SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

  20.12.2018 - (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)) - *

  Výbor pre rozvoj
  Spravodajca: Maurice Ponga


  Postup : 2018/0244(CNS)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0480/2018
  Predkladané texty :
  A8-0480/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej

  („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

  (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

  (Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0461),

  –  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0379/2018),

  -  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A8-0480/2018),

  1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

  2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (6)  Toto nové rozhodnutie by malo vyzdvihnúť špecifiká spolupráce s Grónskom, ako napríklad cieľ zachovať úzke a trvalé väzby medzi Úniou, Grónskom a Dánskom, uznanie geostrategickej polohy Grónska, dôležitosť politického dialógu medzi Grónskom a Úniou, existenciu dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Grónskom a prípadnú spoluprácu v otázkach súvisiacich s Arktídou. Vďaka vypracovaniu proaktívneho plánu opatrení a presadzovaniu spoločných záujmov by toto rozhodnutie malo reagovať na globálne výzvy, a to najmä tie, ktoré súvisia s čoraz väčším vplyvom zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, s námornou dopravou, s prírodnými zdrojmi vrátane surovín a s populáciami rýb, ako aj s výskumom a inováciou.

  (6)  Toto nové rozhodnutie by malo vyzdvihnúť špecifiká spolupráce s Grónskom. Rada sa v roku 2003 dohodla, že budúce vzťahy Únie s Grónskom po roku 2006 budú založené na komplexnom partnerstve v prospech trvalo udržateľného rozvoja, ktoré bude zahŕňať osobitnú dohodu o rybnom hospodárstve vychádzajúcu z rokovaní v súlade so všeobecnými pravidlami a zásadami týkajúcimi sa takýchto dohôd. V spoločnom vyhlásení Európskej únie na jednej strane a vlády Grónska a vlády Dánska na strane druhej o vzťahoch medzi Európskou úniou a Grónskom, podpísanom 19. marca 2015 v Bruseli, sa navyše pripomínajú historické, politické, hospodárske a kultúrne väzby medzi Úniou a Grónskom a zdôrazňuje sa potreba posilňovať vzťahy a spoluprácu na základe spoločných záujmov. Cieľom partnerstva podľa tohto nového rozhodnutia by teda malo byť zachovať úzke a trvalé väzby medzi Úniou, Grónskom a Dánskom a umožniť reakcie na celosvetové výzvy vypracovaním dynamického programu a hľadaním spoločných záujmov. Rozhodnutie by malo vyzdvihovať špecifiká spolupráce s Grónskom a zároveň uznať geostrategickú polohu Grónska, dôležitosť politického dialógu medzi Grónskom a Úniou, existenciu dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Grónskom a prípadnú spoluprácu v arktických otázkach. Malo by zohľadňovať najmä čoraz väčší vplyv zmeny klímy na ľudskú činnosť a životné prostredie, námornú dopravu , prírodné zdroje vrátane surovín a populácií rýb, ako aj výskum a inovácie.

  Pozmeňujúci návrh    2

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 16

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (16)  V snahe zohľadniť dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja bude tento program prispievať k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie vyvíjané v rámci tohto programu by mali k plneniu cieľov v oblasti klímy prispieť 20 % z celkového finančného krytia programu. Príslušné akcie sa určia počas vykonávania programu a prehodnotia sa počas postupov hodnotenia a preskúmania v polovici trvania.

  (16)  V snahe zohľadniť dôležitosť boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja bude tento program prispievať k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie vyvíjané v rámci tohto programu by mali k plneniu cieľov v oblasti klímy prispieť 30 % z celkového finančného krytia programu. Príslušné akcie sa určia počas vykonávania programu a prehodnotia sa počas postupov hodnotenia a preskúmania v polovici trvania.

  Pozmeňujúci návrh    3

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 18

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (18)  Únia a ZKÚ uznávajú mimoriadnu dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy ako hybnej sily trvalo udržateľného rozvoja ZKÚ.

  (18)  Únia a ZKÚ uznávajú mimoriadnu dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy ako hybnej sily trvalo udržateľného rozvoja ZKÚ, najmä na územiach s dosť nízkou všeobecnou úrovňou vzdelania.

  Pozmeňujúci návrh    4

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 19

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (19)  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by malo zohľadňovať kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispievať k tomu, aby sa zachovali.

  (19)  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ by malo zohľadňovať kultúrnu rozmanitosť a identitu ZKÚ a prispievať k tomu, aby sa zachovali. Malo by takisto venovať osobitnú pozornosť právam pôvodného obyvateľstva ZKÚ a prispievať k ich presadzovaniu a dodržiavaniu.

  Pozmeňujúci návrh    5

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 20

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (20)  Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by mali prispieť k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia.

  (20)  Obchod a obchodná spolupráca medzi Úniou a ZKÚ by mali prispieť k dosiahnutiu cieľa trvalo udržateľného hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a ochrany životného prostredia a vychádzať pritom z cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

  Pozmeňujúci návrh    6

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 21

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (21)  V tomto rozhodnutí by sa mali stanoviť pružnejšie pravidlá pôvodu vrátane nových možností kumulácie pôvodu. Kumulácia by mala byť možná nielen v ZKÚ a v krajinách dohody o hospodárskom partnerstve (DHP), ale po splnení určitých podmienok aj v prípade výrobkov pochádzajúcich z krajín, s ktorými má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, ako aj v prípade výrobkov, ktoré sa dovážajú do Únie bez ciel a bez kvót v rámci systému všeobecných colných preferencií, a to takisto po splnení určitých podmienok. Tieto podmienky sú nevyhnutné na to, aby sa zabránilo obchádzaniu obchodu a aby sa zabezpečilo riadne fungovanie dojednaní o kumulácii.

  (21)  V tomto rozhodnutí by sa mali stanoviť pružnejšie pravidlá pôvodu vrátane nových možností kumulácie pôvodu. Kumulácia by mala byť možná nielen v ZKÚ a v krajinách dohody o hospodárskom partnerstve (DHP), ale po splnení určitých podmienok aj v prípade výrobkov pochádzajúcich z krajín, s ktorými má Únia platnú dohodu o voľnom obchode, ako aj v prípade výrobkov, ktoré sa dovážajú do Únie bez ciel a bez kvót v rámci systému všeobecných colných preferencií, a to takisto po splnení určitých podmienok. Tieto podmienky sú nevyhnutné v záujme silnejšej odborovej organizácie, ktorá je schopná zabrániť obchádzaniu obchodu a zabezpečiť riadne fungovanie dojednaní o kumulácii.

  Pozmeňujúci návrh    7

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 25

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (25)  Spolupráca v oblasti finančných služieb medzi Úniou a ZKÚ by mala prispieť k budovaniu bezpečnejšieho, zdravšieho a transparentnejšieho finančného systému, ktorý je nevyhnutný z hľadiska upevňovania celosvetovej finančnej stability a posilňovania trvalo udržateľného rastu. Úsilie vyvíjané v tejto oblasti by sa malo zamerať na dosiahnutie súladu s medzinárodne schválenými normami a na aproximáciu právnych predpisov ZKÚ s acquis Únie v oblasti finančných služieb. Náležitá pozornosť by sa mala venovať posilňovaniu administratívnej kapacity orgánov ZKÚ, a to aj v oblasti dohľadu.

  (25)  Spolupráca v oblasti finančných služieb medzi Úniou a ZKÚ by mala mať za cieľ boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom s cieľom prispieť k budovaniu bezpečnejšieho, zdravšieho a transparentnejšieho finančného systému, ktorý je nevyhnutný z hľadiska upevňovania celosvetovej finančnej stability a posilňovania trvalo udržateľného rastu. Úsilie vyvíjané v tejto oblasti by sa malo zamerať na dosiahnutie súladu s medzinárodne schválenými normami a na aproximáciu právnych predpisov ZKÚ s acquis Únie v oblasti finančných služieb. Náležitá pozornosť by sa mala venovať posilňovaniu administratívnej kapacity orgánov ZKÚ, a to aj v oblasti dohľadu.

  Pozmeňujúci návrh    8

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodenie 32

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  (32)  Toto rozhodnutie by malo v prípade potreby odkazovať na [nariadenie o NDICI] (Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce) na účely uskutočňovania spolupráce, a zabezpečiť tak koherentnosť v riadení rôznych nástrojov.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    9

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Týmto rozhodnutím sa zakladá pridruženie zámorských krajín a území (ZKÚ) k Únii (ďalej len „pridruženie“), ktoré predstavuje partnerstvo na základe článku 198 ZFEÚ, s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ, ako aj šíriť hodnoty a normy Únie v širšom svete.

  1.  Týmto rozhodnutím sa zakladá pridruženie zámorských krajín a území (ZKÚ) k Únii (ďalej len „pridruženie“), ktoré predstavuje partnerstvo na základe článku 198 ZFEÚ, s cieľom podporovať trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ, ako aj šíriť hodnoty, zásady a normy Únie v širšom svete.

  Pozmeňujúci návrh    10

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ vychádza z cieľov, zo zásad a z hodnôt, ktoré majú ZKÚ, členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Únia spoločné.

  1.  Pridruženie medzi Úniou a ZKÚ vychádza z cieľov, zo zásad a z hodnôt, ktoré majú ZKÚ, členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Únia spoločné. Prispieva k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú vymedzené v Agende 2030, ako aj k vykonávaniu Parížskej dohody o zmene klímy.

  Pozmeňujúci návrh    11

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Pri vykonávaní tohto rozhodnutia sa partneri riadia zásadou transparentnosti, subsidiarity a potrebou účinnosti a partneri sa rovnakou mierou zameriavajú na tri piliere trvalo udržateľného rastu ZKÚ: hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a ochranu životného prostredia.

  3.  Pri vykonávaní tohto rozhodnutia sa partneri riadia zásadou transparentnosti, subsidiarity a potrebou účinnosti a partneri sa rovnakou mierou zameriavajú na tri piliere trvalo udržateľného rastu ZKÚ: hospodársky rozvoj, sociálny a kultúrny rozvoj a ochranu životného prostredia.

  Pozmeňujúci návrh    12

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Všeobecným cieľom tohto rozhodnutia je podporovať hospodársky a sociálny rozvoj ZKÚ a nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi ZKÚ a Úniou ako takou. Snahou pridruženia je dosiahnuť celkové ciele tým, že sa zvýši konkurencieschopnosť ZKÚ, posilní sa ich odolnosť, zníži ich zraniteľnosť v hospodárskej a environmentálnej sfére a podporí spolupráca medzi ZKÚ a inými partnermi.

  4.  V súlade s článkom 3 ods. 5 a článkom 21 Zmluvy o Európskej únii a článkom 198 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je všeobecným cieľom tohto rozhodnutia podporovať hospodársky a sociálny rozvoj ZKÚ a nadviazať úzke hospodárske vzťahy medzi ZKÚ a celou Úniou.

  Pozmeňujúci návrh    13

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 5 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  prehlbovanie a podporovanie spolupráce so ZKÚ,

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    14

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 5 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  podporovanie Grónska a spolupráca s ním pri riešení jeho hlavných výziev, ako je zvyšovanie úrovne vzdelania, a prispievanie ku kapacite verejnej správy Grónska v oblasti tvorby a vykonávania národných politík.

  b)  poskytovanie pomoci ZKÚ pri riešení hlavných výziev, ktorým čelia, vrátane úrovne vzdelania v prípade Grónska;

  Pozmeňujúci návrh    15

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 5 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  posilnenie odolnosti ZKÚ znižovaním ich hospodárskej a environmentálnej zraniteľnosti;

  Pozmeňujúci návrh    16

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 5 – písmeno b b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  bb)  zlepšenie konkurencieschopnosti ZKÚ vrátane sociálnych noriem;

  Pozmeňujúci návrh    17

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 5 – písmeno b c (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  bc)  podporovanie spolupráce ZKÚ s inými partnermi.

  Pozmeňujúci návrh    18

  Návrh rozhodnutia

  Článok 3 – odsek 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  6.  Pri dosahovaní týchto cieľov pridruženie dodržiava základné zásady slobody, demokracie, ľudských právzákladných slobôd, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a trvalo udržateľného rozvoja, ktoré sú spoločné pre ZKÚ, ako aj pre členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené.

  6.  Pri dosahovaní týchto cieľov pridruženie dodržiava základné zásady demokracie, prístup založený na práve, ktorý zahŕňa všetky ľudské právazákladné slobody, právny štát, dobrú správu vecí verejných a trvalo udržateľný rozvoj, ktoré sú spoločné pre ZKÚ, ako aj pre členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené. To isté platí pre zásadu nediskriminácie na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženstva, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie a rodovej rovnosti .

  Pozmeňujúci návrh    19

  Návrh rozhodnutia

  Článok 4 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Vzhľadom na obmedzené administratívne a ľudské kapacity ZKÚ Komisia túto skutočnosť náležite zohľadňuje v procese plánovania a vykonávania, a najmä pri prijímaní svojich usmernení.

  Pozmeňujúci návrh    20

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  hospodárska diverzifikácia hospodárstiev ZKÚ, a to vrátane ich ďalšej integrácie do svetového hospodárstva a regionálnych hospodárstiev; pokiaľ ide o špecifický prípad Grónska, potreba zvyšovania zručností pracovnej sily;

  a)  udržateľná hospodárska diverzifikácia hospodárstiev ZKÚ, a to vrátane ich ďalšej integrácie do svetového hospodárstva a regionálnych hospodárstiev; pokiaľ ide o špecifický prípad Grónska, potreba zvyšovania zručností pracovnej sily;

  Pozmeňujúci návrh    21

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  aa)  podpora vysokokvalitného sociálneho modelu;

  Pozmeňujúci návrh    22

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek 2 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  e)  podpora znižovania rizika katastrof;

  e)  podpora znižovania rizika katastrof s prihliadnutím na priority stanovené v sendaiskom rámci na roky 2015 – 2030;

  Pozmeňujúci návrh    23

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ha)  otázky týkajúce sa Karibiku a Tichomoria.

  Pozmeňujúci návrh    24

  Návrh rozhodnutia

  Článok 7 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Na tento účel si Únia a ZKÚ môžu vymieňať informácie a najlepšie postupy alebo stanoviť akúkoľvek inú formu úzkej spolupráce a koordinácie s inými partnermi v rámci účasti ZKÚ v regionálnych a medzinárodných organizáciách, v prípade potreby prostredníctvom medzinárodných dohôd.

  2.  Na tento účel si Únia a ZKÚ môžu vymieňať informácie a najlepšie postupy alebo stanoviť akúkoľvek inú formu úzkej spolupráce a koordinácie s inými partnermi v rámci účasti ZKÚ v regionálnych a medzinárodných organizáciách, v prípade potreby prostredníctvom medzinárodných dohôd s cieľom prispieť k bezproblémovému začleneniu ZKÚ do ich príslušného zemepisného prostredia.

  Pozmeňujúci návrh    25

  Návrh rozhodnutia

  Článok 7 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v častiach II a III tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ a ich susednými štátmi a územiami bez ohľadu na to, či patria do skupiny AKT, alebo nie. Na účely dosiahnutia tohto cieľa Únia zlepší koordináciu a synergiu medzi príslušnými programami Únie. Únia sa usiluje zapojiť ZKÚ aj do svojich platforiem na vedenie dialógu s ich susednými krajinami bez ohľadu na to, či tieto krajiny a územia patria do skupiny AKT, alebo nie, a prípadne aj s najvzdialenejšími regiónmi.

  3.  Cieľom pridruženia je podpora spolupráce medzi ZKÚ a inými partnermi v oblastiach spolupráce stanovených v častiach II a III tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti je cieľom pridruženia presadzovanie spolupráce medzi ZKÚ a najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ a ich susednými štátmi a územiami bez ohľadu na to, či patria do skupiny AKT, alebo nie. Na účely dosiahnutia tohto cieľa Únia zlepší koordináciu a synergiu medzi príslušnými programami Únie. Únia zapája ZKÚ aj do svojich platforiem na vedenie dialógu s ich susednými krajinami bez ohľadu na to, či tieto krajiny a územia patria do skupiny AKT alebo nie, a prípadne aj s najvzdialenejšími regiónmi, pričom navrhuje, aby sa im udelil štatút pozorovateľa.

  Pozmeňujúci návrh    26

  Návrh rozhodnutia

  Článok 7 – odsek 4 – písmeno a a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  aa)  budovanie kapacít ZKÚ s cieľom ovplyvňovať prijímanie regionálnych stratégií, ktoré zohľadňujú ich osobitosti, potencialitu a európsku perspektívu ZKÚ;

  Pozmeňujúci návrh    27

  Návrh rozhodnutia

  Článok 9 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Traitement particulier

  Osobitné zaobchádzanie s izolovanými ZKÚ

  Pozmeňujúci návrh    28

  Návrh rozhodnutia

  Článok 9 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 9 a

   

  Osobitné zaobchádzanie s najmenej rozvinutými ZKÚ

   

  1. Pridruženie zohľadní rôznorodosť ZKÚ z hľadiska úrovne ich rozvoja a štrukturálnych obmedzení.

   

  2. V prípade najmenej rozvinutých ZKÚ sa stanoví osobitné zaobchádzanie.

   

  3. S cieľom umožniť najmenej rozvinutým ZKÚ, aby prekonali zaostávanie v rozvoji a vyrovnali sa s trvalými štrukturálnymi obmedzeniami, sa pri určovaní objemu finančnej pomoci a s ním súvisiacich podmienok náležite zohľadnia ich osobitné charakteristiky.

   

  4. Za najmenej rozvinuté ZKÚ sa považujú Wallis a Futuna.

  Pozmeňujúci návrh    29

  Návrh rozhodnutia

  Článok 10 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Pridruženie sa zakladá na širokom dialógu a konzultáciách o otázkach spoločného záujmu medzi ZKÚ, členskými krajinami, s ktorými sú ZKÚ spojené, a Komisiou, a prípadne Európskou investičnou bankou (EIB).

  1.  Pridruženie sa zakladá na širokom dialógu a konzultáciách o otázkach spoločného záujmu medzi ZKÚ, členskými krajinami, s ktorými sú ZKÚ spojené, Komisiou a Európskym parlamentom, a prípadne Európskou investičnou bankou (EIB).

  Pozmeňujúci návrh    30

  Návrh rozhodnutia

  Článok 12 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Úlohy neštátnych subjektov

  Úlohy občianskej spoločnosti a neštátnych subjektov

  Pozmeňujúci návrh    31

  Návrh rozhodnutia

  Článok 12 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Neštátne subjekty sa môžu zúčastňovať na výmene informácií a na konzultáciách týkajúcich sa spolupráce, a predovšetkým prípravy a realizácie pomoci, projektov alebo programov spolupráce. Môžu sa na ne delegovať právomoci finančného riadenia na vykonávanie takýchto projektov alebo programov, ktorých účelom je podpora iniciatív miestneho rozvoja.

  1.  Občianska spoločnosť, súkromný sektor a neštátne subjekty sa môžu zúčastňovať na výmene informácií a na konzultáciách týkajúcich sa spolupráce, a predovšetkým prípravy a realizácie pomoci, projektov alebo programov spolupráce. Môžu sa na ne delegovať právomoci finančného riadenia na vykonávanie takýchto projektov alebo programov, ktorých účelom je podpora iniciatív miestneho rozvoja.

  Pozmeňujúci návrh    32

  Návrh rozhodnutia

  Článok 13 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Dialóg umožňuje ZKÚ plnú účasť na implementácii pridruženia.

  3.  Dialóg umožňuje ZKÚ plnú účasť na implementácii pridruženia, ale aj na vymedzovaní a vykonávaní regionálnych stratégií Európskej únie v zónach, v ktorých sa ZKÚ nachádzajú.

  Pozmeňujúci návrh    33

  Návrh rozhodnutia

  Článok 13 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Dialóg sa má okrem iného zameriavať na osobitné politické otázky spoločného záujmu alebo všeobecného významu na účely dosiahnutia spoločných cieľov pridruženia.

  4.  Dialóg sa má okrem iného zameriavať na osobitné politické otázky spoločného záujmu alebo všeobecného významu na účely dosiahnutia spoločných cieľov pridruženia, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

  Pozmeňujúci návrh    34

  Návrh rozhodnutia

  Článok 13 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Dialóg s Grónskom poskytuje predovšetkým základ pre širokú spoluprácu a dialóg v oblastiach, ktoré sa týkajú okrem iného energetiky, zmeny klímy a životného prostredia, prírodných zdrojov vrátane surovín a populácií rýb, námornej dopravy, výskumu a inovácie, ako aj arktického rozmeru týchto otázok.

  5.  Dialóg s Grónskom poskytuje predovšetkým základ pre širokú spoluprácu a dialóg v oblastiach, ktoré sa týkajú okrem iného vzdelávania, energetiky, zmeny klímy a životného prostredia, prírody, prírodných zdrojov vrátane surovín a populácií rýb, námornej dopravy, výskumu a inovácií, ako aj arktického rozmeru týchto otázok.

  Pozmeňujúci návrh    35

  Návrh rozhodnutia

  Článok 13 – odsek 5 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5a.  Dialóg s karibskými ZKÚ slúži najmä na posilnenie európskej stratégie v karibskom regióne a na spoluprácu v otázkach týkajúcich sa biodiverzity, zmeny klímy, udržateľného riadenia zdrojov, predchádzania rizikám katastrof a ich riadenia, sociálneho rozmeru, ako aj podpory dobrej správy vecí verejných, najmä v oblasti daní a boja proti organizovanej trestnej činnosti.

  Pozmeňujúci návrh    36

  Návrh rozhodnutia

  Článok 13 – odsek 5 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  5b.  Dialóg s tichomorskými ZKÚ slúži hlavne na vymedzenie a vykonávanie ambicióznej európskej stratégie v tichomorskom regióne prostredníctvom posilnenia európskej prítomnosti, a najmä na spoluprácu v sociálnych otázkach, otázkach udržateľného riadenia morských a suchozemských zdrojov, zmeny klímy, energetiky, životného prostredia a modrej ekonomiky.

  Pozmeňujúci návrh    37

  Návrh rozhodnutia

  Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  fórum pre dialóg medzi ZKÚ – EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ – EÚ“) s každoročným stretnutím orgánov ZKÚ, zástupcov členských štátov a Komisie. Poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia EIB a zástupcovia najvzdialenejších regiónov sa k fóru ZKÚ – EÚ pridružia podľa potreby;

  a)  fórum pre politický dialóg medzi ZKÚ – EÚ (ďalej len „fórum ZKÚ – EÚ“) s každoročným stretnutím orgánov ZKÚ, zástupcov členských štátov, Komisie, predsedníctva Rady a Európskeho parlamentu. Združenie ZKÚ (OCTA), zástupcovia EIB, zástupcovia najvzdialenejších regiónov a zástupcovia tretích krajín alebo území, ktoré susedia s ZKÚ, sa k fóru ZKÚ – EÚ pridružia podľa potreby;

  Pozmeňujúci návrh    38

  Návrh rozhodnutia

  Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, pravidelne uskutočňujú trojstranné konzultácie. Tieto konzultácie sa organizujú najmenej trikrát za rok na podnet Komisie alebo na žiadosť ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené;

  b)  Komisia, ZKÚ a členské štáty, s ktorými sú ZKÚ spojené, pravidelne uskutočňujú trojstranné konzultácie. Tieto konzultácie sa organizujú najmenej štyrikrát za rok na podnet Komisie alebo na žiadosť ZKÚ a členských štátov, s ktorými sú ZKÚ spojené;

  Pozmeňujúci návrh    39

  Návrh rozhodnutia

  Časť II – kapitola 1 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  OTÁZKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZMENA KLÍMY, OCEÁNY A ZNIŽOVANIE RIZIKA KATASTROF

  (Netýka sa slovenskej verzie.)

  Pozmeňujúci návrh    40

  Návrh rozhodnutia

  Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti životného prostredia, zmeny klímy a znižovania rizika katastrof môže vzťahovať na:

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, znižovania rizika katastrof a posilňovania odolnosti môže vzťahovať na:

  Pozmeňujúci návrh    41

  Návrh rozhodnutia

  Článok 15 – odsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  presadzovanie trvalo udržateľného a efektívneho využívania zdrojov a podporu oddelenia hospodárskeho rastu od zhoršovania životného prostredia. a

  c)  presadzovanie trvalo udržateľného a efektívneho využívania zdrojov smerujúceho k dosiahnutiu nízkouhlíkového hospodárstva na základe spravodlivých stratégií prechodu; a

  Pozmeňujúci návrh    42

  Návrh rozhodnutia

  Článok 16 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ea)  riešenie problémov súvisiacich s degradáciou pôdy vrátane zvyšovania hladiny morí a znečistenia pôdy;

  Pozmeňujúci návrh    43

  Návrh rozhodnutia

  Článok 17 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov môže vzťahovať na podporu zachovávania a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a to vrátane ich úlohy pri ochrane životného prostredia pred eróziou a pri kontrole dezertifikácie, zalesňovaní a riadení vývozov dreva.

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov môže vzťahovať na podporu zachovávania a trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a to vrátane ich úlohy pri ochrane životného prostredia pred eróziou a pri kontrole dezertifikácie, zalesňovaní a riadení vývozov dreva, a na boj proti nezákonnej ťažbe dreva.

  Pozmeňujúci návrh    44

  Návrh rozhodnutia

  Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  zosúlaďovanie hospodárskych a spoločenských činností, ako sú rybolov a akvakultúra, cestovný ruch, námorná doprava a poľnohospodárstvo, s potenciálom, ktorý majú morské a pobrežné zóny z hľadiska energie z obnoviteľných zdrojov a surovín, a to za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a ľudskej činnosti.

  b)  zosúlaďovanie hospodárskych a spoločenských činností, ako sú rybolov a akvakultúra, cestovný ruch, námorná doprava a udržateľné poľnohospodárstvo, s potenciálom, ktorý majú morské a pobrežné zóny z hľadiska energie z obnoviteľných zdrojov a surovín, a to za súčasného zohľadnenia následkov zmeny klímy a ľudskej činnosti.

  Pozmeňujúci návrh    45

  Návrh rozhodnutia

  Článok 23 – odsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  rozvoj a posilnenie ochrany životného prostredia;

  c)  rozvoj a posilnenie ľudských práv, ako aj sociálnej ochrany a ochrany životného prostredia;

  Pozmeňujúci návrh    46

  Návrh rozhodnutia

  Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  prispievanie k úsiliu partnerských krajín, aby si plnili svoje záväzky v oblasti zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy;

  b)  prispievanie k úsiliu partnerských krajín, aby si plnili svoje záväzky v oblasti zmeny klímy v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy a s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja;

  Pozmeňujúci návrh    47

  Návrh rozhodnutia

  Časť II – kapitola 4 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  MLÁDEŽ, VZDELÁVANIE, ODBORNÁ PRÍPRAVA, ZDRAVIE, ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ

  MLÁDEŽ, ŽENY, VZDELÁVANIE, ODBORNÁ PRÍPRAVA, ZDRAVIE, ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE, BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A POTRAVINOVÁ BEZPEČNOSŤ

  Pozmeňujúci návrh    48

  Návrh rozhodnutia

  Článok 32 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Únia a ZKÚ spolupracujú na zaistení toho, aby sa mladí ľudia aktívne zúčastňovali na trhu práce s cieľom bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí.

  Pozmeňujúci návrh    49

  Návrh rozhodnutia

  Článok 32 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 32 a

   

  Rovnosť medzi mužmi a ženami

   

  1. Únia zabezpečuje podporu rovnosti a spravodlivosti medzi mužmi a ženami v ZKÚ, ako aj posilňovanie postavenia žien a rovnakých politických a ekonomických príležitostí pre ženy.

   

  2. Cieľom pridruženia je chrániť práva žien a dievčat vrátane boja proti všetkých formám násilia.

   

  3. Pridruženie sa takisto snaží podporovať emancipáciu žien, najmä, keď zohrávajú úlohu aktérov udržateľného rozvoja a v hospodárskom a finančnom prostredí.

   

  Všetky iniciatívy by mali zahŕňať rodový rozmer.

  Pozmeňujúci návrh    50

  Návrh rozhodnutia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  podporu ZKÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

  b)  podporu ZKÚ pri vymedzovaní a uskutočňovaní politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. a

  Pozmeňujúci návrh    51

  Návrh rozhodnutia

  Článok 33 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  ba)  podporu účasti a prístupu ZKÚ k programu Erasmus+ prostredníctvom podporovania a zvyšovania mobility potenciálnych prijímateľov zo ZKÚ a do ZKÚ.

  Pozmeňujúci návrh    52

  Návrh rozhodnutia

  Článok 38 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Scénické umenie

  Výtvarné umenia

  Pozmeňujúci návrh    53

  Návrh rozhodnutia

  Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti scénického umenia môže vzťahovať na:

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti výtvarných umení môže vzťahovať na:

  Pozmeňujúci návrh    54

  Návrh rozhodnutia

  Článok 38 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  uľahčenie častejších kontaktov medzi aktérmi scénického umenia v oblastiach, ako sú profesionálne výmeny a odborná príprava vrátane účasti na konkurzoch, vytváranie sietí a podpora budovania sietí;

  a)  uľahčenie častejších kontaktov medzi aktérmi výtvarných umení v oblastiach, ako sú profesionálne výmeny a odborná príprava vrátane účasti na konkurzoch, vytváranie sietí a podpora budovania sietí prostredníctvom primeranej finančnej podpory;

  Pozmeňujúci návrh    55

  Návrh rozhodnutia

  Článok 38 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  aa)  podporu umeleckej produkcie ZKÚ v Únii;

  Pozmeňujúci návrh    56

  Návrh rozhodnutia

  Článok 39 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a najlepších postupov prostredníctvom:

  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a historických pamiatok zameriava na podporu výmeny odborných poznatkov a najlepších postupov a trvalé zhodnocovanie lokalít prostredníctvom:

  Pozmeňujúci návrh    57

  Návrh rozhodnutia

  Článok 39 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  da)  zlepšovania znalosti, ako aj ochrany a zhodnocovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva ZKÚ.

  Pozmeňujúci návrh    58

  Návrh rozhodnutia

  Časť II – kapitola 6 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  BOJ PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

  PRESADZOVANIE ZÁSAD PRÁVNEHO ŠTÁTU

  Pozmeňujúci návrh    59

  Návrh rozhodnutia

  Článok -41 (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok -41

   

  Presadzovanie zásad právneho štátu

   

  1. Cieľom pridruženia je presadzovať prostredníctvom dialógu a spolupráce medzi Úniou a ZKÚ zásady demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd, na ktorých je založené.

   

  2. ZKÚ ako vysunutý post Únie sú hlavnými aktérmi pri šírení hodnôt a zásad Únie vo svojich príslušných regiónoch.

  Pozmeňujúci návrh    60

  Návrh rozhodnutia

  Článok 41 – nadpis

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí, terorizmu a korupcii

  Boj proti organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu s ľuďmi, sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí, terorizmu a korupcii a predchádzanie týmto javom

  Pozmeňujúci návrh    61

  Návrh rozhodnutia

  Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti organizovanej trestnej činnosti môže vzťahovať na:

  1.  V kontexte pridruženia sa spolupráca v oblasti organizovanej trestnej činnosti a predchádzanie týmto javom môžu vzťahovať na:

  Pozmeňujúci návrh    62

  Návrh rozhodnutia

  Článok 42 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 42 a

   

  Rokovanie o obchodných dohodách s tretími krajinami

   

  Ak pri rokovaní o obchodnej dohode alebo o dohode o rybolove hrozí, že by spôsobila vážne poškodenie regionálnej integrácie alebo citlivých odvetví ZKÚ, Komisia vykoná posúdenie vplyvu, pričom zohľadní kumulatívny vplyv obchodných dohôd na hospodárstva ZKÚ. Po dokončení tohto posúdenia Komisia predtým, ako uzatvorí príslušné medzinárodní dohody, postúpi jeho výsledky Európskemu parlamentu, Rade a vládnym a miestnym orgánom ZKÚ.

  Pozmeňujúci návrh    63

  Návrh rozhodnutia

  Článok 53 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Obchodná spolupráca je zameraná na podporu konečných cieľov Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a na podporu vykonávania Parížskej dohody. Môže sa rozšíriť aj na spoluprácu v súvislosti s inými viacstrannými environmentálnymi dohodami o obchode, ako je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

  2.  Obchodná spolupráca je zameraná na podporu konečných cieľov Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), na podporu vykonávania Parížskej dohody a cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Môže sa rozšíriť aj na spoluprácu v súvislosti s inými viacstrannými environmentálnymi dohodami o obchode, ako je Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

  Pozmeňujúci návrh    64

  Návrh rozhodnutia

  Článok 59 – odsek 1 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  pomoc poskytnutá zo štátnych zdrojov ZKÚ, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky, keďže má značný negatívny vplyv na obchod alebo investície.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    65

  Návrh rozhodnutia

  Článok 70 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Únia a ZKÚ vyvíjajú maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa na ich území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté štandardy pre reguláciu a dohľad v sektore finančných služieb a pre boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Medzi tieto medzinárodne dohodnuté štandardy patria okrem iného „Základné zásady pre efektívny bankový dohľad“ Bazilejského výboru pre bankový dohľad, „Základné zásady a metodika poisťovníctva“ Medzinárodného združenia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, „Ciele a zásady regulácie cenných papierov“ Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, „Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach“ Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), „Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely“ skupiny G20, „Kľúčové atribúty účinných režimov riešenia krízových situácií pre finančné inštitúcie“ Rady pre finančnú stabilitu.

  Únia a ZKÚ vyvíjajú maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa na ich území zaviedli a uplatňovali medzinárodne dohodnuté štandardy pre reguláciu a dohľad v sektore finančných služieb a pre boj proti daňovým podvodom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom. Medzi tieto medzinárodne dohodnuté štandardy patria okrem iného „Základné zásady pre efektívny bankový dohľad“ Bazilejského výboru pre bankový dohľad, „Základné zásady a metodika poisťovníctva“ Medzinárodného združenia orgánov dohľadu nad poisťovníctvom, „Ciele a zásady regulácie cenných papierov“ Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere, „Dohoda o výmene informácií o daňových záležitostiach“ Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), „Vyhlásenie o transparentnosti a výmene informácií na daňové účely“ skupiny G20, „Kľúčové atribúty účinných režimov riešenia krízových situácií pre finančné inštitúcie“ Rady pre finančnú stabilitu, alebo tiež Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a súvisiace protokoly.

  Pozmeňujúci návrh    66

  Návrh rozhodnutia

  Článok 72 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  adekvátne finančné zdroje a primeranú technickú pomoc v záujme posilňovania kapacít ZKÚ v oblasti tvorby a vykonávania strategických a regulačných rámcov;

  a)  adekvátne finančné zdroje a primeranú technickú pomoc v rámci tohto rozhodnutia v záujme posilňovania kapacít ZKÚ v oblasti tvorby a vykonávania strategických a regulačných rámcov;

  Pozmeňujúci návrh    67

  Návrh rozhodnutia

  Článok 72 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  dlhodobé financovanie na podporu rastu súkromného sektora;

  b)  dlhodobé financovanie v rámci tohto rozhodnutia na podporu rastu súkromného sektora;

  Pozmeňujúci návrh    68

  Návrh rozhodnutia

  Článok 72 – odsek 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  v prípade potreby aj iné programy Únie môžu prispieť k opatreniam stanoveným podľa tohto rozhodnutia za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. Toto rozhodnutie môže prispieť aj k opatreniam stanoveným v rámci iných programov Únie, a to za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. V takomto prípade sa v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na tieto opatrenia, stanoví, aký súbor pravidiel je uplatniteľný.

  c)  dodatočné financovanie prostredníctvom iných programov Únie, ktoré umožňujú prispieť k opatreniam stanoveným podľa tohto rozhodnutia za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. V takomto prípade sa v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na tieto opatrenia, stanoví, aký súbor pravidiel je uplatniteľný.

  Pozmeňujúci návrh    69

  Návrh rozhodnutia

  Článok 72 – odsek 1 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Toto rozhodnutie môže prispieť aj k opatreniam stanoveným v rámci iných programov Únie, a to za predpokladu, že sa príspevky nebudú vzťahovať na tie isté náklady. V takomto prípade sa v pracovnom programe, ktorý sa vzťahuje na tieto opatrenia, stanoví, aký súbor pravidiel je uplatniteľný.

  Pozmeňujúci návrh    70

  Návrh rozhodnutia

  Článok 73 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie 2021 až 2027 je vo výške 500 000 000 eur v bežných cenách.

  1.  Finančné krytie na vykonávanie programu na obdobie 2021 až 2027 je vo výške 669 000 000 eur v bežných cenách.

  Pozmeňujúci návrh    71

  Návrh rozhodnutia

  Článok 74 – odsek 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  „programovateľná pomoc“ je nenávratná pomoc pridelená ZKÚ s cieľom financovať územné, regionálne alebo intraregionálne stratégie a priority stanovené v programovacích dokumentoch;

  a)  „programovateľná pomoc“ je nenávratná pomoc pridelená ZKÚ s cieľom financovať územné, regionálne alebo intraregionálne stratégie a priority v prípade potreby stanovené v programovacích dokumentoch;

  Pozmeňujúci návrh    72

  Návrh rozhodnutia

  Článok 74 – odsek 1 – písmeno g

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  g)  „prostriedky pridelené na intraregionálnom základe“ „prostriedky pridelené na intraregionálnom základe“ sú sumou, ktorá sa v rámci prostriedkov pridelených na regionálnom základe pridelí na programovateľnú pomoc s cieľom financovať stratégie a priority intraregionálnej spolupráce, ktorá zahŕňa najmenej jednu ZKÚ a jeden alebo viacero najvzdialenejších regiónov uvedených v článku 349 ZFEÚ a/alebo jeden alebo viacero štátov AKT a/alebo jeden alebo viacero štátov alebo území, ktoré nepatria do skupiny AKT.

  g)  „prostriedky pridelené na intraregionálnom základe“ je suma, ktorá sa v rámci prostriedkov pridelených na regionálnom základe pridelí na programovateľnú pomoc s cieľom financovať stratégie a priority intraregionálnej spolupráce, ktorá zahŕňa subjekty uvedené v článku 82 tohto rozhodnutia.

  Pozmeňujúci návrh    73

  Návrh rozhodnutia

  Článok 74 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 74a

   

  Všeobecná zásada

   

  S výnimkou osobitných ustanovení v tomto rozhodnutí sa finančná pomoc Únie vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10461a (nariadenie o rozpočtových pravidlách) a s cieľmi a zásadami tohto rozhodnutia.

   

  ___________________

   

  1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

  Pozmeňujúci návrh    74

  Návrh rozhodnutia

  Článok 75 – odsek 3 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  sa uskutočňuje s náležitým ohľadom na geografické, sociálne a kultúrne vlastnosti jednotlivých ZKÚ, ako aj ich osobitný potenciál;

  a)  sa uskutočňuje s náležitým ohľadom na demografické, geografické, ekonomické a finančné, environmentálne, sociálne a kultúrne vlastnosti jednotlivých ZKÚ, ako aj ich osobitný potenciál;

  Pozmeňujúci návrh    75

  Návrh rozhodnutia

  Článok 75 – odsek 4 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  4a.  Financovanie z prostriedkov Únie sa môže poskytovať prostredníctvom typov financovania stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä prostredníctvom:

   

  a) grantov;

   

  b) verejných zákaziek na poskytovanie služieb, dodávok alebo prác;

   

  c) rozpočtovej pomoci;

   

  d) príspevkov do trustových fondov zriadených Komisiou v súlade s článkom 234 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

   

  e) finančných nástrojov;

   

  f) rozpočtových záruk;

   

  g) kombinovaného financovania;

   

  i) finančnej pomoci;

   

  j) platených externých expertov.

   

  V kontexte programovateľnej pomoci má finančná pomoc Únie pre ZKÚ najmä formu rozpočtovej pomoci.

   

  Finančná pomoc Únie sa môže v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách poskytovať aj prostredníctvom príspevkov do medzinárodných, regionálnych alebo národných fondov, ako sú napr. fondy zriadené alebo spravované EIB, členskými štátmi, partnerskými krajinami a regiónmi alebo medzinárodnými organizáciami, s cieľom získať spoločné financovanie od viacerých darcov, alebo do fondov zriadených jedným alebo viacerými darcami na účely spoločného vykonávania projektov.

   

  Finančnú pomoc Únie vykonáva Komisia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách priamo prostredníctvom útvarov Komisie, delegácií Únie a výkonných agentúr, formou zdieľaného riadenia s členskými štátmi alebo nepriamo prostredníctvom zverenia úloh súvisiacich s plnením rozpočtu subjektom uvedeným v nariadení o rozpočtových pravidlách. Uvedené subjekty zabezpečujú súlad s vonkajšou politikou Únie a môžu zveriť úlohy plnenia rozpočtu iným subjektom za podmienok, ktoré sú rovnocenné s podmienkami, ktoré sa vzťahujú na Komisiu.

   

  Financované akcie sa môžu vykonávať prostredníctvom paralelného alebo spoločného spolufinancovania. V prípade paralelného spolufinancovania sa akcia rozdelí na niekoľko jasne identifikovateľných zložiek, z ktorých každú financujú iní partneri zabezpečujúci spolufinancovanie spôsobom, ktorý vždy umožňuje identifikovať konečné využitie finančných prostriedkov. V prípade spoločného spolufinancovania sa celkové náklady na akciu rozdelia medzi partnerov, ktorí poskytujú spolufinancovanie, pričom zdroje sa spoja tak, že pri žiadnej konkrétnej činnosti vykonávanej v rámci akcie už nie je možné identifikovať zdroj finančných prostriedkov. V takýchto prípadoch sa ex post zverejňovanie dohôd o grantoch a verejných zákazkách, ako sa uvádza v článku 38 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v náležitom prípade riadi pravidlami zodpovedného subjektu.

   

  Financovanie z prostriedkov Únie nesmie byť základom žiadnych osobitných daní, ciel ani poplatkov ani nesmie aktivovať ich výber.

  Pozmeňujúci návrh    76

  Návrh rozhodnutia

  Článok 75 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 75a

   

  Prenosy, ročné čiastkové platby, viazané rozpočtové prostriedky, splátky a príjmy z finančných nástrojov

   

  1.  Na doplnenie k ustanoveniam článku 12 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa nepoužité viazané a platobné rozpočtové prostriedky v rámci tohto rozhodnutia automaticky prenášajú a môžu sa viazať až do 31. decembra nasledujúceho rozpočtového roka. V nasledujúcom rozpočtovom roku sa musí najskôr použiť prenesená suma. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o prenesených viazaných rozpočtových prostriedkoch v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

   

  2.  Okrem uplatnenia pravidiel stanovených v článku 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa týkajú opätovného sprístupnenia rozpočtových prostriedkov, sa viazané rozpočtové prostriedky, ktoré zodpovedajú sume, ktorej viazanosť bola zrušená v dôsledku celkového alebo čiastočného nevykonania akcie podľa tohto rozhodnutia, opäť sprístupnia v pôvodnom rozpočtovom riadku. Každý odkaz na článok 15 nariadenia o rozpočtových pravidlách v článku 12 ods. 1 písm. b) nariadenia, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec, sa považuje aj za odkaz na tento odsek na účely tohto rozhodnutia.

   

  3.  Rozpočtové záväzky, ktoré sa vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné čiastkové platby vykonávané počas viacerých rokov v súlade s článkom 112 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

   

  Článok 114 ods. 2 tretí pododsek nariadenia o rozpočtových pravidlách sa nevzťahuje na tieto viacročné akcie. Komisia automaticky zruší viazanosť akejkoľvek časti rozpočtových záväzkov týkajúcich sa akcie, ktorá nebola do 31. decembra piateho roku nasledujúceho po roku prijatia daného rozpočtového záväzku využitá na účely predbežného financovania alebo uskutočnenia priebežných platieb alebo v súvislosti s ktorou nebol predložený žiadny overený výkaz výdavkov ani žiadna žiadosť o platbu.

   

  Odsek 2 tohto článku sa vzťahuje aj na ročné čiastkové platby.

  Pozmeňujúci návrh    77

  Návrh rozhodnutia

  Článok 76 – odsek 1 – písmeno b

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  inštitucionálny rozvoj, budovanie kapacít a začlenenie environmentálnych aspektov;

  b)  inštitucionálny rozvoj, budovanie kapacít a začlenenie environmentálnych a rodových aspektov a aspektov dobrej správy vecí verejných;

  Pozmeňujúci návrh    78

  Návrh rozhodnutia

  Článok 77 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Pokiaľ ide o tieto oblasti, Únia podporuje úsilie ZKÚ pri zostavovaní spoľahlivých štatistických údajov o uvedených oblastiach.

  2.  Pokiaľ ide o tieto oblasti, Únia podporuje úsilie ZKÚ pri zostavovaní verejne dostupných spoľahlivých štatistických údajov o uvedených oblastiach.

  Pozmeňujúci návrh    79

  Návrh rozhodnutia

  Článok 77 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  Únia môže podporovať ZKÚ v ich úsilí o zlepšovanie porovnateľnosti ich makroekonomických ukazovateľov.

  3.  Únia môže podporovať ZKÚ v ich úsilí o zlepšovanie porovnateľnosti ich makroekonomických ukazovateľov, a to najmä uľahčovaním analýz HDP ZKÚ s paritou kúpnej sily, ak sú k dispozícii.

  Pozmeňujúci návrh    80

  Návrh rozhodnutia

  Článok 78 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na podnet Komisie sa finančné prostriedky Únie môžu použiť na krytie výdavkov na podporu vykonávania rozhodnutia a plnenia jeho cieľov vrátane administratívnej podpory spojenej s činnosťami v oblasti prípravy, sledovania, monitorovania, kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sú nevyhnutné na takéto vykonávanie, ako aj výdavkov v ústrediach a delegáciách Únie vynakladaných na administratívnu podporu nevyhnutnú pre program a na riadenie operácií financovaných na základe tohto rozhodnutia vrátane informačných a komunikačných aktivít a interných systémov informačných technológií.

  1.  Na podnet Komisie sa finančné prostriedky Únie môžu použiť na krytie výdavkov na podporu vykonávania rozhodnutia a plnenia jeho cieľov vrátane administratívnej podpory spojenej s činnosťami v oblasti prípravy, sledovania, monitorovania, kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sú nevyhnutné na takéto vykonávanie.

  Pozmeňujúci návrh    81

  Návrh rozhodnutia

  Článok 79

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 79

  vypúšťa sa

  Všeobecná zásada

   

  Pokiaľ sa v tomto rozhodnutí nestanovuje inak, finančná pomoc Únie sa čerpá v súlade s cieľmi a so zásadami stanovenými v tomto rozhodnutí, nariadení o rozpočtových pravidlách a [nariadení o Nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI)], a najmä v hlave II kapitole I s výnimkou článku 13, článku 14 ods. 1 a 4 a článku 15, v kapitole III s výnimkou článku 21 ods. 1, článku 21 ods. 2 písm. a) a b) a článku 21 ods. 3) a v kapitole V s výnimkou článku 31 ods. 1, 4, 6, 9 a článku 32 ods. 3. Postup uvedený v článku 80 tohto rozhodnutia sa neuplatňuje na prípady uvedené v článku 21 ods. 2 písm. c) [nariadenia o NDICI].

   

  Pozmeňujúci návrh    82

  Návrh rozhodnutia

  Článok 79 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 79 a

   

  Prijatie programovacích dokumentov

   

  1.  V rámci partnerstva medzi Úniou a ZKÚ sú orgány ZKÚ zodpovedné za formuláciu a prijatie sektorových politík v hlavných oblastiach spolupráce uvedených v časti II tohto rozhodnutia a zabezpečujú primerané následné opatrenia.

   

  Na základe toho každá ZKÚ pripraví a predloží programovací dokument týkajúci sa trvalo udržateľného rozvoja svojho územia. Tento programovací dokument poskytuje jednotný rámec spolupráce medzi Úniou a ZKÚ, ktorý je v súlade s účelom a rozsahom, cieľmi, zásadami a politikami Únie.

   

  V každom programovacom dokumente sa vymedzuje:

   

  – stručná prezentácia politického, hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a environmentálneho kontextu ZKÚ;

   

  – stručný opis stratégie trvalo udržateľného rozvoja (Agenda 2030) ZKÚ, v ktorej sú vymedzené priority pre ZKÚ a spôsob, ako zamýšľa prispievať k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

   

  – vybrané prioritné oblasti, ktoré sa majú financovať z prostriedkov Únie;

   

  – osobitné ciele;

   

  – očakávané výsledky;

   

  – jasné a špecifické ukazovatele výkonnosti;

   

  – orientačné pridelené finančné prostriedky, a to celkové, ako aj pre jednotlivé prioritné oblasti;

   

  – orientačný harmonogram.

   

  2.  Programovací dokument vychádza zo získaných skúseností a najlepších postupov a je založený na konzultáciách s občianskou spoločnosťou, miestnymi orgánmi a inými subjektmi a na dialógu s nimi, aby sa zabezpečilo ich primerané zapojenie a následné zohľadnenie orientačného programovacieho dokumentu.

   

  3.  Návrh programovacieho dokumentu je predmetom výmeny názorov medzi orgánmi každej, resp. každého ZKÚ, ich členského štátu, ku ktorému patria, a Komisie. Orgány ZKÚ sú zodpovedné za finalizáciu programovacieho dokumentu. Komisia v usmerneniach spresní pravidlá programovania určené ZKÚ takým spôsobom, aby bolo možné rýchle schvaľovanie programovacích dokumentov.

   

  4.  Po finalizácii programovacieho dokumentu ho Komisia posúdi a určí, či je v súlade s cieľmi tohto rozhodnutia a príslušnými politikami Európskej únie a či obsahuje všetky prvky požadované na prijatie ročného rozhodnutia o financovaní. Orgány ZKÚ poskytnú na účely tohto posudzovania všetky potrebné informácie, a to najmä výsledky prípadne zrealizovaných štúdií uskutočniteľnosti.

   

  5.  Programovací dokument sa prijíma v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 5 tohto rozhodnutia.

   

  Tento postup sa uplatňuje aj pri dôležitých revíziách, v dôsledku ktorých sa podstatne upraví stratégia alebo programovanie.

   

  Postup preskúmania sa neuplatňuje na nepodstatné úpravy orientačného programovacieho dokumentu, ako sú technické úpravy, prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci orientačne pridelených prostriedkov na jednotlivé prioritné oblasti ani na zvýšenie či zníženie veľkosti počiatočných orientačných pridelených prostriedkov o menej ako 20 %, pokiaľ tieto úpravy neovplyvňujú prioritné oblasti ani ciele stanovené v orientačnom programovacom dokumente. Komisia oznámi takéto nepodstatné úpravy Európskemu parlamentu a Rade do jedného mesiaca odo dňa prijatia príslušného rozhodnutia.

  Pozmeňujúci návrh    83

  Návrh rozhodnutia

  Článok 79 b (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  Článok 79 b

   

  Akčné plány a opatrenia

   

  1.  Komisia prijme ročné alebo viacročné akčné plány alebo opatrenia. Opatrenia môžu mať formu individuálnych opatrení, osobitných opatrení, podporných opatrení alebo opatrení výnimočnej pomoci. V akčných plánoch a opatreniach sa ku každej akcii spresnia sledované ciele, očakávané výsledky a hlavné činnosti, spôsoby plnenia, rozpočet a všetky súvisiace výdavky na podporu.

   

  2.  Akčné plány vychádzajú z programovacích dokumentov.

   

  3.  Akčné plány a opatrenia sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 5 tohto rozhodnutia. Postup uvedený v odseku 1 sa nevyžaduje pri:

   

  a) akčných plánoch, osobitných opatreniach a podporných opatreniach, pri ktorých financovanie z prostriedkov Únie nepresahuje 10 miliónov EUR;

   

  b) technických zmenách, ak takéto zmeny podstatným spôsobom neovplyvnia ciele dotknutého akčného plánu alebo opatrenia, ako sú:

   

  i) zmena spôsobu vykonávania;

   

  ii) prerozdelenie finančných prostriedkov medzi akcie obsiahnuté v jednom akčnom pláne;

   

  iii) zvýšenie alebo zníženie rozpočtu akčných plánov a opatrení najviac o 20 % pôvodného rozpočtu a maximálne 10 miliónov EUR.

   

  V prípade viacročných akčných plánov a opatrení sa prahy uvedené v odseku 3 písm. a) a písm. b) bode iii) uplatňujú každý rok. Akčné plány a opatrenia prijaté podľa tohto odseku, s výnimkou opatrení výnimočnej pomoci, a technické zmeny sa oznámia Európskemu parlamentu a členským štátom do jedného mesiaca od ich prijatia.

   

  4.  Pred prijatím alebo predĺžením opatrení výnimočnej pomoci s nákladmi do výšky 20 miliónov EUR Komisia informuje Radu o povahe a cieľoch a plánovaných finančných sumách týkajúcich sa daných opatrení. Komisia informuje Radu pred uskutočnením významných a podstatných zmien týkajúcich sa už prijatých opatrení výnimočnej pomoci. Komisia v záujme plánovania a následnej implementácie týchto opatrení zohľadňuje príslušný strategický prístup Rady v záujme súladu vonkajšej činnosti Únie. Komisia riadne a včas informuje Európsky parlament o plánoch a vykonávaní opatrení výnimočnej pomoci podľa tohto článku vrátane plánovaných finančných súm a takisto informuje Európsky parlament v prípade podstatných zmien alebo predĺženia uvedenej pomoci.

   

  5.  V riadne odôvodnených vážnych a naliehavých prípadoch, ako sú krízy súvisiace so živelnými pohromami alebo pohromami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo bezprostredné ohrozenie demokracie, právneho štátu, ľudských práv alebo základných slobôd, môže Komisia prijať akčné plány alebo opatrenia alebo zmeny existujúcich akčných plánov a opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 88 ods. 5.

  Pozmeňujúci návrh    84

  Návrh rozhodnutia

  Článok 80

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Článok 80

  vypúšťa sa

  Prijatie viacročných orientačných programov, akčných plánov a opatrení

   

  Komisia prijme na základe tohto rozhodnutia vo forme „jednotných programovacích dokumentov“ viacročné orientačné programy, ako sa uvádza v článku 12 [nariadenia o NDICI], spolu so zodpovedajúcimi akčnými plánmi a opatreniami uvedenými v článku 19 [nariadenia o NDICI] v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 88 ods. 5 tohto rozhodnutia. Uvedený postup sa vzťahuje aj na preskúmania uvedené v článku 14 ods. 3 [nariadenia o NDICI], ktorých dôsledkom je významná úprava obsahu viacročného orientačného programu.

   

  Pokiaľ ide o Grónsko, akčné plány a opatrenia vedené v článku 19 [nariadenia o NDICI] sa môžu prijať oddelene od viacročných orientačných programov.

   

  Pozmeňujúci návrh    85

  Návrh rozhodnutia

  Článok 81 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Verejné orgány ZKÚ sú oprávnené získať finančnú podporu stanovenú v tomto rozhodnutí.

  1.  Verejné orgány všetkých ZKÚ sú oprávnené získať finančnú podporu stanovenú v tomto rozhodnutí.

  Pozmeňujúci návrh    86

  Návrh rozhodnutia

  Článok 81 – odsek 2 – písmeno e

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  e)  aktéri decentralizovanej spolupráce a ostatné neštátne subjekty zo ZKÚ a z Únie s cieľom umožniť im, aby mohli realizovať hospodárske, kultúrne, sociálne a vzdelávacie projekty a programy v ZKÚ v rámci decentralizovanej spolupráce, ako sa uvádza v článku 12 tohto rozhodnutia.

  e)  aktéri decentralizovanej spolupráce a ostatné neštátne subjekty zo ZKÚ a z Únie s cieľom umožniť im, aby mohli realizovať hospodárske, environmentálne, kultúrne, sociálne a vzdelávacie projekty a programy v ZKÚ v rámci decentralizovanej spolupráce, ako sa uvádza v článku 12 tohto rozhodnutia.

  Pozmeňujúci návrh    87

  Návrh rozhodnutia

  Článok 82 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  iii)  jeden alebo viacero regionálnych orgánov, ktorých členmi sú ZKÚ;

  iii)  jeden alebo viacero regionálnych orgánov alebo jedno alebo viacero združení, ktorých členmi sú ZKÚ;

  Pozmeňujúci návrh    88

  Návrh rozhodnutia

  Článok 83 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Fyzické osoby zo ZKÚ, ako sa vymedzujú v článku 50, a prípadne aj príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie v ZKÚ, sú oprávnené zúčastniť sa na programoch Únie a získať financovanie z programov Únie pod podmienkou, že budú zachované pravidlá a ciele týchto programov a prípadné dojednania uplatniteľné na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené.

  1.  Fyzické osoby zo ZKÚ, ako sa vymedzujú v článku 50, a prípadne aj príslušné verejné a/alebo súkromné subjekty a inštitúcie v ZKÚ, sú oprávnené zúčastniť sa na všetkých programoch Únie vrátane Fondu solidarity Európskej únie, a získať financovanie z programov Únie pod podmienkou, že budú zachované pravidlá a ciele týchto programov a prípadné dojednania uplatniteľné na členský štát, s ktorým je ZKÚ spojené.

  Pozmeňujúci návrh    89

  Návrh rozhodnutia

  Článok 83 – odsek 2 a (nový)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

   

  2a.  Komisia zabezpečí ZKÚ účinný a efektívny prístup k všetkým programom a nástrojom spolupráce Únie s inými krajinami a v prípade potreby stanoví osobitné opatrenia.

   

  Komisia okrem toho zabezpečí transparentnosť informácií a zviditeľnenie výziev na predkladanie návrhov vyhlásených v rámci rôznych programov Únie prostredníctvom aktualizovaného prístupového portálu vyhradeného pre ZKÚ.

  Pozmeňujúci návrh    90

  Návrh rozhodnutia

  Článok 83 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  3.  ZKÚ predložia Komisii správu o tejto účasti na programoch Únie každý rok od roku 2022.

  3.  Na základe informácií, ktoré poskytnú ZKÚ, Komisia vypracuje výročnú správu o účasti ZKÚ na programoch Únie.

  Pozmeňujúci návrh    91

  Návrh rozhodnutia

  Článok 86 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní tohto rozhodnutia z hľadiska dosiahnutia jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 87 s cieľom zmeniť článok 3 prílohy I na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, pokiaľ sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto rozhodnutia o ustanovenia o zriadení monitorovacieho a hodnotiaceho rámca.

  S cieľom zabezpečiť účinné hodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní tohto rozhodnutia z hľadiska dosiahnutia jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 87 na účely určenia ukazovateľov výkonnosti uvedených v článku 3 prílohy I alebo ich preskúmania či doplnenia, pokiaľ sa to považuje za potrebné, a na účely doplnenia tohto rozhodnutia o ustanovenia o zriadení monitorovacieho a hodnotiaceho rámca.

  Pozmeňujúci návrh    92

  Návrh rozhodnutia

  Článok 87 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 86 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2021. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

  2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 86 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. januára 2021. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Rada nevznesie voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. Rada informuje Európsky parlament o svojom rozhodnutí.

  Pozmeňujúci návrh    93

  Návrh rozhodnutia

  Článok 87 – odsek 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade.

  4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí Rade a Európskemu parlamentu.

  Pozmeňujúci návrh    94

  Návrh rozhodnutia

  Článok 87 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 86 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

  5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 86 nadobudne účinnosť, len ak Rada voči nemu nevzniesla námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Rada informovala Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. Ak má Rada v úmysle vzniesť námietku, informuje o tom Európsky parlament v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegovaný akt, voči ktorému zamýšľa vzniesť námietku, a dôvody tejto námietky.

  Pozmeňujúci návrh    95

  Návrh rozhodnutia

  Článok 90 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Toto nariadenie sa uplatňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2010/427/EÚ46.

  Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zabezpečuje celkovú politickú koordináciu vonkajšej činnosti Únie, pričom zabezpečuje jednotnosť, konzistentnosť a účinnosť vonkajšej činnosti Únie.

  __________________

   

  46 Rozhodnutie Rady 2010/427/EÚ z 26. júla 2010 o organizácii a fungovaní Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (Ú. v. EÚ L 201, 3.8.2010, s. 30).

   

  Pozmeňujúci návrh    96

  Návrh rozhodnutia

  Článok 92 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

  Uplatňuje sa od 1. januára 2021 a stráca účinnosť 31. decembra 2027.

  Pozmeňujúci návrh    97

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 1 – bod 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 celková suma finančnej pomoci Únie vo výške 500 000 000 EUR v bežných cenách rozdelí takto:

  1.  Na účely tohto rozhodnutia sa na sedemročné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 celková suma finančnej pomoci Únie vo výške 669 000 000 EUR v bežných cenách rozdelí takto:

  Pozmeňujúci návrh    98

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 1 – bod 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  a)  159 000 000 EUR v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja ZKÚ okrem Grónska, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovacom dokumente. Táto suma sa rozdelí na základe potrieb a výkonnosti ZKÚ podľa týchto kritérií: programovací dokument musí v náležitých prípadoch venovať osobitnú pozornosť akciám zameraným na posilňovanie správy vecí verejných a inštitucionálnych kapacít ZKÚ, ktoré sú príjemcami pomoci, a prípadne aj pravdepodobnému harmonogramu plánovaných akcií. Pri rozdelení tejto sumy sa zohľadní počet obyvateľov, výška hrubého domáceho produktu (HDP), výška minulých pridelených rozpočtových prostriedkov a problémy vyplývajúce z geografickej izolovanosti ZKÚ, tak ako je uvedené v článku 9 tohto rozhodnutia.

  a)  81 % v podobe grantov na programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja všetkých ZKÚ, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovacom dokumente.

   

  Táto suma sa rozdelí na základe potrieb a výkonnosti ZKÚ podľa týchto kritérií: počet obyvateľov, výška hrubého domáceho produktu (HDP) podľa HDP s paritou kúpnej sily, ak je k dispozícii, výška minulých pridelených rozpočtových prostriedkov a problémy vyplývajúce z geografickej izolovanosti ZKÚ, ktoré sú uvedené v článku 9 tohto rozhodnutia, nízka úroveň rozvoja ZKÚ uvedených v novom článku 9a tohto rozhodnutia, veľkosť území a klimatické a environmentálne výzvy.

   

  4 % pre Arubu

   

  1,5 % pre Bonaire

   

  5 % pre Curaçao

   

  48 % pre Grónsko

   

  10,75 % pre Novú Kaledóniu

   

  10,85 % pre Francúzsku Polynéziu

   

  1,2 % pre Sabu

   

  2 % pre ostrov Svätý Bartolomej

   

  0,8 % pre ostrov Svätý Eustach

   

  7,5 % pre Saint Pierre a Miquelon

   

  2,5 % pre ostrov Svätý Martin

   

  0,4 % pre Francúzske južné a antarktické územia

   

  5,5 % pre územie Wallis a Futuna

  Pozmeňujúci návrh    99

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 1 – bod 1 – písmeno a

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  b)  225 000 000 EUR v podobe grantu na bilaterálnu programovateľnú podporu dlhodobého rozvoja Grónska, a to najmä na financovanie iniciatív uvedených v programovacom dokumente.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    100

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 1 – bod 1 – písmeno c

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  c)  81 000 000 EUR sa pridelí na podporu regionálnych programov ZKÚ, z čoho 15 000 000 by sa malo použiť na podporu medziregionálnych operácií, pričom Grónsko je oprávnené len na podporu operácií v rámci regiónu. Táto spolupráca sa bude vykonávať v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia, a to najmä čo sa týka oblastí spoločných záujmov uvedených v článku 5 tohto rozhodnutia, a na základe konzultácií v rámci platforiem partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 14 tohto rozhodnutia. Malo by sa usilovať o koordináciu s inými príslušnými finančnými programami a nástrojmi Únie, a najmä najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ.

  c)  12 % sa pridelí na podporu regionálnych programov ZKÚ, z čoho 30 000 000 EUR by sa mohlo použiť na podporu medziregionálnych operácií, pričom Grónsko je oprávnené len na podporu operácií v rámci regiónu. Táto spolupráca sa bude vykonávať v súlade s článkom 7 tohto rozhodnutia, a to najmä čo sa týka oblastí spoločných záujmov uvedených v článku 5 tohto rozhodnutia, a na základe konzultácií v rámci platforiem partnerstva EÚ – ZKÚ uvedených v článku 14 tohto rozhodnutia. Malo by sa usilovať o koordináciu s inými príslušnými finančnými programami a nástrojmi Únie, a najmä najvzdialenejšími regiónmi uvedenými v článku 349 ZFEÚ.

  Pozmeňujúci návrh    101

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 1 – bod 1 – písmeno d

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  d)  22 000 000 EUR na štúdie alebo opatrenia technickej pomoci pre všetky ZKÚ vrátane Grónska v súlade s článkom 78 tohto rozhodnutia49.

  d)  3,5 % na štúdie alebo opatrenia technickej pomoci pre všetky ZKÚ vrátane Grónska v súlade s článkom 78 tohto rozhodnutia.

  __________________

   

  49 Z tejto sumy je 9 725 000 EUR vyhradených pre Komisiu na pokrytie technickej a/alebo administratívnej pomoci a výdavkov určených na financovanie implementácie programov a/alebo akcií EÚ, nepriameho výskumu, priameho výskumu.

   

  Pozmeňujúci návrh    102

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 1 – bod 1 – písmeno e – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  e)  13 000 000 EUR na nepridelený fond pre všetky ZKÚ vrátane Grónska, ktorý má okrem iného:

  e)  3,5 % na nepridelený fond pre všetky ZKÚ vrátane Grónska, ktorý má okrem iného:

  Pozmeňujúci návrh    103

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 1 – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  Komisia môže na základe preskúmania rozhodnúť o spôsobe rozdelenia akýchkoľvek nepridelených prostriedkov uvedených v tomto článku.

  2.  Na základe preskúmania uskutočneného pred rokom 2025 môže Komisia po konzultáciách s členskými štátmi a Európskym parlamentom rozhodnúť o spôsobe rozdelenia nepridelených prostriedkov uvedených v tomto článku .

  Pozmeňujúci návrh    104

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  Dosiahnutie cieľov stanovených v článku 3 ods. 5 rozhodnutia sa meria:

  V súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja sa vypracuje zoznam kľúčových ukazovateľov výkonnosti v súlade s postupom stanoveným v článku 86 a použije sa na pomoc pri posudzovaní toho, do akej miery Únia prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 ods. 5 tohto rozhodnutia.

  Pozmeňujúci návrh    105

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 3 – odsek 1 – bod 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  1.  V prípade ZKÚ okrem Grónska, vývozom tovaru a služieb ako % HDP a celkovými vládnymi príjmami ako % HDP.

  vypúšťa sa

  Pozmeňujúci návrh    106

  Návrh rozhodnutia

  Príloha I – článok 3 – odsek 1 – bod 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci návrh

  2.  V prípade Grónska, vývozom tovaru a služieb ako % HDP a percentuálnym podielom odvetvia rybolovu na celkovom vývoze.

  vypúšťa sa

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Zámorské krajiny a územia (ZKÚ) sú pridružené k Európskej únii (EÚ) od nadobudnutia platnosti Rímskej zmluvy.

  Ide o 25 ZKÚ, ktoré sa nachádzajú v regiónoch Atlantiku, Antarktídy, Karibiku, Indického oceánu a Tichomoria. Patria k štyrom členským štátom EÚ: Dánsku, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu a Holandsku.

  Vo všeobecnosti majú ZKÚ rozsiahlu autonómiu, ktorá sa uplatňuje v oblastiach, ako napríklad hospodárske záležitosti, trh práce, verejné zdravie, vnútorné záležitosti a clá. Obrana a zahraničné veci zvyčajne zostávajú v právomoci členských štátov. ZKÚ nie sú súčasťou colného územia Únie a sú mimo vnútorného trhu. Právne predpisy Únie sa preto na ne nevzťahujú. Obyvatelia ZKÚ sú štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ, s ktorými sú ich krajiny alebo územia ústavne spojené, a preto majú európske občianstvo.

  Súčasným rámcom, ktorý sa vzťahuje na 25 ZKÚ, je rozhodnutie 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámoria, v ktorom sa vymedzuje privilegovaný vzťah medzi ZKÚ a Európskou úniou ako vzťah „európskych rodinných príslušníkov“ a osobitný právny rámec, ktorý sa na ne vzťahuje.

  Hlavným zdrojom financovania súčasného rozhodnutia o pridružení zámoria je 11. Európsky rozvojový fond (ERF), ktorý zahŕňa programovanie a financovanie územných a regionálnych programov pre ZKÚ okrem Grónska, na ktoré sa vzťahuje osobitné rozhodnutie financované z rozpočtu EÚ.

  Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie 29. marca 2019 a na viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 Komisia 14. júna 2018 navrhla nové rozhodnutie o pridružení zámoria pre Úniu 27 členských štátov. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na 13 ZKÚ patriacich k 3 členským štátom: Dánsku, Francúzsku a Holandsku.

  V tomto novom rozhodnutí o pridružení zámoria sa spája súčasné rozhodnutie o pridružení zámoria s rozhodnutím o Grónsku, pričom obidve rozhodnutia vychádzajú z článku 203 ZFEÚ. Okrem toho sa v návrhu nového rozhodnutia o pridružení zámoria prideľujú finančné prostriedky pre ZKÚ z rozpočtu vo výške 500 miliónov EUR z novej rozpočtovej položky „Susedstvo a svet“.

  Spravodajca s potešením víta návrh nového rozhodnutia o pridružení zámoria, keďže reaguje na požiadavky Parlamentu týkajúce sa jednotného režimu pre všetky ZKÚ, ako aj finančného nástroja špecifického pre ZKÚ, ktorý je zahrnutý do rozpočtu Európskej únie.

  Spravodajca by chcel poďakovať Komisii za skutočne kvalitnú prácu, ktorú vykonala s cieľom zjednodušiť a zosúladiť právny rámec platný pre ZKÚ, posilniť riadiacu jednotku a zabezpečiť väčšiu viditeľnosť ZKÚ ako skupiny.

  Spravodajca si však želá, aby sa v novom rozhodnutí o pridružení zámoria zohľadnili tieto prvky, ktoré vyplynuli z výmen názorov so zástupcami občianskej spoločnosti a ZKÚ:

  1. Posilnenie politického dialógu medzi ZKÚ a EÚ

  Je dôležité, aby sa posilnil politický rozmer pridruženia medzi EÚ a ZKÚ. Pokiaľ ide o správu, ide konkrétne o účasť predsedníctva Rady a Európskeho parlamentu na diskusných fórach, a to najmä na výročnom fóre ZKÚ/EÚ, a posilnenú úlohu Európskeho parlamentu v rámci partnerstva vo všeobecnosti.

  Podľa spravodajcu je tiež potrebný intenzívnejší dialóg medzi EÚ a ZKÚ o otázkach spolupráce a regionálnej integrácie. Okrem intenzívneho dialógu o arktických záležitostiach, ktorý je stanovený v článku 13 nového rozhodnutia o pridružení zámoria, spravodajca vyzýva Úniu, aby posilnila svoju prítomnosť v karibských a tichomorských regiónoch tým, že pri vymedzení a vykonávaní regionálnej stratégie sa bude opierať o svoje ZKÚ. Tento postoj zodpovedá pozíciám Európskeho parlamentu k obdobiu po Dohode z Cotonou a potrebe intenzívnejších strategických dialógov s tromi regiónmi vrátane Karibiku a Tichomoria, v ktorých sa nachádzajú súčasné ZKÚ.

  2. Nástroj prispôsobený osobitostiam ZKÚ s prispôsobenými pravidlami programovania

  Spravodajca víta návrh Komisie, ktorý vytvára osobitný nástroj pre ZKÚ umožňujúci lepšie zohľadniť ich osobitosti.

  Odkaz na pravidlá návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), pričom sa v ňom stanovujú početné výnimky, však sťažuje zrozumiteľnosť a nespĺňa ciele transparentnosti a zjednodušenia podľa Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva.

  Spravodajca preto žiada, aby sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na programovanie, zahrnuli priamo do nového rozhodnutia o pridružení zámoria tým, že sa prevezmú pravidlá navrhnuté v rámci NDICI, ktoré sa budú uplatňovať na ZKÚ, a uplatní sa zásada, že s výnimkou osobitných ustanovení rozhodnutia o pridružení zámoria sa uplatňuje nariadenie o rozpočtových pravidlách.

  V legislatívnom návrhu by sa mali takisto premietnuť a zohľadniť obmedzené administratívne a ľudské kapacity ZKÚ.

  3. Lepšie rozdelenie finančných prostriedkov medzi ZKÚ na základe jasných kritérií v záujme väčšej transparentnosti a väčšej demokratickej kontroly

  V prílohe 1 k rozhodnutiu o pridružení zámoria sa uvádza rozdelenie finančných prostriedkov vo výške 500 miliónov EUR takto: 225 miliónov EUR pre Grónsko, 159 miliónov EUR pre ostatné 12 ZKÚ, 81 miliónov EUR na regionálnu spoluprácu, 22 miliónov EUR na technickú pomoc a 13 miliónov EUR je výška nepridelených prostriedkov.

  Spravodajca ostro kritizuje navrhované rozdelenie. Európsky parlament ako spoločný rozpočtový orgán a garant správneho používania verejných finančných prostriedkov opakovane vyjadril svoj názor na potrebu vykonávať kontrolu nad finančnými prostriedkami z európskeho rozpočtu.

  Spravodajca zastáva stanovisko Európskeho parlamentu k celkovej sume, ktorá sa má prideliť ZKÚ v súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom, a to 669 miliónov EUR namiesto sumy 500 miliónov EUR, ktorú navrhuje Komisia.

  Spravodajca navrhuje takéto celkové rozdelenie:

  •  81 % na územnú spoluprácu,

  •  12 % na regionálnu spoluprácu, z toho 30 000 000 EUR na intraregionálnu spoluprácu;

  •  3,5 % na technickú pomoc,

  •  3,5 % na nepridelené finančné prostriedky.

  Spravodajca kritizuje rozčlenenie navrhované v rozhodnutí o pridružení zámoria medzi ZKÚ vzhľadom na to, že návrh nie je založený na objektívnych a transparentných kritériách.

  Spravodajca by uvítal, keby sa spresnili finančné prostriedky vyčlenené pre jednotlivé ZKÚ, a nielen pre Grónsko. Upozorňuje na skutočnosť, že 13 ZKÚ je oprávnených na financovanie z územného hľadiska.

  Spravodajca navrhuje vyjadriť orientačnú sumu finančných prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé ZKÚ v percentuálnom vyjadrení, aby sa neurčovala konečná výška rozpočtu vyčleneného pre ZKÚ v rozhodnutí o pridružení zámoria.

  Navrhované rozdelenie prostriedkov zohľadňuje tieto objektívne prvky: počet obyvateľov, výšku hrubého domáceho produktu (HDP) podľa HDP s paritou kúpnej sily, ak je k dispozícii, izolovanosť (ako je uvedené v článku 9 rozhodnutia o pridružení zámoria), úroveň rozvoja (pridanie nového článku 9a do rozhodnutia o pridružení zámoria), veľkosť území a klimatické a environmentálne výzvy.

  4. Podrobné osobitné ciele a vhodné ukazovatele

  Spravodajca by chcel, aby sa osobitné ciele pridruženia lepšie vymedzili v článku 3 tak, aby Komisia mohla stanoviť vhodné ukazovatele v súlade s postupom stanoveným v článku 86 – delegovaným aktom.

  Spravodajca uvádza štyri osobitné ciele, ktoré zohľadňujú osobitnú situáciu Grónska:

  1)  podporovať ZKÚ pri riešení hlavných výziev, ktorým čelia, vrátane vzdelávania v prípade Grónska;

  2)  posilniť odolnosť ZKÚ znižovaním ich hospodárskej a environmentálnej zraniteľnosti;

  3)  zvýšiť konkurencieschopnosť ZKÚ;

  4)  podporovať spoluprácu ZKÚ s inými partnermi.

  5. Účinná účasť ZKÚ na programoch Únie

  V článkoch 72 a 83 sa uvádza, že ZKÚ majú takisto prístup k dodatočnému financovaniu prostredníctvom účasti na programoch Únie.

  Spravodajca sa domnieva, že v záujme účinnosti tejto účasti by Komisia mala v prípade potreby prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie účasti ZKÚ na programoch Únie a na uľahčenie prístupu prostredníctvom vytvorenia aktualizovaného prístupového portálu vyhradeného pre ZKÚ.

  6. Zohľadnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja, rodovej rovnosti a životného prostredia

  Vzhľadom na bohatú biodiverzitu ZKÚ a ich veľké vystavenie účinkom zmeny klímy musí EÚ podporovať ZKÚ v oblasti ochrany biodiverzity a adaptácie na zmenu klímy.

  Preto by sa mal príspevok na ciele v oblasti klímy zvýšiť na 30 % celkového finančného krytia programu a mal by byť spojený s odkazom na Parížsku dohodu.

  Podobne by sa v novom rozhodnutí o pridružení zámoria mala lepšie vymedziť otázka rodovej rovnosti, nediskriminácie a dodržiavania cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii vrátane vzťahov medzi Európskou úniou na jednej strane a Grónskom a Dánskym kráľovstvom na strane druhej („rozhodnutie o pridružení zámoria“)

  Referenčné čísla

  COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  Dátum konzultácie s EP

  16.7.2018

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  DEVE

  10.9.2018

   

   

   

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  BUDG

  10.9.2018

  EMPL

  10.9.2018

  ENVI

  10.9.2018

  PECH

  10.9.2018

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  BUDG

  28.6.2018

  EMPL

  12.7.2018

  ENVI

  21.6.2018

  PECH

  11.7.2018

  Spravodajcovia

         dátum vymenovania

  Maurice Ponga

  10.8.2018

   

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  24.9.2018

  20.11.2018

   

   

  Dátum prijatia

  13.12.2018

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  17

  1

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

  Dátum predloženia

  20.12.2018

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  17

  +

  ALDE

  Mirja Vehkaperä

  ECR

  Eleni Theocharous

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

  PPE

  Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

  VERTS/ALE

  Maria Heubuch, Tilly Metz

  1

  -

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania

  Posledná úprava: 22. januára 2019
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia