Nós Imeachta : 2018/0203(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0477/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0477/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/02/2019 - 16.1

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0103

TUARASCÁIL     ***I
PDF 641kWORD 98k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó tráchtála

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Emil Radev

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 ón gComhairle an 28 Bealtaine 2001 maidir le comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó tráchtála

(COM(2018)0378 – C8‑0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0378);

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 81 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8-0243/2018);

-  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta;

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0477/2018);

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1)  Ar mhaithe le dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, ní mór tuilleadh feabhais a chur gan mhoill ar an gcomhar oibre idir cúirteanna i nglacadh fianaise.

(1)  Ar mhaithe le dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus forbairt limistéir Eorpaigh um cheartas sibhialta faoi rialú ag prionsabal na hiontaoibhe frithpháirtí agus aitheantais frithpháirtigh breithiúnas, ní mór tuilleadh feabhais a chur ar an gcomhar oibre idir cúirteanna sna Ballstáit maidir le glacadh fianaise agus an gcomhar sin a bhrostú tuilleadh.

Leasú    2

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a)  Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart ciall leathan a thabhairt don téarma ‘cúirt’ chun go gcumhdódh sé ní hamháin cúirteanna sa chiall is beaichte den fhocal, a fheidhmíonn feidhmeanna breithiúnacha, ach comhlachtaí agus údaráis eile atá inniúil faoin dlí náisiúnta fianaise a ghlacadh i gcomhréir leis an Rialachán seo amhail údaráis fhorfheidhmithe nó nótairí i mBallstáit áirithe agus i gcásanna áirithe.

Leasú    3

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b)  Tá sé ríthábhachtach go mbeadh modhanna éifeachtacha ann chun fianaise a fháil, a chaomhnú agus a chur i láthair, agus go dtabharfaí aird chuí ar chearta cosanta agus ar an ngá atá ann le faisnéis rúnda a chosaint. Sa chomhthéacs sin, tá sé tábhachtach úsáid teicneolaíochta nua-aimseartha a spreagadh.

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Le tarchur tapa iarrataí agus teachtaireachtaí a áirithiú, ba cheart úsáid a bhaint as na modhanna nuatheicneolaíochta iomchuí ar fad. Dá bhrí sin, mar riail, ba cheart gach cumarsáid agus gach malartú doiciméid a chur i gcrích trí chóras TF díláraithe atá comhdhéanta de na córais náisiúnta TF.

(3)  Chun a áirithiú go héifeachtach go ndéanfar iarrataí agus teachtaireachtaí a tharchur go díreach agus go tapa, ba cheart úsáid a bhaint as na modhanna nuatheicneolaíochta iomchuí ar fad agus, i dtaca leis sin, ba cheart forbairt leanúnach teicneolaíochta den sórt sin a chur san áireamh. Dá bhrí sin, de ghnáth, ba cheart gach cumarsáid agus gach malartú doiciméid a chur i gcrích trí chóras TF díláraithe atá comhdhéanta de chórais náisiúnta TF.

Leasú    5

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a)  Ba cheart an córas FT díláraithe a bheith bunaithe ar chóras e-CODEX agus ba cheart é a bheith á bhainistiú ag eu-LISA. Ba cheart acmhainní leordhóthanacha a chur ar fáil do eu-LISA ionas gur féidir córas den sórt sin a thabhairt isteach agus ag coinneáil oibríochtúil, mar aon le tacaíocht theicniúil a sholáthar i gcás fadhbanna in oibriú an chórais. Ba cheart don Choimisiún, a luaithe is féidir, agus in aon chás, roimh dheireadh 2019, togra a thíolacadh i dtaca le Rialachán maidir le cumarsáid trasteorann in imeachtaí breithiúnacha (e-CODEX). 

Leasú    6

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  Chun aitheantas frithpháirteach na fianaise digití a áirithiú amhail fianaise a tógadh i mBallstát i gcomhréir le dlí an Bhallstáit sin, níor cheart diúltú aitheantas mar fhaisnéis a thabhairt di i mBallstát eile ar an gcúis gur fianaise dhigiteach atá inti agus ar an gcúis sin amháin.

(4)  Chun aitheantas frithpháirteach na fianaise digití a áirithiú amhail fianaise a tógadh i mBallstát i gcomhréir le dlí an Bhallstáit sin, níor cheart diúltú aitheantas mar fhaisnéis a thabhairt di i mBallstát eile ar an gcúis gur fianaise dhigiteach atá inti. Ba cheart an prionsabal sin a bheith gan dochar do chinneadh a dhéanamh, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, maidir le leibhéal cáilíochta agus luacha na fianaise, gan beann ar cé acu an de chineál digiteach nó de chineál neamhdhigiteach atá sí.

Leasú    7

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(5a)  Leis na nósanna imeachta le haghaidh fianaise a ghlacadh, a chaomhnú agus a thabhairt ar aird, ba cheart a áirithiú go ndéanfar cearta nós imeachta na bpáirtithe, sláine agus rúndacht na sonraí pearsanta agus an príobháideachas chosaint i gcomhréir le dlí an Aontais.

Leasú    8

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6)  Níl lán na húsáide á bhaint as nuatheicneolaíocht na cumarsáide i láthair na huaire, go mór mór as teicneolaíocht na físchomhdhála, rud atá ina mhodh tábhachtach le glacadh fianaise a shimpliú agus a bhrostú. San áit a bhfuil éisteacht le tabhairt do dhuine atá ina fhinné, ina pháirtí, nó ina shaineolaí, agus gnáthchónaí ar an duine sin i mBallstát eile, ba cheart don chúirt an fhianaise sin a ghlacadh uaidh go díreach ar físchomhdháil, má tá an áis sin ar fáil sna cúirteanna atá i gceist, agus i gcás ina measann an Ballstát gur rud iomchuí í úsáid teicneolaíochta den chineál sin de réir dálaí sonracha an cháis.

(6)  Níl lán na húsáide á bhaint as nuatheicneolaíocht na cumarsáide i láthair na huaire, go mór mór as teicneolaíocht na físchomhdhála, rud atá ina mhodh tábhachtach agus díreach le glacadh fianaise a shimpliú agus a bhrostú. I gcás ina bhfuil fianaise le glacadh trí éisteacht, mar fhinné, mar pháirtí nó mar shaineolaí, le duine ar a bhfuil sainchónaí i mBallstát eile, ba cheart don chúirt an fhianaise sin a ghlacadh go díreach trí fhíschomhdháil, nó trí aon teicneolaíocht chianchumarsáide iomchuí eile atá ar fáil do na cúirteanna atá i gceist, ach amháin, mar gheall ar imthosca sonracha an cháis, má mheastar úsáid teicneolaíochta den sórt a bheith míchuí le haghaidh na himeachtaí a sheoladh go cóir. Ba cheart go mbeadh na rialacha maidir le húsáid modhanna cumarsáide den sórt sin neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de agus go mbeidís in inmhe do réitigh chumarsáide amach anseo. I gcás ina gceanglaítear sin le dlí náisiúnta an Bhallstáit i dtrácht, ba cheart go mbeadh úsáid na teicneolaíochta sin faoi réir thoiliú an duine atá le héisteacht.

Leasú    9

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Chun glacadh fianaise ag oifigigh taidhleoireachta nó ag ghníomhaithe consail a éascú, féadfaidh daoine den sórt sin, ar chríocha Ballstáit eile agus laistigh den limistéar ina bhfeidhmíonn siad a gcuid feidhmeanna, fianaise a ghlacadh gan an gá a bheith ann le hiarraidh a dhéanamh roimh ré, trí éisteacht le náisiúnaigh ón mBallstát arb ionadaithe iad féin orthu, ach gan iallach a bheith orthu chuige sin i gcomhthéacs imeachtaí atá ar feitheamh i gcúirteanna an Bhallstáit darb ionadaithe iad.

(7)  Chun glacadh fianaise ag baill foirne taidhleoireachta nó ag ghníomhaithe consail a éascú, féadfaidh daoine den sórt sin, ar chríocha Ballstáit eile ina bhfuil siad creidiúnaithe, fianaise a ghlacadh in áitreabh a misin taidhleoireachta nó a gconsalachta, gan an gá a bheith ann le hiarraidh a dhéanamh roimh ré, trí éisteacht le náisiúnaigh ón mBallstát arb ionadaithe iad féin orthu le haghaidh imeachtaí atá ar feitheamh i gcúirteanna an Bhallstáit darb ionadaithe iad, ar choinníoll go gcomhoibreoidh an duine atá le héisteacht go deonach i nglacadh na fianaise.

Leasú    10

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a)  Tá sé tábhachtach a áirithiú go ndéanfar an Rialachán seo a chur i bhfeidhm i gcomhréir le dlí cosanta sonraí an Aontais agus go n-urramófar leis cosaint príobháideachais mar a chumhdaítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Tá sé tábhachtach freisin a áirithiú go ndéanfar aon phróiseáil ar shonraí pearsanta daoine nádúrtha faoin Rialachán seo i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir 2002/58/EC. Níor cheart sonraí pearsanta faoin Rialachán seo a phróiseáil ach amháin chun na gcríoch sonrach a leagtar amach sa Rialachán seo.

Leasú    11

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, ach gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais trí chreat dlí a chruthú lena n-áireofar tarchur tapa iarrataí agus teachtaireachtaí a bhaineann le feidhmíocht glacadh fianaise, féadfaidh an tAontas Eorpach bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an chuspóir sin a ghnóthú.

(8)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, ach gur fearr is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais trí chreat dlí simplithe a chruthú lena n-áireofar tarchur díreach, éifeachtach agus tapa iarrataí agus teachtaireachtaí a bhaineann le feidhmíocht glacadh fianaise, féadfaidh an tAontas Eorpach bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an chuspóir sin a ghnóthú.

Leasú    12

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(8a)  Féachtar leis an Rialachán seo éifeachtúlacht agus luas imeachtaí breithiúnacha a fheabhsú trí chuíchóiriú a dhéanamh ar na sásraí le haghaidh comhar maidir le himeachtaí trasteorann a ghlacadh, agus, ag an am chéanna, cuidiú le laghdú a dhéanamh ar mhoilleanna agus costais do dhaoine aonair agus do ghnólachtaí. Sa bhreis air sin, le níos mó deimhneachta dlíthiúla, mar aon le nósanna imeachta atá níos simplí, agus atá cuíchóirithe agus digitithe, féadfar daoine aonair agus gnólachtaí a spreagadh dul i mbun idirbhearta trasteorann agus, sa chaoi sin, borradh a chur faoin trádáil laistigh den Aontas agus, dá bhrí sin, faoi fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú    13

Togra le haghaidh rialacháin

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Chun na foirmeacha caighdeánacha sna hIarscríbhinní a thabhairt cothrom le dáta nó chun athruithe teicniúla a dhéanamh ar na foirmeacha sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le leasuithe ar na hIarscríbhinní. Is rud é a bhfuil tábhacht faoi leith leis go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, ar leibhéal na saineolaithe ar rud amháin, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr* an 13 Aibreán 2016. Go háirithe, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile san am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe idir grúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(11)  Chun na socruithe mionsonraithe le haghaidh feidhmiú an chórais TF díláraithe agus chun na híoschaighdeáin theicniúla agus na ceanglais íosta maidir le húsáid físchomhdhála a bhunú, ba cheart an chumhacht gníomh a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún. Leis na gníomhartha tarmligthe sin, ba cheart tarchur éifeachtach, iontaofa agus rianúil na faisnéise ábhartha tríd an gcóras TF díláraithe a ráthú, agus ba cheart a áirithiú go ráthófar leis an seisiún físchomhdhála cumarsáid agus idirghníomhú fíorama atá ar ardcháilíocht. Thairis sin, chun na foirmeacha caighdeánacha sna hIarscríbhinní a thabhairt cothrom le dáta nó chun athruithe teicniúla a dhéanamh ar na foirmeacha sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le leasuithe ar na hIarscríbhinní. Is rud é a bhfuil tábhacht faoi leith leis go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, ar leibhéal na saineolaithe ar rud amháin, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr* an 13 Aibreán 2016. Go háirithe, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile san am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe idir grúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Leasú    14

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 1 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Sa Rialachán seo, ciallóidh ‘cúirt’ aon údarás breithiúnach i mBallstát is inniúil chun feidhmíochta i nglacadh fianaise de réir an Rialacháin seo.;

4.  Sa Rialachán seo, ciallóidh ‘cúirt’ aon údarás breithiúnach i mBallstát is inniúil faoi rialacha an Bhallstáit sin chun fianaise a ghlacadh de réir an Rialacháin seo. ;

Leasú    15

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 6 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Déanfar iarrataí agus teachtaireachtaí a de bhun an Rialacháin seo a tharchur trí chóras TF díláraithe a bheith comhdhéanta de chórais TF náisiúnta a bheidh idirnasctha trí bhonneagar cumarsáide lenar féidir faisnéis a mhalartú thar theorainneacha idir na córais náisiúnta TF ar bhealach atá slán agus iontaofa.

1.  Déanfar iarrataí agus teachtaireachtaí de bhun an Rialacháin seo a tharchur trí chóras TF díláraithe a bheith comhdhéanta de chórais TF náisiúnta a bheidh idirnasctha trí bhonneagar cumarsáide agus lenar féidir faisnéis a mhalartú thar theorainneacha idir na córais náisiúnta TF ar bhealach atá sábhailte, slán agus iontaofa, lena n-áirítear i bhfíoram, agus urraim chuí á tabhairt do chearta bunúsacha agus do shaoirsí bunúsacha. Beidh an córas TF díláraithe sin bunaithe ar e-CODEX.

Leasú    16

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 6 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Beidh feidhm ag an gcreat dlí ginearálta le haghaidh úsáid seirbhísí iontaoibhe a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ón gComhairle20 maidir leis na hiarrataí agus na teachtaireachtaí a tharchuirfear tríd an gcóras TF díláraithe dá dtagraítear i mír 1.

2.  Beidh feidhm ag an gcreat dlí ginearálta le haghaidh úsáid seirbhísí iontaoibhe cáilithe a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ón gComhairle20 maidir leis na hiarrataí agus na teachtaireachtaí a tharchuirfear tríd an gcóras TF díláraithe dá dtagraítear i mír 1.

_________________

_________________

20 Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).

20 Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).

Leasú    17

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 6 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás inar gá séala nó síniú lámhscríofa le haghaidh iarrataí agus cumarsáidí eile dá dtagraítear i mír 1, nó i gcás ina mbeidh séala nó síniú lámhscríofa ina chuid díobh, féadfar 'ríomhshéalaí cáilithe' agus 'ríomhshínithe cáilithe' a úsáid ina ionad, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

3.  I gcás inar gá séala nó síniú lámhscríofa le haghaidh iarrataí agus cumarsáidí eile dá dtagraítear i mír 1, nó i gcás ina mbeidh séala nó síniú lámhscríofa ina chuid díobh, féadfar ‘ríomhshéalaí cáilithe’ agus ‘ríomhshínithe cáilithe’ a úsáid ina ionad, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, ar choinníoll go ndéanfar a áirithiú go hiomlán go mbeidh eolas faoi na doiciméid sin faighte ag na daoine lena mbaineann in am trátha agus ar bhealach dleathach.

Leasú    18

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na socruithe mionsonraithe a bhunú le haghaidh fheidhmiú an chórais TF díláraithe. Agus an chumhacht sin á feidhmiú aige, déanfaidh an Coimisiún a áirithiú go ráthófar leis an gcóras malartú éifeachtach, iontaofa agus rianúil na faisnéise ábhartha, mar aon le hardleibhéal slándála sa tarchur, agus cosaint an phríobháideachais agus na sonraí pearsanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir (CE) 2002/58.

Leasú    19

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 6 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4.  Mura féidir tarchur a dhéanamh i gcomhréir le mír 1, de dheasca cur isteach eisceachtúil gan choinne ar an gcóras TF díláraithe, nó i gcás nach féidir an tarchur a dhéanamh i gcásanna eisceachtúla eile, déanfar an tarchur leis na modhanna malartacha is tapa is féidir, modhanna a bhfuil sé tugtha le fios ag an mBallstát go bhfuil glacadh aige leo.

4.  Mura féidir tarchur a dhéanamh i gcomhréir le mír 1, de dheasca cur isteach eisceachtúil gan choinne ar an gcóras TF díláraithe, nó i gcás nach féidir an tarchur a dhéanamh i gcásanna eisceachtúla eile, déanfar an tarchur leis na modhanna malartacha is tapa is féidir, modhanna a bhfuil sé tugtha le fios ag an mBallstát go bhfuil siad inghlactha.

Leasú    20

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Fianaise a ghlacadh go díreach trí fhíschomhdháil

Fianaise a ghlacadh go díreach trí theicneolaíocht chianchumarsáide

Leasú    21

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  San áit a bhfuil éisteacht le tabhairt do dhuine mar fhinné, mar pháirtí, nó mar shaineolaí a bhfuil gnáthchónaí air i mBallstát eile, agus nuair nach n-iarrann an chúirt ar an gcúirt inniúil i mBallstát eile fianaise a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 1(1)(a), tógfaidh an chúirt fianaise go díreach i gcomhréir le hAirteagal 17 trí fhíschomhdháil, má tá an áis sin ar fáil sna cúirteanna atá i gceist, i gcás ina measann sí gur rud iomchuí í úsáid teicneolaíochta den chineál sin, mar gheall ar dhálaí sonracha an cháis.

1.  San áit a bhfuil éisteacht le tabhairt do dhuine mar fhinné, mar pháirtí, nó mar shaineolaí a bhfuil gnáthchónaí air i mBallstát eile, agus nuair nach n-iarrann an chúirt ar an gcúirt inniúil i mBallstát eile fianaise a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 1(1)(a), tógfaidh an chúirt fianaise go díreach i gcomhréir le hAirteagal 17 trí fhíschomhdháil nó trí aon teicneolaíocht chianchumarsáide iomchuí eile, má tá an áis sin ar fáil sna cúirteanna atá i gceist, ach amháin i gcás ina measann sí gur rud míchuí í úsáid teicneolaíochta den chineál sin le haghaidh na himeachtaí a sheoladh go cóir, mar gheall ar dhálaí sonracha an cháis.

 

 

Leasú    22

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a.  I gcás ina gceanglaítear sin le dlí náisiúnta an Bhallstáit iarrthach, beidh úsáid físchomhdhála nó aon teicneolaíochta cianchumarsáide iomchuí eile sin faoi réir thoiliú an duine atá le héisteacht.

Leasú    23

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  I gcás ina n-iarrtar tógáil dhíreach fianaise ar físchomhdháil, is ar áitreabh cúirte a thionólfar an éisteacht. An chúirt atá ag iarraidh na faisnéise, agus an comhlacht lárnach nó an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 3(3), nó an chúirt a dtionólfar an éisteacht ar a háitreabh, déanfaidh siad socrú eatarthu féin go praiticiúil i gcomhair na físchomhdhála.

2.  I gcás ina n-iarrtar tógáil dhíreach fianaise trí fhíschomhdháil nó trí aon teicneolaíocht chianchumarsáide iomchuí eile, is ar áitreabh cúirte a thionólfar an éisteacht. An chúirt atá ag iarraidh na faisnéise, agus an comhlacht lárnach nó an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 3(3), nó an chúirt a dtionólfar an éisteacht ar a háitreabh, déanfaidh siad socrú eatarthu féin go praiticiúil i gcomhair na físchomhdhála. Beidh na socruithe sin i gcomhréir leis na híoschaighdeáin theicniúla agus na ceanglais íosta maidir le húsáid físchomhdhála a shainmhínítear i gcomhréir le mír 3a.

Leasú    24

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a.  Áiritheoidh aon chóras leictreonach le haghaidh fianaise a ghlacadh go ndéanfar rúndacht ghairmiúil agus pribhléid ghairmiúil dhlíthiúil a chosaint.

Leasú    25

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 3 – an abairt réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  I gcás ina nglactar fianaise trí fhíschomhdháil:

3.  I gcás ina nglactar fianaise trí fhíschomhdháil nó trí aon teicneolaíocht chumarsáide eile atá ar fáil:

Leasú    26

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 3 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  más gá, arna iarraidh sin don chúirt iarrthach, áiritheoidh an duine a mbeifear ag éisteacht leis nó léi nó an breitheamh sa Bhallstát a bheith rannpháirteach san éisteacht, an comhlacht lárnach, nó an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 3(3) go mbeidh ateangaire ag cúnamh leis duine a mbeifear ag éisteacht leis nó léi nó leis an mbreitheamh. ;

(b)  más gá, arna iarraidh sin don chúirt iarrthach, áiritheoidh an duine a mbeifear ag éisteacht leis nó léi nó an breitheamh sa Bhallstát a bheith rannpháirteach san éisteacht, an comhlacht lárnach, nó an t-údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 3(3) go mbeidh ateangaire cáilithe ag cúnamh leis duine a mbeifear ag éisteacht leis nó léi nó leis an mbreitheamh. ;

Leasú    27

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a.  Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20 lena bhforlíontar an Rialachán seo trí na híoschaighdeáin agus na ceanglais íosta maidir le húsáid físchomhdhála a bhunú.

 

Agus an chumhacht sin á feidhmiú aige, déanfaidh an Coimisiún a áirithiú go ráthófar leis an seisiún físchomhdhála cumarsáid agus idirghníomhú fíorama atá ar ardcháilíocht. Déanfaidh an Coimisiún a áirithiú freisin, maidir le tarchur na faisnéise, gurb ann d’hardleibhéal slándála agus do chosaint an phríobháideachais agus na sonraí pearsanta i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 agus Treoir (CE) 2002/58.

Leasú    28

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17a – mír 3 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3b.  Déanfaidh an chúirt dáta, am, agus áit na héisteachta, agus na coinníollacha a bheidh ann chun páirt a ghlacadh inti a chur in iúl don duine atá le héisteacht do na páirtithe, lena n-áirítear a n-ionadaithe dlí faoi seach, trí fhíschomhdháil nó trí aon teicneolaíocht chianchumarsáide iomchuí eile. Soláthróidh an chúirt ábhartha treoracha do na páirtithe agus a n-ionadaithe dlí maidir leis an nós imeachta chun doiciméid nó ábhar eile a thíolacadh le linn na héisteachta trí fhíschomhdháil nó trí theicneolaíocht chianchumarsáide iomchuí eile.

Leasú    29

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17b – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Glacadh fianaise ag oifigigh taidhleoireachta nó ag gníomhairí consail

Glacadh fianaise ag baill foirne taidhleoireachta nó ag gníomhairí consail

Leasú    30

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 17b – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh oifigigh taidhleoireachta nó gníomhairí consail de chuid Ballstáit, ar chríoch Ballstáit eile agus sa réimse ina bhfeidhmíonn siad a gcuid feidhmeanna, fianaise a ghlacadh gan an gá a bheith ann le hiarraidh a dhéanamh roimh ré de bhun Airteagal 17(1), trí éisteacht le náisiúnaigh ón mBallstát arb ionadaithe iad féin air gan iallach a bheith orthu chuige sin i gcomhthéacs imeachtaí atá ar feitheamh i gcúirteanna an Bhallstáit arb ionadaithe iad féin air.’;

Féadfaidh baill foirne taidhleoireachta nó gníomhairí consail de chuid Ballstáit, ar chríoch Ballstáit eile ina bhfuil siad creidiúnaithe, fianaise a ghlacadh in áitreabh a misin taidhleoireachta nó a gconsalachta, gan an gá a bheith ann le hiarraidh a dhéanamh roimh ré de bhun Airteagal 17(1), trí éisteacht le náisiúnaigh ón mBallstát arb ionadaithe iad féin air le haghaidh imeachtaí atá ar feitheamh i gcúirteanna an Bhallstáit arb ionadaithe iad féin air. Níor cheart don ghlacadh fianaise den sórt sin tarlú ach amháin le comhar toilteanach an duine atá le héisteach. Glacfar an fianaise faoi mhaoirseacht na cúirte iarrthaí, i gcomhréir lena dlí náisiúnta.’;

Leasú    31

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 18a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Fianaise dhigiteach a ghlactar i mBallstát i gcomhréir leis an dlí atá sa Bhallstát sin, ní shéanfar cáilíocht na fianaise air i mBallstáit eile toisc gur fianaise dhigiteach atá inti. ;

Ní bhainfear feidhm as cineál digiteach na fianaise a glacadh i mBallstát i gcomhréir lena dhlí mar chúis chun cáilíocht na fianaise i mBallstáit eile a shéanadh. Ní dhéanfar an cheist cibé acu an bhfuil an fhianaise de chineál digitigh nó neamhdhigitigh a chur san áireamh nuair a bheidh cáilíocht agus luach na fianaise den sórt sin á gcinneadh. ´;

Leasú    32

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Roinn 6 a (nua) – Airteagal 18b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(6a)  cuirtear isteach Roinn 6a i ndiaidh Airteagal 18 mar seo a leanas:

 

Roinn 6a

 

Sonraí pearsanta a phróiseáil

 

Airteagal 18b

 

Aon phróiseáil sonraí pearsanta a dhéanfar de bhun an Rialacháin seo, lena n-áirítear malartú nó tarchur sonraí pearsanta ag na húdaráis inniúla, déanfar í i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2016/679. Aon mhalartú nó tarchur faisnéise a dhéanfaidh údaráis inniúla ar leibhéal an Aontais, tabharfar faoi i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001. Scriosfar láithreach bonn sonraí pearsanta nach bhfuil ábhartha maidir le cás sonrach a láimhseáil.

Leasú    33

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 20 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 19(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama ón [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 6(3a), in Airteagal 17a(3a) agus in Airteagal 19(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana ón [dáta teacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

Leasú    34

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 20 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 19(2) a chúlghairm aon tráth. Cuirfidh cinneadh chun cúlghairme deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí ná sin a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 6(3a), in Airteagal 17a(3a) agus in Airteagal 19(2) a chúlghairm aon tráth. Cuirfidh cinneadh chun cúlghairme deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí ná sin a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

Leasú    35

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 20 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 19(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag don tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid ina leith. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.´

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 6(3a), in Airteagal 17a(3a) Airteagal 19(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse trí mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag don tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid ina leith. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú    36

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 22a – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Faoin [dhá bhliain tar éis an dháta an iarratais] ar a dhéanaí, bunóidh an Coimisiún clár mionsonraithe chun faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Rialacháin seo.

1.  Faoin [bliain amháin tar éis an teachta i bhfeidhm] ar a dhéanaí, bunóidh an Coimisiún clár mionsonraithe chun faireachán a dhéanamh ar aschuir, ar thorthaí agus ar thionchair an Rialacháin seo.

Leasú    37

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10

Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001

Airteagal 23 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1.  Tráth nach túisce ná [cúig bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo, agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

1.  Tráth nach déanaí ná [ceithre bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán seo, agus cuirfidh sé tuarascáil ar na príomhthorthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, agus, i gcás inarb iomchuí, beidh togra reachtach ag gabháil léi.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

COMHTHÉACS AN TOGRA

Áirítear ar chúraim an Aontais Eorpaigh limistéar Eorpach ceartais in ábhair shibhialta a fhorbairt atá bunaithe ar phrionsabal na hiontaoibhe frithpháirtí agus ar phrionsabal aitheantais fhrithpháirtigh na mbreithiúnas. I réimse an cheartais, tá gá le comhar breithiúnach thar theorainneacha. Chun na críche sin, agus chun feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh a éascú, ghlac an tAontas reachtaíocht maidir le seirbheáil trasteorann doiciméad breithiúnach agus maidir le comhar i nglacadh fianaise. Is rímhór an tábhacht atá leis na hionstraimí seo i dtaca le rialú an chúnaimh dhlíthiúil in ábhair shibhialta agus thráchtála idir na Ballstáit. Is éard is feidhm choiteann dóibh creat éifeachtach a sholáthar le haghaidh comhar breithiúnach trasteorann. Tá siad tagtha in áit an tseanchórais amscaí idirnáisiúnta a bhí idir na Ballstáit, córas a tugadh isteach le Coinbhinsiúin na Háige.

Is riachtanach an rud comhar oibre líofa a bheith idir na cúirteanna freisin i ndáil le feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh. In 2018, tá impleachtaí trasteorann ag timpeall 3.4 milliún d’imeachtaí cúirte sibhialta agus tráchtála san Aontas. In imeachtaí go leor dá leithéid, bíonn gá le fianaise a bhailiú i mBallstát eile; an Rialachán ar ghlacadh na fianaise, tá soláthar uirlisí ann a dhéanann rochtain ar an bhfianaise sin a éascú.

Le Rialachán (CE) Uimh. 1206/2001 on gComhairle, bunaítear córas ar fud an Aontais Eorpaigh chun iarrataí i leith ghlacadh agus forghníomhú fianaise idir cúirteanna a tharchur go díreach agus go tapa, agus leagtar síos ann rialacha beachta maidir le foirm agus le hinneachar iarrataí den chineál sin. Go háirithe, chuir an Rialachán feabhas ar Choinbhinsiún ábhartha na Háige de bhrí gur cuireadh córas nua-aoiseach éifeachtach ar bun don déileáil dhíreach idir cúirteanna (tarchur na n-iarrataí agus aththarchur na fianaise a glacadh). Ina theannta sin, ceadaítear do na cúirteanna fianaise a ghlacadh go díreach i mBallstáit eile.

Tuairim an Rapóirtéara

Tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfuil an togra ón gCoimisiún tráthúil agus is freagra maith é ar bheart REFIT. Tá sé tábhachtach go dtugfar an deis do chúirteanna na mBallstát feidhm a bhaint as teicneolaíocht nua-aoiseach chun rochtain níos fearr agus níos tapúla ar an gceartas a fháil. Níl sin indéanta in éagmais glacadh riachtanach na rialacha lena rialaítear glacadh fianaise, go háirithe i gcásanna trasteorann. Ní sholáthraíonn an rialachán reatha ach amháin bearta sa bhreis ar na cinn sin atá le fáil i ndlí náisiúnta na mBallstát. Dá bhrí sin, chun go mbeadh cúirteanna na mBallstát in ann leas iomlán a bhaint as teicneolaíocht nua na cianchumarsáide, b’fhéidir gur ghá an rialachán leasaithe a chomhlánú le hathbhreithniú ar an rialacha is infheidhme freisin ar an leibhéal náisiúnta sna Ballstáit.

Ba cheart go ndéanfaí roinnt nithe sa Togra ón gCoimisiún a shoiléiriú tuilleadh. I dtaca le sainmhíniú ar chúirt, ba cheart a shoiléiriú gur riail é i gcomhair aitheantas frithpháirteach na rialacha sna Ballstáit a bhfuil aonáin atá inniúil fianaise a ghlacadh.

Thairis sin, ba cheart an rialachán a bheith neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de. Chun na críche sin, ba cheart feidhm a bhaint as coincheap na teicneolaíochta cianchumarsáide seachas as físchomhdháil amháin. Ba cheart é a shoiléiriú freisin maidir le haon teicneolaíocht chianchumarsáide den sórt sin a bhaintear feidhm aisti, gur cheart go mbeadh rúndacht ghairmiúil agus pribhléid dhlíthiúil ghairmiúil á n-áirithiú léi.

Maidir leis an riail atá beartaithe chun ligean d’fhoireann taidhleoireachta fianaise a ghlacadh, bheadh sé stuama é a ailíniú le Coinbhinsiún Vín in 1961 ar Chaidreamh Taidhleoireachta. Níor cheart go mbeadh pearsanra den sórt sin in ann fianaise a ghlacadh ach amháin sa Bhallstát óna bhfuil creidiúnú acu agus in áitreabh misean taidhleoireachta nó consalachta a thíre.

Tá an rapóirtéir den tuairim, le linn d’fhianaise a bheith á ghlacadh ón duine atá le héisteacht, go ndéantar na páirtithe agus a ndlíodóirí a chur ar an eolas go cuí faoi na coinníollacha uile a bhaineann le páirt a ghlacadh i bhfíschomhdháil nó faoi theicneolaíocht chianchumarsáide eile, chomh maith leis an nós imeachta atá le leanúint nuair a chuirtear fianaise i láthair.

Ós rud é go bhfuil teicneolaíocht na cumarsáide ag forbairt chomh mear sin, tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfuil próiseáil agus cosaint sonraí pearsanta thar a bheith tábhachtach.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Comhar idir cúirteanna na mBallstát i dtaca le fianaise a ghlacadh in ábhair shibhialta nó tráchtála

Tagairtí

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Dáta tíolactha chun PE

31.5.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

10.9.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Dáta an ghlactha

10.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

18

0

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Dáta don chur síos

19.12.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 16 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais