POROČILO o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

  20.12.2018 - (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)) - *

  Odbor za razvoj
  Poročevalec: Maurice Ponga


  Postopek : 2018/0244(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0480/2018
  Predložena besedila :
  A8-0480/2018
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

  (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

  (Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0461),

  –  ob upoštevanju člena 203 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0379/2018),

  -  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj (A8-0480/2018),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe    1

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6)  Ta novi sklep bi moral poudariti posebnosti sodelovanja z Grenlandijo, kot so cilj, da se ohranijo tesne in trajne vezi med Unijo, Grenlandijo in Dansko, priznanje geostrateškega položaja Grenlandije, pomen dialoga o politikah med Grenlandijo in Unijo, obstoj sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Unijo in Grenlandijo ter morebitno sodelovanje o vprašanjih v zvezi z Arktiko. Z možnostjo razvoja proaktivne agende in uresničevanjem skupnih interesov bi sklep moral omogočiti odzivanje na svetovne izzive, zlasti vse večje vplive podnebnih sprememb na človekovo delovanje in okolje, pomorski promet, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pa tudi raziskave in inovacije.

  (6)  Ta novi sklep bi moral poudariti posebnosti sodelovanja z Grenlandijo. Svet se je leta 2003 zavezal, da bo prihodnje odnose Unije z Grenlandijo po letu 2006 gradil na celostnem partnerstvu za trajnostni razvoj, ki bi vključevalo poseben sporazum o ribolovu, izpogajanem na podlagi splošnih pravil in načel za take sporazume. Prav tako so v skupni izjavi Evropske unije na eni strani ter vlade Grenlandije in vlade Danske na drugi strani o odnosih med Evropsko unijo in Grenlandijo, podpisani 19. marca 2015 v Bruslju, navedene zgodovinske, politične, gospodarske in kulturne vezi med Unijo in Grenlandijo ter poudarjena potreba po krepitvi odnosov in sodelovanja na podlagi vzajemnih interesov. Partnerstvo v okviru tega novega sklepa bi zato moralo biti namenjeno ohranjanju tesnih in trajnih vezi med Unijo, Grenlandijo in Dansko ter bi moralo prispevati k reševanju svetovnih izzivov z omogočanjem razvoja dinamične agende in iskanja skupnih interesov. Sklep bi moral poudariti posebnosti sodelovanja z Grenlandijo ter priznati geostrateški položaj Grenlandije, pomen političnega dialoga med Grenlandijo in Unijo, obstoj sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Unijo in Grenlandijo ter morebitno sodelovanje o arktičnih vprašanjih. Sklep bi moral zlasti upoštevati vse večji vpliv podnebnih sprememb na človekovo delovanje in okolje, pomorski promet, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pa tudi raziskave in inovacije.

  Predlog spremembe    2

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16)  Z odražanjem pomembnosti obvladovanja podnebnih sprememb v skladu z zavezo Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev ZN za trajnostni razvoj bo ta program prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov v vse politike Unije in k doseganju skupnega cilja 25 % odhodkov proračuna Unije, namenjenih podpori podnebnih ciljev. Z ukrepi v okviru tega programa naj bi se zagotovilo 20 % skupnih finančnih sredstev programa za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med izvajanjem programa in ponovno ocenjeni v okviru postopkov vmesnega ocenjevanja in pregledov.

  (16)  Z odražanjem pomembnosti obvladovanja podnebnih sprememb v skladu z zavezo Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in ciljev ZN za trajnostni razvoj bo ta program prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov v vse politike Unije in k doseganju skupnega cilja 25 % odhodkov proračuna Unije, namenjenih podpori podnebnih ciljev. Z ukrepi v okviru tega programa naj bi se zagotovilo 30 % skupnih finančnih sredstev programa za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med izvajanjem programa in ponovno ocenjeni v okviru postopkov vmesnega ocenjevanja in pregledov.

  Predlog spremembe    3

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 18

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18)  Unija in ČDO priznavajo, da sta izobraževanje in poklicno usposabljanje posebno pomembna za uresničitev trajnostnega razvoja ČDO.

  (18)  Unija in ČDO priznavajo, da sta izobraževanje in poklicno usposabljanje posebno pomembna za uresničitev trajnostnega razvoja ČDO, zlasti na ozemljih, kjer je splošna raven izobrazbe precej nizka.

  Predlog spremembe    4

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19)  Pridružitev med Unijo in ČDO bi morala upoštevati ohranitev kulturne raznolikosti in identitete ČDO in k temu prispevati.

  (19)  Pridružitev med Unijo in ČDO bi morala upoštevati ohranitev kulturne raznolikosti in identitete ČDO in k temu prispevati. Poleg tega bi morala nameniti primerno pozornost ter prispevati k spoštovanju in varovanju pravic domorodnih ljudstev ČDO.

  Predlog spremembe    5

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 20

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (20)  Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje med Unijo in ČDO bi morala prispevati k uresničitvi cilja trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja.

  (20)  Trgovina in s trgovino povezano sodelovanje med Unijo in ČDO bi morala prispevati k uresničitvi cilja trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja ter varstva okolja v skladu s cilji trajnostnega razvoja.

  Predlog spremembe    6

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 21

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (21)  Ta sklep bi moral zagotavljati bolj prilagodljiva pravila o poreklu, vključno z novimi možnostmi kumulacije porekla. Kumulacija bi morala biti mogoča ne le s ČDO in državami podpisnicami Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, ampak pod določenimi pogoji tudi za proizvode s poreklom iz držav, s katerimi Unija uporablja sporazum o prosti trgovini, in za proizvode, ki v Unijo vstopajo brez dajatev in kvot v okviru splošnega sistema preferencialov Unije, tudi v skladu s pogoji. Ti pogoji so potrebni za preprečitev izogibanja izpolnjevanju obvez iz trgovinskih določb in za zagotovitev pravilnega delovanja sistemov kumulacije.

  (21)  Ta sklep bi moral zagotavljati bolj prilagodljiva pravila o poreklu, vključno z novimi možnostmi kumulacije porekla. Kumulacija bi morala biti mogoča ne le s ČDO in državami podpisnicami Sporazuma o gospodarskem partnerstvu, ampak pod določenimi pogoji tudi za proizvode s poreklom iz držav, s katerimi Unija uporablja sporazum o prosti trgovini, in za proizvode, ki v Unijo vstopajo brez dajatev in kvot v okviru splošnega sistema preferencialov Unije, tudi v skladu s pogoji. Ti pogoji so potrebni za bolj trdno trgovinsko unijo, ki lahko prepreči izogibanje izpolnjevanja obvez iz trgovinskih določb in za zagotovitev pravilnega delovanja sistemov kumulacije.

  Predlog spremembe    7

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 25

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (25)  Sodelovanje na področju finančnih storitev med Unijo in ČDO bi moralo prispevati k oblikovanju varnejšega, zanesljivejšega, preglednejšega finančnega sistema, ki je bistven za spodbujanje svetovne finančne stabilnosti ter podpiranje trajnostne rasti. Prizadevanja na tem področju bi morala biti usmerjena na približevanje mednarodno dogovorjenim standardom in približevanje predpisov ČDO pravnemu redu Unije na področju finančnih storitev. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti krepitvi upravne zmogljivosti organov ČDO, med drugim tudi na področju nadzora.

  (25)  Sodelovanje na področju finančnih storitev med Unijo in ČDO bi moralo biti namenjeno boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom, da se prispeva k oblikovanju varnejšega, zanesljivejšega, preglednejšega finančnega sistema, ki je bistven za spodbujanje svetovne finančne stabilnosti ter podpiranje trajnostne rasti. Prizadevanja na tem področju bi morala biti usmerjena na približevanje mednarodno dogovorjenim standardom in približevanje predpisov ČDO pravnemu redu Unije na področju finančnih storitev. Ustrezno pozornost bi bilo treba nameniti krepitvi upravne zmogljivosti organov ČDO, med drugim tudi na področju nadzora.

  Predlog spremembe    8

  Predlog sklepa

  Uvodna izjava 32

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (32)  Ta sklep bi se moral po potrebi sklicevati na [uredbo NDICI] za namen izvajanja sodelovanja ter tako zagotavljati skladnost pri upravljanju z različnimi instrumenti.

  črtano

  Predlog spremembe    9

  Predlog sklepa

  Člen 1 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Ta sklep vzpostavlja pridružitev čezmorskih držav in ozemelj (v nadaljnjem besedilu: ČDO) Uniji (v nadaljnjem besedilu: pridružitev), ki je partnerstvo, ki temelji na členu 198 PDEU in katerega namen je podpreti trajnostni razvoj ČDO ter spodbujati uveljavljanje vrednot in standardov Unije v širšem svetu.

  1.  Ta sklep vzpostavlja pridružitev čezmorskih držav in ozemelj (v nadaljnjem besedilu: ČDO) Uniji (v nadaljnjem besedilu: pridružitev), ki je partnerstvo, ki temelji na členu 198 PDEU in katerega namen je podpreti trajnostni razvoj ČDO ter spodbujati uveljavljanje vrednot, načel in standardov Unije v širšem svetu.

  Predlog spremembe    10

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Pridružitev med Unijo in ČDO temelji na ciljih, načelih in vrednotah, ki so skupni ČDO, državam članicam, s katerimi so povezani, in Uniji.

  1.  Pridružitev med Unijo in ČDO temelji na ciljih, načelih in vrednotah, ki so skupni ČDO, državam članicam, s katerimi so povezani, in Uniji. Prispeva k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, kakor so opredeljeni v Agendi 2030, ter k izvajanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

  Predlog spremembe    11

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Partnerji pri izvajanju tega sklepa ravnajo po načelih preglednosti, subsidiarnosti in učinkovitosti ter enako obravnavajo vse tri stebre trajnostnega razvoja ČDO: gospodarski razvoj, družbeni razvoj in varstvo okolja.

  3.  Partnerji pri izvajanju tega sklepa ravnajo po načelih preglednosti, subsidiarnosti in učinkovitosti ter enako obravnavajo vse tri stebre trajnostnega razvoja ČDO: gospodarski razvoj, družbeni ter kulturni razvoj in varstvo okolja.

  Predlog spremembe    12

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Glavni cilj tega sklepa je spodbujati gospodarski in družbeni razvoj ČDO ter vzpostaviti tesne gospodarske vezi med njimi in Unijo kot celoto. Namen pridružitve je uresničiti ta splošni cilj, in sicer s povečanjem konkurenčnosti ČDO, krepitvijo odpornosti ČDO, zmanjšanjem njihove ogroženosti na področju gospodarstva in varstva okolja ter spodbujanjem sodelovanja med njimi in drugimi partnerji.

  4.  Glavni cilj tega sklepa je v skladu s členoma 3(5) in členom 21 Pogodbe o Evropski uniji ter členom 198 Pogodbe o delovanju Evropske unije spodbujati gospodarski in družbeni razvoj ČDO ter vzpostaviti tesne gospodarske vezi med njimi in Unijo kot celoto.

  Predlog spremembe    13

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 5 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  a)  spodbujanje sodelovanja s ČDO in podpora temu sodelovanju;

  črtano

  Predlog spremembe    14

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 5 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  podpora Grenlandiji in sodelovanje z njo pri reševanju glavnih izzivov, na primer dvigu ravni izobraževanja, ter prispevanje k zmogljivosti uprave Grenlandije za oblikovanje in izvajanje nacionalnih politik.

  (b)  podpora ČDO pri reševanju glavnih izzivov, s katerimi se soočajo, vključno s stopnjo izobraževanja v zvezi z Grenlandijo;

  Predlog spremembe    15

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 5 – točka b a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba)  krepitev odpornosti ČDO z zmanjšanjem njihove gospodarske in okoljske ranljivosti;

  Predlog spremembe    16

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 5– točka b b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (bb)  izboljšanje konkurenčnosti ČDO, vključno s socialnimi standardi;

  Predlog spremembe    17

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 5 – točka b c (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (bc)  spodbujanje sodelovanja ČDO z drugimi partnerji.

  Predlog spremembe    18

  Predlog sklepa

  Člen 3 – odstavek 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6.  Pri uresničevanju teh ciljev je treba spoštovati temeljna načela svobode, demokracije, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države, dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja, ki so skupna ČDO in državam članicam, s katerimi so povezani.

  6.  Pri uresničevanju teh ciljev je treba spoštovati temeljna načela demokracije, pristopa na podlagi pravice, ki vključuje vse človekove pravice in temeljne svoboščine, pravne države, dobrega upravljanja in trajnostnega razvoja, ki so skupna ČDO in državam članicam, s katerimi so povezani. Enako velja tudi za načelo nediskriminacije na podlagi spola, rase, etničnega porekla, veroizpovedi, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ter enakosti spolov.

  Predlog spremembe    19

  Predlog sklepa

  Člen 4 – alinea 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Komisija pri načrtovanju in izvajanju, predvsem pa pri sprejemanju smernic, ustrezno upošteva omejene upravne in kadrovske zmogljivosti ČDO.

  Predlog spremembe    20

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 2 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  gospodarska diverzifikacija gospodarstev ČDO, vključno z nadaljnjim povezovanjem v svetovna in regionalna gospodarstva; v posebnem primeru Grenlandije je treba povečati usposobljenost njene delovne sile;

  (a)  gospodarska trajnostna diverzifikacija gospodarstev ČDO, vključno z nadaljnjim povezovanjem v svetovna in regionalna gospodarstva; v posebnem primeru Grenlandije je treba povečati usposobljenost njene delovne sile;

  Predlog spremembe    21

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 2 – točka a a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa)  spodbujanje kakovostnega socialnega modela;

  Predlog spremembe    22

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 2 – točka e

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (e)  ukrepi za zmanjšanje tveganja nesreč;

  (e)  ukrepi za zmanjšanje tveganja nesreč ob upoštevanju prednostnih nalog, opredeljenih v Sendajskem okviru za obdobje 2015–2030;

  Predlog spremembe    23

  Predlog sklepa

  Člen 5 – odstavek 2 – točka h a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ha)  vprašanja v zvezi s karibskimi in pacifiškimi državami.

  Predlog spremembe    24

  Predlog sklepa

  Člen 7 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  V ta namen lahko Unija in ČDO izmenjujejo informacije in najboljše prakse ali vzpostavijo druge oblike tesnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi partnerji v okviru članstva ČDO v regionalnih in mednarodnih organizacijah, če je primerno, s pomočjo mednarodnih sporazumov.

  2.  V ta namen lahko Unija in ČDO izmenjujejo informacije in najboljše prakse ali vzpostavijo druge oblike tesnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi partnerji v okviru članstva ČDO v regionalnih in mednarodnih organizacijah, če je primerno, s pomočjo mednarodnih sporazumov, da bi prispevali k skladnemu vključevanju ČDO v njihova geografska območja.

  Predlog spremembe    25

  Predlog sklepa

  Člen 7 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Namen pridružitve je podpreti sodelovanje med ČDO in drugimi partnerji na področjih sodelovanja, ki so določena v delih II in III tega sklepa. V zvezi s tem je cilj pridružitve spodbuditi sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU, njihovimi sosednjimi državami AKP ter državami in ozemlji, ki niso države AKP. Unija za uresničitev tega cilja izboljša usklajevanje in sinergije med zadevnimi programi Unije. Unija si tudi prizadeva za vključevanje ČDO v različne oblike dialoga, ki ga ima z njihovimi sosednjimi državami, ne glede na to, ali so ali niso države ali ozemlja AKP, in z najbolj oddaljenimi regijami, kadar je to primerno.

  3.  Namen pridružitve je podpreti sodelovanje med ČDO in drugimi partnerji na področjih sodelovanja, ki so določena v delih II in III tega sklepa. V zvezi s tem je cilj pridružitve spodbuditi sodelovanje med ČDO in najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU, njihovimi sosednjimi državami AKP ter državami in ozemlji, ki niso države AKP. Unija za uresničitev tega cilja izboljša usklajevanje in sinergije med zadevnimi programi Unije. Unija vključi ČDO v različne oblike dialoga, ki ga ima z njihovimi sosednjimi državami, ne glede na to, ali so ali niso države ali ozemlja AKP, in z najbolj oddaljenimi regijami, kadar je to primerno, in jim ponudi status opazovalca.

  Predlog spremembe    26

  Predlog sklepa

  Člen 7 – odstavek 4 – točka a a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa)  krepitev zmogljivosti ČDO, da bi vplivali na sprejetje regionalnih strategij, pri katerih bi se upoštevali njihove posebnosti, njihov potencial ter njihova evropska perspektiva;

  Predlog spremembe    27

  Predlog sklepa

  Člen 9 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Posebna obravnava

  Posebna obravnava odročnih ČDO

  Predlog spremembe    28

  Predlog sklepa

  Člen 9-a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 9a

   

  Posebna obravnava manj razvitih ČDO

   

  1. Pri pridružitvi se upošteva raznolikost ČDO v smislu njihove stopnje razvoja in strukturnih omejitev.

   

  2. Za manj razvite ČDO se vzpostavi posebna obravnava.

   

  3. Da bi omogočili manj razvitim ČDO, da nadoknadijo zaostanek v razvoju in obravnavajo svoje stalne strukturne omejitve, je treba pri določanju obsega finančne podpore in z njo povezanih pogojev ustrezno upoštevati njihove posebnosti.

   

  4. ČDO, ki velja za najmanj razvito, je Wallis in Futuna.

  Predlog spremembe    29

  Predlog sklepa

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Pridružitev temelji na širokem dialogu in posvetovanjih o vprašanjih skupnega interesa med ČDO, državami članicami, s katerimi so povezani, in Komisijo ter, če je primerno, Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB).

  1.  Pridružitev temelji na širokem dialogu in posvetovanjih o vprašanjih skupnega interesa med ČDO, državami članicami, s katerimi so povezani, Komisijo in Evropskim parlamentom ter, če je primerno, Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB).

  Predlog spremembe    30

  Predlog sklepa

  Člen 12 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Odgovornosti nevladnih akterjev

  Odgovornosti civilne družbe in nevladnih akterjev

  Predlog spremembe    31

  Predlog sklepa

  Člen 12 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Nevladni akterji imajo lahko vlogo v izmenjavi informacij in pri posvetovanjih o sodelovanju ter zlasti pri pripravi in izvajanju pomoči glede sodelovanja ter projektov ali programov sodelovanja. Nanje se lahko prenesejo pooblastila finančnega upravljanja za izvajanje teh projektov ali programov za podporo lokalnim razvojnim pobudam.

  1.  Civilna družba, zasebni sektor ter nevladni akterji imajo lahko vlogo v izmenjavi informacij in pri posvetovanjih o sodelovanju ter zlasti pri pripravi in izvajanju pomoči glede sodelovanja ter projektov ali programov sodelovanja. Nanje se lahko prenesejo pooblastila finančnega upravljanja za izvajanje teh projektov ali programov za podporo lokalnim razvojnim pobudam.

  Predlog spremembe    32

  Predlog sklepa

  Člen 13 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Dialog omogoča, da se ČDO popolnoma vključijo v izvajanje pridružitve.

  3.  Dialog omogoča, da se ČDO popolnoma vključijo v izvajanje pridružitve, pa tudi v določanje in izvajanje regionalnih strategij Unije na območjih, na katerih se nahajajo ČDO.

  Predlog spremembe    33

  Predlog sklepa

  Člen 13 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Dialog je med drugim usmerjen na določena politična vprašanja, ki so v skupnem interesu ali splošnega pomena doseganje ciljev pridružitve.

  4.  Dialog je med drugim usmerjen na določena politična vprašanja, ki so v skupnem interesu ali splošnega pomena za doseganje tako ciljev pridružitve kot ciljev trajnostnega razvoja.

  Predlog spremembe    34

  Predlog sklepa

  Člen 13 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5.  Dialog z Grenlandijo zlasti zagotavlja podlago za širše sodelovanje in dialog na področjih, ki med drugim zadevajo energijo, podnebne spremembe in okolje, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pomorski promet, raziskave in inovacije ter arktično razsežnost navedenih vprašanj.

  5.  Dialog z Grenlandijo zlasti zagotavlja podlago za širše sodelovanje in dialog na področjih, ki med drugim zadevajo izobraževanje, energijo, podnebne spremembe in okolje, naravo, naravne vire, vključno s surovinami in ribjim staležem, pomorski promet, raziskave in inovacije ter arktično razsežnost navedenih vprašanj.

  Predlog spremembe    35

  Predlog sklepa

  Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a.  Namen dialoga s karibskimi ČDO je predvsem okrepiti evropsko strategijo v karibski regiji ter sodelovati pri vprašanjih v zvezi z biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami, trajnostnim upravljanjem virov ter preprečevanjem in obvladovanjem tveganja za nesreče, socialno razsežnostjo pa tudi spodbujanjem dobrega upravljanja, zlasti na fiskalnem področju, in boja proti organiziranemu kriminalu.

  Predlog spremembe    36

  Predlog sklepa

  Člen 13 – odstavek 5 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5b.  Namen dialoga s pacifiškimi ČDO je predvsem določiti in s povečano evropsko prisotnostjo začeti izvajati ambiciozno evropsko strategijo v pacifiški regiji ter sodelovati pri socialnih vprašanjih, trajnostnem upravljanju morskih in kopenskih virov, podnebnih spremembah, energiji, okolju in modrem gospodarstvu.

  Predlog spremembe    37

  Predlog sklepa

  Člen 14 – odstavek 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  forum za dialog med ČDO in EU (v nadaljnjem besedilu: forum ČDO–EU) se organizira enkrat letno, da se srečajo organi ČDO, predstavniki držav članic in Komisija. Člani Evropskega parlamenta, predstavniki EIB in predstavniki najbolj oddaljenih regij se po potrebi pridružijo forumu ČDO–EU;

  (a)  forum za politični dialog med ČDO in EU (v nadaljnjem besedilu: forum ČDO–EU) se organizira enkrat letno, da se srečajo organi ČDO, predstavniki držav članic, Komisija, država, ki predseduje Svetu, in Evropski parlament. Združenje ČDO (OCTA), predstavniki EIB, predstavniki najbolj oddaljenih regij in predstavniki tretjih držav oziroma ozemelj v sosedstvu ČDO se po potrebi pridružijo forumu ČDO–EU;

  Predlog spremembe    38

  Predlog sklepa

  Člen 14 – odstavek 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  Komisija, ČDO in države članice, s katerimi so povezani, se redno tristransko posvetujejo. Ta posvetovanja se organizirajo vsaj trikrat letno na pobudo Komisije ali na zahtevo ČDO in držav članic, s katerimi so povezani;

  (b)  Komisija, ČDO in države članice, s katerimi so povezani, se redno tristransko posvetujejo. Ta posvetovanja se organizirajo vsaj štirikrat letno na pobudo Komisije ali na zahtevo ČDO in držav članic, s katerimi so povezani;

  Predlog spremembe    39

  Predlog sklepa

  Del II – poglavje 1 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  OKOLJSKA VPRAŠANJA, PODNEBNE SPREMEMBE, OCEANI IN ZMANJŠEVANJE NESREČ

  OKOLJSKA VPRAŠANJA, PODNEBNE SPREMEMBE, OCEANI IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA NESREČ

  Predlog spremembe    40

  Predlog sklepa

  Člen 15 – alinea 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju okolja, podnebnih sprememb in zmanjševanja tveganja nesreč nanaša na:

  V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju okolja, podnebnih sprememb, zmanjševanja tveganja nesreč in izboljšanja odpornosti nanaša na:

  Predlog spremembe    41

  Predlog sklepa

  Člen 15 – odstavek 1 – točka c

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c)  spodbujanje trajnostne uporabe virov in učinkovite rabe virov ter razdruževanja gospodarske rasti in degradacije okolja ter

  (c)  spodbujanje trajnostne uporabe virov in učinkovite rabe virov za doseganje nizkoogljičnega gospodarstva, ki temelji na strategijah za pravičen prehod ter

  Predlog spremembe    42

  Predlog sklepa

  Člen 16 – alinea 1 – točka e a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ea)  obravnavanje težav, povezanih z degradacijo tal, vključno z dviganjem morske gladine in onesnaženjem tal.

  Predlog spremembe    43

  Predlog sklepa

  Člen 17 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi nanaša na uveljavljanje ohranjanja gozdov in trajnostnega gospodarjenja z njimi, vključno z njihovo vlogo pri varovanju okolja pred erozijo in nadzoru dezertifikacije, ter na pogozdovanje in upravljanje izvoza lesa.

  V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi nanaša na uveljavljanje ohranjanja gozdov in trajnostnega gospodarjenja z njimi, vključno z njihovo vlogo pri varovanju okolja pred erozijo in nadzoru dezertifikacije, ter na pogozdovanje in upravljanje izvoza lesa ter boj proti nezakoniti sečnji.

  Predlog spremembe    44

  Predlog sklepa

  Člen 18 – alinea 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  uskladitev interesov gospodarskih in družbenih dejavnosti, kot so ribištvo in akvakultura, turizem, pomorski promet in kmetijstvo, s potencialom morskih in obalnih območij v smislu obnovljivih virov energije in surovin, pri čemer se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti.

  (b)  uskladitev interesov gospodarskih in družbenih dejavnosti, kot so ribištvo in akvakultura, turizem, pomorski promet in trajnostno kmetijstvo, s potencialom morskih in obalnih območij v smislu obnovljivih virov energije in surovin, pri čemer se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb in človekovih dejavnosti.

  Predlog spremembe    45

  Predlog sklepa

  Člen 23 – alinea 1 – točka c

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c)  razvoj in krepitev varstva okolja;

  (c)  razvoj in krepitev človekovih pravic ter socialnega varstva in varstva okolja;

  Predlog spremembe    46

  Predlog sklepa

  Člen 24 – alinea 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  prispevanje k prizadevanjem partnerskih držav pri izpolnjevanju njihovih zavez glede podnebnih sprememb v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah;

  (b)  prispevanje k prizadevanjem partnerskih držav pri izpolnjevanju njihovih zavez glede podnebnih sprememb v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah in k ciljem trajnostnega razvoja;

  Predlog spremembe    47

  Predlog sklepa

  Del II – poglavje 4 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  MLADI, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, ZDRAVJE, ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA VARNOST, VARNOST HRANE IN VARNOST PRESKRBE S HRANO

  MLADI, ŽENSKE, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE, ZDRAVJE, ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA VARNOST, VARNOST HRANE IN VARNOST PRESKRBE S HRANO

  Predlog spremembe    48

  Predlog sklepa

  Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Unija in ČDO sodelujejo pri zagotavljanju dejavnega vključevanja mladih na trg dela, da se prepreči brezposelnost med njimi.

  Predlog spremembe    49

  Predlog sklepa

  Člen 32 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 32a

   

  Enakost spolov

   

  1. Unija si prizadeva za spodbujanje enakosti in enakopravnosti med spoloma v ČDO, opolnomočenjem žensk ter omogočanje enakih političnih in ekonomskih možnosti za ženske.

   

  2. Cilj pridružitve je zaščititi pravice žensk in deklet, vključno z zaščito pred vsemi oblikami nasilja.

   

  3. Cilj pridružitve je tudi spodbujati opolnomočenje žensk, zlasti v njihovi vlogi akterjev trajnostnega razvoja ter na gospodarskem in finančnem področju.

   

  V vse pobude je treba vključiti vidik spola.

  Predlog spremembe    50

  Predlog sklepa

  Člen 33 – odstavek 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  podporo ČDO pri določitvi in izvajanju izobraževalnih politik in politik za poklicno usposabljanje.

  (b)  podporo ČDO pri določitvi in izvajanju izobraževalnih politik in politik za poklicno usposabljanje ter

  Predlog spremembe    51

  Predlog sklepa

  Člen 33 – odstavek 1 – točka b a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba)  podpora sodelovanju in dostopu ČDO do programa Erasmus+ s spodbujanjem in povečanjem mobilnosti morebitnih upravičencev iz ČDO in v ČDO.

  Predlog spremembe    52

  Predlog sklepa

  Člen 38 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Uprizoritvene umetnosti

  Likovne umetnosti

  Predlog spremembe    53

  Predlog sklepa

  Člen 38 – alinea 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju uprizoritvenih umetnosti nanaša na:

  V okviru pridružitve se lahko sodelovanje na področju likovnih umetnosti nanaša na:

  Predlog spremembe    54

  Predlog sklepa

  Člen 38 – alinea 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  lažje in pogostejše stike med izvajalci uprizoritvenih umetnosti na področjih, kot so poklicne izmenjave in usposabljanje, vključno z udeležbo na avdicijah, razvojem mrež in spodbujanjem povezovanja v mreže;

  (a)  lažje in pogostejše stike med izvajalci likovnih umetnosti na področjih, kot so poklicne izmenjave in usposabljanje, vključno z udeležbo na avdicijah, razvojem mrež in spodbujanjem povezovanja v mreže z ustrezno finančno podporo;

  Predlog spremembe    55

  Predlog sklepa

  Člen 38 – alinea 1 – točka a a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (aa)  spodbujanje umetniške produkcije ČDO v Uniji;

  Predlog spremembe    56

  Predlog sklepa

  Člen 39 – alinea 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V okviru pridružitve je sodelovanje na področju materialne in nematerialne kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov namenjeno spodbujanju izmenjav izkušenj in najboljših praks s pomočjo:

  V okviru pridružitve je sodelovanje na področju materialne in nematerialne kulturne dediščine in zgodovinskih spomenikov namenjeno spodbujanju izmenjav izkušenj in najboljših praks ter trajnostnega vrednotenja teh objektov s pomočjo:

  Predlog spremembe    57

  Predlog sklepa

  Člen 1 – alinea 1 – točka d a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (da)  izboljšanje znanja, ohranjanje ter vrednotenje materialne in nematerialne kulturne dediščine ČDO.

  Predlog spremembe    58

  Predlog sklepa

  Del II – poglavje 6 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

  SPODBUJANJE NAČEL PRAVNE DRŽAVE

  Predlog spremembe    59

  Predlog sklepa

  Člen -41 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen -41

   

  Spodbujanje načel pravne države

   

  1. Cilj pridružitve je spodbujanje načel demokracije, pravne države ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na katerih temelji, in sicer z dialogom ter sodelovanjem med Unijo in ČDO.

   

  2. ČDO so kot oddaljena ozemlja Unije pomembni akterji pri širjenju vrednot in načel Unije v posameznih regijah.

  Predlog spremembe    60

  Predlog sklepa

  Člen 41 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Boj proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, terorizmu in korupciji

  Boj proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi, spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok, terorizmu in korupciji ter njihovemu preprečevanju

  Predlog spremembe    61

  Predlog sklepa

  Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu vključuje:

  1.  V okviru pridružitve lahko sodelovanje na področju boja proti organiziranemu kriminalu in njegovemu preprečevanju vključuje:

  Predlog spremembe    62

  Predlog sklepa

  Člen 42 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 42a

   

  Pogajanja o trgovinskih sporazumih s tretjimi državami

   

  Kadar pogajanja o trgovinskih sporazumih ali sporazumih o ribištvu s tretjimi državami lahko povzročijo resno škodo za regionalno povezovanje ali občutljive sektorje ČDO, Komisija izvede oceno učinka, pri čemer upošteva skupni učinek teh sporazumov na gospodarstva ČDO. Ko so ocene pripravljene, jih Komisija pred sklenitvijo zadevnih mednarodnih sporazumov posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, vladnim in lokalnim organom ČDO.

  Predlog spremembe    63

  Predlog sklepa

  Člen 53 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  S trgovino povezano sodelovanje je namenjeno podpori končnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) in izvajanju Pariškega sporazuma. Lahko se tudi razširi na sodelovanje pri drugih večstranskih okoljskih sporazumih, povezanih s trgovino, kot je Konvencija o trgovini z ogroženimi vrstami.

  2.  S trgovino povezano sodelovanje je namenjeno podpori končnim ciljem Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), izvajanju Pariškega sporazuma in ciljem trajnostnega razvoja. Lahko se tudi razširi na sodelovanje pri drugih večstranskih okoljskih sporazumih, povezanih s trgovino, kot je Konvencija o trgovini z ogroženimi vrstami.

  Predlog spremembe    64

  Predlog sklepa

  Člen 59 – alinea 1 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  pomoč, ki jo ČDO dodeli iz državnih sredstev in ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem, če ima pomemben negativen učinek na trgovino ali naložbe.

  črtano

  Predlog spremembe    65

  Predlog sklepa

  Člen 70 – alinea 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Unija in ČDO si po svojih najboljših močeh prizadevajo zagotoviti, da se na njihovem ozemlju izvajajo in uporabljajo mednarodno dogovorjeni standardi za urejanje in nadzor v sektorju finančnih storitev ter za boj proti izogibanju davkom in davčni utaji. Ti mednarodno dogovorjeni standardi so med drugim „Temeljno načelo za učinkovit bančni nadzor“ Baselskega odbora, „Temeljna načela zavarovanja“ Mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov, „Cilji in načela ureditve vrednostnih papirjev“ Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev, „Sporazum o izmenjavi informacij v davčnih zadevah“ Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, „Poročilo o preglednosti in izmenjavi informacij za davčne namene“ skupine G20 in „Ključne lastnosti učinkovitih shem za reševanje finančnih institucij“ Odbora za finančno stabilnost.

  Unija in ČDO si po svojih najboljših močeh prizadevajo zagotoviti, da se na njihovem ozemlju izvajajo in uporabljajo mednarodno dogovorjeni standardi za urejanje in nadzor v sektorju finančnih storitev ter za boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in izogibanju davkom. Ti mednarodno dogovorjeni standardi so med drugim „Temeljno načelo za učinkovit bančni nadzor“ Baselskega odbora, „Temeljna načela zavarovanja“ Mednarodnega združenja zavarovalnih nadzornikov, „Cilji in načela ureditve vrednostnih papirjev“ Mednarodnega združenja nadzornikov trga vrednostnih papirjev, „Sporazum o izmenjavi informacij v davčnih zadevah“ Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, „Poročilo o preglednosti in izmenjavi informacij za davčne namene“ skupine G20 in „Ključne lastnosti učinkovitih shem za reševanje finančnih institucij“ Odbora za finančno stabilnost ter „Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu“ in njeni protokoli.

  Predlog spremembe    66

  Predlog sklepa

  Člen 72 – alinea 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  ustreznih finančnih sredstev in primerne tehnične pomoči, namenjenih krepitvi zmogljivosti ČDO za oblikovanje in izvajanje strateških in regulativnih okvirov;

  (a)  ustreznih finančnih sredstev in primerne tehnične pomoči v skladu s tem sklepom, namenjenih krepitvi zmogljivosti ČDO za oblikovanje in izvajanje strateških in regulativnih okvirov;

  Predlog spremembe    67

  Predlog sklepa

  Člen 72 – alinea 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  dolgoročnega financiranja za spodbujanje gospodarske rasti zasebnega sektorja;

  (b)  dolgoročnega financiranja v skladu s tem sklepom za spodbujanje gospodarske rasti zasebnega sektorja;

  Predlog spremembe    68

  Predlog sklepa

  Člen 72 – alinea 1 – točka c

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c)  kadar je primerno, lahko k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi tega sklepa, prispevajo drugi programi Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Tudi ta sklep lahko prispeva k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi drugih programov Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. V takih primerih se v programu dela za navedene ukrepe določi, kateri sklop pravil se uporablja.

  (c)  k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi tega sklepa, lahko prispeva dodatno financiranje na podlagi drugih programov Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. V takih primerih se v programu dela za navedene ukrepe določi, kateri sklop pravil se uporablja.

  Predlog spremembe    69

  Predlog sklepa

  Člen 72 – alinea 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Tudi ta sklep lahko prispeva k ukrepom, vzpostavljenim na podlagi drugih programov Unije, če prispevki ne krijejo istih stroškov. V takih primerih se v programu dela za navedene ukrepe določi, kateri sklop pravil se uporablja.

  Predlog spremembe    70

  Predlog sklepa

  Člen 73 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Finančna sredstva za program za obdobje 2021–2027 znašajo 500 000 000 EUR v tekočih cenah.

  1.  Finančna sredstva za program za obdobje 2021–2027 znašajo 669 000 000 EUR v tekočih cenah.

  Predlog spremembe    71

  Predlog sklepa

  Člen 74 – alinea 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  „programljiva pomoč“ pomeni nepovratno pomoč, dodeljeno ČDO za financiranje teritorialnih, regionalnih in znotrajregijskih strategij in prednostnih nalog, določenih v programskih dokumentih;

  (a)  „programljiva pomoč“ pomeni nepovratno pomoč, dodeljeno ČDO za financiranje teritorialnih, regionalnih in znotrajregijskih strategij in prednostnih nalog, in kjer je primerno, določenih v programskih dokumentih;

  Predlog spremembe    72

  Predlog sklepa

  Člen 74 – alinea 1 – točka g

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (g)  „znotrajregijska dodelitev sredstev“ pomeni znesek znotraj regionalne dodelitve sredstev, dodeljen za programljivo pomoč za financiranje znotrajregijskih strategij sodelovanja in prednostnih nalog, ki vključujejo najmanj en ČDO in eno ali več najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU in/ali eno ali več držav AKP in/ali eno ali več držav ali ozemelj, ki niso AKP.

  (g)  „znotrajregijska dodelitev sredstev“ pomeni znesek znotraj regionalne dodelitve sredstev, dodeljen za programljivo pomoč za financiranje znotrajregijskih strategij sodelovanja in prednostnih nalog, ki vključujejo subjekte iz člena 82 tega sklepa.

  Predlog spremembe    73

  Predlog sklepa

  Člen 74-a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 74a

   

  Splošno načelo

   

  Če v tem sklepu niso opredeljene posebne določbe, se finančna pomoč Unije izvaja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta1a (finančna uredba) ter ob upoštevanju ciljev in načel tega sklepa.

   

  ___________________

   

  1a Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).

  Predlog spremembe    74

  Predlog sklepa

  Člen 75 – odstavek 3 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a)  se izvaja ob ustreznem upoštevanju različnih geografskih, socialnih in kulturnih značilnosti ČDO ter njihovega posebnega potenciala;

  (a)  se izvaja ob ustreznem upoštevanju različnih demografskih, geografskih, gospodarskih in finančnih, okoljskih, socialnih in kulturnih značilnosti ČDO ter njihovega posebnega potenciala;

  Predlog spremembe    75

  Predlog sklepa

  Člen 75 – odstavek 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4a.  Finančna sredstva Unije se lahko zagotavljajo z vrstami financiranja, predvidenimi v finančni uredbi, zlasti z:

   

  (a) nepovratnimi sredstvi;

   

  (b) javnimi naročili za storitve, blago ali dela;

   

  (c) proračunsko pomočjo;

   

  (d) prispevki v skrbniške sklade, ki jih je ustanovila Komisija v skladu s členom 234 finančne uredbe;

   

  (e) finančnimi instrumenti;

   

  (f) proračunskimi jamstvi;

   

  (g) mešanim financiranjem;

   

  (i) finančno pomočjo;

   

  (j) plačanimi zunanjimi strokovnjaki.

   

  V okviru programljive pomoči se finančna pomoč Unije nudi predvsem v obliki proračunske pomoči za ČDO.

   

  Finančna pomoč Unije se lahko v skladu s finančno uredbo zagotovi tudi s prispevki v mednarodne, regionalne ali nacionalne sklade, kot so skladi, ki jih ustanovijo ali upravljajo EIB, države članice, partnerske države in regije ali mednarodne organizacije in so namenjeni privabljanju skupnega financiranja več donatorjev, ali v sklade, ki jih za namene skupnega izvajanja projektov ustanovi en ali več donatorjev.

   

  Finančno pomoč Unije izvaja Komisija, kot je določeno v določbah finančne uredbe, neposredno prek svojih služb, delegacij Unije in izvajalskih agencij, s skupnim upravljanjem z državami članicami ali posredno s prenosom nalog izvrševanja proračuna na subjekte, navedene v finančni uredbi. Ti subjekti zagotovijo skladnost z zunanjo politiko Unije in lahko pod enakovrednimi pogoji, kot veljajo za Komisijo, prenesejo naloge izvrševanja proračuna na druge subjekte.

   

  Financirani ukrepi se lahko izvajajo z vzporednim ali skupnim sofinanciranjem. Pri vzporednem sofinanciranju se ukrep razdeli na več jasno prepoznavnih delov, od katerih vsakega financirajo različni partnerji, ki zagotavljajo sofinanciranje tako, da je vedno razvidno, za katere namene so bila sredstva porabljena. Pri skupnem sofinanciranju si skupne stroške ukrepa delijo partnerji, ki zagotavljajo sofinanciranje, sredstva pa so združena tako, da za nobeno posamezno dejavnost, ki se izvaja kot del ukrepa, ni več mogoče ugotoviti vira financiranja. V takšnih primerih je naknadna objava sporazumov o nepovratnih sredstvih in pogodb o javnih naročilih, kot določa člen 38 finančne uredbe, v skladu s pravili odgovornega subjekta, kjer je to primerno.

   

  Zaradi financiranja Unije se ne uvedejo oziroma se ne pobirajo posebni davki, carine ali dajatve.

  Predlog spremembe    76

  Predlog sklepa

  Člen 75 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 75a

   

  Prenosi, letni obroki, odobritve za prevzem obveznosti, odplačila in prihodki, ki jih ustvarijo finančni instrumenti

   

  1.  V skladu s členom 12(2) finančne uredbe se neporabljene odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil na podlagi tega sklepa samodejno prenesejo, obveznosti zanje pa se lahko prevzamejo do 31. decembra naslednjega proračunskega leta. V naslednjem proračunskem letu se najprej porabi preneseni znesek. Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o odobritvah za prevzem obveznosti, prenesenih v skladu s členom 12(6) finančne uredbe.

   

  2.  Ob upoštevanju pravil iz člena 15 finančne uredbe o sprostitvi odobritev se znesek odobritev za prevzem obveznosti, ki je bil sproščen zaradi delne ali popolne neizvedbe ukrepa v skladu s tem sklepom, znova da na voljo v prvotni proračunski vrstici. Za namene tega sklepa se sklici na člen 15 finančne uredbe iz člena 12(1)(b) uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira razumejo kot sklici na ta odstavek.

   

  3.  Proračunske obveznosti za ukrepe, ki trajajo več kot eno proračunsko leto, se lahko v skladu s členom 112(2) finančne uredbe razdelijo na letne obroke, razporejene na več let.

   

  Za te večletne ukrepe se ne uporablja tretji pododstavek člena 114(2) finančne uredbe. Komisija samodejno razveljavi vse dele prevzete proračunske obveznosti za ukrep, ki do 31. decembra petega leta po letu prevzema proračunske obveznosti niso bili uporabljeni za predhodno financiranje ali vmesna plačila ali za katere ni bil predložen potrjen izkaz odhodkov ali zahtevek za plačilo.

   

  Odstavek 2 tega člena se uporablja tudi za letne obroke.

  Predlog spremembe    77

  Predlog sklepa

  Člen 76 – alinea 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  institucionalni razvoj, vzpostavljanje zmogljivosti in vključevanje okoljskih vidikov;

  (b)  institucionalni razvoj, vzpostavljanje zmogljivosti, vključevanje okoljskih vidikov, vidikov spola ter dobrega upravljanja;

  Predlog spremembe    78

  Predlog sklepa

  Člen 77 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Unija podpira prizadevanja ČDO za razvoj zanesljivih statističnih podatkov o teh področjih.

  2.  Unija podpira prizadevanja ČDO za razvoj zanesljivih in javno dostopnih statističnih podatkov o teh področjih.

  Predlog spremembe    79

  Predlog sklepa

  Člen 77 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  Unija lahko podpira ČDO pri prizadevanjih za izboljšanje primerljivosti njihovih makroekonomskih kazalnikov.

  3.  Unija lahko podpira ČDO pri prizadevanjih za izboljšanje primerljivosti njihovih makroekonomskih kazalnikov, zlasti z omogočanjem analize BDP ČDO s pariteto njihove kupne moči, kjer je na voljo.

  Predlog spremembe    80

  Predlog sklepa

  Člen 78 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Na pobudo Komisije financiranje Unije lahko krije odhodke za podporo pri izvajanju sklepa in za doseganje njegovih ciljev, vključno z upravno podporo za dejavnosti pripravljanja, naknadnega ukrepanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za tako izvajanje, ter odhodke na sedežu in delegacijah Unije za upravno podporo, ki je potrebna za program, in za upravljanje operacij, ki se financirajo na podlagi tega sklepa, vključno z ukrepi informiranja in komuniciranja ter korporativnimi informacijskimi in tehnološkimi sistemi.

  1.  Na pobudo Komisije financiranje Unije lahko krije odhodke za podporo pri izvajanju sklepa in za doseganje njegovih ciljev, vključno z upravno podporo za dejavnosti pripravljanja, naknadnega ukrepanja, spremljanja, kontrole, revizije in ocenjevanja, ki so potrebne za tako izvajanje.

  Predlog spremembe    81

  Predlog sklepa

  Člen 79

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 79

  črtano

  Splošno načelo

   

  Če v tem sklepu ni določeno drugače, se finančna pomoč Unije izvaja v skladu s cilji in načeli iz tega sklepa, finančne uredbe in [uredbe NDICI], zlasti naslova II poglavja I razen člena 13, člena 14(1) in 14(4) ter člena 15, poglavja III razen člena 21(1) 21(2)(a) in (b) ter 21(3) in poglavja V razen člena 31(1), 31(4), 31(6) in 31(9) ter člena 32(3). Postopek iz člena 80 tega sklepa se ne uporablja za primere iz člena 21(2)(c) [uredbe NDICI].

   

  Predlog spremembe    82

  Predlog sklepa

  Člen 79 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 79a

   

  Sprejetje programskih dokumentov

   

  1.  V okviru partnerstva med Unijo in ČDO so organi slednjih odgovorni za pripravo in sprejetje sektorskih politik na glavnih področjih sodelovanja iz dela II tega sklepa ter za njihovo ustrezno spremljanje.

   

  Na tej osnovi vsak ČDO pripravi in predloži programski dokument za trajnostni razvoj svojega ozemlja. Programski dokument vsebuje jasen okvir za sodelovanje med Unijo in zadevnim ČDO, skladen s splošnim namenom in področjem uporabe, cilji, načeli in politikami Unije.

   

  Programski dokument vsebuje:

   

  – kratko predstavitev političnih, gospodarskih, socialnih, kulturnih in okoljskih razmer ČDO;

   

  – kratek opis strategije trajnostnega razvoja (Agenda 2030) ČDO, ki opredeljuje prednostne naloge ČDO in način, na katerega bo prispeval k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja;

   

  – prednostna področja za financiranje Unije;

   

  – specifične cilje;

   

  – pričakovane rezultate;

   

  – jasne in specifične kazalnike uspešnosti;

   

  – okvirne finančne dodelitve, tako v skupnem znesku kot za posamezna prednostna področja;

   

  – okvirni časovni razpored.

   

  2.  Programski dokument se opira na pridobljene izkušnje in dobro prakso ter temelji na posvetovanjih in dialogu s civilno družbo, lokalnimi organi in drugimi akterji, da se zagotovi njihova zadostna udeležba in dodatno sprejetje odgovornosti za okvirni programski dokument.

   

  3.  O osnutku programskega dokumenta razpravljajo organi ČDO in države članice, s katero je povezan, ter Komisija. Za dokončanje programskega dokumenta so odgovorni organi ČDO. Komisija v smernicah opredeli ureditve programskega načrtovanja za ČDO na tak način, da omogoči hitro sprejetje programskega dokumenta.

   

  4.  Komisija oceni dokončen programski dokument in preveri, ali so v njem upoštevani nameni tega sklepa in zadevne politike Unije ter ali so vključeni vsi elementi, potrebni za sprejetje letnega sklepa o financiranju. Organi ČDO za to oceno zagotovijo vse potrebne informacije, tudi rezultate morebitnih študij o izvedljivosti.

   

  5.  Programski dokument se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 88(5) tega sklepa.

   

  Ta postopek se uporablja tudi v primeru temeljitih pregledov, zaradi katerih bi se bistveno spremenila strategija ali načrtovanje.

   

  Postopka pregleda ni treba uporabiti za nebistvene spremembe okvirnega programskega dokumenta, kot so tehnične prilagoditve, prerazporeditve sredstev v sklopu okvirnih dodelitev po posameznih prednostnih področjih ali povečanje oziroma zmanjšanje obsega prvotne okvirne dodelitve za manj kot 20 %, če te spremembe ne vplivajo na prvotna prednostna področja in cilje, določene v okvirnem programskem dokumentu. Komisija o teh nebistvenih spremembah obvesti Evropski parlament in Svet v enem mesecu po dnevu sprejetja zadevne odločitve.

  Predlog spremembe    83

  Predlog sklepa

  Člen 79 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 79b

   

  Akcijski načrti in ukrepi

   

  1.  Komisija sprejme letne ali večletne akcijske načrte oziroma ukrepe. Ukrepi so lahko v obliki individualnih ukrepov, posebnih ukrepov, podpornih ukrepov ali izjemnih ukrepov pomoči. V akcijskih načrtih in pri ukrepih se za vsak ukrep navedejo zastavljeni cilji, pričakovani rezultati in glavne dejavnosti, načini izvrševanja, proračun ter vsi povezani odhodki za podporo.

   

  2.  Akcijski načrti temeljijo na programskih dokumentih.

   

  3.  Akcijski načrti in ukrepi se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 88(5) tega sklepa. Postopek iz odstavka 1 ni potreben za:

   

  (a) akcijske načrte, posamezne ukrepe in podporne ukrepe, pri katerih financiranje Unije ne presega 10.000.000 EUR;

   

  (b) tehnične spremembe, če ne vplivajo bistveno na cilje zadevnega akcijskega načrta ali ukrepa, kot so:

   

  (i) sprememba načina izvrševanja;

   

  (ii) prerazporeditev sredstev med ukrepi iz akcijskega načrta;

   

  (iii) povečanje ali zmanjšanje proračuna akcijskih načrtov in ukrepov za največ 20 % prvotnega proračuna, vendar ne za več kot 10.000.000 EUR.

   

  Za večletne akcijske načrte in ukrepe se pragova iz točk (a) in (b)(iii) odstavka 3 uporabljata na letni osnovi. Evropski parlament in države članice se v enem mesecu po sprejetju obvesti o akcijskih načrtih in ukrepih, sprejetih v skladu s tem odstavkom, razen izjemnih ukrepov pomoči in tehničnih sprememb.

   

  4.  Preden Komisija sprejme ali podaljša izjemni ukrep pomoči, katerega stroški ne presegajo 20.000.000 EUR, obvesti Svet o njegovi naravi in ciljih ter o predvidenih finančnih zneskih. Komisija obvesti Svet, preden občutno vsebinsko spremeni že sprejete izjemne ukrepe pomoči. Zaradi skladnosti zunanjega delovanja Unije Komisija pri načrtovanju in pri poznejšem izvajanju takšnih ukrepov upošteva ustrezno politično usmeritev Sveta. Komisija Evropski parlament ustrezno in pravočasno obvešča o načrtovanju in izvajanju izjemnih ukrepov pomoči v skladu s tem členom, vključno s predvidenimi finančnimi zneski, obvesti pa ga tudi o bistvenih spremembah ali podaljšanju te pomoči.

   

  5.  V ustrezno utemeljenih nujnih primerih, kot so krize, naravne nesreče ali nesreče, ki jih povzroči človek, oziroma neposredne grožnje demokraciji, pravni državi, človekovim pravicam ali temeljnim svoboščinam, lahko Komisija sprejme akcijske načrte in ukrepe oziroma spremembe obstoječih akcijskih načrtov in ukrepov v skladu s postopkom iz člena 88(5).

  Predlog spremembe    84

  Predlog sklepa

  Člen 80

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 80

  črtano

  Sprejetje večletnih okvirnih programov, akcijskih načrtov in ukrepov

   

  Komisija na podlagi tega sklepa v skladu s postopkom pregleda iz člena 88(5) tega sklepa v obliki „enotnih programskih dokumentov“ sprejme večletne okvirne programe iz člena 12 [uredbe NDICI] ter ustrezne akcijske načrte in ukrepe iz člena 19 [uredbe NDICI]. Ta postopek se uporablja tudi za preglede iz člena 14(3) [uredbe NDICI], ki znatno spreminjajo vsebino večletnega okvirnega programa.

   

  V primeru Grenlandije se lahko akcijski načrti in ukrepi iz člena 19 [uredbe NDICI] sprejmejo ločeno od večletnih okvirnih programov.

   

  Predlog spremembe    85

  Predlog sklepa

  Člen 81 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Javni organi ČDO so upravičeni do finančne pomoči iz tega sklepa.

  1.  Javni organi vseh ČDO so upravičeni do finančne pomoči iz tega sklepa.

  Predlog spremembe    86

  Predlog sklepa

  Člen 81 – odstavek 2 – točka e

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (e)  akterji decentraliziranega sodelovanja in drugi nevladni akterji iz ČDO in Unije, da bi omogočili izvajanje gospodarskih, kulturnih, socialnih ter izobraževalnih projektov in programov v ČDO v okviru decentraliziranega sodelovanja iz člena 12 tega sklepa.

  (e)  akterji decentraliziranega sodelovanja in drugi nevladni akterji iz ČDO in Unije, da bi omogočili izvajanje gospodarskih, okoljskih, kulturnih, socialnih ter izobraževalnih projektov in programov v ČDO v okviru decentraliziranega sodelovanja iz člena 12 tega sklepa.

  Predlog spremembe    87

  Predlog sklepa

  Člen 82 – odstavek 1 – točka c – pod točka iii

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (iii)  eno ali več regionalnih ustanov, katerih člani so ČDO;

  (iii)  eno ali več regionalnih ustanov oziroma združenj, katerih člani so ČDO;

  Predlog spremembe    88

  Predlog sklepa

  Člen 83 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Fizične osebe iz posameznega ČDO, kakor so opredeljene v členu 50, in kjer je primerno, ustrezni javni in/ali zasebni organi ter institucije v posameznem ČDO, so upravičeni do sodelovanja v programih Unije in do financiranja iz njih v skladu s pravili in cilji programov ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je posamezen ČDO povezan.

  1.  Fizične osebe iz posameznega ČDO, kakor so opredeljene v členu 50, in kjer je primerno, ustrezni javni in/ali zasebni organi ter institucije v posameznem ČDO, so upravičeni do sodelovanja v vseh programih Unije, tudi pri Solidarnostnem skladu Evropske unije, in do financiranja iz njih v skladu s pravili in cilji programov ter ureditvami, ki se uporabljajo v državi članici, s katero je posamezen ČDO povezan.

  Predlog spremembe    89

  Predlog sklepa

  Člen 83 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a.  Komisija zagotovi učinkovit in uspešen dostop ČDO do vseh programov in instrumentov sodelovanja Unije z drugimi državami, pri tem pa po potrebi predvidi posebne ukrepe.

   

  Poleg tega Komisija zagotovi preglednost informacij in razvidnost razpisov za zbiranje predlogov v okviru različnih programov Unije prek posebnega portala za dostop ČDO, ki ga redno posodablja.

  Predlog spremembe    90

  Predlog sklepa

  Člen 83 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3.  ČDO Komisiji vsako leto, z začetkom leta 2022, poročajo o tem sodelovanju v programih Unije.

  3.  Na podlagi informacij, ki jih posredujejo ČDO, Komisija pripravi letno poročilo o sodelovanju ČDO v programih Unije.

  Predlog spremembe    91

  Predlog sklepa

  Člen 86 – alinea 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Za zagotovitev učinkovitega ocenjevanja napredka tega sklepa pri doseganju njegovih ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 87, da se spremeni člen 3 Priloge I zaradi pregleda ali dopolnitve kazalnikov, če je to potrebno, in dopolni ta sklep z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in vrednotenje.

  Za zagotovitev učinkovitega ocenjevanja napredka tega sklepa pri doseganju njegovih ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 87, da se določi kazalnike uspešnosti iz člena 3 Priloge I, jih pregleda ali dopolni, če je to potrebno, in dopolni ta sklep z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in vrednotenje.

  Predlog spremembe    92

  Predlog sklepa

  Člen 87 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 86 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. januarja 2021. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

  2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 86 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 1. januarja 2021. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. Svet o svojem sklepu obvesti Evropski parlament.

  Predlog spremembe    93

  Predlog sklepa

  Člen 87 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet.

  4.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem uradno obvesti Svet in Evropski parlament.

  Predlog spremembe    94

  Predlog sklepa

  Člen 87 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 86, začne veljati le, če Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Svetu o tem aktu ali če je pred iztekom tega roka Svet obvestil Komisijo, da mu ne bo nasprotoval. Na pobudo Sveta se ta rok podaljša za dva meseca.

  5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 86, začne veljati le, če Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Svetu o tem aktu ali če je pred iztekom tega roka Svet obvestil Komisijo, da mu ne bo nasprotoval. Na pobudo Sveta se ta rok podaljša za dva meseca. Če namerava Svet nasprotovati delegiranemu aktu, o tem v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve obvesti Evropski parlament, pri tem pa navede, kateremu delegiranemu aktu namerava nasprotovati, pa tudi možne razloge za nasprotovanje.

  Predlog spremembe    95

  Predlog sklepa

  Člen 90 – alinea 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ta sklep se uporablja v skladu s Sklepom Sveta 2010/427/EU46 .

  Visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko skrbi za splošno politično usklajevanje zunanjega delovanja Unije, pri tem pa zagotavlja enotnost, skladnost in učinkovitost tega delovanja.

  __________________

   

  46 Sklep Sveta 2010/427/EU z dne 26. julija 2010 o organizaciji in delovanju Evropske službe za zunanje delovanje (UL L 201, 3.8.2010, str. 30).

   

  Predlog spremembe    96

  Predlog sklepa

  Člen 92 – alinea 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Uporablja se od 1. januarja 2021.

  Uporablja se od 1. januarja 2021 in preneha veljati 31. decembra 2027.

  Predlog spremembe    97

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 1 – točka 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  Za namene tega sklepa se skupni znesek finančne pomoči Unije v višini 500 000 000 EUR v tekočih cenah za sedemletno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 dodeli na naslednji način:

  1.  Za namene tega sklepa se skupni znesek finančne pomoči Unije v višini 669 000 000 EUR v tekočih cenah za sedemletno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027 dodeli na naslednji način:

  Predlog spremembe    98

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 1 – točka 1 – pod točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  a)  159 000 000 EUR v obliki nepovratnih sredstev za bilateralno programsko podporo za dolgoročni razvoj ČDO, razen Grenlandije, zlasti za financiranje pobud iz programskega dokumenta. Ta znesek se dodeli na podlagi potreb in uspešnosti ČDO v skladu z naslednjimi merili: programski dokument bo, kjer je to primerno, posebno pozornost namenjal ukrepom, usmerjenim v krepitev upravljanja in institucionalnih zmogljivosti upravičenk ČDO, in po potrebi predvidenemu razporedu predlaganih ukrepov. Pri dodelitvi tega zneska se bo upoštevalo število prebivalcev, višina bruto domačega proizvoda (BDP), raven prejšnjih dodelitev sredstev in omejitve zaradi geografske odročnosti ČDO iz člena 9 tega sklepa.

  a)  81 % v obliki nepovratnih sredstev za bilateralno programsko podporo za dolgoročni razvoj vseh ČDO, zlasti za financiranje pobud iz programskega dokumenta.

   

  Ta znesek se dodeli na podlagi potreb in uspešnosti ČDO v skladu z naslednjimi merili: število prebivalcev, višina bruto domačega proizvoda (BDP), merjenega s pariteto kupne moči, če je na voljo, raven prejšnjih dodelitev sredstev in omejitve zaradi geografske odročnosti ČDO iz člena 9 tega sklepa, nizka razvojna stopnja ČDO iz člena 9a tega sklepa, velikost ozemlja ter podnebne in okoljske razmere.

   

  4 % za Arubo

   

  1,5 % za Bonaire

   

  5 % za Curaçao

   

  48 % za Grenlandijo

   

  10,75 % za Novo Kaledonijo

   

  10,85 % za Francosko Polinezijo

   

  1,2 % za Sabo

   

  2 % za Saint Barthélemy

   

  0,8 % za Sint Eustatius

   

  7,5 % za Saint Pierre in Miquelon

   

  2,5 % za Sint Maarten

   

  0,4 % za Francoska južna in antarktična ozemlja

   

  5,5 % za Wallis in Futuno

  Predlog spremembe    99

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 1 – točka 1 – pod točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b)  225 000 000 EUR v obliki nepovratnih sredstev za bilateralno programsko podporo za dolgoročni razvoj Grenlandije, zlasti za financiranje pobude iz programskega dokumenta.

  črtano

  Predlog spremembe    100

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 1 – točka 1 – pod točka c

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (c)  81 000 000 EUR se dodeli za podporo regionalnim programom ČDO, od katerih lahko 15 000 000 EUR podpira operacije znotraj regij, pri čemer je Grenlandija upravičena le za operacije znotraj regij. To sodelovanje se bo izvajalo v skladu s členom 7 tega sklepa, zlasti v zvezi s področji skupnega interesa iz člena 5 tega sklepa ter s pomočjo posvetovanj prek primerov partnerstva EU-ČDO iz člena 14 tega sklepa. Prizadevalo si bo za povezavo z drugimi ustreznimi finančnimi programi in instrumenti Unije, zlasti najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU.

  (c)  12 % se dodeli za podporo regionalnim programom ČDO, od katerih lahko 30 000 000 EUR podpira operacije znotraj regij, pri čemer je Grenlandija upravičena le za operacije znotraj regij. To sodelovanje se bo izvajalo v skladu s členom 7 tega sklepa, zlasti v zvezi s področji skupnega interesa iz člena 5 tega sklepa ter s pomočjo posvetovanj prek primerov partnerstva EU-ČDO iz člena 14 tega sklepa. Prizadevalo si bo za povezavo z drugimi ustreznimi finančnimi programi in instrumenti Unije, zlasti najbolj oddaljenimi regijami iz člena 349 PDEU.

  Predlog spremembe    101

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 1 – točka 1 – pod točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d)  22 000 000 EUR za študije ali ukrepe tehnične pomoči za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, v skladu s členom 78 tega sklepa49.

  (d)  3,5 % za študije ali ukrepe tehnične pomoči za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, v skladu s členom 78 tega sklepa.

  __________________

   

  49 Od tega je 9 725 000 EUR namenjenih za kritje tehnične in/ali upravne pomoči ter odhodke za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU, posredne raziskave in neposredne raziskave.

   

  Predlog spremembe    102

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 1 – točka 1 – pod točka e – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (e)  13 000 000 EUR za nedodeljena sredstva za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, med drugim za:

  (e)  3,5 % za nedodeljena sredstva za vse ČDO, vključno z Grenlandijo, med drugim za:

  Predlog spremembe    103

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 1 – točka 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  Komisija lahko na osnovi pregleda določi dodelitev nedodeljenih sredstev iz tega člena.

  2.  Komisija lahko na osnovi pregleda, opravljenega pred letom 2025, po posvetovanju z državami članicami in Evropskim parlamentom, določi dodelitev nedodeljenih sredstev iz tega člena.

  Predlog spremembe    104

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 3 – točka 1 – uvodni del

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Doseganje ciljev iz člena 3.5 Sklepa se meri z:

  V skladu s cilji trajnostnega razvoja se po postopku iz člena 86 pripravi seznam ključnih kazalnikov uspešnosti in se uporablja pri ocenjevanju tega, v kolikšni meri je Unija prispevala k doseganju ciljev iz člena 3(5) tega sklepa.

  Predlog spremembe    105

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 3 – alinea 1 – točka 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1.  za ČDO, razen za Grenlandijo, izvozom blaga in storitev v % BDP in skupnimi javnofinančnimi prihodki v % BDP.

  črtano

  Predlog spremembe    106

  Predlog sklepa

  Priloga I – člen 3 – alinea 1 – točka 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2.  za Grenlandijo, izvozom blaga in storitev v % BDP in odstotkom ribiškega sektorja v celotnem izvozu.

  črtano

  OBRAZLOŽITEV

  Čezmorske države in ozemlja (v nadaljnjem besedilu: ČDO) so pridružena Evropski uniji od začetka veljavnosti Rimske pogodbe.

  Trenutno jih je 25, nahajajo pa se v regijah Atlantika, Antarktike, Karibov, Indijskega oceana in Pacifika. Imajo vezi s štirimi državami članicam EU: Dansko, Francijo, Združenim kraljestvom in Nizozemsko.

  ČDO imajo na splošno veliko avtonomijo, ki zajema področja, kot so gospodarske zadeve, trg delovne sile, javno zdravje, notranje zadeve in carina. Za obrambo in zunanje zadeve so običajno pristojne države članice. ČDO niso del carinskega območja Unije in so zunaj notranjega trga. Zakonodaja Unije se zato ne uporablja. Kot državljani držav članic Evropske unije, s katerimi so njihove države in ozemlja ustavno povezani, imajo prebivalci ČDO evropsko državljanstvo.

  Za 25 ČDO se trenutno uporablja Sklep Sveta 2013/755/EU z dne 25. novembra 2013 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, ki opredeljuje privilegirane odnose ČDO kot delov evropske družine z Evropsko unijo, pa tudi posebni pravni okvir, ki se uporablja zanje.

  Glavni finančni vir sedanjega sklepa o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj je 11. Evropski razvojni sklad (ERS), ki krije pripravo in financiranje teritorialnih in regionalnih programov za ČDO, razen za Grenlandijo, za katero obstaja poseben sklep in ki se financira iz proračuna EU.

  Glede na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije 29. marca 2019 in večletnega finančnega okvira 2021–2027 je Komisija 14. junija 2018 predlagala nov sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj, ki se bo uporabljal za Unijo s 27 državami članicami. Zadeva 13 ČDO, ki imajo vezi s tremi državami članicami: Dansko, Francijo in Nizozemsko.

  Novi sklep združuje obstoječi sklep in sklep o Grenlandiji, katerih pravna podlaga je člen 203 PDEU. Poleg tega je v predlogu za novi sklep predvideno financiranje ČDO iz proračuna, in sicer 500 milijonov EUR iz nove proračunske postavke „Sosedstvo in svet“.

  Poročevalec toplo pozdravlja predlog novega sklepa o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj, saj je odgovor na zahteve Parlamenta za poenostavljeno ureditev za vse ČDO, pa tudi za posebni finančni instrument za ČDO, ki je del proračuna Evropske unije.

  Poročevalec se zahvaljuje Komisiji za kakovostno opravljeno delo pri poenostavitvi in uskladitvi pravnega okvira, ki se uporablja za ČDO, okrepitvi oddelka za upravljanje ter zagotavljanju večje prepoznavnosti ČDO kot skupine.

  Po posvetovanju s civilno družbo in predstavniki ČDO pa bi poročevalec kljub vsemu želel, da bi se v novem sklepu upoštevali naslednji elementi:

  1. Okrepitev političnega dialoga med ČDO in EU

  Pomembno je okrepiti politično razsežnost pridružitvenega razmerja med EU in ČDO. Na ravni upravljanja to pomeni predvsem udeležbo predsedstva Sveta in Evropskega parlamenta v razpravah in zlasti na letnem forumu med ČDO in EU, pa tudi večjo vlogo Evropskega parlamenta v partnerstvu nasploh.

  Poročevalec ocenjuje, da je treba poglobiti tudi dialog med EU in ČDO o vprašanjih sodelovanja in regionalnega vključevanja. Unijo poziva, naj poleg tesnega dialoga o vprašanjih Arktike, predvidenega v členu 13 novega sklepa o pridružitvi, poveča tudi svojo navzočnost v karibski in pacifiški regiji ter se pri oblikovanju in izvajanju svojih regionalnih strategij opre na ČDO. To stališče je v skladu s stališči Evropskega parlamenta glede obdobja po koncu veljavnosti Cotonoujskega sporazuma in odgovarja na potrebo po okrepljenem strateškem dialogu s tremi regijami, med katerimi sta tudi karibska in pacifiška, ki jima pripadajo zadevni ČDO.

  2. Instrument, prilagojen posebnostim ČDO, z ustreznimi programskimi pravili

  Poročevalec pozdravlja predlog Komisije za posebni instrument za ČDO, ki v večji meri upošteva njihove posebnosti.

  Ne glede na to pa je zaradi sklicevanja na pravila iz predloga uredbe o vzpostavitvi instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje in številnih izjem besedilo preveč zapleteno in ne izpolnjuje ciljev preglednosti in enostavnosti iz medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje.

  Zato poročevalec predlaga, da se ustrezna pravila o programskem načrtovanju neposredno vnesejo v novi sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj – in sicer naj se povzamejo pravila o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje, ki veljajo za ČDO, in načelo, po katerem se uporablja finančna uredba, če v tem sklepu ni predvideno drugače.

  V zakonodajnem predlogu je treba tudi upoštevati omejene upravne in kadrovske zmogljivosti ČDO.

  3. Boljše razporejanje sredstev med ČDO na osnovi natančnih meril za večjo preglednost in demokratični nadzor

  V prilogi 1 sklepa o pridružitvi je natančno določena razporeditev finančnih sredstev v višini 500 milijonov EUR: 225 milijonov za Grenlandijo, 159 milijonov za preostalih 12 ČDO, 81 milijonov za regionalno sodelovanje, 22 milijonov za tehnično pomoč in 13 milijonov nedodeljenih sredstev.

  Poročevalec želi izraziti ostro kritiko glede te prerazporeditve. Evropski parlament je kot veja proračunskega organa in organ, ki jamči za dobro porabo javnih sredstev, večkrat opozoril, da je treba nadzirati sredstva iz evropskega proračuna.

  Poročevalec se strinja s stališčem Evropskega parlamenta, da bi bilo treba za ČDO v naslednjem večletnem finančnem okviru nameniti 669 milijonov EUR, in ne 500 milijonov EUR, kot je predlagala Komisija.

  Predlaga naslednjo splošno razporeditev:

  •  81 % za teritorialno sodelovanje,

  •  12 % za regionalno sodelovanje, od tega 30.000.000 EUR za sodelovanje znotraj regij,

  •  3,5 % za tehnično pomoč,

  •  3,5 % nedodeljenih sredstev.

  Poročevalec se prav tako ne strinja s prerazporeditvijo sredstev med ČDO, predlagano v sklepu o pridružitvi, in meni, da ne temelji na objektivnih in preglednih merilih.

  Poziva, da se natančno določijo vsi zneski, ki bodo dodeljeni posameznim ČDO, ne samo znesek za Grenlandijo. Opozarja, da je vseh 13 ČDO upravičenih do ozemeljskega financiranja.

  Predlaga, da se okvirni znesek, dodeljen posameznim ČDO, izrazi v odstotkih, saj tako v sklepu o pridružitvi ne bo vnaprej določen dokončni proračun ČDO.

  Pri predlagani prerazporeditvi je upošteval naslednje objektivne elemente: število prebivalcev, višino bruto domačega proizvoda (BDP), merjenega s pariteto kupne moči, če je na voljo, geografsko odročnost ČDO (kot je predvideno v členu 9 sklepa), nizko razvojno stopnjo ČDO (k sklepu se doda novi člen 9a), velikost ozemlja ter podnebne in okoljske razmere.

  4. Podrobni specifični cilji in ustrezajoči kazalniki

  Poročevalec želi, da se specifični cilji pridružitve iz člena 3 bolje opredelijo, da bo lahko Komisija oblikovala ustrezne kazalnike po postopku iz člena 86 (delegirani akt).

  Zato je poročevalec izbral 4 specifične cilje, ob upoštevanju posebnega položaja Grenlandije:

  1)  podpora ČDO pri reševanju glavnih izzivov, s katerimi se soočajo, vključno z izobraževanjem na Grenlandiji;

  2)  povečanje odpornosti ČDO z zmanjšanjem njihove gospodarske in okoljske ranljivosti;

  3)  izboljšanje konkurenčnosti ČDO;

  4)  spodbujanje sodelovanja ČDO z drugimi partnerji.

  5. Učinkovita udeležba ČDO v programih Unije

  Člena 72 in 83 določata, da so ČDO upravičeni do dodatnega financiranja na podlagi sodelovanja v programih Unije.

  Da bi bila ta udeležba učinkovita, poročevalec ocenjuje, da bi morala Komisija po potrebi predvideti posebne ukrepe za sodelovanje ČDO v programih Unije in jim olajšati dostop prek posebnega portala, ki ga bo redno posodabljala.

  6. Upoštevanje ciljev na področju trajnostnega razvoja, spola in okolja

  Ker se ČDO ponašajo z bogato biotsko raznovrstnostjo, hkrati pa so zelo izpostavljeni podnebnim spremembam, bi jim morala EU pomagati pri zaščiti biotske raznovrstnosti in prilagajanju podnebnim spremembam.

  Zato bi bilo treba 30 % celotnega proračuna programa nameniti uresničevanju podnebnih ciljev in omeniti Pariški sporazum.

  V novem sklepu o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj bi bilo treba natančneje opredeliti tudi vprašanja spola in nediskriminacije ter uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

  Referenčni dokumenti

  COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  16.7.2018

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  DEVE

  10.9.2018

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  BUDG

  10.9.2018

  EMPL

  10.9.2018

  ENVI

  10.9.2018

  PECH

  10.9.2018

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  BUDG

  28.6.2018

  EMPL

  12.7.2018

  ENVI

  21.6.2018

  PECH

  11.7.2018

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Maurice Ponga

  10.8.2018

   

   

   

  Obravnava v odboru

  24.9.2018

  20.11.2018

   

   

  Datum sprejetja

  13.12.2018

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  17

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller, Željana Zovko

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Marina Albiol Guzmán, Frank Engel, Ádám Kósa

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Tilly Metz, Miguel Urbán Crespo

  Datum predložitve

  20.12.2018

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

  17

  +

  ALDE

  Mirja Vehkaperä

  ECR

  Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

  GUE/NGL

  Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo

  PPE

  Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller, Željana Zovko

  S&D

  Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

  VERTS/ALE

  Maria Heubuch, Tilly Metz

  1

  -

  ENF

  Jean-Luc Schaffhauser

  0

  0

   

   

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani

  Zadnja posodobitev: 22. januar 2019
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov