JELENTÉS az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról (tengerentúli társulási határozat) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

20.12.2018 - (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)) - *

Fejlesztési Bizottság
Előadó: Maurice Ponga


Eljárás : 2018/0244(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0480/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0480/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(tengerentúli társulási határozat)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0461),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0379/2018),

-  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0480/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezen új határozatnak hangsúlyoznia kell a Grönlanddal folytatott együttműködés sajátosságait, például az Unió, Grönland és Dánia közötti szoros és tartós kapcsolatok fenntartására irányuló célkitűzést, Grönland geostratégiai helyzetének elismerését, Grönland és az Unió közötti szakpolitikai párbeszéd fontosságát, az Unió és Grönland közötti halászati partnerségi megállapodás meglétét és az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos kérdéseket érintő potenciális együttműködést. A határozatnak reagálnia kell a globális kihívásokra, lehetővé téve proaktív menetrend kidolgozását és a közös érdekek követését, különösen az éghajlatváltozásnak az emberi tevékenységre és a környezetre gyakorolt egyre növekvő hatása, a tengeri szállítás, a természeti erőforrások – ideértve a nyersanyagokat és halállományokat is –, valamint a kutatás és innováció tekintetében.

(6)  Ezen új határozatnak hangsúlyoznia kell a Grönlanddal folytatott együttműködés sajátosságait. A Tanács 2003-ban úgy döntött, hogy 2006 után átfogó, fenntartható fejlődési célú partnerségre alapozza az Unió és Grönland közötti jövőbeli kapcsolatokat, amely az ilyen megállapodások általános szabályai és elvei szerint tárgyalt különleges halászati megállapodást is magában foglal. Az egyrészről az Európai Unió, másrészről pedig Grönland kormánya és Dánia kormánya által 2015. március 29-én Brüsszelben aláírt, az Európai Unió és Grönland közötti kapcsolatokról szóló közös nyilatkozat emlékeztetett az Unió és Grönland közötti történelmi, politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokra, valamint hangsúlyozta a kölcsönös érdekeken alapuló kapcsolatok és együttműködés megerősítésének szükségességét. Az új határozat alapján létrehozott partnerségnek törekednie kell az Unió, Grönland és Dánia közötti szoros és tartós kapcsolatok fenntartására, és lehetővé kell tennie a globális kihívások kezelését a dinamikus menetrend kialakításával és a kölcsönös érdekek felkutatásával. A határozatnak hangsúlyoznia kell a Grönlanddal való együttműködés jellemzőit, beleértve Grönland geostratégiai helyzetének elismerését, Grönland és az Unió közötti politikai párbeszéd fontosságát, az Unió és Grönland közötti halászati partnerségi megállapodás meglétét és az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos kérdéseket érintő potenciális együttműködést. A határozatnak figyelembe kell vennie a különösen az éghajlatváltozásnak az emberi tevékenységre és a környezetre gyakorolt egyre növekvő hatását, a tengeri szállítást, a természeti erőforrásokat – ideértve a nyersanyagokat és halállományokat is –, valamint a kutatást és innovációt.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Figyelemmel az éghajlatváltozás okozta problémáknak a Párizsi Megállapodás és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai kapcsán tett uniós kötelezettségvállalások szerinti kezelésének fontosságára, e program hozzájárul majd az éghajlati szempontok uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetés kiadásainak 25 %-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. Az e program keretében végrehajtott intézkedések várhatóan 20 %-kal járulnak hozzá a program éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. A vonatkozó tevékenységeket a program végrehajtása során azonosítják és újból értékelik a program félidős értékelésével és felülvizsgálati eljárásaival összefüggésben.

(16)  Figyelemmel az éghajlatváltozás okozta problémáknak a Párizsi Megállapodás és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai kapcsán tett uniós kötelezettségvállalások szerinti kezelésének fontosságára, e program hozzájárul majd az éghajlati szempontok uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetés kiadásainak 25%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. Az e program keretében végrehajtott intézkedések várhatóan 30%-kal járulnak hozzá a program éghajlat-politikai célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. A vonatkozó tevékenységeket a program végrehajtása során azonosítják és újból értékelik a program félidős értékelésével és felülvizsgálati eljárásaival összefüggésben.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az Unió és a TOT-ok elismerik az oktatás és a szakképzés által a TOT-ok fenntartható fejlődésének katalizátoraként betöltött szerep fontosságát.

(18)  Az Unió és a TOT-ok elismerik az oktatás és a szakképzés által a TOT-ok fenntartható fejlődésének katalizátoraként betöltött szerep fontosságát, különösen azokon a területeken, ahol a lakosság általános képzettségi szintje alacsonynak mondható.

Módosítás    4

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Unió és a TOT-ok közötti társulásnak figyelembe kell vennie a TOT-ok kulturális sokszínűségét és identitását, valamint hozzá kell járulnia annak megőrzéséhez.

(19)  Az Unió és a TOT-ok közötti társulásnak figyelembe kell vennie a TOT-ok kulturális sokszínűségét és identitását, valamint hozzá kell járulnia annak megőrzéséhez. Külön figyelmet kell fordítania a TOT-ok őslakosainak jogaira is, valamint hozzá kell járulnia e jogok előmozdításához és tiszteletben tartásához.

Módosítás    5

Határozatra irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az Unió és a TOT-ok közötti kereskedelemnek és kereskedelemmel kapcsolatos együttműködésnek hozzá kell járulnia a fenntartható gazdasági fejlődés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem célkitűzéséhez.

(20)  Az Unió és a TOT-ok közötti kereskedelemnek és kereskedelemmel kapcsolatos együttműködésnek hozzá kell járulnia a fenntartható gazdasági fejlődés, a társadalmi fejlődés és a környezetvédelem célkitűzéséhez, a fenntartható fejlesztési célok mintájára.

Módosítás    6

Határozatra irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  E határozat rugalmasabb származási szabályokat biztosít, ideértve a származási kumuláció új lehetőségeit is. A kumulációt nem csak a TOT-okkal és a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokkal kell lehetővé tenni, hanem bizonyos feltételek mellett olyan országokból származó termékekre vonatkozóan is, amelyekkel az Unió szabadkereskedelmi megállapodást tart fenn, és – ugyancsak bizonyos feltételekre figyelemmel – olyan termékekre is, amelyek vám- és kvótamentesen lépnek be az Unióba az Unió általános preferenciarendszere keretében. E feltételekre a kereskedelem kijátszásának elkerülése, valamint a kumulációs megállapodások megfelelő működésének biztosítása érdekében van szükség.

(21)  E határozat rugalmasabb származási szabályokat biztosít, ideértve a származási kumuláció új lehetőségeit is. A kumulációt nem csak a TOT-okkal és a gazdasági partnerségi megállapodást aláíró országokkal kell lehetővé tenni, hanem bizonyos feltételek mellett olyan országokból származó termékekre vonatkozóan is, amelyekkel az Unió szabadkereskedelmi megállapodást tart fenn, és – ugyancsak bizonyos feltételekre figyelemmel – olyan termékekre is, amelyek vám- és kvótamentesen lépnek be az Unióba az Unió általános preferenciarendszere keretében. E feltételekre egy erőteljesebb kereskedelmi unió létrehozása érdekében van szükség, amely képes megakadályozni a kereskedelmi forgalom más irányba terelődését, valamint biztosítani a kumulációs megállapodások megfelelő működését.

Módosítás    7

Határozatra irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A pénzügyi szolgáltatások területén az Unió és a TOT-ok között folytatott együttműködés várhatóan hozzájárul egy biztonságosabb, szilárdabb, átláthatóbb pénzügyi rendszer létrehozásához, amely elengedhetetlen a globális pénzügyi stabilitás előmozdítása és a fenntartható növekedés alátámasztása tekintetében. Az e területen tett igyekezeteknek a nemzetközi szinten elfogadott standardokkal való konvergenciára, valamint a TOT-jogszabályoknak a pénzügyi szolgáltatásokról szóló uniós vívmányokhoz való közelítésére kell összpontosulniuk. Kellő figyelmet kell fordítani a TOT-hatóságok igazgatási kapacitásának megerősítésére, többek között a felügyelet területén is.

(25)  A pénzügyi szolgáltatások területén az Unió és a TOT-ok között folytatott együttműködés várhatóan szembeszáll az adócsalással, az adókijátszással és az adóelkerüléssel, és ezzel hozzájárul egy biztonságosabb, szilárdabb, átláthatóbb pénzügyi rendszer létrehozásához, amely elengedhetetlen a globális pénzügyi stabilitás előmozdítása és a fenntartható növekedés alátámasztása tekintetében. Az e területen tett igyekezeteknek a nemzetközi szinten elfogadott standardokkal való konvergenciára, valamint a TOT-jogszabályoknak a pénzügyi szolgáltatásokról szóló uniós vívmányokhoz való közelítésére kell összpontosulniuk. Kellő figyelmet kell fordítani a TOT-hatóságok igazgatási kapacitásának megerősítésére, többek között a felügyelet területén is.

Módosítás    8

Határozatra irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  E határozatnak szükség esetén hivatkoznia kell az [NDICI-rendeletre] (Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz) az együttműködés végrehajtásának céljából, biztosítva ezáltal a koherenciát az eszközök irányítása során.

törölve

Módosítás    9

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ez a határozat létrehozza a tengerentúli országok és területek (TOT-ok) Unióval való társulását (a továbbiakban: a társulás), amely az EUMSZ 198. cikkén alapuló, a TOT-ok fenntartható fejlődésének támogatását, valamint az Unió értékeinek és normáinak szélesebb világszinten történő előmozdítását célzó partnerség.

(1)  Ez a határozat létrehozza a tengerentúli országok és területek (TOT-ok) Unióval való társulását (a továbbiakban: a társulás), amely az EUMSZ 198. cikkén alapuló, a TOT-ok fenntartható fejlődésének támogatását, valamint az Unió értékeinek, elveinek és normáinak a világ többi részén történő előmozdítását célzó partnerség.

Módosítás    10

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az Unió és a TOT-ok közötti társulás a TOT-ok, a kapcsolódó tagállamok és az Unió által közösen osztott célkitűzéseken, elveken és értékeken alapul.

(1)  Az Unió és a TOT-ok közötti társulás a TOT-ok, a kapcsolódó tagállamok és az Unió által közösen osztott célkitűzéseken, elveken és értékeken alapul. A társulás hozzájárul a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrendben meghatározott fenntartható fejlesztési célok megvalósításához, valamint a Párizsi Megállapodás végrehajtásához.

Módosítás    11

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  E határozat végrehajtása során a partnerek az átláthatóság, a szubszidiaritás és a hatékonyság igényének elvét tartják szem előtt, továbbá foglalkoznak a TOT-ok fenntartható fejlődésének három pillérével, azaz a gazdasági fejlődéssel, a társadalmi fejlődéssel és a környezetvédelemmel.

(3)  E határozat végrehajtása során a partnerek az átláthatóság, a szubszidiaritás és a hatékonyság igényének elvét tartják szem előtt, továbbá foglalkoznak a TOT-ok fenntartható fejlődésének három pillérével, azaz a gazdasági fejlődéssel, a társadalmi és kulturális fejlődéssel és a környezetvédelemmel.

Módosítás    12

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  E határozat általános célkitűzése a TOT-ok gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítása, valamint szoros gazdasági kapcsolatok kialakítása köztük és az Európai Unió egésze között. A társulás ezt az általános célkitűzést követi a TOT-ok versenyképességének fokozásával, ellenálló képességük megerősítésével, gazdasági és környezeti sebezhetőségük csökkentésével, valamint a köztük és egyéb partnerek között folytatott együttműködés előmozdításával.

(4)  Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikke (5) bekezdésének és 21. cikkének, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 198. cikkének megfelelően e határozat általános célkitűzése a TOT-ok gazdasági és társadalmi fejlődésének előmozdítása, valamint szoros gazdasági kapcsolatok kialakítása köztük és az Európai Unió egésze között.

Módosítás    13

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a TOT-okkal való együttműködés előmozdítása és támogatása,

törölve

Módosítás    14

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  Grönland támogatása és a vele folytatott együttműködés olyan jelentős kihívások kezelése terén, mint az oktatási színvonal emelése, valamint a nemzeti szakpolitikák kidolgozása és végrehajtása érdekében hozzájárulás Grönland közigazgatási kapacitásához.

b)  a TOT-ok támogatása az előttük álló nagy kihívások kezelése terén, Grönland esetében ideértve az iskolázottság szintjét is;

Módosítás    15

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a TOT-ok ellenállóképességének megerősítése a gazdasági és környezeti sebezhetőségük csökkentése révén;

Módosítás    16

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a TOT-ok versenyképességének javítása, ideértve a szociális normákat is;

Módosítás    17

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bc)  a TOT-ok egyéb partnerekkel folytatott együttműködésének előmozdítása.

Módosítás    18

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E célkitűzések követése során a társulás tiszteletben tartja a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabadságok, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás és a fenntartható fejlődés alapelveit, amelyeket a TOT-ok és a kapcsolódó tagállamok egytől egyig közösen osztanak.

(6)  E célkitűzések követése során a társulás tiszteletben tartja a demokrácia, a jogon alapuló megközelítés, amely minden emberi jogot és alapvető szabadságot felölel, a jogállamiság, a felelősségteljes kormányzás és a fenntartható fejlődés alapelveit, amelyeket a TOT-ok és a kapcsolódó tagállamok egytől egyig osztanak. Tiszteletben tartja továbbá a nemen a faji vagy etnikai hovatartozáson, a valláson, a fogyatékosságon, az életkoron vagy a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvét, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség elvét.

Módosítás    19

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a programozási és a végrehajtási folyamat keretében, és különösen az iránymutatásai elfogadásakor kellő mértékben figyelembe veszi a TOT-ok korlátozott igazgatási és humánerőforrás-kapacitásait.

Módosítás    20

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a TOT-gazdaságok gazdasági diverzifikációja, ideértve további integrálásukat a világgazdaságba és regionális gazdaságokba; Grönland különleges helyzetéből fakadóan munkaereje készségeinek fejlesztése;

a)  a TOT-gazdaságok fenntartható gazdasági diverzifikációja, ideértve további integrálásukat a világgazdaságba és regionális gazdaságokba; Grönland különleges helyzetéből fakadóan munkaereje készségeinek fejlesztése;

Módosítás    21

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a minőségi szociális modell előmozdítása;

Módosítás    22

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a katasztrófakockázat-csökkentés előmozdítása;

e)  a katasztrófakockázat-csökkentés előmozdítása a 2015–2030-as időszakra szóló sendai katasztrófakockázat-csökkentési keretben meghatározott prioritások figyelembevétele mellett;

Módosítás    23

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a Karib-szigetekkel és a Csendes-óceánnal kapcsolatos kérdések.

Módosítás    24

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E célból az Unió és a TOT-ok információt cserélhetnek és megoszthatják bevett gyakorlataikat, valamint egyéb szoros együttműködési formákat és koordinációt alakíthatnak ki más partnerekkel, a TOT-ok regionális és nemzetközi szervezetekben – adott esetben nemzetközi megállapodások révén – történő részvételének összefüggésében.

(2)  E célból az Unió és a TOT-ok információt cserélhetnek és megoszthatják bevett gyakorlataikat, valamint egyéb szoros együttműködési formákat és koordinációt alakíthatnak ki más partnerekkel a TOT-ok regionális és nemzetközi szervezetekben való részvétele keretében – adott esetben nemzetközi megállapodások révén – annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a TOT-oknak az adott földrajzi környezetükbe való problémamentes integrációjához.

Módosítás    25

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A társulásnak az a célja, hogy támogassa a TOT-ok és egyéb partnerek közötti együttműködést az e határozat II. és III. részében meghatározott együttműködési területeken. E tekintetben a társulásnak az a célja, hogy előmozdítsa a TOT-ok és az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiók, valamint a szomszédos afrikai, karibi és csendes óceáni (AKCS) államok és a nem AKCS-államok és területek közötti együttműködést. E célkitűzés elérése érdekében az Uniónak javítania kell a vonatkozó uniós programok közötti koordinációt és szinergiáikat. Az Uniónak továbbá törekednie kell arra, hogy adott esetben bevonja a TOT-okat az azok szomszédos országaival – legyenek azok akár AKCS-államok, akár nem AKCS-államok vagy területek – és a legkülső régiókkal folytatott párbeszédeibe.

(3)  A társulásnak az a célja, hogy támogassa a TOT-ok és egyéb partnerek közötti együttműködést az e határozat II. és III. részében meghatározott együttműködési területeken. E tekintetben a társulásnak az a célja, hogy előmozdítsa a TOT-ok és az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiók, valamint a szomszédos afrikai, karibi és csendes óceáni (AKCS) államok és a nem AKCS-államok és területek közötti együttműködést. E célkitűzés elérése érdekében az Uniónak javítania kell a vonatkozó uniós programok közötti koordinációt és szinergiáikat. Az Uniónak be kell vonnia a TOT-okat az azok szomszédos országaival – legyenek azok akár AKCS-államok, akár nem AKCS-államok vagy területek – és a legkülső régiókkal folytatott párbeszédét koordináló szervekbe, adott esetben felajánlva részükre a megfigyelői státuszt.

Módosítás    26

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a TOT-ok kapacitásainak megerősítése azon regionális stratégiák elfogadásának befolyásolása érdekében, amelyek figyelembe veszik sajátosságaikat, lehetőségeiket, valamint a TOT-ok által képviselt európai perspektívát;

Módosítás    27

Határozatra irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Különleges bánásmód

Az elszigetelt TOT-okra vonatkozó különleges bánásmód

Módosítás    28

Határozatra irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A legkevésbé fejlett TOT-okra vonatkozó különleges bánásmód

 

(1) A társulás figyelembe veszi a TOT-ok sokszínűségét a gazdasági fejlettségi szintjük és strukturális korlátaik tekintetében.

 

(2) A legkevésbé fejlett TOT-ok számára különleges bánásmódot határoznak meg.

 

(3) Annak érdekében, hogy a TOT-ok behozhassák lemaradásukat és leküzdhessék állandó strukturális korlátaikat, sajátosságaikat megfelelően figyelembe veszik a pénzügyi támogatás mértékének, valamint e támogatás feltételeinek meghatározásakor.

 

(4) A legkevésbé fejlettnek tekintett TOT Wallis és Futuna.

Módosítás    29

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A társulást széles körű párbeszédre és konzultációra kell alapozni a TOT-okat, a velük kapcsolatban álló tagállamokat és a Bizottságot, valamint adott esetben az Európai Beruházási Bankot (EBB) kölcsönösen érintő kérdésekkel kapcsolatban.

(1)  A társulást széles körű párbeszédre és konzultációra kell alapozni a TOT-okat, a velük kapcsolatban álló tagállamokat, a Bizottságot és az Európai Parlamentet, valamint adott esetben az Európai Beruházási Bankot (EBB) kölcsönösen érintő kérdésekkel kapcsolatban.

Módosítás    30

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nem kormányzati szereplők feladata

A civil társadalom és a nem kormányzati szereplők feladata

Módosítás    31

Határozatra irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nem kormányzati szereplők szerepet játszhatnak az együttműködést érintő információcserében és konzultációkban, és különösen az együttműködési támogatás, projektek vagy programok előkészítésében és végrehajtásában. A nem kormányzati szereplőket az ilyen projektek vagy programok végrehajtásához – a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása céljából – pénzügyi igazgatási hatáskörökkel ruházhatják fel.

(1)  A civil társadalom, a magánszektor és a nem kormányzati szereplők szerepet játszhatnak az együttműködést érintő információcserében és konzultációkban, és különösen az együttműködési támogatás, projektek vagy programok előkészítésében és végrehajtásában. A nem kormányzati szereplőket az ilyen projektek vagy programok végrehajtásához – a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása céljából – pénzügyi igazgatási hatáskörökkel ruházhatják fel.

Módosítás    32

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A párbeszédnek lehetővé kell tennie, hogy a TOT-ok teljes mértékben részt vehessenek a társulás végrehajtásában.

(3)  A párbeszédnek lehetővé kell tennie, hogy a TOT-ok teljes mértékben részt vehessenek a társulás végrehajtásában, továbbá az Európai Unió regionális stratégiáinak meghatározásában és végrehajtásában is azon térségekben, ahol a TOT-ok találhatók.

Módosítás    33

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A párbeszéd középpontjában többek között a feleket kölcsönösen érintő konkrét vagy a társulás célkitűzéseinek elérése szempontjából általános jelentőségű politikai kérdések állnak.

(4)  A párbeszéd középpontjában többek között a feleket kölcsönösen érintő konkrét, vagy a társulás célkitűzései, illetve a fenntartható fejlesztési célok elérése szempontjából általános jelentőségű politikai kérdések állnak.

Módosítás    34

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Grönlanddal folytatott párbeszéd mindenekelőtt alapot teremt az olyan területeken folytatott széles körű együttműködéshez és párbeszédhez, mint az energiaügy, az éghajlatváltozás és a környezet, a természeti erőforrások – ideértve a nyersanyagokat és halállományokat is –, a tengeri szállítás, a kutatás és innováció, valamint az említett kérdések Északi-sarkvidékre vonatkozó dimenziója.

(5)  A Grönlanddal folytatott párbeszéd mindenekelőtt alapot teremt az olyan területeken folytatott széles körű együttműködéshez és párbeszédhez, mint az oktatás, az energiaügy, az éghajlatváltozás és a környezet, a természet, a természeti erőforrások – ideértve a nyersanyagokat és halállományokat is –, a tengeri szállítás, a kutatás és innováció, valamint az említett kérdések Északi-sarkvidékre vonatkozó dimenziója.

Módosítás    35

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A karibi TOT-okkal folytatott párbeszéd célja elsősorban az, hogy a karibi térségben megerősítse az európai stratégiát, és együttműködést alakítson ki a biológiai sokféleséget, az éghajlatváltozást, az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást, a katasztrófamegelőzést és a katasztrófakockázatok kezelését érintő kérdésekről, valamint előmozdítsa a felelősségteljes kormányzást, különösen az adóügyek és a szervezett bűnözés elleni fellépés területén.

Módosítás    36

Határozatra irányuló javaslat

13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  A csendes-óceáni TOT-okkal folytatott párbeszéd célja elsősorban az, hogy az európai jelenlét megerősítése révén nagyra törő uniós stratégiát határozzanak meg és hajtsanak végre a csendes-óceáni térségben, és hogy együttműködést alakítsanak ki a többek között a szociális kérdések, a tengeri és szárazföldi erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az éghajlatváltozás, az energia, a környezetvédelem és a kék gazdaság területén.

Módosítás    37

Határozatra irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  párbeszéd céljából évente összeül egy, a TOT hatóságait, a tagállamok képviselőit és a Bizottságot tömörítő TOT–EU fórum (a továbbiakban: a TOT–EU fórum). Adott esetben az Európai Parlament tagjai, az EBB képviselői, a legkülső régiók képviselői csatlakoznak a TOT–EU fórumhoz;

a)  politikai párbeszéd céljából évente összeül egy, a TOT hatóságait, a tagállamok képviselőit, a Bizottságot, a Tanács elnökségét és az Európai Parlamentet tömörítő TOT–EU fórum (a továbbiakban: a TOT–EU fórum). Indokolt esetben a TOT-ok társulása (OCTA), az EBB képviselői, a legkülső régiók képviselői és a harmadik országok vagy a TOT-okkal szomszédos területek képviselői csatlakoznak a TOT–EU fórumhoz;

Módosítás    38

Határozatra irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a Bizottság, a TOT-ok és a velük kapcsolatban álló tagállamok rendszeresen háromoldalú konzultációkat tartanak. E konzultációkat évente legalább háromszor kell megrendezni a Bizottság kezdeményezésére, illetve a TOT-ok és a velük kapcsolatban álló tagállamok kérésére;

b)  a Bizottság, a TOT-ok és a velük kapcsolatban álló tagállamok rendszeresen háromoldalú konzultációkat tartanak. E konzultációkat évente legalább négyszer kell megrendezni a Bizottság kezdeményezésére, illetve a TOT-ok és a velük kapcsolatban álló tagállamok kérésére;

Módosítás    39

Határozatra irányuló javaslat

II rész – 1 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK, ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, ÓCEÁNOK ÉS KATASZTRÓFAKOCKÁZAT-CSÖKKENTÉS

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás    40

Határozatra irányuló javaslat

15 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társulás összefüggésében a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a katasztrófakockázat-csökkentés területén folytatott együttműködés az alábbiakat érintheti:

A társulás keretében a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, a katasztrófakockázat-csökkentés és az ellenállóképesség növelése területén folytatott együttműködés az alábbiakat érintheti:

Módosítás    41

Határozatra irányuló javaslat

15 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az erőforrások fenntartható felhasználásának és az erőforrás-hatékonyságnak az előmozdítása, valamint a gazdasági növekedés környezetkárosodástól való szétválasztásának ösztönzése; valamint

c)  az erőforrások fenntartható és hatékony felhasználásának előmozdítása a méltányos átmenetet célzó stratégiákon alapuló, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megvalósítása érdekében; valamint

Módosítás    42

Határozatra irányuló javaslat

16 cikk – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a talajpusztulással összefüggő problémák – többek között a növekedő tengerszint és a talajszennyezés – elleni fellépés.

Módosítás    43

Határozatra irányuló javaslat

17 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társulás összefüggésében a fenntartható erdőgazdálkodás területén folytatott együttműködés érintheti az erdők megőrzése és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítását, ideértve az erdők környezetvédelmi, például a talajerózió elleni védelemben betöltött szerepének az előmozdítását is, továbbá az elsivatagosodás ellenőrzés alatt tartását, az erdőtelepítést, valamint a fakivitel igazgatását.

A társulás keretében a fenntartható erdőgazdálkodás területén folytatott együttműködés érintheti az erdők megőrzése és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítását, ideértve az erdők környezetvédelmi, például a talajerózió elleni védelemben betöltött szerepének előmozdítását is, továbbá az elsivatagosodás megfékezését, az erdőtelepítést, valamint a fakivitel igazgatását és az illegális fakitermelés elleni küzdelmet.

Módosítás    44

Határozatra irányuló javaslat

18 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a gazdasági és társadalmi tevékenységeknek – például halászat és akvakultúra, idegenforgalom, tengeri közlekedés és mezőgazdaság – a fenntartható energia és a nyersanyagok tekintetében a tengeri és tengerparti övezetekben rejlő lehetőségekkel való összeegyeztetése, az éghajlatváltozási hatások és az emberi tevékenységek figyelembevételével.

b)  a gazdasági és társadalmi tevékenységeknek – például halászat és akvakultúra, idegenforgalom, tengeri közlekedés és fenntartható mezőgazdaság – a tengeri és tengerparti övezetek által kínált, megújuló energiát és nyersanyagokat érintő lehetőségekkel való összeegyeztetése, az éghajlatváltozás hatásai és az emberi tevékenységek figyelembevételével.

Módosítás    45

Határozatra irányuló javaslat

23 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a környezetvédelem fejlesztése és megerősítése;

c)  az emberi jogok, valamint a szociális védelem és a környezetvédelem fejlesztése és megerősítése;

Módosítás    46

Határozatra irányuló javaslat

24 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a partnerországok erőfeszítéseihez való hozzájárulás az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan tett kötelezettségvállalásaiknak az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodással összhangban történő teljesítése céljából;

b)  a partnerországok erőfeszítéseihez való hozzájárulás az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan tett kötelezettségvállalásaiknak az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodással és a fenntartható fejlesztési célokkal összhangban történő teljesítése céljából;

Módosítás    47

Határozatra irányuló javaslat

II rész – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

IFJÚSÁG, OKTATÁS, KÉPZÉS, EGÉSZSÉGÜGY, FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, ÉLELMISZER-BIZTONSÁG ÉS ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG

IFJÚSÁG, NŐK, OKTATÁS, KÉPZÉS, EGÉSZSÉGÜGY, FOGLALKOZTATÁS, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, ÉLELMISZER-BIZTONSÁG ÉS ÉLELMEZÉSBIZTONSÁG

Módosítás    48

Határozatra irányuló javaslat

32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A fiatalok munkanélküliségének elkerülése érdekében az Unió és a TOT-ok együttműködnek a fiatalok aktív munkaerő-piaci szerepvállalásának biztosítása céljából.

Módosítás    49

Határozatra irányuló javaslat

32 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

32a. cikk

 

Nemek közötti egyenlőség

 

(1) Az Unió biztosítja a TOT-okon élő férfiak és nők közötti egyenlőség és méltányosság előmozdítását, valamint a nők társadalmi szerepvállalásának növelését és a nők politikai és gazdasági esélyegyenlőségét.

 

(2) A társulás célja, hogy megvédje a nők és a lányok jogait, többek között az erőszak minden formája ellen.

 

(3) A társulás célja továbbá, hogy előmozdítsa a nők társadalmi szerepvállalását, többek között a fenntartható fejlődésben, valamint a gazdasági és pénzügyi környezetben játszott szerepüket illetően.

 

Minden kezdeményezésbe be kell építeni a nemek dimenzióját.

Módosítás    50

Határozatra irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a TOT-ok támogatása az oktatási és szakképzési politikák kidolgozásában és végrehajtásában.

b)  a TOT-ok támogatása az oktatási és szakképzési politikák kidolgozásában és végrehajtásában; valamint

Módosítás    51

Határozatra irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a TOT-ok Erasmus+ programban való részvételének és ahhoz való hozzáférésének támogatása a potenciális kedvezményezettek TOT-okból történő kiutazásának és TOT-okba való eljutásának előmozdításával és e mobilitás növelésével;

Módosítás    52

Határozatra irányuló javaslat

38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Előadóművészetek

Szépművészetek

Módosítás    53

Határozatra irányuló javaslat

38 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társulás összefüggésében az előadóművészetek területén folytatott együttműködés az alábbiakat érintheti:

A társulás keretében a szépművészetek területén folytatott együttműködés az alábbiakat érintheti:

Módosítás    54

Határozatra irányuló javaslat

38 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az előadóművészek közötti fokozott kapcsolattartás elősegítése olyan területeken, mint például szakmai cserék és képzés, ideértve a meghallgatásokon való részvételt, a hálózatok fejlesztését és a hálózatépítés ösztönzését;

a)  a szépművészetek művelői közötti fokozott kapcsolattartás elősegítése olyan területeken, mint például szakmai cserék és képzés, ideértve a meghallgatásokon való részvételt, a hálózatok fejlesztését és a hálózatépítés ösztönzését megfelelő pénzügyi támogatás révén;

Módosítás    55

Határozatra irányuló javaslat

38 cikk – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a TOT-ok művészeti termékeinek előmozdítása az Unióban;

Módosítás    56

Határozatra irányuló javaslat

39 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A társulás összefüggésében az anyagi és a szellemi kulturális örökség, valamint a történelmi műemlékek területén folytatott együttműködésnek az a célja, hogy előmozdítsa a szakértelem és a legjobb gyakorlatok megosztását az alábbiak révén:

A társulás keretében az anyagi és a szellemi kulturális örökség, valamint a történelmi műemlékek területén folytatott együttműködésnek az a célja, hogy előmozdítsa a szakértelem és a legjobb gyakorlatok megosztását, valamint a történelmi helyszínek fenntartható hasznosítását az alábbiak révén:

Módosítás    57

Határozatra irányuló javaslat

39 cikk – 1 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a TOT-ok tárgyi és szellemi kulturális öröksége ismertségének növelése, valamint annak megőrzése és hasznosítása.

Módosítás    58

Határozatra irányuló javaslat

II rész – 6 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM

A JOGÁLLAMISÁG ELŐMOZDÍTÁSA

Módosítás    59

Határozatra irányuló javaslat

-41 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-41. cikk

 

A jogállamiság előmozdítása

 

(1) A társulás célja, hogy az Unió és a TOT-ok közötti párbeszéd és együttműködés révén előmozdítsa a demokrácia, valamint az ennek alapját képező jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságok iránti tisztelet alapelveit.

 

(2) Az Unió előretolt állásaiként a TOT-ok vezető szerepet játszanak abban, hogy a saját régiójukban terjesszék az Európai Unió értékeit és elveit.

Módosítás    60

Határozatra irányuló javaslat

41 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása, a terrorizmus és a korrupció elleni küzdelem

A szervezett bűnözés, az emberkereskedelem, a gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása, a terrorizmus és a korrupció elleni küzdelem, valamint az ezek megelőzésére tett intézkedések

Módosítás    61

Határozatra irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A társulás összefüggésében a szervezett bűnözés területén folytatott együttműködés az alábbiakat érintheti:

(1)  A társulás keretében a szervezett bűnözés elleni küzdelem és megelőző fellépés területén folytatott együttműködés az alábbiakat érintheti:

Módosítás    62

Határozatra irányuló javaslat

42 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

42a. cikk

 

A harmadik országokkal kötendő kereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalások

 

Ahol a harmadik országokkal folytatott kereskedelmi vagy halászati tárgyalások súlyos károkat okozhatnak a TOT-ok regionális integrációját vagy érzékeny ágazatait érintően, a Bizottság hatásvizsgálatot végez, melynek során figyelembe veszi e megállapodásoknak a TOT-ok gazdaságaira gyakorolt összesített hatását. A vizsgálat elvégzését követően a Bizottság az adott nemzetközi megállapodások megkötése előtt továbbítja a vizsgálat eredményeit az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a TOT-ok kormányzati és helyi hatóságainak.

Módosítás    63

Határozatra irányuló javaslat

53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kereskedelemmel kapcsolatos együttműködés célja, hogy támogassa az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) végső célkitűzéseit és a Párizsi Megállapodás végrehajtását. Ezenkívül kiterjesztheti az együttműködést más kereskedelemmel kapcsolatos, többoldalú környezetvédelmi megállapodásra is, például a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményre.

(2)  A kereskedelemmel kapcsolatos együttműködés célja, hogy támogassa az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményének (UNFCCC) végső célkitűzéseit, a Párizsi Megállapodás és a fenntartható fejlesztési célok végrehajtását. Ezenkívül kiterjesztheti az együttműködést más kereskedelemmel kapcsolatos, többoldalú környezetvédelmi megállapodásra is, például a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményre.

Módosítás    64

Határozatra irányuló javaslat

59 cikk – 1 albekezdés – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  valamely TOT által állami forrásból nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozások előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez jelentős negatív hatást gyakorol a kereskedelemre vagy a beruházásra.

törölve

Módosítás    65

Határozatra irányuló javaslat

70 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Unió és a TOT-ok a lehető legnagyobb mértékben törekednek annak biztosítására, hogy területükön végrehajtsák és alkalmazzák a pénzügyi szolgáltatások ágazatának szabályozására és felügyeletére, illetve az adókijátszások és adókikerülések elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközileg elfogadott előírásokat. Ilyen nemzetközileg elfogadott előírások többek között a Bázeli Bizottság Hatékony bankfelügyeleti alapelve, a Biztosításfelügyeletek Nemzetközi Szövetségének Biztosítási alapelvei, az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetének az értékpapír-szabályozás céljairól és alapelveiről szóló dokumentuma, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) adóügyekre vonatkozó információcseréről szóló megállapodása, a G20 csoport átláthatóságról és az adózási célú információcseréről tett nyilatkozata, valamint a Pénzügyi Stabilitási Tanács pénzügyi intézmények eredményes szanálási rendszereinek főbb sajátosságait meghatározó dokumentuma.

Az Unió és a TOT-ok a lehető legnagyobb mértékben törekednek annak biztosítására, hogy területükön végrehajtsák és alkalmazzák a pénzügyi szolgáltatások ágazatának szabályozására és felügyeletére, illetve az adócsalások, adókijátszások és adókikerülések elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközileg elfogadott előírásokat. Ilyen nemzetközileg elfogadott előírások többek között a Bázeli Bizottság Hatékony bankfelügyeleti alapelve, a Biztosításfelügyeletek Nemzetközi Szövetségének Biztosítási alapelvei, az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezetének az értékpapír-szabályozás céljairól és alapelveiről szóló dokumentuma, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) adóügyekre vonatkozó információcseréről szóló megállapodása, a G20 csoport átláthatóságról és az adózási célú információcseréről tett nyilatkozata, valamint a Pénzügyi Stabilitási Tanács pénzügyi intézmények eredményes szanálási rendszereinek főbb sajátosságait meghatározó dokumentuma vagy az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezménye és az azt kiegészítő jegyzőkönyvek.

Módosítás    66

Határozatra irányuló javaslat

72 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megfelelő pénzügyi források és technikai segítségnyújtás a TOT-ok stratégiai és szabályozó keretek kidolgozását és végrehajtását szolgáló kapacitásainak megerősítése céljából;

a)  e határozat keretében megfelelő pénzügyi források és technikai segítségnyújtás a TOT-ok stratégiai és szabályozó keretek kidolgozását és végrehajtását szolgáló kapacitásainak megerősítése céljából;

Módosítás    67

Határozatra irányuló javaslat

72 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  hosszú távú finanszírozás a privátszektor növekedésének előmozdítására;

b)  e határozat keretében hosszú távú finanszírozás a privátszektor növekedésének előmozdítására;

Módosítás    68

Határozatra irányuló javaslat

72 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  adott esetben más uniós programok is hozzájárulhatnak az e határozat keretében létrehozott tevékenységekhez, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. E határozat emellett hozzájárulhat más uniós programok keretében létrehozott intézkedésekhez, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Ilyen esetekben az ezekre a tevékenységekre kiterjedő munkaprogramoknak meg kell határozniuk, melyik szabályrendszer alkalmazandó.

c)  kiegészítő finanszírozások más uniós programokon keresztül, amelyek lehetővé teszik az e határozat keretében létrehozott tevékenységekhez való hozzájárulást, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Ilyen esetekben az ezekre a tevékenységekre kiterjedő munkaprogramoknak meg kell határozniuk, melyik szabályrendszer alkalmazandó.

Módosítás    69

Határozatra irányuló javaslat

72 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E határozat emellett hozzájárulhat más uniós programok keretében létrehozott intézkedésekhez, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Ilyen esetekben az ezekre a tevékenységekre kiterjedő munkaprogramoknak meg kell határozniuk, melyik szabályrendszer alkalmazandó.

Módosítás    70

Határozatra irányuló javaslat

73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A program 2021 és 2027 közötti időszakra szóló teljes pénzügyi keretösszege folyó áron 500 000 000 EUR.

(1)  A program 2021 és 2027 közötti időszakra szóló teljes pénzügyi keretösszege folyó áron 669 000 000 EUR.

Módosítás    71

Határozatra irányuló javaslat

74 cikk – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „programozható támogatás”: a TOT-oknak nyújtott vissza nem térítendő támogatás a programozási dokumentumokban meghatározott területi, regionális és régióközi stratégiák és prioritások finanszírozása céljából;

a)  „programozható támogatás”: a TOT-oknak nyújtott vissza nem térítendő támogatás a programozási dokumentumokban adott esetben meghatározott területi, regionális és régióközi stratégiák és prioritások finanszírozása céljából;

Módosítás    72

Határozatra irányuló javaslat

74 cikk – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „régióközi allokáció”: a regionális allokáción belül a programozható támogatás céljából odaítélt összeg, a legalább egy TOT-ot és az EUMSZ 349. cikkében említett egy vagy több legkülső régiót és/vagy egy vagy több AKCS-államot, és/vagy egy vagy több nem AKCS-államot vagy területet magában foglaló, régióközi együttműködési stratégiák és prioritások finanszírozása céljából.

g)  „régióközi allokáció”: a regionális allokáción belül a programozható támogatás céljából odaítélt összeg az e határozat 82. cikkében említett jogalanyokat érintő, régióközi együttműködési stratégiák és prioritások finanszírozása céljából.

Módosítás    73

Határozatra irányuló javaslat

74 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

74a. cikk

 

Általános elvek

 

Ha e határozat különös rendelkezései másként nem rendelkeznek, az uniós pénzügyi támogatást az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a (költségvetési rendelet), valamint e határozat céljainak és elveinek megfelelően kell végrehajtani.

 

___________________

 

1a. Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o).

Módosítás    74

Határozatra irányuló javaslat

75 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  végrehajtása során kellő figyelmet kell fordítani a TOT-ok földrajzi, társadalmi és kulturális jellemzőire, valamint konkrét potenciáljukra;

a)  végrehajtása során kellő figyelmet kell fordítani a TOT-ok demográfiai, földrajzi, gazdasági és pénzügyi, környezeti, társadalmi és kulturális jellemzőire, valamint konkrét potenciáljukra;

Módosítás    75

Határozatra irányuló javaslat

75 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az uniós finanszírozás a költségvetési rendeletben előirányzott finanszírozási formák, és különösen az alábbiak útján nyújtható:

 

a) vissza nem térítendő támogatások;

 

b) szolgáltatásokra, árukra vagy építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések;

 

c) költségvetési támogatás;

 

d) a Bizottság által létrehozott vagyonkezelői alapokhoz való hozzájárulás, a költségvetési rendelet 234. cikkével összhangban;

 

e) finanszírozási eszközök;

 

f) költségvetési garanciák;

 

g) vegyes finanszírozás;

 

i) pénzügyi támogatás;

 

j) javadalmazott külső szakértők.

 

A programozható támogatás keretében az uniós pénzügyi támogatást a TOT-ok esetében elsősorban költségvetés-támogatás formájában kell nyújtani.

 

Az Unió a költségvetési rendelettel összhangban nemzetközi, regionális vagy nemzeti pénzalapokhoz, például az EBB, a tagállamok vagy a partnerországok és -régiók vagy nemzetközi szervezetek által – több adományozótól származó közös finanszírozás vonzása céljából – létrehozott vagy kezelt pénzalapokhoz, vagy az egy vagy több adományozó által projektek közös végrehajtása céljából létrehozott pénzalapokhoz való hozzájárulás útján is nyújthat pénzügyi támogatást.

 

Az uniós pénzügyi támogatást a Bizottság a költségvetési rendelet rendelkezései szerint hajtja végre, közvetlenül a Bizottság szolgálatai, az uniós küldöttségek és végrehajtó ügynökségek útján, a tagállamokkal megosztott irányítás keretében, illetve közvetetten, a költségvetési rendeletben felsorolt szervekre ruházva a költségvetés-végrehajtási feladatokat. Az említett szervezeteknek gondoskodniuk kell az Unió külső tevékenységével való összhangról, továbbá – ugyanolyan feltételek mellett, mint amelyek a Bizottságra nézve is érvényesek – más szervezetekre ruházhatják a költségvetés-végrehajtási feladatokat.

 

A finanszírozott tevékenységek végrehajthatók párhuzamos vagy közös társfinanszírozással. Párhuzamos társfinanszírozás esetén a tevékenységet több egyértelműen azonosítható részre osztják, amelyeket a társfinanszírozást nyújtó különböző partnerek egyenként finanszíroznak oly módon, hogy a finanszírozás végső felhasználása mindig azonosítható. Közös társfinanszírozás esetén a tevékenység teljes költségét felosztják a társfinanszírozást nyújtó partnerek között, és a forrásokat úgy egyesítik, hogy a finanszírozás forrása a tevékenység részeként végzett intézkedések egyike esetében sem azonosítható. Ilyen esetekben a vissza nem térítendő támogatási és a közbeszerzési szerződések – a költségvetési rendelet 35. cikkében előírt – utólagos közzétételének összhangban kell állnia a megbízott szervezet esetleges szabályaival.

 

Az uniós finanszírozás nem keletkeztethet különadókat, illetékeket és díjakat, és nem vezethet ezek beszedéséhez.

Módosítás    76

Határozatra irányuló javaslat

75 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

75a. cikk

 

Átvitel, éves részletek, kötelezettségvállalási előirányzatok, visszafizetések és a finanszírozási eszközök által generált bevételek

 

(1)  A költségvetési rendelet 12. cikkének (2) bekezdésén túlmenően az e határozat szerinti fel nem használt kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átvitele automatikus, és azok a következő pénzügyi év december 31-ig leköthetők. A következő pénzügyi évben először az átvitt összeg használandó fel. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a költségvetési rendelet 12. cikkének (6) bekezdése szerint átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokról.

 

(2)  A költségvetési rendeletnek az előirányzatok újbóli rendelkezésre bocsátásáról szóló 15. cikkében szereplő szabályokon túlmenően a jelen határozat szerinti tevékenységek teljes vagy részleges végre nem hajtásának eredményeképpen visszavont kötelezettségvállalások összegének megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok újra elérhetővé válnak az eredeti költségvetési tétel számára. A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 12. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő hivatkozások a költségvetési rendelet 15. cikkére úgy értendők, hogy e határozat céljából a jelen bekezdésre való hivatkozást is tartalmazzák.

 

(3)  Az egy pénzügyi évnél hosszabb időszakon átívelő tevékenységek költségvetési kötelezettségvállalásai felbonthatók több évre esedékes éves részletekre a költségvetési rendelet 112. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

 

A költségvetési rendelet 114. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése nem alkalmazandó az ilyen többéves tevékenységekre. A Bizottság automatikusan visszavonja a kötelezettségvállalást az adott tevékenységre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalás bármely olyan része tekintetében, amely a költségvetési kötelezettségvállalást követő ötödik év december 31-ig nem került felhasználásra előfinanszírozásként vagy időközi kifizetésként, vagy amelyre vonatkozóan nem nyújtottak be igazolt költségnyilatkozatot vagy kifizetési kérelmet.

 

E cikk (2) bekezdése az éves részletekre is alkalmazandó.

Módosítás    77

Határozatra irányuló javaslat

76 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  intézményfejlesztés, kapacitásbővítés és a környezetvédelmi szempontok integrálása;

b)  intézményfejlesztés, kapacitásbővítés és a környezetvédelmi, a nemekkel és a felelősségteljes kormányzással kapcsolatos szempontok integrálása;

Módosítás    78

Határozatra irányuló javaslat

77 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Unió támogatja a TOT-ok azon igyekezetét, hogy megbízható statisztikai adatokat fejlesszenek ki a fenti területeken.

(2)  Az Unió támogatja a TOT-ok azon igyekezetét, hogy nyilvánosan hozzáférhető, megbízható statisztikai adatokat fejlesszenek ki a fenti területeken.

Módosítás    79

Határozatra irányuló javaslat

77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Unió támogathatja a TOT-ok arra irányuló törekvéseit, hogy javítsák a makrogazdasági mutatóik összehasonlíthatóságát.

(3)  Az Unió támogathatja a TOT-ok arra irányuló törekvéseit, hogy javítsák a makrogazdasági mutatóik összehasonlíthatóságát, többek között elősegítve a TOT-ok GDP-jének a vásárlóerő-paritás alapján történő elemzését, ha ez utóbbi rendelkezésre áll.

Módosítás    80

Határozatra irányuló javaslat

78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság kezdeményezésére az uniós finanszírozás fedezheti a határozat végrehajtásával és célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos működési kiadásokat, ideértve a végrehajtáshoz szükséges előkészítési, figyelemmel kísérési, nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási támogatás költségeit, valamint az Unió székhelyén és küldöttségeinél a programhoz szükséges igazgatási támogatás kapcsán felmerülő, valamint az e határozat alapján finanszírozott műveletek igazgatásához kapcsolódó kiadásokat – ideértve az információs és kommunikációs tevékenységeket, valamint a szervezeti információs és technológiai rendszereket is.

(1)  A Bizottság kezdeményezésére az uniós finanszírozás fedezheti a határozat végrehajtásával és célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos működési kiadásokat, ideértve a végrehajtáshoz szükséges előkészítési, figyelemmel kísérési, nyomonkövetési, ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó igazgatási támogatás költségeit.

Módosítás    81

Határozatra irányuló javaslat

79 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

79. cikk

törölve

Általános elvek

 

E határozat eltérő rendelkezése hiányában az uniós pénzügyi támogatás nyújtását e határozat, a költségvetési rendelet és az [NDICI-rendelet] célkitűzéseivel és elveivel összhangban, különösen a II. cím I. fejezetének megfelelően – annak 13. cikke, 14. cikke (1) és (4) bekezdése és 15. cikke, a III. fejezet 21. cikkének (1) bekezdése, 21. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontja, valamint 21. cikkének (3) bekezdése, továbbá az V. fejezet 31. cikkének (1), (4), (6), (9) bekezdése és 32. cikkének (3) bekezdése kivételével – kell végrehajtani. Az e határozat 80. cikkében meghatározott eljárás nem alkalmazandó az [NDICI-rendelet] 21. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett esetekre.

 

Módosítás    82

Határozatra irányuló javaslat

79 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

79a. cikk

 

A programozási dokumentumok elfogadása

 

(1)  Az EU-TOT partnerség keretében a TOT-ok hatóságai felelősséget vállalnak az e határozat II. részében meghatározott főbb együttműködési területeken az ágazati politikák meghatározásáért és elfogadásáért, és biztosítják azok megfelelő nyomon követését.

 

Ennek alapján mindegyik TOT a területe fenntartható fejlődésére irányuló programozási dokumentumot dolgoz ki és nyújt be. A programozási dokumentum célja koherens keretet biztosítani az Unió és az érintett TOT közötti együttműködés számára, összhangban az Unió átfogó céljával és tevékenységi területeivel, célkitűzéseivel, elveivel és szakpolitikáival.

 

Mindegyik programozási dokumentum a következőket határozza meg:

 

- a politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és környezeti háttér rövid bemutatása;

 

- a TOT (2030-ig tartó időszakra szóló menetrend szerinti) fenntartható fejlesztési stratégiájának rövid ismertetése, amely azonosítja a TOT prioritásait és azt, hogy milyen módon kíván hozzájárulni a fenntartható fejlesztési célok eléréséhez;

 

- az uniós finanszírozásra kiválasztott kiemelt területek;

 

- egyedi célkitűzések;

 

- a várt eredmények;

 

- egyértelmű és egyedi teljesítménymutatók;

 

- indikatív pénzügyi előirányzatok mind átfogó szinten, mind pedig kiemelt területenként;

 

- indikatív ütemterv.

 

(2)  A programozási dokumentumnak figyelembe kell vennie a korábbi tapasztalatokat és a bevált gyakorlatokat, és azt a civil társadalommal, a helyi hatóságokkal és más érdekelt felekkel való konzultációra és párbeszédre kell alapozni, biztosítva ezáltal e szereplők megfelelő szintű részvételét és az indikatív programozási dokumentum iránti utólagos elkötelezettségét.

 

(3)  A programozási dokumentum tervezetéről az egyes TOT-ok hatóságainak, a hovatartozásuk szerinti tagállamnak és a Bizottságnak véleménycserét kell folytatnia. A programozási dokumentum véglegesítése a TOT-ok hatóságainak feladata. A programozási dokumentumok gyors elfogadásának lehetővé tétele érdekében a Bizottság iránymutatásokban határozza meg a TOT-okra vonatkozó részletes programozási szabályokat.

 

(4)  A véglegesítést követően a Bizottság értékeli a programozási dokumentumot, megállapítja, hogy összhangban van-e e határozat céljaival és a vonatkozó uniós szakpolitikákkal, és tartalmaz e minden, az éves finanszírozási határozat elfogadásához szükséges elemet. Az említett értékeléshez a TOT-ok hatóságai minden szükséges információt rendelkezésre bocsátanak, ideértve az adott esetben rendelkezésre álló megvalósíthatósági tanulmányok eredményeit is.

 

(5)  A programozási dokumentumot az e határozat 88. cikkének (5) bekezdésében foglalt vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.

 

Ugyanez az eljárás alkalmazandó azokra az érdemi felülvizsgálatokra is, amelyek a stratégia vagy a programozás jelentős módosítását eredményezik.

 

A vizsgálóbizottsági eljárás nem alkalmazandó az indikatív programozási dokumentum olyan nem érdemi módosításaira, mint a technikai kiigazítások, a források átcsoportosítása a prioritási területenkénti indikatív előirányzatokon belül, vagy az eredeti indikatív előirányzat kevesebb mint 20%-kal történő emelése vagy csökkentése, feltéve, hogy ezek a módosítások nem érintik az indikatív programozási dokumentumban meghatározott prioritási területeket és célokat. Ebben az esetben a Bizottságnak az ilyen nem érdemi módosításokról az Európai Parlamentet és a Tanácsot a vonatkozó határozat elfogadásától számított egy hónapon belül tájékoztatnia kell.

Módosítás    83

Határozatra irányuló javaslat

79 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

79b. cikk

 

Cselekvési tervek és intézkedések

 

(1)  A Bizottság éves vagy többéves cselekvési terveket vagy intézkedéseket fogad el. Az intézkedések egyedi intézkedés, különleges intézkedés, kísérő intézkedés vagy rendkívüli támogatási intézkedés formáját ölthetik. A cselekvési tervek és intézkedések keretében minden egyes tevékenység tekintetében meg kell határozni a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket és a főbb tevékenységeket, a végrehajtás módjait, a költségvetést és minden kapcsolódó működési kiadást.

 

(2)  A cselekvési tervek a programozási dokumentumokon alapulnak.

 

(3)  Ezeket a cselekvési terveket és intézkedéseket az e határozat 88. cikkének (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az (1) bekezdésben említett eljárást nem kell alkalmazni:

 

a) az olyan cselekvési tervekre, egyedi intézkedésekre és kísérő intézkedésekre, amelyek esetében az uniós finanszírozás nem haladja meg a 10 millió eurót;

 

b) a technikai módosításokra, feltéve, hogy az ilyen módosítások érdemben nem érintik az adott cselekvési terv vagy intézkedés célkitűzéseit, mint például:

 

i. a végrehajtási módszer változása;

 

ii. a forrásoknak az adott cselekvési tervben szereplő tevékenységek közötti átcsoportosítása;

 

iii. a cselekvési tervek és intézkedések költségvetésének az eredeti költségvetés legfeljebb 20%-át érintő és 10 millió eurót meg nem haladó növelése vagy csökkentése.

 

Többéves cselekvési tervek és intézkedések esetében a (3) bekezdés a) pontjában és b) pontjának iii. alpontjában hivatkozott küszöbértékek éves alapon alkalmazandók. Az e bekezdés szerint elfogadott cselekvési tervekről és intézkedésekről – a rendkívüli támogatási intézkedések kivételével –, valamint a technikai módosításokról az elfogadásukat követő egy hónapon belül tájékoztatni kell az Európai Parlamentet és a tagállamokat.

 

(4)  A legfeljebb 20 millió EUR költségű rendkívüli támogatási intézkedések elfogadása vagy meghosszabbítása előtt a Bizottság tájékoztatja a Tanácsot az intézkedések jellegéről és céljairól, valamint a tervezett pénzösszegekről. A Bizottság tájékoztatja a Tanácsot azt megelőzően is, hogy a már elfogadott rendkívüli támogatási intézkedéseken jelentős tartalmi módosításokat hajtana végre. Az Unió külső tevékenységeinek összhangja érdekében a Bizottság az ilyen intézkedések tervezése és végrehajtása során egyaránt figyelembe veszi a Tanács vonatkozó szakpolitikai megközelítését. A Bizottság megfelelő módon, kellő időben tájékoztatja az Európai Parlamentet az e cikk szerinti rendkívüli támogatási intézkedések – többek között a tervezett pénzösszegek – tervezéséről és végrehajtásáról, továbbá az említett támogatás jelentős módosításairól vagy hosszabbításairól is tájékoztatja az Európai Parlamentet.

 

(5)  Kellően indokolt sürgős esetekben, mint a válságok, a természeti vagy ember okozta katasztrófák vagy a demokráciát, a jogállamiságot, az emberi jogokat vagy az alapvető szabadságokat érintő közvetlen fenyegetések esetében a Bizottság a 88. cikk (5) bekezdésében említett eljárás szerint cselekvési terveket vagy intézkedéseket fogadhat el, vagy módosíthatja a meglévő cselekvési terveket és intézkedéseket.

Módosítás    84

Határozatra irányuló javaslat

80 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

80. cikk

törölve

A többéves indikatív programok, cselekvési tervek és intézkedések elfogadása

 

A Bizottság „egységes programozási dokumentumok” formájában az [NDICI-rendelet] 12. cikkében foglaltak alapján többéves indikatív programokat fogad el az [NDICI-rendelet] 19. cikkében említett megfelelő cselekvési tervekkel és intézkedésekkel együtt e határozat 88. cikke (5) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint. Ez az eljárás alkalmazandó az [NDICI-rendelet] 14. cikkének (3) bekezdésében említett azon felülvizsgálatokra is, amelyek jelentősen módosítják a többéves indikatív program tartalmát.

 

Grönland esetében az [NDICI-rendelet] 19. cikkében említett cselekvési tervek és intézkedések a többéves indikatív programoktól külön is elfogadhatók.

 

Módosítás    85

Határozatra irányuló javaslat

81 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A TOT-ok hatóságai jogosultak az e határozatban előírt pénzügyi támogatásra.

(1)  Mindegyik TOT hatóságai jogosultak az e határozatban előírt pénzügyi támogatásra.

Módosítás    86

Határozatra irányuló javaslat

81 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a TOT-ok és az Unió a decentralizált együttműködésben részt vevő és egyéb nem kormányzati szereplői, hogy az e határozat 12. cikkében említettek szerint a decentralizált együttműködés keretein belül képesek legyenek felvállalni a TOT-okban megvalósuló gazdasági, kulturális, társadalmi és oktatási projekteket és programokat.

e)  a TOT-ok és az Unió a decentralizált együttműködésben részt vevő és egyéb nem kormányzati szereplői, hogy az e határozat 12. cikkében említettek szerint a decentralizált együttműködés keretein belül képesek legyenek felvállalni a TOT-okban megvalósuló gazdasági, környezeti, kulturális, társadalmi és oktatási projekteket és programokat.

Módosítás    87

Határozatra irányuló javaslat

82 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii.  egy vagy több regionális testület, amelynek a TOT-ok tagjai;

iii.  egy vagy több regionális testület, illetve egy vagy több társulás, amelynek a TOT-ok tagjai;

Módosítás    88

Határozatra irányuló javaslat

83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A valamely TOT-ból származó, az 50. cikkben meghatározott természetes személyek és adott esetben valamely TOT vonatkozó állami és vagy magánszervei és intézményei jogosultak arra, hogy valamennyi uniós programban részt vegyenek, illetve azokból finanszírozásban részesüljenek, a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is figyelemmel, amelyhez a TOT kapcsolódik.

(1)  A valamely TOT-ból származó, az 50. cikkben meghatározott természetes személyek és adott esetben valamely TOT vonatkozó állami és vagy magánszervei és intézményei jogosultak arra, hogy valamennyi uniós programban részt vegyenek, beleértve az Európai Unió szolidaritási alapját, illetve azokból finanszírozásban részesüljenek, a program szabályaira és célkitűzéseire, valamint azon tagállam esetleges megállapodásaira is figyelemmel, amelyhez a TOT kapcsolódik.

Módosítás    89

Határozatra irányuló javaslat

83 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság szükség esetén egyedi intézkedések előírásával biztosítja, hogy a TOT-ok ténylegesen és hatékony módon hozzáférjenek a más országokkal való együttműködést elősegítő összes uniós programhoz és eszközhöz.

 

Ezenfelül a Bizottság egy, a TOT-ok számára fenntartott, aktualizált portál révén biztosítja az információk átláthatóságát és a különböző uniós programok keretében kiírt pályázati felhívások láthatóságát.

Módosítás    90

Határozatra irányuló javaslat

83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A TOT-ok 2022-től kezdődően évente jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az uniós programokban való részvételükről.

(3)  A TOT-ok által továbbított információk alapján a Bizottság éves jelentést készít a TOT-ok uniós programokban való részvételéről.

Módosítás    91

Határozatra irányuló javaslat

86 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak biztosítása érdekében, hogy hatékony értékelés készüljön az e határozatban foglalt célkitűzések megvalósításáról, a Bizottság felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a 87. cikknek megfelelően, az I. melléklet 3. cikkének módosítása céljából a szükségesnek tartott esetekben a mutatók felülvizsgálata vagy kiegészítése érdekében, továbbá e határozatnak a nyomonkövetési és értékelési keret kialakításáról szóló rendelkezésekkel való kiegészítése érdekében.

Annak biztosítása érdekében, hogy hatékony értékelés készüljön az e határozatban foglalt célkitűzések megvalósításáról, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet 3. cikkében meghatározott teljesítménymutatók megállapítása vagy a szükségesnek tartott esetekben azok felülvizsgálata vagy kiegészítése, továbbá e határozatnak a nyomonkövetési és értékelési keret kialakításáról szóló rendelkezésekkel való kiegészítése céljából.

Módosítás    92

Határozatra irányuló javaslat

87 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság 86. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2021. január 1-jén kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(2)  A Bizottság 86. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2021. január 1-jén kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra. A Tanács döntéséről tájékoztatja az Európai Parlamentet.

Módosítás    93

Határozatra irányuló javaslat

87 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot.

(4)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul értesíti arról a Tanácsot és az Európai Parlamentet.

Módosítás    94

Határozatra irányuló javaslat

87 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 86. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(5)  A 86. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik. Ha a Tanács kifogást kíván emelni, a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időben tájékoztatja erről az Európai Parlamentet, megjelölve azt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely ellen kifogást kíván emelni, és a kifogásai indokait.

Módosítás    95

Határozatra irányuló javaslat

90 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E határozat a 2010/427/EU tanácsi határozattal46 összhangban alkalmazandó.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője biztosítja az Unió külső tevékenységének átfogó koordinációját, biztosítva az Unió külső tevékenységének egységességét, összhangját és hatékonyságát.

__________________

 

46 A Tanács 2010/427/EU határozata (2010. július 26.) az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének megállapításáról (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.).

 

Módosítás    96

Határozatra irányuló javaslat

92 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ezt a határozatot 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

Módosítás    97

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 cikk – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E határozat alkalmazásában a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó hétéves időszakra az uniós pénzügyi támogatás 500 millió EUR-s teljes összegét a következőképpen kell felosztani:

(1)  E határozat alkalmazásában a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig tartó hétéves időszakra az uniós pénzügyi támogatás 669 millió eurós teljes összegét a következőképpen kell felosztani:

Módosítás    98

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 cikk – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  159 millió EUR vissza nem térítendő támogatás formájában a TOT-ok (kivéve Grönlandot) hosszú távú fejlesztésére irányuló kétoldalú programozható támogatás céljára, különösen a programozási dokumentumban említett kezdeményezések finanszírozására. Ezt az összeget a TOT-ok szükségletei és teljesítménye alapján kell felosztani az alábbi kritériumok szerint: adott esetben a programozási dokumentum különös figyelmet fordít a kedvezményezett tengerentúli országok és területek kormányzása és intézményi kapacitása erősítésére irányuló tevékenységekre, és – amennyiben alkalmazandó –, a tervezett tevékenységek várható menetrendjére. Ezen összeg felosztásakor figyelembe kell venni a népesség számát, a bruttó hazai termék (GDP) szintjét, a korábbi juttatások szintjét, valamint a TOT-ok földrajzi elszigeteltség következtében kialakult korlátozottságát, az e határozat 9. cikkében említettek szerint.

a)  81% vissza nem térítendő támogatás formájában az összes TOT hosszú távú fejlesztésére irányuló kétoldalú programozható támogatás céljára, különösen a programozási dokumentumban említett kezdeményezések finanszírozására.

 

Ezt az összeget a TOT-ok szükségletei és teljesítménye alapján kell felosztani az alábbi kritériumok szerint: a népesség száma, a bruttó hazai termék (GDP) szintje − ha rendelkezésre áll − a vásárlóerő-paritáson számított GDP alapján, a korábbi juttatások szintje, a TOT-ok földrajzi elszigeteltségükből eredő korlátai az e határozat 9. cikkében említettek szerint, az e határozat 9b. cikkében említett TOT-ok alacsony fejlettségi szintje, a területek, valamint az éghajlati és környezetvédelmi kihívások nagysága.

 

4% Aruba számára;

 

1,5% Bonaire számára;

 

5% Curaçao számára;

 

48% Grönland számára;

 

10,75% Új-Kaledónia számára;

 

10,85% Francia Polinézia számára;

 

1,2% Saba számára;

 

2% Saint-Barthélemy számára;

 

0,8% Sint Eustatius számára;

 

7,5% Saint Pierre és Miquelon számára;

 

2,5% Sint Maarten számára;

 

0,4% a Francia Déli és Antarktiszi Területek számára;

 

5,5% Wallis és Futuna számára.

Módosítás    99

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 cikk – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  225 millió EUR vissza nem térítendő támogatás formájában Grönland hosszú távú fejlesztésére irányuló programozható támogatás céljára, különösen a programozási dokumentumban említett kezdeményezés finanszírozására.

törölve

Módosítás    100

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 cikk – 1 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  81 millió EUR-t kitevő összeget különítenek el a TOT-ok regionális programjainak támogatására, amelyből 15 millió EUR a régióközi műveletek támogatására szolgálhat; Grönland kizárólag a régióközi műveletek tekintetében támogatható. Ez az együttműködés e határozat 7. cikkével összhangban valósul meg, különösen az e határozat 5. cikkében említett közös érdeket képviselő területek tekintetében, az EU–TOT partnerség e határozat 14. cikkében említett hatóságai útján folytatott konzultáció révén. Ennek célja az Unió egyéb releváns pénzügyi programjaival és eszközeivel való koordináció biztosítása, különös tekintettel az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókra.

c)  12%-ot kitevő összeget különítenek el a TOT-ok regionális programjainak támogatására, amelyből 30 millió EUR a régióközi műveletek támogatására szolgálhat; Grönland kizárólag a régióközi műveletek tekintetében támogatható. Ez az együttműködés e határozat 7. cikkével összhangban valósul meg, különösen az e határozat 5. cikkében említett közös érdeket képviselő területek tekintetében, az EU–TOT partnerség e határozat 14. cikkében említett hatóságai útján folytatott konzultáció révén. Ennek célja az Unió egyéb releváns pénzügyi programjaival és eszközeivel való koordináció biztosítása, különös tekintettel az EUMSZ 349. cikkében említett legkülső régiókra.

Módosítás    101

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 cikk – 1 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  22 millió EUR tanulmányok vagy technikai segítségnyújtási intézkedések finanszírozására valamennyi TOT – köztük Grönland – javára, e határozat 78. cikkével összhangban49.

d)  3,5% tanulmányok vagy technikai segítségnyújtási intézkedések finanszírozására valamennyi TOT – köztük Grönland – javára, e határozat 78. cikkével összhangban.

__________________

 

49 Ebből az összegből 9 725 000 EUR-t fenntartanak a Bizottság számára az uniós programok és/vagy tevékenységek végrehajtásával, illetve a közvetett kutatással és a közvetlen kutatással kapcsolatos technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás és kiadások fedezésére.

 

Módosítás    102

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 cikk – 1 pont – e alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  13 millió EUR felosztatlan forrás céljára valamennyi TOT – köztük Grönland – javára, többek között a következők céljára:

e)  3,5% felosztatlan forrás céljára valamennyi TOT – köztük Grönland – javára, többek között a következők céljára:

Módosítás    103

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 1 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felülvizsgálatot követően határozhat az e cikkben említett oda nem ítélt források odaítéléséről.

(2)  A Bizottság a 2025-ig elvégzendő felülvizsgálat után, a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően határozhat az e cikkben említett oda nem ítélt források odaítéléséről.

Módosítás    104

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 cikk – 1 alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A határozat 3. cikkének (5) bekezdésében foglalt célkitűzések elérése az alábbiak segítségével mérhető:

A fenntartható fejlesztési célokkal összhangban, a 86. cikkben meghatározott eljárás szerint kidolgozásra kerül a legfontosabb teljesítménymutatók jegyzéke, amely segítségként használható annak értékeléséhez, hogy az Unió milyen mértékben járult hozzá az e határozat 3. cikkének (5) bekezdésében foglalt célkitűzések eléréséhez.

Módosítás    105

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 cikk – 1 alpont – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  a TOT-ok esetében (kivéve Grönlandot) az áruk és szolgáltatások exportja a GDP %-ában, valamint az államháztartás teljes bevétele a GDP %-ában;

törölve

Módosítás    106

Határozatra irányuló javaslat

I melléklet – 3 cikk – 1 alpont – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Grönland esetében az áruk és szolgáltatások exportja a GDP %-ában, valamint a halászati ágazat százalékos aránya a teljes exporton belül.

törölve

INDOKOLÁS

A tengerentúli országok és területek (a továbbiakban: TOT-ok) a Római Szerződés hatálybalépése óta társulnak az Európai Unióhoz (a továbbiakban: EU).

Jelenleg 25 TOT van, amelyek az Atlanti-óceán, az Antarktisz, a Karib-szigetek, az Indiai-óceán és a Csendes-óceán térségeiben helyezkednek el. Ezek a TOT-ok négy uniós tagállamhoz tartoznak: Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság és Hollandia.

Általánosságban a TOT-ok széles körű autonómiát élveznek olyan területeken, mint például a gazdasági ügyek, a munkaerőpiac, a közegészségügy, a belügyek és a vámok. A védelmi és külügyek általában a tagállamok hatáskörében maradnak. A TOT-ok nem tartoznak az Unió vámterületéhez és belső piacához. Az uniós jogszabályok tehát rájuk nem vonatkoznak. Mivel azonban a TOT-ok lakosai azon uniós tagállam állampolgárai, amelyhez országukat vagy területüket alkotmányos kapcsolat fűzi, így európai polgársággal rendelkeznek.

A 25 TOT-ra jelenleg alkalmazandó jogi keretet a 2013. november 25-i 2013/755/EU tengerentúli társulási határozat alkotja, amely meghatározza azt a különleges kapcsolatot, amelyet a közös európai család tagjaiként a TOT-ok az Európai Unióval tartanak fenn, valamint az alkalmazandó egyedi jogi keretet.

A jelenlegi tengerentúli társulási határozat elsődleges pénzügyi forrása a 11. Európai Fejlesztési Alap (EFA), amely Grönland kivételével az azokra a TOT-okra vonatkozó területi és regionális programok kidolgozására és finanszírozására terjed ki, amelyek tekintetében létezik egy, az uniós költségvetésből finanszírozott konkrét határozat.

Figyelembe véve, hogy az Egyesült Királyság 2019. március 29-én kilép az Európai Unióból, és a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre tekintettel a Bizottság 2018. június 14-én új tengerentúli társulási határozatra tett javaslatot, amely egy 27-tagú Unióra vonatkozik. Ez tehát 13 TOT-ra vonatkozik, amelyek 3 tagállamhoz tartoznak: Dánia, Franciaország és Hollandia.

Az új tengerentúli társulási határozat egyesíti a jelenlegi tengerentúli társulási határozatot és a Grönland-határozatot, melyek mindegyikének jogalapja az EUMSZ 203. cikke. Az új tengerentúli társulási határozatra irányuló javaslat a TOT-oknak nyújtott támogatásokat is betervezi a költségvetésbe azzal, hogy „A szomszédság és a világ” elnevezésű, új költségvetési rovaton belül egy 500 millió EUR-s költségvetést különít el a részükre.

Az előadó örömmel üdvözli az új tengerentúli társulási határozatra irányuló javaslatot, mivel az eleget tesz a Parlament azon kérésének, hogy minden TOT-ra vonatkozóan egységes rendszer álljon rendelkezésre, valamint egy olyan, kifejezetten a TOT-okra vonatkozó pénzügyi eszköz, amely szerepel az Európai Unió költségvetésében.

Az előadó köszönetét fejezi ki a Bizottságnak az általa elvégzett kiváló minőségű munkáért, amely lehetővé teszi a TOT-okra alkalmazandó jogi keret egyszerűsítését és egységesítését, az egységes irányítás megerősítését és a TOT-ok mint csoport nagyobb láthatóságának biztosítását.

Az előadó azonban azt szeretné, hogy a civil társadalommal és a TOT-ok képviselőivel folytatott esetleges eszmecseréket követően az új tengerentúli társulási határozat figyelembe vegye az alábbi elemeket:

(1) A TOT-ok és az EU közötti politikai párbeszéd megerősítése

Fontos, hogy megerősítésre kerüljön az EU és a TOT-ok közötti társulás politikai dimenziója. Az irányítás szempontjából ez többek között azt jelenti, hogy a Tanács elnöksége és az Európai Parlament részt vesz a vitafórumokon, különösen az éves EU-TOT fórumon, valamint azt, hogy az Európai Parlament általában véve nagyobb szerepet vállal a partnerségben.

Az előadó szerint az EU és a TOT-ok közötti párbeszéd elmélyítésére is szükség van az együttműködéssel és a regionális integrációval kapcsolatos kérdésekről. Az előadó arra kéri az Uniót, hogy regionális stratégiái meghatározása és végrehajtása érdekében az új tengerentúli társulási határozat 13. cikkében az Északi-sarkvidékkel kapcsolatos kérdésekről folytatott szoros párbeszéden túl a TOT-okra támaszkodva erősítse meg jelenlétét a karib-tengeri és a csendes-óceáni térségekben. Ez az álláspont megfelel az Európai Parlament által a Cotonou utáni időszakról és arról kifejtett álláspontjainak, hogy megerősített stratégiai párbeszédet kell folytatni az ottani TOT-okat magában foglaló 3 régióval, köztük a karibi és a csendes-óceáni régióval.

(2) A TOT-ok sajátosságaihoz igazított eszköz, megfelelő programozási szabályokkal

Az előadó üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely egy kifejezetten a TOT-oknak szánt eszköz létrehozására irányul, amely révén jobban figyelembe vehetők a sajátosságaik.

Azonban a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) létrehozásáról szóló rendeletjavaslatban foglalt szabályokra való utalás és emellett számos kivétel meghatározása nehezen olvashatóvá teszi a szöveget és nem tesz eleget a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodásban az átláthatóságra és az egyszerűsítésre vonatkozóan meghatározott céloknak.

Az előadó kéri, hogy a programozásra vonatkozó szabályokat közvetlenül az új tengerentúli társulási határozatba vegyék fel, átvéve a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszközben javasolt azon szabályokat, amelyek a TOT-okra vonatkoznak és emlékeztetve azon elvre, amely szerint a költségvetési rendeletet kell alkalmazni, kivéve, ha a tengerentúli társulási határozat erről külön nem rendelkezik.

A TOT-ok korlátozott igazgatási és humánerőforrás-kapacitásainak figyelembevételére szintén emlékeztetni kell és azt meg kell jeleníteni a jogalkotási javaslatban.

(3) A pénzeszközök pontos kritériumok alapján történő, jobb elosztása a TOT-ok között a nagyobb átláthatóság és a fokozottabb demokratikus ellenőrzés érdekében

A tengerentúli társulási határozat 1. melléklete a következőképpen határozza meg az 500 milliós költségvetési keret pénzügyi felosztásának részleteit: 225 millió Grönland számára, 159 millió a többi 12 TOT számára, 81 millió a regionális együttműködés számára, 22 millió a technikai segítségnyújtás számára és 13 millió az oda nem ítélt források számára.

Az előadó élesen bírálja a javasolt felosztást. Ugyanis az Európai Parlament költségvetési társhatóságként és a közpénzek megfelelő felhasználásának kezeseként többször kifejezésre juttatta, hogy ellenőrzést kell gyakorolni az uniós költségvetésből származó források felett.

Az előadó egyetért az Európai Parlamentnek a TOT-ok részére a következő többéves pénzügyi keretben elkülönítendő teljes összeggel kapcsolatban kifejezett álláspontjával, vagyis azzal, hogy hogy a Bizottság által javasolt 500 millió EUR helyett 669 millió EUR-t kell elkülöníteni.

Az előadó a következő általános felosztást javasolja:

•  81% a területi együttműködésre;

•  12% a regionális együttműködésre, amelyből 30 000 000 EUR a régiók közötti együttműködésre;

•  3,5% a technikai segítségnyújtásra;

•  3,5% az oda nem ítélt forrásokra.

Az előadó bírálattal illeti a tengerentúli társulási határozatban javasolt TOT-ok közötti megoszlást, mert úgy véli, hogy a javaslat nem objektív és átlátható kritériumokon alapul.

Az előadó azt óhajtja, hogy ne csak a Grönlandra előirányzott pénzügyi keretet határozzák meg pontosan, hanem az egyes TOT-okra előirányzottakat is. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 13 TOT jogosult területi támogatásra.

Az előadó javasolja, hogy az egyes TOT-okra előirányzott keret indikatív összegét százalékban fejezzék ki annak érdekében, hogy az ne érintse a tengerentúli társulási határozatban a TOT-okra előirányzott költségvetés végleges nagyságát.

A javasolt felosztás a következő objektív elemeket veszi figyelembe: a népesség száma, a bruttó hazai termék (GDP) szintje ̶− ha rendelkezésre áll − a GDP vásárlóerő-paritás alapján, a területek elszigeteltsége (a tengerentúli társulási határozat 9. cikke szerint), fejlettségi szintje (a tengerentúli társulási határozat kiegészítése egy új 9b. cikkel) és mérete, valamint az éghajlati és környezetvédelmi kihívások.

(4) Részletes egyedi célkitűzések és megfelelő mutatók

Az előadó azt szeretné, hogy a 3. cikkben részletesebben határozzák meg a társulás egyedi célkitűzéseit annak érdekében, hogy a Bizottság megfelelő mutatókat határozhasson meg a 86. cikkben említett eljárás szerint (felhatalmazáson alapuló jogi aktus).

Az előadó e célból 4 egyedi célkitűzést választott ki, amelyek Grönland különleges helyzetét veszik figyelembe:

1.  a TOT-ok támogatása az előttük álló nagy kihívások kezelése terén, Grönland esetében az oktatást is ideértve;

2.  a TOT-ok ellenállóképességének megerősítése a gazdasági és környezeti sebezhetőségük csökkentése révén;

3.  a TOT-ok versenyképességének fokozása;

4.  a TOT-ok egyéb partnerekkel folytatott együttműködésének előmozdítása.

(5) A TOT-ok uniós programokban való tényleges részvétele

A 72. és a 83. cikk kimondja, hogy a TOT-ok kiegészítő támogatásokhoz is hozzájuthatnak az uniós programokban való részvételen keresztül.

Az előadó úgy véli, hogy ahhoz, hogy ez a részvétel hatékony legyen, a Bizottságnak szükség esetén egyedi intézkedéseket kellene meghatároznia, hogy biztosítsa a TOT-ok uniós programokban való részvételét és egy, a TOT-ok számára fenntartott, aktualizált portál révén meg kellene könnyítenie az ezekhez való hozzáférést.

(6) A fenntartható fejlesztési célok, a nemek kérdése és a környezetvédelem figyelembevétele

Gazdag biodiverzitásuk következtében és amiatt, hogy jelentős mértékben ki vannak téve az éghajlatváltozás hatásainak, az EU-nak támogatnia kell a TOT-okat a biodiverzitás védelme és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén.

Ezért a program átfogó pénzügyi keretének 30%-ára kell emelni az éghajlattal kapcsolatos célkitűzésekhez való hozzájárulást és hivatkozni kell a Párizsi Megállapodásra.

A nemek, a megkülönböztetésmentesség és a fenntartható fejlesztési célok tiszteletben tartásának kérdését szintén pontosabban ki kellene fejteni az új tengerentúli társulási határozat keretében.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek közötti, az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokat is magában foglaló társulás (tengerentúli társulási határozat)

Hivatkozások

COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

16.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

10.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

10.9.2018

EMPL

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

PECH

10.9.2018

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

28.6.2018

EMPL

12.7.2018

ENVI

21.6.2018

PECH

11.7.2018

Előadók

       A kijelölés dátuma

Maurice Ponga

10.8.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2018

20.11.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

13.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

Benyújtás dátuma

20.12.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

17

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 21.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat