Betänkande - A8-0481/2018Betänkande
A8-0481/2018

BETÄNKANDE om skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten

20.12.2018 - (2018/2002(INI))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Sophia in 't Veld

Förfarande : 2018/2002(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0481/2018
Ingivna texter :
A8-0481/2018
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten

(2018/2002(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk privat pensionsprodukt (PEPP) (COM(2017)0343),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation om den skattemässiga behandlingen av privata pensionsprodukter, inbegripet den europeiska privata pensionsprodukten (C(2017)4393),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0481/2018), och av följande skäl:

A.  Den inre marknaden för privata pensionsprodukter är fortfarande mycket fragmenterad, särskilt när det gäller möjligheter till skattelättnader.

B.  Studien om potentialen för ett EU-regelverk för privat pensionssparande från juni 2017 (FISMA/2015/146(02)/D) visar att skatteincitament är avgörande för att PEPP ska nå framgång.

C.  Medlemsstaterna har exklusiv behörighet när det gäller beskattning.

D.  På den inre marknaden måste alla leverantörer och produkter behandlas lika, oavsett nationalitet eller ursprungsstat.

1.  Europaparlamentet uppmanar rådet, i syfte att förstärka lanseringen av PEPP, att utarbeta förslag till incitament för PEPP-sparare.

2.  Europaparlamentet föreslår att följande strategier övervägs:

  –  Analysera existerande skatteincitament för privata pensionsprodukter och utvärdera deras kostnader, effektivitet och fördelningspolitiska effekter samt ta upp bristande effektivitet och regressiva effekter i förekommande fall.

  –  Bevilja PEPP samma skattelättnad som nationella privata pensionsprodukter, även när PEPP:s särdrag inte helt motsvarar alla nationella kriterier.

  –  Garantera PEPP en särskild skattelättnad, harmoniserad på unionsnivå, som ska fastställas genom multilaterala skatteavtal mellan medlemsstaterna.

3.  Europaparlamentet betonar att beskattning är medlemsstaternas behörighet, och därför måste alla beslut att bevilja särskilda skattelättnader i samband med PEPP ligga kvar hos varje medlemsstat.

4.  Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna har möjlighet att delta i fördjupat samarbete.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

3.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

18

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Pervenche Berès, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Amjad Bashir, Christophe Hansen, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Csaba Sógor, Helga Stevens, Sabine Verheyen, Kristina Winberg

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

PPE

Herbert Dorfmann, Christophe Hansen, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Dietmar Köster, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Alex Mayer, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Jakob von Weizsäcker

18

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Bernd Lucke, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Marco Zanni

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

PPE

Esther de Lange

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Jean Lambert, Michel Reimon

1

0

S&D

Paul Tang

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 30 januari 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy