Procedura : 2018/0203(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0477/2018

Teksty złożone :

A8-0477/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/02/2019 - 16.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0103

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 248kWORD 99k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Emil Radev

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0378),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0243/2018),

-  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0477/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W interesie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego konieczne jest dalsze usprawnienie i przyspieszenie współpracy między sądami w zakresie przeprowadzania dowodów.

(1)  W interesie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i stworzenia europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w sprawach cywilnych w oparciu o zasady wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych konieczne jest dalsze usprawnienie i przyspieszenie współpracy między sądami w państwach członkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Do celów niniejszego rozporządzenia termin „sąd” powinien mieć szerokie znaczenie, tak aby obejmował nie tylko sądy w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli organy sprawujące funkcje sądownicze, ale również inne organy lub władze właściwe na mocy prawa krajowego do przeprowadzania dowodów zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, jak na przykład organy egzekwowania prawa lub notariusze w niektórych państwach członkowskich i w określonych sytuacjach.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Istotne jest zapewnienie skutecznych środków pozyskiwania, zabezpieczania i przedstawiania dowodów oraz należyte uwzględnianie prawa do obrony i potrzeby ochrony informacji poufnych. W związku z tym należy zachęcać do stosowania nowoczesnej technologii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W celu zapewnienia szybkiego przekazywania wniosków i zawiadomień należy stosować wszystkie odpowiednie środki nowoczesnej technologii komunikacyjnej. Wszelkie zawiadomienia i dokumenty powinny być zatem przesyłane za pomocą zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych.

(3)  W celu skutecznego zapewnienia bezpośredniego i szybkiego przekazywania wniosków i zawiadomień należy stosować wszystkie odpowiednie środki nowoczesnej technologii komunikacyjnej i w tym kontekście należy uwzględnić stały rozwój takiej technologii. Wszelkie zawiadomienia i dokumenty powinny być zatem przesyłane za pomocą zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zdecentralizowany system informatyczny powinien opierać się na systemie e-CODEX, a zarządzać nim powinna eu-LISA. Należy udostępnić eu-LISA odpowiednie zasoby, aby można było wprowadzić taki system, a także zapewnić jego funkcjonowanie i wsparcie techniczne w przypadku problemów z działaniem systemu. Komisja powinna jak najszybciej, w każdym przypadku przed końcem 2019 r., przedłożyć wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie transgranicznej komunikacji w postępowaniu sądowym (e-CODEX). 

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W celu zapewnienia wzajemnego uznawania dowodów cyfrowych takie dowody przeprowadzone w państwie członkowskim zgodnie z jego prawem nie powinny być odrzucane jako dowód w innych państwach członkowskich wyłącznie ze względu na swój cyfrowy charakter.

(4)  W celu zapewnienia wzajemnego uznawania dowodów cyfrowych takie dowody przeprowadzone w państwie członkowskim zgodnie z jego prawem nie powinny być odrzucane jako dowód w innych państwach członkowskich ze względu na swój cyfrowy charakter. Zasada ta powinna obowiązywać z zastrzeżeniem określenia – zgodnie z prawem krajowym – poziomu jakości i wartości dowodów, bez względu na ich cyfrowy lub niecyfrowy charakter.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Przy prowadzeniu procedur pozyskiwania, zabezpieczania i przedstawiania dowodów należy zagwarantować ochronę praw proceduralnych stron, a także ochronę, integralność i poufność danych osobowych i życia prywatnego, zgodnie z ustawodawstwem unijnym.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Obecnie nie wykorzystuje się w pełni potencjału nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zwłaszcza wideokonferencji, które znacząco upraszczają i przyśpieszają przeprowadzanie dowodów. W przypadku gdy należy przeprowadzić dowód z przesłuchania osoby zamieszkałej w innym państwie członkowskim w charakterze świadka, strony lub biegłego, sąd powinien przeprowadzić ten dowód bezpośrednio za pośrednictwem wideokonferencji (o ile odpowiednie sądy dysponują tym środkiem), jeżeli uzna wykorzystanie tej technologii za właściwe w świetle szczególnych okoliczności danej sprawy.

(6)  Obecnie nie wykorzystuje się w pełni potencjału nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zwłaszcza wideokonferencji, które znacząco i bezpośrednio upraszczają i przyśpieszają przeprowadzanie dowodów. W przypadku gdy należy przeprowadzić dowód z przesłuchania osoby zamieszkałej w innym państwie członkowskim w charakterze świadka, strony lub biegłego, sąd powinien przeprowadzić ten dowód bezpośrednio za pośrednictwem wideokonferencji lub innej dostępnej sądowi odpowiedniej technologii komunikacji na odległość, chyba że, w świetle szczególnych okoliczności danej sprawy, zastosowanie takiej technologii jest uznawane za niewłaściwe dla sprawiedliwego przebiegu postępowania. Zasady stosowania tego rodzaju środków komunikacji powinny być neutralne pod względem technologicznym i przewidywać przyszłe rozwiązania komunikacyjne. Jeżeli wymaga tego prawo krajowe danego państwa członkowskiego, zastosowanie takiej technologii zależy od uzyskania zgody osoby, która ma zostać przesłuchana.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  W celu ułatwienia przeprowadzania dowodów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, osoby te mogą, na terytorium innego państwa członkowskiego i na obszarze, na którym wykonują swoje funkcje, przeprowadzić dowód, bez konieczności składania uprzedniego wniosku w tej sprawie, w drodze przesłuchania obywateli reprezentowanego przez nich państwa członkowskiego, bez środków przymusu,związku z postępowaniem toczącym się przed sądami państwa członkowskiego, które reprezentują.

(7)  W celu ułatwienia przeprowadzania dowodów przez pracowników dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, osoby te mogą, na terytorium innego państwa członkowskiego, na którym są akredytowane, przeprowadzić dowód w siedzibie swojej misji dyplomatycznej lub konsulatu, bez konieczności składania uprzedniego wniosku w tej sprawie, w drodze przesłuchania obywateli państwa członkowskiego, które reprezentująpostępowaniu toczącym się przed sądami państwa członkowskiego, które reprezentują, pod warunkiem że osoba, która ma zostać przesłuchana, współpracuje dobrowolnie przy przeprowadzaniu dowodów.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Ważne jest, by zapewnić stosowanie niniejszego rozporządzenia zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych i przy poszanowaniu ochrony prywatności zapisanej w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. Ważne jest również zadbanie o to, by przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych na mocy niniejszego rozporządzenia odbywało się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE. Dane osobowe na mocy niniejszego rozporządzenia można przetwarzać wyłącznie do szczególnych celów określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii poprzez utworzenie ram prawnych zapewniających szybkie przekazywanie wniosków i zawiadomień dotyczących przeprowadzenia dowodów, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(8)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii poprzez utworzenie uproszczonych ram prawnych zapewniających bezpośrednie, skuteczne i szybkie przekazywanie wniosków i zawiadomień dotyczących przeprowadzenia dowodów, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Celem niniejszego rozporządzenia jest poprawa skuteczności i szybkości postępowań sądowych dzięki uproszczeniu i usprawnieniu mechanizmów współpracy w zakresie przeprowadzania dowodów w postępowaniach o charakterze transgranicznym, przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień i kosztów ponoszonych przez obywateli i przedsiębiorstwa. Ponadto większa pewność prawa oraz uproszczenie, przyspieszenie i cyfryzacja procedur mogą zachęcać obywateli i przedsiębiorstwa do prowadzenia transakcji transgranicznych, pobudzając tym samym wymianę handlową w całej UE, a w konsekwencji poprawiając funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zaktualizowania standardowych formularzy zawartych w załącznikach lub wprowadzenia do nich zmian technicznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(11)  Aby określić szczegółowe zasady funkcjonowania zdecentralizowanego systemu informatycznego oraz przyjąć minimalne normy i wymogi techniczne dotyczące korzystania z wideokonferencji, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Takie akty delegowane powinny gwarantować skuteczne, niezawodne i płynne przekazywanie odpowiednich informacji za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, a także zapewniać, by wideokonferencja gwarantowała wysokiej jakości połączenie i interakcję w czasie rzeczywistym. Ponadto w celu zaktualizowania standardowych formularzy zawartych w załącznikach lub wprowadzenia do nich zmian technicznych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 1 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W niniejszym rozporządzeniu pojęcie „sąd” oznacza każdy organ sądowy w państwie członkowskim, który jest właściwy do przeprowadzenia dowodu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

4.  W niniejszym rozporządzeniu pojęcie „sąd” oznacza każdy organ w państwie członkowskim, który jest właściwy na mocy prawa tego państwa członkowskiego do przeprowadzenia dowodu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. ;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wnioski i zawiadomienia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu przekazuje się za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych z pomocą infrastruktury łączności umożliwiającej bezpieczną i niezawodną transgraniczną wymianę informacji między krajowymi systemami informatycznymi.

1.  Wnioski i zawiadomienia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu przekazuje się za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego składającego się z krajowych systemów informatycznych połączonych z pomocą infrastruktury łączności umożliwiającej pewną, bezpieczną i niezawodną transgraniczną wymianę informacji między krajowymi systemami informatycznymi, w tym w czasie rzeczywistym, z należytym poszanowaniem podstawowych praw i wolności. Ten zdecentralizowany system informatyczny opiera się na rozwiązaniu e-CODEX.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do wniosków i zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają ogólne ramy prawne dotyczące korzystania z usług zaufania określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 910/201420.

2.  Do wniosków i zawiadomień przekazywanych za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu informatycznego, o którym mowa w ust. 1, zastosowanie mają ogólne ramy prawne dotyczące korzystania z kwalifikowanych usług zaufania określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 910/201420.

_________________

_________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy wnioski i zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, wymagają użycia pieczęci lub podpisu odręcznego albo zawierają pieczęć lub podpis odręczny, zamiast nich można używać »kwalifikowanych pieczęci elektronicznych« i »kwalifikowanych podpisów elektronicznych» w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014.

3.  W przypadku gdy wnioski i zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, wymagają użycia pieczęci lub podpisu odręcznego albo zawierają pieczęć lub podpis odręczny, zamiast nich można używać »kwalifikowanych pieczęci elektronicznych« i »kwalifikowanych podpisów elektronicznych» w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014, pod warunkiem pełnego zagwarantowania, że zainteresowane osoby uzyskały w odpowiednim czasie i zgodnie z prawem wiedzę na temat takich dokumentów.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 20, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie szczegółowych uregulowań dotyczących funkcjonowania zdecentralizowanego systemu informatycznego. Korzystając z tych uprawnień, Komisja zapewnia skuteczne, niezawodne i sprawne przekazywanie za pośrednictwem systemu odpowiednich informacji, jak również wysoki poziom bezpieczeństwa przekazywania, ochrony prywatności i danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą (WE) 2002/58.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli przekazanie w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych zakłóceń działania zdecentralizowanego systemu informatycznego lub gdy takie przekazanie jest niemożliwe w innych wyjątkowych przypadkach, przekazanie następuje przy użyciu najszybszych możliwych środków, który wezwane państwo członkowskie wskazało jako dopuszczalne.

4.  Jeżeli przekazanie w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z powodu nieprzewidzianych i wyjątkowych zakłóceń działania zdecentralizowanego systemu informatycznego lub gdy takie przekazanie jest niemożliwe w innych wyjątkowych przypadkach, przekazanie następuje przy użyciu najszybszych możliwych środków, które wezwane państwo członkowskie uznaje za adekwatne.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bezpośrednie przeprowadzanie dowodu za pośrednictwem wideokonferencji

Bezpośrednie przeprowadzanie dowodu za pośrednictwem technologii komunikacji na odległość

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy należy przeprowadzić dowód z przesłuchania osoby zamieszkałej w innym państwie członkowskim w charakterze świadka, strony lub biegłego, a sąd nie występuje z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu do właściwego sądu innego państwa członkowskiego zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a), sąd przeprowadza ten dowód bezpośrednio na podstawie art. 17, za pośrednictwem wideokonferencji, o ile odpowiednie sądy dysponują tym środkiem, jeżeli uzna wykorzystanie tej technologii za właściwe w świetle szczególnych okoliczności danej sprawy.

1.  W przypadku gdy należy przeprowadzić dowód z przesłuchania osoby zamieszkałej w innym państwie członkowskim w charakterze świadka, strony lub biegłego, a sąd nie występuje z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu do właściwego sądu innego państwa członkowskiego zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a), sąd przeprowadza ten dowód bezpośrednio na podstawie art. 17, za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość, o ile odpowiednie sądy dysponują tym środkiem, chyba że, w świetle szczególnych okoliczności danej sprawy, wykorzystanie takiej technologii wydaje się niestosowne dla sprawiedliwego przebiegu postępowania.

 

 

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Jeżeli wymaga tego prawo krajowe państwa członkowskiego, które złożyło wniosek, zastosowanie wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość zależy od uzyskania zgody osoby, która ma zostać przesłuchana.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli został złożony wniosek o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu za pośrednictwem wideokonferencji, przesłuchanie odbywa się w siedzibie sądu. Sąd wzywający i jednostka centralna lub właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3, albo sąd, w którego siedzibie ma się odbyć przesłuchanie, dokonują praktycznych ustaleń dotyczących wideokonferencji.

2.  Jeżeli został złożony wniosek o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość, przesłuchanie odbywa się w siedzibie sądu. Sąd wzywający i jednostka centralna lub właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3, albo sąd, w którego siedzibie ma się odbyć przesłuchanie, dokonują praktycznych ustaleń dotyczących wideokonferencji. Ustalenia te są zgodne z minimalnymi standardami i wymogami technicznymi dotyczącymi korzystania z wideokonferencji, które określono zgodnie z ust. 3a.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Elektroniczny system przeprowadzania dowodu zapewnia ochronę tajemnicy służbowej i poufność wymiany informacji między prawnikiem a klientem.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W przypadku gdy dowód jest przeprowadzany za pośrednictwem wideokonferencji:

3.  W przypadku gdy dowód jest przeprowadzany za pośrednictwem wideokonferencji lub innej dostępnej technologii komunikacji:

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w razie potrzeby, na wniosek sądu wzywającego, osoby, która ma być przesłuchana, lub sędziego w wezwanym państwie członkowskim, który uczestniczy w przesłuchaniu, jednostka centralna lub właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3, zapewniają przesłuchiwanej osobie lub uczestniczącemu sędziemu pomoc tłumacza ustnego. ;

b)  w razie potrzeby, na wniosek sądu wzywającego, osoby, która ma być przesłuchana, lub sędziego w wezwanym państwie członkowskim, który uczestniczy w przesłuchaniu, jednostka centralna lub właściwy organ, o którym mowa w art. 3 ust. 3, zapewniają przesłuchiwanej osobie lub uczestniczącemu sędziemu pomoc wykwalifikowanego tłumacza ustnego. ;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie zgodnie z art. 20 poprzez ustanowienie minimalnych norm i wymogów dotyczących korzystania z wideokonferencji.

 

Wykonując to uprawnienie, Komisja dopilnowuje, aby wideokonferencje zapewniały wysokiej jakości połączenie i interakcję w czasie rzeczywistym. Komisja zapewnia również, w odniesieniu do przekazywania informacji, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochronę prywatności i danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17a – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Sąd informuje osobę, która ma zostać przesłuchana, i strony, w tym ich przedstawicieli prawnych, o terminie, godzinie i miejscu przesłuchania oraz o warunkach udziału w przesłuchaniu za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość. Właściwy sąd przekazuje stronom i ich przedstawicielom prawnym instrukcje dotyczące procedury składania dokumentów lub innych materiałów w trakcie przesłuchania za pośrednictwem wideokonferencji lub innej odpowiedniej technologii komunikacji na odległość.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17b – tytuł

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przeprowadzanie dowodów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Przeprowadzanie dowodów przez pracowników dyplomatycznych lub urzędników konsularnych

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 17b – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przedstawiciele dyplomatyczni lub urzędnicy konsularni państwa członkowskiego mogą, na terytorium innego państwa członkowskiego i na obszarze, na którym wykonują swoje funkcje, przeprowadzić dowód, bez konieczności składania uprzedniego wniosku zgodnie z art. 17 ust. 1, w drodze przesłuchania obywateli reprezentowanego przez nich państwa członkowskiego, bez środków przymusu,związku z postępowaniem toczącym się przed sądami państwa członkowskiego, które reprezentują.”;

Pracownicy dyplomatyczni lub urzędnicy konsularni państwa członkowskiego mogą, na terytorium innego państwa członkowskiego, na którym są akredytowani, przeprowadzić dowód w siedzibie swojej misji dyplomatycznej lub konsulatu, bez konieczności składania uprzedniego wniosku zgodnie z art. 17 ust. 1, w drodze przesłuchania obywateli reprezentowanego przez nich państwa członkowskiego w postępowaniu toczącym się przed sądami państwa członkowskiego, które reprezentują. Takie przeprowadzanie dowodu może odbyć się tylko wówczas, gdy osoba, która ma zostać przesłuchana, współpracuje dobrowolnie. Przeprowadzenie dowodu odbywa się pod nadzorem sądu wzywającego, zgodnie z właściwym prawem krajowym.”;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 18a – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Nie można odmówić uznania dowodu cyfrowego przeprowadzonego w innym państwie członkowskim jako dowodu w sprawie wyłącznie na tej podstawie, że ma charakter cyfrowy. ;

Nie można podać cyfrowego charakteru dowodu przeprowadzonego w danym państwie członkowskim zgodnie z jego prawem jako powodu odrzucenia dowodu w innym państwie członkowskim. Kwestia, czy charakter dowodu jest cyfrowy czy niecyfrowy, nie może być czynnikiem określającym poziom jakości i wartość takiego dowodu. ´;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Sekcja 6 a ( nowa) – Artykuł 18b ( nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  po art. 18 dodaje się sekcję 6a w brzmieniu:

 

Sekcja 6a

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Artykuł 18b

 

Każde przetwarzanie danych osobowych prowadzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w tym wymiana lub przekazywanie danych osobowych przez właściwe organy, odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679. Ponadto każda wymiana lub każde przekazywanie informacji przez właściwe organy na szczeblu unijnym odbywają się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Dane osobowe, które nie mają znaczenia w kontekście rozpatrywania konkretnej sprawy, są niezwłocznie usuwane.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3a, art. 17a ust. 3a i w art. 19 ust. 2, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 20 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 19 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 6 ust. 3a, art. 17a ust. 3a i art. 19 ust. 2, może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 20 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 19 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3a, art. 17a ust. 3a lub art. 19 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 22a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Najpóźniej [dwa lata po dniu rozpoczęcia stosowania] Komisja ustala szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

1.  Najpóźniej [rok po wejściu w życie] Komisja ustala szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 1206/2001

Artykuł 23 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie wcześniej niż [pięć lat po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja dokonuje jego oceny i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z głównymi ustaleniami.

1.  Nie później niż [cztery lata po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja dokonuje jego oceny i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z głównymi ustaleniami, a w razie potrzeby dołącza do niego wniosek ustawodawczy.


UZASADNIENIE

Kontekst wniosku

Jednym z zadań UE jest stworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w sprawach cywilnych w oparciu o zasady wzajemnego zaufania i wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych. Obszar sprawiedliwości wymaga transgranicznej współpracy sądowej. W tym celu oraz w celu ułatwienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE przyjęła przepisy dotyczące transgranicznego doręczania dokumentów sądowych oraz współpracy w zakresie przeprowadzania dowodów. Instrumenty te mają kluczowe znaczenie dla uregulowania pomocy prawnej między państwami członkowskimi w sprawach cywilnych i handlowych. Ich wspólnym celem jest zapewnienie skutecznych ram transgranicznej współpracy sądowej. Zastąpiły one wcześniej obowiązujący międzynarodowy system konwencji haskich między państwami członkowskimi, którego stosowanie było bardziej uciążliwe.

Sprawna współpraca między sądami jest również niezbędna do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W 2018 r. około 3,4 mln postępowań sądowych w sprawach cywilnych i handlowych w UE ma skutki transgraniczne. W wielu takich postępowaniach konieczne jest przeprowadzenie dowodu w innym państwie członkowskim; rozporządzenie w sprawie przeprowadzania dowodów zapewnia narzędzia ułatwiające dostęp do takich dowodów.

W rozporządzeniu (WE) nr 1206/2001 ustanowiono ogólnounijny system bezpośredniego i szybkiego przekazywania między sądami wniosków o przeprowadzenie i wykonanie dowodów oraz przewidziano szczegółowe przepisy dotyczące formy i treści takich wniosków. Jest to znaczący krok do przodu w porównaniu z właściwą konwencją haską, w szczególności dzięki wprowadzeniu nowoczesnego i sprawnego systemu bezpośrednich kontaktów między sądami (przesyłanie wniosków i odsyłanie przeprowadzonych dowodów). Rozporządzenie umożliwia również bezpośrednie przeprowadzanie dowodów przez sądy w innych państwach członkowskich.

Opinia sprawozdawcy

Sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji jest właściwą i przedłożoną we właściwym czasie odpowiedzią na ocenę sprawności regulacyjnej (REFIT). Ważne jest, aby sądy państw członkowskich miały możliwość korzystania z nowoczesnych technologii dla sprawniejszego i szybszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Jest to niemożliwe bez niezbędnego dostosowania przepisów dotyczących przeprowadzania dowodu, zwłaszcza w sprawach transgranicznych. Obecne rozporządzenie przewiduje jedynie środki dodatkowe względem środków dostępnych w prawie krajowym państw członkowskich. W związku z tym, jeżeli sądy państw członkowskich mają mieć możliwość pełnego korzystania z nowej technologii komunikacji na odległość, zmienione rozporządzenie może wymagać uzupełnienia w formie przeglądu przepisów stosowanych również na szczeblu krajowym w państwach członkowskich.

Do wniosku Komisji należy wprowadzić pewną liczbę wyjaśnień. Jeżeli chodzi o definicję sądu, należy wyjaśnić, że jest to zasada dotycząca wzajemnego uznawania przepisów w państwach członkowskich, których jednostki są właściwe do przeprowadzania dowodu.

Ponadto rozporządzenie powinno być neutralne pod względem technologicznym. W tym celu należy stosować pojęcie technologii komunikacji na odległość, a nie jedynie wideokonferencji. Należy również wyjaśnić, że wszelkie tego rodzaju stosowane technologie komunikacji na odległość powinny zapewniać ochronę tajemnicy służbowej i poufność wymiany informacji między prawnikiem a klientem.

Jeżeli chodzi o proponowany przepis umożliwiania przeprowadzania dowodu przez pracowników dyplomatycznych, rozsądne byłoby dostosowanie go do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. Pracownicy ci powinny być upoważnieni jedynie do przeprowadzania dowodu w państwie członkowskim, w którym są akredytowani i w siedzibie misji dyplomatycznej lub konsulatu swojego państwa.

Sprawozdawca uważa, że w trakcie przeprowadzania dowodu osobę, która ma zostać przesłuchana, strony i ich prawników należy poinformować o wszystkich warunkach udziału w wideokonferencji lub w przesłuchaniu za pomocą innej technologii komunikacji na odległość, a także o procedurze przedstawiania dowodów.

Sprawozdawca jest zdania, że przetwarzanie i ochrona danych osobowych są bardzo ważne w kontekście szybkiego rozwoju technologii komunikacji.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Współpraca między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

Odsyłacze

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Data przedstawienia w PE

31.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.9.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Data przyjęcia

10.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Data złożenia

19.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności