Postup : 2018/0203(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0477/2018

Predkladané texty :

A8-0477/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/02/2019 - 16.1
OJ 24/11/2020 - 41

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0103

SPRÁVA     ***I
PDF 245kWORD 95k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Emil Radev

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0378),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0243/2018);

-  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0477/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je potrebné, aby sa ďalej zlepšovala a zrýchľovala spolupráca súdov pri vykonávaní dôkazov.

(1)  V záujme riadneho fungovania vnútorného trhu a rozvoja európskeho priestoru spravodlivosti v občianskych veciach, ktorý sa riadi zásadou vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania rozsudkov, je potrebné, aby sa ďalej zlepšovala a zrýchľovala spolupráca súdov v členských štátoch v súvislosti s vykonávaním dôkazov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Na účely tohto nariadenia by mal mať pojem „súd“ široký význam, aby sa vzťahoval nielen na súdy v striktnom zmysle slova, ktoré vykonávajú súdne funkcie, ale aj na iné subjekty alebo orgány, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva príslušné na vykonávanie dôkazov v súlade s týmto nariadením, ako sú orgány presadzovania práva alebo notári v určitých členských štátoch a v osobitných situáciách.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Je rozhodujúce, aby boli k dispozícii účinné prostriedky získavania, uchovávania a predkladania dôkazov a aby sa náležite zohľadňovalo právo na obhajobu a potreba ochrany dôverných informácií. V tejto súvislosti je dôležité podporovať využívanie moderných technológií.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Na zabezpečenie rýchleho zasielania dožiadaní a žiadostí a písomnosti by sa mali používať všetky vhodné prostriedky moderných komunikačných technológií. Všetka komunikácia a výmena písomností by sa mala preto spravidla vykonávať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému zloženého z jednotlivých vnútroštátnych informačných systémov.

(3)  Na účinné zabezpečenie priameho a rýchleho zasielania dožiadaní a žiadostí a komunikácie by sa mali používať všetky vhodné prostriedky moderných komunikačných technológií a v tomto smere by sa mal zohľadňovať neustály vývoj týchto technológií. Všetka komunikácia a výmena písomností by sa mala preto spravidla vykonávať prostredníctvom decentralizovaného informačného systému zloženého z jednotlivých vnútroštátnych informačných systémov.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Decentralizovaný IT systém by mal byť založený na systéme e-CODEX a mal by byť riadený agentúrou eu-LISA. Agentúra eu-LISA by mala mať k dispozícii primerané zdroje, aby sa mohol takýto systém zaviesť a udržiavať v prevádzke, ako aj poskytovať technickú podporu v prípade problémov s prevádzkou systému. Komisia čo najskôr, najneskôr však do konca roku 2019 by mala predložiť návrh nariadenia o cezhraničnej komunikácii v oblasti súdnych konaní (e-CODEX). 

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V záujme zabezpečenia vzájomného uznávania digitálnych dôkazov by sa takého dôkazy, ktoré boli vykonané v členskom štáte v súlade s jeho právnym poriadkom, nemali odmietnuť uznať ako dôkazy v inom členskom štáte len preto, že majú digitálnu povahu.

(4)  V záujme zabezpečenia vzájomného uznávania digitálnych dôkazov by sa takého dôkazy, ktoré boli vykonané v členskom štáte v súlade s jeho právnym poriadkom, nemali odmietnuť uznať ako dôkazy v inom členskom štáte preto, že majú digitálnu povahu. Touto zásadou by nemalo byť dotknuté určovanie úrovne kvality a hodnoty dôkazov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi bez ohľadu na ich digitálnu alebo nedigitálnu povahu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Postupy prijímania, uchovávania a predkladania dôkazov by mali zabezpečiť, aby boli procesné práva účastníkov, ako aj ochrana, integrita a dôvernosť osobných údajov a súkromia chránené v súlade s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Potenciál moderných komunikačných technológií, najmä videokonferencií, ktoré sú dôležitým prostriedkom na zjednodušenie a zrýchlenie vykonávania dôkazov, nie je v súčasnosti v plnej miere využitý. Ak sa má dôkaz vykonať výsluchom osoby, ktorá má domicil v inom členskom štáte, pričom táto osoba je v postavení svedka, účastníka alebo znalca, súd by mal vykonať uvedený dôkaz priamo prostredníctvom videokonferencie, pokiaľ je táto metóda príslušným súdom k dispozícii, ak vzhľadom na osobitné okolnosti konania považuje použitie takejto technológie za vhodné.

(6)  Potenciál moderných komunikačných technológií, najmä videokonferencií, ktoré sú dôležitým a priamym prostriedkom na zjednodušenie a zrýchlenie vykonávania dôkazov, nie je v súčasnosti v plnej miere využitý. Ak sa má dôkaz vykonať výsluchom osoby, ktorá má domicil v inom členskom štáte, pričom táto osoba je v postavení svedka, účastníka alebo znalca, súd by mal vykonať uvedený dôkaz priamo prostredníctvom videokonferencie alebo prostredníctvom inej vhodnej technológie diaľkovej komunikácie, ktorá je príslušným súdom k dispozícii, pokiaľ sa vzhľadom na osobitné okolnosti konania nepovažuje použitie takejto technológie za nevhodné pre riadny priebeh konania. Pravidlá používania takýchto prostriedkov komunikácie by mali byť technologicky neutrálne a zohľadňovať budúce komunikačné riešenia. Ak sa to vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov príslušného členského štátu, používanie takejto technológie by malo byť podmienené súhlasom osoby, ktorá sa má vypočuť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom uľahčiť vykonávanie dôkazov diplomatickými pracovníkmi alebo konzulárnymi zástupcami môžu takéto osoby na území iného členského štátu oblasti, v ktorej vykonávajú svoju funkciu, vykonávať dôkazy bez toho, aby boli povinní zaslať predtým príslušnú žiadosť, a to výsluchom štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý zastupujú, bez použitia donucujúcich prostriedkov v konaniach, ktoré prebiehajú na súdoch členského štátu, ktorý zastupujú.

(7)  S cieľom uľahčiť vykonávanie dôkazov diplomatickým personálom alebo konzulárnymi zástupcami môžu takéto osoby na území iného členského štátu,ktorom sú akreditovaní, vykonávať dôkazy v priestoroch svojej diplomatickej misie alebo konzulátu bez toho, aby boli povinní zaslať predtým príslušnú žiadosť, a to výsluchom štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý zastupujú v konaniach, ktoré prebiehajú na súdoch členského štátu, ktorý zastupujú, pokiaľ osoba, ktorá má byť vypočutá, dobrovoľne spolupracuje na vykonávaní dôkazu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Je dôležité zabezpečiť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov a aby dodržiavalo ochranu súkromia zakotvenú v Charte základných práv Európskej únie. Takisto je dôležité zabezpečiť, aby sa osobné údaje fyzických osôb v rámci tohto nariadenia spracúvali v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58/ES. Osobné údaje v rámci tohto nariadenia by sa mali spracúvať len na konkrétne účely stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu vytvorenia právneho rámca, ktorý zabezpečí rýchle zasielanie dožiadaní a žiadostí a písomností v súvislosti s vykonávaním dôkazov, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu vytvorenia zjednodušeného právneho rámca, ktorý zabezpečí priame, účinné a rýchle zasielanie dožiadaní a žiadostí a písomností v súvislosti s vykonávaním dôkazov, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Cieľom tohto nariadenia je zvýšiť účinnosť a rýchlosť súdneho konania zjednodušením a zefektívnením mechanizmov spolupráce pri vykonávaní dôkazov v cezhraničných konaniach a zároveň pomôcť skrátiť oneskorenia a znížiť náklady pre jednotlivcov a podniky. Okrem toho väčšia právna istota spojená s jednoduchšími, racionálnejšími a digitalizovanými postupmi môže jednotlivcov a podniky podporiť, aby sa zapojili do cezhraničných transakcií, čím sa podporí obchod v rámci Únie, a tým aj fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  S cieľom aktualizovať vzorové tlačivá uvedené v prílohách alebo vykonať technické zmeny uvedených tlačív by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. Predovšetkým v záujme zabezpečenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(11)  S cieľom vymedziť podrobné pravidlá fungovania decentralizovaného informačného systému a stanoviť minimálne technické normy a požiadavky na používanie videokonferencie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takýmito delegovanými aktmi by sa mal zaručiť účinný, spoľahlivý a bezproblémový prenos príslušných informácií prostredníctvom decentralizovaného informačného systému a malo by sa zabezpečiť, aby videokonferencia zaručovala vysokú kvalitu komunikácie a interakciu v reálnom čase. Okrem toho s cieľom aktualizovať vzorové tlačivá uvedené v prílohách alebo vykonať technické zmeny uvedených tlačív by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny príloh. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*. Predovšetkým v záujme zabezpečenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V tomto nariadení pojem „súd“ znamená akýkoľvek súdny orgán v členskom štáte, ktorý je príslušný na vykonávanie dôkazov podľa tohto nariadenia.“;

4.  V tomto nariadení pojem „súd“ znamená akýkoľvek orgán v členskom štáte, ktorý je príslušný podľa zákonov daného členského štátu na vykonávanie dôkazov podľa tohto nariadenia.“; ;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dožiadania a žiadosti a písomnosti podľa tohto nariadenia sa zasielajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému zloženého z jednotlivých vnútroštátnych informačných systémov, ktoré sú vzájomne prepojené komunikačnou infraštruktúrou umožňujúcou bezpečnú a spoľahlivú cezhraničnú výmenu informácií medzi jednotlivými vnútroštátnymi informačnými systémami.

1.  Dožiadania a žiadosti a písomnosti podľa tohto nariadenia sa zasielajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému zloženého z jednotlivých vnútroštátnych informačných systémov, ktoré sú vzájomne prepojené komunikačnou infraštruktúrou, a umožňujúcou chránenú, bezpečnú a spoľahlivú cezhraničnú výmenu informácií medzi jednotlivými vnútroštátnymi informačnými systémami, a to i v reálnom čase, pričom sa riadne dodržiavajú základné práva a slobody. Tento decentralizovaný informačný systém je založený na systéme e-CODEX.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na žiadosti a písomnosti, ktoré sa zasielajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v odseku 1, sa vzťahuje všeobecný právny rámec pre používanie dôveryhodných služieb stanovený v nariadení Rady (EÚ) č. 910/201420.

2.  Na žiadosti a písomnosti, ktoré sa zasielajú prostredníctvom decentralizovaného informačného systému uvedeného v odseku 1, sa vzťahuje všeobecný právny rámec pre používanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb stanovený v nariadení Rady (EÚ) č. 910/201420.

_________________

_________________

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak si dožiadania a žiadosti a písomnosti uvedené v odseku 1 vyžadujú pečať alebo vlastnoručný podpis alebo ak túto pečať alebo vlastnoručný podpis obsahujú, možno namiesto nich použiť „kvalifikované elektronické pečate“ a „kvalifikované elektronické podpisy“ vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014.

3.  Ak si dožiadania a žiadosti a písomnosti uvedené v odseku 1 vyžadujú pečať alebo vlastnoručný podpis alebo ak túto pečať alebo vlastnoručný podpis obsahujú, možno namiesto nich použiť „kvalifikované elektronické pečate“ a „kvalifikované elektronické podpisy“ vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 pod podmienkou, že sa v plnej miere zabezpečí, aby dotknuté osoby boli oboznámené s takýmito dokumentmi v dostatočnej lehote a zákonným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia je v súlade s článkom 20 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných podmienok pre fungovanie decentralizovaného informačného systému. Komisia pri výkone tejto právomoci zabezpečí, aby systém zaručoval efektívnu, spoľahlivú a bezproblémovú výmenu relevantných informácií, ako aj vysokú úroveň bezpečnosti pri prenose a ochrane súkromia a osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak zaslanie podľa odseku 1 nie je možné z dôvodu neočakávaného a výnimočného zlyhania decentralizovaného informačného systému alebo v iných výnimočných prípadoch, zaslanie sa vykoná najrýchlejším možným spôsobom, ktorý dožiadaný členský štátu označil za prijateľný.“

4.  Ak zaslanie podľa odseku 1 nie je možné z dôvodu neočakávaného a výnimočného zlyhania decentralizovaného informačného systému alebo v iných výnimočných prípadoch, zaslanie sa vykoná najrýchlejším možným spôsobom, ktorý dožiadaný členský štátu označil, že je prijateľný.“

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Priame vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie

Priame vykonávanie dôkazov prostredníctvom technológie diaľkovej komunikácie

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa má dôkaz vykonať výsluchom osoby, ktorá má domicil v inom členskom štáte, pričom táto osoba je v postavení svedka, účastníka alebo znalca, a súd nežiada príslušný súd iného členského štátu o vykonanie dôkazu v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. a), súd vykoná dôkaz priamo prostredníctvom videokonferencie v súlade s článkom 17, pokiaľ je táto metóda príslušným súdom k dispozícii, ak vzhľadom na osobitné okolnosti konania považuje použitie takejto technológie za vhodné.

1.  Ak sa má dôkaz vykonať výsluchom osoby, ktorá má domicil v inom členskom štáte, pričom táto osoba je v postavení svedka, účastníka alebo znalca, a súd nežiada príslušný súd iného členského štátu o vykonanie dôkazu v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. a), súd vykoná dôkaz priamo prostredníctvom videokonferencie alebo prostredníctvom inej vhodnej technológie diaľkovej komunikácie v súlade s článkom 17, pokiaľ je táto metóda príslušným súdom k dispozícii, okrem prípadu, že by sa vzhľadom na osobitné okolnosti konania použitie takejto technológie považovalo za nevhodné pre riadny priebeh konania.

 

 

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak sa to vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov žiadajúceho členského štátu, používanie videokonferencie alebo akejkoľvek inej technológie diaľkovej komunikácie by malo byť podmienené súhlasom osoby, ktorá sa má vypočuť.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak sa žiada o priame vykonanie dôkazu prostredníctvom videokonferencie, výsluch sa vykoná v priestoroch súdu. Dožadujúci súd a ústredný orgán alebo príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 alebo súd, v ktorého priestoroch sa výsluch koná, sa dohodnú na praktických aspektoch videokonferencie.

2.  Ak sa žiada o priame vykonanie dôkazu prostredníctvom videokonferencie alebo prostredníctvom inej vhodnej technológie diaľkovej komunikácie, výsluch sa vykoná v priestoroch súdu. Dožadujúci súd a ústredný orgán alebo príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 alebo súd, v ktorého priestoroch sa výsluch koná, sa dohodnú na praktických aspektoch videokonferencie. Tieto opatrenia musia byť v súlade s minimálnymi technickými normami a požiadavkami na používanie videokonferencie, ktoré sú vymedzené v súlade s odsekom 3a.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Každý elektronický systém na vykonávanie dôkazov zabezpečí, aby sa chránilo služobné tajomstvo a povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Article 17a – paragraph 3 – introductory sentence

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa dôkaz vykonáva prostredníctvom videokonferencie:

3.  Ak sa dôkaz vykonáva prostredníctvom videokonferencie alebo akýmikoľvek inými dostupnými komunikačnými technológiami:

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ústredný orgán alebo príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 v prípade potreby na žiadosť dožadujúceho súdu, osoby predvolanej na výsluch alebo sudcu v dožiadanom členskom štáte, ktorý sa podieľa na výsluchu, zabezpečia, aby osobe predvolanej na výsluch alebo sudcovi asistoval tlmočník.“; ;

b)  ústredný orgán alebo príslušný orgán uvedený v článku 3 ods. 3 v prípade potreby na žiadosť dožadujúceho súdu, osoby predvolanej na výsluch alebo sudcu v dožiadanom členskom štáte, ktorý sa podieľa na výsluchu, zabezpečia, aby osobe predvolanej na výsluch alebo sudcovi asistoval kvalifikovaný tlmočník.“ ;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia je v súlade s článkom 20 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením minimálnych noriem a požiadaviek na využívanie videokonferencií.

 

Pri výkone tejto právomoci Komisia zabezpečí, aby videokonferencia zaručovala vysokú kvalitu komunikácie a interakciu v reálnom čase. Komisia rovnako zabezpečí, pokiaľ ide o prenos informácií, vysokú úroveň bezpečnosti a ochranu súkromia a osobných údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou (ES) 2002/58.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17a – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Súd oznámi osobe, ktorá má byť vypočutá, účastníkom konania vrátane ich príslušných zákonných zástupcov dátum, čas a miesto konania výsluchu prostredníctvom videokonferencie alebo pomocou inej vhodnej technológie diaľkovej komunikácie a podmienky účasti na ňom. Účastníkom konania a ich právnym zástupcom poskytne príslušný súd pokyny týkajúce sa postupu predkladania dokumentov alebo iného materiálu počas výsluchu prostredníctvom videokonferencie alebo prostredníctvom inej vhodnej technológie diaľkovej komunikácie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17b – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie dôkazov diplomatickými pracovníkmi alebo konzulárnymi zástupcami

Vykonávanie dôkazov diplomatickým personálom alebo konzulárnymi zástupcami

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 17b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Diplomatickí pracovníci alebo konzulárni zástupcovia členského štátu môžu na území iného členského štátu a v oblasti, v ktorej vykonávajú svoju funkciu, vykonávať dôkazy bez toho, aby boli povinní zaslať predtým príslušnú žiadosť podľa článku 17 ods. 1, a to výsluchom štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý zastupujú, bez použitia donucujúcich prostriedkov v konaniach, ktoré prebiehajú na súdoch členského štátu, ktorý zastupujú.“;

Diplomatický personál alebo konzulárni zástupcovia členského štátu môžu na území iného členského štátu, v ktorom sú akreditovaní, vykonávať dôkazy v priestoroch diplomatickej misie alebo konzulátu bez toho, aby boli povinní zaslať predtým príslušnú žiadosť podľa článku 17 ods. 1, a to výsluchom štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý zastupujú v konaniach, ktoré prebiehajú na súdoch členského štátu, ktorý zastupujú. Takéto vykonávanie dôkazov sa môže uskutočniť iba s dobrovoľnou spoluprácou osoby, ktorá má byť vypočutá. Vykonávanie dôkazov sa uskutočňuje pod dohľadom dožadujúceho súdu v súlade s jeho vnútroštátnym právom.“;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 18a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Digitálne dôkazy, ktoré boli vykonané v členskom štáte v súlade s jeho právnym poriadkom, sa nesmú odmietnuť uznať ako dôkazy v inom členskom štáte len preto, že majú digitálnu povahu.“; ;

Digitálna povaha dôkazov, ktoré boli vykonané v členskom štáte v súlade s jeho právnym poriadkom, sa nesmie využiť ako dôvod na odmietnutie kvality dôkazu v inom členskom štáte. Otázka toho, či sú dôkazy digitálnej alebo nedigitálnej povahy, nie je faktorom pri určovaní úrovne kvality a hodnoty takýchto dôkazov. ´;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Oddiel 6 a (nový) – článok 18 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  za článok 18 sa vkladá tento oddiel 6a:

 

Oddiel 6a

 

Spracúvanie osobných údajov

 

Článok 18b

 

Spracúvanie osobných údajov vykonávané podľa tohto nariadenia vrátane výmeny alebo zasielania osobných údajov príslušnými orgánmi musí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679. Výmena alebo zasielanie informácií príslušnými orgánmi na úrovni Únie prebieha v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Osobné údaje, ktoré nie sú relevantné pre vyriešenie konkrétneho prípadu, sa okamžite vymažú.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ... [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3a, v článku 17a ods. 3a a v článku 19 ods. 2 sa Komisii udeľuje na päť rokov odo [dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 20 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 19 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3a, článku 17a ods. 3a a článku 19 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 20 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 19 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3a, článku 17a ods. 3a alebo článku 19 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 22a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najneskôr do [dvoch rokov od dňa nadobudnutia účinnosti] Komisia stanoví podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

1.  Najneskôr do [jedného roka od nadobudnutia účinnosti] Komisia stanoví podrobný program na monitorovanie výstupov, výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 1206/2001

Článok 23 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Najskôr po [piatich rokoch od dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

1.  Najneskôr po [štyroch rokoch od dátumu začatia uplatňovania tohto nariadenia] Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia a predloží správu o hlavných zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru spolu s prípadným legislatívnym návrhom.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext návrhu

Medzi úlohy EÚ patrí rozvíjať európsky priestor spravodlivosti v občianskych veciach na základe zásad vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania rozsudkov. Priestor spravodlivosti si vyžaduje cezhraničnú justičnú spoluprácu. Na tento účel a s cieľom uľahčiť riadne fungovanie vnútorného trhu prijala EÚ právne predpisy o cezhraničnom doručovaní súdnych písomností a spolupráci pri vykonávaní dôkazov. Tieto nástroje sú kľúčové pre reguláciu právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach medzi členskými štátmi. Ich spoločným účelom je poskytnúť efektívny rámec pre cezhraničnú justičnú spoluprácu. Nahradil sa nimi predchádzajúci medzinárodný, ťažkopádnejší systém podľa Haagskych dohovorov medzi členskými štátmi.

Bezproblémová spolupráca medzi súdmi je takisto potrebná pre riadne fungovanie vnútorného trhu. Približne 3,4 milióna súdnych konaní v občianskych a obchodných veciach v EÚ má v roku 2018 cezhraničné dôsledky. V mnohých týchto konaniach je potrebné získať dôkazy z iného členského štátu; v nariadení o vykonávaní dôkazov sa poskytujú nástroje, ktoré prístup k týmto dôkazom uľahčujú.

Nariadením Rady (ES) č. 1206/2001 sa zriaďuje systém pre celú EÚ na priame a rýchle zasielanie žiadostí a dožiadaní týkajúcich sa vykonania dôkazov medzi súdmi a stanovujú sa presné pravidlá týkajúce sa formy a obsahu týchto žiadostí a dožiadaní. Zdokonalil sa ním najmä príslušný Haagsky dohovor tým, že sa zaviedol moderný a efektívny systém priamych vzťahov medzi súdmi (zasielanie žiadostí a opätovný prenos dôkazov). Umožnilo sa aj priame vykonávanie dôkazov súdmi v iných členských štátoch.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že návrh Komisie je dobre načasovaný a je tiež správnou reakciou na program REFIT. Je dôležité, aby mali súdy členských štátov príležitosť využiť moderné technológie na účel lepšieho a rýchlejšieho prístupu k spravodlivosti. To nie je možné bez potrebnej úpravy pravidiel, ktorými sa riadi vykonávanie dôkazov, najmä v cezhraničných prípadoch. Súčasné nariadenie len poskytuje dodatočné opatrenia k opatreniam, ktoré sú k dispozícii vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov. Preto ak majú súdy členských štátov byť schopné plne využívať nové technológie diaľkovej komunikácie, pozmenené nariadenie môže byť potrebné doplniť o preskúmanie pravidiel platných na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch.

V návrhu Komisie by sa malo uviesť množstvo ďalších vysvetlení. Pokiaľ ide o vymedzenie súdu, malo by sa objasniť vzájomné uznávanie pravidiel v členských štátoch, podľa ktorých členské štáty určujú, ktoré subjekty sú príslušné na vykonávanie dôkazov.

Okrem toho by nariadenie malo byť technologicky neutrálne. Na tento účel by sa mal používať aj pojem technológie diaľkovej komunikácie, a nie iba videokonferencia. Takisto by sa malo spresniť, že akákoľvek použitá technológia diaľkovej komunikácie by mala zabezpečiť uplatňovanie služobného tajomstva a právnu povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť.

Pokiaľ ide o navrhované pravidlo umožňujúce prijatie dôkazov diplomatickým personálom, bolo by rozumné zosúladiť ich s Viedenským dohovorom o diplomatických vzťahoch z roku 1961. Takýto personál by mal byť schopný vykonávať dôkazy iba v členskom štáte, v ktorom je akreditovaný, a v priestoroch diplomatickej misie alebo konzulátu svojej krajiny.

Spravodajca sa domnieva, že počas vykonávania dôkazov osoba, ktorá má byť vypočutá, účastníci konania a ich právnici majú byť náležite informovaní o všetkých podmienkach účasti na videokonferencii alebo iných technológií diaľkovej komunikácie, ako aj o postupe, ktorý je potrebné dodržiavať pri predkladaní dôkazov.

Spravodajca vyjadruje presvedčenie, že v oblasti rýchleho rozvoja komunikačných technológií je veľmi dôležité spracovanie a ochrana osobných údajov.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Spolupráca medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach

Referenčné čísla

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Dátum predloženia v EP

31.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

10.9.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Dátum prijatia

10.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Dátum predloženia

19.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 22. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia