Förfarande : 2018/0103(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0473/2018

Ingivna texter :

A8-0473/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.28
CRE 16/04/2019 - 8.28

Antagna texter :

P8_TA(2019)0386

BETÄNKANDE     ***I
PDF 223kWORD 89k
18.12.2018
PE 627.056v02-00 A8-0473/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Andrejs Mamikins

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

(COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0209),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0151/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0473/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Enskilda personer bör inte ha möjlighet att förvärva, införa, inneha eller använda dessa sprängämnesprekursorer i koncentrationer som motsvarar eller överstiger vissa gränsvärden. Det är emellertid lämpligt att föreskriva att enskilda personer får förvärva, införa, inneha eller använda vissa sprängämnesprekursorer i högre koncentrationer för legitima ändamål, endast om de har tillstånd att göra detta.

(6)  Enskilda personer bör inte tillåtas att förvärva, införa, inneha eller använda dessa sprängämnesprekursorer i koncentrationer som motsvarar eller överstiger vissa gränsvärden. Enskilda personer bör dock tillåtas att förvärva, införa, inneha eller använda vissa sprängämnesprekursorer i högre koncentrationer för legitima ändamål om de har tillstånd att göra detta.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Tillstånd får endast beviljas för ämnen i koncentrationer som inte överstiger den övre gräns som fastställs i denna förordning. Ovan den övre gränsen väger risken för olaglig tillverkning av sprängämnen tyngre än den försumbara legitima användningen för dessa sprängämnesprekursorer bland allmänheten, som kan uppnå samma effekt med alternativ eller med lägre koncentrationer. I denna förordning bör det också fastställas vilka omständigheter de behöriga myndigheterna minst bör ta hänsyn till när de överväger att bevilja ett tillstånd. Tillsammans med den mall som bifogas denna förordning bör detta underlätta erkännandet av tillstånd i andra medlemsstater som tillämpar tillståndssystem.

(7)  Tillstånd får endast beviljas för ämnen i koncentrationer som inte överstiger den övre gräns som fastställs i denna förordning. Ovan den övre gränsen väger risken för olaglig tillverkning av sprängämnen tyngre än den försumbara legitima användningen för dessa sprängämnesprekursorer bland allmänheten, som kan uppnå samma effekt med alternativ eller med lägre koncentrationer. Denna förordning bör även förse myndigheterna med en uttömmande uppsättning objektiva kriterier som ska beaktas när de överväger om de ska bevilja ett tillstånd. Tillsammans med den mall som bifogas denna förordning bör detta underlätta erkännandet av tillstånd i andra medlemsstater som tillämpar tillståndssystem.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att tillämpa de restriktioner och kontroller som föreskrivs i denna förordning bör de ekonomiska aktörer som säljer till professionella användare eller enskilda personer med tillstånd förlita sig på information som gjorts tillgänglig i tidigare led i försörjningskedjan. Alla ekonomiska aktörer i försörjningskedjan bör därför informera sprängämnesprekursorns mottagare om att enskilda personers tillhandahållande, införsel, innehav och användning av ifrågavarande sprängämnesprekursor omfattas av restriktioner enligt denna förordning, till exempel genom att förse den med en lämplig etikett, genom att kontrollera att den är försedd med en lämplig etikett eller genom att ta med denna information i det säkerhetsdatablad som sammanställts i enlighet med bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200632.

(8)  För att tillämpa de restriktioner och kontroller som föreskrivs i denna förordning bör de ekonomiska aktörer som säljer till professionella användare eller enskilda personer med tillstånd förlita sig på information som gjorts tillgänglig i tidigare led i försörjningskedjan. Alla ekonomiska aktörer i försörjningskedjan bör därför informera sprängämnesprekursorns mottagare om att enskilda personers tillhandahållande, införsel, innehav och användning av ifrågavarande sprängämnesprekursor omfattas av restriktioner enligt denna förordning, till exempel genom att förse den med en lämplig etikett, genom att kontrollera att den är försedd med en lämplig etikett och genom att ta med denna information i det säkerhetsdatablad som sammanställts i enlighet med bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/200632.

_________________

_________________

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Skillnaden mellan en professionell användare, som kan tillhandahållas sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, och en enskild person, som inte kan det, beror på om personen avser att använda sprängämnesprekursorn i syften som har anknytning till hans eller hennes näringsverksamhet, hantverk eller yrke. Ekonomiska aktörer bör därför inte tillhandahålla en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner till en fysisk eller juridisk person som är yrkesverksam inom ett område där ifrågavarande sprängämnesprekursor inte tenderar att användas för professionella ändamål.

(10)  Skillnaden mellan en professionell användare, som kan tillhandahållas sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, och en enskild person, som inte kan det, beror på om personen avser att använda sprängämnesprekursorn i syften som har anknytning till hans eller hennes näringsverksamhet, hantverk eller jordbruks- eller yrkesverksamhet. Ekonomiska aktörer bör därför inte tillhandahålla en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner till en fysisk eller juridisk person som är yrkesverksam inom ett område där ifrågavarande sprängämnesprekursor inte tenderar att användas för professionella ändamål.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  I den mån som nätbaserade marknadsplatser endast fungerar som mellanhänder mellan ekonomiska aktörer, å ena sidan, och enskilda personer, professionella användare eller jordbrukare, å andra sidan, bör de inte vara skyldiga att utbilda sin personal som deltar i försäljningen av sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner eller att kontrollera den potentiella kundens identitet och, i tillämpliga fall, tillstånd eller att begära annan information av den potentiella kunden. Med tanke på den centrala roll som nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder spelar i ekonomiska transaktioner online, även vid försäljning av sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, är det emellertid lämpligt att de på ett tydligt och effektivt sätt bör informera användare som avser att tillhandahålla sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner genom deras tjänster om skyldigheterna enligt denna förordning. Dessutom är det lämpligt att nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder vidtar åtgärder för att hjälpa till att säkerställa att deras användare uppfyller sina kontrollskyldigheter, till exempel genom att erbjuda verktyg för att underlätta kontroll av tillstånd. Sådana krav på nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder vilka föreskrivs i denna förordning bör inte påverka tillämpningen av artiklarna 14 och 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG34.

(12)  I den mån som nätbaserade marknadsplatser endast fungerar som mellanhänder mellan ekonomiska aktörer, å ena sidan, och enskilda personer och professionella användare, å andra sidan, bör de inte vara skyldiga att utbilda sin personal som deltar i försäljningen av sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner eller att kontrollera den potentiella kundens identitet och, i tillämpliga fall, tillstånd eller att begära annan information av den potentiella kunden. Med tanke på den centrala roll som nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder spelar i ekonomiska transaktioner online, även vid försäljning av reglerade sprängämnesprekursorer, är det emellertid lämpligt att de på ett tydligt och effektivt sätt informerar användare som avser att tillhandahålla reglerade sprängämnesprekursorer om deras skyldigheter genom deras tjänster enligt denna förordning. De bör även vidta åtgärder för att hjälpa till att säkerställa att deras användare uppfyller sina kontrollskyldigheter, till exempel genom att erbjuda verktyg för att underlätta kontroll av tillstånd. Dessutom bör de omfattas av samma krav på detektering och rapportering av misstänkta transaktioner som ekonomiska aktörer.

__________________

 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).

 

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Valet av ämnen som brottslingar använder för olaglig tillverkning av sprängämnen kan förändras snabbt. Det bör därför vara möjligt att lägga till ytterligare ämnen i det system som föreskrivs i denna förordning, vid behov med kort varsel. För att ta hänsyn till utvecklingen i fråga om missbruk av ämnen som sprängämnesprekursorer bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att förteckna ytterligare ämnen som inte ska tillhandahållas allmänheten, att ändra de gränsvärden som anger i vilka koncentrationer vissa ämnen som omfattas av restriktioner enligt denna förordning inte får tillhandahållas allmänheten och att förteckna ytterligare ämnen avseende vilka misstänkta transaktioner ska rapporteras. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201635. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(14)  Valet av ämnen som brottslingar använder för olaglig tillverkning av sprängämnen kan förändras snabbt. Det är därför väsentligt att göra det möjligt att lägga till ytterligare ämnen i det system som föreskrivs i denna förordning, vid behov med kort varsel. För att ta hänsyn till utvecklingen i fråga om missbruk av ämnen som sprängämnesprekursorer bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller att förteckna ytterligare ämnen som inte ska tillhandahållas allmänheten, att ändra de gränsvärden som anger i vilka koncentrationer vissa ämnen som omfattas av restriktioner enligt denna förordning inte får tillhandahållas allmänheten och att förteckna ytterligare ämnen avseende vilka misstänkta transaktioner ska rapporteras. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201635. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

_________________

_________________

35 EUT C 123, 12.5.2016, s. 1.

35 EUT C 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  användning: alla former av bearbetning, formulering, lagring, behandling eller blandning, inklusive vid tillverkning av en vara, eller något annat nyttjande.

(6)  användning: alla former av bearbetning, formulering, konsumtion, lagring, förvaring, behandling, påfyllning av behållare, överföring från en behållare till en annan, blandning, tillverkning av en vara eller något annat nyttjande.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  misstänkt transaktion: varje transaktion där det finns rimliga skäl att, efter det att alla relevanta faktorer har beaktats, misstänka att avsikten är att använda ämnet eller blandningen för olaglig tillverkning av sprängämnen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  enskild person: en fysisk eller juridisk person som har behov av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner i syften som inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

(7)  enskild person: en fysisk eller juridisk person som har behov av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner i syften som inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller jordbruks- eller yrkesverksamhet.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att jordbrukare inte är enskilda personer enligt vad som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  professionell användare: en fysisk eller juridisk person som har ett påvisbart behov av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner för syften som är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke, men inte i syfte att tillhandahålla en annan person ifrågavarande sprängämnesprekursor.

(8)  professionell användare: en fysisk eller juridisk person som har ett påvisbart behov av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner för syften som är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller jordbruks- eller yrkesverksamhet, men inte i syfte att tillhandahålla en enskild person ifrågavarande sprängämnesprekursor.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  ekonomisk aktör: en fysisk eller juridisk person eller offentligt organ eller grupp av sådana personer och/eller organ som levererar reglerade sprängämnesprekursorer eller tjänster i samband med sådana sprängämnesprekursorer på marknaden, antingen offline eller online, inklusive nätbaserade marknadsplatser.

(9)  ekonomisk aktör: en fysisk eller juridisk person eller offentligt organ eller grupp av sådana personer och/eller organ som tillhandahåller reglerade sprängämnesprekursorer eller tjänster i samband med sådana sprängämnesprekursorer på marknaden, antingen offline eller online, inklusive nätbaserade marknadsplatser.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på ammoniumnitrat (CAS-nr 6484-52-2) som tillhandahålls eller införs, innehas eller används av jordbrukare för jordbruksverksamhet på heltid eller deltid och inte nödvändigtvis i relation till landarealens storlek.

utgår

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att jordbrukare inte är enskilda personer enligt vad som avses i denna förordning.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den behöriga myndigheten får dra in eller återkalla tillståndet om det finns rimliga skäl att anta att villkoren för beviljande av tillståndet inte längre är uppfyllda.

5.  Den behöriga myndigheten får dra in eller återkalla tillståndet om det finns rimliga skäl att anta att villkoren för beviljande av tillståndet inte längre är uppfyllda. Den behöriga myndigheten ska i god tid informera tillståndsinnehavare om indragningen eller återkallandet av deras tillstånd.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Ömsesidigt erkännande av tillstånd som utfärdats av andra medlemsstater ska överenskommas bilateralt mellan de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Tillstånd som utfärdas av en medlemsstat i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 98/2013 och som fortfarande är giltiga den [dagen då denna förordning börjar tillämpas] ska upphöra att gälla vid denna tidpunkt. Varje medlemsstat får, på begäran av tillståndsinnehavaren, besluta att bekräfta, förnya eller förlänga sådana tillstånd som utfärdats i den medlemsstaten, om tillstånd kan utfärdas för de sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner i enlighet med de gränsvärden som fastställs i kolumn 3 i bilaga I och om den behöriga myndigheten anser att de krav för beviljande av tillstånd som anges i punkt 1 uppfylls. Vid en sådan bekräftelse, förnyelse eller förlängning bör den tidsbegränsning som anges i punkt 3 i denna artikel respekteras.

9.  Tillstånd som utfärdas av en medlemsstat i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 98/2013 och som fortfarande är giltiga den [dagen då denna förordning börjar tillämpas] ska upphöra att gälla vid denna tidpunkt. Senast [sex månader efter den dag då denna förordning träder i kraft] ska de behöriga myndigheterna meddela tillståndsinnehavare vilket datum deras tillstånd upphör att gälla. Varje medlemsstat får, på begäran av tillståndsinnehavaren, besluta att bekräfta, förnya eller förlänga sådana tillstånd som utfärdats i den medlemsstaten, om tillstånd kan utfärdas för de sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner i enlighet med de gränsvärden som fastställs i kolumn 3 i bilaga I och om den behöriga myndigheten anser att de krav för beviljande av tillstånd som anges i punkt 1 uppfylls. Vid en sådan bekräftelse, förnyelse eller förlängning bör den tidsbegränsning som anges i punkt 3 i denna artikel respekteras.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En ekonomisk aktör som tillhandahåller en annan ekonomisk aktör en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner ska informera den senare att enskilda personers förvärv, innehav och användning av denna sprängämnesprekursor omfattas av restriktioner enligt artikel 5.1 och 5.3.

1.  En ekonomisk aktör som tillhandahåller en annan ekonomisk aktör en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner ska informera den senare att enskilda personers förvärv, innehav och användning av denna sprängämnesprekursor omfattas av restriktioner enligt artikel 5.1 och 5.3 och av de rapporteringskrav som anges i artikel 9.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ekonomisk aktör som tillhandahåller en professionell användare eller en enskild person reglerade sprängämnesprekursorer i enlighet med artikel 5.3 ska säkerställa och kunna visa de behöriga myndigheter som avses i artikel 11 att deras personal som deltar i försäljningen av reglerade sprängämnesprekursorer är

2.  En ekonomisk aktör som tillhandahåller en professionell användare eller en enskild person reglerade sprängämnesprekursorer ska säkerställa och kunna visa de behöriga myndigheter som avses i artikel 11 att deras personal som deltar i försäljningen av reglerade sprängämnesprekursorer är

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En nätbaserad marknadsplats som fungerar som mellanhand ska vidta åtgärder för att säkerställa att dess användare känner till sina skyldigheter enligt denna förordning när de tillhandahåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner via marknadsplatsens tjänster.

3.  En nätbaserad marknadsplats som fungerar som mellanhand ska vidta åtgärder för att säkerställa att dess användare känner till sina skyldigheter enligt denna förordning när de tillhandahåller reglerade sprängämnesprekursorer via marknadsplatsens tjänster.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  All personlig användning av de reglerade sprängämnesprekursorerna ska vara förbjuden för ekonomiska aktörer och deras personal.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I syfte att kontrollera att en potentiell kund är en professionell användare eller en jordbrukare ska en ekonomisk aktör som tillhandahåller en professionell användare eller en jordbrukare en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner för varje transaktion begära följande:

2.  I syfte att kontrollera att en ny kund är en professionell användare eller en ekonomisk aktör ska en ekonomisk aktör som tillhandahåller en professionell användare eller en annan ekonomisk aktör en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner för varje transaktion begära följande:

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den potentiella kundens näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

(a)  Den nya kundens näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke samt företagsnamn och adress.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att kontrollera den avsedda användningen av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner ska den ekonomiska aktören bedöma om den avsedda användningen är förenlig med den potentiella kundens näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke. Transaktionen får vägras om det finns rimliga skäl att ifrågasätta kundens angivna avsedda användning av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner. Den ekonomiska aktören ska rapportera den misstänkta transaktionen eller försöket till transaktion i enlighet med artikel 9 i denna förordning.

Motivering

Den föreslagna artikeln 8.2 kräver endast information från den potentiella kunden och tillhandahåller subjektiva kriterier för att kontrollera den avsedda användningen. Ur ett säkerhetsperspektiv skapar detta ett kryphål. Det är nödvändigt att följa upp den information som tillhandahållits och att bedöma den avsedda användningen. Punkt 2a tillför en operativ och mer objektiv dimension till den information som begärs enligt punkt 2, och den skulle tillgodose behovet av att stärka kontrollsystemet utan att överbelasta de berörda parterna. Punkt 2a avser information som redan måste tillhandahållas.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I syfte att kontrollera överensstämmelse med denna förordning och att upptäcka och förhindra olaglig tillverkning av sprängämnen ska ekonomiska aktörer spara de uppgifter som anges i punkt 2, tillsammans med kundens namn och adress, i ett år från och med den dag då transaktionen ägde rum. Under den perioden ska uppgifterna ställas till förfogande för inspektion på begäran av de behöriga inspektionsmyndigheterna eller brottsbekämpande myndigheterna.

3.  I syfte att kontrollera överensstämmelse med denna förordning och att upptäcka och förhindra olaglig tillverkning av sprängämnen ska ekonomiska aktörer spara de uppgifter som anges i punkt 2 samt kundens namn och adress i ett år från och med den dag då transaktionen ägde rum. Under den perioden ska uppgifterna ställas till förfogande för inspektion på begäran av de behöriga inspektionsmyndigheterna eller brottsbekämpande myndigheterna.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Rapporteringskraven enligt denna artikel ska omfatta de produkter som innehåller reglerade sprängämnesprekursorer som uppfyller alla följande kriterier:

 

(a) Prekursorn finns förtecknad som en ingrediens på etiketten eller i säkerhetsdatabladet.

 

(b) Koncentrationen av prekursorn är högre än 1 procent (eller 3 N i viktprocent för kvävehaltiga gödselmedel).

 

(c) Prekursorn kan utvinnas utan komplikationer.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att upptäcka och förhindra olaglig tillverkning av sprängämnen ska ekonomiska aktörer rapportera transaktioner avseende reglerade sprängämnesprekursorer, inklusive transaktioner där professionella användare deltar, om det finns rimliga skäl att misstänka att avsikten är att använda ämnet eller blandningen för olaglig tillverkning av sprängämnen.

I syfte att upptäcka och förhindra olaglig tillverkning av sprängämnen ska ekonomiska aktörer och nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder rapportera transaktioner avseende reglerade sprängämnesprekursorer, inklusive transaktioner där professionella användare deltar, om det finns rimliga skäl att misstänka att avsikten är att använda ämnet eller blandningen för olaglig tillverkning av sprängämnen.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ekonomiska aktörer ska rapportera sådana misstänkta transaktioner efter att ha beaktat alla omständigheter och i synnerhet om den potentiella kunden uppvisar ett eller flera av följande beteenden:

Ekonomiska aktörer och nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder ska rapportera sådana misstänkta transaktioner efter att ha beaktat alla omständigheter och i synnerhet om den potentiella kunden uppvisar ett eller flera av följande beteenden:

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Andra ekonomiska aktörer än nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder ska ha inrättat förfaranden för att upptäcka misstänkta transaktioner, anpassade för den miljö i vilken den reglerade sprängämnesprekursorn erbjuds.

2.  Ekonomiska aktörer och nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder ska ha inrättat förfaranden för att upptäcka misstänkta transaktioner, anpassade för den miljö i vilken den reglerade sprängämnesprekursorn erbjuds.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Ekonomiska aktörer får vägra att genomföra den misstänkta transaktionen och ska rapportera den misstänkta transaktionen eller försöket till transaktion inom 24 timmar, med kundens identitet om möjligt, till den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat där den misstänkta transaktionen genomfördes eller försöket skedde.

3.  Ekonomiska aktörer och nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder får vägra att genomföra den misstänkta transaktionen. De ska rapportera den misstänkta transaktionen eller försöket till transaktion inom 24 timmar, om möjligt med kundens identitet och alla relevanta uppgifter som har fått dem att betrakta transaktionen som misstänkt, till den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat där den misstänkta transaktionen genomfördes eller försöket skedde. Om en ekonomisk aktör eller en nätbaserad marknadsplats som fungerar som mellanhand inte kan rapportera inom 24 timmar ska den rapportera utan onödiga dröjsmål.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera nationella kontaktpunkter med ett tydligt angivet telefonnummer och en tydligt angiven e-postadress för rapportering av misstänkta transaktioner. De nationella kontaktpunkterna ska finnas tillgängliga varje dag dygnet runt.

4.  Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera nationella kontaktpunkter med ett tydligt angivet telefonnummer och en tydligt angiven e-postadress, ett webbformulär eller något annat effektivt verktyg för rapportering av misstänkta transaktioner. De nationella kontaktpunkterna ska finnas tillgängliga varje dag dygnet runt.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla fortbildning så att de brottsbekämpande myndigheterna, beredskapspersonal och tullmyndigheterna känner igen reglerade sprängämnesprekursorer i form av ämnen och blandningar vid tjänsteutövning och kan reagera snabbt och korrekt på misstänkt verksamhet.

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla fortbildning så att de brottsbekämpande myndigheterna, beredskapspersonal och tullmyndigheterna känner igen reglerade sprängämnesprekursorer i form av ämnen och blandningar vid tjänsteutövning och kan reagera snabbt och korrekt på misstänkt verksamhet. Medlemsstaterna får begära ytterligare specifik fortbildning från Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol).

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  För att underlätta samarbetet och säkerställa att alla berörda parter genomför denna förordning på ett ändamålsenligt sätt ska medlemsstaterna organisera regelbundna utbyten mellan brottsbekämpande myndigheter, nationella tillsynsmyndigheter, ekonomiska aktörer, nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder samt företrädare för de yrkessektorer som använder reglerade sprängämnesprekursorer. Ekonomiska aktörer ska ansvara för att informera sin personal om hur sprängämnesprekursorer ska tillhandahållas enligt denna förordning och för att öka personalens medvetenhet om detta.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Information om hur misstänkta transaktioner kan kännas igen och rapporteras.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Information om lagringsarrangemang som säkerställer att en reglerad sprängämnesprekursor förvaras säkert.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska säkerställa att de riktlinjer som anges i punkt 1 finns på unionens samtliga officiella språk.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat som begränsar eller förbjuder ämnen i enlighet med punkt 1, 2 eller 3 ska underrätta ekonomiska aktörer och nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder i den medlemsstaten om dessa begränsningar eller förbud.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 får kommissionen, efter samråd med medlemsstaten och, i tillämpliga fall, tredje parter, besluta att den åtgärd som vidtagits av medlemsstaten inte är befogad och begära att medlemsstaten återkallar den.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 5 får kommissionen, efter samråd med medlemsstaten och, i tillämpliga fall, tredje parter, besluta att den åtgärd som vidtagits av medlemsstaten inte är befogad och begära att medlemsstaten återkallar den. Den nationella kontaktpunkten i den berörda medlemsstaten ska underrätta ekonomiska aktörer och nätbaserade marknadsplatser som fungerar som mellanhänder i den medlemsstaten om beslutet.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tidigast den [sex år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas] ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre lagstiftning.

Senast den [fyra år efter den dag då denna förordning träder i kraft] ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ämnen som i sig eller i form av blandningar eller ämnen som innehåller dem inte får tillhandahållas eller införas, innehas eller användas av enskilda personer, förutom i koncentrationer som motsvarar eller understiger de gränsvärden som anges i kolumn 2.

Ämnen som i sig eller i form av blandningar eller ämnen som innehåller dem inte får tillhandahållas eller införas, innehas eller användas av enskilda personer, förutom i koncentrationer som motsvarar eller understiger de gränsvärden som anges i kolumn 2, och som omfattas av krav på rapportering inom 24 timmar vid misstänkta transaktioner.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Bilaga II – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ämnen som i sig eller i form av blandningar omfattas av rapporteringskrav vid misstänkta transaktioner

Ämnen som i sig eller i form av blandningar omfattas av krav på rapportering inom 24 timmar vid misstänkta transaktioner.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga III – tabell – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Ange om prekursorn eller prekursorerna är avsedd(a) att införas och/eller användas i en annan medlemsstat än den som utfärdar detta tillstånd eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

( ) Ja

 

( ) Nej

 

Adress:

 

Tidsram för införseln och/eller användningen av prekursorn eller prekursorerna:

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Bilaga III –tabell – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Ange om prekursorn eller prekursorerna är avsedd(a) att tillhandahållas för försäljning på nätbaserade eller icke nätbaserade marknadsplatser.

 

( ) Ja

 

( ) Nej

 

Marknadsplatsens namn:

 

Adress:

(1)

EUT C 367, 10.10.2018, s. 35.


MOTIVERING

Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer regleras i nuläget genom förordning (EU) nr 98/2013. I denna förordning fastställs delvis harmoniserade bestämmelser som begränsar utsläpp på marknaden av kemiska ämnen såsom väteperoxid och salpetersyra (och blandningar som innehåller dessa ämnen). Generellt sett förbjuds ”enskilda personer” att inneha och använda dessa kemikalier. Medlemsstaterna har emellertid rätt att bevilja kontrollerad tillgång för legitima avsedda ändamål genom att inrätta nationella tillstånds- eller registreringssystem. Ekonomiska aktörer som släpper ut dessa ämnen på marknaden måste märka dem och rapportera misstänkta transaktioner till de nationella kontaktpunkterna. De ovannämnda restriktionerna och skyldigheterna gäller inte professionella användare.

Kommissionen har genomfört en Refit-efterhandsutvärdering av medlemsstaternas genomförande av förordning (EU) nr 98/2013. Vid denna utvärdering upptäcktes flera svaga punkter, såsom stora skillnader mellan olika medlemsstaters tillstånds-/registreringssystem, förvirring bland de ekonomiska aktörerna kring exakt vilka produkter som omfattas av förordningen samt problem med de nationella myndigheternas övervakning av internetförsäljning, import och förflyttningar inom EU.

Den 17 april 2018 ingav kommissionen detta nya förslag (som innebär att förordning (EU) nr 98/2013 upphävs) som ska åtgärda de befintliga bristerna. Förslaget ingår i ett ”säkerhetspaket” som syftar till att skydda europeiska medborgare bättre mot terrorism och andra former av allvarlig brottslighet. Syftet är att åtgärda de avsevärda brister som identifierats. Huvuddragen i det nya förslaget omfattar avskaffande av registreringssystemet, förtydligande av definitioner såsom ekonomiska aktörer och enskilda personer (som nu även omfattar juridiska personer) och skyldighet för ekonomiska aktörer att kontrollera tillstånd vid försäljning (motivering, s. 10–17).

De allmänna målen är följande:

1. Att säkerställa att den inre marknaden fungerar väl genom att förebygga snedvridning av konkurrensen och handelshinder (konsekvensbedömning, s. 21).

2. Att säkerställa en hög säkerhetsnivå genom åtgärder för att förebygga och bekämpa brottslighet.

De särskilda målen är följande:

1. Att ytterligare begränsa tillgången till vissa sprängämnesprekursorer och att skärpa kontrollerna.

2. Att anpassa restriktioner och kontroller till framväxande hot i samband med sprängämnesprekursorer.

3. Att förbättra de behöriga myndigheternas upprätthållande av förordningen.

4. Att förbättra överföringen av information och efterlevnaden i hela försörjningskedjan.

5. Att underlätta handel inom EU och förebygga snedvridning av konkurrensen.

6. Att förbättra tydligheten i förordningen och säkerställa att den tillämpas på ett enhetligt sätt (konsekvensbedömning, s. 21).

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag till förordning om sprängämnesprekursorer (COM(2018) 209 final - 2018/0103 (COD)). Hemgjorda sprängämnen användes i runt 40 % av de terroristattacker som utfördes i EU under 2015 och 2016. Detta visar att det finns behov av att åtgärda brister för att minska möjligheterna att få tillgång till mycket farliga ämnen. Föredraganden anser emellertid att vissa aspekter av kommissionens förslag skulle kunna förbättras ytterligare, särskilt genom förtydliganden och specifikationer.

Slutligen rekommenderar föredraganden att de föreslagna ändringarna godkänns och att det ändrade förslaget översänds till plenarförsamlingen för antagande.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Referensnummer

COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD)

Framläggande för parlamentet

17.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

28.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

28.5.2018

JURI

28.5.2018

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

16.5.2018

ITRE

28.5.2018

IMCO

16.5.2018

JURI

23.4.2018

Föredragande

       Utnämning

Andrejs Mamikins

4.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

11.6.2018

18.10.2018

19.11.2018

10.12.2018

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Josef Weidenholzer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marek Jurek, Jean Lambert, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lucy Anderson, Margrete Auken

Ingivande

18.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

ENF

Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

GUE/NGL

Martina Anderson, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Margrete Auken, Romeo Franz, Jean Lambert, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 22 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy