Postup : 2018/0244(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0480/2018

Předložené texty :

A8-0480/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 31/01/2019 - 9.8

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0053

ZPRÁVA     *
PDF 330kWORD 126k
20.12.2018
PE 629.642v02-00 A8-00480/2018

o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

Vývoj pro rozvoj

Zpravodaj: Maurice Ponga

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“ (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0461),

–  s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0379/2018),

-  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A8-0480/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Toto nové rozhodnutí by mělo zdůraznit specifika spolupráce s Grónskem, jako je cíl zachování úzkého a trvalého svazku mezi Unií, Grónskem a Dánskem, potvrzení geostrategické pozice Grónska, význam dialogu o politice mezi Grónskem a Unií, existence dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Unií a Grónskem a možná spolupráce v otázkách týkajících se Arktidy. Mělo by reagovat na globální výzvy a umožnit vytvoření proaktivní agendy a sledování společných zájmů, zejména pokud jde o čím dále větší dopad změny klimatu na lidskou činnost a na životní prostředí, námořní dopravu, přírodní zdroje, včetně nerostných surovin a rybí populace, jakož i výzkum a inovace.

(6)  Toto nové rozhodnutí by mělo zdůraznit specifika spolupráce s Grónskem. Rada v roce 2003 souhlasila, že budoucí vztah mezi Unií a Grónskem po roce 2006 bude založen na komplexním partnerství pro udržitelný rozvoj, které bude zahrnovat zvláštní dohodu o rybolovu sjednanou podle obecných pravidel a zásad platných pro takové dohody. Společné prohlášení Evropské unie na jedné straně a vlády Grónska a vlády Dánska na straně druhé o vztazích mezi Evropskou unií a Grónskem podepsané v Bruselu dne 19. března 2015 připomnělo historické, politické, hospodářské a kulturní vazby mezi EU a Grónskem a zdůraznilo potřebu dále posilovat vztahy a spolupráci na základě společných zájmů. Partnerství založené na tomto novém rozhodnutí by tudíž mělo usilovat o zachování úzkých a trvalých vazeb mezi Unií, Grónskem a Dánskem a mělo by pomoci překonat globální výzvy tím, že umožní vytvoření dynamického programu a nalezení společných zájmů. Rozhodnutí by mělo zdůraznit specifika spolupráce s Grónskem a uznat geostrategickou pozici Grónska, význam politického dialogu mezi Grónskem a Unií, existenci dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Unií a Grónskem a možnou spolupráci v arktických otázkách. Mělo by zejména zohlednit stále větší dopad změny klimatu na lidskou činnost a na životní prostředí, námořní dopravu, přírodní zdroje, včetně nerostných surovin a rybí populace, jakož i výzkum a inovace.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto programu přispějí 20 % ze svého celkového finančního krytí na cíle v oblasti klimatu. Relevantní akce budou identifikovány během provádění programu a znovu posouzeny v rámci hodnocení v polovině období a postupů přezkumu.

(16)  Vzhledem k významu boje proti změně klimatu v souladu se závazky Unie k provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje tento program k začlenění opatření v oblasti klimatu do politik Unie a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů v rámci rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti klimatu. Očekává se, že akce podle tohoto programu přispějí 30 % ze svého celkového finančního krytí na cíle v oblasti klimatu. Relevantní akce budou identifikovány během provádění programu a znovu posouzeny v rámci hodnocení v polovině období a postupů přezkumu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Unie a ZZÚ uznávají obzvláštní význam vzdělávání a odborné přípravy jakožto páky pro udržitelný rozvoj ZZÚ.

(18)  Unie a ZZÚ uznávají obzvláštní význam vzdělávání a odborné přípravy jakožto páky pro udržitelný rozvoj ZZÚ, zejména na územích, kde je obecně vzdělanost obyvatelstva spíše nízká.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Přidružení ZZÚ k Unii by mělo zohledňovat a podporovat zachování kulturní rozmanitosti a identity ZZÚ.

(19)  Přidružení ZZÚ k Unii by mělo zohledňovat a podporovat zachování kulturní rozmanitosti a identity ZZÚ. Mělo by také věnovat zvláštní pozornost právům původních obyvatel ZZÚ a napomáhat jejich prosazování a respektování.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Obchod mezi Unií a ZZÚ a jejich spolupráce související s obchodem by měly přispívat k cíli udržitelného hospodářského, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí.

(20)  Obchod mezi Unií a ZZÚ a jejich spolupráce související s obchodem by měly přispívat k cíli udržitelného hospodářského, sociálního rozvoje a ochrany životního prostředí v souladu s cíli udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Toto rozhodnutí by mělo stanovit pružnější pravidla původu včetně nových možností pro kumulaci původu. Kumulace by měla být možná nejen se ZZÚ a zeměmi, s nimiž byla uzavřena dohoda o hospodářském partnerství (EPA), nýbrž za jistých okolností i pro produkty pocházející ze zemí, s nimiž Unie uplatňuje dohodu o volném obchodu, a s výhradou určitých podmínek také pro produkty, které jsou do Unie dováženy bez kvót a s nulovým clem v rámci unijního systému všeobecných celních preferencí. Tyto podmínky jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo obcházení obchodních opatření a u opatření pro kumulaci se zajistilo náležité fungování.

(21)  Toto rozhodnutí by mělo stanovit pružnější pravidla původu včetně nových možností pro kumulaci původu. Kumulace by měla být možná nejen se ZZÚ a zeměmi, s nimiž byla uzavřena dohoda o hospodářském partnerství (EPA), nýbrž za jistých okolností i pro produkty pocházející ze zemí, s nimiž Unie uplatňuje dohodu o volném obchodu, a s výhradou určitých podmínek také pro produkty, které jsou do Unie dováženy bez kvót a s nulovým clem v rámci unijního systému všeobecných celních preferencí. Tyto podmínky jsou nezbytné pro odolnější obchodní unii schopnou zabránit obcházení obchodních opatření a zajistit u opatření pro kumulaci náležité fungování.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Spolupráce v oblasti finančních služeb mezi Unií a ZZÚ by měla přispět k vybudování bezpečnějšího, zdravějšího a transparentnějšího finančního systému, který je zásadní pro posílení globální finanční stability a pro podporu udržitelného růstu. Úsilí v této oblasti by se mělo soustřeďovat na sbližování s mezinárodně dohodnutými normami a na sbližování právních předpisů ZZÚ s unijním acquis týkajícím se finančních služeb. Náležitá pozornost by se měla věnovat posilování správní kapacity orgánů ZZÚ, včetně orgánů v oblasti dohledu.

(25)  Spolupráce v oblasti finančních služeb mezi Unií a ZZÚ by se měla snažit řešit daňové podvody a úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem, a tak přispět k vybudování bezpečnějšího, zdravějšího a transparentnějšího finančního systému, který je zásadní pro posílení globální finanční stability a pro podporu udržitelného růstu. Úsilí v této oblasti by se mělo soustřeďovat na sbližování s mezinárodně dohodnutými normami a na sbližování právních předpisů ZZÚ s unijním acquis týkajícím se finančních služeb. Náležitá pozornost by se měla věnovat posilování správní kapacity orgánů ZZÚ, včetně orgánů v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Toto rozhodnutí by mělo v příslušných případech odkazovat na [nařízení o NDICI] (nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci) pro účely provádění spolupráce, a zajistit tak soudržnost při řízení jednotlivých nástrojů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto rozhodnutím se zakládá přidružení zámořských zemí a území (dále též „ZZÚ“) k Unii (dále jen „přidružení“), které představuje partnerství založené na článku 198 SFEU, jež má podporovat udržitelný rozvoj v ZZÚ a šířit hodnoty a normy Unie v okolním světě.

1.  Tímto rozhodnutím se zakládá přidružení zámořských zemí a území (dále též „ZZÚ“) k Unii (dále jen „přidružení“), které představuje partnerství založené na článku 198 SFEU, jež má podporovat udržitelný rozvoj v ZZÚ a šířit hodnoty, zásady a normy Unie v okolním světě.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přidružení ZZÚ k Unii se zakládá na sdílených cílech, zásadách a hodnotách ZZÚ, členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, a Unie.

1.  Přidružení ZZÚ k Unii se zakládá na sdílených cílech, zásadách a hodnotách ZZÚ, členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, a Unie. Přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje definovaných v Agendě 2030 a k provádění Pařížské dohody o klimatu.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při provádění tohoto rozhodnutí se partneři řídí zásadami transparentnosti, subsidiarity a potřebné účinnosti a věnují se stejnou měrou všem třem pilířům udržitelného rozvoje ZZÚ: hospodářskému rozvoji, sociálnímu rozvoji a ochraně životního prostředí.

3.  Při provádění tohoto rozhodnutí se partneři řídí zásadami transparentnosti, subsidiarity a potřebné účinnosti a věnují se stejnou měrou všem třem pilířům udržitelného rozvoje ZZÚ: hospodářskému rozvoji, sociálnímu a kulturnímu rozvoji a ochraně životního prostředí.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Obecným cílem tohoto rozhodnutí je podpora hospodářského a sociálního rozvoje ZZÚ a navázání úzkých hospodářských vztahů mezi nimi a Unií jako celkem. Přidružení sleduje tento obecný cíl posilováním konkurenceschopnosti ZZÚ, zvyšováním jejich odolnosti, omezováním jejich ekonomické a environmentální zranitelnosti a podporou spolupráce mezi nimi a jinými partnery.

4.  V souladu s čl. 3 odst. 5 a článkem 21 Smlouvy o Evropské unii a s článkem 198 Smlouvy o fungování Evropské unie je obecným cílem tohoto rozhodnutí podpora hospodářského a sociálního rozvoje ZZÚ a navázání úzkých hospodářských vztahů mezi nimi a Unií jako celkem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  posilovat a podporovat spolupráci se ZZÚ;

vypouští se

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podporovat Grónsko a spolupracovat s ním při řešení jeho největších problémů, jako je zvyšování úrovně vzdělání, a přispět ke kapacitě veřejné správy Grónska, aby mohla vytvářet a provádět vnitrostátní politiky.

b)  podporovat ZZÚ a spolupracovat s nimi při řešení jejich největších problémů, včetně úrovně vzdělání v případě Grónska;

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  posilovat odolnost ZZÚ tím, že sníží jejich hospodářskou a environmentální zranitelnost;

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 5 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  posilovat konkurenceschopnost ZZÚ, včetně sociálních standardů;

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 5 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  podporovat spolupráci ZZÚ s dalšími partnery.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Při sledování těchto cílů respektuje přidružení základní zásady jako svobodu, demokracii, lidská práva a základní svobody, právní stát, řádnou správu věcí veřejných a udržitelný rozvoj, které jsou všechny zámořským zemím a územím a členským státům, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, společné.

6.  Při sledování těchto cílů respektuje přidružení základní zásady jako demokracii, přístup založený na právu, který zahrnuje všechna lidská práva a základní svobody, právní stát, řádnou správu věcí veřejných a udržitelný rozvoj, které jsou všechny zámořským zemím a územím a členským státům, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, společné. Totéž platí pro zásadu zákazu diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace a genderové rovnosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise náležitě zohledňuje v procesu plánování a provádění, zejména při přijímání svých obecných pokynů, omezenou správní a personální kapacitu ZZÚ.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  hospodářská diverzifikace ekonomik ZZÚ včetně jejich další integrace do světového a regionálního hospodářství; ve specifickém případě Grónska potřeba zvýšit kvalifikaci jeho pracovní síly;

a)  udržitelná diverzifikace ekonomik ZZÚ včetně jejich další integrace do světového a regionálního hospodářství; ve specifickém případě Grónska potřeba zvýšit kvalifikaci jeho pracovní síly;

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  podpora vysoce kvalitního sociálního modelu;

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  podpora snižování rizika katastrof;

e)  podpora snižování rizika katastrof s přihlédnutím k prioritám definovaným v sendajském rámci pro období 2015–2030;

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  otázky týkající se Karibiku a Tichomoří.

Pozměňovací návrh    24

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Za tímto účelem si Unie a ZZÚ mohou vyměňovat informace a osvědčené postupy nebo v rámci účasti ZZÚ v regionálních a mezinárodních organizacích navazovat jakoukoli jinou formu úzké spolupráce a koordinace s jinými partnery, v příslušných případech prostřednictvím mezinárodních dohod.

2.  Za tímto účelem si Unie a ZZÚ mohou vyměňovat informace a osvědčené postupy nebo v rámci účasti ZZÚ v regionálních a mezinárodních organizacích navazovat jakoukoli jinou formu úzké spolupráce a koordinace s jinými partnery, v příslušných případech prostřednictvím mezinárodních dohod, aby přispěly k hladké integraci ZZÚ do jejich zeměpisného prostředí.

Pozměňovací návrh    25

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Přidružení usiluje o podporu spolupráce mezi ZZÚ a jinými partnery v oblastech spolupráce vytyčených v částech II a III tohoto rozhodnutí. Cílem přidružení je v tomto směru podpora spolupráce mezi ZZÚ a nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU a sousedními státy AKT a státy a územími mimo AKT. V zájmu dosažení tohoto cíle zlepší Unie koordinaci a využívání synergií mezi příslušnými programy Unie. Unie rovněž ve vhodných případech usiluje o přidružení ZZÚ ve svých instancích dialogu s jejich sousedními zeměmi, ať se jedná o státy AKT nebo státy nebo území mimo AKT, a s nejvzdálenějšími regiony.

3.  Přidružení usiluje o podporu spolupráce mezi ZZÚ a jinými partnery v oblastech spolupráce vytyčených v částech II a III tohoto rozhodnutí. Cílem přidružení je v tomto směru podpora spolupráce mezi ZZÚ a nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU a sousedními státy AKT a státy a územími mimo AKT. V zájmu dosažení tohoto cíle zlepší Unie koordinaci a využívání synergií mezi příslušnými programy Unie. Unie přidruží ZZÚ ve svých instancích dialogu s jejich sousedními zeměmi, ať se jedná o státy AKT nebo státy nebo území mimo AKT, a s nejvzdálenějšími regiony, případně navrhne udělit jim status pozorovatele.

Pozměňovací návrh    26

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  na posílení schopností ZZÚ ovlivňovat přijímání regionálních strategií zohledňujících jejich specifika, jejich potenciál a evropskou perspektivu ZZÚ;

Pozměňovací návrh    27

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zvláštní zacházení

Zvláštní zacházení s izolovanými ZZÚ

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 9 a

 

Zvláštní zacházení s nejméně rozvinutými ZZÚ

 

1. Přidružení zohledňuje různorodost ZZÚ, co se týče úrovně rozvoje a strukturálních omezení.

 

2. Zavede se zvláštní zacházení pro nejméně rozvinuté ZZÚ.

 

3. Aby se nejméně rozvinutým ZZÚ umožnilo dohnat jejich zpoždění z hlediska rozvoje a čelit trvalým strukturálním omezením, bude se při určování objemu finanční pomoci a podmínek s ní spojených řádně přihlížet k jejich zvláštnostem.

 

4. Za nejméně rozvinuté se považují ostrovy Wallis a Futuna.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Přidružení se zakládá na obšírném dialogu a konzultacích o otázkách společného zájmu mezi ZZÚ, členskými státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, Komisí a v příslušných případech i Evropskou investiční bankou (EIB).

1.  Přidružení se zakládá na obšírném dialogu a konzultacích o otázkách společného zájmu mezi ZZÚ, členskými státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, Komisí, Evropským parlamentem a v příslušných případech i Evropskou investiční bankou (EIB).

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úkoly nevládních aktérů

Úkoly občanské společnosti a nevládních aktérů

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nevládní aktéři mohou zastávat úlohu při výměně informací a při konzultacích o spolupráci, a zejména při přípravě a provádění pomoci, projektů nebo programů spolupráce. K provádění takových projektů či programů na ně mohou být přeneseny pravomoci k finančnímu řízení za účelem podpory iniciativ pro místní rozvoj.

1.  Občanská společnost, soukromý sektor a nevládní aktéři mohou zastávat úlohu při výměně informací a při konzultacích o spolupráci, a zejména při přípravě a provádění pomoci, projektů nebo programů spolupráce. K provádění takových projektů či programů na ně mohou být přeneseny pravomoci k finančnímu řízení za účelem podpory iniciativ pro místní rozvoj.

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Dialog umožňuje ZZÚ plnou účast na provádění přidružení.

3.  Dialog umožňuje ZZÚ plnou účast na provádění přidružení, ale také při vymezování a provádění regionálních strategií Evropské unie v oblastech, ve kterých se nacházejí ZZÚ.

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dialog se zaměřuje mimo jiné na konkrétní politické otázky společného zájmu nebo obecného významu pro dosažení cílů přidružení.

4.  Dialog se zaměřuje mimo jiné na konkrétní politické otázky společného zájmu nebo obecného významu pro dosažení jak cílů přidružení, tak cílů udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh    34

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Dialog s Grónskem zejména poskytne základ pro rozsáhlou spolupráci a dialog v oblastech, které se týkají mimo jiné energie, změny klimatu a životního prostředí, přírodních zdrojů, včetně surovin a rybích populací, námořní dopravy, výzkumu a inovací a také arktické dimenze uvedených otázek.

5.  Dialog s Grónskem zejména poskytne základ pro rozsáhlou spolupráci a dialog v oblastech, které se týkají mimo jiné vzdělávání, energie, změny klimatu a životního prostředí, přírody, přírodních zdrojů, včetně surovin a rybích populací, námořní dopravy, výzkumu a inovací a také arktické dimenze uvedených otázek.

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Dialog s karibskými ZZÚ slouží zejména k posílení evropské strategie v karibské oblasti a ke spolupráci v otázkách souvisejících s biologickou rozmanitostí, změnou klimatu, udržitelným řízením zdrojů, prevencí a řízením rizika katastrof a sociálním rozměrem, jakož i s podporou řádné správy, obzvláště v oblasti daní a boje proti organizovanému zločinu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh rozhodnutí

Čl. 13 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Dialog s tichomořskými ZZÚ slouží zejména k vymezení a provádění ambiciózní evropské strategie v oblasti Tichomoří prostřednictvím posílení evropské přítomnosti a ke spolupráci, zejména v sociálních otázkách, otázkách udržitelného řízení mořských i suchozemských zdrojů, změny klimatu, energie, životního prostředí a „modré ekonomiky“.

Pozměňovací návrh    37

Návrh rozhodnutí

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  fórum ZZÚ-EU pro dialog (dále jen „fórum ZZÚ-EU“) s každoročními schůzkami orgánů ZZÚ, zástupců členských států a Komise. Fóra ZZÚ-EU se v příslušných případech účastní členové Evropského parlamentu, zástupci EIB a zástupci nejvzdálenějších regionů;

a)  fórum ZZÚ-EU pro politický dialog (dále jen „fórum ZZÚ-EU“) s každoročními schůzkami orgánů ZZÚ, zástupců členských států, Komise, předsednictví Rady a Evropského parlamentu. Fóra ZZÚ-EU se v příslušných případech účastní Sdružení ZZÚ (OCTA), zástupci EIB a zástupci nejvzdálenějších regionů, třetích zemí nebo sousedních území ZZÚ;

Pozměňovací návrh    38

Návrh rozhodnutí

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  Komise, ZZÚ a členské státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, pravidelně vedou třístranné konzultace. Tyto konzultace se konají alespoň třikrát do roka z podnětu Komise nebo na žádost ZZÚ a členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny;

b)  Komise, ZZÚ a členské státy, s nimiž jsou ZZÚ spojeny, pravidelně vedou třístranné konzultace. Tyto konzultace se konají alespoň čtyřikrát do roka z podnětu Komise nebo na žádost ZZÚ a členských států, s nimiž jsou ZZÚ spojeny;

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Část II – kapitola 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ENVIRONMENTÁLNÍ OTÁZKY, ZMĚNA KLIMATU, OCEÁNY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA KATASTROF

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Čl. 15 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci přidružení se může spolupráce v oblasti životního prostředí, změny klimatu a snižování rizika katastrof týkat:

V rámci přidružení se může spolupráce v oblasti životního prostředí, změny klimatu, snižování rizika katastrof týkat a zlepšování odolnosti:

Pozměňovací návrh    41

Návrh rozhodnutí

Čl. 15 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  propagování udržitelného a účinného využívání zdrojů a vybízení k oddělení hospodářského růstu od poškozování životního prostředí a

c)  propagování udržitelného a účinného využívání zdrojů, které směřuje k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky na základě spravedlivých strategií přechodu; a

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Čl. 16 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  řešení otázek spojených s degradací půdy, včetně stoupající hladiny moří a kontaminace půdy,

Pozměňovací návrh    43

Návrh rozhodnutí

Čl. 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Spolupráce v oblasti udržitelného obhospodařování lesů se v rámci přidružení může týkat podpory ochrany a udržitelného obhospodařování lesů včetně jejich úlohy, pokud jde o ochranu životního prostředí před erozí a omezování desertifikace, jakož i zalesňování a řízeného vývozu dřeva.

Spolupráce v oblasti udržitelného obhospodařování lesů se v rámci přidružení může týkat podpory ochrany a udržitelného obhospodařování lesů včetně jejich úlohy, pokud jde o ochranu životního prostředí před erozí a omezování desertifikace, jakož i zalesňování a řízeného vývozu dřeva a boje proti nezákonné těžbě dřeva.

Pozměňovací návrh    44

Návrh rozhodnutí

Čl. 18 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  navozování souladu mezi hospodářskými a sociálními činnostmi, jako jsou rybolov a akvakultura, cestovní ruch, námořní doprava i zemědělství, a potenciálem, který skýtají mořské a pobřežní zóny z hlediska obnovitelných zdrojů energie a surovin, s přihlédnutím k dopadům změny klimatu a činnosti člověka.

b)  navozování souladu mezi hospodářskými a sociálními činnostmi, jako jsou rybolov a akvakultura, cestovní ruch, námořní doprava i udržitelné zemědělství, a potenciálem, který skýtají mořské a pobřežní zóny z hlediska obnovitelných zdrojů energie a surovin, s přihlédnutím k dopadům změny klimatu a činnosti člověka.

Pozměňovací návrh    45

Návrh rozhodnutí

Čl. 23 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  rozvoj a posílení ochrany životního prostředí;

c)  rozvoj a posílení lidských práv, sociální ochrany a ochrany životního prostředí;

Pozměňovací návrh    46

Návrh rozhodnutí

Čl. 24 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  přispívání k úsilí partnerských zemí dostát svým závazkům v oblasti změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou;

b)  přispívání k úsilí partnerských zemí dostát svým závazkům v oblasti změny klimatu v souladu s Pařížskou dohodou a cíli udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh    47

Návrh rozhodnutí

Část II – kapitola 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

MLÁDEŽ, VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, ZDRAVÍ, ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, BEZPEČNOST POTRAVIN A POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENÍ

MLÁDEŽ, ŽENY, VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA, ZDRAVÍ, ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, BEZPEČNOST POTRAVIN A POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENÍ

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Unie a ZZÚ spolupracují s cílem zajistit aktivní účast mladých lidí na trhu práce, a bojovat tak proti nezaměstnanosti mladých.

Pozměňovací návrh    49

Návrh rozhodnutí

Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 32 a

 

Rovnost mužů a žen

 

1. Unie podporuje rovné a spravedlivé zacházení pro muže a ženy ze ZZÚ a rovněž emancipaci žen a rovné politické a ekonomické příležitosti pro ženy.

 

2. Cílem přidružení je chránit práva žen a dívek, zejména bojovat proti všem formám násilí.

 

3. Přidružení rovněž usiluje o podporu emancipace žen, zejména v jejich úloze aktérů udržitelného rozvoje a v ekonomickém a finančním prostředí.

 

Do všech iniciativ bude nutné začlenit genderové hledisko.

Pozměňovací návrh    50

Návrh rozhodnutí

Čl. 33 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podpory ZZÚ při definování a provádění politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

b)  podpory ZZÚ při definování a provádění politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy; a

Pozměňovací návrh    51

Návrh rozhodnutí

Čl. 33 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podpory zapojení ZZÚ do programu Erasmus+ a jejich přístupu k tomuto programu, prostřednictvím podporování a zvyšování mobility jeho potenciálních příjemců směrem ze ZZÚ a do nich;

Pozměňovací návrh    52

Návrh rozhodnutí

Čl. 38 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Scénická umění

Výtvarné umění

Pozměňovací návrh    53

Návrh rozhodnutí

Čl. 38 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci přidružení se spolupráce v oblasti scénického umění může týkat:

V rámci přidružení se spolupráce v oblasti výtvarného umění může týkat:

Pozměňovací návrh    54

Návrh rozhodnutí

Čl. 38 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  usnadňování intenzivnějších kontaktů mezi umělci věnujícími se scénické tvorbě prostřednictvím odborných výměn a přípravy, včetně účasti na konkurzech, rozvíjení sítí a podpory jejich vytváření;

a)  usnadňování intenzivnějších kontaktů mezi umělci věnujícími se výtvarnému umění prostřednictvím odborných výměn a přípravy, včetně účasti na konkurzech, rozvíjení sítí a podpory jejich vytváření prostřednictvím přiměřené finanční podpory;

Pozměňovací návrh    55

Návrh rozhodnutí

Čl. 38 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  propagace umělecké tvorby ZZÚ v Unii;

Pozměňovací návrh    56

Návrh rozhodnutí

Čl. 39 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rámci přidružení usiluje spolupráce v oblasti ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví a historických památek o podporu výměn poznatků a osvědčených postupů prostřednictvím:

V rámci přidružení usiluje spolupráce v oblasti ochrany hmotného i nehmotného kulturního dědictví a historických památek o podporu výměn poznatků a osvědčených postupů a o udržitelné využití potenciálu těchto míst prostřednictvím:

Pozměňovací návrh    57

Návrh rozhodnutí

Čl. 39 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  rozvíjení znalostí o hmotném a nehmotném kulturním dědictví ZZÚ a jeho ochrany a zhodnocování.

Pozměňovací návrh    58

Návrh rozhodnutí

Část II – kapitola 6 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU

Pozměňovací návrh    59

Návrh rozhodnutí

Článek -41 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek -41

 

Prosazování právního státu

 

1. Cílem přidružení je prostřednictvím dialogu a spolupráce mezi Unií a ZZÚ prosazovat zásady demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod, na nichž je založeno.

 

2. ZZÚ jakožto výspa Unie hrají vedoucí úlohu v šíření hodnot a zásad Evropské unie v příslušných regionech.

Pozměňovací návrh    60

Návrh rozhodnutí

Čl. 41 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Boj proti organizované trestné činnosti, obchodu s lidmi, pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí, terorismu a korupci

Boj proti organizované trestné činnosti, obchodu s lidmi, pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí, terorismu a korupci a předcházení těmto jevům

Pozměňovací návrh    61

Návrh rozhodnutí

Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Spolupráce v oblasti boje proti organizované trestné činnosti může v rámci přidružení zahrnovat:

1.  Spolupráce v oblasti boje proti organizované trestné činnosti a předcházení této činnosti může v rámci přidružení zahrnovat:

Pozměňovací návrh    62

Návrh rozhodnutí

Článek 42 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 42a

 

Sjednávání obchodních dohod se třetími zeměmi

 

Pokud u jednání o obchodní nebo rybolovné dohodě s třetími zeměmi hrozí, že může způsobit vážnou újmu regionální integraci nebo vážně poškodit citlivá odvětví ZZÚ, provede Komise posouzení dopadu, přičemž zohlední kumulativní dopad těchto dohod na ekonomiky ZZÚ. Po dokončení posouzení dopadu zašle Komise jeho výsledky Evropskému parlamentu, Radě a vládním a místním orgánům ZZÚ předtím, než budou dané mezinárodní dohody uzavřeny.

Pozměňovací návrh    63

Návrh rozhodnutí

Čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Cílem spolupráce související s obchodem je podporovat základní cíle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) a provádění Pařížské dohody. Může se také rozšířit a zahrnovat spolupráci související s obchodem v rámci jiných mnohostranných environmentálních dohod, jako je Úmluva o obchodu s ohroženými druhy.

2.  Cílem spolupráce související s obchodem je podporovat základní cíle Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), provádění Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje. Může se také rozšířit a zahrnovat spolupráci související s obchodem v rámci jiných mnohostranných environmentálních dohod, jako je Úmluva o obchodu s ohroženými druhy.

Pozměňovací návrh    64

Návrh rozhodnutí

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  podpory poskytované ZZÚ ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky, pokud mají významný negativní vliv na obchod nebo investice.

vypouští se

Pozměňovací návrh    65

Návrh rozhodnutí

Čl. 70 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Unie a ZZÚ v co největší míře zajistí, aby byly na jejich území zavedeny a uplatňovány mezinárodně dohodnuté normy pro regulaci a dohled v sektoru finančních služeb a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Takovými mezinárodně dohodnutými standardy jsou mimo jiné „Základní zásady pro účinný bankovní dohled“ Basilejského výboru pro bankovní dohled, „Základní zásady a metodika pojišťovnictví“ Mezinárodní asociace orgánů pro dozor v pojišťovnictví, „Cíle a principy regulace cenných papírů“ Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, „Dohoda o výměně informací o daňových záležitostech“ OECD, „Prohlášení o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely“ G20 a „Klíčové atributy účinných režimů řešení problémů pro finanční instituce“ Rady pro finanční stabilitu.

Unie a ZZÚ v co největší míře zajistí, aby byly na jejich území zavedeny a uplatňovány mezinárodně dohodnuté normy pro regulaci a dohled v sektoru finančních služeb a pro boj proti daňovým podvodům a únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Takovými mezinárodně dohodnutými standardy jsou mimo jiné „Základní zásady pro účinný bankovní dohled“ Basilejského výboru pro bankovní dohled, „Základní zásady a metodika pojišťovnictví“ Mezinárodní asociace orgánů pro dozor v pojišťovnictví, „Cíle a principy regulace cenných papírů“ Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, „Dohoda o výměně informací o daňových záležitostech“ OECD, „Prohlášení o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely“ G20 a „Klíčové atributy účinných režimů řešení problémů pro finanční instituce“ Rady pro finanční stabilitu nebo Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a její protokoly.

Pozměňovací návrh    66

Návrh rozhodnutí

Čl. 72 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytne přiměřené finanční zdroje a vhodnou technickou pomoc za účelem posílení kapacit ZZÚ pro tvorbu a provádění strategických a regulačních rámců;

a)  poskytne v rámci tohoto rozhodnutí přiměřené finanční zdroje a vhodnou technickou pomoc za účelem posílení kapacit ZZÚ pro tvorbu a provádění strategických a regulačních rámců;

Pozměňovací návrh    67

Návrh rozhodnutí

Čl. 72 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  poskytne dlouhodobé financování na podporu růstu soukromého sektoru;

b)  poskytne v rámci tohoto rozhodnutí dlouhodobé financování na podporu růstu soukromého sektoru;

Pozměňovací návrh    68

Návrh rozhodnutí

Čl. 72 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  v příslušných případech mohou na opatření stanovená v tomto rozhodnutí přispět jiné programy Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. Toto rozhodnutí může rovněž přispět na opatření stanovená v rámci jiných programů Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. V tomto případě pracovní program zahrnující tato opatření upřesní, který soubor pravidel se uplatní.

c)  poskytne dodatečné financování prostřednictvím jiných programů Unie umožňujících přispět na opatření stanovená v tomto rozhodnutí, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. V tomto případě pracovní program zahrnující tato opatření upřesní, který soubor pravidel se uplatní.

Pozměňovací návrh    69

Návrh rozhodnutí

Čl. 72 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto rozhodnutí může rovněž přispět na opatření stanovená v rámci jiných programů Unie, pokud tyto příspěvky nepokrývají tytéž náklady. V tomto případě pracovní program zahrnující tato opatření upřesní, který soubor pravidel se uplatní.

Pozměňovací návrh    70

Návrh rozhodnutí

Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Finanční krytí pro program na období 2021–2027 činí 500 000 000 EUR v běžných cenách.

1.  Finanční krytí pro program na období 2021–2027 činí 669 000 000 EUR v běžných cenách.

Pozměňovací návrh    71

Návrh rozhodnutí

Čl. 74 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  „programovatelnou podporou“ nevratná podpora přidělená ZZÚ na financování územních, regionálních nebo intraregionálních strategií a priorit vymezených v programových dokumentech;

a)  „programovatelnou podporou“ nevratná podpora přidělená ZZÚ na financování územních, regionálních nebo intraregionálních strategií a priorit případně vymezených v programových dokumentech;

Pozměňovací návrh    72

Návrh rozhodnutí

Čl. 74 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „intraregionálním přídělem“ částka v rámci regionálního přídělu přidělená jako programovatelná podpora na financování strategií a priorit intraregionální spolupráce týkajících se alespoň jedné ZZÚ a jednoho či více nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 SFEU a/nebo jednoho či více států AKT a/nebo jednoho či více států nebo území mimo AKT.

g)  „intraregionálním přídělem“ částka v rámci regionálního přídělu přidělená jako programovatelná podpora na financování strategií a priorit intraregionální spolupráce týkajících se subjektů uvedených v článku 82 tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    73

Návrh rozhodnutí

Článek 74 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 74a

 

Obecná zásada

 

Není-li v tomto rozhodnutí uvedeno jinak, provádí se finanční pomoc Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 2018/10461a („finanční nařízení“) a s cíli a zásadami tohoto rozhodnutí.

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Pozměňovací návrh    74

Návrh rozhodnutí

Čl. 75 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  se provádí s patřičným ohledem na zeměpisné, sociální a kulturní charakteristiky ZZÚ i na jejich specifický potenciál;

a)  se provádí s patřičným ohledem na demografické, zeměpisné, ekonomické a finanční, environmentální, sociální a kulturní charakteristiky ZZÚ i na jejich specifický potenciál;

Pozměňovací návrh    75

Návrh rozhodnutí

Čl. 75 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Finanční pomoc Unie může být poskytována prostřednictvím druhů financování uvedených ve finančním nařízení, a zejména prostřednictvím:

 

a) grantů;

 

b) veřejných zakázek na služby, dodávky nebo stavební práce;

 

c) rozpočtové podpory;

 

d) příspěvků do svěřeneckých fondů zřízených Komisí v souladu s článkem 234 finančního nařízení;

 

e) finančních nástrojů;

 

f) rozpočtových záruk;

 

g) smíšeného financování;

 

i) finanční pomoci;

 

j) placených externích odborníků.

 

V rámci programovatelné podpory má finanční pomoc Unie převážně formu rozpočtové podpory pro ZZÚ.

 

Finanční pomoc Unie může být rovněž poskytována, v souladu s finančním nařízením, formou příspěvků do mezinárodních, regionálních a vnitrostátních fondů, například těch, které byly založeny nebo jsou řízeny EIB, členskými státy nebo partnerskými zeměmi a regiony nebo mezinárodními organizacemi, s cílem získat pro společné financování více dárců, nebo do fondů zřízených jedním nebo více dárci za účelem společného provádění projektů.

 

Finanční pomoc Unie provádí Komise podle finančního nařízení přímo prostřednictvím útvarů Komise, delegací Unie a výkonných agentur, v rámci sdíleného řízení s členskými státy nebo nepřímo tak, že úkoly plnění rozpočtu pověří subjekty uvedené ve finančním nařízení. Tyto subjekty zajistí soudržnost s vnější politikou Unie a mohou pověřit úkoly plnění rozpočtu jiné subjekty za obdobných podmínek, jaké platí pro Komisi.

 

Financované akce mohou být prováděny souběžným nebo sdíleným spolufinancováním. V případě souběžného spolufinancování je akce rozdělena do několika zřetelně odlišitelných dílčích složek, z nichž každou financuje jiný partner takovým způsobem, že konečné použití finančních prostředků lze vždy identifikovat. V případě sdíleného spolufinancování sdílejí partneři celkové náklady na akci a zdroje se slučují takovým způsobem, že již není možné identifikovat zdroj prostředků financujících konkrétní činnost provedenou jako součást akce. V takovém případě musí být zveřejňování grantů a veřejných zakázek ex post, jak je stanoveno v článku 38 finančního nařízení, v souladu s případnými pravidly, kterými se řídí pověřený subjekt.

 

Na financování Unie se nevztahují zvláštní daně, cla ani poplatky a poskytnutí této pomoci nevede k jejich výběru.

Pozměňovací návrh    76

Návrh rozhodnutí

Článek 75 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 75a

 

Přenesené prostředky, roční splátky, prostředky na závazky, zpětné úhrady a příjmy vytvářené finančními nástroji

 

1.  Kromě ustanovení čl. 12 odst. 2 finančního nařízení se prostředky na závazky a na platby podle tohoto nařízení přenášejí automaticky a mohou být přiděleny na závazky do 31. prosince následujícího rozpočtového roku. Přenesené částky se prioritně použijí v následujícím rozpočtovém roce. Komise informuje Evropský parlament a Radu o přenesených prostředcích na závazky v souladu s čl. 12 odst. 6 finančního nařízení.

 

2.  Pro účely článku 15 finančního nařízení, jenž se týká opětovného poskytnutí prostředků, se prostředky na závazky odpovídající objemu, v jakém bylo přidělení prostředků na závazek zrušeno v důsledku úplného či částečného neuskutečnění akce podle tohoto nařízení, opětovně poskytnou ve prospěch původní rozpočtové položky. Má se za to, že odkazy na článek 15 finančního nařízení v čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, zahrnují odkaz na tento odstavec pro účely tohoto rozhodnutí.

 

3.  Rozpočtové závazky na akce trvající déle než jeden rozpočtový rok mohou být rozděleny na roční splátky v průběhu několika let v souladu s čl. 112 odst. 2 finančního nařízení.

 

Čl. 114 odst. 2 třetí pododstavec finančního nařízení se na tyto víceleté akce nevztahuje. Komise automaticky zruší kteroukoli část rozpočtového závazku na akci, která do 31. prosince pátého roku po roce, v němž byl rozpočtový závazek přijat, nebyla použita k předběžnému financování ani k provedení průběžných plateb nebo u níž nebyl předložen certifikovaný výkaz výdajů ani žádost o platbu.

 

Odstavec 2 tohoto článku se použije rovněž na roční splátky.

Pozměňovací návrh    77

Návrh rozhodnutí

Čl. 76 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  institucionální rozvoj, budování kapacit a integraci hledisek životního prostředí;

b)  institucionální rozvoj, budování kapacit a integraci hledisek životního prostředí, rovné postavení žen a mužů a řádnou správu věcí veřejných;

Pozměňovací návrh    78

Návrh rozhodnutí

Čl. 77 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Unie podpoří úsilí ZZÚ o získávání spolehlivých statistických údajů o těchto oblastech.

2.  Unie podpoří úsilí ZZÚ o získávání spolehlivých veřejně dostupných statistických údajů o těchto oblastech.

Pozměňovací návrh    79

Návrh rozhodnutí

Čl. 77 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Unie může ZZÚ podporovat v jejich úsilí o zlepšení srovnatelnosti jejich makroekonomických ukazatelů.

3.  Unie může ZZÚ podporovat v jejich úsilí o zlepšení srovnatelnosti jejich makroekonomických ukazatelů zejména usnadněním analýz HDP ZZÚ s paritou kupní síly, pokud jsou k dispozici.

Pozměňovací návrh    80

Návrh rozhodnutí

Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Z podnětu Komise může financování Unií pokrýt výdaje na provádění tohoto rozhodnutí a na dosažení jeho cílů, včetně administrativní podpory spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, kontrolními auditorskými a hodnotícími činnostmi nezbytnými pro provádění, jakož i výdaje v ústředí a v delegacích Unie na administrativní podporu potřebnou pro program a k řízení operací financovaných podle tohoto rozhodnutí, včetně informačních a komunikačních kampaní a systémů informačních technologií na úrovni organizace.

1.  Z podnětu Komise může financování Unií pokrýt výdaje na provádění tohoto rozhodnutí a na dosažení jeho cílů, včetně administrativní podpory spojené s přípravnými, návaznými, monitorovacími, kontrolními auditorskými a hodnotícími činnostmi nezbytnými pro provádění.

Pozměňovací návrh    81

Návrh rozhodnutí

Článek 79

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 79

vypouští se

Obecná zásada

 

Není-li v tomto rozhodnutí uvedeno jinak, provádí se finanční pomoc Unie v souladu s cíli a zásadami tohoto rozhodnutí, finančním nařízením a [nařízením o NDICI], a to zejména s hlavou II kapitolou I s výjimkou článku 13, čl. 14 odst. 1 a 4, článku 15, kapitolou III s výjimkou čl. 21 odst. 1, odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 a kapitolou V s výjimkou čl. 31 odst. 1, 4, 6 a 9 a čl. 32 odst. 3. Postup stanovený v článku 80 tohoto rozhodnutí se nevztahuje na případy uvedené v čl. 21 odst. 2 písm. c) [nařízení o NDICI].

 

Pozměňovací návrh    82

Návrh rozhodnutí

Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 79a

 

Schvalování programových dokumentů

 

1.  Orgány ZZÚ v rámci partnerství přebírají odpovědnost za vytváření a přijímání odvětvových politik v hlavních oblastech spolupráce uvedených v části II tohoto rozhodnutí a zajišťují také odpovídající následná opatření.

 

Na tomto základě každá ZZÚ připraví a předloží programový dokument pro udržitelný rozvoj svého území. Cílem tohoto programového dokumentu je poskytovat soudržný rámec pro spolupráci mezi Unií a ZZÚ, který je v souladu s celkovým účelem a oblastí působnosti, cíli, zásadami a politikami Unie.

 

Každý programový dokument zahrnuje:

 

– stručnou prezentaci politické, hospodářské, sociální, kulturní a environmentální situace ZZÚ;

 

– stručný popis strategie udržitelného rozvoje (Agenda 2030) ZZÚ, v níž jsou stanoveny priority pro ZZÚ a způsob, jakým hodlá přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje;

 

– prioritní oblasti zvolené pro financování z prostředků Unie;

 

– specifické cíle;

 

– očekávané výsledky;

 

– jasné a konkrétní ukazatele výkonnosti;

 

– orientační finanční příděly, a to jak celkové, tak i pro jednotlivé prioritní oblasti;

 

– orientační harmonogram.

 

2.  Programový dokument vychází ze zkušeností a osvědčených postupů a je založen na konzultacích a dialogu s občanskou společností, místními orgány a dalšími aktéry s cílem zaručit, aby byli dostatečně zapojeni a aby orientační programový dokument následně přijali za svůj.

 

3.  Návrh programového dokumentu mezi sebou konzultují orgány každé ZZÚ, členský stát, s nímž je tato ZZÚ spojena, a Komise. Finalizaci programového dokumentu provedou orgány ZZÚ. Komise v pokynech určených pro ZZÚ upřesní pravidla programování, aby bylo možné programové dokumenty rychle schvalovat.

 

4.  Po jeho dokončení Komise programový dokument posoudí a rozhodne, zda odpovídá cílům tohoto rozhodnutí, zda je v souladu s příslušnými politikami Unie a zda obsahuje všechny prvky požadované za účelem přijetí ročního rozhodnutí o financování. Pro účely tohoto posouzení poskytnou orgány ZZÚ veškeré nezbytné informace, včetně výsledků případných studií proveditelnosti.

 

5.  Programový dokument se schvaluje přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 5 tohoto rozhodnutí.

 

Tento postup se rovněž použije pro zásadní přezkumy, v jejichž důsledku dojde k výrazné změně strategie nebo programování.

 

Přezkumný postup se nepoužije pro méně podstatné změny programového dokumentu, kterými se například provádějí technické úpravy, přerozdělují finanční prostředky v rámci orientačních přídělů na jednotlivé prioritní oblasti nebo se zvyšuje či snižuje objem počátečního orientačního přídělu o méně než 20 %, a to za předpokladu, že tyto změny nemají vliv na prioritní oblasti a cíle stanovené v orientačním programovém dokumentu. Takové nikoli podstatné změny sdělí Komise do jednoho měsíce od přijetí příslušného rozhodnutí Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    83

Návrh rozhodnutí

Článek 79 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 79b

 

Akční plány a opatření

 

1.  Komise přijme roční nebo víceleté akční plány nebo opatření. Opatření mohou mít formu jednotlivých opatření, zvláštních opatření, podpůrných opatření nebo mimořádných opatření pomoci. Akční plány a opatření stanoví pro každou akci sledované cíle, očekávané výsledky a hlavní činnosti, způsoby provádění, rozpočet a veškeré příslušné výdaje na podporu.

 

2.  Akční plány jsou založeny na programových dokumentech.

 

3.  Akční plány a opatření se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 5 tohoto rozhodnutí. Postup uvedený v odstavci 1 se nevyžaduje v případě:

 

a) akčních plánů, jednotlivých opatření a podpůrných opatření, u nichž financování z prostředků Unie nepřekračuje 10 000 000 EUR;

 

b) technických změn, pokud tyto změny nemají podstatný vliv na cíle dotčeného akčního plánu nebo opatření, jako jsou:

 

i) změna způsobu provádění;

 

ii) přerozdělení prostředků mezi různé akce uvedené ve stejném akčním plánu;

 

iii) zvýšení či snížení rozpočtu akčních plánů a opatření nejvýše o 20 % původního rozpočtu, přičemž jejich rozpočet nepřekročí 10 000 000 EUR.

 

V případě víceletých akčních plánů a opatření se finanční limity uvedené v odst. 3 písm. a) a b) bodě iii) uplatňují každoročně. Akční plány a opatření přijaté podle tohoto odstavce, s výjimkou mimořádných opatření pomoci a technických změn, se sdělují Evropskému parlamentu a členským státům ve lhůtě jednoho měsíce od jejich přijetí.

 

4.  Před přijetím nebo prodloužením mimořádných opatření pomoci nepřekračujících 20 000 000 EUR informuje Komise Radu o jejich povaze a cílech a předpokládaných finančních částkách. Komise informuje Radu dříve, než přistoupí k zásadním změnám mimořádných opatření pomoci, která již byla přijata. V zájmu soudržnosti vnější činnosti Unie zohlední Komise strategický přístup přijatý Radou v rámci příslušné politiky, a to při plánování i následném provádění těchto opatření. Komise včas řádně informuje Evropský parlament o plánování a provádění mimořádných opatření pomoci podle tohoto článku, mimo jiné o plánovaných finančních částkách, a rovněž informuje Evropský parlament o zásadních změnách nebo prodlouženích této pomoci.

 

5.  V případě náležitě opodstatněných závažných a naléhavých důvodů, jako jsou krize, včetně přírodních nebo člověkem způsobených katastrof, nebo bezprostředního ohrožení demokracie, právního státu, lidských práv nebo základních svobod, může Komise přijmout akční plány a opatření nebo změny existujících akčních plánů a opatření v souladu s postupem uvedeným v čl. 88 odst. 5.

Pozměňovací návrh    84

Návrh rozhodnutí

Článek 80

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 80

vypouští se

Přijímání víceletých orientačních programů, akčních plánů a opatření

 

Komise přijímá na základě tohoto rozhodnutí víceleté orientační programy uvedené v článku 12 [nařízení o NDICI], ve formě „jednotných programových dokumentů“, s odpovídajícími akčními plány a opatřeními uvedenými v článku 19 [nařízení o NDICI] přezkumným postupem podle čl. 88 odst. 5 tohoto rozhodnutí. Tento postup se vztahuje rovněž na přezkumy uvedené v čl. 14 odst. 3 [nařízení NDICI], v jejichž důsledku dochází k podstatné změně obsahu víceletého orientačního programu.

 

V případě Grónska mohou být akční plány a opatření uvedené v článku 19 [nařízení o NDICI] přijímány odděleně od víceletých orientačních programů.

 

Pozměňovací návrh    85

Návrh rozhodnutí

Čl. 81 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  K získání finanční podpory podle tohoto rozhodnutí jsou způsobilé orgány veřejné správy ZZÚ.

1.  K získání finanční podpory podle tohoto rozhodnutí jsou způsobilé orgány veřejné správy všech ZZÚ.

Pozměňovací návrh    86

Návrh rozhodnutí

Čl. 81 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  aktéři decentralizované spolupráce a ostatní nestátní aktéři ze ZZÚ a z Unie s cílem umožnit jim provádět hospodářské, kulturní, sociální a vzdělávací projekty a programy v ZZÚ v rámci decentralizované spolupráce uvedené v článku 12 tohoto rozhodnutí.

e)  aktéři decentralizované spolupráce a ostatní nestátní aktéři ze ZZÚ a z Unie s cílem umožnit jim provádět hospodářské, environmentální, kulturní, sociální a vzdělávací projekty a programy v ZZÚ v rámci decentralizované spolupráce uvedené v článku 12 tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    87

Návrh rozhodnutí

Čl. 82 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  jeden či více regionálních subjektů, jichž jsou ZZÚ členy;

iii)  jeden či více regionálních subjektů nebo sdružení, jichž jsou ZZÚ členy;

Pozměňovací návrh    88

Návrh rozhodnutí

Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Fyzické osoby ze ZZÚ podle definice v článku 50, a případně i příslušné veřejné a/nebo soukromé instituce a orgány v ZZÚ jsou způsobilé k účasti v programech Unie a k získání finančních prostředků z těchto programů, s výhradou pravidel a cílů těchto programů a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je ZZÚ spojena.

1.  Fyzické osoby ze ZZÚ podle definice v článku 50, a případně i příslušné veřejné a/nebo soukromé instituce a orgány v ZZÚ jsou způsobilé k účasti ve všech programech EU, včetně Fondu solidarity Evropské unie, a k získání finančních prostředků z těchto programů, s výhradou pravidel a cílů těchto programů a případných režimů použitelných na členský stát, s nímž je ZZÚ spojena.

Pozměňovací návrh    89

Návrh rozhodnutí

Čl. 83 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise v případě potřeby stanoví zvláštní opatření, která zajistí účinný a efektivní přístup ZZÚ ke všem programům a nástrojům spolupráce Unie s třetími zeměmi.

 

Komise navíc zajistí transparentnost informací a zviditelnění výzev k předkládání návrhů v rámci různých programů Unie prostřednictvím aktualizovaného portálu věnovaného ZZÚ.

Pozměňovací návrh    90

Návrh rozhodnutí

Čl. 83 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Počínaje rokem 2022 podávají ZZÚ jednou ročně Komisi zprávu o této účasti v programech Unie.

3.  Komise na základě informací od ZZÚ vypracuje jednou ročně zprávu o účasti ZZÚ v programech Unie.

Pozměňovací návrh    91

Návrh rozhodnutí

Čl. 86 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění tohoto rozhodnutí při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87, pokud jde o změnu článku 3 přílohy I za účelem přezkumu nebo doplnění ukazatelů, je-li to považováno za nezbytné, a doplnění tohoto rozhodnutí o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení.

Za účelem zajištění účinného posouzení pokroku dosaženého v provádění tohoto rozhodnutí při plnění jeho cílů je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem stanovení ukazatelů výkonnosti dle článku 3 přílohy I nebo jejich přezkumu či doplnění, je-li to považováno za nezbytné, a doplnění tohoto rozhodnutí o ustanovení týkající se zavedení rámce pro monitorování a hodnocení.

Pozměňovací návrh    92

Návrh rozhodnutí

Čl. 87 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 86 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. ledna 2021. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 86 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. ledna 2021. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období. Rada o svém rozhodnutí informuje Evropský parlament.

Pozměňovací návrh    93

Návrh rozhodnutí

Čl. 87 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí Radě a Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    94

Návrh rozhodnutí

Čl. 87 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 86 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 86 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. Pokud Rada hodlá vznést námitku, informuje Evropský parlament v přiměřené lhůtě před tím, než přijme konečné rozhodnutí, přičemž uvede, proti kterému aktu v přenesené pravomoci hodlá námitku vznést, a důvody této námitky.

Pozměňovací návrh    95

Návrh rozhodnutí

Čl. 90 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto rozhodnutí se uplatňuje v souladu s rozhodnutím Rady 2010/427/EU46.

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajišťuje jednotu, soudržnost a účinnost vnější činnosti Unie, a tím celkovou politickou koordinaci vnější činnosti Unie.

__________________

 

46 Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).

 

Pozměňovací návrh    96

Návrh rozhodnutí

Čl. 92 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Použije se ode dne 1. ledna 2021 a platnost skončí 31. prosince 2027.

Pozměňovací návrh    97

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 1 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pro účely tohoto rozhodnutí se celková částka finanční pomoci Unie ve výši 500 000 000 EUR v běžných cenách na sedmileté období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 rozdělí následovně:

1.  Pro účely tohoto rozhodnutí se celková částka finanční pomoci Unie ve výši 669 000 000 EUR v běžných cenách na sedmileté období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2027 rozdělí následovně:

Pozměňovací návrh    98

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 1 – bod 1 – bod a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  159 000 000 EUR ve formě grantů na dvoustrannou programovatelnou podporu dlouhodobého rozvoje ZZÚ kromě Grónska, zejména na financování iniciativ uvedených v programovém dokumentu. Tato částka se přidělí na základě potřeb a výkonnosti ZZÚ podle těchto kritérií: programový dokument v příslušných případech odpovídajícím způsobem věnuje zvláštní pozornost opatřením zaměřeným na posilování správy věcí veřejných a kapacit institucí v přijímajících ZZÚ a případnému harmonogramu zamýšlených opatření. Přidělení této částky zohledňuje počet obyvatel, výši hrubého domácího produktu (HDP), výši předchozích přídělů a omezení zapříčiněná zeměpisnou izolací ZZÚ, jak je uvedeno v článku 9 tohoto rozhodnutí.

a)  81% ve formě grantů na dvoustrannou programovatelnou podporu dlouhodobého rozvoje všech ZZÚ, zejména na financování iniciativ uvedených v programovém dokumentu.

 

Tato částka se přidělí na základě potřeb a výkonnosti ZZÚ podle těchto kritérií: počet obyvatel, výše hrubého domácího produktu (HDP) prostřednictvím HDP vyjádřeného v paritě kupní síly, je-li k dispozici, výše předchozích přídělů a omezení zapříčiněná zeměpisnou izolací ZZÚ, jak je uvedeno v článku 9 tohoto rozhodnutí, nízká úroveň rozvoje ZZÚ uvedených v novém článku 9a tohoto rozhodnutí, velikost území a otázky klimatu a životního prostředí.

 

4 % pro Arubu

 

1,5 % pro Bonaire

 

5 % pro Curaçao

 

48 % pro Grónsko

 

10,75 % pro Novou Kaledonii

 

10,85 % pro Francouzskou Polynésii

 

1,2 % pro Sabu

 

2 % pro Svatého Bartoloměje

 

0,8 % pro Sint Eustatius,

 

7,5 % pro Saint-Pierre a Miquelon

 

2,5 % pro Sint Maarten

 

0,4 % pro Francouzská jižní a antarktická území

 

5,5 % pro Wallis a Futunu

Pozměňovací návrh    99

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 1 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  225 000 000 EUR ve formě grantů na bilaterální programovatelnou podporu dlouhodobého rozvoje Grónska, zejména na financování iniciativ uvedených v programovém dokumentu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    100

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 1 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  81 000 000 EUR se přidělí na podporu regionálních programů ZZÚ, z čehož 15 000 000 EUR by mohlo jít na podporu intraregionálních operací, přičemž Grónsko je způsobilé pouze pro intraregionální operace. Tato spolupráce bude provedena v koordinaci s článkem 7 tohoto rozhodnutí, a to s přihlédnutím k oblastem společného zájmu uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí a na základě konzultací v rámci instancí partnerství EU-ZZÚ uvedených v článku 14 tohoto rozhodnutí. Mělo by se usilovat o koordinaci s jinými příslušnými finančními programy a nástroji Unie a zejména s nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU.

c)  12 % se přidělí na podporu regionálních programů ZZÚ, z čehož 30 000 000 EUR by mohlo jít na podporu intraregionálních operací, přičemž Grónsko je způsobilé pouze pro intraregionální operace. Tato spolupráce bude provedena v koordinaci s článkem 7 tohoto rozhodnutí, a to s přihlédnutím k oblastem společného zájmu uvedeným v článku 5 tohoto rozhodnutí a na základě konzultací v rámci instancí partnerství EU-ZZÚ uvedených v článku 14 tohoto rozhodnutí. Mělo by se usilovat o koordinaci s jinými příslušnými finančními programy a nástroji Unie a zejména s nejvzdálenějšími regiony uvedenými v článku 349 SFEU.

Pozměňovací návrh    101

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 1 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  22 000 000 EUR na studie nebo opatření technické pomoci pro všechny ZZÚ včetně Grónska v souladu s čl. 78 tohoto rozhodnutí49.

d)  3,5 % na studie nebo opatření technické pomoci pro všechny ZZÚ včetně Grónska v souladu s čl. 78 tohoto rozhodnutí.

__________________

 

49 9 725 000 EUR z této částky je vyhrazeno pro Komisi, aby z nich pokrývala technickou a/nebo správní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU, nepřímého výzkumu, přímého výzkumu.

 

Pozměňovací návrh    102

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 1 – bod 1 – písm. e – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  13 000 000 EUR do nepřidělených prostředků pro všechny ZZÚ včetně Grónska mimo jiné na:

e)  3,5 % do nepřidělených prostředků pro všechny ZZÚ včetně Grónska mimo jiné na:

Pozměňovací návrh    103

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Po provedení přezkumu může Komise rozhodnout o přidělení jakýchkoli nepřidělených prostředků uvedených v tomto článku.

2.  Po přezkumu provedeném před rokem 2025 může Komise po konzultaci s členskými státy a Evropským parlamentem rozhodnout o přidělení jakýchkoli nepřidělených prostředků uvedených v tomto článku.

Pozměňovací návrh    104

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dosažení cílů stanovených v čl. 3 odst. 5 tohoto rozhodnutí se bude měřit na základě:

V souladu s cíli udržitelného rozvoje bude podle postupu stanoveného v článku 86 vypracován seznam klíčových výkonnostních ukazatelů, který pomůže posoudit, do jaké míry Unie přispěla k dosažení cílů stanovených v čl. 3 odst. 5 tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh    105

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 3 – pododstavec 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  u ZZÚ kromě Grónska vývozu zboží a služeb jako % HDP a celkových příjmů státního rozpočtu jako % HDP;

vypouští se

Pozměňovací návrh    106

Návrh rozhodnutí

Příloha I – čl. 3 – pododstavec – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  u Grónska vývozu zboží a služeb jako % HDP a procentuálního podílu odvětví rybolovu na celkovém vývozu.

vypouští se


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zámořské země a území (ZZÚ) jsou k Evropské unii (EU) přidruženy od vstupu v platnost Římské smlouvy.

V současnosti jde o 25 ZZÚ nacházejících se v regionech Atlantiku, Antarktidy, Karibského moře, Indického oceánu a Tichomoří. Jsou závislé na čtyřech členských státech EU: Dánsku, Francii, Spojeném království a Nizozemsku.

Obecně se ZZÚ těší rozsáhlé autonomii v oblastech jako hospodářské záležitosti, trh práce, veřejné zdraví, vnitřní věci, cla a další oblasti. Obrana a zahraniční věci zpravidla zůstávají v pravomoci členských států. ZZÚ nejsou součástí celního území Unie a leží mimo vnitřní trh. Právní předpisy Unie se proto neuplatňují. Nicméně obyvatelé ZZÚ mají evropské občanství, neboť jsou státními příslušníky členských států Evropské unie, se kterými jsou jejich země či území ústavně spojeny.

Současným rámcem, který se na těchto 25 ZZÚ vztahuje, je rozhodnutí 2013/755/EU o přidružení zámoří ze dne 25. listopadu 2013, které nastiňuje zvláštní vztahy, které ZZÚ mají s Evropskou unií „jakožto členové evropské rodiny“, a specifický právní rámec, který se na ně vztahuje.

Hlavním finančním zdrojem stávajícího rozhodnutí o přidružení zámoří je 11. Evropský rozvojový fond (ERF), jenž se vztahuje na programování a financování územních a regionální programů pro ZZÚ s výjimkou Grónska, na které se vztahuje specifické rozhodnutí financované z rozpočtu EU.

Vzhledem k vystoupení Spojeného království Velké Británie z Evropské unie od 29. března 2019 a víceletému finančnímu rámci na období 2021–2027 navrhla Komise dne 14. června 2018 nové rozhodnutí o přidružení zámoří pro Unii s 27 členskými státy. Týká se tedy 13 ZZÚ připojených ke třem členským státům: Dánsku, Francii a Nizozemsku.

Toto nové rozhodnutí o přidružení zámoří slučuje současné rozhodnutí o přidružení zámoří a rozhodnutí o Grónsku, které mají obě jako právní základ článek 203 SFEU. Nový návrh rozhodnutí o přidružení navíc začleňuje finance přidělené ZZÚ do rozpočtu a přiděluje finance ve výši 500 milionů EUR z nového rozpočtového okruhu „Sousedství a svět“.

Zpravodaj velmi vítá nový návrh na rozhodnutí o přidružení zámoří, jelikož reaguje na žádosti Parlamentu o jednotný systém pro všechny ZZÚ, jakož i o finanční nástroj specifický pro ZZÚ, který bude součástí rozpočtu Evropské unie

Zpravodaj by rád poděkoval Komisi za vysoce kvalitní práci, kterou učinila pro zjednodušení a soudržnost právního rámce platného pro ZZÚ, pro posílení jednotnosti řízení a pro zajištění větší viditelnosti ZZÚ jako skupiny

Zpravodaj si nicméně přeje, aby nové rozhodnutí o přidružení zámoří vzalo v návaznosti na výměnu názorů s občanskou společností a zástupci ZZÚ v úvahu následující skutečnosti:

1. Posílení politického dialogu mezi ZZÚ a EU

Je důležité posílit politický rozměr přidružení mezi EU a ZZÚ. Na úrovni správy se jedná o účast předsednictví Rady a Evropského parlamentu na diskusních fórech, a zejména na každoročním fóru ZZÚ / EU a o posílení role Evropského parlamentu v partnerství obecně.

Zpravodaj se dále domnívá, že je nutný intenzivnější dialog mezi EU a ZZÚ o otázkách týkajících se spolupráce a regionální integrace. Zpravodaj kromě úzkého dialogu o otázkách Arktidy, který je stanoven v článku 13 nového rozhodnutí o přidružení zámoří, vyzývá Unii, aby zvýšila svou přítomnost v karibských a tichomořských oblastech a při definování a provádění regionálních strategií se opírala o své ZZÚ. Tento postoj odpovídá postojům Evropského parlamentu k budoucnosti dohody z Cotonou a potřebě posílit strategické dialogy se všemi třemi regiony, včetně Karibiku a Tichomoří, v nichž se ZZÚ nacházejí.

2. Nástroj upravený dle zvláštností ZZÚ s přizpůsobenými programovacími pravidly

Zpravodaj vítá návrh Komise na vytvoření zvláštního nástroje pro ZZÚ, který umožní lepší zohlednění jejich specifik.

Kvůli odkazu na pravidla podle návrhu nařízení, kterým se stanoví nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), které ale zároveň poskytuje mnoho výjimek, je však nesrozumitelný a nesplňuje cíle transparentnosti a zjednodušení dle interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Zpravodaj proto žádá, aby byla pravidla pro programování přímo začleněna do nařízení o přidružení zámoří, a to převzetím pravidel navržených v NDICI, která by byla použitelná pro ZZÚ, a připomenutím zásady, že finanční nařízení se použije, není-li v nařízení o přidružení zámoří stanoveno jinak.

V legislativním návrhu by také měly být připomenuty a zohledněny omezené správní a lidské zdroje ZZÚ.

3. Lepší rozdělení prostředků mezi ZZÚ na základě jasných kritérií pro větší transparentnost a větší demokratickou kontrolu

Příloha 1 nařízení o přidružení zámoří stanoví rozdělení částky finanční pomoci ve výši 500 milionů následovně: 225 milionů pro Grónsko, 159 milionů pro ostatních 12 ZZÚ, 81 milionů na regionální spolupráci, 22 milionů na technickou pomoc a 13 milionů nepřidělených prostředků.

Zpravodaj navrhované rozdělení ostře kritizuje. Evropský parlament, jakožto orgán se společnou rozpočtovou pravomocí a garant správného využívání veřejných prostředků, se opakovaně vyjádřil k potřebě kontroly finančních prostředků z evropského rozpočtu.

Zpravodaj podporuje postoj, který vyjádřil Evropský parlament, ohledně celkové částky, která má být přidělena ZZÚ v rámci příštího víceletého finančního rámce, tj. 669 milionů EUR namísto 500 milionů navrhovaných Komisí.

Zpravodaj navrhuje následující obecné rozdělení:

•  81 % na územní spolupráci,

•  12 % na regionální spolupráci, z toho 30 000 000 na podporu intraregionálních operací,

•  3,5 % na technickou pomoc,

•  3,5 % nepřidělených prostředků.

Zpravodaj kritizuje rozdělení navrhované v rozhodnutí o přidružení zámoří mezi ZZÚ, neboť návrh podle něj není založen na objektivních a transparentních kritériích.

Zpravodaj žádá, aby byly upřesněny prostředky přidělené jednotlivým ZZÚ, a nikoliv pouze Grónsku. Upozorňuje na skutečnost, že pro územní financování je způsobilých 13 ZZÚ.

Navrhuje, aby orientační částka finančních prostředků přidělených jednotlivým ZZÚ byla vyjádřena v procentech, aby nedošlo k předjímání konečné úrovně rozpočtu přiděleného ZZÚ v rozhodnutí o přidružení zámoří.

Navrhované rozdělení zohledňuje následující objektivní prvky: počet obyvatel, výše hrubého domácího produktu (HDP) prostřednictvím HDP vyjádřeného v paritě kupní síly, je-li k dispozici, izolace ZZÚ (dle článku 9 rozhodnutí o přidružení zámoří), úroveň rozvoje (doplnění nového článku 9a do rozhodnutí o přidružení zámoří), velikost území a klimatická a environmentální situace.

4. Podrobné specifické cíle a vhodné ukazatele

Zpravodaj chce, aby byly v článku 3 lépe vyjádřeny specifické cíle přidružení, aby Komise mohla stanovit vhodné ukazatele v souladu s postupem stanoveným v článku 86 – akt v přenesené pravomoci.

Zpravodaj uvádí čtyři konkrétní cíle, které berou v úvahu zvláštní situaci Grónska:

1)  podporovat ZZÚ a spolupracovat s nimi při řešení jejich největších problémů, včetně vzdělání v případě Grónska,

2)  posílit odolnost ZZÚ omezováním jejich ekonomické a environmentální zranitelnosti

3)  zlepšit konkurenceschopnost ZZÚ,

4)  podporovat spolupráci ZZÚ s dalšími partnery.

5. Účinná účast ZZÚ na programech Unie

Články 72 a 83 stanoví, že ZZÚ mají prostřednictvím účasti v programech Unie rovněž přístup k dalším finančním prostředkům.

Zpravodaj se domnívá, že pro zajištění účinné účasti by Komise měla v případě potřeby předvídat konkrétní opatření k zajištění účasti ZZÚ v programech Unie a usnadnit jejich přístup vytvořením aktualizovaného portálu věnovaného ZZÚ.

6. Zohlednění cílů udržitelného rozvoje, rovného postavení žen a mužů a životního prostředí

Vzhledem k bohaté biologické rozmanitosti ZZÚ a jejich vysokému vystavení účinkům změny klimatu musí EU podporovat ZZÚ při ochraně biologické rozmanitosti a přizpůsobování se změně klimatu.

Finanční krytí programu na cíle v oblasti klimatu by se proto mělo zvýšit na 30 % a měl by být uveden odkaz na pařížské dohody.

Stejně tak by se v rámci nového rozhodnutí o přidružení zámoří měla lépe vyjasnit otázka rovnosti žen a mužů, zákazu diskriminace a souladu s cíli udržitelného rozvoje.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

Referenční údaje

COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Datum konzultace s EP

16.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

10.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

10.9.2018

EMPL

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

PECH

10.9.2018

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

28.6.2018

EMPL

12.7.2018

ENVI

21.6.2018

PECH

11.7.2018

Zpravodajové

       Datum jmenování

Maurice Ponga

10.8.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

24.9.2018

20.11.2018

 

 

Datum přijetí

13.12.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

Datum předložení

20.12.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí