RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)

  20.12.2018 - (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)) - *

  Comisia pentru dezvoltare
  Raportor: Maurice Ponga


  Procedură : 2018/0244(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0480/2018
  Texte depuse :
  A8-0480/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte

  („Decizia de asociere peste mări”)

  (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

  (Procedura legislativă specială – consultare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0461),

  –  având în vedere articolul 203 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0379/2018),

  -  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0480/2018),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

  5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul    1

  Propunere de decizie

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6)  Această nouă decizie ar trebui să sublinieze particularitățile privind cooperarea cu Groenlanda, cum ar fi obiectivul de a menține legăturile strânse și durabile dintre Uniune, Groenlanda și Danemarca, recunoașterea poziției geostrategice a Groenlandei, importanța unui dialog privind politicile între Groenlanda și Uniune, existența unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniune și Groenlanda și cooperarea potențială privind chestiunile arctice. Decizia ar trebui să răspundă provocărilor globale, permițând elaborarea unui program proactiv și urmărirea intereselor reciproce, în special, impactul tot mai mare al schimbărilor climatice asupra activităților umane și a mediului înconjurător, transportul maritim, resursele naturale, inclusiv materiile prime și stocurile de pește, precum și cercetarea și inovarea.

  (6)  Această nouă decizie ar trebui să sublinieze particularitățile privind cooperarea cu Groenlanda. În 2003, Consiliul a convenit că viitoarea relație a Uniunii cu Groenlanda de după 2006 se va baza pe un parteneriat pentru dezvoltare durabilă, care va include un acord de pescuit specific, negociat în conformitate cu normele și principiile generale pentru astfel de acorduri. Într-adevăr, Declarația comună a Uniunii Europene, pe de o parte, și a Guvernului Groenlandei și Guvernului Danemarcei, pe de altă parte, privind relațiile dintre Uniunea Europeană și Groenlanda, semnată la Bruxelles la 19 martie 2015, a reamintit legăturile istorice, politice, economice și culturale dintre Uniune și Groenlanda și a subliniat necesitatea de a consolida relațiile și cooperarea pe baza intereselor reciproce. Parteneriatul în temeiul acestei noi decizii ar trebui, prin urmare, să vizeze menținerea legăturilor strânse și durabile dintre Uniune, Groenlanda și Danemarca și ar trebui să contribuie la abordarea provocărilor globale, permițând dezvoltarea unei agende dinamice și a unor interese reciproce. Decizia ar trebui să evidențieze particularitățile cooperării cu Groenlanda, recunoscând poziția geostrategică a Groenlandei, importanța unui dialog privind politicile între Groenlanda și Uniune, existența unui acord de parteneriat în sectorul pescuitului între Uniune și Groenlanda și cooperarea potențială privind chestiunile legate de regiunea arctică. Ar trebui, în special, să țină seama de impactul tot mai mare al schimbărilor climatice asupra activității umane și asupra mediului, transportului maritim, resurselor naturale, inclusiv asupra materiilor prime și a stocurilor de pește, precum și asupra cercetării și inovării.

  Amendamentul    2

  Propunere de decizie

  Considerentul 16

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (16)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea politicilor climatice în politicile Uniunii și la realizarea unei ținte globale de 25 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii care sprijină realizarea obiectivelor climatice. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse în cadrul programului să contribuie cu 20 % din pachetul financiar global al programului la atingerea obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluării la jumătatea perioadei și al proceselor de revizuire.

  (16)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, acest program va contribui la integrarea politicilor climatice în politicile Uniunii și la realizarea unei ținte globale de 25 % din cheltuielile bugetare ale Uniunii care sprijină realizarea obiectivelor climatice. Se așteaptă ca acțiunile întreprinse în cadrul programului să contribuie cu 30 % din pachetul financiar global al programului la atingerea obiectivelor climatice. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul punerii în aplicare a programului și vor fi reevaluate în contextul evaluării la jumătatea perioadei și al proceselor de revizuire.

  Amendamentul    3

  Propunere de decizie

  Considerentul 18

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (18)  Uniunea și TTPM recunosc importanța deosebită a educației și a formării profesionale ca pârghie pentru dezvoltarea durabilă a TTPM.

  (18)  Uniunea și TTPM recunosc importanța deosebită a educației și a formării profesionale ca pârghie pentru dezvoltarea durabilă a TTPM, în special în teritoriile în care nivelul general de educație al populației este destul de scăzut.

  Amendamentul    4

  Propunere de decizie

  Considerentul 19

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (19)  Asocierea dintre Uniune și TTPM ar trebui să țină seama de conservarea diversității culturale și a identității TTPM și să contribuie la aceasta.

  (19)  Asocierea dintre Uniune și TTPM ar trebui să țină seama de conservarea diversității culturale și a identității TTPM și să contribuie la aceasta. Ea ar trebui, de asemenea, să acorde o atenție specială și să contribuie la promovarea și respectarea drepturilor populațiilor autohtone din TTPM.

  Amendamentul    5

  Propunere de decizie

  Considerentul 20

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (20)  Cooperarea în ceea ce privește schimburile comerciale și aspectele legate de comerț între Uniune și TTPM ar trebui să contribuie la obiectivul dezvoltării durabile pe plan economic și social, precum și la obiectivul de protecție a mediului.

  (20)  Cooperarea în ceea ce privește schimburile comerciale și aspectele legate de comerț între Uniune și TTPM ar trebui să contribuie la obiectivul dezvoltării durabile pe plan economic și social, precum și la obiectivul de protecție a mediului, în conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă.

  Amendamentul    6

  Propunere de decizie

  Considerentul 21

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (21)  Prezenta decizie ar trebui să prevadă reguli de origine mai flexibile, inclusiv noi posibilități privind cumulul de origine. Cumulul ar trebui să fie posibil nu numai cu TTPM și cu țările participante la un acord de parteneriat economic (APE), ci și, în anumite condiții, pentru produsele originare din țările cu care Uniunea aplică un acord de liber schimb și pentru produsele care intră în Uniune fără taxe vamale sau contingente tarifare, în temeiul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii, de asemenea sub rezerva îndeplinirii unor condiții. Aceste condiții sunt necesare pentru a preveni eludarea schimburilor comerciale și a asigura buna funcționare a regimului de cumul.

  (21)  Prezenta decizie ar trebui să prevadă reguli de origine mai flexibile, inclusiv noi posibilități privind cumulul de origine. Cumulul ar trebui să fie posibil nu numai cu TTPM și cu țările participante la un acord de parteneriat economic (APE), ci și, în anumite condiții, pentru produsele originare din țările cu care Uniunea aplică un acord de liber schimb și pentru produsele care intră în Uniune fără taxe vamale sau contingente tarifare, în temeiul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii, de asemenea sub rezerva îndeplinirii unor condiții. Aceste condiții sunt necesare pentru existența unor sindicate mai solide și capabile să prevină eludarea schimburilor comerciale și să asigure buna funcționare a regimului de cumul.

  Amendamentul    7

  Propunere de decizie

  Considerentul 25

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (25)  Cooperarea dintre Uniune și TTPM în domeniul serviciilor financiare ar trebui să contribuie la crearea unui sistem financiar mai sigur, mai solid și mai transparent, care este esențial pentru a consolida stabilitatea financiară mondială și pentru a sprijini creșterea durabilă. Eforturile în acest domeniu ar trebui să se axeze în direcția convergenței cu standardele convenite la nivel internațional și a apropierii legislației TTPM de acquis-ul Uniunii în domeniul serviciilor financiare. Ar trebui să se acorde o atenție corespunzătoare consolidării capacității administrative a autorităților TTPM, inclusiv în domeniul supravegherii.

  (25)  Cooperarea dintre Uniune și TTPM în domeniul serviciilor financiare ar trebui să combată frauda fiscală, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale pentru a contribui la crearea unui sistem financiar mai sigur, mai solid și mai transparent, care este esențial pentru a consolida stabilitatea financiară mondială și pentru a sprijini creșterea durabilă. Eforturile în acest domeniu ar trebui să se axeze în direcția convergenței cu standardele convenite la nivel internațional și a apropierii legislației TTPM de acquis-ul Uniunii în domeniul serviciilor financiare. Ar trebui să se acorde o atenție corespunzătoare consolidării capacității administrative a autorităților TTPM, inclusiv în domeniul supravegherii.

  Amendamentul    8

  Propunere de decizie

  Considerentul 32

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (32)  Prezenta decizie ar trebui să facă trimitere, după caz, la [Regulamentul privind IVCDCI] (Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională) în scopul punerii în aplicare a cooperării, asigurând, astfel, gestionarea coerentă a tuturor instrumentelor.

  eliminat

  Amendamentul    9

  Propunere de decizie

  Articolul 1 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Prezenta decizie instituie asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări („TTPM”) la Uniune („asocierea”), care constituie un parteneriat, în temeiul articolului 198 din TFUE, în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a TTPM, precum și a promovării valorilor și a standardelor Uniunii în întreaga lume.

  1.  Prezenta decizie instituie asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări („TTPM”) la Uniune („asocierea”), care constituie un parteneriat, în temeiul articolului 198 din TFUE, în vederea sprijinirii dezvoltării durabile a TTPM, precum și a promovării valorilor, a principiilor și a standardelor Uniunii în întreaga lume.

  Amendamentul    10

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Asocierea dintre Uniune și TTPM se bazează pe obiective, principii și valori comune TTPM, statelor membre de care acestea sunt legate și Uniunii.

  1.  Asocierea dintre Uniune și TTPM se bazează pe obiective, principii și valori comune TTPM, statelor membre de care acestea sunt legate și Uniunii. Ea contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă, astfel cum sunt definite în Agenda 2030, precum și la transpunerea în practică a Acordului de la Paris privind clima.

  Amendamentul    11

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  În punerea în aplicare a prezentei decizii, partenerii se bazează pe principiile transparenței și subsidiarității și pe nevoia de eficiență și abordează în mod egal cei trei piloni ai dezvoltării durabile a TTPM: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și protecția mediului.

  3.  În punerea în aplicare a prezentei decizii, partenerii se bazează pe principiile transparenței și subsidiarității și pe nevoia de eficiență și abordează în mod egal cei trei piloni ai dezvoltării durabile a TTPM: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și culturală și protecția mediului.

  Amendamentul    12

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Obiectivul general al prezentei decizii este promovarea dezvoltării economice și sociale a TTPM și stabilirea de relații economice strânse între acestea și Uniune, în ansamblu. Asocierea urmărește acest obiectiv general, prin consolidarea competitivității TTPM, prin întărirea rezilienței TTPM, prin reducerea vulnerabilității acestora în domeniul economic și al mediului, precum și prin promovarea cooperării dintre TTPM și alți parteneri.

  4.  În conformitate cu articolul 3 alineatul (5) și cu articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și cu articolul 198 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, obiectivul general al prezentei decizii este promovarea dezvoltării economice și sociale a TTPM și stabilirea de relații economice strânse între acestea și Uniune, în ansamblu.

  Amendamentul    13

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 5 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  stimularea și sprijinirea cooperării cu TTPM,

  eliminat

  Amendamentul    14

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 5 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b)  sprijinirea Groenlandei și cooperarea cu Groenlanda în efortul acesteia de a aborda provocările majore reprezentate de creșterea nivelului educațional, precum și contribuția la capacitatea administrației din Groenlanda de a formula și de a pune în aplicare politici naționale.

  b)  sprijinirea TTPM în efortul lor de a aborda provocările majore cu care se confruntă, inclusiv nivelul educației pentru Groenlanda;

  Amendamentul    15

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  consolidarea rezilienței TTPM, prin reducerea vulnerabilității lor economice și de mediu;

  Amendamentul    16

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 5 – litera bb (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bb)  îmbunătățirea competitivității TTPM, inclusiv în ceea ce privește standardele sociale;

  Amendamentul    17

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 5 – litera bc (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (bc)  promovarea cooperării TTPM cu alți parteneri.

  Amendamentul    18

  Propunere de decizie

  Articolul 3 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  6.  În urmărirea acestor obiective, asocierea respectă principiile fundamentale ale libertății, democrației, drepturilor omului și libertăților fundamentale, statului de drept, bunei guvernanțe și dezvoltării durabile, toate aceste principii fiind comune TTPM și statelor membre de care acestea sunt legate.

  6.  În urmărirea acestor obiective, asocierea respectă principiile fundamentale ale democrației, unei abordări bazate pe dreptul care înglobează toate drepturile omului și libertățile fundamentale, statului de drept, bunei guvernanțe și dezvoltării durabile, toate aceste principii fiind comune TTPM și statelor membre de care acestea sunt legate. Același lucru este valabil și pentru principiul nediscriminării din motive de sex, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală și pentru cel al egalității de gen.

  Amendamentul    19

  Propunere de decizie

  Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Date fiind capacitățile administrative și de resurse umane limitate ale TTPM, Comisia ține cont de ele în mod corespunzător în cadrul procesului de programare și de transpunere în practică, în special la adoptarea orientărilor sale.

  Amendamentul    20

  Propunere de decizie

  Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (a)  diversificarea economică a economiilor TTPM, inclusiv continuarea integrării lor în economia mondială și în economiile regionale; în cazul specific al Groenlandei, necesitatea de a spori competențele forței sale de muncă;

  (a)  diversificarea sustenabilă a economiilor TTPM, inclusiv continuarea integrării lor în economia mondială și în economiile regionale; în cazul specific al Groenlandei, necesitatea de a spori competențele forței sale de muncă;

  Amendamentul    21

  Propunere de decizie

  Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  promovarea unui model social de înaltă calitate;

  Amendamentul    22

  Propunere de decizie

  Articolul 5 – alineatul 2 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  e)  promovarea reducerii riscului de dezastre;

  e)  promovarea reducerii riscului de dezastre, ținând cont de prioritățile definite în Cadrul de la Sendai pentru perioada 2015-2030;

  Amendamentul    23

  Propunere de decizie

  Articolul 5 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ha)  chestiunile legate de Insulele Caraibe și de Pacific.

  Amendamentul    24

  Propunere de decizie

  Articolul 7 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În acest scop, Uniunea și TTPM pot face schimb de informații și de cele mai bune practici sau pot stabili orice altă formă de strânsă cooperare și coordonare cu alți parteneri în contextul participării TTPM la organizații regionale și internaționale, după caz, prin intermediul unor acorduri internaționale.

  2.  În acest scop, Uniunea și TTPM pot face schimb de informații și de cele mai bune practici sau pot stabili orice altă formă de strânsă cooperare și coordonare cu alți parteneri în contextul participării TTPM la organizații regionale și internaționale, după caz, prin intermediul unor acorduri internaționale, pentru a contribui la buna integrare a TTPM în mediile lor geografice respective.

  Amendamentul    25

  Propunere de decizie

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Asocierea are drept obiectiv sprijinirea cooperării dintre TTPM și alți parteneri în domeniile de cooperare prevăzute în partea a II-a și în partea a III-a din prezenta decizie. În acest sens, obiectivul asocierii este promovarea cooperării TTPM cu regiunile ultraperiferice, menționate la articolul 349 din TFUE, și cu vecinii TTPM, care aparțin sau nu grupului de state sau de teritorii ACP. Pentru a atinge acest obiectiv, Uniunea îmbunătățește coordonarea și sinergiile dintre programele relevante ale UE. De asemenea, Uniunea depune eforturi pentru a asocia TTPM în cadrul instanțelor sale de dialog cu țările învecinate TTPM, indiferent dacă acestea aparțin sau nu grupului de state sau de teritorii ACP, precum și cu regiunile ultraperiferice, după caz.

  3.  Asocierea are drept obiectiv sprijinirea cooperării dintre TTPM și alți parteneri în domeniile de cooperare prevăzute în partea a II-a și în partea a III-a din prezenta decizie. În acest sens, obiectivul asocierii este promovarea cooperării TTPM cu regiunile ultraperiferice, menționate la articolul 349 din TFUE, și cu vecinii TTPM, care aparțin sau nu grupului de state sau de teritorii ACP. Pentru a atinge acest obiectiv, Uniunea îmbunătățește coordonarea și sinergiile dintre programele relevante ale UE. Uniunea asociază TTPM în cadrul instanțelor sale de dialog cu țările învecinate TTPM, indiferent dacă acestea aparțin sau nu grupului de state sau de teritorii ACP, precum și cu regiunile ultraperiferice, după caz propunând să li se acorde statutul de observator.

  Amendamentul    26

  Propunere de decizie

  Articolul 7 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  consolidarea capacităților TTPM pentru a influența adoptarea strategiilor regionale care țin cont de particularitățile și de potențialul lor, precum și de perspectiva europeană care le este proprie;

  Amendamentul    27

  Propunere de decizie

  Articolul 9 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Tratamente specifice

  Tratamente specifice pentru TTPM izolate

  Amendamentul    28

  Propunere de decizie

  Articolul 9 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 9a

   

  Tratamente specifice pentru TTPM cel mai puțin dezvoltate

   

  1. Asocierea ține cont de diversitatea TTPM în ceea ce privește nivelul lor de dezvoltare și constrângerile lor structurale.

   

  2. Pentru TTPM cel mai puțin dezvoltate se stabilește un tratament specific.

   

  3. Pentru a permite TTPM cel mai puțin dezvoltate să recupereze întârzierea în materie de dezvoltare și să facă față constrângerilor lor structurale permanente, particularitățile lor sunt în luate în considerare în mod adecvat la stabilirea cuantumului ajutorului financiar, precum și a condițiilor conexe acestui ajutor.

   

  4. TTPM considerat cel mai puțin dezvoltat este Wallis și Futuna.

  Amendamentul    29

  Propunere de decizie

  Articolul 10 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Asocierea se bazează pe un dialog și pe consultări ample privind aspecte de interes reciproc între TTPM, statele membre de care acestea sunt legate și Comisie, precum și, dacă este cazul, Banca Europeană de Investiții (BEI).

  1.  Asocierea se bazează pe un dialog și pe consultări ample privind aspecte de interes reciproc între TTPM, statele membre de care acestea sunt legate, Comisie și Parlamentul European, precum și, dacă este cazul, Banca Europeană de Investiții (BEI).

  Amendamentul    30

  Propunere de decizie

  Articolul 12 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Responsabilitățile actorilor neguvernamentali

  Responsabilitățile societății civile și ale actorilor neguvernamentali

  Amendamentul    31

  Propunere de decizie

  Articolul 12 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Actorii neguvernamentali pot juca un rol în schimbul de informații și în consultările privind cooperarea, în special în ceea ce privește pregătirea și punerea în aplicare a asistenței, a proiectelor sau a programelor în materie de cooperare. Aceștia pot primi o delegare a competențelor în materie de gestionare financiară pentru punerea în aplicare a unor astfel de proiecte sau programe, în vederea sprijinirii inițiativelor locale de dezvoltare.

  1.  Societatea civilă, sectorul privat și actorii neguvernamentali pot juca un rol în schimbul de informații și în consultările privind cooperarea, în special în ceea ce privește pregătirea și punerea în aplicare a asistenței, a proiectelor sau a programelor în materie de cooperare. Aceștia pot primi o delegare a competențelor în materie de gestionare financiară pentru punerea în aplicare a unor astfel de proiecte sau programe, în vederea sprijinirii inițiativelor locale de dezvoltare.

  Amendamentul    32

  Propunere de decizie

  Articolul 13 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Dialogul permite TTPM să se implice pe deplin în punerea în aplicare a asocierii.

  3.  Dialogul permite TTPM să se implice pe deplin în punerea în aplicare a asocierii, dar și în definirea și în transpunerea în practică a strategiilor regionale ale Uniunii în zonele în care sunt situate TTPM.

  Amendamentul    33

  Propunere de decizie

  Articolul 13 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  Dialogul se concentrează, printre altele, pe chestiuni politice specifice de interes reciproc sau general pentru atingerea obiectivelor asocierii.

  4.  Dialogul se concentrează, printre altele, pe chestiuni politice specifice de interes reciproc sau general pentru atingerea atât a obiectivelor asocierii, cât și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

  Amendamentul    34

  Propunere de decizie

  Articolul 13 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Dialogul cu Groenlanda furnizează, în special, baza pentru o colaborare și un dialog ample în domenii ce vizează, printre altele, energia, schimbările climatice, mediul înconjurător, resursele naturale, inclusiv materiile prime și stocurile de pește, transportul maritim, cercetarea și inovarea, precum și dimensiunea arctică a acestor chestiuni.

  5.  Dialogul cu Groenlanda furnizează, în special, baza pentru o colaborare și un dialog ample în domenii ce vizează, printre altele, educația, energia, schimbările climatice, mediul înconjurător, natura, resursele naturale, inclusiv materiile prime și stocurile de pește, transportul maritim, cercetarea și inovarea, precum și dimensiunea arctică a acestor chestiuni.

  Amendamentul    35

  Propunere de decizie

  Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5a.  Dialogul cu TTPM din Insulele Caraibe servește, în special, la consolidarea strategiei europene din regiunea Caraibilor și la cooperarea în chestiuni legate de biodiversitate, de schimbările climatice, de gestionarea durabilă a resurselor, de prevenirea și de gestionarea riscurilor de dezastre, de dimensiunea socială, precum și de promovarea bunei guvernanțe, în special în domeniul fiscal și al combaterii criminalității organizate.

  Amendamentul    36

  Propunere de decizie

  Articolul 13 – alineatul 5 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  5b.  Dialogul cu TTPM din zona Pacificului servește, în special, la definirea și transpunerea în practică a unei strategii europene ambițioase în regiunea Pacificului, printr-o consolidare a prezenței europene, și la cooperarea, în particular, în domeniul social, precum și în domenii legate de gestionarea durabilă a resurselor, de schimbările climatice, de energie, mediu și economia albastră.

  Amendamentul    37

  Propunere de decizie

  Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  un forum pentru dialog între TTPM și UE („forumul TTPM-UE”), în care se reunesc, anual, autoritățile din TTPM, reprezentanții statelor membre și Comisia. Deputații din Parlamentul European, reprezentanții BEI și reprezentanții regiunilor ultraperiferice se asociază forumului TTPM-UE, dacă este cazul;

  a)  un forum pentru dialog politic între TTPM și UE („forumul TTPM-UE”), în care se reunesc, anual, autoritățile din TTPM, reprezentanții statelor membre, Comisia, Președinția Consiliului și Parlamentul European. Asocierea dintre TTPM (asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană), reprezentanții BEI, reprezentanții regiunilor ultraperiferice și reprezentanții țărilor terțe sau ai teritoriilor învecinate TTPM se asociază forumului TTPM-UE, dacă este cazul;

  Amendamentul    38

  Propunere de decizie

  Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b)  consultări trilaterale, organizate periodic, între Comisie, TTPM și statele membre de care acestea sunt legate. Aceste consultări se organizează de cel puțin trei ori pe an, la inițiativa Comisiei sau la cererea TTPM și a statelor membre de care acestea sunt legate;

  b)  consultări trilaterale, organizate periodic, între Comisie, TTPM și statele membre de care acestea sunt legate. Aceste consultări se organizează de cel puțin patru ori pe an, la inițiativa Comisiei sau la cererea TTPM și a statelor membre de care acestea sunt legate;

  Amendamentul    39

  Propunere de decizie

  Partea II – capitolul 1 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  CHESTIUNI DE MEDIU, SCHIMBĂRI CLIMATICE, OCEANE ȘI REDUCEREA DEZASTRELOR

  CHESTIUNI DE MEDIU, SCHIMBĂRI CLIMATICE, OCEANE ȘI REDUCEREA RISCURILOR DE DEZASTRE

  Amendamentul    40

  Propunere de decizie

  Articolul 15 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul mediului, al schimbărilor climatice și al reducerii riscurilor de dezastre se poate referi la:

  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul mediului, al schimbărilor climatice, al reducerii riscurilor de dezastre și al îmbunătățirii rezilienței se poate referi la:

  Amendamentul    41

  Propunere de decizie

  Articolul 15 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  promovarea utilizării durabile și eficiente a resurselor și încurajarea decuplării creșterii economice de degradarea mediului, precum și

  (c)  promovarea utilizării durabile și eficiente a resurselor, în vederea realizării unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, pe baza unor strategii de tranziție echitabile, precum și

  Amendamentul    42

  Propunere de decizie

  Articolul 16 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ea)  abordarea chestiunilor legate de degradarea solului, inclusiv creșterea nivelului mării și contaminarea solului;

  Amendamentul    43

  Propunere de decizie

  Articolul 17 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul gestionării durabile a pădurilor poate viza promovarea conservării și a gestionării durabile a pădurilor, inclusiv rolul acestora în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător împotriva eroziunii, controlul deșertificării, împădurirea și gestionarea exporturilor de lemn.

  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul gestionării durabile a pădurilor poate viza promovarea conservării și a gestionării durabile a pădurilor, inclusiv rolul acestora în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător împotriva eroziunii, controlul deșertificării, împădurirea, gestionarea exporturilor de lemn și combaterea exploatării forestiere ilegale.

  Amendamentul    44

  Propunere de decizie

  Articolul 18 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  concilierea activităților economice și sociale, cum ar fi pescuitul și acvacultura, turismul, transporturile maritime și agricultura, pe de o parte, cu potențialul zonelor marine și de coastă, pe de altă parte, în ceea ce privește energia regenerabilă și materiile prime, luându-se totodată în considerare impactul schimbărilor climatice și al activităților umane.

  (b)  concilierea activităților economice și sociale, cum ar fi pescuitul și acvacultura, turismul, transporturile maritime și agricultura sustenabilă, pe de o parte, cu potențialul zonelor marine și de coastă, pe de altă parte, în ceea ce privește energia regenerabilă și materiile prime, luându-se totodată în considerare impactul schimbărilor climatice și al activităților umane.

  Amendamentul    45

  Propunere de decizie

  Articolul 23 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c)  dezvoltarea și consolidarea protecției mediului;

  (c)  dezvoltarea și consolidarea protecției drepturilor omului, protecției mediului și a protecției sociale;

  Amendamentul    46

  Propunere de decizie

  Articolul 24 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  contribuția la eforturile țărilor partenere de a-și îndeplini angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;

  (b)  contribuția la eforturile țărilor partenere de a-și îndeplini angajamentele asumate în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice și cu obiectivele de dezvoltare durabilă;

  Amendamentul    47

  Propunere de decizie

  Partea II – capitolul 4 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  TINERETUL, EDUCAȚIA, FORMAREA, SĂNĂTATEA, OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, SECURITATEA SOCIALĂ, SIGURANȚA ALIMENTARĂ ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ

  TINERETUL, FEMEILE, EDUCAȚIA, FORMAREA, SĂNĂTATEA, OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, SECURITATEA SOCIALĂ, SIGURANȚA ALIMENTARĂ ȘI SECURITATEA ALIMENTARĂ

  Amendamentul    48

  Propunere de decizie

  Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Uniunea și TTPM cooperează pentru a asigura participarea activă a tinerilor pe piața muncii, cu scopul de a combate șomajul în rândul tinerilor.

  Amendamentul    49

  Propunere de decizie

  Articolul 32 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 32a

   

  Egalitatea de gen

   

  1. Uniunea asigură promovarea egalității de gen și a echității între bărbații și femeile din TTPM, precum și a emancipării femeilor și a egalității de șanse politice și economice pentru acestea.

   

  2. Asocierea are drept obiectiv protejarea drepturilor femeilor și fetelor, în special împotriva oricărei forme de violență.

   

  3. Asocierea vizează, de asemenea, promovarea emancipării femeilor, în special în rolul lor de vectori ai dezvoltării durabile și în mediul economic și financiar.

   

  Toate inițiativele vor trebui să încorporeze dimensiunea de gen.

  Amendamentul    50

  Propunere de decizie

  Articolul 33 – alineatul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b)  sprijinul acordat TTPM în definirea și punerea în aplicare a politicilor în materie de educație și formare profesională.

  (b)  sprijinul acordat TTPM în definirea și punerea în aplicare a politicilor în materie de educație și formare profesională; precum și

  Amendamentul    51

  Propunere de decizie

  Articolul 33 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ba)  sprijinirea participării și accesului TTPM la programul Erasmus+, prin încurajarea și creșterea mobilității potențialilor săi beneficiari, din TTPM și către TTPM.

  Amendamentul    52

  Propunere de decizie

  Articolul 38 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Arta spectacolului

  Artele plastice

  Amendamentul    53

  Propunere de decizie

  Articolul 38 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul artei spectacolului se poate referi la:

  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul artelor plastice se poate referi la:

  Amendamentul    54

  Propunere de decizie

  Articolul 38 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  facilitarea intensificării contactelor dintre practicienii artei spectacolului în domenii precum schimburile profesionale și formarea profesională, inclusiv participarea la audiții, dezvoltarea de rețele și promovarea creării de rețele;

  a)  facilitarea intensificării contactelor dintre practicienii artelor plastice în domenii precum schimburile profesionale și formarea profesională, inclusiv participarea la audiții, dezvoltarea de rețele și promovarea creării de rețele prin intermediul unui sprijin financiar adecvat;

  Amendamentul    55

  Propunere de decizie

  Articolul 38 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (aa)  promovarea producțiilor artistice din TTPM în Uniune;

  Amendamentul    56

  Propunere de decizie

  Articolul 39 – paragraful 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În contextul asocierii, cooperarea în ceea ce privește patrimoniul cultural material și imaterial și monumentele istorice are drept scop să permită promovarea schimburilor de experiență și de cele mai bune practici, prin

  În contextul asocierii, cooperarea în ceea ce privește patrimoniul cultural material și imaterial și monumentele istorice are drept scop să permită promovarea schimburilor de experiență și de cele mai bune practici și valorizarea durabilă a siturilor, prin

  Amendamentul    57

  Propunere de decizie

  Articolul 39 – paragraful 1 – litera da (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (da)  îmbunătățirea cunoașterii, a conservării și a valorizării patrimoniului cultural material și imaterial al TTPM.

  Amendamentul    58

  Propunere de decizie

  Partea II – capitolul 6 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

  PROMOVAREA STATULUI DE DREPT

  Amendamentul    59

  Propunere de decizie

  Articolul -41 (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul -41

   

  Promovarea statului de drept

   

  1. Asocierea are ca scop să promoveze principiile democrației, statului de drept și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale pe care se bazează, pe calea dialogului și a cooperării dintre Uniune și TTPM.

   

  2. TTPM, în calitate de avanpost al Uniunii, sunt actori majori ai difuzării valorilor și principiilor Uniunii în regiunea lor respectivă.

  Amendamentul    60

  Propunere de decizie

  Articolul 41 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Combaterea criminalității organizate, a traficului de persoane, a abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor, a terorismului și a corupției

  Combaterea criminalității organizate, a traficului de persoane, a abuzului sexual asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor, a terorismului și a corupției și măsurile de prevenire aferente

  Amendamentul    61

  Propunere de decizie

  Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul criminalității organizate poate include:

  1.  În contextul asocierii, cooperarea în domeniul criminalității organizate și măsurile de prevenire aferente pot include:

  Amendamentul    62

  Propunere de decizie

  Articolul 42 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 42a

   

  Negocierea acordurilor comerciale cu țări terțe

   

  În cazul în care negocierea de acorduri comerciale sau în domeniul pescuitului cu țări terțe amenință să provoace un prejudiciu grav integrării regionale sau unor sectoare sensibile ale TTPM, Comisia efectuează o evaluare a impactului, luând în considerare impactul cumulat al acestor acorduri asupra economiilor TTPM. După realizarea evaluării menționate anterior, Comisia transmite rezultatele evaluării Parlamentului European, Consiliului, precum și autorităților guvernamentale și locale ale TTPM înainte de încheierea acordurilor internaționale în cauză.

  Amendamentul    63

  Propunere de decizie

  Articolul 53 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Cooperarea în ceea ce privește aspectele legate de comerț vizează susținerea obiectivelor finale ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) și a punerii în aplicare a Acordului de la Paris. Aceasta poate fi extinsă și la cooperarea referitoare la alte acorduri multilaterale în domeniul mediului legate de comerț, cum ar fi Convenția privind comerțul cu specii pe cale de dispariție.

  2.  Cooperarea în ceea ce privește aspectele legate de comerț vizează susținerea obiectivelor finale ale Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), precum și a punerii în aplicare a Acordului de la Paris și a obiectivelor de dezvoltare durabilă . Aceasta poate fi extinsă și la cooperarea referitoare la alte acorduri multilaterale în domeniul mediului legate de comerț, cum ar fi Convenția privind comerțul cu specii pe cale de dispariție.

  Amendamentul    64

  Propunere de decizie

  Articolul 59 – paragraful 1 – punctul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  ajutoarele acordate de către o țară sau un teritoriu de peste mări prin intermediul resurselor de stat care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi, în măsura în care aceste ajutoare au un efect negativ semnificativ asupra schimburilor comerciale sau a investițiilor.

  eliminat

  Amendamentul    65

  Propunere de decizie

  Articolul 70 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Uniunea și TTPM depun toate eforturile pentru a asigura implementarea și aplicarea pe teritoriul lor a standardelor convenite la nivel internațional în materie de reglementare și de supraveghere a sectorului serviciilor financiare și pentru combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Printre aceste standarde recunoscute la nivel internațional se numără „Principiile de bază pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar” ale Comitetului de la Basel, „Principiile de bază în asigurări” ale Asociației internaționale a organismelor de supraveghere a asigurărilor, „Obiectivele și principiile de reglementare a valorilor mobiliare” ale Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare, „Acordul privind schimbul de informații în domeniul fiscal” al OCDE, „Declarația privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale” a G20, „Atributele-cheie ale regimurilor eficace de rezoluție a instituțiilor financiare” ale Consiliului pentru Stabilitate Financiară.

  Uniunea și TTPM depun toate eforturile pentru a asigura implementarea și aplicarea pe teritoriul lor a standardelor convenite la nivel internațional în materie de reglementare și de supraveghere a sectorului serviciilor financiare și pentru combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale. Printre aceste standarde recunoscute la nivel internațional se numără „Principiile de bază pentru supravegherea eficientă a sectorului bancar” ale Comitetului de la Basel, „Principiile de bază în asigurări” ale Asociației internaționale a organismelor de supraveghere a asigurărilor, „Obiectivele și principiile de reglementare a valorilor mobiliare” ale Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare, „Acordul privind schimbul de informații în domeniul fiscal” al OCDE, „Declarația privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale” a G20, „Atributele-cheie ale regimurilor eficace de rezoluție a instituțiilor financiare” ale Consiliului pentru Stabilitate Financiară sau Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și protocoalele aferente.

  Amendamentul    66

  Propunere de decizie

  Articolul 72 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  resurse financiare corespunzătoare și asistență tehnică adecvată, în vederea consolidării capacităților TTPM de a elabora și de a pune în aplicare cadre strategice și de reglementare;

  a)  resurse financiare corespunzătoare și asistență tehnică adecvată în cadrul prezentei decizii, în vederea consolidării capacităților TTPM de a elabora și de a pune în aplicare cadre strategice și de reglementare;

  Amendamentul    67

  Propunere de decizie

  Articolul 72 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b)  finanțare pe termen lung, în vederea promovării creșterii în sectorul privat;

  b)  finanțare pe termen lung în cadrul prezentei decizii, în vederea promovării creșterii în sectorul privat;

  Amendamentul    68

  Propunere de decizie

  Articolul 72 – paragraful 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  c)  după caz, alte programe ale Uniunii pot contribui la acțiunile instituite în temeiul prezentei decizii, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. Prezenta decizie poate contribui, de asemenea, la măsurile instituite în cadrul altor programe ale Uniunii, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. În astfel de cazuri, programul de lucru care acoperă respectivele acțiuni stabilește care set de norme este aplicabil.

  c)  finanțări suplimentare prin alte programe ale Uniunii care să permită contribuția la acțiunile instituite în temeiul prezentei decizii, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. În astfel de cazuri, programul de lucru care acoperă respectivele acțiuni stabilește care set de norme este aplicabil.

  Amendamentul    69

  Propunere de decizie

  Articolul 72 – paragraful 1 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Prezenta decizie poate contribui, de asemenea, la măsurile instituite în cadrul altor programe ale Uniunii, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. În astfel de cazuri, programul de lucru care acoperă respectivele acțiuni stabilește care set de norme este aplicabil.

  Amendamentul    70

  Propunere de decizie

  Articolul 73 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Pachetul financiar aferent programului pentru perioada 2021-2027 se stabilește la 500 000 000 EUR în prețuri curente.

  1.  Pachetul financiar aferent programului pentru perioada 2021-2027 se stabilește la 669 000 000 EUR în prețuri curente.

  Amendamentul    71

  Propunere de decizie

  Articolul 74 – paragraful 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  „ajutoare programabile” înseamnă ajutoarele nerambursabile acordate TTPM, în vederea finanțării strategiilor teritoriale, regionale și intraregionale și a priorităților stabilite în documentele de programare;

  a)  „ajutoare programabile” înseamnă ajutoarele nerambursabile acordate TTPM, în vederea finanțării strategiilor teritoriale, regionale și intraregionale și a priorităților, dacă este cazul, stabilite în documentele de programare;

  Amendamentul    72

  Propunere de decizie

  Articolul 74 – paragraful 1 – litera g

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  g)  „alocare intraregională” înseamnă suma – din cadrul alocării regionale – alocată pentru ajutorul programabil în vederea finanțării strategiilor și a priorităților de cooperare intraregională care implică cel puțin o țară sau un teritoriu de peste mări și una sau mai multe regiuni ultraperiferice prevăzute la articolul 349 din TFUE și/sau unul sau mai multe state ACP și/sau unul sau mai multe state ori teritorii care nu aparțin grupului ACP.

  g)  „alocare intraregională” înseamnă suma – din cadrul alocării regionale – alocată pentru ajutorul programabil în vederea finanțării strategiilor și a priorităților de cooperare intraregională care implică entitățile prevăzute la articolul 82 din prezenta decizie.

  Amendamentul    73

  Propunere de decizie

  Articolul 74 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 74a

   

  Principiu general

   

  Fără a aduce atingere prevederilor specifice din prezenta decizie, ajutorul financiar din partea Uniunii se acordă în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului1a („Regulamentul financiar”) și cu obiectivele și cu principiile prezentei decizii.

   

  ___________________

   

  1a Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

  Amendamentul    74

  Propunere de decizie

  Articolul 75 – alineatul 3 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  este pusă în aplicare cu respectarea caracteristicilor geografice, sociale și culturale ale fiecărei țări și ale fiecărui teritoriu de peste mări în parte, precum și a potențialului specific acestora;

  a)  este pusă în aplicare cu respectarea caracteristicilor demografice, geografice, economice și financiare, de mediu, sociale și culturale ale fiecărei țări și ale fiecărui teritoriu de peste mări în parte, precum și a potențialului specific acestora;

  Amendamentul    75

  Propunere de decizie

  Articolul 75 – alineatul 4 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  4a.  Finanțarea din partea Uniunii poate fi acordată prin intermediul tipurilor de finanțare prevăzute în Regulamentul financiar, în special prin:

   

  a) granturi;

   

  b) contracte de achiziții publice pentru servicii, bunuri sau lucrări;

   

  c) un sprijin bugetar;

   

  d) contribuții la fondurile fiduciare constituite de Comisie, în conformitate cu articolul 234 din Regulamentul financiar;

   

  e) instrumente financiare;

   

  f) garanții bugetare;

   

  g) finanțări mixte;

   

  i) o asistență financiară;

   

  j) experți externi remunerați.

   

  În cadrul ajutorului programabil, ajutorul financiar din partea Uniunii ia, în principal, forma unui sprijin bugetar pentru TTPM.

   

  Uniunea poate acorda asistență financiară, în conformitate cu Regulamentul financiar, și prin intermediul contribuțiilor la fondurile internaționale, regionale sau naționale, precum cele instituite sau gestionate de BEI, de statele membre, de țările și regiunile partenere sau de organizațiile internaționale, în scopul de a atrage finanțări comune de la mai mulți donatori, sau la fonduri instituite de unul sau mai mulți donatori pentru punerea în aplicare în comun a proiectelor.

   

  Asistența financiară a Uniunii este pusă în aplicare de Comisie, astfel cum se prevede în Regulamentul financiar, direct de către serviciile Comisiei, delegațiile Uniunii și agențiile executive, prin gestiune partajată cu statele membre, sau indirect, prin încredințarea sarcinilor de execuție bugetară către entitățile enumerate în Regulamentul financiar. Aceste entități asigură compatibilitatea cu politica externă a Uniunii și pot încredința sarcini de execuție bugetară altor entități, în condiții similare celor care se aplică în cazul Comisiei.

   

  Acțiunile finanțate pot fi puse în practică prin cofinanțări paralele sau cofinanțări mixte. În cazul unei cofinanțări paralele, o acțiune se împarte în mai multe componente clar identificabile care sunt finanțate, fiecare în parte, de diferiți parteneri ce asigură cofinanțarea, astfel încât destinația finală a finanțării să poată fi întotdeauna identificată. În cazul unei cofinanțări comune, costul total al acțiunii se repartizează între partenerii care asigură cofinanțarea, iar resursele sunt puse în comun, astfel încât nu mai este posibil să se identifice sursa finanțării unei activități date întreprinse în cadrul acțiunii. Într-un astfel de caz, publicarea a posteriori a acordurilor de grant și a contractelor de achiziții publice atribuite, prevăzută la articolul 38 din Regulamentul financiar, respectă normele entității responsabile, dacă este cazul.

   

  Finanțarea din partea Uniunii nu generează, nici nu declanșează colectarea de impozite, taxe sau alte impuneri specifice.

  Amendamentul    76

  Propunere de decizie

  Articolul 75 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 75 a

   

  Reportări, tranșe anuale, credite de angajament, rambursări și venituri generate de instrumentele financiare

   

  1.  Pe lângă dispozițiile articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul financiar, creditele de angajament și de plată neutilizate în cadrul prezentei decizii se reportează automat și pot fi angajate până la data de 31 decembrie a exercițiului financiar următor. Sumele reportate sunt primele utilizate în exercițiul financiar următor. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la creditele de angajament reportate în conformitate cu articolul 12 alineatul (6) din Regulamentul financiar.

   

  2.  În plus față de normele stabilite la articolul 15 din Regulamentul financiar privind reconstituirea creditelor, creditele de angajament aferente sumei dezangajărilor survenite ca urmare a neexecutării totale sau parțiale a unei acțiuni în temeiul prezentei decizii sunt reconstituite în favoarea liniei bugetare de origine. Orice trimitere la articolul 15 din Regulamentul financiar care figurează la articolul 12 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual este înțeleasă ca incluzând o trimitere la prezentul alineat în scopul prezentei decizii.

   

  3.  Angajamentele bugetare pentru acțiuni care se desfășoară pe parcursul a mai mult de un exercițiu financiar se pot repartiza pe mai multe exerciții, în tranșe anuale, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul financiar.

   

  Articolul 114 alineatul (2) al treilea paragraf din Regulamentul financiar nu se aplică în cazul acestor acțiuni multianuale. Comisia dezangajează în mod automat orice parte a unui angajament bugetar pentru o acțiune care, până la data de 31 decembrie a celui de al cincilea an care urmează anului angajamentului bugetar, nu a fost utilizată în scopul prefinanțării sau al efectuării de plăți intermediare sau pentru care nu s-a prezentat nicio declarație de cheltuieli certificată sau nicio cerere de plată.

   

  Alineatul (2) din prezentul articol se aplică, de asemenea, tranșelor anuale.

  Amendamentul    77

  Propunere de decizie

  Articolul 76 – paragraful 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b)  dezvoltarea instituțională, consolidarea capacităților și integrarea aspectelor legate de mediu;

  b)  dezvoltarea instituțională, consolidarea capacităților și integrarea aspectelor legate de mediu, de gen și de buna guvernanță;

  Amendamentul    78

  Propunere de decizie

  Articolul 77 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Uniunea sprijină eforturile depuse de TTPM în ceea ce privește dezvoltarea unor date statistice fiabile în aceste domenii.

  2.  Uniunea sprijină eforturile depuse de TTPM în ceea ce privește dezvoltarea unor date statistice fiabile și accesibile publicului în aceste domenii.

  Amendamentul    79

  Propunere de decizie

  Articolul 77 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  Uniunea poate sprijini TTPM în eforturile lor de îmbunătățire a comparabilității indicatorilor lor macroeconomici.

  3.  Uniunea poate sprijini TTPM în eforturile lor de îmbunătățire a comparabilității indicatorilor lor macroeconomici, în special facilitând analize ale PIB-ului TTPM, care se realizează utilizând paritatea puterii de cumpărare, dacă acestea sunt disponibile.

  Amendamentul    80

  Propunere de decizie

  Articolul 78 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  La inițiativa Comisiei, finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile de sprijin pentru punerea în aplicare a prezentei decizii și pentru atingerea obiectivelor sale, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, auditare și evaluare necesare pentru această punere în aplicare, precum și cheltuielile de la sediul central și cele aferente delegațiilor Uniunii pentru sprijinul administrativ necesar derulării programului, precum și pentru gestionarea operațiunilor finanțate în temeiul prezentei decizii, inclusiv a acțiunilor de informare și de comunicare, și pentru gestionarea sistemelor informatice și tehnologice ale întreprinderilor.

  1.  La inițiativa Comisiei, finanțarea acordată de Uniune poate acoperi cheltuielile de sprijin pentru punerea în aplicare a prezentei decizii și pentru atingerea obiectivelor sale, inclusiv cheltuielile de sprijin administrativ legate de activitățile de pregătire, urmărire, monitorizare, control, auditare și evaluare necesare pentru această punere în aplicare.

  Amendamentul    81

  Propunere de decizie

  Articolul 79

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 79

  eliminat

  Principiu general

   

  Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezenta decizie, asistența financiară din partea Uniunii este implementată în conformitate cu obiectivele și principiile prezentei decizii, cu Regulamentul financiar și cu [Regulamentul privind IVCDCI], în special titlul II, capitolul I, cu excepția articolului 13, a articolului 14 alineatele (1) și (4) și a articolului 15, capitolul III, cu excepția articolului 21 alineatul (1), alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul (3) și capitolul V, cu excepția articolului 31 alineatele (1), (4), (6) și (9) și a articolului 32 alineatul (3). Procedura prevăzută la articolul 80 din prezenta decizie nu se aplică acelor cazuri menționate la articolul 21 alineatul (2) litera (c) din [Regulamentul privind IVCDCI].

   

  Amendamentul    82

  Propunere de decizie

  Articolul 79 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 79a

   

  Adoptarea documentelor de programare

   

  1.  În cadrul parteneriatului dintre Uniune și TTPM, autoritățile din TTPM sunt responsabile pentru formularea și adoptarea politicilor sectoriale în principalele domenii de cooperare menționate în partea a II-a a prezentei decizii și asigură o monitorizare adecvată a acestora.

   

  În acest context, fiecare TTPM întocmește și prezintă un document de programare având drept obiect asigurarea dezvoltării durabile a teritoriului său. Acest document de programare furnizează un cadru coerent pentru cooperarea dintre Uniune și TTPM în cauză, respectând obiectivul general, domeniul de aplicare, obiectivele, principiile și politicile stabilite de Uniune.

   

  Fiecare document de programare cuprinde:

   

  - o scurtă prezentare a contextului politic, economic, social, cultural și ambiental din TTPM în cauză;

   

  - o scurtă descriere a strategiei de dezvoltare durabilă (Agenda 2030) a TTPM în cauză, care identifică prioritățile sale și modul în care TTPM intenționează să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;

   

  - domeniile prioritare selectate pentru finanțare din partea Uniunii;

   

  - obiectivele specifice;

   

  - rezultatele preconizate;

   

  - indicatori de performanță clari și specifici;

   

  - alocările financiare orientative, atât la nivel general, cât și pentru fiecare domeniu prioritar;

   

  - un calendar orientativ.

   

  2.  Documentul de programare se bazează pe experiența dobândită și pe cele mai bune practici, precum și pe consultările și dialogul cu societatea civilă, autoritățile locale și alți actori, astfel încât să se asigure o implicare suficientă a acestora și, ulterior, asumarea de către acești actori a responsabilității pentru documentul orientativ de programare elaborat.

   

  3.  Proiectul de document de programare face obiectul unui schimb de opinii între autoritățile din fiecare TTPM, statele membre de care acestea sunt legate din punct de vedere constituțional și Comisie. Autoritățile din TTPM sunt responsabile pentru finalizarea documentului de programare. Comisia specifică în orientările sale modalitățile în care TTPM ar trebui să realizeze programarea, cu scopul de a permite o aprobare rapidă a documentelor de programare.

   

  4.  După finalizarea documentului de programare, acesta este evaluat de către Comisie, care verifică dacă respectivul document este coerent cu obiectivele prezentei decizii și cu politicile relevante ale Uniunii, precum și dacă acesta cuprinde toate elementele necesare pentru adoptarea deciziei anuale privind finanțarea. Autoritățile din TTPM furnizează toate informațiile necesare pentru efectuarea evaluării menționate mai sus, inclusiv rezultatele eventualelor studii de fezabilitate realizate.

   

  5.  Documentul de programare este aprobat în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 88 alineatul (5) din prezenta decizie.

   

  Această procedură se aplică, de asemenea, reexaminărilor substanțiale care modifică semnificativ strategia sau programarea.

   

  Procedura de examinare nu se aplică în cazul modificărilor nesemnificative ale documentului orientativ de programare, prin care se fac adaptări tehnice, se realocă fonduri în limitele alocărilor orientative pentru fiecare domeniu prioritar sau prin care se majorează ori se reduce nivelul alocării inițiale orientative cu mai puțin de 20 %, cu condiția ca modificările respective să nu afecteze domeniile și obiectivele prioritare stabilite în documentul orientativ de programare. Comisia comunică astfel de modificări nesemnificative Parlamentului European și Consiliului în termen de o lună de la data adoptării deciziei în cauză.

  Amendamentul    83

  Propunere de decizie

  Articolul 79 b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 79b

   

  Planuri de acțiune și măsuri

   

  1.  Comisia adoptă planuri de acțiune sau măsuri anuale sau multianuale. Aceste măsuri pot lua forma unor măsuri individuale, a unor măsuri speciale, a unor măsuri de sprijin sau a unor măsuri excepționale de asistență. Planurile de acțiune și măsurile precizează, pentru fiecare acțiune în parte, obiectivele urmărite, rezultatele preconizate și principalele activități, metodele de punere în aplicare, bugetul și toate cheltuielile de sprijin asociate acestora.

   

  2.  Planurile de acțiune se bazează pe documentele de programare.

   

  3.  Planurile de acțiune și măsurile se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 88 alineatul (5) din prezenta decizie. Nu este necesar să se aplice procedura menționată la alineatul (1) pentru:

   

  a) planurile de acțiune, măsurile individuale și măsurile de sprijin pentru care finanțarea din partea Uniunii nu depășește 10 000 000 EUR;

   

  b) modificările de ordin tehnic, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze în mod substanțial obiectivele planului de acțiune sau ale măsurii în cauză, cum ar fi:

   

  i) schimbarea metodei de punere în aplicare;

   

  ii) realocarea fondurilor între acțiunile cuprinse în același plan de acțiune;

   

  iii) majorări sau reduceri ale bugetului planurilor de acțiune și măsurilor cu un procent care nu depășește 20 % din bugetul inițial și suma de 10 000 000 EUR.

   

  În cazul planurilor de acțiune și măsurilor multianuale, pragurile prevăzute la alineatul (3) litera (a) și la alineatul (3) litera (b) punctul (iii) se aplică pe bază anuală. Planurile de acțiune și măsurile adoptate în temeiul prezentului alineat, cu excepția măsurilor excepționale de asistență, precum și modificările tehnice se comunică Parlamentului European și statelor membre în termen de o lună de la adoptarea lor.

   

  4.  Înainte de a adopta sau de a prelungi măsuri excepționale de asistență a căror valoare nu depășește 20 000 000 EUR, Comisia informează Consiliul cu privire la natura și obiectivele acestora și cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere. Comisia informează Consiliul înainte de a proceda la orice modificare importantă de fond a măsurilor excepționale de asistență deja adoptate. Comisia ține seama de abordarea politică relevantă a Consiliului atât la planificarea, cât și la punerea în aplicare ulterioară a acestor măsuri, în interesul coerenței acțiunii externe a Uniunii. Comisia informează Parlamentul European în mod corespunzător și la timp cu privire la planificarea și punerea în aplicare a măsurilor excepționale de asistență în temeiul prezentului articol, inclusiv cu privire la cuantumurile financiare avute în vedere, și informează, de asemenea, Parlamentul European atunci când modifică sau prelungește în mod substanțial respectiva asistență.

   

  5.  În cazul în care sunt invocate motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător, cum ar fi crizele având drept cauză dezastrele naturale sau provocate de om sau amenințările iminente la adresa democrației, a statului de drept, a drepturilor omului sau a libertăților fundamentale, Comisia poate adopta planuri de acțiune și măsuri sau poate aduce modificări programelor de acțiune și măsurilor existente, în conformitate cu procedura menționată la articolul 88 alineatul (5).

  Amendamentul    84

  Propunere de decizie

  Articolul 80

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Articolul 80

  eliminat

  Adoptarea programelor indicative multianuale, precum și a planurilor de acțiune și a măsurilor aferente

   

  Comisia adoptă, în temeiul prezentei decizii, sub forma unor „documente unice de programare”, programele indicative multianuale, astfel cum sunt menționate la articolul 12 din [Regulamentul privind IVCDCI], alături de planurile de acțiune și măsurile aferente menționate la articolul 19 din [Regulamentul privind IVCDCI], în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 88 alineatul (5) din prezenta decizie. Procedura se aplică, de asemenea, în cazul revizuirilor menționate la articolul 14 alineatul (3) din [Regulamentul privind IVCDCI] care au efectul de a modifica în mod semnificativ conținutul programului indicativ multianual.

   

  În ceea ce privește Groenlanda, planurile de acțiune și măsurile prevăzute la articolul 19 din [Regulamentul privind IVCDCI] pot fi adoptate separat de programele indicative multianuale.

   

  Amendamentul    85

  Propunere de decizie

  Articolul 81 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Autoritățile publice din TTPM sunt eligibile pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut în prezenta decizie.

  1.  Autoritățile publice din toate TTPM sunt eligibile pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut în prezenta decizie.

  Amendamentul    86

  Propunere de decizie

  Articolul 81 – alineatul 2 – litera e

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  e)  actori ai cooperării descentralizate și alți actori neguvernamentali din TTPM și din Uniune, pentru a li se permite să întreprindă proiecte și programe economice, culturale, sociale și educative în TTPM, în cadrul cooperării descentralizate prevăzute la articolul 12 din prezenta decizie.

  e)  actori ai cooperării descentralizate și alți actori neguvernamentali din TTPM și din Uniune, pentru a li se permite să întreprindă proiecte și programe economice, culturale, sociale, educative și în domeniul mediului în TTPM, în cadrul cooperării descentralizate prevăzute la articolul 12 din prezenta decizie.

  Amendamentul    87

  Propunere de decizie

  Articolul 82 – alineatul 1 – litera c – subpunctul iii

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  iii)  unul sau mai multe organisme regionale din care fac parte TTPM;

  iii)  unul sau mai multe organisme regionale sau una sau mai multe asociații din care fac parte TTPM;

  Amendamentul    88

  Propunere de decizie

  Articolul 83 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  Persoanele fizice dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări, astfel cum sunt definite la articolul 50, și, dacă este cazul, organismele și instituțiile publice și/sau private relevante dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări sunt eligibile pentru a participa la programele Uniunii și pentru a beneficia de finanțare în cadrul acestora, sub rezerva normelor și a obiectivelor programelor și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care țara respectivă sau teritoriul respectiv de peste mări este legat(ă).

  1.  Persoanele fizice dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări, astfel cum sunt definite la articolul 50, și, dacă este cazul, organismele și instituțiile publice și/sau private relevante dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări sunt eligibile pentru a participa la ansamblul programelor Uniunii, inclusiv Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, și pentru a beneficia de finanțare în cadrul acestora, sub rezerva normelor și a obiectivelor programelor și sub rezerva unor eventuale regimuri aplicabile statului membru de care țara respectivă sau teritoriul respectiv de peste mări este legat(ă).

  Amendamentul    89

  Propunere de decizie

  Articolul 83 – alineatul 2 a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a.  Comisia asigură accesul efectiv și eficient al TTPM la toate programele și instrumentele de cooperare ale Uniunii cu alte țări, prevăzând măsuri specifice, dacă este necesar.

   

  În plus, Comisia asigură transparența informațiilor și vizibilitatea cererilor de propuneri lansate în cadrul diferitelor programe ale Uniunii, prin intermediul unui portal de acces actualizat și dedicat în mod specific TTPM.

  Amendamentul    90

  Propunere de decizie

  Articolul 83 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  3.  TTPM informează Comisia cu privire la această participare la programele Uniunii, în fiecare an, începând cu anul 2022.

  3.  Pe baza informațiilor transmise de către TTPM, Comisia întocmește un raport anual cu privire la participarea TTPM la programele Uniunii.

  Amendamentul    91

  Propunere de decizie

  Articolul 86 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor prezentei decizii în direcția realizării obiectivelor fixate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 87, pentru a modifica dispozițiile articolului 3 din anexa I în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, atunci când este necesar, precum și în vederea adăugării de dispoziții în prezenta decizie privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor prezentei decizii în direcția realizării obiectivelor fixate, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 87, pentru a determina indicatorii de performanță, astfel cum sunt prevăzuți la articolul 3 din anexa I sau pentru a-i revizui sau a-i completa, atunci când este necesar, precum și în vederea adăugării de dispoziții în prezenta decizie privind instituirea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

  Amendamentul    92

  Propunere de decizie

  Articolul 87 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 86 este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2021. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

  2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 86 este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu 1 ianuarie 2021. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. Consiliul informează Parlamentul European cu privire la decizia sa.

  Amendamentul    93

  Propunere de decizie

  Articolul 87 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia adresează o notificare Consiliului.

  4.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia adresează o notificare Consiliului și Parlamentului European.

  Amendamentul    94

  Propunere de decizie

  Articolul 87 – alineatul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 86 intră în vigoare numai în cazul în care Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la data la care actul i-a fost notificat sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Consiliul a informat Comisia că nu va formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Consiliului.

  5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 86 intră în vigoare numai în cazul în care Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la data la care actul i-a fost notificat sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Consiliul a informat Comisia că nu va formula obiecții. Termenul în cauză se prelungește cu două luni la inițiativa Consiliului. În cazul în care intenționează să formuleze o obiecție, Consiliul informează Parlamentul European în legătură cu acest lucru cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând actul delegat care va face obiectul obiecțiilor, precum și motivele acestora.

  Amendamentul    95

  Propunere de decizie

  Articolul 90 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Prezenta decizie se aplică în conformitate cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului46.

  Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate îi revine responsabilitatea de a asigura coordonarea politică generală a acțiunii externe a Uniunii, garantând unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a Uniunii.

  __________________

   

  46 Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

   

  Amendamentul    96

  Propunere de decizie

  Articolul 92 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

  Se aplică de la 1 ianuarie 2021 și expiră la 31 decembrie 2027.

  Amendamentul    97

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 1 – punctul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  În sensul prezentei decizii, pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027, suma globală a asistenței financiare a Uniunii în valoare de 500 000 000 EUR în prețuri curente se alocă după cum urmează:

  1.  În sensul prezentei decizii, pentru perioada de șapte ani cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 31 decembrie 2027, suma globală a asistenței financiare a Uniunii în valoare de 669 000 000 EUR în prețuri curente se alocă după cum urmează:

  Amendamentul    98

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 1 – punctul 1 – litera a

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  a)  159 000 000 EUR sub formă de granturi destinate sprijinului bilateral programabil pentru dezvoltarea pe termen lung a TTPM, altele decât Groenlanda, în special pentru finanțarea inițiativelor prevăzute în documentul de programare. Această sumă se alocă pe baza necesităților și a performanțelor TTPM, în conformitate cu următoarele criterii: după caz, documentul de programare acordă o atenție specială acțiunilor menite să consolideze guvernanța și capacitățile instituționale ale TTPM beneficiare și, dacă este relevant, calendarului probabil al acțiunilor prevăzute. La alocarea acestei sume se ia în considerare dimensiunea populației, nivelul produsului intern brut (PIB), nivelul alocărilor anterioare și constrângerile cauzate de izolarea geografică a TTPM, astfel cum se prevede la articolul 9 din prezenta decizie.

  a)  81 % sub formă de granturi destinate sprijinului bilateral programabil pentru dezvoltarea pe termen lung a tuturor TTPM, în special pentru finanțarea inițiativelor prevăzute în documentul de programare.

   

  Această sumă se alocă pe baza necesităților și a performanțelor TTPM, în conformitate cu următoarele criterii: dimensiunea populației, nivelul produsului intern brut (PIB), pe baza analizei PIB-ului realizate utilizând paritatea puterii de cumpărare, dacă aceasta este disponibilă, nivelul alocărilor anterioare și constrângerile cauzate de izolarea geografică a TTPM, astfel cum se prevede la articolul 9 din prezenta decizie, nivelul scăzut de dezvoltare al TTPM, astfel cum se prevede la articolul 9a din prezenta decizie, dimensiunea teritoriilor și provocările legate de climă și de mediu.

   

  4 % pentru Aruba

   

  1,5 % pentru Bonaire

   

  5 % pentru Curaçao

   

  48 % pentru Groenlanda

   

  10,75 % pentru Noua Caledonie

   

  10,85 % pentru Polinezia Franceză

   

  1,2 % pentru Saba

   

  2 % pentru Saint-Barthélemy

   

  0,8 % pentru Sint Eustatius

   

  7,5 % pentru Saint Pierre și Miquelon

   

  2,5 % pentru Sint-Maarten

   

  0,4% pentru Teritoriile Australe și Antarctice Franceze

   

  5,5 % pentru Wallis și Futuna

  Amendamentul    99

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 1 – punctul 1 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  b)  225 000 000 EUR sub formă de granturi destinate sprijinului bilateral programabil pentru dezvoltarea pe termen lung a Groenlandei, în special pentru finanțarea inițiativelor prevăzute în documentul de programare;

  eliminat

  Amendamentul    100

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 1 – punctul 1 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  c)  81 000 000 EUR sunt alocate pentru a sprijini programele regionale ale TTPM din care 15 000 000 EUR ar putea sprijini operațiunile intraregionale, Groenlanda fiind eligibilă numai pentru operațiunile intraregionale. Această cooperare va fi pusă în aplicare prin coordonare cu dispozițiile articolului 7 din prezenta decizie, în special în ceea ce privește domeniile de interes reciproc menționate la articolul 5 din prezenta decizie și prin intermediul consultării în instanțele din cadrul parteneriatului UE-TTPM menționate la articolul 14 din prezenta decizie. Se vizează coordonarea cu alte programe și instrumente financiare relevante ale Uniunii și în special cu regiunile ultraperiferice prevăzute la articolul 349 din TFUE;

  c)  12 % se alocă pentru a sprijini programele regionale ale TTPM din care 30 000 000 EUR ar putea sprijini operațiunile intraregionale, Groenlanda fiind eligibilă numai pentru operațiunile intraregionale. Această cooperare va fi pusă în aplicare prin coordonare cu dispozițiile articolului 7 din prezenta decizie, în special în ceea ce privește domeniile de interes reciproc menționate la articolul 5 din prezenta decizie și prin intermediul consultării în instanțele din cadrul parteneriatului UE-TTPM menționate la articolul 14 din prezenta decizie. Se vizează coordonarea cu alte programe și instrumente financiare relevante ale Uniunii și în special cu regiunile ultraperiferice prevăzute la articolul 349 din TFUE;

  Amendamentul    101

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 1 – punctul 1 – litera d

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  d)  22 000 000 EUR destinate studiilor sau măsurilor de asistență tehnică pentru toate TTPM, inclusiv Groenlanda, în conformitate cu articolul 78 din prezenta decizie49;

  d)  3,5 % se alocă pentru studiile sau măsurile de asistență tehnică pentru toate TTPM, inclusiv Groenlanda, în conformitate cu articolul 78 din prezenta decizie;

  __________________

   

  49 Din această sumă, 9 725 000 EUR sunt rezervate pentru Comisie pentru a finanța asistența tehnică și/sau administrativă și cheltuielile de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE, cercetarea indirectă și cercetarea directă.

   

  Amendamentul    102

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 1 – punctul 1 – litera e – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  e)  13 000 000 EUR destinate unui fond nealocat pentru toate TTPM, inclusiv Groenlanda, care vizează, printre altele:

  e)  3,5 % se alocă pentru finanțarea unui fond nealocat pentru toate TTPM, inclusiv Groenlanda, care vizează, printre altele:

  Amendamentul    103

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 1 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  În urma unei evaluări, Comisia poate lua o decizie privind alocarea oricăror fonduri nealocate prevăzute la prezentul articol.

  2.  În urma unei evaluări realizate înainte de 2025, Comisia poate lua o decizie, după consultarea statelor membre și a Parlamentului European, privind alocarea oricăror fonduri nealocate prevăzute la prezentul articol.

  Amendamentul    104

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 3 – punctul 1 – partea introductivă

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3 alineatul (5) din decizie se măsoară:

  În conformitate cu obiectivele de dezvoltare durabilă, se va elabora o listă a indicatorilor-cheie de performanță, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 86, care va fi utilizată ca instrument de sprijin pentru a evalua măsura în care Uniunea a contribuit la realizarea obiectivelor stabilite la articolul 3 alineatul (5) din prezenta decizie.

  Amendamentul    105

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  1.  pentru TTPM, cu excepția Groenlandei, în funcție de exporturile de mărfuri și servicii ca procent din PIB și de veniturile publice totale ca procent din PIB;

  eliminat

  Amendamentul    106

  Propunere de decizie

  Anexa I – articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  2.  pentru Groenlanda, în funcție de exporturile de mărfuri și servicii ca procent din PIB și ca procentaj din sectorul pescăresc în totalul exporturilor.

  eliminat

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt asociate la Uniunea Europeană (UE) încă de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma.

  Există în prezent 25 de TTPM, situate în regiunile atlantică, antarctică, arctică, în zona Caraibilor, în Oceanul Indian și în Oceanul Pacific. Acestea depind de patru state membre ale UE: Danemarca, Franța, Regatul Unit și Țările de Jos.

  În general, TTPM au o vastă autonomie în domenii precum afacerile economice, piața ocupării forței de muncă, sănătatea publică, afacerile interne și vama. De obicei, domeniile apărării și afacerilor externe rămân de competența statelor membre. TTPM nu fac parte integrantă din teritoriul vamal al Uniunii și nu sunt cuprinse în piața internă. Prin urmare, acestora nu li se aplică legislația Uniunii. Cu toate acestea, cetățenii TTPM sunt, în același timp, cetățeni ai Uniunii Europene, deoarece aceștia sunt resortisanți ai unor state membre ale Uniunii de care țările și teritoriile în care locuiesc sunt legate din punct de vedere constituțional.

  Cadrul actual care se aplică celor 25 de TTPM are la bază Decizia de asociere peste mări (DAO) 2013/755/UE din 25 noiembrie 2013, care definește relația privilegiată pe care TTPM o au cu Uniunea Europeană în calitate de „membri ai familiei europene”, precum și cadrul juridic specific aplicabil.

  Principala sursă de finanțare a actualei DAO este cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), care acoperă programarea și finanțarea programelor teritoriale și regionale pentru TTPM, altele decât Groenlanda, pentru care este în vigoare o decizie specifică, finanțată din bugetul UE.

  Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 29 martie 2019 și cadrul financiar multianual 2021-2027, Comisia a prezentat, la 14 iunie 2018, o propunere privind o nouă DAO pentru o Uniune formată din 27 de state membre. Aceasta vizează, așadar, 13 TTPM care sunt atașate unui număr de 3 state membre: Danemarca, Franța și Țările de Jos.

  În cadrul noii DAO propuse sunt reunite actuala DAO și decizia referitoare la Groenlanda, ambele având la bază articolul 203 din TFUE. În plus, noua DAO propusă prevede integrarea în buget a finanțărilor alocate TTPM, alocând în acest scop un buget de 500 de milioane EUR, sumă pusă la dispoziție de la rubrica „Vecinătate și întreaga lume”.

  Raportorul salută cu căldură propunerea referitoare la o nouă DAO, în măsura în care aceasta răspunde solicitărilor Parlamentului de a institui un regim unitar pentru toate TTPM, precum și un instrument financiar specific dedicat TTPM, care să fie înscris în bugetul Uniunii Europene.

  Raportorul dorește să mulțumească Comisiei pentru activitatea deosebit de eficientă pe care aceasta a desfășurat-o în scopul simplificării cadrului juridic aplicabil TTPM și garantării coerenței acestuia, precum și cu scopul de a asigura o gestionare mai uniformă și de a spori vizibilitatea TTPM ca grup.

  Cu toate acestea, în urma consultărilor organizate de raportor cu societatea civilă din TTPM și cu reprezentanții acestora, raportorul recomandă ca noua DAO să țină seama de următoarele elemente:

  1. Consolidarea dialogului politic dintre TTPM și UE

  Este important ca dimensiunea politică a asocierii dintre UE și TTPM să fie consolidată. Din perspectiva guvernanței, acest lucru presupune, în special, participarea Președinției Consiliului și a Parlamentului European la forumurile de dezbatere și, în special, la Forumul anual TTPM-UE, precum și o mai mare implicare a Parlamentului European în cadrul parteneriatului în general.

  În opinia raportorului, este necesar, în același timp, să se intensifice dialogul dintre UE și TTPM în ceea ce privește aspectele legate de cooperare și de integrarea regională. Mai precis, pe lângă dialogul strâns privind chestiunile legate de regiunea arctică prevăzut la articolul 13 din noua DAO, raportorul invită Uniunea să își consolideze prezența în zona Caraibilor și Oceanul Pacific, cooperând cu TTPM în vederea definirii și a punerii în aplicare a strategiilor sale regionale. Această abordare este în conformitate cu poziția adoptată de Parlamentul European cu privire la perioada post-Cotonou și la necesitatea menținerii unui dialog strategic consolidat cu cele trei regiuni, între care se numără zona Caraibilor și Oceanul Pacific, din care fac parte actualele TTPM.

  2. Un instrument adaptat la particularitățile TTPM cu norme adaptate în materie de programare

  Raportorul salută propunerea Comisiei, care creează un instrument specific dedicat TTPM, prin intermediul căruia pot fi luate în considerare mai eficient caracteristicile lor specifice.

  Cu toate acestea, trimiterea la normele prevăzute de propunerea de regulament de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), în condițiile în care sunt prevăzute numeroase excepții, face dificilă lectura și contravine obiectivelor referitoare la transparență și simplificare ale Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare.

  Prin urmare, raportorul solicită ca în cuprinsul noii DAO să se integreze direct normele aplicabile programării - preluând conținutul normelor propuse în IVCDCI care ar fi aplicabile TTPM și reamintind principiul potrivit căruia Regulamentul financiar este aplicabil, cu excepția cazurilor în care DAO conține dispoziții specifice.

  De asemenea, propunerea legislativă ar trebui să reflecte și să țină seama de capacitățile administrative și umane limitate ale TTPM.

  3. O mai bună repartiție a fondurilor între TTPM pe baza unor criterii clare pentru o mai mare transparență și îmbunătățirea controlului democratic

  În anexa 1 la DAO sunt defalcate alocările din cadrul pachetului financiar de 500 de milioane EUR după cum urmează: 225 de milioane pentru Groenlanda, 159 de milioane pentru celelalte 12 TTPM, 81 de milioane pentru cooperarea regională, 22 de milioane pentru asistența tehnică și 13 milioane reprezentând fonduri nealocate.

  Raportorul critică vehement distribuția propusă. Într-adevăr, Parlamentul European, în calitate de braț al autorității bugetare și de garant al utilizării corecte a fondurilor publice, și-a exprimat în repetate rânduri opiniile cu privire la necesitatea de a exercita un control adecvat asupra fondurilor alocate din bugetul european.

  Raportorul preia poziția adoptată de Parlamentul European cu privire la suma totală care ar trebui să fie alocată TTPM pe durata următorului CFM, și anume 669 de milioane EUR, în loc de 500 de milioane EUR, după cum a propus Comisia.

  Repartiția generală propusă de raportor este următoarea:

  •  81 % pentru cooperarea teritorială;

  •  12 % pentru cooperarea regională, din care 30 000 000 EUR pentru cooperarea intraregională;

  •  3,5% pentru asistența tehnică;

  •  3,5 % reprezentând fondurile nealocate.

  Raportorul critică defalcarea fondurilor între TTPM propusă în DAO, fiind de părere că propunerea nu se bazează pe criterii obiective și transparente.

  Raportorul consideră că ar trebui să se precizeze cuantumul pachetelor financiare alocate pentru fiecare TTPM, nu doar alocarea pentru Groenlanda. El atrage atenția asupra faptului că cele 13 TTPM sunt eligibile pentru finanțare în cadrul cooperării teritoriale.

  Raportorul propune ca valoarea orientativă a pachetului financiar alocat pentru fiecare TTPM să fie exprimată în procente, pentru a avea o imagine clară a nivelului final al bugetului alocat TTPM în DAO.

  Repartiția propusă ia în considerare următoarele elemente obiective: dimensiunea populației, nivelul PIB-ului, pe baza analizei PIB-ului realizate utilizând paritatea puterii de cumpărare, dacă aceasta este disponibilă, izolarea geografică (astfel cum se prevede la articolul 9 din DAO), nivelul de dezvoltare al TTPM (noul articol 9a al DAO), dimensiunea teritoriilor și provocările legate de climă și de mediu.

  4. Obiective specifice detaliate și indicatori adecvați

  Raportorul ar dori ca obiectivele specifice ale asocierii să fie definite mai precis la articolul 3, astfel încât Comisia să poată stabili indicatori adecvați, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 86, care vizează adoptarea de acte delegate.

  Astfel, raportorul are în vedere 4 obiective specifice - care iau în considerare situația specială a Groenlandei:

  1)  sprijinirea TTPM în efortul lor de a aborda provocările majore cu care se confruntă – inclusiv educația pentru Groenlanda;

  2)  consolidarea rezilienței TTPM, prin reducerea vulnerabilității lor economice și de mediu;

  3)  îmbunătățirea competitivității TTPM;

  4)  promovarea cooperării TTPM cu alți parteneri.

  5. Participarea efectivă a TTPM la programele Uniunii

  Articolele 72 și 83 precizează că TTPM au, de asemenea, acces la o finanțare suplimentară prin participarea la programele Uniunii.

  Pentru ca această participare să fie efectiv posibilă, raportorul consideră că, dacă este necesar, Comisia ar trebui să prevadă măsuri specifice pentru a asigura participarea TTPM la programele Uniunii și a facilita accesul TTPM prin instituirea unui portal de acces actualizat și dedicat.

  6. Luarea în considerare a obiectivelor în materie de dezvoltare durabilă, egalitate de gen și mediu

  Având în vedere biodiversitatea ridicată a TTPM și gradul lor ridicat de expunere la efectele schimbărilor climatice, UE are datoria de a sprijini TTPM în eforturile ce vizează protecția biodiversității și adaptarea la schimbările climatice.

  Prin urmare, este oportun să se majoreze contribuția la realizarea obiectivelor climatice până la 30 % din pachetul financiar total al programului și să se includă o trimitere la acordurile de la Paris.

  În mod similar, ar trebui ca, în cadrul noii DAO, să se facă referire mai clar la angajamentele privind egalitatea de gen, nediscriminarea și respectarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană, inclusiv relațiile dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Groenlanda și Regatul Danemarcei, pe de altă parte („Decizia de asociere peste mări”)

  Referințe

  COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  Data consultării PE

  16.7.2018

   

   

   

  Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

  DEVE

  10.9.2018

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  BUDG

  10.9.2018

  EMPL

  10.9.2018

  ENVI

  10.9.2018

  PECH

  10.9.2018

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  BUDG

  28.6.2018

  EMPL

  12.7.2018

  ENVI

  21.6.2018

  PECH

  11.7.2018

  Raportor

  Data numirii

  Maurice Ponga

  10.8.2018

   

   

   

  Examinare în comisie

  24.9.2018

  20.11.2018

   

   

  Data adoptării

  13.12.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  17

  1

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

  Data depunerii

  20.12.2018

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

  17

  +

  ALDE

  Mirja Vehkaperä

  ECR

  Eleni Theocharous

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

  PPE

  Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

  VERTS/ALE

  Maria Heubuch, Tilly Metz

  1

  -

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 22 ianuarie 2019
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate