MIETINTÖ yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta

  20.12.2018 - (2018/2002(INI))

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  Esittelijä: Sophia in 't Veld

  Menettely : 2018/2002(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0481/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0481/2018
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta

  (2018/2002(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) (COM(2017)0343),

  –  ottaa huomioon komission suosituksen yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta (C(2017)4393),

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

  –  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0481/2018),

  A.  ottaa huomioon, että yksilöllisten eläketuotteiden sisämarkkinat ovat edelleen erittäin hajanaiset, erityisesti verohelpotusten osalta;

  B.  toteaa, että kesäkuussa 2017 julkaistu eurooppalaisia yksilöllisiä eläkepuitteita koskeva toteutettavuustutkimus (FISMA/2015/146(02)/D) osoittaa, että verokannustimet ovat keskeisiä PEPP-tuotteiden käyttöönoton kannalta;

  C.  toteaa, että jäsenvaltioilla on yksinomainen toimivalta välittömän verotuksen alalla;

  D.  toteaa, että sisämarkkinoilla kaikkia tarjoajia ja tuotteita on kohdeltava yhdenvertaisesti riippumatta kansalaisuudesta tai kotijäsenvaltiosta;

  1.  kehottaa neuvostoa laatimaan ehdotuksia PEPP-säästäjille tarjottavista kannustimista, jotta PEPP-tuotteiden käyttöä saadaan lisättyä;

  2.  ehdottaa seuraavien lähestymistapojen harkitsemista:

    –  nykyisten yksilöllisille eläketuotteille tarjottujen verokannustimien analysointi ja niiden kustannusten, tehokkuuden ja uudelleenjakovaikutusten arviointi sekä tarvittaessa tehottomuuteen ja regressiivisiin vaikutuksiin puuttuminen;

    –  saman verohelpotuksen myöntäminen PEPP-tuotteille kuin myönnetään kansallisille yksilöllisille eläketuotteille, jopa niissä tapauksissa, joissa PEPP-ominaisuudet eivät täysin täytä kaikkia kansallisia kriteereitä;

    –  unionin tasolla yhdenmukaistetun erityisen verohelpotuksen myöntäminen PEPP‑tuotteille siten, että tämä vahvistetaan jäsenvaltioiden kesken tehtävässä monenvälisessä verosopimuksessa;

  3.  korostaa, että verot kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja että mahdolliset päätökset erityisen verohelpotuksen myöntämisestä PEPP-tuotteille kuuluvat siksi edelleen jäsenvaltioille;

  4.  muistuttaa, että jäsenvaltioilla on tilaisuus osallistua tehostettuun yhteistyöhön;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  3.9.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  30

  18

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  30

  +

  ALDE

  Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

  PPE

  Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

  S&D

  Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

  18

  -

  ALDE

  Caroline Nagtegaal

  ECR

  Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

  EFDD

  Bernard Monot, Marco Valli

  ENF

  Gerolf Annemans, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

  PPE

  Esther de Lange

  VERTS/ALE

  Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

  1

  0

  S&D

  Paul Tang

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  Päivitetty viimeksi: 30. tammikuuta 2019
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö