Procedură : 2018/2002(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0481/2018

Texte depuse :

A8-0481/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0358

RAPORT     
PDF 148kWORD 49k
20.12.2018
PE 618.076v02-00 A8-0481/2018

referitor la tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale

(2018/2002(INI))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare pentru aviz: Sophia in 't Veld

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la tratamentul fiscal al produselor de pensii, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale

(2018/2002(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) (COM(2017)0343),

–  având în vedere recomandarea Comisiei cu privire la tratamentul fiscal al produselor de pensii personale, inclusiv al produsului paneuropean de pensii personale (C(2017)4393),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0481/2018),

A.  întrucât piața internă a produselor de pensie privată rămâne puternic fragmentată, în special în ceea ce privește scutirile fiscale;

B.  întrucât studiul privind fezabilitatea unui cadru european de pensii personale din iunie 2017 (FISMA/2015/146(02)/D), demonstrează că stimulentele fiscale sunt esențiale pentru introducerea PEPP;

C.  întrucât statele membre au o competență exclusivă în domeniul impozitării directe;

D.  întrucât, pe piața internă, toți furnizorii și produsele trebuie să fie tratați în mod echitabil, indiferent de naționalitate sau de statul membru de origine,

1.  invită Consiliul, pentru a impulsiona recurgerea la un PEPP, să elaboreze propuneri privind stimulentele pentru deponenții în PEPP;

2.  sugerează să fie avute în vedere următoarele abordări:

  –  analizarea stimulentelor fiscale existente pentru produsele de pensii personale și evaluarea costurilor, a eficacității și a efectelor lor de redistribuire și, după caz, soluționarea problemelor legate de ineficiență și de efectele regresive;

  –  garantarea acelorași scutiri fiscale pentru PEPP ca cele acordate produselor naționale de pensii personale, chiar și atunci când caracteristicile PEPP nu corespund pe deplin tuturor criteriilor naționale;

  –  acordarea unor scutiri fiscale specifice PEPP, armonizate la nivelul Uniunii, care să fie stabilite în cadrul unui acord fiscal multilateral între statele membre;

3.  subliniază că fiscalitatea este o competență a statelor membre și că orice decizie de acordare a unor scutiri fiscale specifice pentru PEPP aparține, prin urmare, fiecărui stat membru;

4.  reamintește că statele membre au posibilitatea de a participa la cooperarea consolidată;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta rezoluție.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

3.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

18

1

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 30 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate