Procedūra : 2018/0203(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0477/2018

Pateikti tekstai :

A8-0477/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/02/2019 - 16.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0103

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 236kWORD 87k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Emil Radev

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0378),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 81 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0242/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0477/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo, būtina toliau gerinti ir spartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus;

(1)  siekiant tinkamo vidaus rinkos veikimo ir Europos civilinės justicijos erdvės, kurioje būtų vadovaujamasi tarpusavio pasitikėjimo ir abipusio teismų sprendimų pripažinimo principu, sukūrimo, būtina toliau gerinti ir spartinti valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimą įrodymų rinkimo srityje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  šiame reglamente teismo sąvoka turėtų būti traktuojama plačiai, siekiant, kad ji apimtų ne tik teismines funkcijas atliekančius teismus siaurąja šio žodžio prasme, bet ir kitas įstaigas ar institucijas, pagal nacionalinę teisę kompetentingas rinkti įrodymus šiame reglamente nustatyta tvarka, pvz., kai kuriose valstybėse narėse ir konkrečiomis aplinkybėmis tai būtų teisėsaugos institucijos ar notarai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  nepaprastai svarbu, kad būtų prieinamos veiksmingos įrodymų gavimo, saugojimo ir pateikimo priemonės ir kad būtų deramai paisoma teisių į gynybą ir būtinybės apsaugoti konfidencialią informaciją. Atsižvelgiant į tai, svarbu skatinti naudoti šiuolaikines technologijas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  siekiant užtikrinti greitą prašymų ir pranešimų perdavimą, turėtų būti naudojamasi visomis tinkamomis šiuolaikinių ryšių technologijų priemonėmis. Todėl paprastai visi ryšiai ir keitimasis dokumentais turėtų būti vykdomi naudojant decentralizuotą IT sistemą, kurią sudaro nacionalinės IT sistemos;

(3)  siekiant veiksmingai užtikrinti tiesioginį ir greitą prašymų ir pranešimų perdavimą, turėtų būti naudojamasi visomis tinkamomis šiuolaikinių ryšių technologijų priemonėmis, o šiuo požiūriu turėtų būti atsižvelgiama į nuolatinį tokių technologijų vystymąsi. Todėl paprastai visi ryšiai ir keitimasis dokumentais turėtų būti vykdomi naudojant decentralizuotą IT sistemą, kurią sudaro nacionalinės IT sistemos;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  decentralizuota IT sistema turėtų būti grindžiama sistema „e. CODEX“ ir administruojama agentūros „eu-LISA“. Agentūrai „eu-LISA“ turėtų būti skirta išteklių, kad šią sistemą būtų galima įdiegti ir eksploatuoti, bei teikti techninę paramą kilus su sistemos veikimu susijusių problemų. Komisija turėtų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju iki 2019 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl tarpvalstybinio ryšių palaikymo vykstant teismo procesui („e. CODEX“); 

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant užtikrinti skaitmeninių įrodymų tarpusavio pripažinimą, tokie valstybėje narėje pagal jos teisę surinkti įrodymai neturėtų būti nepripažįstami kaip įrodymai kitose valstybėse narėse tik dėl jų skaitmeninio pobūdžio;

(4)  siekiant užtikrinti skaitmeninių įrodymų tarpusavio pripažinimą, tokie valstybėje narėje pagal jos teisę surinkti įrodymai neturėtų būti nepripažįstami kaip įrodymai kitose valstybėse narėse dėl jų skaitmeninio pobūdžio. Šis principas neturėtų daryti poveikio nustatant įrodymo kokybės ir vertės mastą pagal nacionalinės teisės nuostatas – nesvarbu, ar jis skaitmeninio pobūdžio, ar ne;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  taikant įrodymų rinkimo, saugojimo ir pateikimo procedūras turėtų būti užtikrinama, kad pagal Sąjungos teisę būtų saugomos šalių procesinės teisės bei garantuojama asmens duomenų ir privatumo apsauga, neliečiamumas ir konfidencialumas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  šiuo metu išnaudojamos ne visos šiuolaikinių ryšių technologijų, visų pirma vaizdo konferencijų, kurios yra svarbi įrodymų rinkimo supaprastinimo ir spartinimo priemonė, galimybės. Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kaip liudytoją, šalį ar ekspertą, teismas turėtų surinkti šiuos įrodymus tiesiogiai naudodamasis vaizdo konferencija, jeigu tokia galimybė yra atitinkamuose teismuose ir, jo nuomone, naudotis tokia technologija yra tinkama atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes;

(6)  šiuo metu išnaudojamos ne visos šiuolaikinių ryšių technologijų, visų pirma vaizdo konferencijų, kurios yra svarbi ir tiesioginė įrodymų rinkimo supaprastinimo ir spartinimo priemonė, galimybės. Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kaip liudytoją, šalį ar ekspertą, teismas turėtų surinkti šiuos įrodymus tiesiogiai naudodamasis vaizdo konferencija ar bet kuria kita tinkama nuotolinio ryšio technologija, prieinama atitinkamuose teismuose, nebent, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, naudojimasis tokia technologija būtų laikomas netinkamu teisingam bylos nagrinėjimui užtikrinti. Naudojimosi tokiomis ryšio priemonėmis taisyklės turėtų būti technologiškai neutralios ir jomis turėtų būti atsižvelgiama į ateities sprendimus ryšių srityje. Asmuo, kurį ketinama išklausyti, turėtų sutikti su tokios technologijos naudojimu, kai šito reikalaujama pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant palengvinti diplomatinių atstovų ar konsulinių pareigūnų atliekamą įrodymų rinkimą, tokie asmenys gali kitos valstybės narės teritorijoje ir jos dalyje, kurioje jie vykdo savo funkcijas, be išankstinio prašymo rinkti įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius, tačiau neversdami jų to daryti;

(7)  siekiant palengvinti diplomatinio personalo ar konsulinių pareigūnų atliekamą įrodymų rinkimą, tokie asmenys gali kitos valstybės narės, kurioje jie yra akredituoti, teritorijoje, savo diplomatinės atstovybės ar konsulato patalpose, be išankstinio prašymo rinkti įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius, tačiau asmuo, kurį ketinama apklausti, turi savo noru bendradarbiauti renkant įrodymus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas laikantis Sąjungos duomenų apsaugos teisės nuostatų ir kad juo būtų paisoma privatumo apsaugos, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Taip pat svarbu užtikrinti, kad bet koks fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą būtų vykdomas laikantis Reglamento (ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB. Pagal šį reglamentą asmens duomenys turėtų būti tvarkomi tik konkrečiais šiame reglamente nustatytais tikslais;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o sukuriant teisinę sistemą, užtikrinančią spartų prašymų ir pranešimų dėl įrodymų rinkimo perdavimą, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(8)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o sukuriant supaprastintą teisinę sistemą, užtikrinančią tiesioginį, veiksmingą ir spartų prašymų ir pranešimų dėl įrodymų rinkimo perdavimą, tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  šiuo reglamentu siekiama pagerinti teismo proceso veiksmingumą ir spartą supaprastinant ir racionalizuojant bendradarbiavimo renkant įrodymus tarpvalstybinėse bylose mechanizmus, tuo pat metu padedant trumpinti asmenų ir įmonių sugaištamą laiką bei mažinti jiems tenkančias išlaidas. Be to, didesnis teisinis tikrumas kartu su paprastesnėmis, racionalizuotomis ir skaitmeninėmis procedūromis gali tapti paskata asmenims ir įmonėms sudaryti tarpvalstybinius sandorius bei taip paskatinti prekybą Sąjungoje ir, savo ruožtu, vidaus rinkos veikimą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekiant atnaujinti standartines formas, išdėstytas prieduose, arba padaryti jų techninius pakeitimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais priedai būtų iš dalies pakeisti. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija rengtų reikiamas konsultacijas, taip pat ir su ekspertais, ir kad konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(11)  siekiant apibrėžti išsamią decentralizuotos IT sistemos veikimo tvarką, taip pat siekiant nustatyti vaizdo konferencijų naudojimo minimalius techninius standartus ir reikalavimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Šiais deleguotaisiais aktais turėtų būti garantuotas veiksmingas, patikimas ir sklandus reikiamos informacijos perdavimas naudojantis decentralizuota IT sistema ir pasirūpinta, kad surengus vaizdo konferenciją būtų užtikrintas aukštos kokybės ryšys ir bendravimas tikruoju laiku. Be to, siekiant atnaujinti standartines formas, išdėstytas prieduose, arba padaryti jų techninius pakeitimus, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais priedai būtų iš dalies pakeisti. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija rengtų reikiamas konsultacijas, taip pat ir su ekspertais, ir kad konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Šiame reglamente sąvoka „teismas“ – bet kokia valstybės narės teisminė institucija, kompetentinga rinkti įrodymus pagal šį reglamentą.“;

4.  Šiame reglamente sąvoka „teismas“ – bet kuri valstybės narės institucija, pagal tos valstybės narės įstatymus kompetentinga rinkti įrodymus pagal šį reglamentą.“ ;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prašymai ir pranešimai pagal šį reglamentą perduodami per decentralizuotą IT sistemą, kurią sudaro ryšių infrastruktūra sujungtos nacionalinės IT sistemos, leidžiančią užtikrinti saugų ir patikimą tarpvalstybinį nacionalinių IT sistemų keitimąsi informacija.

1.  Prašymai ir pranešimai pagal šį reglamentą perduodami per decentralizuotą IT sistemą, kurią sudaro ryšių infrastruktūra sujungtos nacionalinės IT sistemos, leidžiančią užtikrinti saugų, tvirtą ir patikimą tarpvalstybinį nacionalinių IT sistemų keitimąsi informacija – taip pat ir tikruoju laiku – deramai paisant pagrindinių teisių ir laisvių. Ši decentralizuota IT sistema turėtų grindžiama „e. CODEX“ veikla.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prašymams ir pranešimams, perduodamiems per 1 dalyje nurodytą decentralizuotą IT sistemą, taikoma Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201420 nustatyta bendroji teisinė patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo sistema.

2.  Prašymams ir pranešimams, perduodamiems per 1 dalyje nurodytą decentralizuotą IT sistemą, taikoma Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/201420 nustatyta bendroji teisinė kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų naudojimo sistema.

_________________

_________________

20 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

20 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu 1 dalyje nurodytiems prašymams ir pranešimams reikalingas arba yra naudojamas spaudas arba rašytinis parašas, vietoj jų gali būti naudojami „kvalifikuoti elektroniniai spaudai“ ir „kvalifikuoti elektroniniai parašai“, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014.

3.  Jeigu 1 dalyje nurodytiems prašymams ir pranešimams reikalingas arba yra naudojamas spaudas arba rašytinis parašas, vietoj jų gali būti naudojami „kvalifikuoti elektroniniai spaudai“ ir „kvalifikuoti elektroniniai parašai“, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014, jeigu visapusiškai užtikrinta, kad susiję asmenys per pakankamą laiką ir teisėtai yra įgiję žinių apie šiuos dokumentus.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal 20 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus šiam reglamentui papildyti nustatant išsamią decentralizuotos IT sistemos veikimo tvarką. Naudodamasi šiais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad taikant sistemą būtų garantuojami veiksmingi, patikimi ir sklandūs reikiamos informacijos mainai, taip pat aukšto lygio saugumas vykdant perdavimą bei saugant privatumą ir asmens duomenis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje (EB) 2002/58/EB.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

6 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei 1 dalyje numatytas perdavimas neįmanomas dėl nenumatyto ir išskirtinio decentralizuotos IT sistemos sutrikimo arba kitais išimtiniais atvejais, perdavimas atliekamas greičiausiomis perdavimo priemonėmis, kurias prašomoji valstybė narė nurodė kaip priimtinas.“;

4.  Jei 1 dalyje numatytas perdavimas neįmanomas dėl nenumatyto ir išskirtinio decentralizuotos IT sistemos sutrikimo arba kitais išimtiniais atvejais, perdavimas atliekamas greičiausiomis perdavimo priemonėmis, kurias prašomoji valstybė narė nurodė kaip priimtinas.“;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tiesioginis įrodymų rinkimas naudojant vaizdo konferenciją

Tiesioginis įrodymų rinkimas naudojant nuotolinio ryšio technologiją

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kaip liudytoją, šalį ar ekspertą, ir teismas neprašo kompetentingo kitos valstybės narės teismo surinkti įrodymus pagal 1 straipsnio 1 dalies a punktą, teismas surenka įrodymus tiesiogiai pagal 17 straipsnį naudodamasis vaizdo konferencija, jeigu tokia galimybė yra atitinkamuose teismuose ir, jo nuomone, naudotis tokia technologija yra tinkama atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

1.  Kai įrodymai turi būti surenkami apklausiant asmenį, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kaip liudytoją, šalį ar ekspertą, ir teismas neprašo kompetentingo kitos valstybės narės teismo surinkti įrodymus pagal 1 straipsnio 1 dalies a punktą, teismas surenka įrodymus tiesiogiai pagal 17 straipsnį naudodamasis vaizdo konferencija arba bet kuria kita tinkama nuotolinio ryšio technologija, jeigu tokia galimybė yra atitinkamuose teismuose, nebent, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, tokios technologijos naudojimas laikytinas netinkamu teisingo bylos nagrinėjimo požiūriu.

 

 

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Asmuo, kurį ketinama išklausyti, turi sutikti su vaizdo konferencijos ar bet kurios kitos tinkamos nuotolinio ryšio technologijos naudojimu, kai šito reikalaujama pagal prašančiosios valstybės narės nacionalinę teisę;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai pateikiamas prašymas tiesiogiai surinkti įrodymus naudojantis vaizdo konferencija, posėdis rengiamas teismo patalpose. Prašantysis teismas ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija arba teismas, kurio patalpose turi būti rengiamas posėdis, susitaria dėl praktinių vaizdo konferencijos klausimų.

2.  Kai pateikiamas prašymas tiesiogiai surinkti įrodymus naudojantis vaizdo konferencija ar bet kuria kita tinkama nuotolinio ryšio technologija, posėdis rengiamas teismo patalpose. Prašantysis teismas ir 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija arba teismas, kurio patalpose turi būti rengiamas posėdis, susitaria dėl praktinės vaizdo konferencijos tvarkos. Ši tvarka turi atitikti minimalius techninius vaizdo konferencijų naudojimo standartus ir reikalavimus, apibrėžtus remiantis 3a dalimi.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Taikant bet kurią elektroninę įrodymų rinkimo sistemą užtikrinama profesinės paslapties ir advokato teisės neatskleisti profesinės paslapties apsauga.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kai įrodymai renkami naudojantis vaizdo konferencija:

3.  Kai įrodymai renkami naudojant vaizdo konferenciją arba bet kurią kitą prieinamą ryšių technologiją:

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prireikus, prašančiojo teismo, asmens, kuris turi būti apklausiamas, arba posėdyje dalyvaujančio prašomosios valstybės narės teisėjo prašymu 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija užtikrina, kad asmeniui, kuris turi būti apklausiamas, ar teisėjui būtų suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos. ;

b)  prireikus, prašančiojo teismo, asmens, kuris turi būti apklausiamas, arba posėdyje dalyvaujančio prašomosios valstybės narės teisėjo prašymu 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija užtikrina, kad asmeniui, kuris turi būti apklausiamas, ar teisėjui būtų suteiktos kvalifikuoto vertėjo žodžiu paslaugos. ;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Pagal 20 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus šiam reglamentui papildyti nustatant minimalius vaizdo konferencijų naudojimo standartus ir reikalavimus.

 

Naudodamasi šiais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad surengus vaizdo konferenciją būtų garantuotas aukštos kokybės ryšys ir bendravimas tikruoju laiku. Komisija taip pat užtikrina, kad perduodant informaciją būtų garantuojamas aukšto lygio saugumas bei privatumo ir asmens duomenų apsauga, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2016/679 ir Direktyvoje 2002/58/EB.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 a straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Teismas informuoja asmenį, kurį ketinama apklausti, ir šalis, įskaitant atitinkamus jų teisinius atstovus, apie posėdžio, kuris vyks naudojant vaizdo konferencijų ar bet kurią kitą tinkamą nuotolinio ryšio technologiją, datą, laiką ir vietą bei dalyvavimo jame sąlygas. Atitinkamas teismas pateikia šalims ir jų teisiniams atstovams instrukcijas, susijusias su dokumentų ar kitos medžiagos pateikimo posėdžio, kuris vyks naudojant vaizdo konferencijų ar bet kurią kitą tinkamą nuotolinio ryšio technologiją, metu procedūra.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 b straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Diplomatinių atstovų ar konsulinių pareigūnų renkami įrodymai

Diplomatinio personalo ar konsulinių pareigūnų renkami įrodymai

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

17 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės diplomatiniai atstovai ar konsuliniai pareigūnai gali kitos valstybės narės teritorijoje ir jos dalyje, kurioje vykdo savo funkcijas, be išankstinio prašymo pagal 17 straipsnio 1 dalį rinkti įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius, tačiau neversdami jų to daryti.“;

Valstybės narės diplomatinis personalas ar konsuliniai pareigūnai gali kitos valstybės narės, kurioje jie yra akredituoti, teritorijoje esančiose diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patalpose be išankstinio prašymo pagal 17 straipsnio 1 dalį rinkti įrodymus, reikalingus valstybės narės, kuriai jie atstovauja, teismuose vykdomam procesui, apklausdami valstybės narės, kuriai jie atstovauja, piliečius. Toks įrodymų rinkimas gali būti vykdomas tik savanoriškai bendradarbiaujant asmeniui, kurį ketinama apklausti. Įrodymai renkami vadovaujant prašančiajam teismui, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę.“;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

18 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybėje narėje pagal jos teisę surinktų skaitmeninių įrodymų negalima atsisakyti pripažinti kitose valstybėse narėse vien dėl jų skaitmeninio pobūdžio. ;

Skaitmeninis valstybėje narėje pagal jos teisę surinktų įrodymų pobūdis negali būti naudojamas kaip priežastis atsisakyti juos pripažinti kitose valstybėse narėse. Klausimas, ar įrodymas yra skaitmeninio, ar neskaitmeninio pobūdžio, nėra veiksnys priimant sprendimą dėl tokio įrodymo kokybės ir vertės. “;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

6 a skirsnio (naujas) 18 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  po 18 straipsnio įterpiamas šis 6a skirsnis:

 

6a skirsnis

 

Asmens duomenų tvarkymas

 

18b straipsnis

 

Bet koks asmens duomenų tvarkymas pagal šį reglamentą, įskaitant kompetentingų institucijų vykdomą keitimąsi asmens duomenimis arba jų perdavimą, turi atitikti Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas. Bet koks kompetentingų institucijų vykdomas keitimasis informacija arba jos perdavimas Sąjungos lygmeniu turi būti vykdomas laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001. Su konkrečios bylos nagrinėjimu nesusiję asmens duomenys nedelsiant ištrinami.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

20 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  19 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo datos].

2.  6 straipsnio 3a dalyje, 17a straipsnio 3a dalyje ir 19 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 5 metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

20 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6 straipsnio 3a dalyje, 17a straipsnio 3a dalyje ir 19 straipsnio 2 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

20 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 19 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 6 straipsnio 3a dalį, 17a straipsnio 3a dalį arba 19 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

22 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Praėjus ne daugiau kaip [dvejiems metams nuo taikymo pradžios datos] Komisija parengia išsamią šio reglamento rezultatų ir poveikio stebėsenos programą.

1.  Praėjus ne daugiau kaip [vieniems metams nuo įsigaliojimo dienos] Komisija parengia išsamią šio reglamento rezultatų ir poveikio stebėsenos programą.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001

23 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne anksčiau kaip praėjus [penkeriems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios datos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

1.  Ne vėliau kaip praėjus [ketveriems metams nuo šio reglamento taikymo pradžios datos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo aplinkybės

Vienas iš ES uždavinių – sukurti Europos civilinės justicijos erdvę, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimo ir abipusio teismų sprendimų pripažinimo principais. Teisingumo erdvei būtinas tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas. Siekdama šio tikslo ir norėdama paskatinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, ES priėmė teisės aktus dėl tarpvalstybinio teismo dokumentų įteikimo ir bendradarbiavimo renkant įrodymus. Šie teisės aktai nepaprastai svarbūs reglamentuojant valstybių narių savitarpio teisinę pagalbą nagrinėjant civilines ir komercines bylas. Bendra jų paskirtis – užtikrinti veiksmingą tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo sistemą. Jie pakeitė ankstesnę tarptautinę – ir sudėtingesnę – Hagos konvencijų sistemą, kurią tarpusavyje taikė valstybės narės.

Sklandus teismų bendradarbiavimas būtinas ir tinkamam vidaus rinkos veikimui. 2018 m. apie 3,4 mln. civilinių ir komercinių teismo procesų ES buvo tarpvalstybinio pobūdžio. Vykstant daugeliui tokių procesų kyla būtinybė gauti įrodymų iš kitos valstybės narės, o reglamente dėl įrodymų rinkimo yra numatytos priemonės prieigai prie šių įrodymų palengvinti.

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 nustatoma ES masto sistema, pagal kurią teismai vieni kitiems tiesiogiai ir greitai perduoda prašymus dėl įrodymų rinkimo ir įforminimo, bei apibrėžiamos tikslios tokių prašymų formos ir turinio taisyklės. Pirmiausia reglamentu buvo patobulinta pagal atitinkamą Hagos konvenciją numatyta sistema, t. y. sukurta šiuolaikiška ir veiksminga tiesioginio teismų bendradarbiavimo (prašymų ir surinktų įrodymų perdavimo) sistema. Be to, pagal reglamentą teismams leidžiama tiesiogiai rinkti įrodymus kitose valstybėse narėse.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas yra parengtas laiku ir yra geras atsakas į veiklą, įgyvendinamą pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT). Svarbu, kad valstybių narių teismai galėtų naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir kad kreiptis į teismą būtų galima lengviau ir greičiau. Neatlikus būtino taisyklių, kuriomis reglamentuojamas įrodymų rinkimas, ypač tarpvalstybiniais atvejais, suderinimo tai neįmanoma. Dabartiniame reglamente numatytos tik priemonės, kuriomis papildomos valstybių narių nacionalinėje teisėje numatytos priemonės. Todėl, jei valstybių narių teismams būtų sudaryta galimybė visapusiškai naudotis naujosiomis nuotolinio ryšio technologijomis, į iš dalies pakeistą reglamentą gali prireikti įtraukti taisyklių, kurios taikomos ir nacionaliniu lygmeniu valstybėse narėse, peržiūrą.

Turėtų būti atlikta ir daugiau Komisijos pasiūlymo patikslinimų. Kalbant apie teismo apibrėžtį, reikėtų patikslinti, kad nuostata dėl taisyklių tarpusavio pripažinimo taikoma valstybėse narėse, kurių subjektai yra kompetentingi rinkti įrodymus.

Be to, reglamentas turėtų būti technologiškai neutralus. Šiuo tikslu vien vaizdo konferencijos sąvoka turėtų būti pakeista nuotolinio ryšio technologijos sąvoka. Taip pat reikėtų patikslinti, kad naudojant bet kokią tokią nuotolinio ryšio technologiją turėtų būti užtikrinama profesinės paslapties apsauga ir advokato teisės neatskleisti profesinės paslapties taikymas.

Kalbant apie siūlomą nuostatą dėl leidimo rinkti įrodymus diplomatinės tarnybos darbuotojams, būtų apdairu ją suderinti su 1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių. Šiems darbuotojams turėtų būti leidžiama rinkti įrodymus tik valstybėje narėje, kurioje jie akredituoti, ir tik savo šalies diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patalpose.

Pranešėjo nuomone, renkant įrodymus asmuo, kurį ketinama apklausti, šalys ir jų advokatai turi būti tinkamai informuojami apie visas vaizdo konferencijos ar kitų nuotolinio ryšio technologijų naudojimo sąlygas bei procedūras, kuriomis ketinama vadovautis pristatant įrodymus.

Atsižvelgdamas į spartų ryšio technologijų vystymąsi, pranešėjas laikosi nuomonės, kad itin svarbus yra asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos klausimas.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

Nuorodos

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

10.9.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Priėmimo data

10.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Pateikimo data

19.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika