Postupak : 2018/0203(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0477/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0477/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0103

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 230kWORD 87k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Emil Radev

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018) 0378),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 81. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0243/2018),

-  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0477/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  U interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta potrebno je dodatno poboljšati i ubrzati suradnju među sudovima u izvođenju dokaza.

(1)  U interesu pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta i razvoja europskog područja pravde u građanskim stvarima na temelju načela uzajamnog povjerenja i uzajamnog priznavanja presuda, potrebno je dodatno poboljšati i ubrzati suradnju među sudovima u državama članicama u pogledu izvođenja dokaza.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Za potrebe ove Uredbe pojam „sud” trebao bi imati široko značenje kako bi obuhvatio ne samo sudove koji izvršavaju pravosudne funkcije u užem smislu riječi nego i druga tijela ili organe koji su u skladu s nacionalnim pravom nadležni za izvođenje dokaza u skladu s ovom Uredbom, kao što su provedbena tijela ili javni bilježnici u određenim državama članicama i u posebnim situacijama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Ključna je dostupnost djelotvornih sredstava pribavljanja, čuvanja i podnošenja dokaza, kao i poštovanje prava na obranu te potrebe za zaštitom povjerljivih informacija. U tom je kontekstu važno potaknuti korištenje moderne tehnologije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Kako bi se osiguralo brzo slanje zahtjeva i obavijesti, trebala bi se upotrebljavati sva primjerena sredstva moderne komunikacijske tehnologije. Stoga bi se, u pravilu, sva komunikacija i sva razmjena dokumenata trebale odvijati u okviru decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava.

(3)  Kako bi se djelotvorno osiguralo izravno i brzo slanje zahtjeva i obavijesti, trebala bi se upotrebljavati sva primjerena sredstva moderne komunikacijske tehnologije te u tom kontekstu treba uzeti u obzir stalan razvoj takve tehnologije. Stoga bi se, u pravilu, sva komunikacija i sva razmjena dokumenata trebale odvijati u okviru decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Decentralizirani IT sustav trebao bi se temeljiti na sustavu e-CODEX, a njime bi trebala upravljati agencija eu-LISA. Agenciji eu-LISA trebalo bi staviti na raspolaganje odgovarajuća sredstva za uvođenje i osiguravanje rada takvog sustava te pružiti tehničku podršku u slučaju problema u radu sustava. Komisija bi trebala što prije, a u svakom slučaju prije kraja 2019., podnijeti prijedlog Uredbe o prekograničnoj komunikaciji u sudskim postupcima (e-CODEX). 

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se osiguralo uzajamno priznavanje digitalnih dokaza, dokazima koji su izvedeni u državi članici u skladu s njezinim pravom ne bi se smjelo uskratiti priznavanje u drugim državama članicama samo zbog njihove digitalne prirode.

(4)  Kako bi se osiguralo uzajamno priznavanje digitalnih dokaza, dokazima koji su izvedeni u državi članici u skladu s njezinim pravom ne bi se smjelo uskratiti priznavanje u drugim državama članicama samo zbog njihove digitalne prirode. To načelo ne bi trebalo dovoditi u pitanje utvrđivanje, u skladu s nacionalnim pravom, razine kvalitete i vrijednosti dokaza, neovisno o njegovoj digitalnoj ili nedigitalnoj naravi.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Postupci za izvođenje, čuvanje i podnošenje dokaza trebali bi osigurati zaštitu postupovnih prava stranaka, kao i zaštitu, cjelovitost i povjerljivost osobnih podataka i privatnosti u skladu s pravom Unije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Moderna komunikacijska tehnologija, posebice videokonferencije, koja je važno sredstvo za pojednostavnjenje i ubrzavanje izvođenja dokaza, trenutačno se ne upotrebljava u potpunosti. Ako se dokaz treba izvesti saslušanjem osobe s prebivalištem u drugoj državi članici kao svjedoka, stranke ili stručnjaka, sud bi taj dokaz trebao izvesti neposredno putem videokonferencije, ako je ona dostupna predmetnim sudovima i ako smatra da je upotreba takve tehnologije primjerena zbog posebnih okolnosti predmeta.

(6)  Moderna komunikacijska tehnologija, posebice videokonferencije, koja je važno i izravno sredstvo za pojednostavnjenje i ubrzavanje izvođenja dokaza, trenutačno se ne upotrebljava u potpunosti. Ako se dokaz treba izvesti saslušanjem osobe s prebivalištem u drugoj državi članici kao svjedoka, stranke ili stručnjaka, sud bi taj dokaz trebao izvesti neposredno putem videokonferencije ili putem bilo koje druge prikladne tehnologije za komunikaciju na daljinu koja je dostupna predmetnim sudovima, osim ako se zbog posebnih okolnosti predmeta smatra da upotreba takve tehnologije nije primjerena za pravednu provedbu postupka. Pravila o uporabi takvog komunikacijskog sredstva trebala bi biti tehnološki neutralna i njima bi se trebala uzeti u obzir buduća komunikacijska rješenja. Kad to zahtijeva nacionalno pravo dotične države članice, uporaba takve tehnologije trebala bi biti podložna suglasnosti osobe koja će biti saslušana.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se diplomatskim ili konzularnim predstavnicima olakšalo izvođenje dokaza, te osobe mogu, na državnom području druge države članice i unutar područja u kojem obavljaju svoje dužnosti, u okviru postupka u tijeku na sudovima države članice koju predstavljaju izvoditi dokaze bez prethodnog zahtjeva saslušanjem državljana države članice koju predstavljaju bez prisile.

(7)  Kako bi se diplomatskom osoblju ili konzularnim predstavnicima olakšalo izvođenje dokaza, te osobe mogu, na državnom području druge države članice u kojoj su akreditirani, bez prethodnog zahtjeva izvoditi dokaze u prostorijama svoje diplomatske misije ili konzulata saslušanjem državljana države članice koju predstavljaju u okviru postupka u tijeku na sudovima države članice koju predstavljaju, pod uvjetom da osoba koja će se saslušati dobrovoljno surađuje u izvođenju dokaza.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Važno je osigurati da se ova Uredba primjenjuje u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka i da se njome poštuje zaštita privatnosti kako je utvrđeno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Također je važno osigurati da se svaka obrada osobnih podataka fizičkih osoba na temelju ove Uredbe provodi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ. Osobni podaci u okviru ove Uredbe trebali bi se obrađivati samo u posebne svrhe utvrđene ovom Uredbom.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se oni zbog stvaranja pravnog okvira kojim se osigurava brzo slanje zahtjeva i obavijesti povezanih s izvođenjem dokaza mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se oni zbog stvaranja pojednostavljenog pravnog okvira kojim se osigurava izravno, djelotvorno i brzo slanje zahtjeva i obavijesti povezanih s izvođenjem dokaza mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  Ovom se Uredbom nastoji poboljšati učinkovitost i brzina sudskih postupaka pojednostavnjenjem i racionalizacijom mehanizama suradnje kod izvođenja dokaza u prekograničnim postupcima, a istodobno i pomoći u smanjenju kašnjenja i troškova za pojedince i poduzeća. Osim toga, veća pravna sigurnost, zajedno s jednostavnijim, racionaliziranim i digitaliziranim postupcima, može potaknuti pojedince i poduzeća na sudjelovanje u prekograničnim transakcijama, čime se potiče trgovina unutar Unije, a time i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Radi ažuriranja standardnih obrazaca iz priloga ili tehničkih izmjena tih obrazaca Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(11)  Kako bi se definirali detaljni aranžmani za funkcioniranje decentraliziranog IT sustava i kako bi se utvrdili minimalni tehnički standardi i zahtjevi za uporabu videokonferencije, trebalo bi Komisiji delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Takvi delegirani akti trebali bi jamčiti djelotvoran, pouzdan i neometan prijenos relevantnih informacija putem decentraliziranog IT sustava te osigurati da videokonferencija omogućuje komunikaciju visoke kvalitete i interakciju u stvarnom vremenu. Nadalje, radi ažuriranja standardnih obrazaca iz priloga ili tehničkih izmjena tih obrazaca Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s izmjenama priloga. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 1. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  U ovoj Uredbi izraz „sud” znači svako pravosudno tijelo u državi članici koje je nadležno za izvođenje dokaza u skladu s ovom Uredbom.;

4.  U ovoj Uredbi izraz „sud” znači svako tijelo u državi članici koje je prema zakonima te države članice nadležno za izvođenje dokaza u skladu s ovom Uredbom. ;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zahtjevi i obavijesti iz ove Uredbe šalju se putem decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava međusobno povezanih komunikacijskom infrastrukturom koja omogućuje sigurnu i pouzdanu prekograničnu razmjenu informacija među nacionalnim IT sustavima.

1.  Zahtjevi i obavijesti iz ove Uredbe šalju se putem decentraliziranog IT sustava koji se sastoji od nacionalnih IT sustava međusobno povezanih komunikacijskom infrastrukturom koja omogućuje sigurnu i pouzdanu prekograničnu razmjenu informacija među nacionalnim IT sustavima, među ostalim i u stvarnom vremenu, uz dužno poštovanje temeljnih prava i sloboda. Taj decentralizirani IT sustav temelji se na sustavu e-CODEX.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjeve i obavijesti poslane putem decentraliziranog IT sustava iz stavka 1. primjenjuje se opći pravni okvir za upotrebu usluga povjerenja utvrđen Uredbom Vijeća (EU) br. 910/201420.

2.  Na zahtjeve i obavijesti poslane putem decentraliziranog IT sustava iz stavka 1. primjenjuje se opći pravni okvir za upotrebu kvalificiranih usluga povjerenja utvrđen Uredbom Vijeća (EU) br. 910/201420.

_________________

_________________

20 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

20 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 28.8.2014., str. 73.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako zahtjevi i priopćenja iz stavka 1. zahtijevaju ili sadržavaju pečat ili vlastoručni potpis, umjesto njih mogu se upotrebljavati „kvalificirani elektronički pečati” i „kvalificirani elektronički potpisi” kako su definirani u Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća.

3.  Ako zahtjevi i priopćenja iz stavka 1. zahtijevaju ili sadržavaju pečat ili vlastoručni potpis, umjesto njih mogu se upotrebljavati „kvalificirani elektronički pečati” i „kvalificirani elektronički potpisi” kako su definirani u Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, pod uvjetom da je u potpunosti zajamčeno da su uključene osobe pravodobno i zakonito obaviještene o tim dokumentima.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. kako bi nadopunila ovu Uredbu utvrđivanjem detaljnih aranžmana za funkcioniranje decentraliziranog IT sustava. Pri izvršavanju te ovlasti Komisija osigurava da se sustavom jamči učinkovita, pouzdana i neometana razmjena relevantnih informacija, kao i visoka razina sigurnosti prilikom slanja te zaštita privatnosti i osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako slanje u skladu sa stavkom 1. nije moguće zbog nepredviđenih i iznimnih smetnji u radu decentraliziranog IT sustava ili ako to slanje nije moguće u drugim iznimnim slučajevima, ono se obavlja na najbrži mogući način za koji je zamoljena država članica navela da ga prihvaća.

4.  Ako slanje u skladu sa stavkom 1. nije moguće zbog nepredviđenih i iznimnih smetnji u radu decentraliziranog IT sustava ili ako to slanje nije moguće u drugim iznimnim slučajevima, ono se obavlja na najbrži mogući način koji je zamoljena država članica navela kao prihvatljiv.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neposredno izvođenje dokaza putem videokonferencije

Neposredno izvođenje dokaza putem tehnologije za komunikaciju na daljinu

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se dokaz treba izvesti saslušanjem osobe s prebivalištem u drugoj državi članici kao svjedoka, stranke ili stručnjaka, a sud ne uputi nadležnom sudu druge države članice zahtjev da izvede dokaze u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (a), sud neposredno izvodi dokaze u skladu s člankom 17. putem videokonferencije, ako je ona dostupna predmetnim sudovima i ako smatra da je upotreba takve tehnologije primjerena zbog posebnih okolnosti predmeta.

1.  Ako se dokaz treba izvesti saslušanjem osobe s prebivalištem u drugoj državi članici kao svjedoka, stranke ili stručnjaka, a sud ne uputi nadležnom sudu druge države članice zahtjev da izvede dokaze u skladu s člankom 1. stavkom 1. točkom (a), sud neposredno izvodi dokaze u skladu s člankom 17. putem videokonferencije ili putem bilo koje druge prikladne tehnologije za komunikaciju na daljinu, ako je ona dostupna predmetnim sudovima, osim ako se zbog posebnih okolnosti predmeta smatra da upotreba takve tehnologije nije primjerena za pravednu provedbu postupka.

 

 

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Kad to zahtijeva nacionalno pravo države članice koja je uputila zahtjev, uporaba videokonferencije ili bilo koje druge prikladne tehnologije za komunikaciju na daljinu podložna je suglasnosti osobe koja će biti saslušana.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se uputi zahtjev za neposredno izvođenje dokaza putem videokonferencije, saslušanje se održava u prostorijama suda. Sud koji upućuje zahtjev i središnje tijelo ili nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. ili sud u čijim se prostorijama treba održati saslušanje dogovaraju praktična rješenja za videokonferenciju.

2.  Ako se uputi zahtjev za neposredno izvođenje dokaza putem videokonferencije ili putem bilo koje druge prikladne tehnologije za komunikaciju na daljinu, saslušanje se održava u prostorijama suda. Sud koji upućuje zahtjev i središnje tijelo ili nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. ili sud u čijim se prostorijama treba održati saslušanje dogovaraju praktična rješenja za videokonferenciju. Ta su rješenja u skladu s minimalnim tehničkim standardima i zahtjevima za uporabu videokonferencije koji su utvrđeni u skladu sa stavkom 3.a.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Svim elektroničkim sustavima za izvođenje dokaza jamči se zaštita profesionalne tajne i obveze odvjetnika da čuva profesionalnu tajnu.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 3. – uvodna rečenica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se dokazi izvode putem videokonferencije:

3.  Ako se dokazi izvode putem videokonferencije ili putem bilo koje druge prikladne tehnologije za komunikaciju:

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako je potrebno, na zahtjev suda koji upućuje zahtjev, osobe koja se treba saslušati ili suca iz zamoljene države članice koji sudjeluje u saslušanju središnje tijelo ili nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. osiguravaju da osoba koja se treba saslušati ili sudac imaju pomoć tumača. ;

(b)  ako je potrebno, na zahtjev suda koji upućuje zahtjev, osobe koja se treba saslušati ili suca iz zamoljene države članice koji sudjeluje u saslušanju, središnje tijelo ili nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. osigurava da osoba koja se treba saslušati ili sudac imaju pomoć kvalificiranog tumača. ;

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 20. kako bi nadopunila ovu Uredbu utvrđivanjem minimalnih standarda i zahtjeva za uporabu videokonferencije.

 

Pri izvršavanju te ovlasti Komisija brine da videokonferencija omogućuje komunikaciju visoke kvalitete i interakciju u stvarnom vremenu. Komisija također u pogledu prijenosa informacija osigurava visoku razinu sigurnosti te zaštite privatnosti i osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 i Direktivom 2002/58/EZ.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.a – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Sud obavještava osobu koja će biti saslušana i stranke, uključujući njihove pravne zastupnike, o datumu, vremenu i mjestu održavanja saslušanja, kao i o uvjetima sudjelovanja u njemu, putem videokonferencije ili bilo koje druge odgovarajuće tehnologije za komunikaciju na daljinu. Predmetni sud pruža strankama i njihovim pravnim predstavnicima upute o postupku podnošenja dokumenata ili drugog materijala tijekom saslušanja putem videokonferencije ili bilo koje druge odgovarajuće tehnologije za komunikaciju na daljinu.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.b – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvođenje dokaza od strane diplomatskih ili konzularnih predstavnika

Izvođenje dokaza od strane diplomatskog osoblja ili konzularnih predstavnika

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 17.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Diplomatski ili konzularni predstavnici mogu, na državnom području druge države članice i unutar područja u kojem obavljaju svoje dužnosti, u okviru postupka u tijeku na sudovima države članice koju predstavljaju izvoditi dokaze bez prethodnog zahtjeva u skladu s člankom 17. stavkom 1. saslušanjem državljana države članice koju predstavljaju bez prisile.”;

Diplomatsko osoblje ili konzularni predstavnici mogu, na državnom području druge države članice u kojoj su akreditirani, izvoditi dokaze u prostorijama diplomatske misije ili konzulata bez prethodnog zahtjeva u skladu s člankom 17. stavkom 1. saslušanjem državljana države članice koju predstavljaju u okviru postupaka u tijeku na sudovima države članice koju predstavljaju. Takvo izvođenje dokaza može se provoditi samo pod uvjetom da osoba koja će biti saslušana dobrovoljno surađuje. Izvođenje dokaza provodi se pod nadzorom suda koji upućuje zahtjev, u skladu s njegovim nacionalnim pravom.”;

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 18.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Digitalni dokazi izvedeni u državi članici u skladu s njezinim pravom ne smiju se odbiti kao dokazi u drugim državama članicama samo zbog njihove digitalne prirode. ;

Digitalna priroda dokaza izvedenih u državi članici u skladu s njezinim zakonima ne smije se koristiti kao razlog za njihovo odbijanje kao dokaza u drugim državama članicama. Pitanje jesu li dokazi digitalne ili nedigitalne prirode nije čimbenik u određivanju razine kvalitete i vrijednosti takvih dokaza.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Odjeljak 6.a (novi) – članak 18.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  nakon članka 18. umeće se sljedeći odjeljak 6.a:

 

Odjeljak 6.a

 

Obrada osobnih podataka

 

Članak 18.b

 

Svaka obrada osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom, uključujući razmjenu ili prijenos osobnih podataka od strane nadležnih tijela, obavlja se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679. Nadležna tijela na razini Unije obavljaju sve razmjene ili prijenos informacija u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001. Osobni podaci koji nisu relevantni za rješavanje određenog predmeta bez odlaganja se brišu.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3.a, članka 17.a stavka 3.a i članka 19. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 20. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 19. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament i Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 3.a, članka 17.a stavka 3.a i članka 19. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 20. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 19. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3.a, članka 17.a stavka 3.a ili članka 19. stavka 2 stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 22.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije [dvije godine nakon datuma početka primjene] Komisija uspostavlja detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinaka ove Uredbe.

1.  Najkasnije [godinu dana od datuma stupanja na snagu] Komisija uspostavlja detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinaka ove Uredbe.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 1206/2001

Članak 23. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe najranije [pet godina nakon datuma početka primjene ove Uredbe] te predstavlja glavne rezultate u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

1.  Komisija najkasnije [četiri godine nakon datuma početka primjene ove Uredbe] provodi evaluaciju ove Uredbe te glavne rezultate predstavlja u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru popraćenom, prema potrebi, zakonodavnim prijedlogom.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst prijedloga

Među zadaćama EU-a je razvoj europskog područja pravde u građanskim stvarima na temelju načela uzajamnog povjerenja i uzajamnog priznavanja presuda. Za ostvarivanje područja pravde nužna je prekogranična pravosudna suradnja. U tu svrhu i radi olakšavanja pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta EU je donio zakonodavstvo o prekograničnoj dostavi sudskih pismena i o suradnji u izvođenju dokaza. Ti su instrumenti ključni u uređivanju pravne pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima među državama članicama. Njihova je svrha osiguravanje učinkovitog okvira za prekograničnu pravosudnu suradnju. Oni su zamijenili prethodni složeniji međunarodni sustav haških konvencija između država članica.

Nesmetana suradnja sudova također je nužna za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U EU-u je 2018. otprilike 3,4 milijuna sudskih postupaka u građanskim i trgovačkim predmetima s prekograničnim implikacijama. U mnogim takvim postupcima postoji potreba za dobivanjem dokaza iz druge države članice; Uredbom o izvođenju dokaza pružaju se alati kojima se olakšava pristup tim dokazima.

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 uspostavlja se sustav na razini EU-a za izravno i brzo slanje i izvršenje zahtjeva za izvođenje dokaza među sudovima te se utvrđuju precizna pravila o obliku i sadržaju tih zahtjeva. Konkretno, njome su uvedena poboljšanja u odnosu na Hašku konvenciju jer je uveden moderan i učinkovit sustav izravne suradnje među sudovima (slanje zahtjeva i ponovno slanje izvedenih dokaza). Ona omogućuje i da sudovi u drugim državama članicama neposredno izvode dokaze.

Mišljenje izvjestitelja

Izvjestitelj smatra da je prijedlog Komisije pravovremen i dobar odgovor na program REFIT. Važno je da sudovi država članica imaju priliku iskoristiti modernu tehnologiju u svrhu boljeg i bržeg pristupa pravosuđu. To nije moguće bez potrebne prilagodbe pravila o izvođenju dokaza, posebno u prekograničnim predmetima. Aktualnom se uredbom propisuju samo mjere koje su dodatne onima koje su dostupne u okviru nacionalnog prava država članica. Stoga, ako bi sudovi država članica trebali moći u potpunosti iskoristiti novu tehnologiju za komunikaciju na daljinu, možda će biti potrebno nadopuniti izmijenjenu uredbu preispitivanjem pravila koja se primjenjuju i na nacionalnoj razini u državama članicama.

U prijedlogu Komisije treba navesti niz dodatnih pojašnjenja. U pogledu definicije suda, trebalo bi pojasniti da je to pravilo za uzajamno priznavanje pravila u državama članicama čiji su subjekti nadležni za izvođenje dokaza.

Nadalje, Uredba bi trebala biti tehnološki neutralna. U tom smislu, potrebno je koristiti koncept tehnologije za komunikaciju na daljinu, a ne samo koncept videokonferencije. Trebalo bi također pojasniti da bi se svakom takvom tehnologijom za komunikaciju na daljinu trebala osigurati primjena poslovne tajne i obveze odvjetnika da čuva profesionalnu tajnu.

U pogledu predloženog pravila da se diplomatskom osoblju dozvoli izvođenje dokaza, bilo bi razborito uskladiti ga s Bečkom konvencijom iz 1961. o diplomatskim odnosima. Takvo osoblje trebalo bi moći izvoditi dokaze samo u državi članici u kojoj je akreditirano i u prostorijama diplomatske misije ili konzulata svoje zemlje.

Izvjestitelj smatra da je potrebno da se za vrijeme izvođenja dokaza osobu koju treba saslušati, stranke i njihove odvjetnike uredno obavještava o svim uvjetima sudjelovanja u videokonferenciji ili drugoj tehnologiji za komunikaciju na daljinu, kao i o postupku koji treba slijediti pri podnošenju dokaza.

S obzirom na brz razvoj komunikacijskih tehnologija, izvjestitelj smatra da je obrada i zaštita osobnih podataka vrlo važna.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Suradnja između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima

Referentni dokumenti

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

10.9.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum podnošenja

19.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti