Eljárás : 2018/0203(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0477/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0477/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 16.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0103

JELENTÉS     ***I
PDF 561kWORD 89k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Emil Radev

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0378),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 81. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0243/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0477/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében a bizonyításfelvétel tekintetében fejleszteni és gyorsítani kell a bíróságok közötti együttműködést.

(1)  A belső piac megfelelő működésének biztosítása, valamint a kölcsönös bizalom és a határozatok kölcsönös elismerésének elve által vezérelt európai polgári igazságszolgáltatási terület kialakítása érdekében a bizonyításfelvétel tekintetében fejleszteni és gyorsítani kell a tagállami bíróságok közötti együttműködést.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  E rendelet alkalmazásában a „bíróság” fogalmának tág jelentéssel kell bírnia, hogy az ne csak a szó szigorú értelmében vett, igazságügyi feladatokat ellátó bíróságokat, hanem olyan egyéb szerveket vagy hatóságokat is lefedjen, amelyek a nemzeti jogszabályok értelmében hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy bizonyítékokat vegyenek fel e rendelettel összhangban, így például bizonyos tagállamokban és helyzetekben a végrehajtó hatóságokat vagy jegyzőket.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Alapvető fontosságú, hogy hatékony eszközök álljanak rendelkezésre a bizonyítékok beszerzéséhez, megőrzéséhez és benyújtásához, valamint hogy megfelelően figyelembe vegyék a védelem jogait és a bizalmas információk védelmének szükségességét. Ebben az összefüggésben fontos a modern technológia használatának ösztönzése.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kérelmek és tájékoztatások gyors továbbításának biztosítása érdekében minden megfelelő modern kommunikációs technológiát alkalmazni kell. Ezért főszabály szerint valamennyi tájékoztatást és a dokumentumok cseréjét a nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszeren keresztül kell lebonyolítani.

(3)  A kérelmek és tájékoztatások közvetlen és gyors továbbításának tényleges biztosítása érdekében minden megfelelő modern kommunikációs technológiát alkalmazni kell, és ezzel összefüggésben szem előtt kell tartani e technológiák folyamatos fejlődését. Ezért főszabály szerint valamennyi tájékoztatást és a dokumentumok cseréjét a nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszeren keresztül kell lebonyolítani.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A decentralizált informatikai rendszernek az e-CODEX rendszerre kell épülnie, és azt a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó ügynökségnek (eu-LISA) kell kezelnie. Megfelelő erőforrásokat kell az eu-LISA rendelkezésére bocsátani egy ilyen rendszer bevezetéséhez és működtetéséhez, valamint a rendszer működésével kapcsolatos problémák esetén a műszaki segítségnyújtáshoz. A Bizottságnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2019 vége előtt javaslatot kell benyújtania a bírósági eljárásokban a határokon átnyúló kommunikációról szóló rendeletre (e-CODEX). 

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A digitális bizonyítékok kölcsönös elismerésének biztosítása érdekében a valamely tagállamban annak jogszabályaival összhangban felvett digitális bizonyítékok bizonyítékként való elismerését pusztán digitális jellegük miatt nem szabad megtagadni más tagállamokban.

(4)  A digitális bizonyítékok kölcsönös elismerésének biztosítása érdekében a valamely tagállamban annak jogszabályaival összhangban felvett digitális bizonyítékok bizonyítékként való elismerését digitális jellegük miatt nem szabad megtagadni más tagállamokban. Ez nem érinti a bizonyíték minőségének és értékének a nemzeti jogszabályokkal összhangban történő, a bizonyíték digitális vagy nem digitális jellegétől független megállapítását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A bizonyíték felvételére, tárolására és bemutatására vonatkozó eljárásoknak az uniós szinten hatályos szabályokkal összhangban biztosítaniuk kell a felek eljárási jogainak tiszteletben tartását, valamint a személyes adatok és a magánélet védelmét, integritását és bizalmas jellegét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Jelenleg nem használják ki teljes mértékben a modern kommunikációs technológiákat, különösen a videokonferencia lehetőségét, amely a bizonyításfelvétel egyszerűsítésének és felgyorsításának fontos eszköze. Amennyiben a bizonyítékot egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező tanú, fél vagy szakértő meghallgatása útján kell felvenni, a bíróságnak – amennyiben az adott bíróságok rendelkezésére áll – közvetlenül videokonferencia útján kell a bizonyításfelvételt lefolytatnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ilyen technológia használata az ügy sajátos körülményei között megfelelő.

(6)  Jelenleg nem használják ki teljes mértékben a modern kommunikációs technológiákat, különösen a videokonferencia lehetőségét, amely a bizonyításfelvétel egyszerűsítésének és felgyorsításának fontos és közvetlen eszköze. Amennyiben a bizonyítékot egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező tanú, fél vagy szakértő meghallgatása útján kell felvenni, a bíróságnak közvetlenül videokonferencia vagy bármely más alkalmas, az adott bíróságok rendelkezésére álló távközlési technológia útján kell a bizonyításfelvételt lefolytatnia, kivéve ha úgy ítéli meg, hogy az ügy sajátos körülményei között az ilyen technológia használata nem megfelelő az eljárás méltányos lefolytatásához. Az ilyen kommunikációs eszközök használatára vonatkozó szabályoknak technológiasemlegesnek kell lenniük, és figyelembe kell venniük a jövőbeli kommunikációs megoldásokat. Amennyiben az érintett tagállam nemzeti jogszabályai ezt előírják, az ilyen technológia alkalmazása csak a meghallgatandó személy hozzájárulásával lehetséges.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A diplomáciai vagy konzuli tisztviselők által végzett bizonyításfelvétel megkönnyítése érdekében az ilyen személyek egy másik tagállam területén és azon a területen, ahol hatáskörüket gyakorolják, előzetes megkeresés nélkül bizonyításfelvételt végezhetnek az általuk képviselt tagállam állampolgárainak az általuk képviselt tagállam bíróságai előtt folyamatban lévő eljárás keretében történő, kényszer nélküli meghallgatása útján.

(7)  A diplomáciai személyzet vagy konzuli tisztviselők által végzett bizonyításfelvétel megkönnyítése érdekében az ilyen személyek az akkreditációjuk szerinti másik tagállam területén, a diplomáciai vagy konzuli képviseletük helyiségeiben előzetes megkeresés nélkül bizonyításfelvételt végezhetnek az általuk képviselt tagállam állampolgárainak az általuk képviselt tagállam bíróságai előtt folyamatban lévő eljárás keretében történő meghallgatása útján, amennyiben a meghallgatandó személy önként együttműködik a bizonyításfelvétel során.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  Fontos biztosítani, hogy e rendeletet az uniós adatvédelmi jognak megfelelően alkalmazzák, és tiszteletben tartsák a magánélet védelmét az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglaltak szerint. Fontos továbbá biztosítani, hogy a természetes személyek e rendelet szerinti személyes adatainak kezelése az (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban történjen. Az e rendelet szerinti személyes adatok kezelésére kizárólag az e rendeletben meghatározott konkrét célok érdekében kerülhet sor.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok a bizonyításfelvétel megvalósítására vonatkozó kérelmek és tájékoztatások gyors továbbítását biztosító jogi keret létrehozása útján jobban megvalósíthatók uniós szinten, ezért az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

(8)  Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és azok a bizonyításfelvétel megvalósítására vonatkozó kérelmek és tájékoztatások közvetlen, hatékony és gyors továbbítását biztosító egyszerűsített jogi keret létrehozása útján jobban megvalósíthatók uniós szinten, ezért az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  E rendelet fejleszteni kívánja a bírósági eljárások hatékonyságát és gyorsaságát azáltal, hogy egyszerűsíti és észszerűsíti az együttműködési mechanizmusokat a határokon átnyúló eljárások során történő bizonyításfelvétel tekintetében, ugyanakkor hozzájárul a késedelmek és az egyének és vállalkozások költségeinek csökkentéséhez. Továbbá a fokozott jogbiztonság az egyszerűbb, észszerűbb és digitalizált eljárásokkal együtt ösztönözheti az egyéneket és a vállalkozásokat, hogy határon átnyúló ügyleteket vegyenek igénybe, és ezáltal erősítsék az EU-n belüli kereskedelmet és így a belső piac működését is.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A mellékletekben foglalt formanyomtatványok frissítése vagy e formanyomtatványok technikai jellegű módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak* megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(11)  A decentralizált informatikai rendszer működésére vonatkozó részletes szabályok meghatározása és a videokonferencia használatára vonatkozó minimális technikai szabványok és -követelmények létrehozása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak garantálniuk kell a releváns információknak a decentralizált informatikai rendszeren keresztül történő hatékony, megbízható és zökkenőmentes továbbítását, és biztosítaniuk kell, hogy a videokonferencia kiváló minőségű kommunikációt és a valós idejű interakciót tegyen lehetővé. Ezen kívül a mellékletekben foglalt formanyomtatványok frissítése vagy e formanyomtatványok technikai jellegű módosítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a mellékletek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak* megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

1206/2001/EK rendelet

1 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E rendelet alkalmazásában a „bíróság” bármely olyan tagállami igazságügyi hatóság, amely hatáskörrel rendelkezik az e rendelet szerinti bizonyításfelvételre.”;

(4)  E rendelet alkalmazásában a „bíróság” bármely olyan tagállami hatóság, amely az adott tagállam jogszabályai értelmében hatáskörrel rendelkezik az e rendelet szerinti bizonyításfelvételre. ;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1206/2001/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet szerinti kérelmeket és tájékoztatásokat a nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszeren keresztül kell továbbítani, amelyet a nemzeti informatikai rendszerek közötti biztonságos és megbízható, határon átnyúló információcserét lehetővé tevő kommunikációs infrastruktúra révén kapcsolnak össze.

(1)  Az e rendelet szerinti kérelmeket és tájékoztatásokat az alapvető jogok és szabadságok teljes tiszteletben tartásával a nemzeti informatikai rendszerekből álló decentralizált informatikai rendszeren keresztül kell továbbítani, amelyet a nemzeti informatikai rendszerek közötti védett, biztonságos és megbízható, akár valós időben történő, határon átnyúló információcserét lehetővé tevő kommunikációs infrastruktúra révén kapcsolnak össze. A decentralizált informatikai rendszernek az e-CODEX rendszeren kell alapulnia.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1206/2001/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett decentralizált informatikai rendszeren keresztül továbbított kérelmekre és tájékoztatásokra a 910/2014/EU tanácsi rendeletben20 meghatározott bizalmi szolgáltatások igénybevételének általános jogi kerete alkalmazandó.

(2)  Az (1) bekezdésben említett decentralizált informatikai rendszeren keresztül továbbított kérelmekre és tájékoztatásokra a 910/2014/EU tanácsi rendeletben20 meghatározott, minősített bizalmi szolgáltatások igénybevételének általános jogi kerete alkalmazandó.

_________________

_________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1206/2001/EK rendelet

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett kérelmek és tájékoztatások bélyegzőt vagy kézzel írt aláírást írnak elő vagy alkalmaznak, ezek helyett az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendeletében meghatározott „minősített elektronikus bélyegzőt” és „minősített elektronikus aláírást” lehet használni.

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett kérelmek és tájékoztatások bélyegzőt vagy kézzel írt aláírást írnak elő vagy alkalmaznak, ezek helyett az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendeletében meghatározott „minősített elektronikus bélyegzőt” és „minősített elektronikus aláírást” lehet használni, amennyiben teljes mértékben biztosítják, hogy az érintett személyek kellő időben és jogszerű módon tudomást szereztek e dokumentumokról.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1206/2001/EK rendelet

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben meghatározza a decentralizált informatikai rendszer működésére vonatkozó részletes szabályokat. E hatáskör gyakorlása során a Bizottság biztosítja, hogy a rendszer garantálja a vonatkozó információk hatékony, megbízható és zökkenőmentes cseréjét, valamint a továbbítás biztonságának magas szintjét, illetve a magánélet és a személyes adatok védelmét a (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1206/2001/EK rendelet

6 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a decentralizált informatikai rendszer előre nem látható és rendkívüli zavara miatt nem lehetséges az (1) bekezdés szerinti továbbítás, vagy ha más kivételes esetekben nem lehetséges az ilyen továbbítás, azt a lehető leggyorsabb, a megkeresett tagállam által elfogadhatónak jelzett módon kell elvégezni.”

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Közvetlen bizonyításfelvétel videokonferencia útján

Közvetlen bizonyításfelvétel távközlési technológia útján

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben a bizonyítékot egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező tanú, fél vagy szakértő meghallgatása útján kell felvenni, és a bíróság nem kéri a másik tagállam illetékes bíróságát arra, hogy a bizonyításfelvételt az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően végezze el, a bíróságnak a 17. cikk szerint – amennyiben az adott bíróságok rendelkezésére áll – közvetlenül videokonferencia útján kell bizonyításfelvételt végeznie, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az ilyen technológia használata az ügy sajátos körülményei között megfelelő.

(1)  Amennyiben a bizonyítékot egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező tanú, fél vagy szakértő meghallgatása útján kell felvenni, és a bíróság nem kéri a másik tagállam illetékes bíróságát arra, hogy a bizonyításfelvételt az 1. cikk (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően végezze el, a bíróságnak a 17. cikk szerint – amennyiben az adott bíróságok rendelkezésére áll – közvetlenül videokonferencia vagy bármely más alkalmas távközlési technológia útján kell bizonyításfelvételt végeznie, hacsak az ügy sajátos körülményeire való tekintettel az ilyen technológiák használatát alkalmatlannak nem ítéli az eljárás méltányos lefolytatásához.

 

 

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben a megkereső tagállam nemzeti jogszabályai ezt előírják, videokonferencia vagy bármely más alkalmas távközlési technológia alkalmazása csak a meghallgatandó személy hozzájárulásával lehetséges.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Videokonferencia útján történő közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelem esetén a tárgyalást valamely bíróság helyiségeiben kell megtartani. A megkereső bíróság és a 3. cikk (3) bekezdésében említett központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság, vagy az a bíróság, amelynek helyiségeiben a tárgyalást tartják, megállapodik a videokonferenciával kapcsolatos gyakorlati kérdésekről.

(2)  Videokonferencia vagy más alkalmas távközlési technológia útján történő közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelem esetén a tárgyalást valamely bíróság helyiségeiben kell megtartani. A megkereső bíróság és a 3. cikk (3) bekezdésében említett központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság, vagy az a bíróság, amelynek helyiségeiben a tárgyalást tartják, megállapodik a videokonferenciával kapcsolatos gyakorlati kérdésekről. E megállapodásoknak összhangban kell lenniük a videokonferencia használatára vonatkozó, a (3a) bekezdés szerint meghatározott minimális technikai szabványokkal és -követelményekkel.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A bizonyításfelvételre szolgáló elektronikus rendszerek biztosítják a szakmai titoktartás és az ügyvédi titoktartási kötelezettség védelmét.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben a bizonyításfelvételre videokonferencia útján kerül sor:

(3)  Amennyiben a bizonyításfelvételre videokonferencia vagy egyéb rendelkezésre álló kommunikációs technológia útján kerül sor:

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  szükség esetén a megkereső bíróság, a meghallgatandó személy vagy a meghallgatáson részt vevő megkeresett tagállambeli bíró kérésére a 3. cikk (3) bekezdésében említett központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság gondoskodik arról, hogy a meghallgatandó személyt vagy a bírót tolmács segítse. ;

b)  szükség esetén a megkereső bíróság, a meghallgatandó személy vagy a meghallgatáson részt vevő megkeresett tagállambeli bíró kérésére a 3. cikk (3) bekezdésében említett központi szerv vagy hatáskörrel rendelkező hatóság gondoskodik arról, hogy a meghallgatandó személyt vagy a bírót képesített tolmács segítse. ;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából, amelyekben meghatározza a videokonferencia használatára vonatkozó részletes minimumszabványokat és -követelményeket.

 

E hatáskör gyakorlása során a Bizottság biztosítja, hogy a videokonferencia kiváló minőségű kommunikációt és a valós idejű interakciót garantáljon. A Bizottság az információ továbbítása tekintetében biztosítja továbbá a biztonság magas szintjét, illetve a magánélet és a személyes adatok védelmét a (EU) 2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1206/2001/EK rendelet

17 a cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A bíróság értesíti a meghallgatandó személyt, a feleket, beleértve a jogi képviselőiket is, a videokonferencia vagy más alkalmas távközlési technológia útján történő meghallgatás napjáról, időpontjáról és helyéről, valamint a meghallgatáson való részvétel feltételeiről. Az érintett bíróság a felek és jogi képviselőik rendelkezésére bocsátja a dokumentumok vagy egyéb anyagok videokonferencia vagy más alkalmas távközlési technológia útján történő meghallgatás során való benyújtására vonatkozó eljárással kapcsolatos utasításokat.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1206/2001/EK rendelet

17 b cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A diplomáciai vagy konzuli tisztviselők által végzett bizonyításfelvétel

A diplomáciai személyzet vagy konzuli tisztviselők által végzett bizonyításfelvétel

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

1206/2001/EK rendelet

17 b cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam diplomáciai vagy konzuli tisztviselői egy másik tagállam területén és azon a területen, ahol hatáskörüket gyakorolják, a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően előzetes megkeresés nélkül bizonyításfelvételt végezhetnek az általuk képviselt tagállam állampolgárainak az általuk képviselt tagállam bíróságai előtt folyamatban lévő eljárás keretében történő, kényszer nélküli meghallgatása útján.”;

A tagállam diplomáciai személyzete vagy konzuli tisztviselői az akkreditációjuk szerinti másik tagállam területén, a diplomáciai vagy konzuli képviseletük helyiségeiben, a 17. cikk (1) bekezdésének megfelelően előzetes megkeresés nélkül bizonyításfelvételt végezhetnek az általuk képviselt tagállam állampolgárainak az általuk képviselt tagállam bíróságai előtt folyamatban lévő eljárás keretében történő meghallgatása útján. Ilyen bizonyításfelvétel csak a meghallgatandó személy önkéntes együttműködésével történhet. A bizonyításfelvételt a megkereső bíróság felügyelete alatt, annak nemzeti jogszabályaival összhangban végzik el.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1206/2001/EK rendelet

18 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A valamely tagállamban annak saját jogszabályaival összhangban felvett digitális bizonyítékok bizonyító erejét kizárólag azok digitális jellege miatt nem utasíthatják el más tagállamokban. ;

A valamely tagállamban annak saját jogszabályaival összhangban felvett bizonyítékok digitális jellege nem használható fel indokként más tagállamokban felvett bizonyítékok minőségének megkérdőjelezésére. A bizonyítékok minőségének és értékének meghatározásában nem játszik szerepet az, hogy a bizonyíték digitális vagy nem digitális jellegű. ”;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

1206/2001/EK rendelet

6 a szakasz (új) – 18 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a.  a szöveg a 18. cikk után a következő 6a. szakasszal egészül ki:

 

6a. szakasz

 

Személyes adatok feldolgozása

 

18b. cikk

 

Az e rendelet alapján kezelt személyes adatok feldolgozását és az illetékes hatóságok közötti cseréjét vagy továbbítását az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kell megtenni. Az illetékes hatóságok közötti uniós szintű információcserét vagy információtovábbítást a 45/2001/EK rendelettel összhangban kell végrehajtani. Haladéktalanul törölni kell azokat a személyes adatokat, amelyek nem relevánsak egy adott ügy kezeléséhez.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1206/2001/EK rendelet

20 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 19. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása … [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal határozatlan időre szól.

(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (3a) bekezdése, a 17a. cikk (3a) bekezdése és a 19. cikk (2) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …[e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1206/2001/EK rendelet

20 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 19. cikk (2) bekezdése szerinti felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (3a) bekezdésében, a 17a. cikk (3a) bekezdésében és a 19. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1206/2001/EK rendelet

20 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 19. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 6. cikk (3a) bekezdése, a 17a. cikk (3a) bekezdése és a 19. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő három hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

1206/2001/EK rendelet

22 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság legkésőbb [két évvel a hatálybalépést követően]-ig részletes programot dolgoz ki e rendelet eredményeinek, kimeneteinek és hatásainak nyomon követésére.

(1)  A Bizottság legkésőbb [egy évvel a hatálybalépés időpontját követően]-ig részletes programot dolgoz ki e rendelet eredményeinek, kimeneteinek és hatásainak nyomon követésére.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

1206/2001/EK rendelet

23 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság leghamarabb [öt évvel a rendelet alkalmazásának időpontját követően]-án/-én elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb megállapításokról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(1)  A Bizottság legkésőbb [négy évvel a rendelet alkalmazásának kezdőnapját követően]-án/-én elvégzi e rendelet értékelését, és a főbb megállapításokról – adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében – jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.


INDOKOLÁS

A javaslat háttere

Az EU feladatai közé tartozik, hogy a polgári jogi ügyekben a kölcsönös bizalom és a határozatok kölcsönös elismerése elveire épülő, a jog érvényesülésén alapuló térséget alakítson ki. Az igazságszolgáltatási térséghez határokon átnyúló igazságügyi együttműködésre van szükség. E célból, továbbá a belső piac megfelelő működésének elősegítése érdekében az EU jogszabályokat fogadott el a határon átnyúló bírósági iratkézbesítésről, valamint a bizonyításfelvétel terén folytatott együttműködésről. Ezek az eszközök alapvető fontosságúak a tagállamok közötti polgári és kereskedelmi ügyekben nyújtott jogsegély szabályozása terén. Közös céljuk, hogy hatékony keretet biztosítsanak a határon átnyúló igazságügyi együttműködéshez. Ezek az eszközök a tagállamok közötti, a Hágai Egyezményeken alapuló korábbi, nehézkesebb nemzetközi rendszert váltották fel.

A bíróságok közötti zökkenőmentes együttműködés a belső piac megfelelő működéséhez is szükséges. 2018-ban az EU-ban mintegy 3,4 millió polgári és kereskedelmi bírósági eljárás rendelkezik határon átnyúló vonatkozásokkal. Számos ilyen eljárás során másik tagállamból származó bizonyítékot kell beszerezni; a bizonyításfelvételről szóló rendelet olyan eszközöket biztosít, amelyek megkönnyítik a bizonyítékokhoz való hozzáférést.

Az 1206/2001/EK tanácsi rendelet létrehozza a bíróságok közötti bizonyításfelvétel iránti kérelmek közvetlen és gyors továbbítására vonatkozó uniós szintű rendszert, és pontos szabályokat állapít meg az ilyen kérelmek formájára és tartalmára vonatkozóan. Különösen a vonatkozó Hágai Egyezményhez képest jelent javulást azáltal, hogy létrehozza a bíróságok közötti közvetlen kapcsolatok modern és hatékony rendszerét (a megkeresések továbbítása és a bizonyítékok ismételt továbbítása). Ezen túlmenően lehetővé teszi a más tagállambeli bíróságok általi közvetlen bizonyításfelvételt.

Az előadó véleménye

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslata időszerű és jó válasz a REFIT-eljárásra. Fontos, hogy a tagállamok bíróságai lehetőséget kapjanak a modern technológia alkalmazására az igazságszolgáltatáshoz való jobb és gyorsabb hozzáférés érdekében. Ez nem lehetséges a bizonyításfelvételre vonatkozó szabályok szükséges kiigazítása nélkül, különösen a határokon átnyúló ügyekben. A jelenlegi rendelet csak a tagállamok nemzeti jogában rendelkezésre álló intézkedéseket kiegészítő intézkedéseket tartalmaz. Ezért, ha azt szeretnénk, hogy a tagállami bíróságok teljes mértékben kihasználják az új távközlési technológia nyújtotta lehetőségeket, a módosított rendeletet ki kell egészíteni a tagállamok nemzeti szinten alkalmazandó szabályainak felülvizsgálatával.

A bizottsági javaslatban szereplők mellett további pontosításokat kell tenni. Ami a bíróság meghatározását illeti, egyértelművé kell tenni, hogy kölcsönösen el kell ismerni a tagállamok azzal kapcsolatos szabályait, hogy mely szervek jogosultak a bizonyításfelvételre.

A rendeletnek továbbá technológiasemlegesnek kell lennie. E célból a távközlési technológia tágabb fogalmát kell alkalmazni a videokonferencia helyett. Egyértelművé kell tenni továbbá, hogy az alkalmazott távközlési technológiának biztosítania kell a szakmai titoktartás és az ügyvédi titoktartási kötelezettség védelmét.

A javaslatban szereplő, a diplomáciai személyzet általi bizonyításfelvételt lehetővé tevő rendelkezést célszerű lenne összehangolni a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezménnyel. A diplomáciai személyzet csak az akkreditációja szerinti tagállamban és a saját országa diplomáciai vagy konzuli képviseletének helyiségeiben vehet fel bizonyítékot.

Az előadó úgy véli, hogy a bizonyításfelvétel során a meghallgatandó személyt, a feleket és jogi képviselőiket megfelelően tájékoztatni kell a videokonferencia vagy más távközlési technológia útján történő meghallgatáson való részvétel valamennyi feltételéről, valamint a bizonyítékok benyújtása kapcsán követendő eljárásról.

A kommunikációs technológiák gyors fejlődése tekintetében az előadó úgy véli, hogy nagyon fontos a személyes adatok feldolgozása és védelme.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködés

Hivatkozások

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

31.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

10.9.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

10.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Benyújtás dátuma

19.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat