Postopek : 2018/0203(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0477/2018

Predložena besedila :

A8-0477/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/02/2019 - 16.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0103

POROČILO     ***I
PDF 228kWORD 93k
19.12.2018
PE 628.500v02-00 A8-0477/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Emil Radev

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

(COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0378),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 81 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0243/2018),

-  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0477/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  V interesu pravilnega delovanja notranjega trga je treba nadalje izboljšati in pospešiti sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja dokazov.

(1)  V interesu pravilnega delovanja notranjega trga in razvoja evropskega območja civilnega pravosodja, ki ga bo urejalo načelo vzajemnega zaupanja in vzajemnega priznavanja sodnih odločb, je treba nadalje izboljšati in pospešiti sodelovanje med sodišči v državah članicah v zvezi s pridobivanjem dokazov.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Za namen te uredbe bi moral biti pomen izraza „sodišče“ širok, da bi zajemal ne le sodišča v ožjem pomenu besede, ki izvajajo sodno funkcijo, temveč tudi druge subjekte ali organe, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za pridobivanje dokazov v skladu s to uredbo, kot so organi kazenskega pregona ali notarji v nekaterih državah članicah in v posebnih okoliščinah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Bistveno je, da so na voljo učinkovita sredstva za pridobivanje, hrambo in predložitev dokazov ter da se upoštevajo pravice obrambe in potreba po varstvu zaupnih podatkov. V zvezi s tem je pomembno spodbujati uporabo sodobne tehnologije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Da bi zagotovili hitro posredovanje zaprosil in sporočil, bi bilo treba uporabiti vsa ustrezna sredstva moderne komunikacijske tehnologije. Zato bi bilo praviloma treba vse sporočanje in izmenjavo dokumentov izvajati prek decentraliziranega informacijskega sistema, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT.

(3)  Da bi učinkovito zagotovili neposredno in hitro posredovanje zaprosil in sporočil, bi bilo treba uporabiti vsa ustrezna sredstva moderne komunikacijske tehnologije, v zvezi s tem pa bi bilo treba upoštevati nenehen razvoj te tehnologije. Zato bi bilo praviloma treba vse sporočanje in izmenjavo dokumentov izvajati prek decentraliziranega informacijskega sistema, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Decentralizirani sistem informacijske tehnologije bi moral temeljiti na sistemu e-CODEX, upravljati pa bi ga morala agencija eu-LISA. Agenciji eu-LISA bi bilo treba dati na voljo ustrezna sredstva, da bi se tak sistem lahko uvedel in izvajal, ter zagotoviti tehnično podporo v primeru težav pri delovanju sistema. Komisija bi morala čim prej, v vsakem primeru pa pred koncem leta 2019 predložiti predlog uredbe o čezmejni komunikaciji v sodnih postopkih (e-CODEX). 

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da se zagotovi vzajemno priznavanje digitalnih dokazov, ne bi smeli zavrniti priznanja takšnih dokazov, pridobljenih v eni državi članici v skladu z njeno zakonodajo, kot dokazov v drugih državah članicah le zaradi njihove digitalne narave.

(4)  Da se zagotovi vzajemno priznavanje digitalnih dokazov, ne bi smeli zavrniti priznanja takšnih dokazov, pridobljenih v eni državi članici v skladu z njeno zakonodajo, kot dokazov v drugih državah članicah zaradi njihove digitalne narave. To načelo ne bi smelo posegati v določitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, ravni kakovosti in vrednosti dokazov, ne glede na njihovo digitalno ali nedigitalno naravo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Postopki za sprejemanje, hrambo in predložitev dokazov bi morali zagotoviti, da so postopkovne pravice strank ter varstvo, celovitost in zaupnost osebnih podatkov in zasebnosti zaščiteni v skladu s pravom Unije.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Sodobne komunikacijske tehnologije, zlasti videokonference, ki so pomembno sredstvo za poenostavitev in pospešitev pridobivanja dokazov, se trenutno ne izkoriščajo v celoti. Kadar je treba pridobiti dokaze z zaslišanjem priče, stranke ali izvedenca s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, bi moralo sodišče dokaze pridobiti neposredno prek videokonference, če je zadevnim sodiščem na voljo in če menijo, da je uporaba takšne tehnologije ustrezna glede na posebne okoliščine zadeve.

(6)  Sodobne komunikacijske tehnologije, zlasti videokonference, ki so pomembno in neposredno sredstvo za poenostavitev in pospešitev pridobivanja dokazov, se trenutno ne izkoriščajo v celoti. Kadar je treba pridobiti dokaze z zaslišanjem priče, stranke ali izvedenca s stalnim prebivališčem v drugi državi članici, bi moralo sodišče dokaze pridobiti neposredno prek videokonference ali katere koli druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo, ki je zadevnim sodiščem na voljo, razen če se oceni, da uporaba takšne tehnologije glede na posebne okoliščine zadeve ni ustrezna za pošteno izvajanje postopka. Pravila o uporabi takšne komunikacijske tehnologije bi morala biti tehnološko nevtralna in bi morala omogočiti prihodnje komunikacijske rešitve. Kadar to zahteva nacionalna zakonodaja zadevne države članice, bi morala za uporabo te tehnologije veljati privolitev osebe, ki bo zaslišana.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi olajšali pridobivanje dokazov prek diplomatskih ali konzularnih predstavnikov, lahko ti uradniki na ozemlju druge države članice in na območju, kjer opravljajo svoje naloge, v okviru postopkov, ki tečejo pred sodišči države članice, ki jo zastopajo, pridobijo dokaze z zaslišanjem državljanov države članice, ki jo zastopajo, brez prisilnih ukrepov in ne da bi za to potrebovali vnaprejšnje zaprosilo.

(7)  Da bi olajšali pridobivanje dokazov prek diplomatskega osebja ali konzularnih predstavnikov, lahko ti uradniki na ozemlju druge države članice, kjer so akreditirani, v okviru postopkov, ki tečejo pred sodišči države članice, ki jo zastopajo, na sedežu svoje diplomatske misije ali konzulata pridobijo dokaze z zaslišanjem državljanov države članice, ki jo zastopajo, ne da bi za to potrebovali vnaprejšnje zaprosilo, če oseba, ki se zasliši, sodeluje prostovoljno.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Pomembno je zagotoviti, da se ta uredba uporablja v skladu s pravom Unije o varstvu podatkov in da spoštuje varstvo zasebnosti, kot je določeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Pomembno je tudi zagotoviti, da se vsaka obdelava osebnih podatkov posameznikov na podlagi te uredbe izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES. Osebne podatke iz te uredbe bi bilo treba obdelovati le za posebne namene iz te uredbe.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ti cilji zaradi vzpostavitve pravnega okvira, ki zagotavlja hitro posredovanje zaprosil in sporočil v zvezi s pridobivanjem dokazov, lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(8)  Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ti cilji zaradi vzpostavitve poenostavljenega pravnega okvira, ki zagotavlja neposredno, učinkovito in hitro posredovanje zaprosil in sporočil v zvezi s pridobivanjem dokazov, lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Namen te uredbe je povečati učinkovitost in hitrost sodnih postopkov s poenostavitvijo in racionalizacijo mehanizmov sodelovanja pri pridobivanju dokazov v čezmejnih postopkih, hkrati pa zmanjšati zamude in stroške za posameznike in podjetja. Poleg tega lahko večja pravna varnost skupaj s preprostejšimi, racionaliziranimi in digitaliziranimi postopki posameznike in podjetja spodbudi k sodelovanju v čezmejnih transakcijah, kar bi spodbudilo trgovino v Uniji in s tem delovanje notranjega trga.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za posodobitev standardnih obrazcev iz prilog ali vnos tehničnih sprememb v navedene obrazce bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami prilog. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(11)  Za opredelitev podrobnih ureditev za delovanje decentraliziranega sistema IT in za določitev minimalnih tehničnih standardov in zahtev za uporabo videokonferenc bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Takšni delegirani akti bi morali zagotoviti učinkovit, zanesljiv in nemoten prenos ustreznih informacij prek decentraliziranega sistema IT ter zagotoviti, da bo videokonferenčna seja zagotavljala visoko kakovost komunikacije in interakcijo v realnem času. Poleg tega bi bilo treba za posodobitev standardnih obrazcev iz prilog ali vnos tehničnih sprememb v navedene obrazce na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami prilog. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje*. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V tej uredbi izraz ‚sodišče‘ pomeni vsak sodni organ države članice, ki je pristojen za izvršitev pridobivanja dokazov v skladu s to uredbo.

4.  V tej uredbi izraz ‚sodišče‘ pomeni vsak organ države članice, ki je na podlagi zakonodaje zadevne države članice pristojen za pridobivanje dokazov v skladu s to uredbo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zaprosila in sporočila v skladu s to uredbo se posredujejo prek decentraliziranega sistema IT, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT, ki so medsebojno povezani s komunikacijsko infrastrukturo, ki omogoča varno in zanesljivo čezmejno izmenjavo informacij med nacionalnimi sistemi IT.

1.  Zaprosila in sporočila v skladu s to uredbo se posredujejo prek decentraliziranega sistema IT, ki ga sestavljajo nacionalni sistemi IT, ki so medsebojno povezani s komunikacijsko infrastrukturo in omogočajo zaščiteno, varno in zanesljivo čezmejno izmenjavo informacij, tudi v realnem času, med nacionalnimi sistemi IT, ob ustreznem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin. Tak decentralizirani sistem IT temelji na sistemu e-CODEX.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za zaprosila in sporočila, ki se posredujejo prek decentraliziranega sistema IT iz odstavka 1, se uporablja splošni pravni okvir za uporabo storitev zaupanja iz Uredbe Sveta (EU) št. 910/201420.

2.  Za zaprosila in sporočila, ki se posredujejo prek decentraliziranega sistema IT iz odstavka 1, se uporablja splošni pravni okvir za uporabo kvalificiranih storitev zaupanja iz Uredbe Sveta (EU) št. 910/201420.

_________________

_________________

20Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

20Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar zaprosila in sporočila iz odstavka 1 zahtevajo ali vsebujejo žig ali lastnoročni podpis, se namesto tega lahko uporabijo ‚kvalificirani elektronski žigi‘ in ‚kvalificirani elektronski podpisi‘, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

3.  Kadar zaprosila in sporočila iz odstavka 1 zahtevajo ali vsebujejo žig ali lastnoročni podpis, se namesto tega lahko uporabijo ‚kvalificirani elektronski žigi‘ in ‚kvalificirani elektronski podpisi‘, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, pod pogojem, da se v celoti zagotovi, da so se zadevne osebe pravočasno in na zakonit način seznanile s temi dokumenti.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20 za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobne ureditve za delovanje decentraliziranega sistema IT. Komisija pri izvajanju tega pooblastila zagotovi, da sistem omogoča učinkovito, zanesljivo in nemoteno izmenjavo ustreznih informacij in visoko raven varnosti pri pošiljanju ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 6 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar posredovanje v skladu z odstavkom 1 ni mogoče zaradi nepredvidene in izjemne motnje decentraliziranega sistema IT ali kadar takšno posredovanje ni mogoče v drugih izjemnih primerih, se posredovanje izvede na najhitrejši možni način, za katerega je zaprošena država članica navedla, da ga sprejema.“;

4.  Kadar posredovanje v skladu z odstavkom 1 ni mogoče zaradi nepredvidene in izjemne motnje decentraliziranega sistema IT ali kadar takšno posredovanje ni mogoče v drugih izjemnih primerih, se posredovanje izvede na najhitrejši možni način, ki ga je zaprošena država članica navedla kot sprejemljivega.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Neposredno pridobivanje dokazov prek videokonference

Neposredno pridobivanje dokazov prek tehnologije za komunikacijo na daljavo

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je treba pridobiti dokaze z zaslišanjem priče, stranke ali izvedenca s stalnim prebivališčem v drugi državi članici in sodišče od pristojnega sodišča druge države članice ne zaprosi, naj pridobi dokaze v skladu s členom 1(1)(a), sodišče v skladu s členom 17 dokaze pridobi neposredno prek videokonference, če je zadevnemu sodišču na voljo in če meni, da je uporaba takšne tehnologije ustrezna glede na posebne okoliščine zadeve.

1.  Kadar je treba pridobiti dokaze z zaslišanjem priče, stranke ali izvedenca s stalnim prebivališčem v drugi državi članici in sodišče od pristojnega sodišča druge države članice ne zaprosi, naj pridobi dokaze v skladu s členom 1(1)(a), sodišče v skladu s členom 17 dokaze pridobi neposredno prek videokonference ali katere koli druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo, če je zadevnemu sodišču na voljo, razen če meni, da uporaba takšne tehnologije ni ustrezna za pošten potek postopka.

 

 

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kadar to zahteva nacionalna zakonodaja države članice, ki zaprosi za zaslišanje, bi bilo treba za uporabo videokonference ali katere koli druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo pridobiti privolitev osebe, ki bo zaslišana.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar je podano zaprosilo za neposredno pridobivanje dokazov prek videokonference, zaslišanje poteka v prostorih sodišča. Sodišče, ki je zaprosilo, in osrednji organ ali pristojni organ iz člena 3(3) ali sodišče, v prostorih katerega se opravi zaslišanje, se dogovorita o praktičnih ureditvah videokonference.

2.  Kadar je podano zaprosilo za neposredno pridobivanje dokazov prek videokonference ali druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo, zaslišanje poteka v prostorih sodišča. Sodišče, ki je zaprosilo, in osrednji organ ali pristojni organ iz člena 3(3) ali sodišče, v prostorih katerega se opravi zaslišanje, se dogovorita o praktičnih ureditvah videokonference. Ta ureditev je v skladu z minimalnimi tehničnimi standardi in zahtevami za uporabo videokonference, ki so opredeljene v skladu z odstavkom 3a.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsak elektronski sistem za pridobivanje dokazov zagotovi varovanje poklicne skrivnosti in poklicne skrivnosti odvetnikov.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 3 – uvodni stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se dokazi pridobijo prek videokonference:

3.  Kadar se dokazi pridobijo prek videokonference ali s katero koli drugo razpoložljivo komunikacijsko tehnologijo:

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po potrebi na zahtevo sodišča, ki je zaprosilo, osebe, ki se zasliši, ali sodnika v zaprošeni državi članici, ki se udeleži zaslišanja, osrednji organ ali pristojni organ iz člena 3(3) zagotovi, da ima oseba, ki bo zaslišana, ali sodnik pomoč tolmača.“;

(b)  po potrebi na zahtevo sodišča, ki je zaprosilo, osebe, ki se zasliši, ali sodnika v zaprošeni državi članici, ki se udeleži zaslišanja, osrednji organ ali pristojni organ iz člena 3(3) zagotovi, da ima oseba, ki bo zaslišana, ali sodnik pomoč kvalificiranega tolmača.“;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20 za dopolnitev te uredbe z določitvijo z minimalnih standardov in zahtev za uporabo videokonference.

 

Pri izvajanju te pristojnosti Komisija zagotovi, da videokonferenčne seje zagotavljajo visoko kakovost komunikacije in interakcijo v realnem času. Komisija zagotovi tudi visoko raven varnosti pri pošiljanju informacij ter varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – odstavek 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Sodišče obvesti osebo, ki se zasliši, in stranke, vključno z njihovimi pravnimi zastopniki, o datumu, času in kraju zaslišanja prek videokonference ali druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo ter o pogojih za udeležbo. Ustrezno sodišče zagotovi strankam in njihovim pravnim zastopnikom navodila v zvezi s postopkom predložitve dokumentov ali drugega gradiva med zaslišanjem prek videokonference ali druge ustrezne tehnologije za komunikacijo na daljavo.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17a – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pridobivanje dokazov prek diplomatskih ali konzularnih predstavnikov

Pridobivanje dokazov prek diplomatskega osebja ali konzularnih predstavnikov

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 17b – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Diplomatski ali konzularni predstavniki države članice lahko na ozemlju druge države članice in na območju, kjer opravljajo svoje naloge, v okviru postopkov, ki tečejo pred sodišči države članice, ki jo zastopajo, pridobijo dokaze z zaslišanjem državljanov države članice, ki jo zastopajo, brez prisilnih ukrepov in ne da bi za to potrebovali vnaprejšnje zaprosilo v skladu s členom 17(1).“;

Diplomatsko osebje ali konzularni predstavniki države članice lahko na ozemlju druge države članice, kjer so akreditirani, med postopki, ki tečejo pred sodišči države članice, ki jo zastopajo, na sedežu diplomatske misije ali konzulata pridobijo dokaze z zaslišanjem državljanov države članice, ki jo zastopajo, ne da bi za to potrebovali vnaprejšnje zaprosilo v skladu s členom 17(1). Tako pridobivanje dokazov lahko poteka le s prostovoljnim sodelovanjem osebe, ki se zasliši. Pridobivanje dokazov se izvaja pod nadzorom sodišča, ki je zaprosilo, v skladu z njegovim nacionalnim pravom.“;

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 18a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Digitalni dokazi, pridobljeni v državi članici v skladu z njeno zakonodajo, se ne zavrnejo kot dokazi v drugih državah članicah le zaradi njihove digitalne narave.“;

Digitalna narava dokazov, pridobljenih v državi članici v skladu z njeno zakonodajo, se ne uporabi kot razlog, da se zavrnejo kot dokazi v drugih državah članicah. Vprašanje, ali so dokazi digitalne narave ali ne, ni dejavnik pri določanju stopnje kakovosti in vrednosti takih dokazov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (ES) št. 1206/2001

Oddelek 6 a (novo) – člen 18b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  za členom 18 se vstavi naslednji oddelek 6a:

 

Oddelek 6a

 

Obdelava osebnih podatkov

 

Člen 18b

 

Vsaka obdelava osebnih podatkov v skladu s to uredbo, vključno z izmenjavo ali prenosom osebnih podatkov s strani pristojnih organov, se izvede v skladu z Uredbo (EU) št. 2016/679. Vsaka izmenjava ali prenos informacij s strani pristojnih organov na ravni Unije se izvaja v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001. Osebni podatki, ki niso pomembni za obravnavo posameznega primera, se takoj izbrišejo.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od … [datum začetka veljavnosti te uredbe].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6(3a), 17a(3a) in 19(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 20 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastilo iz člena 19(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Pooblastilo iz členov 6(3a), 17a(3a) in 19(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 20 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 19(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6(3a), 17(3a) ali 19(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 22a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija najpozneje do [dve leti po začetku uporabe] vzpostavi podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

1.  Komisija najpozneje do [eno leto po začetku veljavnosti] vzpostavi podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1206/2001

Člen 23 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ne prej kot [pet let po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

1.  Komisija najpozneje [štiri leta po začetku uporabe te uredbe] izvede oceno te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah ter mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje predloga

Med nalogami EU je tudi razvoj evropskega območja pravice v civilnih zadevah, ki temelji na načelih medsebojnega zaupanja in vzajemnega priznavanja sodb. Za območje pravice je potrebno čezmejno pravosodno sodelovanje. V ta namen in za spodbujanje pravilnega delovanja notranjega trga je EU sprejela zakonodajo o čezmejnem vročanju sodnih pisanj in o sodelovanju pri pridobivanju dokazov. Ta instrumenta sta ključna pri urejanju pravne pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah med državami članicami. Njun skupni namen je zagotoviti učinkovit okvir za čezmejno pravosodno sodelovanje. Nadomestila sta prejšnji bolj zapleteni mednarodni sistem haaških konvencij med državami članicami.

Za pravilno delovanje notranjega trga je potrebno tudi nemoteno sodelovanje med sodišči. Leta 2018 ima približno 3,4 milijona civilnih in gospodarskih sodnih postopkov v EU čezmejne posledice. V številnih postopkih je treba pridobiti dokaze iz druge države članice; uredba o pridobivanju dokazov določa orodja, ki omogočajo lažji dostop do takšnih dokazov.

Uredba Sveta (ES) št. 1206/2001 na ravni EU uvaja sistem za neposredno in hitro posredovanje zaprosil za pridobivanje in izvrševanje dokazov med sodišči in določa natančna pravila glede oblike in vsebine takšnih zaprosil. Zlasti je izboljšala sistem zadevne Haaške konvencije z vzpostavitvijo sodobnega in učinkovitega sistema neposrednih stikov med sodišči (posredovanje zaprosil in ponovno posredovanje dokazov). Uredba omogoča tudi neposredno pridobivanje dokazov s strani sodišč v drugih državah članicah.

Mnenje poročevalca

Poročevalec meni, da je predlog Komisije pravočasen in dober odziv v okviru programa ustreznosti in uspešnosti predpisov. Pomembno je, da sodišča držav članic dobijo priložnost za uporabo sodobne tehnologije za namen boljšega in hitrejšega dostopa do pravnega varstva. To ni mogoče brez potrebne prilagoditve pravil, ki urejajo pridobivanje dokazov, zlasti v čezmejnih primerih. Veljavna uredba zagotavlja le ukrepe, ki dopolnjujejo razpoložljive ukrepe v nacionalni zakonodaji držav članic. Da bi sodišča držav članic lahko v celoti izkoristila novo tehnologijo za komunikacijo na daljavo, bi spremenjeno uredbo tako morda morali dopolniti s pregledom pravil, ki se v državah članicah uporabljajo tudi na nacionalni ravni.

V predlog Komisije bi bilo treba vključiti več dodatnih pojasnil. V zvezi z opredelitvijo sodišča bi bilo treba pojasniti, da gre za pravilo medsebojnega priznavanja pravil v državah članicah, kateri subjekt je pristojen za pridobivanje dokazov.

Poleg tega bi morala biti uredba tehnološko nevtralna. V ta namen bi bilo treba namesto izključno videokonference uporabiti koncept tehnologije za komunikacijo na daljavo. Pojasniti bi bilo treba tudi, da bi morala kakršna koli taka uporabljena tehnologija za komunikacijo na daljavo zagotoviti varovanje poklicne skrivnosti in poklicne skrivnosti odvetnikov.

Predlagano pravilo, da se omogoči pridobivanje dokazov prek diplomatskega osebja, bi bilo preudarno uskladiti z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih iz leta 1961. Takemu osebju bi morali omogočiti pridobivanje dokazov le v državi članici, v kateri je akreditirano, in v prostorih diplomatske misije ali konzulata države osebja.

Poročevalec meni, da je treba med pridobivanjem dokazov osebo, ki se zasliši, stranke in njihove odvetnike ustrezno obveščati o vseh pogojih za udeležbo v videokonferenci ali drugi tehnologiji za komunikacijo na daljavo ter da je treba pri predložitvi dokazov upoštevati ustrezen postopek.

Poročevalec v zvezi s hitrim razvojem komunikacijskih tehnologij meni, da sta obdelava in varstvo osebnih podatkov zelo pomembna.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah

Referenčni dokumenti

COM(2018)0378 – C8-0242/2018 – 2018/0203(COD)

Datum predložitve EP

31.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

10.9.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Emil Radev

24.9.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2018

20.11.2018

 

 

Datum sprejetja

10.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Datum predložitve

19.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 22. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov