Menetlus : 2018/2002(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0481/2018

Esitatud tekstid :

A8-0481/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0358

RAPORT     
PDF 140kWORD 48k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamise kohta maksustamisel

(2018/2002(INI))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Sophia in 't Veld

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamise kohta maksustamisel

(2018/2002(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta (COM(2017)0343),

–  võttes arvesse komisjoni soovitust, mis käsitleb personaalsete pensionitoodete, sealhulgas üleeuroopalise personaalse pensionitoote käsitamist maksustamisel (C(2017)4393),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0481/2018),

A.  arvestades, et personaalsete pensionitoodete siseturg on endiselt väga killustunud, eriti mis puudutab maksusoodustusi;

B.  arvestades, et 2017. aasta juuni teostatavusuuringust Euroopa personaalsete pensionide raamistiku kohta (FISMA/2015/146(02)/D) nähtub, et maksualased stiimulid on üleeuroopalise personaalse pensionitoote (PEPP) kasutuselevõtmiseks üliolulised;

C.  arvestades, et liikmesriikidel on ainupädevus otsese maksustamise valdkonnas;

D.  arvestades, et siseturul tuleb kõiki pakkujaid ja tooteid kohelda võrdselt, sõltumata nende rahvusest või päritoluliikmesriigist;

1.  palub nõukogul töötada välja ettepanekud PEPP-säästjatele pakutavate stiimulite kohta eesmärgiga suurendada PEPPi kasutuselevõttu;

2.  soovitab kaaluda järgmisi meetodeid:

  –  analüüsida personaalsete pensionitoodete olemasolevaid maksustiimuleid ning hinnata nende kulusid, tõhusust ja ümberjaotatavat mõju ning vajaduse korral tegeleda ebatõhususe ja regressiivse mõjuga;

  –  kehtestada üleeuroopalisele personaalsele pensionitootele sama maksusoodustus kui riiklikule personaalsele pensionitootele, isegi juhtudel, kui PEPPi omadused ei vasta täielikult kõigile riiklikele kriteeriumitele;

  –  kehtestada üleeuroopalisele personaalsele pensionitootele liidu tasandil ühtlustatud eraldi maksusoodustus, mis sätestatakse liikmesriikide vahelise mitmepoolse maksukokkuleppega;

3.  rõhutab, et maksustamine kuulub liikmesriikide pädevusse ja et iga otsus anda PEPPile konkreetset maksusoodustust jääb seetõttu iga liikmesriigi kanda;

4.  tuletab meelde, et liikmesriikidel on võimalus osaleda tõhustatud koostöös;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

3.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

18

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 30. jaanuar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika