Postup : 2018/0203(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0477/2018

Předložené texty :

A8-0477/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 16.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0103

ZPRÁVA     ***I
PDF 237kWORD 88k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2019

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Emil Radev

POZM. NÁVRHY
  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0378),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0242/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0477/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  V zájmu řádného fungování vnitřního trhu je nezbytné zlepšit a urychlit spolupráci soudů při dokazování.

(1)  V zájmu řádného fungování vnitřního trhu a rozvoje evropského prostoru občanského práva, který by se řídil zásadou vzájemné důvěry a vzájemného uznávání soudních rozhodnutí, je nezbytné dále zlepšit a urychlit spolupráci soudů členských států v oblasti dokazování.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Pro účely tohoto nařízení by měl být pojem „soud“ definován široce, tak aby nepokrýval pouze soudy v úzkém slova smyslu (soudy, které vykonávají soudní funkce), ale také další subjekty či orgány, které jsou ve vnitrostátním právním řádu příslušné k dokazování v souladu s tímto nařízením, jako je tomu v některých členských státech a v určitých situacích např. u donucovacích orgánů či notářů.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Je klíčové, aby byly k dispozici účinné prostředky pro získávání, uchovávání a předkládání důkazů a aby byla řádně zohledňována práva obhajoby a potřeba chránit důvěrné informace. V této souvislosti je důležité podněcovat využívání moderních technologií.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Aby se zajistilo rychlé předávání žádostí a sdělení, měly by se používat všechny vhodné prostředky moderních komunikačních technologií. Proto by mělo být zavedeno pravidlo, že veškerá komunikace a výměna listin by měla probíhat pomocí decentralizovaného informačního systému sestávajícího z vnitrostátních informačních systémů.

(3)  Aby se účinně zajistilo přímé a rychlé předávání žádostí a sdělení, měly by se používat všechny vhodné prostředky moderních komunikačních technologií, přičemž je třeba zohledňovat neustálý vývoj těchto technologií. Proto by mělo být zavedeno pravidlo, že veškerá komunikace a výměna listin by měla probíhat pomocí decentralizovaného informačního systému sestávajícího z vnitrostátních informačních systémů.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Decentralizovaný informační a telekomunikační (IT) systém by se měl zakládat na systému e-CODEX a měla by jej spravovat agentura eu-LISA. Agentuře eu-LISA by měly být poskytovány dostatečné prostředky na zavedení a údržbu takového systému i na poskytování technické podpory pro případy, kdy by se při fungování systému objevily problémy. Komise by měla co nejdříve, nejpozději ovšem do konce roku 2019, předložit návrh nařízení o přeshraniční komunikaci při soudních řízeních (e-CODEX). 

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V zájmu zajištění vzájemného uznávání digitálních důkazů by těmto důkazům získaným v jednom členském státě v souladu s jeho právem nemělo být odepřeno uznání jako důkazů v jiných členských státech pouze z důvodu jejich digitální povahy.

(4)  V zájmu zajištění vzájemného uznávání digitálních důkazů by těmto důkazům získaným v jednom členském státě v souladu s jeho právem nemělo být odepřeno uznání jako důkazů v jiných členských státech z důvodu jejich digitální povahy. Tímto není dotčeno rozhodování – v souladu s vnitrostátními právními předpisy – o kvalitě a hodnotě důkazů, ať už se jedná o důkazy digitální či jiné povahy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Postup pro získávání, uchovávání a předkládání důkazů by měl zajistit dodržování procesních práv stran a chránit osobní údaje a soukromí, při zajištění jejich integrity a důvěrnosti, v souladu s platnými unijními právními předpisy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Moderní komunikační technologie, zejména videokonference, které jsou důležitým prostředkem pro zjednodušení a urychlení dokazování, se v současné době nevyužívají v plném rozsahu. V případech, kdy je třeba provést dokazování výslechem osoby, která má bydliště v jiném členském státě, jako svědka, strany nebo znalce, měl by soud provést dokazování přímo prostřednictvím videokonference, mají-li ji příslušné soudy k dispozici, pokud se domnívá, že použití této technologie je s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu vhodné.

(6)  Moderní komunikační technologie, zejména videokonference, které jsou důležitým a přímým prostředkem pro zjednodušení a urychlení dokazování, se v současné době nevyužívají v plném rozsahu. V případech, kdy je třeba provést dokazování výslechem osoby, která má bydliště v jiném členském státě, jako svědka, strany nebo znalce, měl by soud provést dokazování přímo prostřednictvím videokonference nebo jakékoli jiné vhodné technologie komunikace na dálku, mají-li ji příslušné soudy k dispozici, pokud se ovšem soud nedomnívá, že použití této technologie je nevhodné pro řádný průběh příslušného řízení. Pravidla pro využívání těchto prostředků komunikace by měla být technologicky neutrální a zohledňovat budoucí technologická řešení. Pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy dotčeného členského státu, využití této technologie by mělo podléhat souhlasu osoby, které má být vyslechnuta.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby se zjednodušilo dokazování prostřednictvím diplomatických úředníků nebo konzulárních zástupců, mohou tyto osoby na území jiného členského státu v oblasti, v níž vykonávají své funkce, provádět dokazování bez nutnosti předchozí žádosti tím, že vyslechnou státní příslušníky členského státu, který zastupují, bez donucení v souvislosti s řízeními probíhajícími před soudy členského státu, který zastupují.

(7)  Aby se zjednodušilo dokazování prostřednictvím diplomatických pracovníků nebo konzulárních zástupců, mohou tyto osoby na území jiného členského státu, v němž jsou akreditovány, provádět dokazování v prostorách své diplomatické mise či konzulátu, bez nutnosti předchozí žádosti tím, že vyslechnou státní příslušníky členského státu, který zastupují, v souvislosti s řízeními probíhajícími před soudy členského státu, který zastupují, pokud osoba, která má být vyslechnuta, spolupracuje na dokazování dobrovolně.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Je důležité zajistit, aby bylo toto nařízení uplatňováno v souladu s právními předpisy Unie na ochranu údajů a aby byla dodržována ochrana soukromí, jak je zakotvena v Listině základních práv Evropské unie. Dále je důležité zajistit, aby jakékoli zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení bylo prováděno v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES. Osobní údaje podle tohoto nařízení by měly být zpracovávány pouze pro konkrétní účely stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy a spíše jich, z důvodu vytvoření právního rámce, který by zajistil rychlé předávání žádostí a sdělení týkajících se dokazování, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(8)  Jelikož cílů tohoto nařízení nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy a spíše jich, z důvodu vytvoření zjednodušeného právního rámce, který by zajistil přímé, účinné a rychlé předávání žádostí a sdělení týkajících se dokazování, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Toto nařízení usiluje o posílení účinnosti a zrychlení soudních řízení díky zjednodušení a racionalizaci mechanismů spolupráce ve věci dokazování v přeshraničních řízeních a současně se snaží napomáhat omezování zpoždění a nákladů, jimž čelí jednotlivci i podniky. Větší právní jistota společně s jednoduššími, zracionalizovanými a digitalizovanými postupy může navíc podnítit jednotlivce i podniky k tomu, aby se podíleli na přeshraničních transakcích, čímž se posílí obchod v EU, a tedy i fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Za účelem aktualizace jednotných formulářů v přílohách nebo technických úprav uvedených formulářů by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016*. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(11)  Komisi by se měla svěřit pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem vymezení podrobných pravidel pro fungování decentralizovaného IT systému a stanovení minimálních technických norem a požadavků pro využívání videokonferencí. Tyto akty v přenesené pravomoci by měly zaručit účinné, spolehlivé a snadné předávání relevantních informací prostřednictvím decentralizovaného IT systému a měly by také zajistit, aby videokonference zaručovaly vysoce kvalitní komunikaci a interakce v reálném čase. Za účelem aktualizace jednotných formulářů v přílohách nebo technických úprav uvedených formulářů by navíc měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016*. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 1 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro účely tohoto nařízení se „soudem“ rozumí jakýkoli justiční orgán v členském státě, který je příslušný k dokazování podle tohoto nařízení.;

4.  Pro účely tohoto nařízení se „soudem“ rozumí jakýkoli orgán v členském státě, který je podle zákonů tohoto státu příslušný k dokazování podle tohoto nařízení.“;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Žádosti a sdělení podle tohoto nařízení se předávají prostřednictvím decentralizovaného informačního systému sestávajícího z vnitrostátních informačních systémů propojených prostřednictvím komunikační infrastruktury, jež umožňuje zabezpečenou a spolehlivou přeshraniční výměnu informací mezi vnitrostátními informačními systémy.

1.  Žádosti a sdělení podle tohoto nařízení se předávají prostřednictvím decentralizovaného informačního systému sestávajícího z vnitrostátních informačních systémů propojených prostřednictvím komunikační infrastruktury, jež umožňuje bezpečnou, zabezpečenou a spolehlivou přeshraniční výměnu informací (a to i v reálném čase) mezi vnitrostátními informačními systémy, přičemž řádně dodržuje základní práva a svobody. Uvedený decentralizovaný informační systém je založen na systému e-CODEX.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na žádosti a sdělení předávané prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v odstavci 1 se použije obecný právní rámec pro používání služeb vytvářejících důvěru stanovený v nařízení Rady (EU) č. 910/201420 .

2.  Na žádosti a sdělení předávané prostřednictvím decentralizovaného informačního systému uvedeného v odstavci 1 se použije obecný právní rámec pro používání kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru stanovený v nařízení Rady (EU) č. 910/201420.

_________________

_________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud žádosti a sdělení uvedené v odstavci 1 vyžadují nebo obsahují pečeť nebo vlastnoruční podpis, lze namísto nich použít „kvalifikované elektronické pečetě“ a „kvalifikované elektronické podpisy“, jak jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

3.  Pokud žádosti a sdělení uvedené v odstavci 1 vyžadují nebo obsahují pečeť nebo vlastnoruční podpis, lze namísto nich použít „kvalifikované elektronické pečetě“ a „kvalifikované elektronické podpisy“, jak jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, pokud je plně zajištěno, že dotčené osoby byly o těchto dokumentech informovány s dostatečným předstihem a zákonným způsobem.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 s cílem doplnit toto nařízení tím, že stanoví podrobná pravidla pro fungování decentralizovaného informačního systému. Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby systém zaručoval účinnou, spolehlivou a bezproblémovou výměnu příslušných informací i vysokou úroveň zabezpečení při předávání informací a ochranu soukromí a osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (ES) 2002/58.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 6 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud předání v souladu s odstavcem 1 není možné v důsledku nepředvídatelného a výjimečného selhání decentralizovaného informačního systému nebo pokud toto předání není možné v jiných výjimečných případech, provede se předání co nejrychlejším způsobem, který dožádaný členský stát označil za přijatelný.“;

4.  Pokud předání v souladu s odstavcem 1 není možné v důsledku nepředvídatelného a výjimečného selhání decentralizovaného informačního systému nebo pokud toto předání není možné v jiných výjimečných případech, provede se předání co nejrychlejším způsobem, u nějž dožádaný členský stát uvedl, že je přijatelný.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přímé dokazování prostřednictvím videokonference

Přímé dokazování prostřednictvím technologie komunikace na dálku

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případech, kdy je třeba provést dokazování výslechem osoby, která má bydliště v jiném členském státě, jako svědka, strany nebo znalce, a soud nežádá příslušný soud jiného členského státu o dokazování v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a), provede soud přímé dokazování v souladu s článkem 17 prostřednictvím videokonference, mají-li ji příslušné soudy k dispozici, pokud se domnívá, že použití této technologie je s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu vhodné.

1.  V případech, kdy je třeba provést dokazování výslechem osoby, která má bydliště v jiném členském státě, jako svědka, strany nebo znalce, a soud nežádá příslušný soud jiného členského státu o dokazování v souladu s čl. 1 odst. 1 písm. a), provede soud přímé dokazování v souladu s článkem 17 prostřednictvím videokonference nebo jiných odpovídajících komunikačních technologií, mají-li ji příslušné soudy k dispozici, pokud se s ohledem na specifické okolnosti daného případu nedomnívá, že použití této technologie je nevhodné pro zaručení spravedlivého průběhu řízení.

 

 

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Pokud to vyžadují vnitrostátní právní předpisy dožadujícího členského státu, využití videokonference nebo jiné vhodné technologie komunikace na dálku podléhá souhlasu osoby, které má být vyslechnuta.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je podána žádost o přímé dokazování prostřednictvím videokonference, koná se výslech v prostorách soudu. Dožadující soud a ústřední orgán nebo příslušný orgán uvedené v čl. 3 odst. 3 nebo soud, v jehož prostorách se má konat výslech, se dohodnou na praktických opatřeních pro videokonferenci.

2.  Pokud je podána žádost o přímé dokazování prostřednictvím videokonference nebo jakékoli jiné vhodné technologie komunikace na dálku, koná se výslech v prostorách soudu. Dožadující soud a ústřední orgán nebo příslušný orgán uvedené v čl. 3 odst. 3 nebo soud, v jehož prostorách se má konat výslech, se dohodnou na praktických opatřeních pro videokonferenci. Tato ujednání musí být v souladu s minimálními technickými normami a požadavky platnými pro využívání videokonferencí, které se vymezí v souladu s odstavcem 3a.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Elektronický systém pro dokazování zajistí, aby byly ochráněny profesní tajemství a povinnost mlčenlivosti.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud se provádí dokazování prostřednictvím videokonference:

3.  Pokud se provádí dokazování prostřednictvím videokonference nebo jiné dostupné komunikační technologie:

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě potřeby a na žádost dožadujícího soudu, osoby, která má být vyslechnuta, nebo soudce v dožádaném členském státě, který se účastní výslechu, zajistí ústřední orgán nebo příslušný orgán uvedené v čl. 3 odst. 3, aby osoba, která má být vyslechnuta, nebo soudce měli k dispozici tlumočníka.“;

b)  v případě potřeby a na žádost dožadujícího soudu, osoby, která má být vyslechnuta, nebo soudce v dožádaném členském státě, který se účastní výslechu, zajistí ústřední orgán nebo příslušný orgán uvedené v čl. 3 odst. 3, aby osoba, která má být vyslechnuta, nebo soudce měli k dispozici kvalifikovaného tlumočníka.“;

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 s cílem doplnit toto nařízení tím, že stanoví minimální standardy a požadavky pro využívání videokonferencí.

 

Při výkonu této pravomoci Komise zajistí, aby videokonference zaručovaly vysoce kvalitní komunikaci a interakce v reálném čase Komise dále zajistí, aby bylo při předávání údajů dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany soukromí a osobních údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí (ES) 2002/58.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 a – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Soud osobě, která má být vyslechnuta, a stranám, včetně jejich právních zástupců, oznámí datum, čas a místo konání výslechu prostřednictvím videokonference nebo jakékoli jiné vhodné technologie komunikace na dálku a podmínky pro účast na něm. Strany a jejich právní zástupci od příslušného soudu obdrží pokyny ohledně postupu pro předkládání písemností nebo jiných materiálů v průběhu výslechu prostřednictvím videokonference nebo jakékoli jiné vhodné technologie komunikace na dálku.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 b – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dokazování prostřednictvím diplomatických úředníků nebo konzulárních zástupců

Dokazování prostřednictvím diplomatických pracovníků nebo konzulárních zástupců

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 17 b – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Diplomatičtí úředníci nebo konzulární zástupci jednoho členského státu mohou na území jiného členského státu v oblasti, v níž vykonávají své funkce, provádět dokazování bez nutnosti předchozí žádosti podle čl. 17 odst. 1 tím, že vyslechnou státní příslušníky členského státu, který zastupují, bez donucení v souvislosti s řízeními probíhajícími před soudy členského státu, který zastupují.“;

Diplomatičtí pracovníci nebo konzulární zástupci jednoho členského státu mohou na území jiného členského státu, v němž jsou akreditováni, provádět v prostorách diplomatické mise nebo konzulátu dokazování bez nutnosti předchozí žádosti podle čl. 17 odst. 1 tím, že vyslechnou státní příslušníky členského státu, který zastupují, v souvislosti s řízeními probíhajícími před soudy členského státu, který zastupují. K tomuto dokazování může dojít pouze v případě, že je spolupráce vyslýchané osoby dobrovolná. Dokazování je prováděno pod dohledem dožadujícího soudu a v souladu s jeho vnitrostátním právem.“;

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 18 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Digitálním důkazům získaným v jednom členském státě v souladu s jeho právem se nesmí upřít postavení důkazů v jiných členských státech pouze z důvodu jejich digitální povahy.“;

Digitální povaha důkazů získaných v jednom členském státě v souladu s jeho právem nezakládá důvod umožňující upřít jim postavení důkazů v jiných členských státech. Otázku toho, zda jsou příslušné důkazy digitální povahy, či nikoli, nelze při rozhodování o kvalitě a hodnotě těchto důkazů zohledňovat. “;

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Oddíl 6 a (nový) – článek 18 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  za článek 18 se doplňuje nový oddíl 6a, který zní:

 

Oddíl 6a

 

Zpracovávání osobních údajů

 

Článek 18b

 

Zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení, včetně výměny či předávání osobních údajů příslušnými orgány, probíhá v souladu s nařízením (EU) 2016/679. Jakákoli výměna či předávání informací ze strany příslušných orgánů na úrovni Unie probíhá v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001. Osobní údaje, které nejsou pro vyřízení daného případu relevantní, jsou neprodleně vymazány.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 20 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 19 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 6 odst. 3a, čl. 17a odst. 3a a čl. 19 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu 5 let od ... [den vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 20 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3a, čl. 17a odst. 3a a čl. 19 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 20 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 19 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3a, čl. 17a odst. 3a nebo čl. 19 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 22 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do [dva roky od data použitelnosti] zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

1.  Nejpozději do [jeden rok od vstupu v platnost] zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1206/2001

Čl. 23 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejdříve [pět let od data použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

1.  Nejpozději [čtyři roky od data použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, a bude-li to vhodné, spolu s touto zprávou i legislativní návrh.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti návrhu

Jedním z úkolů EU je vytvořit evropský prostor práva v občanských věcech založený na zásadách vzájemné důvěry a vzájemného uznávání soudních rozhodnutí. Tento prostor práva se neobejde bez přeshraniční justiční spolupráce. Za tímto účelem a s cílem usnadnit řádné fungování vnitřního trhu přijala EU právní předpisy týkající se přeshraničního doručování soudních písemností a spolupráce při dokazování. Tyto nástroje mají zásadní význam při regulaci justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech mezi členskými státy. Jejich společným cílem je poskytnout účinný rámec pro přeshraniční justiční spolupráci. Tyto nástroje nahradily původní mezinárodní, těžkopádnější systém Haagských úmluv mezi členskými státy.

Hladká spolupráce mezi soudy je rovněž nezbytná pro řádné fungování vnitřního trhu. V roce 2018 bude mít přeshraniční dopady přibližně 3,4 milionu občanských a obchodních soudních řízení v EU. V mnoha takových řízeních je nutné získat důkazy z jiného členského státu; nařízení o dokazování poskytuje nástroje, které usnadní k těmto důkazům přístup.

Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 zřizuje celounijní systém pro přímé a rychlé předávání a vyřizování žádostí o dokazování mezi soudy a stanoví přesná pravidla, pokud jde o formu a obsah takových žádostí. Zejména jím byla zdokonalena příslušná Haagská úmluva tím, že byl zaveden moderní a účinný systém přímého jednání mezi soudy (předávání žádostí a zpětné předávání získaných důkazů). Zmíněné nařízení rovněž umožňuje přímé dokazování soudy v jiných členských státech.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj má za to, že návrh Komise je dobře načasovaný a je také dobrou reakcí na program REFIT. Je důležité, že soudy členských států získávají příležitost využívat moderní technologie pro účely lepšího a rychlejší přístupu ke spravedlnosti. Není možné toho dosáhnout bez nezbytného přizpůsobení pravidel upravujících dokazování, zejména v přeshraničních případech. Stávající nařízení stanoví pouze opatření, jež doplňují opatření, která jsou již dnes zavedena ve vnitrostátním právu členských států. Mají-li tedy být soudy členských států schopny v plné míře využívat nové technologie komunikace na dálku, pozměněné nařízení může být třeba doplnit o přezkum pravidel platných na vnitrostátní úrovni v členských státech.

Je také třeba dále vyjasnit určité problémy v návrhu Komise. Pokud jde o definici soudu, mělo by být vyjasněno vzájemné uznávání pravidel členských států, podle nějž dotčený státy určují, který subjekt je příslušný k dokazování.

Nařízení by dále mělo být technologicky neutrální. Proto by měl být namísto pouhé „videokonference“ uplatňován pojem technologií komunikace na dálku. Mělo by být rovněž vyjasněno, že jakákoli takto využívaná technologie komunikace na dálku by měla zajistit dodržování profesního tajemství a povinnosti mlčenlivosti.

Pokud se dále jedná o navrhované pravidlo umožňující dokazování ze strany diplomatických pracovníků, bylo by rozumné sladit jej s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z roku 1961. Tomuto personálu by mělo být umožněno dokazovat pouze v členském státě, ve kterém je akreditován, a v prostorách diplomatické mise či konzulátu jeho země.

Zpravodaj je přesvědčen, že při dokazování by vyslýchaná osoba, strany a jejich právníci měli být řádně informováni o všech podmínkách jejich účasti na příslušné videokonferenci (či přenosu na dálku jinou technologií) a o postupu, kterým se bude předkládání důkazů řídit.

Zpravodaj se rovněž domnívá, že v souvislosti s rychlým vývojem komunikačních technologií je rovněž velmi důležité zpracovávání a ochrana osobních údajů.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

Referenční údaje

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Datum předložení EP

31.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

10.9.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Datum přijetí

10.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum předložení

19.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí