Eljárás : 2018/2002(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0481/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0481/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0358

JELENTÉS     
PDF 149kWORD 46k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

a nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatásáról

(2018/2002(INL))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sophia in 't Veld

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai egyéni nyugdíjtermék adóztatásáról

(2018/2002(INL))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a páneurópai magánnyugdíjtermékről (PEPP) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2017)0343),

–  tekintettel a magánnyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóügyi kezeléséről szóló bizottsági ajánlásra (C(2017)4393),

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0481/2018),

A.  mivel a magánnyugdíjtermékek piaca továbbra is erősen széttöredezett, különösen az adókedvezmények tekintetében;

B.  mivel az európai magánnyugdíj-keretrendszer megvalósíthatóságáról szóló, 2017. júniusi tanulmány (FISMA/2015/146(02)/D) szerint az adókedvezmények jelentik a PEPP elterjedésének kulcsát;

C.  mivel a közvetlen adóztatás a tagállamok kizárólagos hatásköre;

D.  mivel a belső piacon minden szolgáltatót és terméket egyenlően kell kezelni, tekintet nélkül az állampolgárságra vagy a származás tagállamára;

1.  felszólítja a Tanácsot, hogy a páneurópai magánnyugdíjtermék (PEPP) elterjedésének ösztönzése céljából dolgozzon ki javaslatokat a PEPP tekintetében igénybe vehető ösztönzőkre vonatkozóan;

2.  javasolja az alábbiak fontolóra vételét:

  –  a magánnyugdíjtermékek vonatkozásában létező adókedvezmények, költségeik, hatékonyságuk és újraelosztó hatásuk elemzése, valamint adott esetben a nem hatékony pontok és a regresszív hatások kezelése;

  –  a nemzeti magánnyugdíjtermékek számára biztosított adókedvezménnyel megegyező adókedvezmény biztosítása a PEPP után is, akkor is, ha a PEPP jellemzői nem felelnek meg maradéktalanul a nemzeti kritériumoknak;

  –  a tagállamok közötti többoldalú adómegállapodásban rögzített, uniós szinten összehangolt külön adókedvezmény biztosítása a PEPP után;

3.  hangsúlyozza, hogy az adók tagállami hatáskörbe tartoznak, ezért a PEPP után biztosított külön adókedvezményről szóló minden döntés tagállami hatáskörben marad;

4.  emlékeztet, hogy a tagállamoknak lehetőségük van megerősített együttműködés keretében együttműködni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak.


INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

3.9.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

18

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat