Procedură : 2018/0203(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0477/2018

Texte depuse :

A8-0477/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/02/2019 - 16.1
OJ 24/11/2020 - 41

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0103

RAPORT     ***I
PDF 236kWORD 101k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Emil Radev

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0378),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0243/2018),

-  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0477/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  În interesul bunei funcționări a pieței interne, este necesar să se îmbunătățească și să se accelereze în continuare cooperarea dintre instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe.

(1)  În interesul bunei funcționări a pieței interne și al dezvoltării unui spațiu european de justiție în materie civilă, guvernat de principiul încrederii reciproce și de cel al recunoașterii reciproce a hotărârilor, este necesar să se îmbunătățească și să se accelereze în continuare cooperarea dintre instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În sensul prezentului regulament, termenul „instanță” trebuie înțeles în sens larg, astfel încât să acopere nu numai instanțele judecătorești propriu-zise, care exercită atribuții judiciare, ci și alte organisme sau autorități care sunt competente în temeiul legislației naționale să obțină probe în conformitate cu prezentul regulament, cum ar fi, în anumite state membre și în anumite situații, autoritățile de aplicare a legii sau notarii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Este esențial să fie disponibile mijloace eficace de obținere, păstrare și prezentare a probelor, ținând cont de dreptul la apărare și de nevoia de a proteja informațiile confidențiale. În acest context, este important să se încurajeze utilizarea tehnologiei moderne.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Pentru a se asigura transmiterea rapidă a cererilor și a comunicărilor, ar trebui să se utilizeze toate mijloacele adecvate ale tehnologiei moderne de comunicații. Prin urmare, ca regulă generală, toate comunicările și schimburile de documente ar trebui să aibă loc prin intermediul unui sistem informatic descentralizat, compus din sistemele informatice naționale.

(3)  Pentru a se asigura efectiv transmiterea directă și rapidă a cererilor și a comunicărilor, ar trebui să se utilizeze toate mijloacele adecvate ale tehnologiei moderne de comunicații și, în acest sens, ar trebui să se aibă în vedere dezvoltarea constantă a acestei tehnologii. Prin urmare, ca regulă generală, toate comunicările și schimburile de documente ar trebui să aibă loc prin intermediul unui sistem informatic descentralizat, compus din sistemele informatice naționale.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Sistemul IT descentralizat ar trebui să se bazeze pe sistemul e-CODEX și să fie gestionat de eu-LISA. eu-LISA ar trebui să dispună de resurse adecvate pentru ca un astfel de sistem să poată fi introdus și menținut în funcțiune, precum și pentru a acorda asistență tehnică în cazul în care apar probleme legate de funcționarea sistemului. Comisia ar trebui să prezinte cât mai curând și, în orice caz, înainte de sfârșitul anului 2019, o propunere de regulament privind comunicarea transfrontalieră în cadrul procedurilor judiciare (e-CODEX). 

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a se garanta recunoașterea reciprocă a probelor digitale, nu ar trebui să se refuze recunoașterea ca probe în alte state membre, numai din cauza naturii lor digitale, a probelor digitale obținute într-un stat membru în conformitate cu legislația sa.

(4)  Pentru a se garanta recunoașterea reciprocă a probelor digitale, nu ar trebui să se refuze recunoașterea ca probe în alte state membre, din cauza naturii lor digitale, a probelor digitale obținute într-un stat membru în conformitate cu legislația sa. Acest principiu nu ar trebui să aducă atingere determinării calității și a valorii probelor în conformitate cu legislația națională, indiferent de natura digitală sau nedigitală a acestora.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Procedurile de obținere, păstrare și prezentare a probelor ar trebui să garanteze protejarea drepturilor procedurale ale părților, precum și protecția, integritatea și confidențialitatea datelor personale și a vieții private, potrivit dreptului Uniunii.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Tehnologia modernă de comunicații, în special videoconferința, care reprezintă un mijloc important de simplificare și accelerare a obținerii de probe, nu este utilizată în prezent la potențialul său maxim. În cazul în care trebuie să se obțină probe prin audierea unei persoane cu domiciliul în alt stat membru, în calitate de martor, parte sau expert, instanța ar trebui să obțină probele respective în mod direct, prin videoconferință, dacă instanța în cauză dispune de această tehnologie, în cazurile în care consideră că utilizarea unei astfel de tehnologii este adecvată, în funcție de circumstanțele specifice ale cauzei.

(6)  Tehnologia modernă de comunicații, în special videoconferința, care reprezintă un mijloc important și direct de simplificare și accelerare a obținerii de probe, nu este utilizată în prezent la potențialul său maxim. În cazul în care trebuie să se obțină probe prin audierea unei persoane cu domiciliul în alt stat membru, în calitate de martor, parte sau expert, instanța ar trebui să obțină probele respective în mod direct, prin videoconferință sau prin orice altă tehnologie adecvată pentru comunicarea la distanță, dacă instanța în cauză dispune de această tehnologie, cu excepția cazului în care, având în vedere circumstanțele specifice ale cauzei, utilizarea acestei tehnologii este considerată inadecvată pentru desfășurarea echitabilă a procedurilor. Normele privind utilizarea unor astfel de mijloace de comunicare ar trebui să fie neutre din punct de vedere tehnologic și să țină cont de viitoarele soluții de comunicare. Atunci când legislația națională a statului membru în cauză prevede acest lucru, utilizarea unei astfel de tehnologii ar trebui să fie condiționată de consimțământul persoanei care urmează să fie audiată.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a facilita obținerea de probe de către agenții diplomatici sau ofițerii consulari, articolul prevede că aceste persoane pot, pe teritoriul altui stat membru, în zona în care aceștia își exercită funcțiile, să obțină probe fără a fi nevoie de o cerere prealabilă, prin audierea resortisanților statului membru pe care îl reprezintă fără constrângeri, în cadrul unor proceduri pendinte la instanțele statului membru pe care îl reprezintă.

(7)  Pentru a facilita obținerea de probe de către personalul diplomatic sau funcționarii consulari, aceste persoane pot, pe teritoriul altui stat membru în care sunt acreditați, să obțină probe la sediul misiunii diplomatice sau al consulatului țării lor fără a fi nevoie de o cerere prealabilă, prin audierea resortisanților statului membru pe care îl reprezintă în cadrul unor proceduri pendinte la instanțele statului membru pe care îl reprezintă, cu condiția să existe o cooperare voluntară a persoanei care urmează să fie audiată.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Este important ca prezentul regulament să fie aplicat în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor și să respecte protecția vieții private, conform dispozițiilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, este important să se asigure că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice în temeiul prezentului regulament este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE. Datele cu caracter personal în temeiul prezentului regulament ar trebui prelucrate numai în scopurile specifice stabilite în prezentul regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere crearea unui cadru juridic pentru asigurarea unei transmiteri rapide a cererilor și a comunicărilor privind îndeplinirea unui act de cercetare, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

(8)  Deoarece obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere crearea unui cadru juridic simplificat pentru asigurarea unei transmiteri directe, eficiente, și rapide a cererilor și a comunicărilor privind îndeplinirea unui act de cercetare, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Prezentul regulament urmărește îmbunătățirea eficacității și rapidității procedurilor judiciare, prin simplificarea și accelerarea mecanismelor de cooperare în ceea ce privește obținerea de probe în procedurile transfrontaliere, contribuind, totodată, la reducerea întârzierilor și costurilor pentru cetățeni și întreprinderi. De asemenea, sporirea gradului de securitate juridică, simplificarea, accelerarea și digitalizarea procedurilor pot încuraja cetățenii și întreprinderile să se implice în tranzacții transfrontaliere, stimulând astfel schimburile comerciale la nivelul UE și ducând, prin urmare, la îmbunătățirea funcționării pieței interne.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În scopul adaptării formularelor-tip din anexe sau al efectuării unor modificări tehnice ale acestor formulare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar aceste consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(11)  Pentru a defini normele detaliate de funcționare a sistemului informatic descentralizat și pentru a stabili standardele tehnice minime și cerințele pentru utilizarea videoconferințelor, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Astfel de acte delegate ar trebui să garanteze o transmitere eficace, fiabilă și fără probleme a informațiilor relevante prin intermediul sistemului informatic descentralizat și ar trebui să se asigure că sesiunile de videoconferință garantează o comunicare de înaltă calitate și o interacțiune în timp real. În plus, în scopul adaptării formularelor-tip din anexe sau al efectuării unor modificări tehnice ale acestor formulare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexelor. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar aceste consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare*. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 1 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În prezentul regulament, termenul „instanță” înseamnă orice autoritate judiciară dintr-un stat membru care este competentă în ceea ce privește îndeplinirea unui act de cercetare în conformitate cu prezentul regulament.

4.  În prezentul regulament, termenul „instanță” înseamnă orice autoritate dintr-un stat membru care este competentă în temeiul legislației statului membru respectiv să obțină probe în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cererile și comunicările prevăzute în prezentul regulament sunt transmise prin intermediul unui sistem informatic descentralizat compus din sistemele informatice naționale interconectate prin intermediul unei infrastructuri de comunicații e, care permite schimbul transfrontalier securizat și fiabil de informații între sistemele informatice naționale.

1.  Cererile și comunicările prevăzute în prezentul regulament sunt transmise prin intermediul unui sistem informatic descentralizat compus din sistemele informatice naționale interconectate prin intermediul unei infrastructuri de comunicații și care permite schimbul transfrontalier sigur, securizat și fiabil de informații, inclusiv în timp real, între sistemele informatice naționale, cu respectarea corespunzătoare a drepturilor și libertăților fundamentale. Acest sistem informatic descentralizat se bazează pe e-CODEX.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cadrul juridic general pentru utilizarea serviciilor de încredere stabilite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Consiliului5 se aplică cererilor și comunicărilor transmise prin intermediul sistemului IT descentralizat menționate la primul paragraf.

2.  Cadrul juridic general pentru utilizarea serviciilor de încredere calificate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Consiliului5 se aplică cererilor și comunicărilor transmise prin intermediul sistemului IT descentralizat menționate la primul paragraf.

_________________

_________________

5 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

5 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care cererile și comunicările menționate la primul paragraf necesită sau conțin un sigiliu ori o semnătură olografă, acestea se pot înlocui cu „sigilii electronice calificate” și „semnături electronice calificate”, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

3.  În cazul în care cererile și comunicările menționate la primul paragraf necesită sau conțin un sigiliu ori o semnătură olografă, acestea se pot înlocui cu „sigilii electronice calificate” și „semnături electronice calificate”, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca persoanele implicate să fi putut lua integral cunoștință de aceste documente în timp util și în mod legal.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezentul regulament, stabilind modalitățile detaliate de funcționare a sistemului informatic descentralizat. În exercitarea acestei competențe, Comisia se asigură că sistemul garantează un schimb eficace, fiabil și eficient al informațiilor relevante, precum și un nivel ridicat de securitate în ceea ce privește transmiterea și protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 6 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care transmiterea în conformitate cu primul paragraf nu este posibilă din cauza unei perturbări neprevăzute și excepționale a sistemului informatic descentralizat sau în cazul în care o astfel de transmitere nu este posibilă în alte situații excepționale, transmiterea se efectuează prin mijlocul cel mai rapid pe care statul membru solicitat a declarat că îl acceptă.

4.  În cazul în care transmiterea în conformitate cu primul paragraf nu este posibilă din cauza unei perturbări neprevăzute și excepționale a sistemului informatic descentralizat sau în cazul în care o astfel de transmitere nu este posibilă în alte situații excepționale, transmiterea se efectuează prin mijlocul cel mai rapid pe care statul membru solicitat îl declară ca adecvat.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obținerea directă de probe prin videoconferință

Obținerea directă de probe prin tehnologie pentru comunicarea la distanță

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care trebuie să se obțină probe prin audierea, în calitate de martor, parte sau expert, a unei persoane cu domiciliul în alt stat membru, iar instanța nu solicită tribunalului competent al unui alt stat membru să obțină probe în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (a), instanța obține probe în mod direct, în conformitate cu articolul 17, prin videoconferință, dacă instanța în cauză dispune de această tehnologie, în cazul în care consideră că utilizarea unei astfel de tehnologii este adecvată, în funcție de circumstanțele specifice ale cauzei.

1.  În cazul în care trebuie să se obțină probe prin audierea, în calitate de martor, parte sau expert, a unei persoane cu domiciliul în alt stat membru, iar instanța nu solicită tribunalului competent al unui alt stat membru să obțină probe în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) litera (a), instanța obține probe în mod direct, în conformitate cu articolul 17, prin videoconferință sau prin orice altă tehnologie adecvată pentru comunicarea la distanță, dacă instanța în cauză dispune de această tehnologie, cu excepția cazului în care, având în vedere circumstanțele specifice ale cauzei, utilizarea acestei tehnologii este considerată inadecvată pentru desfășurarea echitabilă a procedurilor.

 

 

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care acest lucru este impus de legislația națională a statului membru solicitant, utilizarea videoconferinței sau a oricărei alte tehnologii adecvate de comunicare la distanță este condiționată de consimțământul persoanei care urmează să fie audiată.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolului 17 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care se transmite o cerere privind obținerea directă de probe prin videoconferință, audierea are loc în incinta unei instanțe. Instanța solicitantă și organismul central sau autoritatea competentă menționată la articolul 3 alineatul (3) ori instanța la al cărei sediu urmează să se desfășoare audierea convin asupra unor modalități practice de comunicare prin videoconferință.

2.  În cazul în care se transmite o cerere privind obținerea directă de probe prin videoconferință sau prin orice altă tehnologie adecvată pentru comunicarea la distanță, audierea are loc în incinta unei instanțe. Instanța solicitantă și organismul central sau autoritatea competentă menționată la articolul 3 alineatul (3) ori instanța la al cărei sediu urmează să se desfășoare audierea convin asupra unor modalități practice de comunicare prin videoconferință. Aceste acorduri sunt în conformitate cu standardele tehnice minime și cu cerințele de utilizare a videoconferinței care sunt definite în conformitate cu alineatul (3a) .

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Orice sistem electronic pentru obținerea de probe garantează protecția secretului profesional și a privilegiului juridic profesional.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care se obțin probe prin videoconferință:

3.  În cazul în care se obțin probe prin videoconferință sau orice alte tehnologii de comunicare disponibile:

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dacă este necesar, la cererea instanței solicitante, persoana care urmează să fie audiată sau judecătorul din statul membru căruia i s-a adresat cererea care a participat la audiere, organismul central sau autoritatea competentă menționată la articolul 3 alineatul (3) se asigură că persoana care urmează să fie audiată sau judecătorul sunt asistați de un interpret.

(b)  dacă este necesar, la cererea instanței solicitante, persoana care urmează să fie audiată sau judecătorul din statul membru căruia i s-a adresat cererea care a participat la audiere, organismul central sau autoritatea competentă menționată la articolul 3 alineatul (3) se asigură că persoana care urmează să fie audiată sau judecătorul sunt asistați de un interpret calificat.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – alineatul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20, completând prezentul regulament prin stabilirea standardelor și cerințelor minime pentru utilizarea videoconferinței.

 

În exercitarea acestei competențe, Comisia se asigură că sesiunile de videoconferință garantează o comunicare de înaltă calitate și interacțiunea în timp real. Comisia asigură, de asemenea, în ceea ce privește transmiterea informațiilor, un nivel ridicat de securitate și de protecție a vieții private și a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 a – alineatul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Instanța notifică persoana care urmează să fie audiată, părțile, inclusiv reprezentanții legali ai acestora, cu privire la data, ora și locul participării, precum și condițiile de participare la audiere, prin videoconferință sau prin intermediul altor tehnologii adecvate de comunicare la distanță. Părților și reprezentanților lor legali li se pun la dispoziție, de către instanța competentă, instrucțiuni cu privire la procedura de prezentare a documentelor sau a altor materiale pe parcursul audierii, prin videoconferință sau prin intermediul altor tehnologii adecvate de comunicare la distanță.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 b – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obținerea de probe prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Obținerea de probe prin intermediul personalului diplomatic sau al funcționarilor consulari

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 17 b – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Agenții diplomatici sau funcționarii consulari ai unui stat membru pot, pe teritoriul altui stat membru, în zona în care aceștia își exercită funcțiile, să obțină probe fără a fi nevoie de o cerere prealabilă în temeiul articolului 17 alineatul (1), prin audierea resortisanților statului membru pe care îl reprezintă fără constrângeri în cadrul unor proceduri pendinte la instanțele statului membru pe care îl reprezintă.

Personalul diplomatic sau funcționarii consulari ai unui stat membru pot, pe teritoriul altui stat membru în care sunt acreditați, să obțină probe la sediul misiunii diplomatice sau al consulatului fără a fi nevoie de o cerere prealabilă în temeiul articolului 17 alineatul (1), prin audierea resortisanților statului membru pe care îl reprezintă în cadrul unor proceduri pendinte la instanțele statului membru pe care îl reprezintă. O astfel de obținere a probelor poate avea loc numai cu cooperarea voluntară a persoanei care urmează să fie audiată. Obținerea probelor se efectuează sub supravegherea instanței solicitante, în conformitate cu legislația națională a acesteia.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 18 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Probele digitale obținute într-un stat membru în conformitate cu legislația sa națională nu pot fi respinse ca probe în alte state membre numai din cauza naturii lor digitale.

Caracterul digital al probelor obținute într-un stat membru în conformitate cu legislația sa nu poate fi utilizat drept motiv pentru a le respinge ca probe în alte state membre. Pentru a determina calitatea și valoarea probelor în cauză nu este necesar să se stabilească dacă probele respective au caracter digital sau nedigital.”;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Secțiunea 6 a (nouă) – articolul 18 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  După articolul 18 se introduce următoarea secțiune 6a:

 

Secțiunea 6a

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Articolul 18b

 

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată în temeiul prezentului regulament, inclusiv schimbul sau transmiterea de date cu caracter personal de către autoritățile competente, se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Toate schimburile sau transmiterile de informații de către autoritățile competente la nivelul Uniunii se efectuează în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Datele cu caracter personal care nu sunt relevante pentru tratarea unui caz specific sunt șterse imediat.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 20 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament], competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 19 alineatul (2).

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (3a), la articolul 17a alineatul (3a) și la articolul 19 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani începând de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit, pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 20 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 19 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3a), articolul 17a alineatul (3a) și articolul 19 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectiva. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 20 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3a), al articolului 17a alineatul (3a) sau al articolului 19 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 22 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cel târziu în termen de [doi ani de la data aplicării], Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

1.  Cel târziu în termen de ... [un an de la intrarea în vigoare], Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Articolul 23 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cel puțin după [cinci ani de la data de aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări.

1.  În termen de maximum ... [patru ani de la data aplicării prezentului regulament], Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări, însoțit, atunci când este cazul, de o propunere legislativă.


EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii

Printre misiunile Uniunii Europene se numără dezvoltarea unui spațiu european de justiție în materie civilă bazat pe principiul încrederii reciproce și pe cel al recunoașterii reciproce a hotărârilor. Spațiul de justiție necesită cooperare judiciară la nivel transfrontalier. În acest scop și pentru a facilita buna funcționare a pieței interne, UE a adoptat o legislație privind comunicarea și notificarea transfrontalieră a actelor judiciare și privind cooperarea în domeniul obținerii de probe. Aceste instrumente sunt esențiale în ceea ce privește regulamentul privind asistența judiciară în materie civilă și comercială între statele membre. Scopul lor comun este de a oferi un cadru eficient pentru cooperarea judiciară transfrontalieră. Acestea au înlocuit sistemul internațional anterior al Convențiilor de la Haga, încheiate între statele membre, sistem care era mai complicat.

Cooperarea armonioasă între instanțe este, de asemenea, necesară pentru buna funcționare a pieței interne. În 2018, aproximativ 3,4 milioane de proceduri judiciare civile și comerciale din UE au implicații transfrontaliere. În numeroase astfel de proceduri, este necesară obținerea de dovezi dintr-un alt stat membru; Regulamentul privind obținerea de probe oferă instrumente care facilitează accesul la probele respective.

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 instituie un sistem la nivelul UE pentru transmiterea directă și rapidă între instanțe a cererilor de obținere și tratare a probelor și stabilește norme precise în ceea ce privește forma și conținutul acestor cereri. Mai precis, regulamentul a fost îmbunătățit în ceea ce privește Convenția de la Haga relevantă prin instituirea unui sistem modern și eficace de interacțiune directă între instanțe (transmiterea cererilor și retransmiterea probelor obținute). Acesta permite, de asemenea, obținerea directă de probe de către instanțele din alte state membre.

Opinia raportorului

Raportorul consideră că propunerea Comisiei este deopotrivă oportună și constituie un răspuns pozitiv la exercițiul REFIT. Este important ca instanțele statelor membre să aibă posibilitatea de a utiliza tehnologii moderne pentru un acces mai bun și mai rapid la justiție. Acest lucru nu este posibil fără adaptarea necesară a normelor care reglementează obținerea de probe, în special în cazurile transfrontaliere. Regulamentul actual prevede doar măsuri suplimentare față de cele disponibile în dreptul intern al statelor membre. Prin urmare, în cazul în care instanțele statelor membre ar trebui să poată beneficia pe deplin de noua tehnologie de comunicare la distanță, este posibil să fie necesar ca regulamentul modificat să fie completat de o revizuire a normelor aplicabile și la nivel național în statele membre.

O serie de clarificări suplimentare ar trebui aduse în propunerea Comisiei. În ceea ce privește definiția instanței, ar trebui să se clarifice faptul că reprezintă o regulă pentru recunoașterea reciprocă a normelor în statele membre ale căror entități sunt competente să obțină probe.

În plus, regulamentul ar trebui să fie neutru din punct de vedere tehnologic. În acest scop, ar trebui utilizată noțiunea de tehnologie de comunicare la distanță, și nu doar cea de videoconferință. De asemenea, ar trebui clarificat faptul că orice tehnologie de comunicare la distanță utilizată ar trebui să asigure aplicarea secretului profesional și a privilegiului juridic profesional.

În ceea ce privește propunerea de a permite obținerea de probe de către personalul diplomatic, se recomandă alinierea acesteia la Convenția de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice. Acest personal ar trebui să poată obține probe doar în statul membru în care este acreditat și la sediul misiunii diplomatice sau al consulatului țării sale.

Raportorul consideră că, în timpul obținerii de probe, persoana care urmează să fie audiată, părțile și avocații acestora trebuie să fie informați în mod corespunzător cu privire la toate condițiile de participare la videoconferință sau alte tehnologii de comunicare la distanță, precum și cu privire la procedura care trebuie urmată în prezentarea probelor.

Raportorul consideră că prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal sunt foarte importante în domeniul dezvoltării rapide a tehnologiilor de comunicare.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială

Referințe

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Data prezentării la PE

31.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

10.9.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Data adoptării

10.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Data depunerii

19.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

Ultima actualizare: 22 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate