Menetlus : 2018/0203(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0477/2018

Esitatud tekstid :

A8-0477/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/02/2019 - 16.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0103

RAPORT     ***I
PDF 215kWORD 96k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Emil Radev

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 28. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0378),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 81, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0243/2018),

-  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0477/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Siseturu nõuetekohase toimimise huvides on vaja täiustada ja kiirendada kohtute koostööd tõendite kogumisel.

(1)  Siseturu nõuetekohase toimimise ning vastastikusel usaldusel ja kohtuotsuste tunnustamisel rajaneva Euroopa tsiviilõigusala loomise huvides on vaja täiustada ja kiirendada kohtute koostööd tõendite kogumisel.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Käesolevas määruses tuleks mõistele „kohus“ anda lai tähendus, nii et see ei hõlmaks ainult kohtuid kui kohtulike funktsioonide täitjaid selle sõna ranges tähenduses, vaid ka teisi organeid või asutusi, kes on riigis kehtiva õiguse alusel pädevad käesoleva määruse kohaselt tõendeid koguma, nagu teatavates liikmesriikides ja konkreetsetes olukordades õiguskaitseasutused või notarid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Oluline on tõhusate meetmete kasutamise võimalus tõendusmaterjali saamiseks, säilitamiseks ja esitamiseks ning tähelepanu pööramine kaitseõigustele ja konfidentsiaalse teabe kaitsmise vajalikkusele. Sellega seoses on oluline soodustada nüüdisaegse tehnoloogia kasutamist.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Tuleks kasutada kõiki tänapäevase kommunikatsioonitehnoloogia sobilikke vahendeid, et tagada taotluste ja teatiste kiire edastamine. Seega tuleks üldjuhul kõik teatised ja dokumendid esitada riiklikest IT-süsteemidest koosneva detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu.

(3)  Tuleks kasutada kõiki tänapäevase kommunikatsioonitehnoloogia sobilikke vahendeid, et kindlalt tagada taotluste ja teatiste vahetu ja kiire edastamine, ning selleks tuleks arvesse võtta selle tehnoloogia pidevat arengut. Seega tuleks üldjuhul kõik teatised ja dokumendid esitada riiklikest IT-süsteemidest koosneva detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a)  Detsentraliseeritud IT-süsteemi aluseks peaks olema süsteem e-CODEX ja seda peaks haldama eu-LISA. eu-LISA-le tuleks eraldada piisavad vahendid, et selle süsteemi saaks kasutusele võtta ja seda käigus hoida ning et süsteemis tõrgete tekkimise korral oleks võimalik tehnilist abi anda. Komisjon peaks võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2019. aasta lõpuks esitama ettepaneku võtta vastu määrus piiriülese kommunikatsiooni kohta kohtumenetlustes (e-CODEX). 

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Selleks et tagada digitaalsete tõendite vastastikune tunnustamine, ei tohiks keelduda ühes liikmesriigis selle õigusaktide kohaselt kogutud tõendite tunnustamisest tõenditena teises liikmesriigis ainult seetõttu, et need on digitaalsed.

(4)  Selleks et tagada digitaalsete tõendite vastastikune tunnustamine, ei tohiks keelduda ühes liikmesriigis selle õigusaktide kohaselt kogutud tõendite tunnustamisest tõenditena teises liikmesriigis seetõttu, et need on digitaalsed. See põhimõte ei tohiks piirata tõendite kvaliteedi ja väärtuse määramist kooskõlas riigis kehtiva õigusega, sõltumata sellest, kas tõendid on digitaalsed või mitte-digitaalsed.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Tõendite kogumise, säilitamise ja esitamise kord peaks kooskõlas liidu õigusega tagama menetlusosaliste menetlusõigused ning isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Praegu ei kasutata kõiki võimalusi, mida pakuvad tänapäevane kommunikatsioonitehnoloogia ja eelkõige videokonverentsid, mille abil saaks märkimisväärselt lihtsustada ja kiirendada tõendite kogumist. Kui tõendeid kogutakse, kuulates tunnistaja, osalise või eksperdina ära teises liikmesriigis elavat isikut, siis peaks kohus koguma need tõendid otse videokonverentsi teel, kui see on kõnealustes kohtutes võimalik ja kui kohus peab selle tehnoloogia kasutamist juhtumi konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt sobilikuks.

(6)  Praegu ei kasutata kõiki võimalusi, mida pakuvad tänapäevane kommunikatsioonitehnoloogia ja eelkõige videokonverentsid, mille abil saaks märkimisväärselt lihtsustada ja kiirendada tõendite kogumist. Kui tõendeid kogutakse, kuulates tunnistaja, osalise või eksperdina ära teises liikmesriigis elavat isikut, siis peaks kohus koguma need tõendid otse videokonverentsi teel või muu sobiva kaugsidetehnoloogia abil, kui see on kõnealustes kohtutes võimalik, välja arvatud juhul, kui sellise tehnoloogia kasutamist peetakse juhtumi konkreetsete asjaolude tõttu selle õiglase menetlemise seisukohast sobimatuks. Selliste kommunikatsioonivahendite kasutamise reeglid peaksid olema tehnoloogiliselt neutraalsed ja neis tuleks arvesse võtta tulevasi kommunikatsioonilahendusi. Kui liikmesriigi kehtiv õigus seda nõuab, peaks sellise tehnoloogia kasutamine toimuma kuulatava isiku nõusolekul.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Selleks et muuta diplomaatilistele ametnikele või konsulaaresindajatele lihtsamaks tõendite kogumist, võivad nad koguda tõendeid teise liikmesriigi territooriumil ja oma pädevusalas, ilma et nad peaksid esitama eelneva taotluse, kuulates ära oma esindatava liikmesriigi kodanikke ilma sundi kasutamata nende esindatava liikmesriigi kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames.

(7)  Selleks et muuta diplomaatilistele töötajatele või konsulaaresindajatele lihtsamaks tõendite kogumist, võivad nad koguda tõendeid selle liikmesriigi territooriumil asuva diplomaatilise esinduse või konsulaadi ruumides, kuhu nad on akrediteeritud, ilma et nad peaksid esitama eelneva taotluse, kuulates ära oma esindatava liikmesriigi kodanikke nende esindatava liikmesriigi kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames, tingimusel et kuulatav isik teeb tõendite kogumisel vabatahtlikult koostööd.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Tähtis on tagada käesoleva määruse kohaldamine kooskõlas liidu andmekaitsealaste õigusaktidega ning austades eraelu puutumatust vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätetele. Lisaks on tähtis tagada, et käesoleva määruse kohane füüsiliste isikute isikuandmete töötlemine toimuks kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58/EÜ. Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine peaks toimuma üksnes käesolevas määruses sätestatud konkreetsetel eesmärkidel.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Kuna käesoleva määruse eesmärke ei saa piisavalt saavutada liikmesriigid üksinda ja neid on tõendite kogumisega seotud taotluste ja teatiste kiiret edastamist võimaldava õigusraamistiku loomise teel võimalik paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(8)  Kuna käesoleva määruse eesmärke ei saa piisavalt saavutada liikmesriigid üksinda ja neid on tõendite kogumisega seotud taotluste ja teatiste vahetut, tõhusat ja kiiret edastamist võimaldava lihtsustatud õigusraamistiku loomise teel võimalik paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Käesoleva määrusega püütakse parandada kohtumenetluste tulemuslikkust ja kiirust – lihtsustada ja ühtlustada piiriülestes menetlustes koostöömehhanisme tõendite kogumiseks ning aidata samal ajal vähendada üksikisikute ja ettevõtete viivitusi ja kulusid. Lisaks võib suurem õiguskindlus koos lihtsamate, ühtlustatud ja digitaliseeritud menetlustega julgustada üksikisikuid ja ettevõtjaid osalema piiriülestes tehingutes, edendada liidusisest kaubandust ja seega siseturu toimimist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Lisades esitatud tüüpvormide ajakohastamiseks või nendes vormides tehniliste muudatuste tegemiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte käesoleva määruse lisade muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(11)  Selleks et määrata kindlaks detsentraliseeritud IT-süsteemi toimimise üksikasjalik kord ja kehtestada videokonverentsi kasutamise tehnilised miinimumnormid ja -nõuded, tuleks komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida õigus võtta vastu õigusakte. Need delegeeritud õigusaktid peaksid tagama vajaliku teabe tõhusa, usaldusväärse ja sujuva edastamise detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu ning kvaliteetse suhtluse ja reaalajas toimiva koostegevuse videokonverentsi pidamise ajal. Lisades esitatud tüüpvormide ajakohastamiseks või nendes vormides tehniliste muudatuste tegemiseks tuleks komisjonile lisaks anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte käesoleva määruse lisade muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega*. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 1 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Käesolevas määruses tähendab mõiste „kohus“ liikmesriigi kohtuasutust, mis on pädev koguma tõendeid kooskõlas käesoleva määrusega.

4.  Käesolevas määruses tähendab mõiste „kohus“ liikmesriigi asutust, mis on liikmesriigi õigusaktide kohaselt pädev koguma tõendeid kooskõlas käesoleva määrusega. ;

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 6 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesoleva määruse kohased taotlused ja teatised edastatakse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb riiklikest IT-süsteemidest, mis on omavahel ühendatud riiklike IT-süsteemide vahelist turvalist ja usaldusväärset piiriülest teabevahetust võimaldava kommunikatsioonitaristu abil.

1.  Käesoleva määruse kohased taotlused ja teatised edastatakse detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu, mis koosneb riiklikest IT-süsteemidest, mis on omavahel ühendatud riiklike IT-süsteemide vahelist ohutut, turvalist ja usaldusväärset piiriülest, sealhulgas reaalajas toimuvat teabevahetust võimaldava kommunikatsioonitaristu abil, respekteerides põhiõigusi ja -vabadusi. Selle detsentraliseeritud IT-süsteemi aluseks on süsteem e-CODEX.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 6 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatavate taotluste ja teatiste suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EL) nr 910/201420 sätestatud üldist õigusraamistikku usaldusteenuste kasutamiseks.

2.  Lõikes 1 osutatud detsentraliseeritud IT-süsteemi kaudu edastatavate taotluste ja teatiste suhtes kohaldatakse nõukogu määruses (EL) nr 910/201420 sätestatud üldist õigusraamistikku kvalifitseeritud usaldusteenuste kasutamiseks.

_________________

_________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui lõikes 1 osutatud taotlustele ja teatistele on lisatud tempel või allkiri või need eeldavad templi või allkirja olemasolu, siis võib selle asemel kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 määratletud kvalifitseeritud e-templit või kvalifitseeritud e-allkirja.

3.  Kui lõikes 1 osutatud taotlustele ja teatistele on lisatud tempel või allkiri või need eeldavad templi või allkirja olemasolu, siis võib selle asemel kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 määratletud kvalifitseeritud e-templit või kvalifitseeritud e-allkirja, tingimusel et on täielikult tagatud, et asjaosalised isikud on nende dokumentide kohta teavet saanud piisavalt aegsasti ja seaduslikul viisil.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 6 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades detsentraliseeritud IT-süsteemi toimimise üksikasjaliku korra. Seda õigust kasutades tagab komisjon, et süsteem kindlustab asjaomase teabe tulemusliku, usaldusväärse ja tõrgeteta vahetamise ning kõrgetasemelise turvalisuse teabe edastamisel ja eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 6 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui detsentraliseeritud IT süsteemi ettenägematu ja erakorralise häire tõttu ei saa lõike 1 kohaselt andmeid edastada või kui edastamine ei ole võimalik muudel erandlikel juhtudel, siis toimub edastamine sellise kõige kiirema edastusvahendi abil, mille aktsepteeritavusest on taotluse saanud liikmesriik teatanud.

4.  Kui detsentraliseeritud IT süsteemi ettenägematu ja erakorralise häire tõttu ei saa lõike 1 kohaselt andmeid edastada või kui edastamine ei ole võimalik muudel erandlikel juhtudel, siis toimub edastamine sellise kõige kiirema edastusvahendi abil, mille taotluse saanud liikmesriik on lugenud vastuvõetavaks.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tõendite vahetu kogumine videokonverentsi abil

Tõendite vahetu kogumine kaugsidetehnoloogia abil

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui tõendeid kogutakse, kuulates tunnistaja, osalise või eksperdina ära teises liikmesriigis elavat isikut ja kohus ei taotle teise liikmesriigi pädevalt kohtult tõendite kogumist kooskõlas artikli 1 lõike 1 punktiga a, siis kogub kohus tõendid vahetult videokonverentsi teel kooskõlas artikliga 17, kui see on kõnealustes kohtutes võimalik ja kui kohus peab selle tehnoloogia kasutamist juhtumi konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt sobilikuks.

1.  Kui tõendeid kogutakse, kuulates tunnistaja, osalise või eksperdina ära teises liikmesriigis elavat isikut ja kohus ei taotle teise liikmesriigi pädevalt kohtult tõendite kogumist kooskõlas artikli 1 lõike 1 punktiga a, siis kogub kohus tõendid vahetult videokonverentsi teel või muud sobivat kaugsidetehnoloogiat kasutades kooskõlas artikliga 17, kui see on kõnealustes kohtutes võimalik ja kui selle tehnoloogia kasutamist ei peeta juhtumi konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt asja õiglaseks menetlemiseks sobimatuks.

 

 

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui taotleva liikmesriigi kehtiv õigus seda nõuab, on videokonverentsi või muu sobiva kaugsidetehnoloogia kasutamiseks vajalik kuulatava isiku nõusolek.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui esitatakse taotlus tõendite vahetuks kogumiseks videokonverentsi teel, siis toimub kuulamine kohtu ruumides. Taotlev kohus ja artikli 3 lõikes 3 osutatud keskasutus või pädev asutus või kohus, mille ruumides kuulamine toimub, peab nõustuma videokonverentsi praktilise korraldusega.

2.  Kui esitatakse taotlus tõendite vahetuks kogumiseks videokonverentsi teel või muud sobivat kaugsidetehnoloogiat kasutades, siis toimub kuulamine kohtu ruumides. Taotlev kohus ja artikli 3 lõikes 3 osutatud keskasutus või pädev asutus või kohus, mille ruumides kuulamine toimub, peab nõustuma videokonverentsi praktilise korraldusega. See korraldus peab vastama videokonverentsi kasutamise tehnilistele miinimumnormidele ja -nõuetele, mis määratakse kindlaks lõike 3 a kohaselt.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Elektroonilise tõendite kogumise süsteemis tuleb tagada ameti- ja kutsesaladuse kaitse.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui tõendeid kogutakse videokonverentsi teel, siis

3.  Kui tõendeid kogutakse videokonverentsi teel või muud sobivat kaugsidetehnoloogiat kasutades, siis

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tagab artikli 3 lõikes 3 osutatud keskasutus või pädev asutus vajaduse korral ning taotleva kohtu, kuulatava isiku või taotluse saanud liikmesriigis kuulamisel osaleva kohtuniku soovil, et kuulatavale isikule või kohtunikule määratakse tõlk. ;

(b)  tagab artikli 3 lõikes 3 osutatud keskasutus või pädev asutus vajaduse korral ning taotleva kohtu, kuulatava isiku või taotluse saanud liikmesriigis kuulamisel osaleva kohtuniku soovil, et kuulatavale isikule või kohtunikule määratakse kvalifitseeritud tõlk. ;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 20 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust videokonverentsi kasutamise miinimumnormide ja -nõuetega.

 

Seda õigust kasutades tagab komisjon kvaliteetse suhtluse ja reaalajas toimuva koostegevuse videokonverentsi pidamisel. Peale selle tagab komisjon teabe esitamisega seoses kõrgetasemelise turvalisuse ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679 ja direktiiviga (EÜ) 2002/58.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17a – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Kohus teavitab kuulatavat isikut ja kõiki pooli, sealhulgas nende õigusesindajaid videokonverentsi vahendusel või muu sobiva kaugsidetehnoloogia abil toimuva kuulamise kuupäevast, kellaajast ja kohast ning sellel osalemise tingimustest. Asjaomane kohus annab asjaosalistele ja nende õigusesindajatele juhised, kuidas videokonverentsi vahendusel või muu sobiva kaugsidetehnoloogia abil toimuval kuulamisel dokumente või muud materjali esitada.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17b – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tõendite kogumine diplomaatiliste ametnike või konsulaaresindajate poolt

Tõendite kogumine diplomaatiliste töötajate või konsulaaresindajate poolt

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 17b – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigi diplomaatilised ametnikud või konsulaaresindajad võivad koguda tõendeid teise liikmesriigi territooriumil ja oma pädevusalas, ilma et nad peaksid esitama artikli 17 lõike 1 kohaselt eelneva taotluse, kuulates ära oma esindatava liikmesriigi kodanikke ilma sundi kasutamata nende esindatavate liikmesriikide kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames.

Liikmesriigi diplomaatilised töötajad või konsulaaresindajad võivad koguda tõendeid teise selle liikmesriigi territooriumil asuva diplomaatilise esinduse või konsulaadi ruumides, kuhu nad on akrediteeritud, ilma et nad peaksid esitama artikli 17 lõike 1 kohaselt eelneva taotluse, kuulates ära oma esindatava liikmesriigi kodanikke ilma sundi kasutamata nende esindatavate liikmesriikide kohtutes menetlemisel olevate kohtuasjade raames. Sel viisil võib tõendeid koguda üksnes tingimusel, et kuulatav isik teeb vabatahtlikult koostööd. Tõendite kogumine toimub taotleva kohtu järelevalve all ja kooskõlas riigis kehtiva õigusega.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 18a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teine liikmesriik ei tohi keelduda liikmesriigis selle õiguse kohaselt kogutud digitaalsete tõendite käsitamisest tõenditena ainult seetõttu, et need on digitaalsed.

Ühes liikmesriigis kehtiva õiguse kohaselt kogutud tõendeid ei tohi teised liikmesriigid keelduda tõenditena tunnustamast põhjusel, et need on digitaalsed. Küsimus, kas tõend on digitaalne või mitte, ei tohi olla määrav selliste tõendite kvaliteedi ja väärtuse kindlaksmääramisel.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

6 a jagu (uus) – Artikkel 18 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Artikli 18 järele lisatakse järgmine 6 a jagu:

 

6 a jagu

 

Isikuandmete töötlemine

 

Artikkel 18 b

 

Käesoleva määruse kohane isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete vahetamine või edastamine pädevate asutuste poolt, toimub kooskõlas määrusega (EL) 2016/679. Pädevad asutused vahetavad või edastavad liidu tasandil teavet kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001. Isikuandmed, mis ei ole konkreetse juhtumi käsitlemiseks olulised, kustutatakse viivitamata.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 20 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 19 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 3 a, artikli 17 a lõikes 3 a ja artikli 19 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 20 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 19 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 6 lõikes 3 a, artikli 17 a lõikes 3 a ja artikli 19 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 20 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 19 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 6 lõike 3 a, artikli 17 a lõike 3 a ja artikli 19 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 22a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Hiljemalt [kaks aastat pärast kohaldamise kuupäeva] koostab komisjon käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju järelevalveks üksikasjaliku kava.

1.  Hiljemalt [üks aasta pärast jõustumise kuupäeva] koostab komisjon käesoleva määruse väljundite, tulemuste ja mõju järelevalveks üksikasjaliku kava.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 1206/2001

Artikkel 23 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõige varem [viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande.

1.  Hiljemalt [neli aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva] hindab komisjon käesolevat määrust ning esitab peamiste järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande, vajaduse korral koos seadusandliku ettepanekuga.


SELETUSKIRI

Ettepaneku taust

ELi ülesannete hulka kuulub vastastikusel usaldusel ja kohtuotsuste tunnustamisel rajaneva Euroopa õigusala loomine tsiviilasjades. Selle õigusala toimimise eeldus on piiriülene õigusalane koostöö. Seetõttu ja siseturu nõuetekohase toimimise soodustamiseks on EL võtnud vastu õigusaktid kohtudokumentide piiriülese kättetoimetamise kohta ja koostöö kohta tõendite kogumisel. Need õigusaktid on äärmiselt olulised tsiviil- ja kaubandusasjades liikmesriikidevahelise õigusabi reguleerimisel. Nende ühine eesmärk on tagada tõhus piiriülese õigusalase koostöö raamistik. Nendega asendati senine keerukam rahvusvaheline Haagi konventsioonide süsteem liikmesriikide vahel.

Kohtute sujuv koostöö on vajalik ka selleks, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine. 2018. aastal on ELis piiriülene toime umbes 3,4 miljonil tsiviil- ja kaubandusasja menetlusel. Paljudes sellistes menetlustes on vaja saada tõendeid teisest liikmesriigist; tõendite kogumist käsitlev määrus näeb ette vahendid, mis hõlbustavad juurdepääsu nendele tõenditele.

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1206/2001 loodi kogu ELi hõlmav süsteem tõendite kogumise taotluste vahetuks ja kiireks edastamiseks ja rahuldamiseks kohtute vahel ning sätestati täpsed eeskirjad selliste taotluste vormi ja sisu kohta. Eelkõige on määrus edasiminek vastava Haagi konventsiooniga võrreldes, sest sellega võetakse kasutusele nüüdisaegne ja tõhus süsteem kohtutevaheliseks otsesuhtluseks (taotluste ja kogutud tõendite edastamine). Samuti võimaldab määrus kohtutel tõendeid vahetult koguda teistes liikmesriikides.

Raportööri seisukoht

Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepanek on õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi raames õigeaegne ja hea algatus. On oluline, et liikmesriikide kohtutele antaks võimalus kasutada tänapäevast tehnoloogiat õiguskaitse kättesaadavuse parandamiseks ja kiirendamiseks. See ei ole võimalik ilma tõendite kogumist reguleerivate eeskirjade vajaliku kohandamiseta, eriti piiriüleste juhtumite puhul. Käesoleva määrusega on ette nähtud üksnes meetmed, mis täiendavad liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud võimalusi. Seega juhul, kui liikmesriikide kohtutel on võimalik täiel määral kasutada uut kaugsidetehnoloogiat, võib lisaks muudetud määrusele olla vaja vaadata läbi ka liikmesriikides kohaldatavad õigusnormid.

Komisjoni ettepanekusse tuleks lisada täiendavaid selgitusi. Kohtu määratluse osas tuleks selgitada, et õigusnormide vastastikuse tunnustamise puhul on selleks reeglina selle liikmesriigi asutused, mis on pädevad tõendeid koguma.

Lisaks peaks määrus olema tehnoloogiliselt neutraalne. Sel eesmärgil tuleks kasutada kaugsidetehnoloogia mõistet, mitte ainult videokonverentsi vormi. Samuti tuleks täpsustada, et igasugune kasutatav kaugsidetehnoloogia peaks tagama ametisaladuse ja kutsesaladuse kohaldamise.

Esildatud säte, millega diplomaatilistel töötajatel lubatakse koguda tõendeid, oleks mõistlik viia vastavusse diplomaatiliste suhete 1961. aasta Viini konventsiooniga. Need töötajad peaksid saama tõendeid koguda liikmesriigis, kuhu nad on akrediteeritud, ja oma riigi diplomaatilise või konsulaaresinduse ruumides.

Raportöör on arvamusel, et tõendite kogumisel tuleb nõuetekohaselt teavitada kuulatavat isikut, pooli ja nende advokaate kõigist videokonverentsil või muu kaugsidetehnoloogia vahendusel osalemise tingimustest ning tõendite esitamise korrast.

Raportöör on seisukohal, et sidetehnoloogia kiiret arengut arvesse võttes on isikuandmete töötlemine ja kaitsmine väga olulised.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades

Viited

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

EP-le esitamise kuupäev

31.5.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

JURI

10.9.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Esitamise kuupäev

19.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 22. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika