Procedūra : 2018/0244(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0480/2018

Pateikti tekstai :

A8-0480/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 31/01/2019 - 9.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0053

PRANEŠIMAS     *
PDF 315kWORD 124k
20.12.2018
PE 629.642v02-00 A8-0480/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos bei Danijos Karalystės santykių (Užjūrio asociacijos sprendimas)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

Vystymosi komitetas

Pranešėjas: Maurice Ponga

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos ir Europos Sąjungos bei Danijos Karalystės santykių

(Užjūrio asociacijos sprendimas)

(COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0461),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0379/2018),

-  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78 c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A8-0480/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui (-ei) perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  naujajame sprendime turėtų būti pabrėžiamos bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės, kaip antai tikslas išsaugoti glaudžius ir ilgalaikius Sąjungos, Grenlandijos ir Danijos ryšius, taip pat turėtų būti pripažįstama Grenlandijos geografinė ir strateginė padėtis, Grenlandijos ir Sąjungos dialogo politikos klausimais svarba, Sąjungos ir Grenlandijos žuvininkystės partnerystės susitarimas ir galimas bendradarbiavimas Arkties klausimais. Naujasis sprendimas turėtų padėti spręsti visuotinius uždavinius, kad būtų galima parengti iniciatyvią darbotvarkę ir siekti abipusių interesų, visų pirma susijusių su didėjančiu klimato kaitos poveikiu žmogaus veiklai ir aplinkai, jūrų transportu, gamtiniais ištekliais, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, taip pat su moksliniais tyrimais ir inovacijomis;

(6)  naujajame sprendime turėtų būti pabrėžiamos bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės. 2003 m. Taryba sutarė, kad būsimi Sąjungos ir Grenlandijos santykiai po 2006 m. bus grindžiami visapusiška partneryste siekiant tvaraus vystymosi, kurią įgyvendinant bus sudarytas specialus žvejybos susitarimas, dėl kurio bus susitarta vadovaujantis tokiems susitarimams nustatytomis bendrosiomis taisyklėmis ir principais. Be to, Europos Sąjungos ir Grenlandijos Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės bendra deklaracijoje dėl Europos Sąjungos ir Grenlandijos santykių, pasirašytoje Briuselyje 2015 m. kovo 19 d., taip pat buvo priminti istoriniai, politiniai, ekonominiai ir kultūriniai Sąjungos ir Grenlandijos ryšius ir buvo pabrėžta būtinybė stiprinti santykius ir bendradarbiavimą remiantis abipusiais interesais. Todėl partneryste pagal šį naująjį sprendimą turėtų būti siekiama išsaugoti glaudžius ir ilgalaikius Sąjungos, Grenlandijos ir Danijos ryšius ir ji turėtų padėti spręsti pasaulinius uždavinius, sudarant sąlygas plėtoti dinamišką darbotvarkę ir siekti abipusių interesų. Sprendime turėtų būti pabrėžiamos bendradarbiavimo su Grenlandija ypatybės, pripažįstant Grenlandijos geografinę ir strateginę padėtį, Grenlandijos ir Sąjungos dialogo politikos klausimais svarbą, Sąjungos ir Grenlandijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą ir galimą bendradarbiavimą Arkties klausimais. Sprendime visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į didėjantį klimato kaitos poveikį žmogaus veiklai ir aplinkai, jūrų transportui, gamtos ištekliams, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, taip pat moksliniams tyrimams ir inovacijoms;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą ir atitinkamai laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šia programa bus padedama įtraukti klimato politikos veiksmus į Sąjungos politikos sritis ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Numatoma, kad veiksmais pagal šią programą 20 proc. jos bendrojo finansinio paketo bus skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti įgyvendinant programą ir dar kartą įvertinti atliekant jos laikotarpio vidurio vertinimą ir peržiūras;

(16)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą ir atitinkamai laikantis Sąjungos įsipareigojimų įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šia programa bus padedama įtraukti klimato politikos veiksmus į Sąjungos politikos sritis ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų būtų skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Numatoma, kad veiksmais pagal šią programą 30 proc. jos bendrojo finansinio paketo bus skiriama su klimatu susijusiems tikslams. Atitinkami veiksmai bus nustatyti įgyvendinant programą ir dar kartą įvertinti atliekant jos laikotarpio vidurio vertinimą ir peržiūras;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra ypač svarbūs UŠT darniam vystymuisi;

(18)  Sąjunga ir UŠT pripažįsta, kad švietimas ir profesinis mokymas yra ypač svarbūs UŠT darniam vystymuisi, visų pirma tose teritorijose, kuriose bendras išsilavinimo lygis yra gana žemas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  Sąjungos ir UŠT asociacijoje turėtų būti atsižvelgiama į UŠT kultūrų įvairovės ir tapatybių išsaugojimą ir padedama jo siekti;

(19)  Sąjungos ir UŠT asociacijoje turėtų būti atsižvelgiama į UŠT kultūrų įvairovės ir tapatybių išsaugojimą ir padedama jo siekti; Joje taip pat turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į UŠT čiabuvių gyventojų teises ir gerbiamos bei puoselėjamos jų teisės;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti darnaus ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkosaugos tikslų;

(20)  Sąjungos ir UŠT prekyba ir su prekyba susijęs bendradarbiavimas turėtų padėti siekti darnaus ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkosaugos tikslų, remiantis darnaus vystymosi tikslų modeliu;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  šiuo sprendimu turėtų būti nustatytos lankstesnės prekių kilmės taisyklės, įskaitant naujas kilmės kumuliacijos galimybes. Kumuliacija turėtų būti įmanoma ne tik su UŠT ir ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) šalimis, bet, tam tikromis sąlygomis, taip pat ir produktų, kilusių iš šalių, su kuriomis Sąjunga pasirašiusi ir taiko laisvosios prekybos susitarimus, atžvilgiu, taip pat produktų, įvežamų į Sąjungą be muitų ir be kvotų pagal Sąjungos bendrąją lengvatų sistemą, atžvilgiu (taip pat tam tikromis sąlygomis). Šios sąlygos yra būtinos siekiant prekybos taisyklių apėjimo prevencijos ir užtikrinant tinkamą kumuliacijos tvarkos taikymą;

(21)  šiuo sprendimu turėtų būti nustatytos lankstesnės prekių kilmės taisyklės, įskaitant naujas kilmės kumuliacijos galimybes. Kumuliacija turėtų būti įmanoma ne tik su UŠT ir ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) šalimis, bet, tam tikromis sąlygomis, taip pat ir produktų, kilusių iš šalių, su kuriomis Sąjunga pasirašiusi ir taiko laisvosios prekybos susitarimus, atžvilgiu, taip pat produktų, įvežamų į Sąjungą be muitų ir be kvotų pagal Sąjungos bendrąją lengvatų sistemą, atžvilgiu (taip pat tam tikromis sąlygomis). Šios sąlygos yra būtinos siekiant tvirtesnės prekybos sąjungos ir galinčios užtikrinti prekybos taisyklių apėjimo prevenciją ir užtikrinti tinkamą kumuliacijos tvarkos taikymą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Sąjungos ir UŠT bendradarbiavimas finansinių paslaugų srityje turėtų padėti kurti saugesnę, patikimesnę ir skaidresnę finansų sistemą, kuri yra svarbi didinant pasaulinį finansinį stabilumą ir remiant tvarų augimą. Šioje srityje reikėtų siekti pereiti prie patvirtintų tarptautinių standartų ir derinti UŠT teisės aktus su Sąjungos finansinių paslaugų acquis. Reikėtų skirti pakankamai daug dėmesio UŠT valdžios institucijų administracinių gebėjimų stiprinimui, taip pat priežiūros srityje;

(25)  Sąjungos ir UŠT bendradarbiavimas finansinių paslaugų srityje turėtų padėti kovoti su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu siekiant kurti saugesnę, patikimesnę ir skaidresnę finansų sistemą, kuri yra svarbi didinant pasaulinį finansinį stabilumą ir remiant tvarų augimą. Šioje srityje reikėtų siekti pereiti prie patvirtintų tarptautinių standartų ir derinti UŠT teisės aktus su Sąjungos finansinių paslaugų acquis. Reikėtų skirti pakankamai daug dėmesio UŠT valdžios institucijų administracinių gebėjimų stiprinimui, taip pat priežiūros srityje;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  kai reikia, įgyvendinant bendradarbiavimo nuostatas ir atitinkamai užtikrinant įvairių priemonių valdymo suderinamumą, šiame sprendime turėtų būti pateikiamos nuorodos į [KVTBP reglamentą] (Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę);

Išbraukta.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šiuo sprendimu nustatoma užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacija (toliau – asociacija) yra SESV 198 straipsniu pagrįsta partnerystė, kurios tikslas – remti darnų UŠT vystymąsi ir skatinti Sąjungos vertybių ir standartų įtvirtinimą platesniu pasauliniu mastu.

1.  Šiuo sprendimu nustatoma užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) ir Europos Sąjungos asociacija (toliau – asociacija) yra SESV 198 straipsniu pagrįsta partnerystė, kurios tikslas – remti darnų UŠT vystymąsi ir skatinti Sąjungos vertybių, principų ir standartų įtvirtinimą platesniu pasauliniu mastu.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos ir UŠT asociacija pagrįsta bendrais UŠT, valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, ir Sąjungos tikslais, principais ir vertybėmis.

1.  Sąjungos ir UŠT asociacija pagrįsta bendrais UŠT, valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, ir Sąjungos tikslais, principais ir vertybėmis. Ji padeda įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus tvaraus vystymosi tikslus bei įgyvendinti Paryžiaus klimato susitarimą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įgyvendindamos šį sprendimą partnerės vadovaujasi skaidrumo bei subsidiarumo principais ir veiksmingumo poreikiu, taip pat sprendžia trijų UŠT darnaus vystymosi ramsčių – ekonominio vystymosi, socialinio vystymosi ir aplinkos apsaugos – klausimus.

3.  Įgyvendindamos šį sprendimą partnerės vadovaujasi skaidrumo bei subsidiarumo principais ir veiksmingumo poreikiu, taip pat sprendžia trijų UŠT darnaus vystymosi ramsčių – ekonominio vystymosi, socialinio ir kultūrinio vystymosi ir aplinkos apsaugos – klausimus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Bendrasis šio sprendimo tikslas – skatinti UŠT ekonominį ir socialinį vystymąsi bei įtvirtinti glaudžius UŠT ir Sąjungos kaip visumos ekonominius santykius. Asociacija šio bendrojo tikslo siekiama stiprinant UŠT konkurencingumą, didinant UŠT atsparumą, mažinant jų ekonomikos ir aplinkos pažeidžiamumą ir skatinant jų ir kitų partnerių bendradarbiavimą.

4.  Kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 5 dalyje ir 21 straipsnyje bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 198 straipsnyje, bendrasis šio sprendimo tikslas – skatinti UŠT ekonominį ir socialinį vystymąsi bei įtvirtinti glaudžius UŠT ir Sąjungos kaip visumos ekonominius santykius.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  skatinti ir remti bendradarbiavimą su UŠT,

Išbraukta.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti Grenlandiją ir bendradarbiauti su ja, sprendžiant pagrindinius jai kylančius uždavinius, kaip antai išsilavinimo lygio kėlimo, ir padėti stiprinti Grenlandijos administracinius gebėjimus formuoti ir įgyvendinti nacionalinę politiką.

b)  padėti UŠT spręsti pagrindinius joms kylančius uždavinius, įskaitant švietimo sritį, kiek tai susiję su Grenlandija,

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 5 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  didinti UŠT atsparumą, mažinant jų pažeidžiamumą dėl ekonominių ir aplinkos sąlygų;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 5 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  gerinti UŠT konkurencingumą, įskaitant socialinius standartus;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 5 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  skatinti UŠT bendradarbiavimą su kitais partneriais.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Siekiant šių tikslų asociacija grindžiama pagrindiniais laisvės, demokratijos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, teisinės valstybės, gero valdymo ir darnaus vystymosi principais, kurie yra bendri UŠT ir valstybėms narėms, su kuriomis jos yra susijusios.

6.  Siekiant šių tikslų asociacija grindžiama pagrindiniais demokratijos, visas žmogaus teises ir pagrindines laisves apimančio požiūrio, teisinės valstybės, gero valdymo ir darnaus vystymosi principais, kurie yra bendri UŠT ir valstybėms narėms, su kuriomis jos yra susijusios. Ji taip pat vadovaujasi nediskriminavimo dėl lyties, rasės, etninės kilmės, religijos, negalios, amžiaus, lytinės orientacijos ir lyčių lygybės principu.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Dėl ribotų UŠT administracinių ir žmogiškųjų pajėgumų Komisija į juos deramai atsižvelgia vykdydama programavimo ir įgyvendinimo procesą bei, visų pirma, priimdama gaires.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  UŠT ekonomikos įvairinimas, įskaitant jų tolesnę integraciją į pasaulio ir regioninę ekonomiką; konkrečiai Grenlandijos atveju – poreikis gerinti jos darbo jėgus įgūdžius;

a)  darnus UŠT ekonomikos įvairinimas, įskaitant jų tolesnę integraciją į pasaulio ir regioninę ekonomiką; konkrečiai Grenlandijos atveju – poreikis gerinti jos darbo jėgus įgūdžius;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  kokybiško socialinio modelio skatinimas;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  nelaimių rizikos mažinimo skatinimas;

e)  nelaimių rizikos mažinimo skatinimas, atsižvelgiant į 2015–2030 m. Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programoje nustatytus prioritetus;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 punkto ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  klausimai, susiję su Karibais ir Ramiuoju vandenynu.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdamos to tikslo Sąjunga ir UŠT gali keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais ar užmegzti kitokį glaudų bendradarbiavimą ir koordinuoti veiksmus su kitais partneriais, atsižvelgdamos į UŠT dalyvavimą regioninių ir tarptautinių organizacijų veikloje, kai reikia, sudarius tarptautinius susitarimus.

2.  Siekdamos to tikslo Sąjunga ir UŠT gali keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais ar užmegzti kitokį glaudų bendradarbiavimą ir koordinuoti veiksmus su kitais partneriais, atsižvelgdamos į UŠT dalyvavimą regioninių ir tarptautinių organizacijų veikloje, kai reikia, sudarius tarptautinius susitarimus, siekiant prisidėti prie sklandžios UŠT integracijos į jų atitinkamą geografinę aplinką.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Asociacijos tikslas yra remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo II ir III dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas yra skatinti UŠT ir SESV 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių AKR valstybių ir ne AKR valstybių ir teritorijų bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga tobulina atitinkamų Sąjungos programų koordinavimą ir sinergiją. Sąjunga taip pat siekia įtraukti UŠT į savo dialogą su jų kaimyninėmis šalimis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra AKR valstybės ar teritorijos, ar ne, ir su atokiausiais regionais, kai tinkama.

3.  Asociacijos tikslas yra remti UŠT ir kitų partnerių bendradarbiavimą šio sprendimo II ir III dalyse nurodytose bendradarbiavimo srityse. Šiuo atžvilgiu asociacijos tikslas yra skatinti UŠT ir SESV 349 straipsnyje nurodytų atokiausių regionų, jų kaimyninių AKR valstybių ir ne AKR valstybių ir teritorijų bendradarbiavimą. Siekdama šio tikslo Sąjunga tobulina atitinkamų Sąjungos programų koordinavimą ir sinergiją. Sąjunga įtraukia UŠT į savo dialogą su jų kaimyninėmis šalimis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra AKR valstybės ar teritorijos, ar ne, ir su atokiausiais regionais, kai tinkama, pasiūlydama suteikti joms stebėtojo statusą.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  UŠT gebėjimų stiprinimui siekiant paskatinti priimti regionines strategijas, kuriose būtų atsižvelgiama į UŠT ypatumus, potencialą ir europines perspektyvas;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Specialus režimas

Izoliuotosioms UŠT taikomas specialus režimas

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9 a straipsnis

 

Mažiausiai išsivysčiusioms UŠT taikomas režimas

 

1. Asociacija atsižvelgia į skirtingą UŠT išsivystymo lygį ir į jų struktūrinius apribojimus.

 

2. Mažiausiai išsivysčiusioms UŠT nustatomas specialus režimas.

 

3. Siekiant padėti mažiausiai išsivysčiusioms UŠT įveikti atsilikimą ir nuolatinius struktūrinius apribojimus, nustatant finansinės paramos dydį ir su ja susijusias sąlygas, deramai atsižvelgiama į jų ypatumus.

 

4. Mažiausiai išsivysčiusia UŠT laikomas Volisas ir Futūna.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Asociacija yra grindžiama UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos susijusios, ir Komisijos, ir, kai tinkama, Europos investicijų banko (EIB) plataus masto dialogu ir konsultacijomis abipusio intereso klausimais.

1.  Asociacija yra grindžiama UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos susijusios, Komisijos, Europos Parlamento ir, kai tinkama, Europos investicijų banko (EIB) plataus masto dialogu ir konsultacijomis abipusio intereso klausimais.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nevyriausybinių dalyvių pareigos

Pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių dalyvių pareigos

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nevyriausybinės organizacijos gali būti svarbios keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl bendradarbiavimo, ypač rengiant ir įgyvendinant bendradarbiavimo paramą, projektus ar programas. Joms gali būti deleguoti finansų valdymo įgaliojimai įgyvendinti tokius projektus ar programas, siekiant remti vietos vystymosi iniciatyvas.

1.  Pilietinė visuomenė, privatusis sektorius ir nevyriausybinės organizacijos gali būti svarbios keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl bendradarbiavimo, ypač rengiant ir įgyvendinant bendradarbiavimo paramą, projektus ar programas. Joms gali būti deleguoti finansų valdymo įgaliojimai įgyvendinti tokius projektus ar programas, siekiant remti vietos vystymosi iniciatyvas.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Dialogu UŠT sudaromos galimybės visapusiškai dalyvauti asociacijos įgyvendinimo veikloje.

3.  Dialogu UŠT sudaromos galimybės visapusiškai dalyvauti asociacijos įgyvendinimo veikloje bei kurti ir įgyvendinti Sąjungos regionines strategijas zonose, kuriose yra UŠT.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdant dialogą dėmesys, inter alia, skiriamas konkretiems politiniams klausimams, kurie kelia abipusį susirūpinimą arba yra apskritai svarbūs siekiant asociacijos tikslų.

4.  Vykdant dialogą dėmesys, inter alia, skiriamas konkretiems politiniams klausimams, kurie kelia abipusį susirūpinimą arba yra apskritai svarbūs siekiant tiek asociacijos tikslų, tiek darnaus vystymosi tikslų.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Dialogu su Grenlandija visų pirma grindžiamas platesnio masto bendradarbiavimas ir dialogas srityse, inter alia, susijusiose su energetika, klimato kaita ir aplinka, gamtos ištekliais, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, jūrų transportu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis bei su Arktimi susijusiais šių klausimų aspektais.

5.  Dialogu su Grenlandija visų pirma grindžiamas platesnio masto bendradarbiavimas ir dialogas srityse, inter alia, susijusiose su švietimu, energetika, klimato kaita ir aplinka, gamta, gamtos ištekliais, įskaitant žaliavas ir žuvų išteklius, jūrų transportu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis bei su Arktimi susijusiais šių klausimų aspektais.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Dialogas su Karibų UŠT visų pirma yra priemonė stiprinti ES ir Karibų šalių partnerystės strategiją bei bendradarbiauti su biologine įvairove, klimato kaita, tvariu išteklių valdymu, nelaimių rizikos prevencija ir valdymu, socialiniu aspektu, gero valdymo skatinimu, visų pirma mokesčių skirtyje, ir kova su organizuotu nusikalstamumu susijusiais klausimais.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Dialogas su Ramiojo vandenyno UŠT visų pirma yra priemonė apibrėžti ir įgyvendinti plačių užmojų ES Ramiojo vandenyno regiono strategiją, skatinti ES dalyvavimą ir bendradarbiauti, visų pirma, socialiniais, tvaraus jūrų ir žemės išteklių valdymo, klimato kaitos, energetikos, aplinkos ir mėlynosios ekonomikos klausimais.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  UŠT ir ES dialogo forumas (toliau – UŠT ir ES forumas), kuriame kasmet dalyvauja UŠT valdžios institucijos ir valstybių narių bei Komisijos atstovai. Europos Parlamento nariai, EIB ir atokiausių regionų atstovai, kai tinkama, yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;

a)  UŠT ir ES politinio dialogo forumas (toliau – UŠT ir ES forumas), kuriame kasmet dalyvauja UŠT valdžios institucijos ir valstybių narių, Komisijos, Tarybai pirmininkaujančios šalies ir Europos Parlamento atstovai. UŠT asociacija (OCTA), EIB, atokiausių regionų atstovai ir trečiųjų šalių bei UŠT kaimyninių teritorijų atstovai, kai tinkama, yra įtraukiami į UŠT ir ES forumo darbą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai rengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos rengiamos bent tris kartus per metus Komisijos iniciatyva arba UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu;

b)  Komisija, UŠT ir valstybės narės, su kuriomis jos yra susijusios, reguliariai rengia trišales konsultacijas. Šios konsultacijos rengiamos bent keturis kartus per metus Komisijos iniciatyva arba UŠT ir valstybių narių, su kuriomis jos yra susijusios, prašymu;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

II antraštinės dalies 1 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

APLINKOS KLAUSIMAI, KLIMATO KAITA, VANDENYNAI IR NELAIMIŲ RIZIKOS MAŽINIMAS

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas aplinkos, klimato kaitos ir nelaimių rizikos mažinimo srityje gali būti susijęs su:

Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas aplinkos, klimato kaitos, nelaimių rizikos mažinimo ir atsparumo didinimo srityje gali būti susijęs su:

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tvaraus išteklių naudojimo ir išteklių naudojimo efektyvumo skatinimu ir ekonomikos augimo atsiejimo nuo aplinkos būklės blogėjimo skatinimu ir

c)  tvaraus išteklių naudojimo ir išteklių naudojimo efektyvumo skatinimu siekiant sukurti mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką, grindžiamą sąžiningo perėjimo strategijomis; ir

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  spręsti problemas, susijusias su dirvožemio būklės blogėjimu, įskaitant jūros lygio kilimą ir dirvožemio užterštumą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant asociacijos tikslų, tvarios miškotvarkos srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su miškų išsaugojimo ir tvarios miškotvarkos skatinimu, taip pat atsižvelgiant į miškų vaidmenį apsaugant aplinką nuo erozijos ir kontroliuojant dykumėjimą, miškų įveisimu ir medienos eksporto valdymu.

Siekiant asociacijos tikslų, tvarios miškotvarkos srities bendradarbiavimas gali būti susijęs su miškų išsaugojimo ir tvarios miškotvarkos skatinimu, taip pat atsižvelgiant į miškų vaidmenį apsaugant aplinką nuo erozijos ir kontroliuojant dykumėjimą, miškų įveisimu ir medienos eksporto valdymu, ir vykdant kovą su neteisėti miškų kirtimu.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų transporto ir žemės ūkio, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija, žaliavomis, kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.

b)  ekonominės ir socialinės veiklos, pvz., žuvininkystės ir akvakultūros, turizmo, jūrų transporto ir darnaus žemės ūkio, derinimu su jūrų ir pakrančių zonų potencialu, susijusiu su atsinaujinančiąja energija, žaliavomis, kartu atsižvelgiant į klimato kaitos ir žmogaus veiklos poveikį.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl sprendimo

23 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  plėtoti ir stiprinti aplinkos apsaugą;

c)  plėtoti ir stiprinti žmogaus teisę ir aplinkos bei socialinę apsaugą;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl sprendimo

24 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pagalbą šalių partnerių pastangoms įgyvendinti su klimato kaita susijusius įsipareigojimus, laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos;

b)  pagalbą šalių partnerių pastangoms įgyvendinti su klimato kaita susijusius įsipareigojimus, laikantis Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos ir darnaus vystymosi tikslų;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl sprendimo

II antraštinės dalies 4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

JAUNIMAS, ŠVIETIMAS, MOKYMAS, SVEIKATA, UŽIMTUMAS, SOCIALINĖ APSAUGA, MAISTO SAUGA IR APRŪPINIMO MAISTU SAUGUMAS

JAUNIMAS, MOTERYS, ŠVIETIMAS, MOKYMAS, SVEIKATA, UŽIMTUMAS, SOCIALINĖ APSAUGA, MAISTO SAUGA IR APRŪPINIMO MAISTU SAUGUMAS

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Sąjunga ir UŠT bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad jaunimas aktyviai dalyvautų darbo rinkoje ir tokiu būdu būtų užkertamas kelias jaunimo nedarbui.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl sprendimo

32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

32a straipsnis

 

Lyčių lygybė

 

1. Sąjunga siekia paskatinti lyčių lygybę ir vienodas teises UŠT, taip pat moterų įgalėjimą ir lygias politines bei ekonomines galimybes.

 

2. Asociacija siekia ginti moterų ir merginų teises, visų pirma apsaugoti jas nuo visų formų smurto.

 

3. Asociacija taip pat siekia skatinti moterų įgalėjimą, visų pirma jų aktyvią veiklą tvaraus vystymosi, ekonomikos ir finansų srityse.

 

Lyčių aspektas turi būti įtrauktas į visas iniciatyvas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paramą UŠT, skirtą švietimo ir profesinio mokymo politikai apibrėžti ir įgyvendinti.

b)  paramą UŠT, skirtą švietimo ir profesinio mokymo politikai apibrėžti ir įgyvendinti; ir

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl sprendimo

33 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  paramą UŠT dalyvavimui ir prieigai prie programos „Erasmus +“, skatinant ir didinant galimų paramos gavėjų judumą iš UŠT ir į ją.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl sprendimo

38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Scenos menas

Dailė

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl sprendimo

38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas scenos meno srityje gali būti susijęs su:

Siekiant asociacijos tikslų bendradarbiavimas dailės srityje gali būti susijęs su:

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl sprendimo

38 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  palankesnių sąlygų sudarymu aktyvesniems scenos meno specialistų ryšiams tokiose srityse kaip profesiniai mainai ir mokymas, įskaitant dalyvavimą atrankose, tinklų kūrimą ir dalyvavimo tinklų veikloje skatinimą;

a)  palankesnių sąlygų sudarymu aktyvesniems dailės specialistų ryšiams tokiose srityse kaip profesiniai mainai ir mokymas, įskaitant dalyvavimą atrankose, tinklų kūrimą ir dalyvavimo tinklų veikloje skatinimą skiriant tinkamą finansinę paramą;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl sprendimo

38 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  UŠT meninės kūrybos populiarinimu Sąjungoje;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl sprendimo

39 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimu materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo ir istorinių paminklų srityje siekiama sudaryti sąlygas skatinti keitimąsi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais:

Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimu materialiojo ir nematerialiojo kultūros paveldo ir istorinių paminklų srityje siekiama sudaryti sąlygas skatinti keitimąsi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais ir darnų paveldo vietovių panaudojimą:

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl sprendimo

39 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  gerinant žinias ir UŠT materialiojo ir nematerialiojo paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl sprendimo

II antraštinės dalies 6 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

KOVA SU ORGANIZUOTU NUSIKALSTAMUMU

TEISINĖS VALSTYBĖS SKATINIMAS

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl sprendimo

-41 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-41 straipsnis

 

Teisinės valstybės skatinimas

 

1. Asociacija siekia remti demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kuriomis ji yra grindžiama, principus, skatindama Sąjungos ir UŠT dialogą ir bendradarbiavimą.

 

2. UŠT kaip Sąjungos avanpostas yra pagrindiniai Sąjungos vertybių ir principų skleidėjai atitinkamuose regionuose.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl sprendimo

41 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu, terorizmu ir korupcija

Kova su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis, seksualine prievarta prieš vaikus ir jų seksualiniu išnaudojimu, terorizmu ir korupcija bei prevencija šiose srityse

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl sprendimo

41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje gali apimti:

1.  Siekiant asociacijos tikslų, bendradarbiavimas kovos su organizuotu nusikalstamumu srityje bei prevencija šioje srityje gali apimti:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl sprendimo

42 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

42a straipsnis

 

Derybos dėl prekybos susitarimų su trečiosiomis šalimis

 

Tais atvejais, kai dėl derybų dėl prekybos arba žuvininkystės susitarimų su trečiosiomis šalimis kyla didelė žala UŠT regioninei integracijai arba jautriems sektoriams, Komisija atlieka poveikio vertinimą, atsižvelgdama į šių susitarimų bendrą poveikį UŠT ekonomikai. Prieš sudarydama minėtuosius tarptautinius susitarimus Komisija perduoda atliktų vertinimų rezultatus Europos Parlamentui, Tarybai ir UŠT vietos ar regionų valdžios institucijoms.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl sprendimo

53 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Su prekyba susijusio bendradarbiavimo tikslas – padėti įgyvendinti galutinius Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) tikslus ir Paryžiaus susitarimą. Taip pat gali būti bendradarbiaujama dėl kitų su prekyba susijusių daugiašalių aplinkos susitarimų, kaip antai Nykstančių rūšių prekybos konvencijos.

2.  Su prekyba susijusio bendradarbiavimo tikslas – padėti įgyvendinti galutinius Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (UNFCCC) tikslus, Paryžiaus susitarimą ir darnaus vystymosi tikslus. Taip pat gali būti bendradarbiaujama dėl kitų su prekyba susijusių daugiašalių aplinkos susitarimų, kaip antai Nykstančių rūšių prekybos konvencijos.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl sprendimo

59 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  UŠT valstybiniais ištekliais suteiktą pagalbą, kai palaikant tam tikras įmones iškraipoma ar gali būti iškraipoma konkurencija ir labai neigiamai veikiama prekyba ar investicijos.

Išbraukta.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl sprendimo

70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjunga ir UŠT deda visas pastangas užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų įgyvendinti ir taikomi tarptautiniu mastu sutarti finansinių paslaugų sektoriaus reglamentavimo bei priežiūros ir kovos su mokesčių vengimu ir slėpimu standartai. Inter alia, tokie tarptautiniu mastu sutarti standartai yra: Bazelio komiteto „Pagrindinis veiksmingos bankų priežiūros principas“, Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos „Pagrindiniai draudimo principai“, Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos „Vertybinių popierių reglamentavimo tikslai ir principai“, EBPO susitarimas dėl keitimosi mokesčių srities informacija, Didžiojo dvidešimtuko (G 20) „Pranešimas dėl skaidrumo ir dalijimosi informacija mokesčių tikslais“ ir Finansinio stabilumo tarybos „Pagrindiniai veiksmingų finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementai“.

Sąjunga ir UŠT deda visas pastangas užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų įgyvendinti ir taikomi tarptautiniu mastu sutarti finansinių paslaugų sektoriaus reglamentavimo bei priežiūros ir kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu standartai. Bazelio komiteto „Pagrindinis veiksmingos bankų priežiūros principas“, Tarptautinės draudimo priežiūros institucijų asociacijos „Pagrindiniai draudimo principai“, Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos „Vertybinių popierių reglamentavimo tikslai ir principai“, EBPO susitarimas dėl keitimosi mokesčių srities informacija, Didžiojo dvidešimtuko (G 20) „Pranešimas dėl skaidrumo ir dalijimosi informacija mokesčių tikslais“ ir Finansinio stabilumo tarybos „Pagrindiniai veiksmingų finansų įstaigų pertvarkymo režimų elementai“ ir Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą bei atitinkami protokolai.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl sprendimo

72 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pakankamai finansinių išteklių ir tinkamą techninę paramą, kuria siekiama stiprinti UŠT gebėjimus formuoti ir įgyvendinti strategines ir reguliavimo sistemas;

a)  pakankamai finansinių išteklių ir tinkamą techninę paramą, teikiamą pagal šį sprendimą, kuria siekiama stiprinti UŠT gebėjimus formuoti ir įgyvendinti strategines ir reguliavimo sistemas;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl sprendimo

72 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ilgalaikį finansavimą, kuriuo skatinamas privačiojo sektoriaus augimas;

b)  ilgalaikį finansavimą, teikiamą pagal šį sprendimą, kuriuo skatinamas privačiojo sektoriaus augimas;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl sprendimo

72 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai tinkama, pagal šį sprendimą nustatytiems veiksmams remti gali būti naudojamos kitos Sąjungos programos, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Šis sprendimas taip pat gali būti naudojamas pagal kitas Sąjungos programas nustatytoms priemonėms remti, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Tokiais atvejais tų veiksmų darbo programoje nustatoma, kurias taisykles taikyti.

c)  papildomam finansavimui pagal šį sprendimą nustatytiems veiksmams remti gali būti naudojamos kitos Sąjungos programos, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Tokiais atvejais tų veiksmų darbo programoje nustatoma, kurias taisykles taikyti.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl sprendimo

72 straipsnio pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis sprendimas taip pat gali būti naudojamas pagal kitas Sąjungos programas nustatytoms priemonėms remti, jei įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Tokiais atvejais tų veiksmų darbo programoje nustatoma, kurias taisykles taikyti.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl sprendimo

73 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 500 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 669 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl sprendimo

74 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Programuojama pagalba UŠT skiriama negrąžintina pagalba programavimo dokumentuose nustatytoms teritorinėms, regioninėms ir tarpregioninėms strategijoms ir prioritetams finansuoti;

a)  Programuojama pagalba UŠT skiriama negrąžintina pagalba programavimo dokumentuose galimai nustatytoms teritorinėms, regioninėms ir tarpregioninėms strategijoms ir prioritetams finansuoti;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl sprendimo

74 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  tarpregioninis asignavimas – programuojamos pagalbos regioninio asignavimo dalis, skiriama finansuoti tarpregioninio bendradarbiavimo strategijoms ir prioritetams, kuriuos įgyvendinant dalyvauja bent viena UŠT ir vienas ar keli SESV 349 straipsnyje nurodyti atokiausi regionai ir (arba) viena ar kelios AKR valstybės ir (arba) viena ar kelios ne AKR valstybės ar teritorijos.

g)  tarpregioninis asignavimas  programuojamos pagalbos regioninio asignavimo dalis, skiriama finansuoti tarpregioninio bendradarbiavimo strategijoms ir prioritetams, kuriuos įgyvendinant dalyvauja šio sprendimo 82 straipsnyje nurodyti subjektai.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl sprendimo

74 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

74a straipsnis

 

Bendrasis principas

 

Jeigu šiame sprendime nenurodoma kitaip, Sąjungos finansinė parama teikiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/10461a (Finansinis reglamentas) ir šiame sprendime nustatytus tikslus bei principus.

 

___________________

 

1a 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl sprendimo

75 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikiama deramai atsižvelgiant į atitinkamas UŠT geografines, socialines ir kultūrines ypatybes ir į jų specifinį potencialą;

a)  teikiama deramai atsižvelgiant į atitinkamas UŠT demografines, geografines, ekonomines, finansines, aplinkos, socialines ir kultūrines ypatybes ir į jų specifinį potencialą;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl sprendimo

75 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Sąjungos finansavimas gali būti teikiamas Finansiniame reglamente numatytų rūšių finansavimu, visų pirma:

 

a) dotacijomis;

 

b) paslaugų, prekių arba darbų pirkimo sutartimis;

 

c) parama biudžetui;

 

d) įnašais į patikos fondus, Komisijos įsteigtus pagal Finansinio reglamento 234 straipsnį;

 

e) finansinėmis priemonėmis;

 

f) biudžeto garantijomis;

 

g) dotacijų ir paskolų derinimu;

 

i) finansine parama;

 

j) už atlygį dirbančių išorės ekspertų paslaugomis.

 

Sąjungos finansinė parama programuojamos pagalbos srityje dažniausiai teikiama paramos UŠT biudžetui forma.

 

Sąjungos finansinė parama taip pat gali būti teikiama pagal Finansinį reglamentą, skiriant įnašus į tarptautinius, regioninius arba nacionalinius fondus, pavyzdžiui, įsteigtus arba valdomus EIB, valstybių narių, šalių ir regionų partnerių arba tarptautinių organizacijų įsteigtus arba valdomus fondus, siekiant sutelkti kelių paramos teikėjų bendrą finansavimą, arba į fondus, kuriuos vienas arba keli paramos teikėjai sukuria siekdami bendrai įgyvendinti projektus.

 

Sąjungos finansinę paramą, kaip numatyta Finansiniame reglamente, Komisija – Komisijos departamentai, Sąjungos delegacijos ir vykdomosios įstaigos – įgyvendina tiesiogiai, taikydama pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis arba netiesiogiai, pavesdama biudžeto vykdymo užduotis įgyvendinti Finansiniame reglamente nurodytiems subjektams. Tie subjektai užtikrina suderinamumą su Sąjungos išorės politika ir gali pavesti biudžeto vykdymo užduotis kitiems subjektams tokiomis sąlygomis, kurios yra lygiavertės Komisijai taikomoms sąlygoms.

 

Finansuojamų veiksmų bendras finansavimas gali būti lygiagretus arba jungtinis. Jeigu bendras finansavimas yra lygiagretus, veiksmas padalijamas į keletą aiškiai apibrėžtų sudedamųjų dalių, kurių kiekvieną finansuoja skirtingi partneriai, o bendras finansavimas suteikiamas taip, kad visais atvejais būtų galima nustatyti, kaip galiausiai panaudojamos lėšos. Jeigu bendras finansavimas yra jungtinis, bendros veiksmo sąnaudos padalijamos tarp partnerių, kurie suteikia bendrą finansavimą, o ištekliai yra sutelkiami taip, kad nebeįmanoma nustatyti konkrečios pagal veiksmą įvykdytos veiklos finansavimo šaltinio. Panašiais atvejais susitarimų dėl dotacijų ir viešųjų pirkimų paskelbimas a posteriori, kaip numatyta Finansinio reglamento 38 straipsnyje, atitinka atsakingo subjekto taisykles, jeigu jos nustatomos.

 

Už Sąjungos paramą specialūs mokesčiai, muitai arba rinkliavos nemokami.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl sprendimo

75 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

75a straipsnis

 

Perkėlimai, metinės dalys, įsipareigojimų asignavimai, grąžinimai ir iš finansinių priemonių gautos pajamos

 

1.  Be to, kaip nustatyta Finansinio reglamento 12 straipsnio 2 dalyje, nepanaudoti įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai pagal šį sprendimą perkeliami automatiškai ir gali būti priskirti įsipareigojimams ne vėliau kaip kitų finansinių metų gruodžio 31 d. Kitais finansiniais metais pirmiausia naudojama perkelta suma. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie perkeltus įsipareigojimų asignavimus, vadovaudamasi Finansinio reglamento 12 straipsnio 6 dalimi.

 

2.  Laikantis Finansinio reglamento 15 straipsnyje nustatytų panaikintų asignavimų pakartotinio panaudojimo taisyklių, įsipareigojimų asignavimai, panaikinti po to, kai tam tikras šiame sprendime nustatytas veiksmas buvo iš dalies arba visiškai neįvykdytas, pakartotinai priskiriami pirminei biudžeto eilutei. Taikant šį sprendimą, bet kokia Reglamento, kuriuo nustatoma daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio 1 dalies b punkte pateikiama nuoroda į Finansinio reglamento 15 straipsnį suprantama kaip nuoroda, apimanti nuorodą į šią dalį.

 

3.  Biudžetiniai įsipareigojimai dėl veiksmų, kurie tęsiasi ilgiau kaip vienus finansinius metus, pagal Finansinio reglamento 112 straipsnio 2 dalį gali būti suskaidyti į keletą metų mokamas metines dalis.

 

Finansinio reglamento 114 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa šiems daugiamečiams veiksmams netaikoma. Komisija automatiškai panaikina bet kokią tam tikram veiksmui skirtą biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri iki penktųjų metų, einančių po to biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d. nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui arba tarpiniams mokėjimams, arba dėl kurios nebuvo pateikta patvirtinta išlaidų suvestinė arba mokėjimo prašymas.

 

Šio straipsnio 2 dalis taikoma ir metinėms įmokoms.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl sprendimo

76 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  institucijoms plėtoti, gebėjimams stiprinti ir aplinkosaugos aspektams integruoti;

b)  institucijoms plėtoti, gebėjimams stiprinti ir aplinkosaugos, lyčių ir gero valdymo aspektams integruoti;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl sprendimo

77 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius statistikos duomenis.

2.  Sąjunga remia UŠT pastangas rengti patikimus su tomis sritimis susijusius ir viešai skelbiamus statistikos duomenis.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl sprendimo

77 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sąjunga gali remti UŠT pastangas gerinti jų makroekonominių rodiklių palyginamumą.

3.  Sąjunga gali remti UŠT pastangas gerinti jų makroekonominių rodiklių palyginamumą, visų pirma supaprastindama UŠT BVP tyrimus ir užtikrindama vienodą perkamąją galią, jei tokie duomenys prieinami.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl sprendimo

78 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijos iniciatyva Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas šio sprendimo įgyvendinimo ir jo tikslų siekimo rėmimo išlaidoms, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam įgyvendinimui reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, taip pat būstinėse patiriamoms išlaidoms ir Sąjungos delegacijų išlaidoms administracinei programos paramai, taip pat pagal šį sprendimą finansuojamiems veiksmams valdyti, įskaitant informavimo ir komunikacijos veiksmus ir institucines informacines ir technologines sistemas.

1.  Komisijos iniciatyva Sąjungos finansavimas gali būti skiriamas šio sprendimo įgyvendinimo ir jo tikslų siekimo rėmimo išlaidoms, įskaitant administracinę paramą, susijusią su tokiam įgyvendinimui reikalinga parengiamąja, tolesne, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl sprendimo

79 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

79 straipsnis

Išbraukta.

Bendrasis principas

 

Jeigu šiame sprendime nenurodyta kitaip, Sąjungos finansinė parama įgyvendinama remiantis šio sprendimo tikslais ir principais, Finansiniu reglamentu ir [KVTBP reglamentu], visų pirma II antraštinės dalies I skyriumi, išskyrus 13 straipsnį, 14 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 4 dalį ir 15 straipsnį, III skyriumi, išskyrus 21 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnio 2 dalies a ir b punktus ir 21 straipsnio 3 dalį, ir V skyriumi, išskyrus 31 straipsnio 1, 4, 6 ir 9 dalis ir 32 straipsnio 3 dalį. Šio sprendimo 80 straipsnyje nustatyta procedūra netaikoma [KVTBP reglamento] 21 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems atvejams.

 

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl sprendimo

79 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

79a straipsnis

 

Programavimo dokumentų priėmimas

 

1.  Sąjungai bendradarbiaujant su UŠT, UŠT institucijos yra atsakingos už sektorių politikos kūrimą ir priėmimą šio sprendimo II dalyje nurodytose pagrindinėse bendradarbiavimo srityse ir užtikrina tinkamą jų stebėseną.

 

Tuo remdamasi, kiekviena UŠT parengia ir pristato programavimo dokumentą jos teritorijos tvariam vystymuisi. Šiuo programavimo dokumentu siekiama užtikrinti suderintą Sąjungos ir UŠT bendradarbiavimo pagrindą, atitinkantį taikymo objektą ir sritį, tikslus, principus ir Sąjungos politiką.

 

Kiekviename programavimo dokumente pateikiami:

 

trumpas UŠT politinių, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir aplinkos sąlygų pristatymas;

 

trumpas UŠT Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. aprašymas, kuriame nustatomi konkretaus UŠT prioritetai ir būdai, kuriais jis ketina prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo;

 

prioritetinės sritys, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas;

 

konkretūs tikslai;

 

numatomi rezultatai;

 

aiškūs ir konkretūs rezultatyvumo rodikliai;

 

preliminarios finansinių dotacijų sumos, paskirstytos pagal prioritetinę sritį;

 

preliminarus tvarkaraštis.

 

2.  Programavimo dokumentas yra grindžiamas įgyta patirtimi ir gerąja praktika, konsultacijomis su pilietine visuomene, vietos valdžios institucijomis ir kitais veikėjais bei dialogu su jais, palaikomu siekiant užtikrinti pakankamai aktyvų jų dalyvavimą ir programavimo dokumento perėmimą ateityje.

 

3.  Visų UŠT valdžios institucijos, atitinkama valstybė ir Komisija pasikeičia nuomonėmis dėl programavimo dokumento projekto. Už galutinį programavimo dokumento parengimą atsakingos UŠT valdžios institucijos. Kad programavimo dokumentai būtų sparčiai patvirtinami, Komisija specialiose gairėse nurodo UŠT programavimo būdus.

 

4.  Parengus galutinę programavimo dokumento redakciją, Komisija ją įvertina, patikrina, ar jis atitinka šio sprendimo ir atitinkamos Sąjungos politikos tikslus ir ar jame yra visi elementai, būtini metiniam sprendimui dėl finansavimo priimti. UŠT valdžios institucijos pateikia visą būtiną informaciją tam įvertinimui atlikti, įskaitant galimų galimybių studijų rezultatus.

 

5.  Programavimo dokumentas patvirtinamas pagal šio sprendimo 88 straipsnio 5 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Ši procedūra taip pat taikoma esminiam pakartotiniam persvarstymui siekiant iš esmės pakeisti strategiją arba programavimą.

 

Nagrinėjimo procedūra netaikoma neesminiams preliminaraus programavimo dokumento pakeitimams, kaip antai techniniams pakeitimams, pagal prioritetines sritis nustatytų orientacinių asignavimų lėšų perskirstymui arba pirminio orientacinio asignavimo sumos padidinimui arba sumažinimui ne daugiau kaip 20 proc., jeigu tie pakeitimai neturi poveikio preliminariame programavimo dokumente nurodytoms prioritetinėms sritims ir tikslams. Komisija apie tokius neesminius pakeitimus praneša Europos Parlamentui ir Tarybai per vieną mėnesį nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl sprendimo

79 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

79b straipsnis

 

Veiksmų planai ir priemonės

 

1.  Komisija priima metinius arba daugiamečius veiksmų planus ar priemones. Priemonės gali būti atskiros priemonės, specialiosios priemonės, rėmimo priemonės arba išimtinės paramos priemonės. Veiksmų planuose ir priemonėse nurodomi siektini kiekvieno veiksmo tikslai, tikėtini rezultatai ir pagrindinė veikla, įgyvendinimo metodai, biudžetas ir visos susijusios rėmimo išlaidos.

 

2.  Veiksmų planai yra grindžiami programavimo dokumentais.

 

3.  Veiksmų planai ir priemonės priimami laikantis šios sprendimo 88 straipsnio 5 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 1 dalyje nurodytos tvarkos nebūtina taikyti:

 

a) veiksmų planams, atskiroms priemonėms ir rėmimo priemonėms, kurioms skiriamas Sąjungos finansavimas neviršija 10 mln. EUR;

 

b) toliau nurodytiems techniniams pakeitimams, jei jie iš esmės neturi įtakos atitinkamo veiksmų plano ar priemonės tikslams:

 

i) įgyvendinimo metodo pakeitimui;

 

ii) lėšų perskirstymui tarp veiksmų plane nurodytų veiksmų;

 

iii) veiksmų planų ir priemonių biudžeto padidinimui arba sumažinimui ne daugiau kaip 20 proc. pradinio biudžeto ir ne daugiau kaip 10 mln. EUR.

 

Daugiamečiams veiksmų planams ir daugiametėms priemonėms kasmet taikomos 3 dalies a punkte ir b punkto iii papunktyje nustatytos apatinės ribos. Pagal šią dalį priimami veiksmų planai ir priemonės pateikiami Europos Parlamentui ir valstybėms narėms per vieną mėnesį nuo jų priėmimo.

 

4.  Prieš patvirtindama arba pratęsdama išimtines paramos priemones, kurios neviršija 20 mln. EUR, Komisija praneša Tarybai apie priemonių pobūdį, tikslus ir planuojamas finansines sumas. Prieš atlikdama reikšmingus esminius jau priimtų išimtinių paramos priemonių pakeitimus Komisija apie tai praneša Tarybai. Siekdama užtikrinti Sąjungos išorės veiksmų nuoseklumą Komisija atsižvelgia į susijusį Tarybos politikos požiūrį į tokių priemonių planavimą ir tolesnį įgyvendinimą. Komisija tinkamai laiku informuoja Europos Parlamentą apie išimtinių paramos priemonių planavimą ir įgyvendinimą pagal šį straipsnį, įskaitant planuojamas finansines sumas, be to, Europos Parlamentą informuoja apie atliekamus esminius tokios paramos pakeitimus ar pratęsimus.

 

5.  Deramai pagrįstais ypatingos svarbos atvejais, kaip antai ištikus krizėms dėl stichinių arba žmogaus sukeltų nelaimių arba iškilus grėsmei demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms arba pagrindinėms laisvėms, Komisija gali priimti veiksmų planus ir priemones arba iš dalies pakeisti esamus veiksmų planus ir priemones, laikydamasi 88 straipsnio 5 dalyje nustatytos procedūros.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl sprendimo

80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

80 straipsnis

Išbraukta.

Daugiamečių orientacinių programų, veiksmų planų ir priemonių priėmimas

 

Pagal šį sprendimą Komisija, laikydamasi šio sprendimo 88 straipsnio 5 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, kaip bendruosius programavimo dokumentus priima [KVTBP reglamento] 12 straipsnyje nurodytas daugiametes orientacines programas ir susijusius veiksmų planus bei priemones, nurodytus [KVTBP reglamento] 19 straipsnyje. Minėta procedūra taip pat taikoma [KVTBP reglamento] 14 straipsnio 3 dalyje nurodytoms peržiūroms, dėl kurių gali smarkiai pasikeisti daugiametės orientacinės programos turinys.

 

Grenlandijos atveju [KVTBP reglamento] 19 straipsnyje nurodyti veiksmų planai ir priemonės gali būti priimami atskirai nuo daugiamečių orientacinių programų.

 

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl sprendimo

81 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  UŠT viešojo sektoriaus institucijos yra tinkamos gauti šiame sprendime numatytą finansinę paramą.

1.  Visų UŠT viešojo sektoriaus institucijos yra tinkamos gauti šiame sprendime numatytą finansinę paramą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl sprendimo

81 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  decentralizuoto bendradarbiavimo dalyviai ir kiti UŠT ir Sąjungos nevyriausybiniai dalyviai, kad jie galėtų imtis ekonominių, kultūrinių, socialinių ir švietimo projektų bei programų UŠT decentralizuoto bendradarbiavimo sistemoje, kaip nurodyta šio sprendimo 12 straipsnyje.

e)  decentralizuoto bendradarbiavimo dalyviai ir kiti UŠT ir Sąjungos nevyriausybiniai dalyviai, kad jie galėtų imtis ekonominių, aplinkos, kultūrinių, socialinių ir švietimo projektų bei programų UŠT decentralizuoto bendradarbiavimo sistemoje, kaip nurodyta šio sprendimo 12 straipsnyje.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl sprendimo

82 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  viena ar daugiau regioninių organizacijų, kurių narės yra UŠT;

iii)  viena ar daugiau regioninių organizacijų arba asociacijų, kurių narės yra UŠT;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl sprendimo

83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 50 straipsnyje, ir, kai taikytina, atitinkamos viešosios ir (arba) privačios UŠT įstaigos ir institucijos, yra tinkami dalyvauti Sąjungos programose ir gauti jų finansavimą, atsižvelgiant į programų taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria UŠT yra susijusi.

1.  UŠT fiziniai asmenys, kaip apibrėžta 50 straipsnyje, ir, kai taikytina, atitinkamos viešosios ir (arba) privačios UŠT įstaigos ir institucijos, yra tinkami dalyvauti visose Sąjungos programose, įskaitant Europos Sąjungos solidarumo fondą, ir gauti jų finansavimą, atsižvelgiant į programų taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria UŠT yra susijusi.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl sprendimo

83 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija užtikrina, kad UŠT turėtų tikrą ir veiksmingą prieigą prie visų Sąjungos bendradarbiavimo su kitomis šalimis programų ir instrumentų ir prireikus nustato specialias šios srities priemones.

 

Be to, Komisija užtikrina informacijos skaidrumą ir kvietimų teikti pasiūlymus pagal įvairias Sąjungos programas UŠT skirtame atnaujintame portale matomumą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl sprendimo

83 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nuo 2022 m. UŠT kasmet praneša Komisijai apie tokį savo dalyvavimą Sąjungos programose.

3.  Remdamasi UŠT pateikta informacija, Komisija parengia metinę ataskaitą apie UŠT dalyvavimą Sąjungos programose.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl sprendimo

86 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą, kuri daroma siekiant šio sprendimo tikslų, Komisijai pagal 87 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedo 3 straipsnis, kad, jei manoma, kad būtina, rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais šis sprendimas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą, kuri daroma siekiant šio sprendimo tikslų, Komisijai pagal 87 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi I priedo 3 straipsnyje nustatyti rezultatyvumo kriterijai ir, jei manoma, kad būtina, jie peržiūrimi arba papildomi, ir šis sprendimas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl sprendimo

87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  86 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo 2021 m. sausio 1 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

2.  86 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo 2021 m. sausio 1 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. Apie savo sprendimą Taryba informuoja Europos Parlamentą.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl sprendimo

87 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama praneša Tarybai.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama praneša Tarybai ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl sprendimo

87 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 86 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5.  Pagal 86 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais. Jeigu Taryba ketina pateikti prieštaravimą, informuoja apie tai Europos Parlamentą per pagrįstą laikotarpį prieš priimdama galutinį sprendimą, nurodydama, dėl kurio deleguotojo akto ji rengiasi pareikšti prieštaravimą bei galimas šio prieštaravimo priežastis.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl sprendimo

90 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis sprendimas taikomas laikantis Tarybos sprendimo 2010/427/ES46 .

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai užtikrina bendrą Sąjungos išorės veiksmų politikos koordinavimą ir Sąjungos išorės veiksmų vienovę, nuoseklumą bei veiksmingumą.

__________________

 

46 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas 2010/427/ES, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir veikimas (OL L 201, 2010 8 3, p. 30).

 

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl sprendimo

92 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 dalies 1 punkto įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. bendra 500 000 000 EUR Sąjungos finansinės paramos suma dabartinėmis kainomis paskirstoma taip:

1.  Taikant šį sprendimą, per septynerių metų laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. bendra 669 000 000 EUR Sąjungos finansinės paramos suma dabartinėmis kainomis paskirstoma taip:

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl sprendimo

II priedo 1 straipsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  159 000 000 EUR – dotacijoms dvišalei programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam UŠT, išskyrus Grenlandiją, vystymuisi, visų pirma programavimo dokumente nurodytoms iniciatyvoms finansuoti. Ši suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus: kai tinkama, programavimo dokumente ypatingas dėmesys skiriamas veiksmams, kuriais siekiama stiprinti finansavimą gaunančių UŠT valdymą bei institucinius gebėjimus, ir, kai tikslinga, tikėtinam planuojamų veiksmų tvarkaraščiui. Skirstant šią sumą atsižvelgiama į gyventojų skaičių, bendrojo vidaus produkto (BVP) lygį, ankstesnių asignavimų lygį ir suvaržymus dėl UŠT geografinės izoliacijos, kaip nurodyta šio sprendimo 9 straipsnyje;

a)  81 proc. – dotacijoms dvišalei programuojamai paramai, skirtai ilgalaikiam visų UŠT vystymuisi, visų pirma programavimo dokumente nurodytoms iniciatyvoms finansuoti.

 

Ši suma paskirstoma pagal UŠT poreikius ir veiklos rezultatus, taikant šiuos kriterijus: gyventojų skaičių, bendrojo vidaus produkto (BVP) lygį, BVP lygį pagal perkamosios galios paritetą, ankstesnių asignavimų lygį, suvaržymus dėl UŠT geografinės izoliacijos, kaip nurodyta šio sprendimo 9 straipsnyje, žemą šio sprendimo 9a straipsnyje nurodytų UŠT išsivystymo lygį, teritorijų dydį ir uždavinių klimato bei aplinkos srityse mastą.

 

4 proc. Arubai

 

1,5 proc. Bonerui

 

5 proc. Kiurasao

 

48 proc. Grenlandijai

 

10,75 proc. Naujajai Kaledonijai

 

10,85 proc. Prancūzijos Polinezijai

 

1,2 proc. Sabai

 

2 proc. Šv. Bartolomėjui

 

0,8 proc. Sint Eustatijui

 

7,5 proc. Sen Pjerui ir Mikelonui

 

2,5 proc. Sint Martenui

 

0,4 proc. Prancūzijos Pietų ir Antarkties Sritims

 

5,5 proc. Volisui ir Futūnai

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 straipsnio 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  225 000 000 EUR – dotacijoms dvišalei programuojamai paramai, skirtai ilgalaikei Grenlandijos plėtrai, visų pirma programavimo dokumente nurodytai iniciatyvai finansuoti;

Išbraukta.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 straipsnio 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  81 000 000 EUR skiriama UŠT regioninėms programoms remti, iš jų 15 000 000 EUR gali būti skirta tarpregioninei veiklai remti, kai Grenlandija atitinka tik tarpregioninės veiklos rėmimo reikalavimus; šis bendradarbiavimas bus įgyvendinamas laikantis šio sprendimo 7 straipsnio, visų pirma dėl šio sprendimo 5 straipsnyje nurodytų abipusiškai svarbių sričių ir konsultuojantis šio sprendimo 14 straipsnyje nurodytomis ES ir UŠT partnerystės formomis. Šį bendradarbiavimą siekiama derinti su kitomis susijusiomis Sąjungos finansinėmis programomis ir priemonėmis, visų pirma skirtomis SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams;

c)  12 proc. skiriama UŠT regioninėms programoms remti, iš jų 30 000 000 EUR gali būti skirta tarpregioninei veiklai remti, kai Grenlandija atitinka tik tarpregioninės veiklos rėmimo reikalavimus; šis bendradarbiavimas bus įgyvendinamas laikantis šio sprendimo 7 straipsnio, visų pirma dėl šio sprendimo 5 straipsnyje nurodytų abipusiškai svarbių sričių ir konsultuojantis šio sprendimo 14 straipsnyje nurodytomis ES ir UŠT partnerystės formomis. Šį bendradarbiavimą siekiama derinti su kitomis susijusiomis Sąjungos finansinėmis programomis ir priemonėmis, visų pirma skirtomis SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 straipsnio 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  22 000 000 EUR – studijoms arba techninės paramos priemonėms visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, pagal šio sprendimo 78 straipsnį49;

d)  3,5 % – studijoms arba techninės paramos priemonėms visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, pagal šio sprendimo 78 straipsnį;

__________________

 

49 Iš šios sumos 9 725 000 EUR rezervuojama Komisijai finansuoti techninę ir (arba) administracinę paramą bei išlaidas ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti, netiesioginius mokslinius tyrimus, tiesioginius mokslinius tyrimus.

 

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 straipsnio 1 punkto e papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  13 000 000 EUR nepaskirstytų lėšų fondui visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, siekiant, be kita ko:

e)  3,5 % nepaskirstytų lėšų fondui visoms UŠT, įskaitant Grenlandiją, siekiant, be kita ko:

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 1 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atlikusi peržiūrą, Komisija gali priimti sprendimą dėl šiame straipsnyje minėtų nepaskirstytų lėšų paskirstymo.

2.  Iki 2025 m. atlikusi laikotarpio vidurio peržiūrą, Komisija gali, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu, priimti sprendimą dėl šiame straipsnyje minėtų nepaskirstytų lėšų paskirstymo.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimo 3 straipsnio 5 dalyje nurodytų tikslų įgyvendinimas vertinamas pagal:

Atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus, vadovaujantis 86 straipsnyje nustatyta procedūra, parengiamas rezultatyvumo rodiklių sąrašas, kuriuo naudojamasi siekiant padėti įvertinti, kiek Sąjunga prisidėjo prie šio Sprendimo 3 straipsnio 5 dalyje nurodytų tikslų įgyvendinimo .

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 dalies 1 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  UŠT, išskyrus Grenlandiją, atveju – prekių ir paslaugų eksportą kaip BVP procentinę dalį ir bendrąsias valdžios sektoriaus pajamas kaip BVP procentinę dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl sprendimo

I priedo 3 punkto 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Grenlandijos atveju – prekių ir paslaugų eksportą kaip BVP procentinę dalį ir žuvininkystės sektoriaus užimamą viso eksporto procentinę dalį.

Išbraukta.


AIŠKINAMOJI DALIS

Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT) yra asocijuotos su Europos Sąjunga (ES) nuo Romos sutarties įsigaliojimo.

Šiuo metu esama 25 UŠT, esančių Atlanto vandenyno, Antarktidos, Karibų, Indijos vandenyno ir Ramiojo vandenyno regionuose. Jos priklauso keturioms ES valstybėms narėms: Danijai, Prancūzijai, Jungtinei Karalystei ir Nyderlandams.

Apskritai UŠT yra gana savarankiškos tokiose srityse kaip ekonomikos reikalai, darbo rinka, visuomenės sveikata, vidaus reikalai ir muitai. Gynybos ir užsienio reikalai paprastai taip pat priklauso valstybių narių kompetencijai. UŠT nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai ir vidaus rinkai. Todėl Sąjungos teisės aktai joms netaikomi. Tačiau, kadangi UŠT gyventojai yra Europos Sąjungos valstybių narių, su kuriomis jų šalys ir teritorijos yra konstituciškai susijusios, piliečiai, jie turi ES pilietybę.

Šiuo metu 25 UŠT yra taikomas 2013 m. lapkričio 25 d. Užjūrio asociacijos sprendimas 2013/755/ES, kuriame apibrėžti UŠT kaip „ES šeimos narių“ privilegijuoti santykiai su Europos Sąjunga ir jiems taikytina teisės sistema.

Pagrindinis galiojančio Užjūrio asociacijos sprendimo finansavimo šaltinis yra 11-asis Europos plėtros fondas (EPF), taikomas UŠT (išskyrus Grenlandiją, kuriai taikomas atskiras sprendimas, finansuojamas ES biudžeto ištekliais) teritorinių ir regioninių programų nustatymui ir finansavimui.

Atsižvelgdama į tai, kad 2019 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos, ir į 2021–2027 m. daugiametę finansinę programą, 2018 m. birželio 14 d. Komisija parengė naują Užjūrio asociacijos sprendimą, teikiamą 27 valstybių narių Sąjungai. Taigi jis skirtas 13 UŠT, susijusioms su 3 valstybėmis narėmis: Danija, Prancūzija ir Nyderlandais.

Šiame naujajame Užjūrio asociacijos sprendime dabartinis Užjūrio asociacijos sprendimas sujungiamas su Sprendimu dėl Grenlandijos, kadangi jie abu yra grindžiami SESV 203 straipsniu. Be to, pagal pasiūlymą dėl naujojo Užjūrio asociacijos sprendimo UŠT skirtas finansavimas yra įtraukiamas į biudžetą, kurį sudaro 500 mln. eurų, numatytų naujoje biudžeto išlaidų kategorijoje „Kaimyninės šalys ir pasaulis“.

Pranešėjas labai palankiai vertina pasiūlymą dėl naujojo Užjūrio asociacijos sprendimo, nes jis atitinka Parlamento prašymus sukurti bendrą visoms UŠT taikytiną tvarką ir UŠT skirtą finansinę priemonę, kuri būtų įtraukta į Europos Sąjungos biudžetą.

Pranešėjas nori padėkoti Komisijai už labai kokybišką darbą, atliktą siekiant supaprastinti UŠT teisinę struktūrą ir padaryti ją nuoseklesnę, sustiprinti valdymo vienovę ir užtikrinti didesnį UŠT, kaip grupės, matomumą.

Tačiau pranešėjas pageidauja, kad naujajame Užjūrio asociacijos sprendime būtų atsižvelgiama į toliau išvardytus aspektus, nustatytus jam keičiantis nuomonėmis su pilietine visuomene ir UŠT atstovais:

1. UŠT ir ES politinio dialogo stiprinimas

Svarbu stiprinti ES ir UŠT asociacijos politinį matmenį. Valdymo lygmeniu tai būtų galima įgyvendinti, inter alia, jeigu Taryba ir Europos Parlamentas įsitrauktų į diskusijas, visų pirma – dalyvautų kasmetiniame UŠT ir ES forume, ir jeigu Europos Parlamentas atliktų didesnį vaidmenį šiame bendradarbiavime.

Pranešėjo nuomone, taip pat būtina suaktyvinti ES ir UŠT dialogą su regionų bendradarbiavimu ir įtrauktimi susijusiais klausimais. Iš tikrųjų, šalia glaudaus dialogo Arkties klausimais, numatyto naujojo Užjūrio asociacijos sprendimo 13 straipsnyje, pranešėjas ragina Sąjungą atlikti didesnį vaidmenį Karibų bei Ramiojo vandenyno regionuose ir remtis atitinkamomis UŠT kuriant bei įgyvendinant savo regionines strategijas. Tokia pozicija atitinka Europos Parlamento išreikštą poziciją dėl padėties po Kotonu susitarimo ir poreikį palaikyti aktyvesnį strateginį dialogą su visais trimis regionais, įskaitant Karibų ir Ramiojo vandenyno regionus, kuriuose yra UŠT.

2. UŠT ypatumus atitinkanti priemonė ir pritaikytos programavimo taisyklės

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo sukurta UŠT skirta priemonė, padedanti geriau atsižvelgti į jų ypatumus.

Tačiau dėl nuorodos į taisykles, išdėstytas pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo įsteigta Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė (KVTBP), kurioje numatyta daug išimčių, tekstą skaityti sudėtinga ir jis neatitinka Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų skaidrumo ir supaprastinimo tikslų.

Todėl pranešėjas ragina įtraukti į naująjį Užjūrio asociacijos sprendimą programavimui taikytinas taisykles – perimant KVTBP siūlomas priemones, kurios taikytinos UŠT ir primenant principą, pagal kurį reikėtų taikyti Finansinį reglamentą, jeigu į Užjūrio asociacijos sprendimą nėra įtrauktos specialios nuostatos.

Taip pat reikia priminti, kad turi būti atsižvelgiama į ribotus UŠT administracinius ir žmogiškuosius pajėgumus, ir tai įtraukti į pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

3. Geresnis lėšų paskirstymas UŠT, atsižvelgiant į konkrečius kriterijus, siekiant didesnio skaidrumo ir didesnės demokratinės kontrolės.

Užjūrio asociacijos sprendimo 1 priede išsamiai nurodoma, kad 500 mln. eurų finansinis paketas turi būti paskirstytas taip: 225 mln. eurų Grenlandijai, 159 mln. eurų kitoms 12 UŠT, 81 mln. eurų regioniniam bendradarbiavimui, 22 mln. eurų techninei pagalbai ir 13 mln. Eurų liko nepaskirstyti.

Pranešėjas išdėstė aštrių kritinių pastabų dėl siūlomo lėšų paskirstymo. Iš tikrųjų Europos Parlamentas, kaip viena iš biudžeto valdymo institucijų, yra ne kartą išreiškęs nuomonę, kad būtina kontroliuoti skiriamų ES biudžeto lėšų panaudojimą.

Pranešėjas palaiko Europos Parlamento išreikštą poziciją dėl bendros sumos, kuri turėtų būti skirta UŠT pagal būsimąją daugiametę finansinę programą, t. y. 669 mln. eurų, o ne 500 mln. eurų, kaip kad siūlo Komisija.

Pranešėjas siūlo šią sumą paskirstyti taip:

•  81 proc. teritoriniam bendradarbiavimui,

•  12 proc. regioniniam bendradarbiavimui, iš jų 30 000 000 – bendradarbiavimui regiono viduje,

•  3,5 proc. techninei pagalbai,

•  3,5 proc. lėšų lieka nepaskirstytos.

Pranešėjas kritikuoja naujajame Užjūrio asociacijos sprendime siūlomą lėšų paskirstymą UŠT, nes mano, kad pasiūlymas nėra grindžiamas objektyviais ir skaidriais kriterijais.

Pranešėjas norėtų, kad būtų tiksliai apibrėžti kiekvienai UŠT, o ne vien Grenlandijai skirti finansiniai paketai. Jis atkreipia dėmesį į tai, kad visos 13 UŠT atitinka teritorinio finansavimo skyrimo kriterijus.

Pranešėjas siūlo, kad, siekiant nepažeisti nuostatų dėl galutinio naujajame Užjūrio asociacijos sprendime UŠT skiriamo biudžeto lygmens, preliminariai apibrėžtas kiekvienai UŠT skiriamas finansinis paketas būtų išreikštas procentinėmis dalimis.

Lėšos paskirstomos atsižvelgiant į toliau nurodytus objektyvius duomenis: gyventojų skaičių, BVP lygį pagal perkamosios galios paritetą, jeigu šie duomenys yra prieinami, izoliuotumą (kaip nurodyta Užjūrio asociacijos sprendimo 9 straipsnyje), išsivystymo lygį (į Užjūrio asociacijos sprendimą įtraukiamas naujas 9a straipsni), teritorijų dydį ir su klimatu bei aplinka susijusius uždavinius.

4. Išsamiai apibrėžti konkretūs tikslai ir tinkami rodikliai

Pranešėjas norėtų, kad 3 straipsnyje būtų aiškiau išdėstyti konkretūs asociacijos tikslai, kad Komisija, vadovaudamasi 86 straipsnyje nustatyta procedūra, galėtų deleguotuoju aktu nustatyti tinkamus rodiklius.

Taigi pranešėjas pasirinko 4 konkrečius tikslus, apibrėžtus atsižvelgiant į specifinę Grenlandijos padėtį:

1)  padėti UŠT spręsti pagrindinius joms kylančius uždavinius, įskaitant išsilavinimo problemas Grenlandijoje,

2)  didinti UŠT atsparumą, mažinant jų pažeidžiamumą dėl ekonominių ir aplinkos sąlygų,

3)  didinti MVĮ konkurencingumą,

4)  skatinti UŠT bendradarbiavimą su kitais partneriais.

5. UŠT dalyvavimas Sąjungos programose

72 ir 83 straipsniuose nurodoma, kad UŠT taip pat gali gauti papildomą finansavimą, dalyvaudamos Sąjungos programose.

Pranešėjas mano, kad tam, kad tas dalyvavimas būtų veiksmingas, Komisija turėtų prireikus nustatyti konkrečias priemones UŠT dalyvavimui Sąjungos programose užtikrinti ir sudaryti palankesnes sąlygas jose dalyvauti, sukuriant UŠT skirtą atnaujintą portalą.

6. Darnaus vystymosi tikslų, lyties ir aplinkos aspektai

Dėl UŠT biologinės įvairovės turtingumo bei didelio klimato kaitos poveikio jiems ES privalo teikti UŠT pagalbą biologinės įvairovės apsaugos ir prisitaikymo prie klimato pokyčių srityje.

Todėl reikia su klimatu susijusiems uždaviniams spręsti skirtas lėšas padidinti iki 30 proc. programos bendrojo finansinio paketo sumos ir įtraukti nuorodą į Paryžiaus susitarimus.

Be to, naujajame Užjūrio asociacijos sprendime turėtų būti geriau apibrėžti lyties, nediskriminavimo ir Darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimo aspektai.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer»)

Nuorodos

COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

Date de la consultation du PE

16.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

10.9.2018

EMPL

10.9.2018

ENVI

10.9.2018

PECH

10.9.2018

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

28.6.2018

EMPL

12.7.2018

ENVI

21.6.2018

PECH

11.7.2018

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Maurice Ponga

10.8.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

24.9.2018

20.11.2018

 

 

Priėmimo data

13.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

Pateikimo data

20.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

17

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 22 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika