Procedura : 2018/2002(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0481/2018

Teksty złożone :

A8-0481/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0358

SPRAWOZDANIE     
PDF 155kWORD 49k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

(2018/2002(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJECIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego

(2018/2002(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (COM(2017)0343),

–  uwzględniając zalecenie Komisji w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (C(2017)4393),

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0481/2018),

A.  mając na uwadze, że wewnętrzny rynek indywidualnych produktów emerytalnych wciąż jest bardzo rozdrobniony, szczególnie jeśli chodzi o ulgi podatkowe;

B.  mając na uwadze, że w studium wykonalności dotyczącym europejskich ram emerytur indywidualnych z czerwca 2017 r. (FISMA/2015/146(02)/D) dowiedziono, że zachęty podatkowe mają kluczowe znaczenie przy wprowadzaniu OIPE;

C.  mając na uwadze, że państwa członkowskie posiadają wyłączne kompetencje w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego;

D.  mając na uwadze, że na rynku wewnętrznym wszystkich dostawców i wszystkie produkty należy traktować jednakowo, bez względu na obywatelstwo lub państwo członkowskie pochodzenia;

1.  wzywa Radę, aby z myślą o wzroście popularności OIPE przygotowała propozycje zachęt dla osób oszczędzających w ramach OIPE;

2.  sugeruje rozważenie następujących propozycji:

  –  wykonanie analizy obowiązujących zachęt podatkowych do indywidualnych produktów emerytalnych i ocena ich kosztu, skuteczności i efektów redystrybucyjnych oraz, w stosownych przypadkach, reagowanie na niewydolność i skutki regresywne;

  –  objęcie OIPE takimi samymi ulgami podatkowymi jak ulgi stosowane w przypadku krajowych indywidualnych produktów emerytalnych, nawet jeżeli charakterystyka OIPE nie w pełni odpowiada wszystkim kryteriom krajowym;

  –  objęcie OIPE szczególną ulgą podatkową ujednoliconą na szczeblu Unii, która zostanie określona przez państwa członkowskie w wielostronnej umowie podatkowej;

3.  podkreśla, że podatki należą do kompetencji państw członkowskich i w związku z tym wszelkie decyzje o objęciu OIPE specjalnymi ulgami podatkowymi pozostają w gestii poszczególnych państw członkowskich;

4.  przypomina, że państwa członkowskie mogą wziąć udział w pogłębionej współpracy;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.


INFORMACJE O PRZYJECIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

3.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

18

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności