Postup : 2018/2002(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0481/2018

Předložené texty :

A8-0481/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0358

ZPRÁVA     
PDF 149kWORD 50k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu

(2018/2002(INL))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodajka: Sophia in 't Veld

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Zdanění penzijních produktů včetně celoevropského osobního penzijního produktu

(2018/2002(INL))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP), který předložila Komise (COM(2017)0343),

–  s ohledem na doporučení Komise k daňovému režimu pro osobní penzijními produkty, včetně celoevropského osobního penzijního produktu (C(2017)4393),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0481/2018),

A.  vzhledem k tomu, že vnitřní trh s osobními penzijními produkty je i nadále značně roztříštěný, zejména pokud jde o daňové úlevy;

B.  vzhledem k tomu, že ze studie o proveditelnosti evropského rámce pro osobní penzijní pojištění vypracované v červnu 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) vyplývá, že pro využívání PEPP mají klíčový význam daňové pobídky;

C.  vzhledem k tomu, že členské státy mají výlučné pravomoci v oblasti přímého zdanění;

D.  vzhledem k tomu, že na vnitřním trhu se musí se všemi poskytovateli a produkty zacházet rovnocenně, bez ohledu na státní příslušnost či členský stát původu;

1.  vyzývá Radu, aby s cílem zvýšit využívání PEPP vypracovala návrhy týkající se pobídek pro účastníky PEPP;

2.  navrhuje zvážit následující přístupy:

  –  analyzovat stávající daňové pobídky pro osobní penzijní produkty a posoudit jejich náklady, účelnost a redistribuční účinky a v případě potřeby se zabývat neefektivností a regresivními účinky;

  –  poskytnout PEPP stejnou daňovou úlevu, jaká se vztahuje na vnitrostátní osobní penzijní produkty, a to i v případech, kdy rysy PEPP neodpovídají v plné míře všem vnitrostátním kritériím;

  –  poskytnout PEPP zvláštní daňovou úlevu, harmonizovanou na úrovni Unie, která bude stanovena ve vícestranné dohodě o daních mezi členskými státy;

3.  zdůrazňuje, že daně jsou v pravomoci členských států a jakékoli rozhodnutí o udělení zvláštní daňové úlevy PEPP přísluší tedy členským státům;

4.  připomíná, že členské státy mají příležitost účastnit se posílené spolupráce;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a Radě.


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

3.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

18

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 30. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí