MIETINTÖ johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

  19.12.2018 - (10593/2018 – C8‑0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: Marietje Schaake


  Menettely : 2018/0256M(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0478/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0478/2018
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, JOKA EI LIITY LAINSÄÄDÄNTÖÖN

  esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

  (10593/2018 – C8‑0463/2018– 2018/0256M(NLE))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (10593/2018),

  –  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 4 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0463/2018),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen,

  –  ottaa huomioon 1. syyskuuta 2013 voimaan tulleen EU:n ja Marokon välisen sopimuksen maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä eli vapauttamissopimuksen,

  –  ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen 10. joulukuuta 2015 (asiassa T-512/12) antaman tuomion,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 (asiassa C‑104/16 P) antaman tuomion,

  –  ottaa huomioon komission yksiköiden 11. kesäkuuta 2018 laatiman valmisteluasiakirjan SWD(2018)0346, joka liittyy esitykseen neuvoston päätökseksi,

  –  ottaa huomioon 23. toukokuuta 1969 tehdyn valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen ja sen 34 ja 36 artiklan,

  –  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostolle esitetyn pääsihteerin raportin Länsi-Saharan tilanteesta (S/2018/277),

  –  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2414 (2018) Länsi-Saharan tilanteesta (S/RES/2414 (2018)),

    ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, erityisesti sen itsehallintoa vailla olevia alueita käsittelevän XI luvun 73 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen V osaston 1 luvun 21 artiklan,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan,

  –  ottaa huomioon... antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman[1] esityksestä neuvoston päätökseksi,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohdan,

  –  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön, ulkoasiainvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot ja kalatalousvaliokunnan tarkistuksina esitetyn kannan (A8-0478/2018),

  A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä on historialliset suhteet ja että ne tekevät tiiviisti laajaan kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä, jossa otetaan huomioon poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ja jota vahvistavat sen pitkälle edistyneen maan asema ja molempien osapuolten halukkuus kehittää sitä entisestään;

  B.  toteaa, että EU:n ja Marokon välinen vapauttamissopimus tuli voimaan 1. syyskuuta 2013; toteaa, että Polisario-rintama vei sopimuksen Euroopan unionin tuomioistuimeen 19. marraskuuta 2012 katsoen sen loukkaavan kansainvälistä oikeutta, kun sitä sovelletaan Länsi-Saharan alueeseen;

  C.  toteaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi 10. joulukuuta 2015 neuvoston päätöksen, joka koski vapauttamissopimuksen tekemistä; toteaa, että neuvosto valitti päätöksestä 19. helmikuuta 2016 yksimielisesti;

  D.  toteaa, että Euroopan unionin yleinen tuomioistuin totesi 21. joulukuuta 2016 antamassaan tuomiossa, ettei vapauttamissopimus tarjonnut oikeusperustaa Länsi-Saharan sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan eikä sitä sen vuoksi voitaisi soveltaa tähän alueeseen;

  E.   toteaa, että tuomion 106 artiklan mukaan Länsi-Saharan kansaa on pidettävä sopimukseen nähden ”kolmantena osapuolena” – sovellettaessa perussopimusten suhteellisen vaikutuksen periaatetta – jonka suostumus on saatava sopimuksen soveltamiseksi alueeseen; toteaa tämän vuoksi, että sopimusta ei voida laajentaa koskemaan Länsi-Saharan aluetta ilman lisäsopimusta;

  F.  toteaa, että toimijat voivat edelleen harjoittaa tuontia Länsi-Saharasta Euroopan unioniin, mutta 21. joulukuuta 2016 alkaen tältä alueelta tuleviin tuotteisiin ei sovelleta tullietuuksia;

  G.  toteaa, että käytettävissä ei ole tarpeeksi tietoja, joiden avulla unionin tulliviranomaiset voisivat määrittää, ovatko Marokon tuomat tuotteet peräisin Länsi-Saharasta, mikä näin ollen estää noudattamasta Euroopan unionin tuomioistuimen päätöstä;

  H.  toteaa, että Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen jälkeen neuvosto antoi komissiolle mandaatin muuttaa assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjoja N:o 1 ja N:o 4 niin, että Länsi-Saharan tuotteet voidaan sisällyttää sopimukseen; ottaa huomioon, että niiden sisällyttäminen sopimukseen edellyttää jonkinlaista jäljitettävyyttä, jotta kyseiset tuotteet voidaan tunnistaa;

  I.  toteaa, että on välttämätöntä varmistaa, että sopimus on Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 asiassa C-104/16 P antaman tuomion mukainen;

  J.  toteaa, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto kuulivat Brysselissä ja Rabatissa tiettyjä valittuja virkamiehiä ja useita kansalaisyhteiskunnan edustajia ja järjestöjä itsehallintoa vailla olevalta Länsi-Saharan alueelta;

  K.  toteaa, että parlamentti piti tarpeellisena mennä ja arvioida tilannetta omakohtaisesti ja saada käsitys ihmisten erilaisista näkemyksistä; muistuttaa myös kansainvälisen kaupan valiokunnan 2. ja 3. syyskuuta 2018 alueelle tekemästä tiedonhankintamatkasta;

  L.  toteaa, että vapauttamissopimuksen muuttaminen tapahtuu laajemmassa poliittisessa ja geopoliittisessa kontekstissa;

  M.  toteaa, että alueella on ollut käynnissä konflikti yli 40 vuoden ajan sen jälkeen, kun alue lakkasi olemasta Espanjan siirtomaa;

  N.  toteaa, että Yhdistyneiden kansakuntien mukaan Länsi-Sahara on alue, jonka siirtomaa-asemaa ei ole purettu;

  O.  toteaa, että Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2440 (2018) Minurson toimeksiantoa jatkettiin kuudella kuukaudella;

  P.  toteaa, etteivät EU ja sen jäsenvaltiot tunnusta Marokon suvereniteettia Länsi-Saharan alueella; toteaa, että Yhdistyneet kansakunnat ja Afrikan unioni tunnustavat Polisario‑rintaman Länsi-Saharan kansan edustajaksi;

  Q.  ottaa huomioon, että Yhdistyneet kansakunnat sisällyttää Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevien alueiden luetteloon peruskirjansa 73 artiklan nojalla;

  1.  muistuttaa, että Marokko on EU:n etuoikeutettu kumppani eteläisessä naapurustossa ja että EU on luonut sen kanssa vahvan, strategisen ja pitkäaikaisen kumppanuuden, jossa otetaan huomioon poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat sekä turvallisuus- ja muuttoliikekysymykset; korostaa, että Marokolle on annettu pitkälle edistyneen maan asema Euroopan naapuruuspolitiikassa;

  2.  korosta pitävänsä tärkeänä, että tällä sopimuksella annetaan takeet kansainvälisen oikeuden, myös ihmisoikeuksien, kunnioittamisesta ja noudattaa Euroopan unionin tuomioistuimen asiaan liittyvää päätöstä;

  3.  muistuttaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesta velvoitteesta noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteita ja kansainvälistä oikeutta; korostaa tässä yhteydessä, että YK:n peruskirjan 2 artiklaan sisältyy kansojen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen;

  4.  muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen;

  5.  korostaa, että tämä sopimus ei tarkoita minkäänlaista Marokon suvereniteetin tunnustamista Länsi-Saharassa, jonka Yhdistyneet kansakunnat luokittelee tällä hetkellä itsehallintoa vailla olevaksi alueeksi ja josta suurta osaa hallitsee Marokon kuningaskunta, ja vaatii, että EU on päättänyt edelleen tukea YK:n toimia, joilla pyritään varmistamaan Länsi-Saharan konfliktiin oikeudenmukainen, kestävä ja molemminpuolisesti hyväksyttävä ratkaisu, jossa Länsi-Saharan kansalle annetaan itsemääräämisoikeus kansainvälisen oikeuden, YK:n peruskirjan ja asiaan liittyvien YK:n päätöslauselmien mukaisesti; toistaa siksi tukevansa täysin Horst Köhleriä, YK:n pääsihteerin henkilökohtaista lähettilästä Länsi-Saharassa, pyrkimyksissä saada osapuolet takaisin YK:n neuvottelupöydän ääreen ratkaisun saavuttamiseksi; kehottaa osapuolia jatkamaan neuvotteluja ilman ennakkoehtoja ja vilpittömässä mielessä; korostaa, että EU:n ja Marokon välisen muutetun vapauttamissopimuksen ratifiointi ei saa millään tavalla vaikuttaa Länsi-Saharan rauhanprosessin tulokseen;

  6.  huomauttaa, että Genevessä pidettiin joulukuun alussa Yhdistyneiden kansakuntien aloitteesta konfliktin osapuolten välinen kokous, johon myös Algeria ja Mauritania osallistuivat, ja toivoo, että kokous edistää rauhanprosessin käynnistämistä;

  7.  panee merkille kaksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiossa asetettua ehtoa, joiden mukaan Länsi-Sahara on mainittava nimenomaisesti sopimustekstissä ja on saatava paikallisen väestön suostumus, sekä neuvoston lisäämän kolmannen ehdon, jonka mukaan on varmistettava, että sopimus hyödyttää paikallista väestöä;

  8.  korostaa, kuten komission kertomuksessa todetaan, että näiden osallistavien kuulemisten avulla on toteutettu kaikki kohtuulliset ja toteutettavissa olevat toimet asianomaisen väestön hyväksynnän vahvistamiseksi;

  9.  korostaa, että komissio ja EUH ovat koko kuulemisprosessin ajan pitäneet säännöllisesti yhteyttä YK:n pääsihteerin henkilökohtaiseen Länsi-Saharan lähettilääseen, jotta voidaan varmistaa, että ehdotetulla sopimuksella tuetaan YK:n toimia kestävän ratkaisun saavuttamiseksi;

  10.  panee merkille alueen kansan legitiimit edut ja katsoo, että käynnissä olevan konfliktin kunnioitettu ja hyväksytty päätös on edellytyksenä alueen taloudelliselle kehitykselle; on samanaikaisesti vakuuttunut siitä, että länsisaharalaisilla on oikeus kehittyä poliittista ratkaisua odotettaessa,

  11.  korostaa erilaisten paikallisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta että jotkin osapuolet ilmaisevat puoltavansa sopimusta puolustamalla oikeuttaan talouskehitykseen, kun taas toisten mielestä poliittisen konfliktin ratkaisu olisi asetettava etusijalle kauppaetuuksien myöntämisen sijaan; panee merkille, että komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) johtamissa osallistavissa kuulemisissa, joihin osallistui useita Länsi-Saharan järjestöjä ja elimiä, enemmistö osallistujista antoi tukensa niille sosioekonomisille hyödyille, joita ehdotetuista tullietuuksista seuraisi;

  12.  muistuttaa, ettei Euroopan unionin tuomioistuin kertonut tuomiossaan tarkemmin, kuinka ihmisten suostumus olisi ilmaistava, ja katsoo sen vuoksi, että tähän perusteeseen liittyy vielä jonkin verran epävarmuutta;

  13.  toteaa, että sopimus voi johtaa sellaisen sosiaalisen ja kestävän kehityksen edistämiseen, joka vaikuttaa keskeisellä tavalla nykyiseen taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kehitykseen ja mahdolliseen matalan ja korkean osaamistason työpaikkojen luomiseen paikallistasolla; panee merkille, että noin 59 000 työpaikkaa riippuu viennistä ja että luku vastaa noin kymmentä prosenttia alueen väestöstä;

  14.  katsoo, että EU:n tullietuuksilla on ollut myönteinen vaikutus maatalous- ja kalastusalaan ja niiden vientitasoon Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevalla alueella; kehottaa kuitenkin varovaisuuteen tarkistettaessa, että nämä tuottavat paikallista lisäarvoa, että niihin sijoitetaan paikallisesti uudelleen ja että paikalliselle väestölle tarjotaan kunnon työmahdollisuudet;

  15.  on vakuuttunut siitä, että rauhanprosessin tuloksesta huolimatta paikallisväestö hyötyy talouskehityksestä ja sen heijastusvaikutuksista, jotka koskevat investointeja infrastruktuuriin, työllisyyteen, terveyteen ja koulutukseen;

  16.  antaa tunnustusta nykyisille investoinneille useilla aloilla ja pyrkimyksiin kehittää ympäristöä säästävää teknologiaa, kuten uusiutuvia energialähteitä ja meriveden suolanpoistolaitos, mutta korostaa, että lisätoimet ovat tarpeen, jotta voidaan varmistaa osallisuuden lisääminen kaikissa paikallisen talouden osissa;

  17.  antaa tunnustusta länsisaharalaisten ja erityisesti nuorten, joista monet ovat naisia, esittämille liiketoiminta-aloitteille ja korostaa heidän tarvitsevan entistä parempia vientimahdollisuuksia ja oikeusvarmuutta, jotta mahdollistettaisiin lisäinvestoinnit aloilla, joilla työvoiman kysyntä on suurta ja joita ovat muun muassa maa- ja kalatalous sekä infrastruktuuri;

  18.  panee merkille Länsi-Saharan strategiset mahdollisuudet toimia koko Afrikan mantereen investointien keskuksena;

  19.  varoittaa kielteisistä vaikutuksista, joita aiheutuu, jos Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevan alueen tuotteisiin ei sovelleta tullietuuksia, ja viestistä, joka vastaavasti välittyisi nuoremmalle sukupolvelle, joka investoi tai on halukas investoimaan alueeseen ja sen kehityspotentiaaliin; korostaa, että vaarana on toimien siirtäminen muille alueille, joilla ne nauttisivat etuuskohtelua; toteaa, että komission mukaan tullietuuksien soveltamatta jättäminen voisi heikentää asianomaisten alueiden paikallisväestön taloudellista ja sosiaalista tilannetta;

  20.  on vakuuttunut siitä, että EU:n läsnäolo muun muassa tämä sopimuksen kautta on vetäytymistä parempi vaihtoehto, kun on kyse sitoutumisesta ihmisoikeuksien ja yksilönvapauksien edistämiseen ja seurantaan, ja vaatii Marokolta tarkkoja arvioita ja tiivistä vuoropuhelua näistä kysymyksistä;

  21.  muistuttaa, että muualla maailmassa kestävään kehitykseen, korkeisiin työ- ja yhteiskuntaelämän normeihin ja ihmisoikeuksiin ei suhtauduta yhtä kunnianhimoisesti ja tähytään uusia kauppamahdollisuuksia, ja toteaa, että EU:n vetäytyessä näiden alueiden vaikutus lisääntyy;

  22.  korostaa, että EU:n jatkuvilla toimilla alueella on myönteinen vipuvaikutus alueen kestävään kehitykseen;

  23.  korostaa, että oikeusvarmuus on keskeinen tekijä houkuteltaessa kestäviä ja pitkän aikavälin investointeja alueelle ja näin myös paikallisen talouden dynamiikan ja monipuolistamisen kannalta;

  24.  palauttaa mieliin, että Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion jälkeen jäsenvaltiot eivät voi lain mukaan soveltaa etuuskohtelua Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevalta alueelta tuleviin tuotteisiin, ja katsoo, että talouden toimijoihin vaikuttava oikeudellinen epävarmuus on lopetettava;

  25.  on tietoinen ja erittäin huolissaan siitä, että tähän mennessä on ollut äärimmäisen vaikeaa tunnistaa tuotteet, jotka on tuotu Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevalta alueelta;

  26.  korostaa, että parlamentin kannalta keskeinen vaatimus suostumuksen antamiselle sopimukselle on sen varmistaminen, että käyttöön otetaan mekanismi, jonka avulla jäsenvaltioiden tulliviranomaiset saavat luotettavaa tietoa Länsi-Saharasta peräisin olevista, unioniin tuoduista tuotteista täysin EU:n tullilainsäädännön mukaisesti; painottaa, että tällainen mekanismi tuo saataville yksityiskohtaisia ja eriteltyjä tilastotietoja viennistä hyvissä ajoin; antaa tunnustusta komission ja Marokon pyrkimyksille löytää pyyntöä vastaava ratkaisu ja kehottaa niitä panemaan tällaisen mekanismin täytäntöön; kehottaa komissiota soveltamaan kaikkia käytettävissä olevia korjaavia toimenpiteitä, jos sopimuksen täytäntöönpano ei ole tyydyttävää;

  27.  korostaa, että ilman voimassa olevaa sopimusta ja mekanismia, jolla tuotteet voidaan tunnistaa, on mahdotonta tietää, tuleeko EU:n markkinoille tuotteita Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevalta alueelta ja kuinka paljon niitä tulee;

  28.  painottaa, että EU:n ja Marokon välillä sovitun järjestelyn toteuttaminen vuosittaisesta keskinäisestä tuotetietojen ja -tilastojen vaihdosta kirjeenvaihtona on tarpeen, jotta voidaan arvioida sopimuksen laajuutta ja sen vaikutusta kehitykseen ja paikallisväestöön;

  29.  kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan tiiviisti sopimuksen täytäntöönpanoa ja tuloksia ja raportoimaan havainnoistaan säännöllisesti parlamentille;

  30.  muistuttaa, että EU ja Marokko ovat alkuperäisen vuoden 2012 sopimuksen määräysten mukaisesti neuvotelleet maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaamisesta kunnianhimoisen ja kattavan sopimuksen, jossa määrätään siitä, että Marokko suojaa EU:n maantieteelliset merkinnät kokonaisuudessaan; muistuttaa myös, että tämän sopimuksen tekomenettely, joka aloitettiin vuonna 2015, keskeytettiin 21. joulukuuta 2016 annetun tuomioistuimen tuomion seurauksena; kehottaa unionia ja Marokkoa jatkamaan tätä menettelyä välittömästi ja palaamaan nopeasti pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin;

  31.  korostaa, että eurooppalaiseen puutarhaviljelyalaan vaikuttaa suuresti tiettyjen sellaisten hedelmien ja vihannesten vienti Marokosta EU:hun, joihin sovelletaan maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä 8. maaliskuuta 2012 tehdyssä sopimuksessa määrättyä etuuskohtelua;

  32.  korostaa, että kaikkien kolmansien maiden pääsyn EU:n sisämarkkinoille olisi oltava riippuvainen siitä, noudattavatko ne EU:n terveys-, kasvinsuojelu-, jäljitettävyys- ja ympäristösääntöjä ja -vaatimuksia;

  33.  pyytää komissiota edistämään sitä, että Marokko ja EU soveltavat samanlaisia toimenpiteitä ja valvontatoimia terveys-, kasvinsuojelu-, jäljitettävyys- ja ympäristövaatimusten sekä alkuperämerkintöjä koskevien sääntöjen alalla reilun kilpailun varmistamiseksi näiden kahden markkina-alueen välillä;

  34.  muistuttaa, että ajantasaistetussa sopimuksessa ei muuteta tariffikiintiöitä eikä aiemmin vahvistettua tullietuuskohtelua ja ainoastaan selvennetään sopimuksen maantieteellistä soveltamisalaa eurooppalaisille tuottajille;

  35.  kiinnittää huomiota siihen, että osa unioniin kyseiseen sopimukseen sisältyvän etuuskohtelun puitteissa vietävistä hedelmistä ja vihanneksista (muun muassa tomaateista ja meloneista) on peräisin Länsi-Saharan alueelta, ja huomauttaa, että tätä tuotantoa ja vientiä pyritään edelleen kehittämään kunnianhimoisin suunnitelmin;

  36.  panee kuitenkin merkille uuteen sopimukseen sisältyvän selvennyksen ja toivoo, että se voisi muodostaa jatkossa selkeän, vakaan kehyksen sopimuksen osapuolille ja asianomaisille talouden toimijoille Välimeren molemmin puolin;

  37.  toteaa, että herkkien maataloustuotteiden seuranta sekä kiintiöiden tarkka soveltaminen ovat olennaisen tärkeitä sopimuksen tasapainoisen toiminnan kannalta; muistuttaa, että vuoden 2012 sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevaan 7 artiklaan sisältyy suojalauseke, joka mahdollistaa aiheellisten toimenpiteiden toteuttamisen, jos sopimuksen mukaisia herkkiä maataloustuotteita tuodaan niin suuria määriä, että se aiheuttaa vakavia markkinahäiriöitä ja/tai vakavaa vahinkoa tuotannonalalle; toivoo, että komissio seuraa asianmukaisesti ja laajasti Marokosta ja Länsi-Saharan alueelta peräisin olevien herkkien maataloustuotteiden etuuskohteluun perustuvaa tuontia EU:hun ja että se on edelleen valmis vetoamaan välittömästi edellä mainittuun lausekkeeseen, jos siihen on perusteltua tarvetta;

  38.  panee merkille, että asianomaisilla vesillä toimintaa harjoittavilla EU:n kalastusaluksilla on lakisääteinen velvollisuus käyttää alusten satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) ja että on pakollista ilmoittaa aluksen sijainti Marokon viranomaisille, minkä ansioista on täysin mahdollista jäljittää alukset ja kirjata tiedot siitä, missä ne harjoittavat kalastustoimintaa;

  39.  kehottaa unionia vauhdittamaan toimia, joilla edistetään Maghrebin alueen maiden alueellista yhteistyötä, jolla on väistämättä valtavia myönteisiä vaikutuksia alueelle ja sen ulkopuolelle;

  40.  huomauttaa, että EU:lla on strateginen tarve tiivistää ja edistää yhteyksiään Maghrebin alueen maiden kanssa ja kehittää suhteitaan niihin; katsoo, että tässä yhteydessä assosiointia koskevan sopimuksen laajentaminen on tämän strategian looginen osa;

  41.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.

  • [1]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.

  ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.11.2018)

  kansainvälisen kaupan valiokunnalle

  esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
  (2018/0256M(NLE))

  Valmistelija: Anders Primdahl Vistisen

  EHDOTUKSET

  Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  muistuttaa, että Marokko on EU:n etuoikeutettu kumppani eteläisessä naapurustossa ja että EU on luonut sen kanssa vahvan, strategisen ja pitkäaikaisen kumppanuuden, jossa otetaan huomioon poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat sekä turvallisuus- ja muuttoliikekysymykset; korostaa, että Marokolle on annettu pitkälle edistyneen maan asema Euroopan naapuruuspolitiikassa;

  2.  korostaa, että on tärkeää antaa tällä sopimuksella takeet kansainvälisen oikeuden, myös ihmisoikeuksien, kunnioittamisesta ja noudattaa Euroopan unionin tuomioistuimen asiaan liittyviä tuomioita;

  3.  muistuttaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesta velvoitteesta noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteita; korostaa tässä yhteydessä, että YK:n peruskirjan 2 artiklaan sisältyy kansojen itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen;

  4.  korostaa, että tämä sopimus ei tarkoita missään muodossa Marokon suvereniteetin tunnustamista Länsi-Saharassa, jonka Yhdistyneet kansakunnat luokittelee tällä hetkellä itsehallintoa vailla olevaksi alueeksi ja josta suurta osaa hallitsee Marokon kuningaskunta, ja vaatii, että EU pitää kantanaan tukea YK:n toimia, joilla pyritään varmistamaan Länsi-Saharan konfliktiin oikeudenmukainen, kestävä ja molemminpuolisesti hyväksyttävä ratkaisu, jossa Länsi-Saharan kansalle annetaan itsemääräämisoikeus kansainvälisen oikeuden, YK:n peruskirjan ja asiaan liittyvien YK:n päätöslauselmien mukaisesti; toistaa siksi tukevansa täysin Horst Köhleriä, YK:n pääsihteerin henkilökohtaista edustajaa Länsi-Saharassa, pyrkimyksissä saada osapuolet takaisin YK:n neuvottelupöydän ääreen ratkaisun saavuttamiseksi; kehottaa osapuolia jatkamaan neuvotteluja ilman ennakkoehtoja ja vilpittömässä mielessä;

  5.  toivoo, että Yhdistyneiden kansakuntien aloitteesta Genevessä joulukuun alussa pidettävä konfliktin osapuolten kokous, johon myös Algeria ja Mauritania osallistuvat, edistää rauhanprosessin käynnistämistä uudelleen;

  6.  toteaa, että komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) johtamissa osallistavissa kuulemisissa, joihin osallistui useita Länsi-Saharan poliittisia ja sosioekonomisia toimijoita, kansalaisjärjestöjä ja muita järjestöjä ja elimiä, enemmistö osallistujista antoi tukensa niille sosioekonomisille hyödyille, joita ehdotetusta tullietuudesta seuraisi; toteaa, että komission mukaan tullietuuksien toteuttamatta jättäminen voisi heikentää asianomaisten alueiden paikallisväestön taloudellista ja sosiaalista tilannetta;

  7.  korostaa, kuten komission kertomuksessa todetaan, että näiden osallistavien kuulemisten avulla on toteutettu kaikki kohtuulliset ja toteutettavissa olevat toimet asianomaisen väestön hyväksynnän vahvistamiseksi;

  8.  korostaa, että komissio ja EUH ovat koko kuulemisprosessin ajan pitäneet säännöllisesti yhteyttä YK:n pääsihteerin henkilökohtaiseen Länsi-Saharan lähettilääseen, jotta voidaan varmistaa, että ehdotetulla sopimuksella tuetaan YK:n toimia kestävän ratkaisun saavuttamiseksi;

  9.  kehottaa unionia vauhdittamaan toimia, joilla edistetään Maghrebin alueen maiden alueellista yhteistyötä, jolla on väistämättä valtavia myönteisiä vaikutuksia alueelle ja sen ulkopuolelle;

  10.  huomauttaa, että EU:lla on strateginen tarve tiivistää ja edistää yhteyksiään Maghrebin alueen maiden kanssa; katsoo, että tässä yhteydessä assosiaatiosopimuksen laajentaminen on tämän strategian looginen osa;

  11.  panee merkille kirjeenvaihdon sekä komission ja EUH:n ponnistelut, kun ne ovat toimivaltuuksiensa puitteissa yrittäneet arvioida sopimuksesta väestölle koituvan hyödyn ja varmistaa väestön myönteisen suhtautumisen tähän sopimukseen; panee merkille, että sopimuksessa määrätään EU:n ja Marokon välisestä vastavuoroisesta ja säännöllisestä tietojenvaihdosta; kehottaa komission yksiköitä ottamaan Marokon viranomaisten kanssa käyttöön parhaan mahdollisen mekanismin tietojen keräämiseen Länsi-Saharasta peräisin olevista tuotteista;

  12.  muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaisesti unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuteen ja jakamattomuuteen sekä Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja kansainvälisen oikeuden noudattamiseen; toteaa, että suostumus voidaan näin ollen antaa vain, jos on todisteita selkeästä aikomuksesta parantaa ihmisoikeustilannetta.

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta

  Viiteasiakirjat

  2018/0256M(NLE)

  Asiasta vastaava valiokunta

   

  INTA

   

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  13.9.2018

  Valmistelija

  Nimitetty (pvä)

  Anders Primdahl Vistisen

  20.6.2018

  Hyväksytty (pvä)

  21.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  43

  15

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  43

  +

  ALDE

  Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

  ECR

  Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Anders Primdahl Vistisen

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  PPE

  Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

  S&D

  Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

  15

  -

  ALDE

  Ivo Vajgl

  GUE/NGL

  Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

  NI

  Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

  S&D

  Eugen Freund, Ana Gomes, Kati Piri

  VERTS/ALE

  Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

  2

  0

  NI

  James Carver

  S&D

  Arne Lietz

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.11.2018)

  kansainvälisen kaupan valiokunnalle

  esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
  (2018/0256M(NLE))

  Valmistelija: Michel Dantin

  EHDOTUKSET

  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  korostaa, että eurooppalaiseen puutarhaviljelyalaan vaikuttaa suuresti tiettyjen sellaisten hedelmien ja vihannesten vienti Marokosta EU:hun, joihin sovelletaan maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita sekä kaloja ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä 8. maaliskuuta 2012 tehdyssä sopimuksessa määrättyä etuuskohtelua;

  2.  korostaa myös, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 13. heinäkuuta 2011 osana tämän sopimuksen hyväksyntämenettelyä parlamentissa antamassa lausunnossa suositeltiin hyväksynnän epäämistä;

  3.  toteaa, että suurin osa vuonna 2011 annetussa lausunnossa esitetyistä eurooppalaisen puutarhaviljelyalan kannalta huolestuttavista seikoista huolestuttaa edelleen alan nykyisessä vaikeassa ja epävakaassa tilanteessa, joka johtuu muun muassa edelleen voimassa olevista Venäjän asettamista pakotteista ja eurooppalaisen maatalouden jatkuvasta käyttämisestä pelinappulana kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa;

  4.  korostaa, että kaikkien kolmansien maiden pääsyn EU:n sisämarkkinoille olisi oltava riippuvainen siitä, noudattavatko ne EU:n terveys-, kasvinsuojelu-, jäljitettävyys- ja ympäristösääntöjä ja -vaatimuksia;

  5.  korostaa, että eurooppalaiset tuottajat kamppailevat jatkuvasti merkittävien kilpailukykyongelmien ja markkinoiden vääristymistä koskevien riskien kanssa, jotka johtuvat marokkolaisiin tuottajiin nähden suurista eroista yleisissä tuotantokustannuksissa, työehdoissa sekä terveys-, kasvinsuojelu- ja ympäristövaatimuksissa;

  6.  pyytää komissiota edistämään sitä, että Marokko ja EU soveltavat samanlaisia toimenpiteitä ja valvontaa terveys-, kasvinsuojelu-, jäljitettävyys- ja ympäristövaatimusten sekä alkuperämerkintöjä koskevien sääntöjen alalla reilun kilpailun varmistamiseksi näiden kahden markkina-alueen välillä;

  7.  muistuttaa, että ajantasaistetussa sopimuksessa ei muuteta tariffikiintiöitä eikä aiemmin vahvistettua tullietuuskohtelua ja ainoastaan selvennetään sopimuksen maantieteellistä soveltamisalaa eurooppalaisille tuottajille;

  8.  pitää valitettavana, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (asetus yhteisestä markkinajärjestelystä) säännökset, joiden tarkoituksena oli ratkaista Marokosta tuotavien hedelmien ja vihannesten tulohintojen asianmukaisessa soveltamisessa ilmenneet ongelmat, eivät enää vaikuta tehoavan ylemmissä tuoteluokissa, niin sanotuissa baby-lajikkeissa, joiden markkinahinnat ovat paljon korkeammat, mutta niille määritetään standardituotteen arvo, kun ne tuodaan EU:hun, kuten kirsikkatomaattien tapauksessa; kehottaa komissiota korjaamaan tämän poikkeaman;

  9.  kiinnittää huomiota siihen, että osa unioniin kyseiseen sopimukseen sisältyvän etuuskohtelun puitteissa vietävistä hedelmistä ja vihanneksista (muun muassa tomaateista ja meloneista) on peräisin Länsi-Saharan alueelta, ja huomauttaa, että tätä tuotantoa ja vientiä pyritään edelleen kehittämään kunnianhimoisin suunnitelmin;

  10.  pitää valitettavana tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 antamasta tuomiosta aiheutunutta oikeudellista epävarmuutta; on huolestunut siitä, että komissio ei ole pystynyt antamaan luotettavia ja yksityiskohtaisia tietoja siitä, minkä verran Länsi-Saharasta peräisin olevia tuotteita on etuuskohtelun puitteissa mahdollisesti tuotu tuon päivämäärän jälkeen kyseisestä tuomiosta huolimatta; miettii, kuinka paljon kustannuksia EU:n talousarviolle on aiheutunut ilman pätevää oikeusperustaa tänä ajanjaksona mahdollisesti myönnetystä etuuskohtelusta; epäilee myös sitä, pystyykö komissio arvioimaan asianmukaisesti ehdotetun uuden sopimuksen vaikutusta, kun riittäviä vertailutietoja ei ole saatavilla, ja kehottaa näin ollen toteuttamaan nopeasti kirjeenvaihdossa tarkoitetun tietojenvaihdon;

  11.  panee kuitenkin merkille uuteen sopimukseen sisältyvän selvennyksen ja toivoo, että se voisi muodostaa jatkossa selkeän, vakaan kehyksen asianomaisille talouden toimijoille Välimeren molemmin puolin;

  12.  epäilee sitä, kuinka aiheellinen uudessa sopimuksessa tehty jaottelu Saharan alueelta peräisin oleviin tuotteisiin ja Marokosta peräisiin oleviin tuotteisiin on tullien ja kaupan kannalta, lukuun ottamatta ilmeisiä poliittisia näkökohtia; huomauttaa erityisesti, että uudessa sopimuksessa ei ole lainkaan alkuperäisen sopimuksen kaltaista tariffikiintiöiden jaottelua ja että sillä, ovatko tuotteet peräisin Saharan alueelta vai eivät, ei siten ole vaikutusta mahdollisuuteen saada EU:n myöntämä etuuskohtelu;

  13.  toteaa, että herkkien maataloustuotteiden seuranta sekä kiintiöiden tarkka soveltaminen muodostavat perustan sopimuksen tasapainoiselle toiminnalle; muistuttaa, että vuoden 2012 sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevaan 7 artiklaan sisältyy suojalauseke, joka mahdollistaa aiheellisten toimenpiteiden toteuttamisen, jos sopimuksen mukaisia herkkiä maataloustuotteita tuodaan niin suuria määriä, että se aiheuttaa vakavia häiriöitä markkinoille ja/tai vakavaa vahinkoa tuotannonalalle; toivoo, että komissio seuraa asianmukaisesti ja laajasti Marokosta ja Länsi-Saharan alueelta peräisin olevien herkkien maataloustuotteiden etuuskohteluun perustuvaa tuontia EU:hun ja että se on edelleen valmis vetoamaan välittömästi edellä mainittuun lausekkeeseen, jos siihen on perusteltua tarvetta;

  14.  muistuttaa, että EU ja Marokko ovat alkuperäisen vuoden 2012 sopimuksen määräysten mukaisesti neuvotelleet maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden sekä kalojen ja kalastustuotteiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaamisesta kunnianhimoisen ja kattavan sopimuksen, jossa määrätään siitä, että Marokko suojaa EU:n maantieteelliset merkinnät kokonaisuudessaan; muistuttaa myös, että tämän sopimuksen tekomenettely, joka aloitettiin vuonna 2015, keskeytettiin 21. joulukuuta 2016 annetun tuomioistuimen tuomion seurauksena; vaatii, että menettely käynnistetään välittömästi uudelleen ja saatetaan päätökseen mahdollisimman pian yhdessä tässä lausunnossa käsiteltävänä olevan sopimuksen tekemisen kanssa;

  15.  kehottaa komissiota tapaamaan mahdollisimman pian Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan esittääkseen tilannekatsauksen EU:n ja Marokon välisen maataloustuotteiden kaupan nykytilasta, mukaan lukien arvio sopimuksen vaikutuksesta eurooppalaisiin tuottajiin ja erityisesti viljelijöiden tuloihin, sekä kertoakseen tulevasta maantieteellisiä merkintöjä koskevan sopimuksen tekemisestä.

  ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta

  Viiteasiakirjat

  2018/0256M(NLE)

  Asiasta vastaava valiokunta

   

  INTA

   

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AGRI

  13.9.2018

  Valmistelija

         Hyväksytty (pvä)

  Michel Dantin

  30.8.2018

  Hyväksytty (pvä)

  12.11.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  8

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  23

  +

  ALDE

  Ulrike Müller, Hilde Vautmans

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre

  EFDD

  John Stuart Agnew, Marco Zullo

  ENF

  Jacques Colombier, Philippe Loiseau

  NI

  Diane Dodds

  PPE

  Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Norbert Erdős, Peter Jahr, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

  8

  -

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

  S&D

  Maria Noichl

  VERTS/ALE

  José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

  2

  0

  EFDD

  Giulia Moi

  S&D

  Eric Andrieu

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  KALATALOUSVALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA (27.11.2018)

  kansainvälisen kaupan valiokunnalle

  päätöslauselmaan, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

  (2018/0256M(NLE))

  Kalatalousvaliokunnan puolesta: Nils Torvalds (valmistelija)

  Position

  TARKISTUKSET

  Kalatalousvaliokunta esittää asiasta vastaavalle kansainvälisen kaupan valiokunnalle seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Päätöslauselmaesitys

  18 kohta

  Päätöslauselmaesitys

  Tarkistus

  18.  on erittäin huolissaan siitä, että on käytännössä lähes mahdotonta tunnistaa tuotteet, jotka on tuotu Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevalta alueelta;

  18.  on erittäin huolissaan siitä, että on käytännössä lähes mahdotonta tunnistaa tuotteet, jotka on tuotu Länsi-Saharan itsehallintoa vailla olevalta alueelta, lukuun ottamatta kalastustuotteita, jotka ovat peräisin aluevesiä, lähivesiä ja talousvyöhykettä koskevassa merioikeusyleissopimuksessa määritellyltä Länsi-Saharan alueelta ja jotka voidaan helposti jäljittää koko toimitusketjussa;

  Tarkistus    2

  Päätöslauselmaesitys

  Kohta (uusi)

  Päätöslauselmaesitys

  Tarkistus

   

  palauttaa mieliin 15. heinäkuuta 2014 – 14. heinäkuuta 2018 voimassa ollutta EU:n ja Marokon välistä kalastussopimusta ja sen pöytäkirjaa koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen 27. helmikuuta 2018 antaman tuomion (asia C-266/16), jossa todetaan, että sopimus on pätevä Marokon vesillä mutta siihen ei voida sisällyttää Länsi-Saharaa ja sen lähivesiä;

  Tarkistus    3

  Päätöslauselmaesitys

  Kohta (uusi)

  Päätöslauselmaesitys

  Tarkistus

   

  panee merkille, että asianomaisilla vesillä toimintaa harjoittavilla EU:n kalastusaluksilla on lakisääteinen velvollisuus käyttää alusten satelliittiseurantajärjestelmää (VMS) ja että on pakollista ilmoittaa aluksen sijainti Marokon viranomaisille, minkä ansioista on täysin mahdollista jäljittää alukset ja tallentaa tiedot siitä, missä ne harjoittavat kalastustoimintaa;

  Tarkistus    4

  Päätöslauselmaesitys

  Kohta (uusi)

  Päätöslauselmaesitys

  Tarkistus

   

  kehottaa jäsenvaltioiden tulliviranomaisia panemaan täytäntöön kaikki pöytäkirjassa N:o 4 olevan V osaston mukaiset hallinnollista yhteistyötä koskevat mekanismit siinä tapauksessa, että vientiä varten esitettyjen tavaroiden oikeasta lähteestä (Länsi-Sahara vai Marokko) aiheutuu epäilyjä;

  Tarkistus    5

  Päätöslauselmaesitys

  Kohta (uusi)

  Päätöslauselmaesitys

  Tarkistus

   

  korostaa, että parlamentin hyväksynnän antamisen ennakkoehtona on sen varmistaminen, että on olemassa mekanismi, jonka avulla Länsi-Saharasta tai sen lähivesiltä peräisin olevat tuotteet, myös kalastustuotteet, voidaan jäljittää niin, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla ja kuluttajilla on selvä osoitus niiden alkuperästä; kehottaa unionia ja Marokkoa esittämään asiassa toimivaa ratkaisua nopeasti; odottaa komission tekevän ehdotuksia tämän tavoitteen saavuttamiseksi;

  Tarkistus    6

  Päätöslauselmaesitys

  Kohta (uusi)

  Päätöslauselmaesitys

  Tarkistus

   

  toteaa, että sopimuksen mukaan Marokon kuningaskunnan tulliviranomaisten valvonnassa oleviin Länsi-Saharasta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan tämän sopimuksen mukaisia kauppaetuuksia ja sen vuoksi Marokon valvonnan ulkopuolella olevalla Länsi‑Saharan alueella jalostettuihin kalastustuotteisiin ei voida soveltaa tullietuuksia; odottaa, että komissio selventää sopimuksen alueellista soveltamisalaa ja varmistaa, että Marokon valvonnan ulkopuolella olevan Länsi-Saharan alueen kalastusalan toimijat ja sieltä tuotavat kalastustuotteet eivät joudu syrjityiksi tämän sopimuksen seurauksena;

  Tarkistus    7

  Päätöslauselmaesitys

  Kohta (uusi)

  Päätöslauselmaesitys

  Tarkistus

   

  pitää valitettavana tuomioistuimen 21. joulukuuta 2016 antamasta tuomiosta aiheutunutta oikeudellista epävarmuutta; on huolestunut, että komissio ei pysty antamaan luotettavia tietoja siitä, minkä verran Länsi-Saharasta peräisin olevia kalastustuotteita on etuuskohtelun puitteissa mahdollisesti tuotu tuon päivämäärän jälkeen kyseisestä tuomiosta huolimatta; miettii, miten laajaa vahinkoa unionin talousarviolle on aiheutunut ilman voimassa olevaa oikeudellista perustetta tänä ajanjaksona mahdollisesti myönnetystä etuuskohtelusta;

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta

  Viiteasiakirjat

  2018/0256M(NLE)

  Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

  6.9.2018

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  13.9.2018

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  13.9.2018

  AGRI

  13.9.2018

  PECH

  13.9.2018

   

  Esittelijät:

         Nimitetty (pvä)

  Marietje Schaake

  10.12.2018

   

   

   

  Edelliset esittelijät

  Patricia Lalonde

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  5.11.2018

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  10.12.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  24

  9

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Sajjad Karim, Gabriel Mato, Georg Mayer, Ralph Packet, Johannes Cornelis van Baalen, Jarosław Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Paloma López Bermejo, Javier Nart, Anders Sellström, Miguel Urbán Crespo, Marco Zullo

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  20.12.2018

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  24

  +

  ALDE

  Johannes Cornelis van Baalen, Elsi Katainen, Javier Nart, Marietje Schaake

  ECR

  Sajjad Karim, Ralph Packet, Joachim Starbatty

  EFDD

  Tiziana Beghin, Marco Zullo

  PPE

  Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

  S&D

  Bernd Lange, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

  9

  -

  ENF

  France Jamet

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

  S&D

  Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

  3

  0

  ENF

  Georg Mayer

  NI

  David Borrelli

  PPE

  Anders Sellström

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjiä

  Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö