Postup : 2018/2151(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0479/2018

Predkladané texty :

A8-0479/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 27
CRE 16/01/2019 - 27

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0036

SPRÁVA     
PDF 592kWORD 60k
20.12.2018
PE 625.209v02-00 A8-0479/2018

o výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017

(2018/2151(INI))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Georgi Pirinski

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017

(2018/2151(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na správu o činnosti Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2017,

–  so zreteľom na finančnú správu a štatistickú správu EIB za rok 2017,

–  so zreteľom na správu Európskej investičnej banky o udržateľnosti za rok 2017, správu o posúdení operácií EIB v EÚ na základe troch pilierov za rok 2017 a správu o výsledkoch Európskej investičnej banky mimo EÚ za rok 2017,

–  so zreteľom na výročnú správu audítorského výboru za rok 2017,

–  so zreteľom na správu o vykonávaní politiky transparentnosti EIB v roku 2017 a správu o riadení podniku za rok 2017,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky vo veci 1316/2016/TN o údajných nedostatkoch v politike transparentnosti Európskej investičnej banky(1),

–  so zreteľom na preskúmanie mechanizmu na vybavovanie sťažností na základe rozhodnutia európskej ombudsmanky vo veci 1316/2016/TN o údajných nedostatkoch v politike transparentnosti Európskej investičnej banky,

–  so zreteľom na správu orgánu EIB zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi o činnosti za rok 2017 a správu skupiny EIB o činnosti v rámci boja proti podvodom za rok 2017,

–  so zreteľom na operačný plán skupiny EIB na roky 2017 – 2019,

–  so zreteľom na článok 3 a 9 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

–  so zreteľom na články 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 a 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), na protokol č. 5 k tejto zmluve o štatúte EIB a na protokol č. 28 k tejto zmluve o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

–  so zreteľom na rokovací poriadok Európskej investičnej banky,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 27. apríla 2017 o kontrole finančných činností EIB za rok 2015 – výročná správa za rok 2015(2) a zo 6. apríla 2018 o kontrole finančných činností EIB za rok 2016 – výročná správa za rok 2016(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o mandáte EIB pre vonkajšie činnosti na roky 2007 – 2013(4) a na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 466/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície(6),

–  zo zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 14. septembra 2016 o predĺžení trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ako aj na zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (COM(2016)0597), SWD(2016)0297 a SWD(2016)0298),

–  so zreteľom na ad hoc audit spoločnosti Ernst & Young z 8. novembra 2016 o uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2015/1017 (nariadenie o EFSI),

–  so zreteľom na správu Komisie z 28. mája 2018 o riadení záručného fondu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) v roku 2017 (COM(2018)0345 final),

–  so zreteľom na správu EIB o hodnotení operácií zameranú na hodnotenie EFSI z júna 2018,

–  so zreteľom na správu Komisie z 29. júna 2018 s názvom Komplexná správa Európskemu parlamentu a Rade o využívaní záruky EÚ v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a o fungovaní záručného fondu Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) (COM(2018)0497),

–  so zreteľom na trojstrannú dohodu zo septembra 2016 medzi Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov a Európskou investičnou bankou,

–  so zreteľom na informačné dokumenty Európskeho dvora audítorov na tému Budúcnosť financií EÚ: reforma fungovania rozpočtu EÚ od februára 2018 a na tému Návrh Komisie na viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 z júla 2018,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0479/2018),

A.  keďže úlohou EIB je prispievať k integrácii, vyváženému rozvoju a hospodárskej a sociálnej súdržnosti členských štátov zvýšením značného objemu finančných prostriedkov na kapitálových trhoch a poskytovaním týchto finančných prostriedkov za výhodných podmienok projektom podporujúcim ciele politiky EÚ;

B.  keďže EIB je v centre úsilia o hospodárske oživenie na úrovni Únie, s dvoma po sebe nasledujúcimi navýšeniami kapitálu a vďaka svojej kľúčovej úlohe pri vykonávaní Investičného plánu pre Európu prostredníctvom riadenia Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI);

C.  keďže EIB by mala prispievať k inkluzívnemu rastu, udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a znižovaniu nerovností;

D.  keďže pravidelné a dôkladné posúdenie potrieb v rôznych odvetviach je kľúčové na odhalenie nedostatku investícií a prekážok v rôznych regiónoch, ale aj na rozpoznanie súboru príležitostí, ktoré majú potenciál rastu a zamestnanosti, na ďalšie prispievanie k cieľom Parížskej dohody z roku 2015 a primerané určenie povahy a rozsahu zlyhaní trhu v závislosti od existujúcich vonkajších vplyvov a potrieb rozvoja odvetvia a územného rozvoja;

E.  keďže EIB zohráva pri získavaní verejných finančných prostriedkov kľúčovú úlohu pre schopnosť Únie reagovať na nové hospodárske a environmentálne trendy a riziká a na geopolitické neistoty a prispôsobovať sa im pri súčasnom zlepšovaní a posilňovaní dohľadu nad rizikom a obozretného riadenia rizík zo strany skupiny EIB;

F.  keďže skupina EIB v posledných rokoch zaznamenala výraznú zmenu, pokiaľ ide o povahu, objem, rizikový profil a zložitosť svojej činnosti v rámci Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), pričom trend smeruje k zvýšeniu počtu menších operácií podporovaných zárukou EÚ v rámci EFSI, ako aj k výraznému zvýšeniu počtu mandátov spravovaných v mene Európskej komisie, a o poskytovanie poradenských služieb;

G.  keďže brexit bude mať vplyv na vlastné zdroje EIB, jej kapitálovú primeranosť a budúcu úverovú kapacitu;

H.  keďže EIB by mala priniesť pridanú hodnotu s najvyššou úrovňou integrity, dobrej správy vecí verejných, a najmä, vzhľadom na zistenia ombudsmanky uvedené v rozhodnutí vo veci 1316/2016/TN o údajných nedostatkoch v politike transparentnosti Európskej investičnej banky(7), najvyššiu úroveň transparentnosti a zodpovednosti, ako aj byť v súlade s platnou najlepšou bankovou praxou;

I.  keďže boj proti všetkým formám prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a škodlivých daňových praktík by mal zostať stálou prioritou EIB;

J.  keďže 31. decembra 2017 akcionárov Európskeho investičného fondu (EIF) tvorili EIB (58,5 %), Únia zastúpená Európskou komisiou (29,7 %) a 32 finančných inštitúcií (11,8 %); keďže väčšina operácií EIF sa v súčasnosti financuje na základe osobitných dohôd o mandáte s tretími stranami;

Úloha EIB pri zabezpečovaní strategických verejných investícií vytvárajúcich pridanú hodnotu

1.  upozorňuje, že verejné investície sú stále potrebné na preklenutie investičných medzier v rôznych odvetviach, ktoré stále nedosahujú úroveň spred krízy, v najzraniteľnejších členských štátoch a krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu, s cieľom ďalej sa zotavovať z vplyvov krízy a podporovať dlhodobý a udržateľný rast, zamestnanosť a súdržnosť v Únii;

2.  konštatuje, že celkový upísaný kapitál EIB predstavuje 243 miliárd EUR; poznamenáva, že akcionármi EIB sú všetky členské štáty a že okrem splateného kapitálu sa členské štáty zaväzujú na požiadanie poskytnúť dodatočný kapitál; poznamenáva, že štyrmi najväčšími akcionármi sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, z ktorých každý má podiel 39,14 miliardy EUR a 16,11 % z celkovej sumy;

3.  berie na vedomie, že EIB sa podľa svojej operačnej stratégie usiluje o podporu dosiahnutia európskych strategických cieľov, ako sú obnovenie konkurencieschopnosti EÚ a dlhodobého hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest, uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP, ochrana životného prostredia a podpora transformácie odvetvia energetiky financovaním projektov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania zmeny klímy, boj proti kríze zamestnanosti, ktorej čelí mladá generácia v EÚ, podpora projektov infraštruktúry a pomoc pri zmierňovaní príčin migrácie;

4.  domnieva sa, že EIB zohráva významnú finančnú úlohu, ktorá môže priniesť výrazné výsledky v oblasti znižovania nerovností v Únii, a vyzýva EIB, aby sa zamerala na investície, ktoré prispievajú k cieľom Parížskej dohody z roku 2015 a zvyšujú konkurencieschopnosť a rovnosť príležitostí a ktoré podporujú politiku súdržnosti v menej rozvinutých regiónoch;

5.  vyzýva EIB, aby pokračovala v preklenovaní opakujúcich sa investičných medzier a pretrvávajúcich štrukturálnych zlyhaní trhu prostredníctvom navrhovania holistických a strednodobých výdavkov, čo by zjednodušilo spolufinancovanie na vnútroštátnej úrovni a investičné plány, okrem iného vo vzťahu k regiónom a oblastiam Únie, ktoré sa vyznačujú nízkym príjmom a ktoré čelia väčším investičným prekážkam;

6.  zdôrazňuje, že priority EIB stanovené v akčnom pláne na roky 2017 až 2019 by sa mali zameriavať na účinné plnenie cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný a trvalo udržateľný rozvoj;

7.  zdôrazňuje skutočnosť, že podmienky pre poskytovanie úverov EIB by mali uľahčiť rozvoj okrajových regiónov EÚ, a to podporovaním rastu a zamestnanosti; vyzýva EIB, aby pred schválením projektu značne posilnila opatrenia na poskytovanie technickej pomoci a finančnej expertízy miestnym a regionálnym orgánom s cieľom zvýšiť dostupnosť a zapojiť všetky členské štáty, hlavne tie, ktoré majú nižšiu mieru schválených projektov;

8.  nabáda EIB, aby formovala možnosti udržateľného financovania a priaznivého investičného prostredia odzrkadľujúceho záväzky a politické ciele Únie s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a inovácie v rámci Únie, ako aj upevniť sociálny a environmentálny rozmer investícií EIB prostredníctvom preklenutia investičnej medzery v sociálnom sektore a v oblasti bezpečnosti infraštruktúry; vyzýva EIB, aby v prípade rozsiahlych infraštruktúrnych projektov zohľadnila všetky príslušné riziká týkajúce sa vplyvu na životné prostredie a aby financovala len tie projekty, ktoré preukázali skutočnú pridanú hodnotu pre miestne obyvateľstvo a z environmentálneho, zo sociálneho a z hospodárskeho hľadiska; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je dôležité prísne monitorovať možné riziká korupcie a podvodu a vykonávať dôkladné ex ante a ex post posúdenia, pokiaľ ide o projekty, ktoré sa majú financovať;

9.  vyzýva EIB, aby neustále informovala zainteresované strany o finančných možnostiach a v prípade potreby poskytla primerané poradenské služby napriek tomu, že nástroje EIB sú založené na dopyte;

10.  zdôrazňuje, že v rámci prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie treba vypracovať podrobné opatrenia týkajúce sa všetkých povinností Spojeného kráľovstva voči EIB s cieľom zaistiť, aby sa nenarúšala schopnosť EIB dosiahnuť svoje ciele;

Podpora investícií do kľúčových strategických oblastí

11.  konštatuje, že podľa finančnej správy EIB za rok 2017 predstavovali podpísané úvery EIB na rok 2017 sumu 69,9 miliardy EUR (62,6 miliardy EUR v rámci EÚ a 7,3 miliardy EUR mimo EÚ), čo je nižšia suma v porovnaní s poslednými piatimi rokmi (2013 – 2016), ktorá nedosahuje hodnotu 70 miliárd EUR, pričom sa však nachádza v rámci 10 % miery flexibility stanovenej v operačnom pláne EIB; berie tiež na vedomie stabilitu a kvalitu celkového úverového portfólia s podobnou úrovňou 0,3 % znehodnotených úverových zmlúv ako v roku 2016;

12.  poznamenáva, že Európska únia poskytuje EIB záruku, čo je bežné v prípade takýchto finančných inštitúcií zriadených členskými štátmi, ktorých úlohou je pomáhať pri plnení verejných cieľov; poukazuje však na skutočnosť, že situácia vyžaduje najzodpovednejšiu úverovú politiku na to, aby sa finančné prostriedky používali účinne v celej Únii, v jej členských štátoch a v záujme verejnosti; vyzýva EIB, ktorá pôsobí v rámci rozvojového mandátu, aby zabezpečila lepšie plnenie svojich cieľov v oblasti politiky životného prostredia a sociálnej politiky a cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a to aj v rámci spolufinancovaných projektov alebo príspevkov do investičných fondov a fondov súkromného kapitálu;

13.  opakovane vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že polovica členských štátov dostala 80 % celkových investícií EIB v rámci EÚ, zatiaľ čo ďalších 14 členských štátov získalo len 10 % týchto investícií; okrem toho opätovne zdôrazňuje, že tri členské štáty jednotlivo získali 16 %, 15 % a 11 % týchto investícií; žiada banku, aby do svojich správ zahrnula prehľad informácií o svojich investíciách do regiónov s nízkymi a vysokými príjmami v súlade s vlastným investičným prieskumom (EIBIS) a s ohľadom na potenciálny vplyv na prekonanie investičných medzier a prekážok v menej zvýhodnených regiónoch EÚ;

14.  vyzýva EIB, aby na základe toho opäť preskúmala svoje odhady investícií na obyvateľa a poradie členských štátov, keďže aktualizované údaje zrejme naznačujú, že klasifikácia vo všeobecnosti zodpovedá poradiu podľa absolútnych súm prijatých členskými štátmi;

15.  okrem toho poznamenáva, že podľa výročnej správy EIF za rok 2017 podpísal fond EIF v roku 2017 transakcie v celkovej výške 9,3 miliardy EUR v porovnaní s 9,45 miliardy EUR v roku 2016, pričom mobilizoval 35,4 miliardy EUR finančných prostriedkov na podporu MSP a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou v Európe;

16.  berie na vedomie, že financovanie skupiny EIB v EÚ aj mimo nej v roku 2017 v rámci podpory jej cieľov verejnej politiky predstavovalo i) 13,8 miliardy EUR na inovácie a zručnosti, ii) 18 miliárd EUR na infraštruktúru, iii) 16,7 miliardy EUR na projekty súvisiace so životným prostredím a iv) 29,6 miliardy EUR na MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou; zdôrazňuje skutočnosť, že investície do MSP, začínajúcich podnikov, výskumu, inovácie, digitálneho hospodárstva a energetickej efektívnosti sú z dôvodu svojho dosahu a významu pre miestne aj celonárodné hospodárstvo najzákladnejším faktorom, ktorý poháňa oživenie hospodárstva v EÚ a podporuje tvorbu kvalitných pracovných miest;

17.  konštatuje, že v roku 2017 dosiahol objem úverov EIB v rámci Únie 18,24 miliardy EUR na horizontálny cieľ hospodárskej a sociálnej súdržnosti a banka dosiahla 29,6 % zo zamýšľanej úrovne investícií 30 % na tento cieľ;

18.  pripomína, že EIB sa zaviazala poskytnúť 25 % celkového objemu svojho financovania na projekty súvisiace so zmenou klímy, pričom do roku 2020 by sa mal tento podiel zvýšiť na 35 %; poukazuje na to, že tento trend by sa mal posúdiť pozitívne, a poznamenáva, že podporované projekty by mali byť účinné nielen z hľadiska boja proti zmene klímy, ale aj z finančného hľadiska;

19.  berie na vedomie, že v rámci Únie sa 16,58 miliardy EUR vyčlenilo na horizontálny cieľ opatrenia v oblasti klímy, prostredníctvom ktorého EIB prispela k dosiahnutiu súladu s Parížskou dohodou z roku 2015 a globálnym udržateľným rozvojom; nabáda EIB, aby zachovala vysokú úroveň ambícií v tejto oblasti;

20.  víta záväzok EIB zosúladiť svoje operácie s Parížskou dohodou z roku 2015 do roku 2020; vzhľadom na nedávnu správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPPC) vyzýva EIB, aby preskúmala svoju stratégiu v oblasti klímy s cieľom zosúladiť ju s cieľom globálneho otepľovania o 1,5 °C;

21.  nabáda EIB, aby posilnila svoju prítomnosť a činnosti v krajinách západného Balkánu, keďže sú pre EÚ strategicky dôležité a keďže posilnenie úverových a investičných činností v tomto regióne je kľúčové;

22.  berie na vedomie prebiehajúce preskúmanie úverových kritérií EIB v oblasti energetiky; očakáva, že toto preskúmanie bude v súlade s Parížskou dohodou z roku 2015; opätovne vyzýva EIB, aby si ako prioritu stanovila poskytovanie úverov energeticky efektívnym a decentralizovaným drobným obnoviteľným zdrojom energie a aby predložila ambiciózny plán na zastavenie financovania projektov v oblasti fosílnych palív; vyzýva EIB, aby sa zamerala na dosiahnutie svojho vedúceho postavenia v rámci opatrenia v oblasti klímy, zvýšila investície do odvetvia energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti a považovala tento cieľ za prioritu pri revízii svojich kritérií poskytovania úverov v oblasti energetiky;

23.  v tejto súvislosti víta úlohu EIB pri vydávaní dlhopisov Climate Awareness Bond (t. j. 4,29 miliardy EUR v porovnaní s 3,8 miliardy EUR v roku 2016), čo zodpovedá zapojeniu banky do opatrenia v oblasti klímy v záujme zvýšenia investícií do energetickej efektívnosti a drobných obnoviteľných zdrojov energie s posilnenými miestnymi a regionálnymi vplyvmi;

24.  zastáva názor, že EIB by mala naďalej posilňovať svoju pomocnú úlohu pri dosahovaní udržateľného rozvoja a že opatrenie v oblasti klímy by sa malo primárne zameriavať na čistú dopravu a výrobu čistej energie, na znižovanie spotreby energie (na kúrenie, dopravu a výrobu), na čistú priemyselnú výrobu a udržateľné poľnohospodárstvo, úpravu a dodávku vody a vo všeobecnosti na environmentálnu transformáciu;

25.  pripomína, že MSP sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva, a preto žiada EIB, aby riešila ich nedostatočný prístup k úverom, a to vylepšením existujúcich programov, ako napr. Európsky nástroj mikrofinancovania Progress, a tiež zvýšením finančných prostriedkov pridelených na tieto programy; žiada stanovenie požiadaviek proaktívnejšej politiky v oblasti MSP a mikropodnikov pre sprostredkovateľské banky, ktoré rozdeľujú finančné prostriedky EIB;

26.  poukazuje na to, že EIB by pri poskytovaní pomoci spoločnostiam EÚ v zahraničí mala náležite zohľadniť obchodnú stratégiu EÚ vrátane súčasných a budúcich dohôd o voľnom obchode, službách a investíciách; v tomto kontexte poukazuje na to, že EIB by mala obzvlášť zohľadniť požiadavky na internacionalizáciu európskych MSP;

27.  pripomína, že 10 % celkovej úverovej činnosti EIB je určených na operácie mimo Únie; poznamenáva, že musí existovať úzka koordinácia a komplementárnosť medzi vonkajšími úverovými činnosťami EIB a vonkajším investičným plánom EÚ;

28.  uznáva úsilie EIB o príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja a k riešeniu globálnych výziev súvisiacich s migráciou; vrátane zavedenia dlhopisov na zvyšovanie povedomia o udržateľnosti s cieľom financovať 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN;

Výkonnosť finančných operácií EIB

29.  s uspokojením berie na vedomie záver výboru audítorov, že finančné výkazy prijaté Správnou radou EIB poskytujú pravdivý a verný obraz o finančnej situácii banky k 31. decembru 2017 a o výsledkoch jej operácií a peňažných tokov za rok 2017 v súlade s uplatniteľným účtovným rámcom;

30.  znovu však opakuje svoju žiadosť týkajúcu sa výročnej správy EIB a žiada EIB, aby predkladala komplexnejšiu, podrobnejšiu a harmonizovanejšiu výročnú správu o činnosti a výrazne zlepšila prezentáciu informácií tým, že uvedie podrobné a dôveryhodné členenia schválených, podpísaných a vyplatených investícií za daný rok, ako aj príslušné zdroje ich financovania (vlastné zdroje, EFSI, centrálne riadené programy EÚ atď.) a tiež takéto informácie týkajúce sa príjemcov (členské štáty, verejný alebo súkromný sektor, sprostredkovatelia alebo priami príjemcovia) a podporovaných odvetví a výsledky hodnotení ex post;

31.  berie na vedomie objem nových osobitných činností, ktoré banka podpísala v roku 2017 a ktoré zodpovedajú projektom s rizikovejším profilom vo výške 18 miliárd EUR (2016: 13,1 miliardy EUR), z čoho 2,7 miliardy EUR bolo na vlastné riziko EIB a zvyšných 15,3 miliardy EUR sa pokrylo portfóliom zmierňovania úverového rizika;

32.  berie na vedomie vykázané výsledky 26 dokončených projektov v roku 2017 mimo EÚ, v prípade ktorých hodnotenie prostredníctvom rámca merania výsledkov (REM) pre vonkajšie zásahy umožňuje posúdiť nielen očakávané, ale aj dosiahnuté výsledky; poznamenáva však, že pokiaľ ide o činnosti v rámci EÚ, informácie sa uvádzajú výlučne na základe potenciálneho vplyvu a očakávaných výsledkov nových operácií podpísaných v roku 2017, vychádzajúc z nástroja posúdenia na základe troch pilierov (3PA); opakuje svoju výzvu, aby banka zahrnula informácie o výsledkoch dosiahnutých prostredníctvom dokončených projektov v rámci EÚ a aby v prípade potreby na tento účel upravila 3PA;

33.  domnieva sa, že je potrebné prehĺbiť kritériá overovania, pokiaľ ide o úroveň doplnkovosti EIB, v záujme lepšieho orientovania jej financovania, aby sa zabránilo dvojitému zameraniu a aby sa akékoľvek možné synergie hľadali všade tam, kde je to možné;

34.  nabáda na podporu kultúry výkonnosti v EIB prostredníctvom postupného zlepšovania, najmä s cieľom špecifikovať prierezové ukazovatele výkonnosti týkajúce sa vplyvu hlavných činností EIB;

35.  vyzýva EIB, aby pravidelne predkladala dôkazy o udržateľnosti výstupov, vplyvov a výsledkov s relevantnými a aktuálnymi ukazovateľmi; domnieva sa, že zlepšenie vhodnosti a relevantnosti ukazovateľov v hodnotiacej tabuľke je kľúčové nielen na preukázanie zmyslu rozsahu výsledkov a vplyvu, ale aj na nájdenie takých spôsobov zásahu, ktoré sú čoraz účinnejšie;

36.  zastáva názor, že okrem účinnej úrovne investícií je potrebné pracovať na trvácnosti, t. j. na schopnosti projektu udržať si svoje výhody z dlhodobého hľadiska v environmentálnej, vo finančnej, v hospodárskej alebo sociálnej forme (priamej alebo nepriamej) po dokončení projektu;

37.  víta skutočnosť, že EIB prijala politiku vylúčenia schválenú v decembri 2017, a vyzýva, aby sa tento nástroj používal dôsledne s cieľom vylúčiť z poskytovania finančných prostriedkov EIB klientov zapojených do korupčných praktík alebo podvodu;

Rozvoj EFSI

38.  konštatuje, že ku koncu roka 2017 skupina EIB (EIB a EIF) podpísala 606 operácií v rámci EFSI na celkové financovanie vo výške 37,4 miliardy EUR a že tieto operácie by mali mobilizovať investície vo výške 207,3 miliardy EUR vo všetkých 28 členských štátoch a pri všetkých cieľoch stanovených v nariadení o EFSI s týmto rozdelením medzi hlavné sektory: 30 % pre MSP, 24 % pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií, 21 % pre odvetvie energetiky, 10 % pre digitálnu oblasť, 8 % pre dopravu, 4 % pre sociálnu infraštruktúru a 4 % pre životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov; naliehavo vyzýva EIB, aby minimalizovala svoje investície do odvetví a projektov s vysokými emisiami uhlíka a zvýšila svoj podiel investícií zameraných na zlepšovanie životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov;

39.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 v rámci okna pre infraštruktúru a inovácie (IIW) EIB podpísala 278 operácií na celkové financovanie vo výške 27,4 miliardy EUR, v rámci ktorých sa očakáva mobilizácia investícií vo výške 131,4 miliardy EUR v 27 členských štátoch, a že v rámci okna pre MSP (SMEW) EIF podpísal operácie s 305 finančnými sprostredkovateľmi na celkové financovanie EIF vo výške takmer 10 miliárd EUR, v rámci ktorých sa očakáva mobilizácia investícií vo výške 76 miliárd EUR vo všetkých 28 členských štátoch EÚ; konštatuje, že ku koncu roka 2017 už prijalo financovanie z EFSI v rámci okna pre MSP celkovo 135 785 spoločností a bolo vytvorených alebo podporených 1,5 milióna pracovných miest;

40.  opätovne zdôrazňuje, že skutočná investícia mobilizovaná z EFSI sa môže merať až na konci investičného obdobia, pričom berie na vedomie, že odhadovaný globálny multiplikačný účinok 606 transakcií schválených a podpísaných v rámci EFSI na konci roka 2017 je na úrovni 13,53-násobku, čo je mierne pod pôvodným predpokladom a cieľom 15-násobku pri zavedení EFSI; konštatuje, že informácie o tom, ako sa odvodili multiplikátory referenčných hodnôt, sa v súčasnosti šíria v rámci útvarov EIB, a odporúča, aby sa všetky tieto informácie zbierali do samostatného dokumentu;

41.  konštatuje, že neboli uskutočnené žiadne výzvy na uplatnenie záruky z rozpočtu Únie z dôvodu zlyhávajúcich operácií;

42.  konštatuje, že sa nedodržali orientačné obmedzenia geografickej koncentrácie stanovené riadiacim výborom EFSI, ktorý na konci investičného obdobia žiadal, aby podiel investícií do okna pre infraštruktúru a inovácie (v zmysle podpísaných operácií) v akýchkoľvek troch členských štátoch spolu neprevyšoval 45 % celkového portfólia EFSI, keďže do 31. decembra 2017 tri členské štáty s najvyšším objemom podpisov (Francúzsko, Taliansko a Španielsko) predstavovali približne 47 % podpísaného objemu; upozorňuje, že stále existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o rozšírenie územného rozloženia fondov EFSI a zároveň väčšie šírenie jeho investičných príležitostí;

43.  berie na vedomie hodnotenie EFSI a jeho zistenia, že operácie osobitnej činnosti v rámci EFSI a mimo neho majú podobný rizikový profil a že kombinácia EFSI a grantov EŠIF a NPE je naďalej obmedzená, pričom existuje riziko, že EFSI vytlačí finančné nástroje EŠIF; očakáva, že nedostatky a riziká zistené v rámci hodnotenia EFSI budú odstránené pri vykonávaní EFSI 2.0;

44.  víta zlepšenie transparentnosti zverejnením rozhodnutí investičného výboru EFSI a dokumentov, ktoré prijal riadiaci výbor, ako aj zápisnice zo zasadnutí;

45.  podporuje lepšiu súčinnosť medzi EFSI a národnými podpornými bankami, keďže koordinácia s národnými podpornými bankami je opakujúcou sa snahou, ktorá by mohla prispieť k účinnosti EFSI;

Ľudské práva

46.  vyzýva EIB, aby vypracovala stratégiu pre ľudské práva a zvýšila svoju náležitú starostlivosť na úrovni projektov s cieľom identifikovať a riešiť riziká spojené s ľudskými právami vo všetkých svojich činnostiach a počas celej životnosti svojich projektov; vyzýva tiež EIB, aby vytvorila účinný mechanizmus, prostredníctvom ktorého by obhajcovia ľudských práv mohli bezpečne upozorniť banku na zhoršujúce sa prostredie alebo na hrozby konfliktu a odvety;

Zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v rámci správy a riadenia EIB a jej činností

47.  berie na vedomie pripomienky výboru pre audit uvedené v jeho výročnej správe pre radu guvernérov na rozpočtový rok 2017, pokiaľ ide o:

a)  dôležitosť zabezpečenia dlhodobej finančnej sily a udržateľnosti EIB a zachovanie ratingu AAA v prostredí s neistým geopolitickým, hospodárskym, regulačným a makroekonomickým vývojom;

b)  potrebu preskúmať a posilniť prostredie vnútornej kontroly a riadenia rizík skupiny EIB vzhľadom na meniaci sa rozsah a stále narastajúcu komplexnosť činností skupiny EIB;

c)  potrebu dosiahnuť úplné vykonávanie najlepších bankových postupov, a to aj v oblastiach, v ktorých pretrvávajú všadeprítomné rozdiely v dodržiavaní právnych predpisov;

d)  potrebu vykonať komplexné preskúmanie a následne prepracovať schválenie úveru a súvisiaci rozhodovací proces v EIB, keďže proces úverového ocenenia a schválenia a príslušné kontrolné prostredie nie sú schopné zvládnuť súčasné podnikateľské potreby a sú dôkazom tlaku na služby;

48.  rovnako ako výbor pre audit vyjadruje poľutovanie nad tým, že EIB ešte nedosiahla pokrok pri riešení problému vyjadreného v troch po sebe nasledujúcich rokoch (2015, 2016 a 2017), pokiaľ ide o existujúcu kombináciu povinností niektorých členov riadiaceho výboru; v plnej miere súhlasí s odporúčaním výboru pre audit a podporuje toto odporúčanie, aby všetci členovia riadiaceho výboru EIB mohli konať objektívne, kriticky a nezávisle a že neortodoxné kombinácie zodpovedností, ako je zodpovednosť za dohľad nad prvou aj druhou líniou činností v oblasti obrany, by sa mali zrušiť;

49.  žiada EIB, aby v tejto súvislosti dôsledne zohľadnila toto odporúčanie a aby zabezpečila jasné rozdelenie zodpovedností na úrovni riadiaceho výboru; víta začatú reformu s cieľom zmeniť štruktúru riadenia EIB;

50.  vyzýva EIB, aby odstránila existujúce medzery v platnom rámci najlepších bankových postupov, a očakáva, že tento rámec sa plne sfunkční v roku 2008, keďže jeho vykonávanie sa považuje za predpoklad pre zachovanie finančnej sily a stability EIB;

51.  je znepokojený záverom výboru pre audit, že rýchle rozšírenie činností a kapacity EIB v súvislosti s vykonávaním EFSI a mandátov spravovaných v mene tretích strán a poskytovanie poradenských služieb neboli nevyhnutne sprevádzané príslušnými úpravami v štruktúre alebo postupoch podnikov; konštatuje, že v roku 2017 si výbor pre audit uchoval päť svojich odporúčaní z rokov 2015 a 2016 týkajúcich sa vnútornej kontroly a rizikového prostredia; vyzýva EIB, aby prioritne vykonávala tieto odporúčania a aby zabezpečila, aby vnútorné procesy, kybernetická bezpečnosť a riadenie rizík spĺňali nové a rastúce požiadavky a výzvy pre skupinu EIB;

52.  domnieva sa, že EIB by mala zvýšiť svoju transparentnosť nielen voči Európskemu parlamentu, ale aj voči orgánom členských štátov; domnieva sa, že je úplne správne, aby demokratickí zástupcovia mali viac informácií o činnostiach EIB;

53.  domnieva sa, že existuje priestor na zlepšenie transparentnosti tak v riadiacich orgánoch, ako aj na operačnej úrovni; opakuje, že je potrebné systematicky zverejňovať spisy týkajúce sa troch pilierov (3PA) a rámca merania výsledkov (REM); žiada, aby sa zverejňovali aj informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, zo zápisníc zo zasadnutí riadiaceho výboru a rady guvernérov; oceňuje skutočnosť, že EIB začala v roku 2017 zverejňovať zápisnice Správnej rady EIB, vyhlásenia riaditeľa o konflikte záujmov a určité informácie o projektoch, konkrétne posúdenia vplyvu na životné prostredie;

54.  pripomína, že transparentnosť, dôsledná náležitá starostlivosť a kontrola pri vykonávaní politík EÚ vedú nielen k posilneniu celkovej podnikovej zodpovednosti EIB a jasnému prehľadu o type finančných sprostredkovateľov a konečných príjemcov, ktoré sú založené na dôkladnej hĺbkovej analýze a politike „poznaj svojho klienta“, ale zároveň prispievajú k zvýšeniu celkovej efektívnosti a udržateľnosti financovaných projektov;

55.  opätovne vyzýva EIB, aby zväčšila rozsah informácií uverejnených v súvislosti s projektmi, ktoré uskutočňujú sprostredkovatelia, tým, že medzi ne začlení informácie o konečných projektoch, ktoré by mohli umožniť posúdiť hospodársky a sociálny vplyv jej investícií;

56.  pripomína, že proces riadenia by mal lepšie zohľadňovať výsledky dialógu alebo konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti alebo osobitný záujem či obavy miestnych a regionálnych aktérov s cieľom umožniť informovanejšie a legitímnejšie demokratické rozhodovanie;

57.  je znepokojený zisteniami uvedenými vo výročnej správe Európskeho dvora audítorov, podľa ktorých sa odhalili závažné nedostatky týkajúce sa Európskeho investičného fondu: Dvor audítorov poukazuje na regulačnú nezrovnalosť, pri ktorej boli orgány auditu členských štátov povinné vykonať audit iniciatív MSP, ale podľa platných právnych predpisov nemali právo vykonávať kontroly na mieste;

58.  v prípade 30 investícií, ktoré skúmal Dvor audítorov, finanční sprostredkovatelia mali schválené úvery v prospech piatich príjemcov bez toho, aby bol potvrdený ich štatút MSP; tieto projekty Európsky dvor audítorov nepovažoval za oprávnené, zatiaľ čo ďalšie štyri úvery príjemcovia buď čiastočne, alebo v plnom rozsahu použili na neoprávnené činnosti;

59.  víta skutočnosť, že problémy, ktoré odhalil Dvor audítorov, sa teoreticky vyriešili zmeneným nariadením o rozpočtových pravidlách; vyzýva EIB, aby zahrnula otázky spojené s regulačnými nedostatkami do svojej nasledujúcej výročnej správy a zabezpečila, že zmenené nariadenie o rozpočtových pravidlách umožní orgánom auditu členských štátov vykonávať audity aj na úrovni konečného príjemcu;

60.  víta prijatie dočasného prístupu k politike EIB voči slabo regulovaným, netransparentným a nespolupracujúcim jurisdikciám, ktorý prijala správna rada v januári 2017, očakáva však, že to povedie k revízii tejto politiky s cieľom zlepšiť daňovú náležitú starostlivosť EIB v rámci jej poskytovania vonkajších úverov popri revidovanom rámci skupiny EIB na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

61.  vyzýva EIB, aby vykonala primeranú hĺbkovú analýzu podnikov a integrity s cieľom identifikovať skutočných užívateľov výhod pri všetkých svojich klientoch a operáciách, ako aj konečné spoločnosti, do ktorých sa investuje, keď sú ohrozené investície EIB do kapitálových fondov; vyzýva EIB, aby na vlastnom webovom sídle zverejňovala údaje o užívateľoch výhod týkajúce sa jej klientov s cieľom zvýšiť viditeľnosť svojich operácií a pomôcť predchádzať prípadom korupcie a konfliktu záujmov;

62.  vyzýva EIB, aby v súlade so závermi Rady prijatými 25. mája 2018 o štandardnom ustanovení EÚ o dobrej správe v daňových záležitostiach, pokiaľ ide o dohody s tretími krajinami, posilnila prepojenie medzi financovaním EIB a dobrou správou v daňových záležitostiach; domnieva sa, že EIB by mala ďalej prispievať k rozvoju najlepších postupov pre spravodlivé zdaňovanie prostredníctvom boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; vyzýva EIB, aby prijala zodpovednú daňovú politiku, ktorá zabezpečí, aby EIB nefinancovala klientov zapojených do schém vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov alebo činných v daňových rajoch; vyzýva EIB, aby do svojich zmlúv so všetkými vybranými finančnými sprostredkovateľmi zahrnula štandardné ustanovenia a doložky o dobrej správe;

63.  zdôrazňuje, že z revidovaného mandátu EIB na poskytovanie vonkajších úverov jasne vyplýva, že čierna listina EÚ je pre banku záväzná a že operácie EIB nesmú podporovať projekty, ktoré prispievajú k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, daňovým podvodom a daňovým únikom;

64.  konštatuje, že ku koncu roka 2017 EIB vyšetrovala 136 prípadov podvodu, pričom troma hlavnými druhmi obvinení boli podvod (53,7 %), korupcia (25,5 %) a kolúzia (10,7 %);

65.  konštatuje, že finančné prostriedky EIB využívali spoločnosti zapojené do emisného škandálu, konkrétne Volkswagen, a že ich preto mohli použiť na financovanie činností, ktoré boli neetické a nezákonné;

66.  poznamenáva, že počet nových prípustných sťažností sa zvýšil z 84 v roku 2016 na nové historické maximum 102 v roku 2017 a že v roku 2017 sa riešilo 173 sťažností; berie na vedomie, že 38 sťažností prijatých v roku 2017 sa týkalo len dvoch investičných projektov EIB: Transjadranský plynovod a Prístupová cesta do prístavu Mombasa v Keni;

67.  berie na vedomie revíziu mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností a zahrnutie príkladov, ktoré predložila európska ombudsmanka na vymedzenie nesprávneho úradného postupu, ktorý zahŕňa formy nedostatočnej alebo nefunkčnej správy, ako sú administratívne nezrovnalosti, nezákonná diskriminácia, neoprávnené odmietnutie informácií, zneužitie právomoci a zbytočné prieťahy, vyjadruje však znepokojenie nad ďalšími výsledkami tejto revízie;

68.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že EIB nezohľadnila obavy Parlamentu v súvislosti s revíziou mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností, ktoré sú vyjadrené v odseku 86 jeho uznesenia z 3. mája 2018 o výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2016; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že schválený revidovaný mechanizmus na vybavovanie sťažností vážne ohrozuje jeho nezávislosť a transparentnosť jeho vyšetrovaní a záverov; vyzýva EIB, aby zabezpečila, že vedúci mechanizmu EIB na vybavovanie sťažností bude môcť prijímať všetky rozhodnutia týkajúce sa prípustnosti a oprávnenosti sťažností nezávisle od ostatných útvarov EIB a že postupy prijímania zamestnancov pre vedúceho mechanizmu na vybavovanie sťažností budú transparentnejšie;

69.  berie na vedomie rozhodnutie ombudsmanky vo veci 1316/2016 TN (uvedené vyššie) o tvrdeniach týkajúcich sa politiky transparentnosti EIB z 23. mája 2018 a vyzýva banku, aby prostredníctvom ombudsmanky vykonala navrhované zlepšenia týkajúce sa zrušenia domnienky nezverejňovania, pokiaľ ide o dokumenty zozbierané a vytvorené počas inšpekcií, vyšetrovaní a auditov, ako aj prepracovanie príslušných ustanovení svojej politiky transparentnosti, pokiaľ ide o sprostredkované úvery a lehoty na vybavovanie žiadostí o informácie;

70.  pripomína, že je potrebné stanoviť prísnejšie pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov a jasné, prísne a transparentné kritériá, aby sa zabránilo akejkoľvek forme vplyvu alebo nedostatočnej objektívnosti v mechanizme prideľovania úverov; pripomína, že EIB musí urýchlene revidovať svoj kódex správania s cieľom zabezpečiť, aby jej viceprezidenti neboli zodpovední za operácie vo svojich domovských členských štátoch, keďže to ohrozuje nezávislosť tejto inštitúcie; vyzýva EIB, aby s cieľom lepšie predchádzať konfliktom záujmov vo svojich riadiacich orgánoch a možným javom otáčavých dverí zohľadnila odporúčania ombudsmanky a aby zrevidovala svoj kódex správania;

71.  očakáva, že politika EIB v oblasti ochrany oznamovateľov, ktorá sa v súčasnosti reviduje, bude ambiciózna a poskytne vysoké štandardy; naliehavo vyzýva EIB, aby do tejto revízie zahrnula interných aj externých oznamovateľov a stanovila jasné a dobre vymedzené postupy, časové rámce a usmernenia s cieľom poskytovať oznamovateľom najlepšie usmernenia a chrániť ich pred akýmikoľvek možnými odvetnými opatreniami;

Kontrola zo strany Európskeho parlamentu

72.  podporuje stanovisko Európskeho dvora audítorov, že Dvor audítorov by mal byť poverený auditom všetkých operácií EIB vrátane operácií, v ktorých EIB využíva na svoje operácie prostriedky, ktoré nesúvisia s rozpočtom EÚ;

73.  vyzýva svoj Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby zorganizoval každoročný seminár/vypočutie o činnostiach a kontrole operácií EIB, ktorý by Parlamentu poskytol ďalšie relevantné informácie na podporu jeho práce na kontrole EIB a jej operácií;

Následné kroky v súvislosti s odporúčaniami Európskeho parlamentu

74.  opätovne vyzýva EIB, aby predložila správu o aktuálnej situácii a stave predchádzajúcich odporúčaní, ktoré vydal Parlament v jeho výročných uzneseniach, predovšetkým pokiaľ ide o:

a)  vplyv jej úverových činností a dosiahnuté výsledky;

b)  predchádzanie konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o členov investičného výboru EFSI a Správnej rady EIB, a ustanovenie prísnejších pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov v príslušných kódexoch správania, a osobitne v kódexe riadiacej rady a správnej rady;

c)  transparentnosť a zverejňovanie informácií o systéme zadávania zákaziek a využívania subdodávateľov, pokiaľ ide o sprostredkovateľov a konečných prijímateľov, v súvislosti s predchádzaním daňovým únikom, podvodom a korupcii;

75.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

https://www.ombudsman.europa.eu/sk/decision/en/95520.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0138.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0198.

(4)

Ú. v. EÚ L 280, 27.10.2011, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 135, 8.5.2014, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1.

(7)

https://www.ombudsman.europa.eu/sk/decision/en/95520.


STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD (23.11.2018)

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k výročnej správe o kontrole finančnej činnosti EIB

(2018/2151(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: William (The Earl of) Dartmouth

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie, že EIB sa podľa svojej operačnej stratégie usiluje o podporu dosiahnutia európskych strategických cieľov, ako sú obnovenie konkurencieschopnosti EÚ a dlhodobého hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest, uľahčenie prístupu k financovaniu pre MSP, ochrana životného prostredia a podpora transformácie odvetvia energetiky financovaním projektov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania zmeny klímy, boj proti kríze zamestnanosti, ktorej čelí mladá generácia v EÚ, podpora projektov infraštruktúry a pomoc pri zmierňovaní príčin migrácie;

2.  zdôrazňuje skutočnosť, že podmienky pre poskytovanie úverov EIB by mali uľahčiť rozvoj okrajových regiónov EÚ, a to podporovaním rastu a zamestnanosti; vyzýva EIB, aby pred schválením projektu značne posilnila opatrenia na poskytovanie technickej pomoci a finančnej expertízy miestnym a regionálnym orgánom s cieľom zvýšiť dostupnosť a zapojiť všetky členské štáty, hlavne tie, ktoré majú nižšiu mieru schválených projektov;

3.  konštatuje, že celkový upísaný kapitál EIB predstavuje 243 miliárd EUR; poznamenáva, že akcionármi EIB sú všetky členské štáty a že okrem splateného kapitálu sa členské štáty zaväzujú na požiadanie poskytnúť dodatočný kapitál; poznamenáva, že štyrmi najväčšími akcionármi sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo, z ktorých každý má podiel 39,14 miliardy EUR a 16,11 % z celkovej sumy;

4.  poznamenáva, že Európska únia poskytuje EIB záruku, čo je bežné v prípade takýchto finančných inštitúcií zriadených členskými štátmi, ktorých úlohou je pomáhať pri plnení verejných cieľov; poukazuje však na skutočnosť, že situácia vyžaduje najzodpovednejšiu úverovú politiku na to, aby sa finančné prostriedky používali účinne v celej Únii, v jej členských štátoch a v záujme verejnosti; vyzýva EIB, aby lepšie zabezpečila plnenie cieľov Únie v oblasti životného prostredia a sociálnej politiky, a to aj v rámci spolufinancovaných projektov alebo príspevkov do investičných fondov a fondov súkromného kapitálu;

5.  zdôrazňuje, že priority EIB stanovené v akčnom pláne na roky 2017 až 2019 by sa mali zameriavať na účinné plnenie cieľov stratégie Európa 2020 pre inteligentný a trvalo udržateľný rozvoj;

6.  pripomína, že 10 % celkovej úverovej činnosti EIB je určených na operácie mimo Únie; poznamenáva, že musí existovať úzka koordinácia a komplementárnosť medzi vonkajšími úverovými činnosťami EIB a vonkajším investičným plánom EÚ;

7.  poukazuje na to, že EIB by pri poskytovaní pomoci spoločnostiam EÚ v zahraničí mala náležite zohľadniť obchodnú stratégiu EÚ vrátane súčasných a budúcich dohôd o voľnom obchode, službách a investíciách; v tomto kontexte poukazuje na to, že EIB by mala obzvlášť zohľadniť požiadavky na internacionalizáciu európskych MSP;

8.  domnieva sa, že pomer medzi finančnými zdrojmi určenými na úlohy EIB v rámci Európskej únie (90 %) a zdrojmi na realizáciu jej cieľov vo viac ako 150 tretích krajinách (10 %) by bolo potrebné analyzovať a v prípade potreby upraviť;

9.  pripomína, že EIB sa zaviazala poskytnúť 25 % celkového objemu financovania na projekty súvisiace so zmenou klímy, pričom do roku 2020 by sa mal tento podiel zvýšiť na 35 %; poukazuje na to, že tento trend by sa mal posúdiť pozitívne, a poznamenáva, že podporované projekty by mali byť účinné nielen z hľadiska boja proti zmene klímy, ale aj z finančného hľadiska;

10.  zastáva názor, že EIB by mala naďalej posilňovať svoju pomocnú úlohu pri dosahovaní udržateľného rozvoja a že opatrenie v oblasti klímy by sa malo primárne zameriavať na čistú dopravu a výrobu čistej energie, na znižovanie spotreby energie (kúrenie, doprava a výroba), na čistú priemyselnú výrobu a udržateľné poľnohospodárstvo, úpravu a dodávku vody a vo všeobecnosti na environmentálnu transformáciu;

11.  konštatuje, že finančné prostriedky EIB využívali spoločnosti zapojené do emisného škandálu, konkrétne Volkswagen, a že ich preto mohli použiť na financovanie činností, ktoré boli neetické a nezákonné;

12.  domnieva sa, že EIB by mala zvýšiť svoju transparentnosť nielen voči Európskemu parlamentu, ale aj voči orgánom členských štátov; domnieva sa, že je úplne správne, aby demokratickí zástupcovia mali viac informácií o činnostiach EIB;

13.  zdôrazňuje, že v rámci prebiehajúcich rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie treba vypracovať podrobné opatrenia týkajúce sa všetkých povinností Spojeného kráľovstva voči EIB s cieľom zaistiť, aby sa nenarúšala schopnosť EIB dosiahnuť svoje ciele;

14.  pripomína, že MSP sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva, a preto žiada EIB, aby riešila ich nedostatočný prístup k úverom, a to vylepšením existujúcich programov, ako napr. Európsky nástroj mikrofinancovania Progress, a tiež zvýšením finančných prostriedkov pridelených na tieto programy; žiada vytvorenie požiadaviek proaktívnejšej politiky v oblasti MSP a mikropodnikov pre sprostredkovateľské banky, ktoré rozdeľujú finančné prostriedky EIB.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

9

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Rupert Matthews

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

24

+

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

NI

David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Nicola Danti, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

9

-

ALDE

Nadja Hirsch, Elsi Katainen, Marietje Schaake

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Rupert Matthews, Joachim Starbatty

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

5

0

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Péter Niedermüller, Wim van de Camp

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Henna Virkkunen


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Wim van de Camp, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen

S&D

Inés Ayala Sender, Caterina Chinnici, Arndt Kohn, Péter Niedermüller, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

Verts/ALE

Benedek Jávor, Bart Staes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ECR

Ryszard Czarnecki

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia