POROČILO o davčni obravnavi pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom

20.12.2018 - (2018/2002(INI))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalka: Sophia in 't Veld

Postopek : 2018/2002(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0481/2018
Predložena besedila :
A8-0481/2018
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o davčni obravnavi pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom

(2018/2002(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (COM(2017)0343),

–  ob upoštevanju priporočila Komisije o davčni obravnavi produktov osebnega pokojninskega zavarovanja, vključno z vseevropskim produktom osebnega pokojninskega zavarovanja (C(2017)4393),

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0481/2019),

A.  ker je notranji trg za osebne pokojninske produkte, zlasti v zvezi z davčnimi olajšavami, še vedno zelo razdrobljen;

B.  ker je študija o izvedljivosti evropskega okvira za osebna pokojninska zavarovanja, ki je bila objavljena junija 2017 (FISMA/2015/146(02)/D), pokazala, da so davčne spodbude ključnega pomena pri uveljavljanju vseevropskega osebnega pokojninskega produkta;

C.  ker imajo države članice na področju neposrednega obdavčenja izključno pristojnost;

D.  ker je treba vse ponudnike in produkte na notranjem trgu obravnavati enako, ne glede na državljanstvo ali državo članico izvora;

1.  poziva Svet, naj pripravi predloge o spodbudah za varčevalce vseevropskega osebnega pokojninskega produkta, da bi povečali njegovo uporabo;

2.  predlaga, naj se pretehtajo naslednji pristopi:

  –  preučitev obstoječih davčnih spodbud za osebne pokojninske produkte in ocena njihovih stroškov, učinkovitosti in prerazdelitvenih učinkov ter po potrebi obravnava neučinkovitosti in regresivnih učinkov;

  –  priznanje enake davčne olajšave za vseevropski osebni pokojninski produkt, kot se prizna za nacionalne osebne pokojninske produkte, tudi če nekatere značilnosti vseevropskega osebnega pokojninskega produkta ne ustrezajo v celoti vsem nacionalnim merilom;

  –  priznanje posebne davčne olajšave za vseevropski osebni pokojninski produkt, ki bi bila usklajena na ravni Unije in določena v večstranskem davčnem sporazumu med državami članicami;

3.  poudarja, da je obdavčevanje v pristojnosti držav članic in je zato za vsako odločitev o priznanju posebne davčne olajšave za vseevropski osebni pokojninski produkt odgovorna posamezna država članica;

4.  opozarja, da imajo države članice možnost udeležbe v okrepljenem sodelovanju;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

3.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

30

18

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 30. januar 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov