Menettely : 2018/0203(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0477/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0477/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/02/2019 - 16.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0103

MIETINTÖ     ***I
PDF 219kWORD 98k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Emil Radev

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28 päivänä toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 muuttamisesta

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0378),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 81 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0243/2018),

-  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0477/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi on tarpeen parantaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista koskevaa yhteistyötä tuomioistuinten välillä.

(1)  Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi ja sellaisen eurooppalaisen siviilioikeuden alueen kehittämiseksi, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen ja tuomioiden vastavuoroiseen tunnustamiseen, on tarpeen parantaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista koskevaa yhteistyötä jäsenvaltioiden tuomioistuinten välillä.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Tässä asetuksessa termille ’tuomioistuin’ olisi annettava laaja merkitys, jotta se kattaa varsinaiset tuomioistuimet, jotka hoitavat lainkäyttötehtäviä, mutta niiden lisäksi myös muut elimet tai viranomaiset, joilla on kansallisen lainsäädännön mukaisesti toimivalta vastaanottaa todisteita tämän asetuksen mukaisesti, kuten lainvalvontaviranomaiset tai notaarit tietyissä jäsenvaltioissa ja erityistilanteissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  On olennaisen tärkeää, että käytettävissä on tehokkaita keinoja todisteiden hankkimiseksi, säilyttämiseksi ja esittämiseksi ja että otetaan asianmukaisesti huomioon puolustautumisoikeus ja tarve suojata luottamuksellista tietoa. Tässä yhteydessä on tärkeää kannustaa nykyaikaisen teknologian käyttöön.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Pyyntöjen ja ilmoitusten nopean toimittamisen varmistamiseksi on käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisia viestintäteknisiä välineitä. Tästä syystä kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto on toteutettava pääsääntöisesti kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan keskitetyn tietojärjestelmän kautta.

(3)  Jotta voidaan varmistaa tehokkaasti pyyntöjen ja ilmoitusten välitön ja nopea toimittaminen, on käytettävä kaikkia soveltuvia nykyaikaisia viestintäteknisiä välineitä, ja tässä yhteydessä olisi otettava huomioon tällaisen teknologian jatkuva kehitys. Tästä syystä kaikki viestintä ja asiakirjojen vaihto on toteutettava pääsääntöisesti kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan hajautetun tietojärjestelmän kautta.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Hajautetun tietojärjestelmän olisi perustuttava e-CODEX-järjestelmään, ja eu-LISAn olisi hallinnoitava sitä. Eu-LISAlle olisi annettava käyttöön riittävät resurssit, jotta tällainen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön ja pitää toiminnassa ja jotta voidaan antaa teknistä tukea, jos järjestelmän toiminnassa ilmenee ongelmia. Komission olisi annettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen vuoden 2019 loppua ehdotus asetukseksi rajat ylittävästä viestinnästä oikeudenkäyntimenettelyissä (e-CODEX). 

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Jotta voidaan varmistaa digitaalisten todisteiden vastavuoroinen tunnustaminen, jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiossa vastaanotettuja todisteita ei tulisi hylätä todisteina muissa jäsenvaltioissa vain siksi, että todisteet ovat digitaalisia.

(4)  Jotta voidaan varmistaa digitaalisten todisteiden vastavuoroinen tunnustaminen, jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiossa vastaanotettuja todisteita ei tulisi hylätä todisteina muissa jäsenvaltioissa siksi, että todisteet ovat digitaalisia. Tämä periaate ei saisi vaikuttaa todisteiden laadun ja arvon määrittämiseen kansallisen lainsäädännön mukaisesti, olivatpa ne digitaalisia tai eivät.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Todisteiden vastaanottamista, säilyttämistä ja esittämistä koskevissa menettelyissä olisi varmistettava, että asianosaisten prosessuaaliset oikeudet sekä henkilötietojen ja yksityisyyden suoja, eheys ja luottamuksellisuus turvataan unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Kaikkia nykyaikaiseen viestintäteknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä. Tällaisiin teknologioihin kuulu esimerkiksi videoneuvottelu, joka on tärkeä väline todisteiden vastaanottamisen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kun todisteet on vastaanotettava sellaisen henkilön kuulemisessa, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa ja joka on todistaja, asianosainen tai asiantuntija, tuomioistuimen olisi vastaanotettava todisteet välittömästi videoneuvottelun avulla, jos videoneuvottelu on kyseessä olevien tuomioistuinten käytettävissä, kun tuomioistuin katsoo, että tällaisen teknologian käyttö on asianmukaista asian erityisolosuhteiden kannalta.

(6)  Kaikkia nykyaikaiseen viestintäteknologiaan liittyviä mahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä. Tällaisiin teknologioihin kuuluu esimerkiksi videoneuvottelu, joka on tärkeä välitön väline todisteiden vastaanottamisen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Kun todisteet on vastaanotettava sellaisen henkilön kuulemisessa, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa ja joka on todistaja, asianosainen tai asiantuntija, tuomioistuimen olisi vastaanotettava todisteet välittömästi videoneuvottelun tai kyseessä olevien tuomioistuinten käytettävissä olevan minkä tahansa muun asianmukaisen etäviestintäteknologian avulla, paitsi jos tällaisen teknologian käyttö katsotaan asian erityisolosuhteiden vuoksi epäasianmukaiseksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta. Tällaisten viestintäkeinojen käyttöä koskevien sääntöjen olisi oltava teknologianeutraaleja, ja niissä olisi otettava huomioon myös tulevat viestintäratkaisut. Asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön niin edellyttäessä tällaisen teknologian käytön ehtona olisi oltava, että kuultava henkilö antaa siihen suostumuksensa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttaman todisteiden vastaanottamisen helpottamiseksi säädetään, että nämä henkilöt voivat ottaa vastaan todisteita muun jäsenvaltion alueella ja sillä alueella, jolla he suorittavat tehtäviään, ilman ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla edustamansa jäsenvaltion kansalaisia vapaaehtoisesti edustamassaan jäsenvaltiossa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä varten.

(7)  Diplomaattien tai konsuliviranomaisten toteuttaman todisteiden vastaanottamisen helpottamiseksi säädetään, että nämä henkilöt voivat sellaisen muun jäsenvaltion alueella, jonne heidät on akkreditoitu, ottaa vastaan todisteita diplomaattiedustustonsa tai konsulaattinsa tiloissa ilman ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla edustamansa jäsenvaltion kansalaisia edustamassaan jäsenvaltiossa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä varten edellyttäen, että kuultava henkilö tekee vapaaehtoisesti yhteistyötä todisteiden vastaanottamisessa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  On tärkeää varmistaa, että tätä asetusta sovelletaan unionin tietosuojalainsäädäntöä ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa vahvistettua yksityisyyden suojaa noudattaen. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä 2002/58/EY. Tämän asetuksen nojalla käsiteltäviä henkilötietoja olisi käsiteltävä vain tässä asetuksessa säädetyissä erityistarkoituksissa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, koska on luotava oikeudelliset puitteet todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen ja ilmoitusten nopean toimittamisen varmistamiseksi, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(8)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, koska on luotava yksinkertaistetut oikeudelliset puitteet todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen ja ilmoitusten välittömän, tehokkaan ja nopean toimittamisen varmistamiseksi, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tällä asetuksella pyritään parantamaan oikeudenkäyntimenettelyjen tehokkuutta ja nopeutta yksinkertaistamalla ja tehostamalla todisteiden vastaanottamista koskevia yhteistyömekanismeja rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä ja auttamaan samalla vähentämään viipeitä ja kansalaisille ja yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi entistä parempi oikeusvarmuus yhdessä yksikertaisempien, tehostettujen ja digitalisoitujen menettelyjen kanssa voi kannustaa kansalaisia ja yrityksiä osallistumaan rajat ylittävään toimintaan ja piristää siten unionin sisäistä kauppaa ja sisämarkkinoiden toimintaa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jotta liitteissä olevat vakiolomakkeet voidaan ajantasaistaa tai jotta lomakkeisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, komissiolle olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä liitteitä koskevien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(11)  Jotta voidaan määrittää hajautetun tietojärjestelmän toimintaa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt ja vahvistaa videoneuvottelun käytön tekniset vähimmäisvaatimukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Näillä delegoiduilla säädöksillä olisi taattava asiaa koskevien tietojen tehokas, luotettava ja sujuva toimittaminen hajautetun tietojärjestelmän kautta sekä varmistettava, että videoneuvottelussa taataan korkealaatuinen viestintä ja reaaliaikainen vuorovaikutus. Jotta liitteissä olevat vakiolomakkeet voidaan ajantasaistaa tai jotta lomakkeisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia, komissiolle olisi lisäksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä liitteitä koskevien muutosten osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

1 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Tässä asetuksessa ”tuomioistuimella” tarkoitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisia oikeusviranomaisia, joilla on toimivalta ottaa vastaan todisteita tämän asetuksen mukaisesti.”

”4.  Tässä asetuksessa ”tuomioistuimella” tarkoitetaan jäsenvaltioiden viranomaisia, joilla on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti toimivalta ottaa vastaan todisteita tämän asetuksen mukaisesti. ”

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetut pyynnöt ja ilmoitukset on toimitettava sellaisista kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan hajautetun tietojärjestelmän avulla, jotka on liitetty toisiinsa viestintäinfrastruktuurilla, joka mahdollistaa turvallisen ja luotettavan rajat ylittävän tiedonvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä.

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetut pyynnöt ja ilmoitukset on toimitettava sellaisen viestintäinfrastruktuurilla toisiinsa liitetyistä kansallisista tietojärjestelmistä koostuvan hajautetun tietojärjestelmän avulla, joka mahdollistaa turvallisen, suojatun ja luotettavan sekä myös reaaliajassa tapahtuvan rajat ylittävän tiedonvaihdon kansallisten tietojärjestelmien välillä perusoikeuksia ja -vapauksia kaikilta osin asianmukaisesti noudattaen. Tällaisen hajautetun tietojärjestelmän on perustuttava e-CODEXiin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/201420 säädettyä luottamuspalvelujen käyttöä koskevia yleisiä oikeudellisia puitteita sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän avulla lähetettyihin pyyntöihin ja ilmoituksiin.

2.  Neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/201420 säädettyä hyväksyttyjen luottamuspalvelujen käyttöä koskevia yleisiä oikeudellisia puitteita sovelletaan 1 kohdassa tarkoitetun hajautetun tietojärjestelmän avulla lähetettyihin pyyntöihin ja ilmoituksiin.

_________________

_________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä tai ilmoituksissa on oltava tai niissä on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä ”hyväksyttyä sähköistä leimaa” tai ”hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta”.

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä tai ilmoituksissa on oltava tai niissä on leima tai käsin kirjoitettu allekirjoitus, niiden sijasta voidaan käyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 määriteltyä ”hyväksyttyä sähköistä leimaa” tai ”hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta” edellyttäen, että on kaikilta osin varmistettu, että asianomaiset henkilöt ovat saaneet tiedon näistä asiakirjoista riittävän hyvissä ajoin ja laillisesti.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla hajautetun tietojärjestelmän toimintaa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt. Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, että järjestelmässä taataan asiaankuuluvien tietojen tehokas, luotettava ja sujuva toimittaminen, korkea turvallisuustaso toimittamisen yhteydessä sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

6 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 1 kohdan mukainen toimitus ei ole mahdollinen hajautetun tietojärjestelmän odottamattoman ja poikkeuksellisen häiriön vuoksi tai toimitus ei ole mahdollinen muissa erityistapauksissa, toimitus on tehtävä sellaista nopeinta mahdollista keinoa käyttäen, jonka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on ilmoittanut hyväksyvänsä.

4.  Jos 1 kohdan mukainen toimitus ei ole mahdollinen hajautetun tietojärjestelmän odottamattoman ja poikkeuksellisen häiriön vuoksi tai toimitus ei ole mahdollinen muissa erityistapauksissa, toimitus on tehtävä sellaista nopeinta mahdollista keinoa käyttäen, jonka pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on ilmoittanut olevan hyväksyttävä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Todisteiden välitön vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Todisteiden välitön vastaanottaminen etäviestintäteknologian avulla

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos todisteet on vastaanotettava sellaisen henkilön kuulemisessa, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa ja joka on todistaja, asianosainen tai asiantuntija, ja tuomioistuin ei pyydä toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tuomioistuimen on otettava todisteet vastaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti videoneuvottelun avulla, jos videoneuvottelu on kyseessä olevien tuomioistuinten käytettävissä, kun tuomioistuin katsoo, että tällaisen teknologian käyttö on asianmukaista asian erityisolosuhteiden kannalta.

1.  Jos todisteet on vastaanotettava sellaisen henkilön kuulemisessa, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa ja joka on todistaja, asianosainen tai asiantuntija, ja tuomioistuin ei pyydä toisen jäsenvaltion toimivaltaista tuomioistuinta ottamaan vastaan todisteita 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tuomioistuimen on otettava todisteet vastaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti videoneuvottelun tai minkä tahansa muun asianmukaisen etäviestintäteknologian avulla, jos sellainen on kyseessä olevien tuomioistuinten käytettävissä, paitsi jos tällaisen teknologian käyttö katsotaan asian erityisolosuhteiden vuoksi epäasianmukaiseksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen kannalta.

 

 

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Pyynnön esittäneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön niin edellyttäessä videoneuvottelun tai minkä tahansa muun asianmukaisen etäviestintäteknologian käytön ehtona on oltava, että kuultava henkilö antaa siihen suostumuksensa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos todisteiden välitöntä vastaanottamista videoneuvottelun avulla koskeva pyyntö on esitetty, kuuleminen on järjestettävä tuomioistuimen tiloissa. Pyynnön esittänyt tuomioistuin ja keskuselin tai 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin, jonka tiloissa kuuleminen järjestetään, on sovittava käytännön järjestelyistä videoneuvottelua varten.

2.  Jos todisteiden välitöntä vastaanottamista videoneuvottelun tai minkä tahansa muun asianmukaisen etäviestintäteknologian avulla koskeva pyyntö on esitetty, kuuleminen on järjestettävä tuomioistuimen tiloissa. Pyynnön esittänyt tuomioistuin ja keskuselin tai 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuin, jonka tiloissa kuuleminen järjestetään, on sovittava käytännön järjestelyistä videoneuvottelua varten. Näiden järjestelyjen on oltava 3 a kohdan mukaisesti määriteltyjen videoneuvottelun käyttöä koskevien teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisia.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kaikissa todisteiden vastaanottamista varten käytettävissä sähköisissä järjestelmissä on varmistettava, että salassapitovelvollisuus ja oikeudellinen ammattisalassapitovelvollisuus turvataan.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 3 kohta – johdantolause

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos todisteet vastaanotetaan videoneuvottelun välityksellä,

3.  Jos todisteet vastaanotetaan videoneuvottelun tai minkä tahansa muun käytettävissä olevan viestintäteknologian välityksellä,

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 3 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  pyynnön esittäneen tuomioistuimen, kuultavan henkilön tai pyynnön vastaanottanen jäsenvaltion tuomarin pyynnöstä keskuselimen tai 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että kuultavaa henkilöä avustaa tarvittaessa tulkki.”

b)  pyynnön esittäneen tuomioistuimen, kuultavan henkilön tai pyynnön vastaanottanen jäsenvaltion tuomarin pyynnöstä keskuselimen tai 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on huolehdittava siitä, että kuultavaa henkilöä avustaa tarvittaessa pätevä tulkki.”

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Siirretään komissiolle valta antaa 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla videoneuvottelun käyttöä koskevat vähimmäisvaatimukset.

 

Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, että videoneuvottelussa taataan korkealaatuinen viestintä ja reaaliaikainen vuorovaikutus. Komissio varmistaa myös tietojen toimittamisen osalta korkean turvallisuustason sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojan asetuksen (EU) 2016/679 ja direktiivin 2002/58/EY mukaisesti.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 a artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Tuomioistuimen on ilmoitettava kuultavalle henkilölle, asianosaisille ja heidän laillisille edustajilleen videoneuvottelun tai minkä tahansa muun asianmukaisen etäviestintäteknologian avulla järjestettävän kuulemisen päivämäärä, kellonaika ja paikka sekä siihen osallistumista koskevat edellytykset. Asianomaisen tuomioistuimen on annettava asianosaisille ja heidän laillisille edustajilleen ohjeet menettelystä, jota sovelletaan asiakirjojen tai muun aineiston esittämiseen videoneuvottelun tai minkä tahansa muun asianmukaisen etäviestintäteknologian avulla järjestettävän kuulemisen aikana.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 b artikla – otsikko

 

Komission teksti

Tarkistus

Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toteuttama todisteiden vastaanottaminen

Diplomaattien tai konsuliviranomaisten toteuttama todisteiden vastaanottaminen

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

17 b artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset voivat ottaa vastaan todisteita muun jäsenvaltion alueella ja sillä alueella, jolla he suorittavat tehtäviään, ilman 17 artiklan 1 kohdassa mukaista ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla edustamansa jäsenvaltion kansalaisia vapaaehtoisesti edustamassaan jäsenvaltiossa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä varten.”

Jäsenvaltion diplomaatit tai konsuliviranomaiset voivat sellaisen muun jäsenvaltion alueella, jonne heidät on akkreditoitu, ottaa vastaan todisteita diplomaattiedustustonsa tai konsulaattinsa tiloissa ilman 17 artiklan 1 kohdan mukaista ennalta esitettävää pyyntöä kuulemalla edustamansa jäsenvaltion kansalaisia edustamassaan jäsenvaltiossa käynnissä olevaa oikeudenkäyntiä varten. Todisteita saa ottaa vastaan tällä tavalla vain, jos kuultava henkilö tekee yhteistyötä vapaaehtoisesti. Todisteiden vastaanottamisen on tapahduttava pyynnön esittäneen tuomioistuimen valvonnassa sen oman maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.”

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

18 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiossa vastaanotettuja todisteita ei pidä hylätä todisteina muissa jäsenvaltioissa vain siksi, että todisteet ovat digitaalisia. ”

Sitä, että jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiossa vastaanotetut todisteet ovat digitaalisia, ei pidä käyttää perusteena hylätä niitä todisteina muissa jäsenvaltioissa. Sitä, ovatko todisteet digitaalisia vai ei-digitaalisia, ei saa pitää tekijänä määritettäessä tällaisten todisteiden laatua ja arvoa.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1206/2001

6 a jakso (uusi) – 18 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a)  Lisätään 18 artiklan jälkeen 6 a jakso seuraavasti:

 

”6 a jakso

 

Henkilötietojen käsittely

 

18 b artikla

 

Tämän asetuksen nojalla suoritettava henkilötietojen käsittely, kuten toimivaltaisten viranomaisten välinen henkilötietojen vaihto tai siirto, on toteutettava asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto tai tietojensiirto unionin tasolla on toteutettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Henkilötiedot, joilla ei ole merkitystä tietyn tapauksen käsittelyn kannalta, on poistettava välittömästi.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

20 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi [tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 3 a kohdassa, 17 a artiklan 3 a kohdassa ja 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

20 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 3 a kohdassa, 17 a artiklan 3 a kohdassa ja 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

20 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 19 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 a kohdan, 17 a artiklan 3 a kohdan tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

22 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten yksityiskohtaisen seurantaohjelman viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivämäärästä].

1.  Komissio laatii tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten yksityiskohtaisen seurantaohjelman viimeistään [yhden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 1206/2001

23 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio arvioi tätä asetusta aikaisintaan [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista.

1.  Komissio arvioi tätä asetusta viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä] ja esittää Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tärkeimmistä havainnoista ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.


PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta

EU:n tehtäviin kuuluu Euroopan oikeusalueen kehittäminen siviilioikeudellisissa asioissa keskinäisen luottamuksen ja tuomioiden vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden pohjalta. Oikeusalueen toiminta edellyttää rajat ylittävää oikeudellista yhteistyötä. Oikeudellisen yhteistyön toteuttamiseksi ja sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan helpottamiseksi EU on hyväksynyt lainsäädäntöä, joka koskee valtioiden rajat ylittävää asiakirjojen tiedoksiantoa ja todisteiden vastaanottamiseen liittyvää yhteistyötä. Asetukset ovat merkittäviä jäsenvaltioiden välistä oikeudellista apua säänteleviä välineitä siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Niiden yhteisenä tarkoituksena on tarjota tehokkaat puitteet valtioiden rajat ylittävälle oikeudelliselle yhteistyölle. Jäsenvaltioiden välillä sovellettiin aiemmin kansainvälistä järjestelmää, joka perustui Haagin yleissopimuksiin. Uudet asetukset korvasivat vanhan järjestelmän, joka oli mutkikkaampi.

Tuomioistuinten välinen sujuva yhteistyö on tarpeen myös sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan kannalta. Vuonna 2018 noin 3,4 miljoonan EU:n siviili- ja kauppaoikeudellisen oikeuskäynnin vaikutukset ulottuvat rajojen yli. Monissa oikeudenkäynneissä on tarpeen saada todisteita toisesta jäsenvaltiosta, ja todisteiden vastaanottamista koskeva asetus tarjoaa välineet, joilla helpotetaan todisteiden saamista.

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1206/2001 perustettiin EU:n laajuinen järjestelmä todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen nopeaa toimittamista suoraan tuomioistuinten välillä ja pyyntöjen täyttämistä varten, ja se sisältää tarkat säännöt tällaisten pyyntöjen muodosta ja sisällöstä. Erityisesti asetuksella parannettiin asiaa koskevaa Haagin yleissopimusta, koska sillä otettiin käyttöön nykyaikainen ja tehokas järjestelmä tuomioistuinten välistä suoraa kanssakäymistä varten (pyyntöjen toimittaminen ja vastaanotettujen todisteiden toimittaminen uudelleen). Lisäksi asetuksella mahdollistettiin muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa tapahtuva välitön todisteiden vastaanottaminen.

Esittelijän kanta

Esittelijän mielestä komission ehdotus on tehty oikeaan aikaan ja se on oikeanlainen vastaus REFIT-arviointiin. On tärkeää, että jäsenvaltioiden tuomioistuimille annetaan mahdollisuus hyödyntää nykyaikaista teknologiaa, jotta oikeussuoja toteutuu paremmin ja sen saatavuus nopeutuu. Tämä ei ole mahdollista, jollei mukauteta tarvittavalla tavalla sääntöjä, joita sovelletaan todisteiden vastaanottamiseen, etenkin rajatylittävissä tapauksissa. Nykyisessä asetuksessa säädetään vain lisätoimenpiteistä, joilla täydennetään jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisia toimenpiteitä. Jos jäsenvaltioiden tuomioistuinten olisi voitava hyödyntää täysimääräisesti uutta etäviestintäteknologiaa, muutettavaa asetusta voi näin ollen olla tarpeen täydentää siten, että tarkastellaan uudelleen myös jäsenvaltioiden kansallisella tasolla sovellettavia sääntöjä.

Komission ehdotukseen olisi tehtävä vielä joitakin muita selvennyksiä. Tuomioistuimen määritelmän yhteydessä olisi selvennettävä, että kyse on sääntöjen vastavuoroisesta tunnustamisesta jäsenvaltioissa ja siitä, millä yhteisöillä on toimivalta ottaa vastaan todisteita.

Lisäksi asetuksen olisi oltava teknologianeutraali. Tästä syystä olisi käytettävä etäviestintäteknologian käsitettä sen sijaan, että puhuttaisiin vain videoneuvottelusta. Olisi myös täsmennettävä, että käytettäessä tällaista etäviestintäteknologiaa olisi varmistettava salassapitovelvollisuuden ja oikeudellisen ammattisalassapitovelvollisuuden soveltaminen.

Mitä taas tulee ehdotettuun sääntöön, jonka mukaan diplomaatit saavat vastaanottaa todisteita, olisi asianmukaista sovittaa se yhteen vuonna 1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen kanssa. Tällaisen henkilöstön olisi voitava vastaanottaa todisteita vain jäsenvaltiossa, jonne se on akkreditoitu, ja vain maan diplomaattiedustuston tai konsulaatin tiloissa.

Esittelijä katsoo, että todisteiden vastaanottamisen aikana kuultavalle henkilölle, asianosaisille ja heidän asianajajilleen on annettava asianmukaisesti tiedot siitä, millä edellytyksillä videoneuvottelun tai muun etäviestintäteknologian avulla järjestettävään kuulemiseen voi osallistua, sekä menettelystä, jota todisteiden esittämisessä on noudatettava.

Esittelijä katsoo, että henkilötietojen käsittely ja suojaaminen on erittäin tärkeää nopeasti kehittyvällä viestintäteknologia-alalla.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

Viiteasiakirjat

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

10.9.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

19.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 22. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö