Διαδικασία : 2018/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0481/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0481/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0358

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 158kWORD 55k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

(2018/2002(INΙ))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld

PR_INΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος

(2018/2002(INΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) (COM(2017)0343),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (C(2017)4393),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0481/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων παραμένει σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη, ιδίως όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού πλαισίου («Study on the feasibility of a European Personal Pension Framework» - FISMA/2015/146(02)/D), του Ιουνίου 2017, προκύπτει ότι τα φορολογικά κίνητρα είναι καίριας σημασίας για την υιοθέτηση του PEPP·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της άμεσης φορολογίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εσωτερική αγορά, όλοι οι πάροχοι και όλα τα προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το κράτος μέλος προέλευσης·

1.  καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει προτάσεις σχετικά με κίνητρα για τους αποταμιευτές PEPP, με στόχο να αυξηθεί η υιοθέτηση του PEPP·

2.  προτείνει να εξεταστούν οι ακόλουθες προσεγγίσεις:

  –  ανάλυση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα και εκτίμηση του κόστους, της αποδοτικότητας και των αναδιανεμητικών αποτελεσμάτων τους και, κατά περίπτωση, αντιμετώπιση των ανεπαρκειών και των αρνητικών αποτελεσμάτων τους·

  –  χορήγηση της ίδιας φοροαπαλλαγής στο PEPP με αυτή που παρέχεται στα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά του PEPP δεν αντιστοιχούν πλήρως σε όλα τα εθνικά κριτήρια·

  –  χορήγηση ειδικής φοροαπαλλαγής στο PEPP, εναρμονισμένη σε επίπεδο Ένωσης, η οποία θα οριστεί στο πλαίσιο πολυμερούς φορολογικής συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών·

3.  τονίζει ότι η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι οιαδήποτε απόφαση για τη χορήγηση ειδικής φοροαπαλλαγής στο PEPP είναι, συνεπώς, αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους·

4.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

18

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Δημήτριος Παπαδημούλης, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Γεώργιος Κύρτσος, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου