Procedură : 2018/0811(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0476/2018

Texte depuse :

A8-0476/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.9

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0009

RAPORT     *
PDF 509kWORD 58k
19.12.2018
PE 630.640v02-00 A8-0476/2018

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportoare: Danuta Maria Hübner

  (Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții (13166/2018 — C8-0464/2018-2018/0811 (CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Băncii Europene de Investiții adresată Consiliului de a modifica statutul Băncii Europene de Investiții (13166/2018),

–  având în vedere articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0464/2018),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0476/2018),

1.  aprobă propunerea;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

La 15 octombrie 2018, BEI a prezentat Consiliului o cerere de modificare a articolelor 4, 7, 9 și 11 din statutul său.

Aceasta urmează procedura prevăzută la articolul 308 din TFUE, conform căreia „Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială, la cererea Băncii Europene de Investiții și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei [...], poate modifica statutul băncii.”

Prin modificările specifice propuse, BEI își propune să adapteze statutul băncii la noua situație creată de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Propunerea reflectă viitoarea ieșire a Regatului Unit din UE în statutul BEI prin reducerea numărului de directori cu unul, de la douăzeci și nouă la douăzeci și opt, eliminând Regatul Unit de pe lista acționarilor BEI și reducând capitalul BEI cu valoarea cotei deținute de Regatul Unit. Această ajustare automată reprezintă soluția imediată pentru noua situație creată de ieșirea Regatului Unit, în timp ce, în paralel, sunt în curs discuții privind înlocuirea cotei Regatului Unit și creșterea viitoare a capitalului BEI, ceea ce va implica o decizie a Consiliului guvernatorilor BEI.

Modificările statutului propuse ar duce, de asemenea, la creșterea numărului de membri supleanți ai BEI. În prezent, există nouăsprezece administratori supleanți, unii dintre ei fiind numiți în comun de grupuri de state membre. BEI propune creșterea numărului de administratori supleanți, astfel încât numărul acestora să fie cel puțin egal cu numărul de state membre, statele membre mari numind doi membri supleanți. Prin această modificare s-ar asigura un număr suficient de supleanți, astfel încât directorii să poată fi înlocuiți într-un mod mai eficient atunci când lipsesc.

În cele din urmă, BEI propune extinderea votului cu majoritate calificată în Consiliul de administrație și în Consiliul guvernatorilor la trei domenii: decizia privind planul de activitate al BEI, numirea membrilor Comitetului de direcție și aprobarea Regulamentului de procedură.

În Consiliul guvernatorilor, deciziile necesită o majoritate de membri reprezentând cel puțin 50 % din capitalul subscris, iar în Consiliul de administrație, o majoritate de cel puțin o treime dintre membrii cu drept de vot, reprezentând cel puțin 50 % din capitalul subscris.

În toate cele trei domenii de decizie (planul de activitate al BEI, numirea membrilor Comitetului de direcție și aprobarea Regulamentului de procedură) o majoritate calificată va necesita optsprezece voturi pentru și 68 % din capitalul subscris. Acest prag mai ridicat urmărește să compenseze ponderea mai mare a statelor membre mari, creată de ieșirea Regatului Unit din UE.

Raportoarea salută propunerea făcută de BEI, care va permite adaptarea guvernanței BEI la retragerea Regatului Unit din Uniune și sporirea eficienței și eficacității acesteia.

Ea se așteaptă la un acord rapid privind modificarea statutul BEI în cadrul Consiliului, astfel încât ajustările să poată intra în vigoare la timp pentru retragerea Regatului Unit din Uniune.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (11.12.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții

(13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))

Raportoare pentru aviz: Eider Gardiazabal Rubial

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) și alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 15 octombrie 2018, BEI a prezentat Consiliului o cerere de modificare a articolelor 4, 7, 9 și 11 din statutul său.

Aceasta urmează procedura prevăzută la articolul 308 din TFUE, conform căreia „Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială, la cererea Băncii Europene de Investiții și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei [...], poate modifica statutul băncii.”

Prin modificările specifice propuse, BEI își propune să adapteze statutul băncii la noua situație creată de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Propunerea reflectă viitoarea ieșire a Regatului Unit din UE în statutul BEI, printre altele, prin reducerea capitalului BEI cu valoarea cotei deținute de Regatul Unit. Această ajustare automată reprezintă soluția imediată pentru noua situație creată de retragerea Regatului Unit. Comisia pentru bugete remarcă faptul că, pentru a menține capacitatea BEI de a-și atinge obiectivele de politică, sunt în curs de desfășurare discuții privind o viitoare creștere a capitalului BEI, ceea ce necesită o decizie a Consiliului guvernatorilor BEI.

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, să propună aprobarea proiectului Consiliului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Modificarea Statutului BEI

Referințe

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

12.11.2018

Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Eider Gardiazabal Rubial

21.11.2018

Procedură simplificată - data deciziei

21.11.2018

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea statutelor BEI

Referințe

13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS)

Data consultării PE

25.10.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

AFCO

12.11.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

BUDG

12.11.2018

ECON

12.11.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ECON

21.11.2018

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Danuta Maria Hübner

12.11.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

12.11.2018

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Data depunerii

19.12.2018

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate