih snovi, glede katerih je treba prijaviti sumljive transakcije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201635. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(14)  Storilci kaznivih dejanj lahko izbiro snovi, ki jih uporabljajo za nezakonito proizvodnjo eksplozivov, hitro spremenijo. Zato je nujno treba tudi za dodatne snovi omogočiti, da se uveljavi ureditev iz te uredbe, po potrebi po nujnem postopku. Da bi se upoštevale spremembe pri načinih zlorab snovi kot predhodnih sestavin za eksplozive, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za uvrstitev na seznam dodatnih snovi, ki ne smejo biti dostopne splošnim uporabnikom, in spremembo mejnih vrednosti koncentracije, nad katerimi nekatere snovi, ki so omejene s to uredbo, ne smejo biti dostopne splošnim uporabnikom, ter uvrstitev na seznam dodatnih snovi, glede katerih je treba prijaviti sumljive transakcije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201635. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

_________________

_________________

35 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

35 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „uporaba“ pomeni kakršno koli predelavo, formulacijo, hrambo, obdelavo ali mešanje, tudi med proizvodnjo izdelka, ali katero koli drugo uporabo;

(6)  „uporaba“ pomeni kakršno koli predelavo, formulacijo, porabo, hrambo, posedovanje, obdelavo, polnjenje v posode, prenos iz ene posode v drugo, mešanje, proizvodnjo izdelka ali katero koli drugo uporabo;

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  „sumljiva transakcija“ pomeni vsako transakcijo, za katero po preučitvi vseh ustreznih dejavnikov obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes namenjena nezakoniti proizvodnji eksplozivov;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „splošni uporabnik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki potrebuje omejeno predhodno sestavino za eksplozive za namene, ki niso povezani z njeno trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo;

(7)  „splošni uporabnik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki potrebuje omejeno predhodno sestavino za eksplozive za namene, ki niso povezani z njeno trgovsko, poslovno, obrtno, kmetijsko ali poklicno dejavnostjo;

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da kmetje v skladu s to uredbo niso „splošni uporabniki“.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „poklicni uporabnik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki lahko dokaže, da potrebuje omejeno predhodno sestavino za eksplozive za namene, ki so povezani z njeno trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo, razen za dajanje na voljo te omejene predhodne sestavine za eksplozive drugi osebi;

(8)  „poklicni uporabnik“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki lahko dokaže, da potrebuje omejeno predhodno sestavino za eksplozive za namene, ki so povezani z njeno trgovsko, poslovno, obrtno, kmetijsko ali poklicno dejavnostjo, razen za dajanje na voljo te omejene predhodne sestavine za eksplozive splošnemu uporabniku;

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „gospodarski subjekt“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali osebo javnega prava ali skupino takšnih oseb in/ali organov, ki na trgu zagotavlja regulirane predhodne sestavine za eksplozive ali storitve, povezane s temi sestavinami, in sicer prek spleta ali drugače, vključno s spletnimi trgi;

(9)  „gospodarski subjekt“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali osebo javnega prava ali skupino takšnih oseb in/ali organov, ki dajo na trgu na voljo regulirane predhodne sestavine za eksplozive ali storitve, povezane s temi sestavinami, in sicer prek spleta ali drugače, vključno s spletnimi trgi.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Odstavek 1 se ne uporablja za amonijev nitrat (CAS RN 6484-52-2), ki se daje na voljo kmetom ali ki ga kmetje vnesejo, posedujejo ali uporabljajo pri kmetijskih dejavnostih, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, in ne nujno v razmerju s površino zemlje.

črtano

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da kmetje v skladu s to uredbo niso „splošni uporabniki“.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Pristojni organ lahko dovoljenje začasno odvzame ali prekliče, če obstaja utemeljen sum, da pogoji, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano, niso več izpolnjeni.

5.  Pristojni organ lahko dovoljenje začasno odvzame ali prekliče, če obstaja utemeljen sum, da pogoji, pod katerimi je bilo dovoljenje izdano, niso več izpolnjeni. Pristojni organ imetnika dovoljenja pravočasno obvesti o vsakem začasnem odvzetju ali preklicu dovoljenja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Vzajemno priznavanje dovoljenj, ki jih izdajo druge države članice, poteka na podlagi dvostranskih sporazumov med pristojnimi organi.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Dovoljenja, ki jih je država članica izdala v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 98/2013 in ki [dan začetka uporabe te uredbe] še vedno veljajo, prenehajo veljati na navedeni datum. Vsaka država članica lahko na zahtevo imetnika dovoljenja potrdi, obnovi ali podaljša takšno dovoljenje, izdano v zadevni državi članici, če se za omejene predhodne sestavine za eksplozive lahko izda dovoljenje v skladu z mejnimi vrednostmi iz stolpca 3 v Prilogi I in če pristojni organ meni, da dovoljenje, ki naj bi se izdalo, izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1. To potrditev, obnovitev ali podaljšanje bi bilo treba izvesti v roku iz odstavka 3 tega člena.

9.  Dovoljenja, ki jih je država članica izdala v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 98/2013 in ki [dan začetka uporabe te uredbe] še vedno veljajo, prenehajo veljati na navedeni datum. Pristojni organi do [6 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe] imetnike dovoljenj uradno obvestijo o datumu prenehanja veljavnosti njihovih dovoljenj. Vsaka država članica lahko na zahtevo imetnika dovoljenja potrdi, obnovi ali podaljša takšno dovoljenje, izdano v zadevni državi članici, če se za omejene predhodne sestavine za eksplozive lahko izda dovoljenje v skladu z mejnimi vrednostmi iz stolpca 3 v Prilogi I in če pristojni organ meni, da dovoljenje, ki naj bi se izdalo, izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1. To potrditev, obnovitev ali podaljšanje bi bilo treba izvesti v roku iz odstavka 3 tega člena.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Gospodarski subjekt, ki daje na voljo omejeno predhodno sestavino za eksplozive drugemu gospodarskemu subjektu, slednjega obvesti, da za splošne uporabnike za pridobitev, posedovanje ali uporabo zadevne omejene predhodne sestavine za eksplozive velja omejitev iz člena 5(1) in (3).

1.  Gospodarski subjekt, ki daje na voljo omejeno predhodno sestavino za eksplozive drugemu gospodarskemu subjektu, slednjega obvesti, da za splošne uporabnike za pridobitev, posedovanje ali uporabo zadevne omejene predhodne sestavine za eksplozive veljajo omejitev iz člena 5(1) in (3) in obveznosti prijave iz člena 9.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gospodarski subjekt, ki daje na voljo regulirane predhodne sestavine za eksplozive poklicnemu ali splošnemu uporabniku v skladu s členom 5(3), zagotovi in lahko pristojnim organom iz člena 11 dokaže, da je njegovo osebje, ki sodeluje pri prodaji reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive:

2.  Gospodarski subjekt, ki daje na voljo regulirane predhodne sestavine za eksplozive poklicnemu ali splošnemu uporabniku, zagotovi in lahko pristojnim organom iz člena 11 dokaže, da je njegovo osebje, ki sodeluje pri prodaji reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive:

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Spletni trg v vlogi posrednika sprejme ukrepe za zagotovitev, da so njegovi uporabniki, ki pri dajanju na voljo omejenih predhodnih sestavin za eksplozive uporabljajo storitve tega spletnega trga, seznanjeni z obveznostmi iz te uredbe.

3.  Spletni trg v vlogi posrednika sprejme ukrepe za zagotovitev, da so njegovi uporabniki, ki pri dajanju na voljo reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive uporabljajo storitve tega spletnega trga, seznanjeni z obveznostmi iz te uredbe.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Za gospodarske subjekte ali njihove zaposlene je prepovedana vsaka osebna uporaba reguliranih predhodnih sestavin za eksplozive.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Zaradi preverjanja, ali je morebitna stranka poklicni uporabnik ali kmet, gospodarski subjekt, ki poklicnemu uporabniku ali kmetu da na voljo omejeno predhodno sestavino za eksplozive, pri vsaki transakciji zahteva dokazilo o:

2.  Zaradi preverjanja, ali je nova stranka poklicni uporabnik ali gospodarski subjekt, gospodarski subjekt, ki poklicnemu uporabniku ali drugemu gospodarskemu subjektu da na voljo omejeno predhodno sestavino za eksplozive, pri vsaki transakciji zahteva dokazilo o:

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  trgovski, poslovni, obrtni ali poklicni dejavnosti morebitne stranke;

(a)  trgovski, poslovni, obrtni ali poklicni dejavnosti nove stranke, vključno z imenom in naslovom družbe;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Zaradi preverjanja namena uporabe omejene predhodne sestavine za eksplozive gospodarski subjekt oceni, ali namen uporabe ustreza trgovski, poslovni, obrtni ali poklicni dejavnosti morebitne stranke. Transakcija se lahko zavrne, če obstajajo utemeljeni razlogi za dvom o namenu, ki ga je stranka navedla za uporabo omejene predhodne sestavine za eksplozive. Gospodarski subjekt v skladu s členom 9 te uredbe prijavi sumljivo transakcijo ali poskus transakcije.

Obrazložitev

Predlagani odstavek 2 člena 8 zgolj zahteva informacije od morebitne stranke in zagotavlja subjektivna merila za preverjanje namena uporabe. Z vidika varnosti to ustvarja vrzel. Preveriti je treba predložene informacije in oceniti namen uporabe. Odstavek 2a informacijam, zahtevanim v skladu z odstavkom 2, daje operativno in objektivnejšo razsežnost in ustreza potrebi po okrepitvi sistema kontrol, ne da bi se s tem zadevne strani preobremenile. Odstavek 2a se nanaša na informacije, ki jih je že treba zagotoviti.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zaradi preverjanja skladnosti s to uredbo ter odkrivanja in preprečevanja nezakonite proizvodnje eksplozivov gospodarski subjekti eno leto od datuma transakcije hranijo podatke iz odstavka 2, vključno z imenom in naslovom stranke. V navedenem obdobju so podatki na zahtevo pristojnih inšpekcijskih organov ali organov kazenskega pregona na voljo za pregled.

3.  Zaradi preverjanja skladnosti s to uredbo ter odkrivanja in preprečevanja nezakonite proizvodnje eksplozivov gospodarski subjekti eno leto od datuma transakcije hranijo podatke iz odstavka 2 in ime in naslov stranke. V navedenem obdobju so podatki na zahtevo pristojnih inšpekcijskih organov ali organov kazenskega pregona na voljo za pregled.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1. Obveznost poročanja iz tega člena zajema izdelke, ki vsebujejo regulirane predhodne sestavine za eksplozive, ki izpolnjujejo vsa naslednja merila:

 

(a) predhodna sestavina je navedena kot sestavina na oznaki ali v varnostnem listu;

 

(b) koncentracija predhodnih sestavin je večja od 1 % (ali 3 mas. % N za dušikova gnojila);

 

(c) ekstrakcija predhodne sestavine je mogoča brez zapletov.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zaradi odkrivanja in preprečevanja nezakonite proizvodnje eksplozivov gospodarski subjekti prijavijo transakcije v zvezi z reguliranimi predhodnimi sestavinami za eksplozive, vključno s transakcijami s poklicnimi uporabniki, kadar obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes namenjena za nezakonito proizvodnjo eksplozivov.

Zaradi odkrivanja in preprečevanja nezakonite proizvodnje eksplozivov gospodarski subjekti in spletni trgi v vlogi posrednika, prijavijo transakcije v zvezi z reguliranimi predhodnimi sestavinami za eksplozive, vključno s transakcijami s poklicnimi uporabniki, kadar obstaja utemeljen sum, da je snov ali zmes namenjena za nezakonito proizvodnjo eksplozivov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Gospodarski subjekti prijavijo take sumljive transakcije po proučitvi vseh okoliščin in zlasti, kadar morebitna stranka izpolnjuje eno ali več od naslednjih okoliščin:

Gospodarski subjekti in spletni trgi v vlogi posrednika prijavijo take sumljive transakcije po proučitvi vseh okoliščin in zlasti, kadar morebitna stranka izpolnjuje eno ali več od naslednjih okoliščin:

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Gospodarski subjekti, razen spletnih trgov v vlogi posrednika, imajo vzpostavljene postopke za odkrivanje sumljivih transakcij, ki so usmerjeni v okolje, v katerem se ponujajo regulirane predhodne sestavine za eksplozive.

2.  Gospodarski subjekti in spletni trgi v vlogi posrednika, imajo vzpostavljene postopke za odkrivanje sumljivih transakcij, ki so usmerjeni v okolje, v katerem se ponujajo regulirane predhodne sestavine za eksplozive.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Gospodarski subjekti lahko zavrnejo sumljivo transakcijo in sumljivo transakcijo ali poskus transakcije, vključno z identiteto stranke, če je to mogoče, v 24 urah prijavijo nacionalni kontaktni točki države članice, v kateri je bila sumljiva transakcija sklenjena ali se je izvedel poskus njene sklenitve.

3.  Gospodarski subjekti in spletni trgi v vlogi posrednika lahko zavrnejo sumljivo transakcijo. Sumljivo transakcijo ali poskus transakcije, po možnosti vključno z identiteto stranke, če je to mogoče, in vsemi ustreznimi podrobnostmi, na podlagi katerih so posumili v transakcijo, v 24 urah prijavijo nacionalni kontaktni točki države članice, v kateri je bila sumljiva transakcija sklenjena ali se je izvedel poskus njene sklenitve. Če gospodarski subjekt ali spletni trg v vlogi posrednika ne more podati prijave v 24 urah, jo poda takoj, ko je mogoče.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsaka država članica za prijavo sumljivih transakcij vzpostavi eno ali več nacionalnih kontaktnih točk z jasno določeno telefonsko številko in naslovom elektronske pošte. Nacionalne kontaktne točke so na voljo štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.

4.  Vsaka država članica za prijavo sumljivih transakcij vzpostavi eno ali več nacionalnih kontaktnih točk z jasno določeno telefonsko številko in naslovom elektronske pošte, spletnim obrazcem ali kakršnim koli drugim učinkovitim orodjem. Nacionalne kontaktne točke so na voljo štiriindvajset ur na dan in sedem dni v tednu.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo usposabljanje za organe kazenskega pregona, organe, ki prvi nudijo pomoč, in carinske organe, da bi pri opravljanju svojih nalog prepoznali snovi in zmesi kot regulirane predhodne sestavine za eksplozive ter se na sumljive dejavnosti hitro in ustrezno odzvali.

1.  Države članice zagotovijo usposabljanje za organe kazenskega pregona, organe, ki prvi nudijo pomoč, in carinske organe, da bi pri opravljanju svojih nalog prepoznali snovi in zmesi kot regulirane predhodne sestavine za eksplozive ter se na sumljive dejavnosti hitro in ustrezno odzvali. Države članice lahko zaprosijo Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za dodatno posebno usposabljanje.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice organizirajo redne izmenjave med organi kazenskega pregona, nacionalnimi nadzornimi organi, gospodarskimi subjekti in spletnimi trgi v vlogi posrednika ter predstavniki poklicnih sektorjev, ki uporabljajo regulirane predhodne sestavine za eksplozive, s tem pa olajšujejo sodelovanje in zagotavljajo, da vsi deležniki učinkovito izvajajo to uredbo. Gospodarski subjekti so odgovorni za zagotavljanje informacij svojemu osebju o načinu dajanja na voljo predhodnih sestavin za eksplozive v skladu s to uredbo in za ozaveščanje osebja v zvezi s tem.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  informacije o načinu prepoznavanja in prijave sumljivih transakcij;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  informacije o zmogljivostih za skladiščenje, ki zagotavljajo, da se regulirana predhodna sestavina za eksplozive varno uskladišči;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija zagotovi, da so smernice iz odstavka 1 na voljo v vseh uradnih jezikih Unije.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Nacionalna kontaktna točka države članice, ki v skladu z odstavki 1, 2 ali 3 omeji ali prepove snovi, o tem obvesti gospodarske subjekte in spletne trge v vlogi posrednika na ozemlju države članice.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Brez poseganja v odstavek 5 lahko Komisija po posvetovanju z državo članico in po potrebi s tretjimi osebami odloči, da ukrep, ki ga je država članica sprejela, ni utemeljen, in od nje zahteva, naj ga umakne.

6.  Brez poseganja v odstavek 5 lahko Komisija po posvetovanju z državo članico in po potrebi s tretjimi osebami odloči, da ukrep, ki ga je država članica sprejela, ni utemeljen, in od nje zahteva, naj ga umakne. Nacionalna kontaktna točka te države članice o tej odločitvi obvesti gospodarske subjekte in spletne trge v vlogi posrednika na ozemlju države članice.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija ne prej kot [šest let po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. Ocena se izvede v skladu s smernicami Komisije za boljšo pripravo zakonodaje.

Komisija v [štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah. Ocena se izvede v skladu s smernicami Komisije za boljšo pripravo zakonodaje.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Snovi, glede katerih je treba splošnim uporabnikom onemogočiti dostopnost, vnos, posedovanje ali uporabo v samostojni obliki, v zmeseh ali v snoveh, ki jih vsebujejo, razen v koncentraciji, ki je enaka ali nižja od mejnih vrednosti, določenih v stolpcu 2.

Snovi, glede katerih je treba splošnim uporabnikom onemogočiti dostopnost, vnos, posedovanje ali uporabo v samostojni obliki, v zmeseh ali v snoveh, ki jih vsebujejo, razen v koncentraciji, ki je enaka ali nižja od mejnih vrednosti, določenih v stolpcu 2 in za katere je treba prijaviti sumljive transakcije v 24 urah.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Priloga II – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prijaviti je treba sumljive transakcije z naslednjimi snovmi v samostojni obliki ali v zmeseh

V 24 urah je treba prijaviti sumljive transakcije z naslednjimi snovmi v samostojni obliki ali v zmeseh

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Priloga III – tabela – točka 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Navedite, ali so predhodne sestavine namenjene vnosu ali uporabi (ali oboje) v državi članici, ki ni država članica, ki je izdala to dovoljenje, ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

 

( ) Da

 

( ) Ne

 

Naslov:

 

Časovnica za vnos ali uporabo (ali oboje) predhodnih sestavin:

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Priloga III – tabela – točka 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b. Navedite, ali naj bi se predhodne sestavine dale na voljo za prodajo na običajnih ali spletnih trgih.

 

( ) Da

 

( ) Ne

 

Ime trga:

 

Naslov:

(1)

UL C 367, 10.10.2018, str. 35.


OBRAZLOŽITEV

Trženje in uporabo predhodnih sestavin za eksplozive trenutno ureja Uredba (EU) št. 98/2013. S to uredba so določena delno usklajena pravila, ki omejujejo dajanje na trg kemičnih snovi, kot sta vodikov peroksid in dušikova kislina (ter mešanice, ki jih vsebujejo). Določa splošno prepoved posedovanja in uporabe teh kemikalij za „splošno javnost“, vendar pa imajo države članice pravico, da dovolijo nadzorovan dostop za zakonito predvideno uporabo z določitvijo nacionalnega postopka za izdajo dovoljenj ali registracijo. Gospodarski subjekti, ki takšne snovi dajejo na trg, jih morajo označiti, sumljive transakcije pa prijaviti nacionalnim kontaktnim točkam. Te omejitve in obveznosti se ne uporabljajo za poklicne uporabnike.

Komisija je izvedla naknadno oceno REFIT o izvajanju Uredbe (EU) št. 98/2013 v državah članicah. Pri oceni je bilo ugotovljenih več pomanjkljivosti, kot so velike razlike v ureditvi izdaje dovoljenj/registracije v posameznih državah članicah; gospodarskim subjektom ni bilo jasno, kaj točno sodi na področje uporabe uredbe; nacionalni organi so imeli težave pri spremljanju spletne prodaje, uvoza in gibanja znotraj EU.

Komisija je 17. aprila 2018 predložila ta novi predlog (ki razveljavlja Uredbo 98/2013), da bi obravnavala sedanje primanjkljaje. Predlog je del svežnja ukrepov na področju varnosti, katerega cilj je boljša zaščita evropskih državljanov pred terorizmom in drugimi oblikami hudih kaznivih dejanj. Namen predloga je odpraviti ugotovljene „znatne vrzeli“. Glavne sestavine novega predloga so ukinitev sistema registracije, pojasnitev opredelitev, kot so gospodarski subjekti, splošna javnost (vključno s pravnimi osebami) in obveznost gospodarskih subjektov, da preverijo dovoljenja ob prodaji (obrazložitveni memorandum, str. 10–17).

Splošni cilji so:

1. zagotoviti delovanje notranjega trga, preprečevanje izkrivljanja konkurence ali trgovinske

ovire (IA, str. 21);

2. zagotoviti visoko raven varnosti z ukrepi za preprečevanje kriminala in boj proti njemu;

Posamezni cilji so:

1. dodatna omejitev dostopa do nekaterih predhodnih sestavin za eksplozive in okrepitev nadzora;

2. uskladitev omejitev in nadzora z novimi grožnjami v zvezi s predhodnimi sestavinami za eksplozive;

3. izboljšanje izvrševanja uredbe s strani pristojnih organov;

4. izboljšanje prenosa informacij in skladnosti v dobavni verigi;

5. olajšanje trgovine znotraj EU in preprečevanje izkrivljanja konkurence;

6. izboljšanje jasnosti uredbe in zagotovitev enotnosti njene uporabe (IA, str. 21).

Stališče poročevalca

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za uredbo o predhodnih sestavinah za eksplozive (COM(2018)0209 – 2018/0103 (COD)). Dejstvo, da so bili leta 2015 in 2016 doma izdelani eksplozivi uporabljeni v približno 40 % terorističnih napadov v Evropski uniji, kaže, da je treba zapolniti obstoječe vrzeli, da bi zmanjšali možnosti dostopa do zelo nevarnih snovi. Vseeno pa poročevalec meni, da obstajajo nekateri vidiki predloga Komisije, ki jih je mogoče še izboljšati, zlasti v zvezi s pojasnili in specifikacijami.

Na koncu priporoča, naj se predlagane spremembe podprejo in da se spremenjeni predlog sprejme na plenarnem zasedanju.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

Referenčni dokumenti

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Datum predložitve EP

17.4.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Margrete Auken

Datum predložitve

18.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 22. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov