Postupak : 2018/0229(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0482/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0482/2018

Rasprave :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Objašnjenja glasovanja
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 2313kWORD 371k
20.12.2018
PE 628.640v02-00 A8-0482/2019

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Odbor za proračune

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelji: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 55. Poslovnika)

Izvjestitelji za mišljenje (*):

Seán Kelly, Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Wim van de Camp, Odbor za promet i turizam

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0439),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 173. i treći stavak članka 175. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0257/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune i Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku te mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za promet i turizam, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0482/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(3)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o uspostavi programa InvestEU

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 173. i članak 175. stavak treći,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(4),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(5),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(-1)  Europski fond za strateška ulaganja pokazao se vrijednim alatom za mobilizaciju privatnih ulaganja putem uporabe jamstva EU-a i vlastitih sredstava Grupacije EIB.

(1)  Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu u Uniji 2016. bile su oko 20 % niže od stopa ulaganja prije globalne financijske krize, tj. iznosile su 1,8 % BDP-a EU-a u odnosu na 2,2 % 2009. Stoga, iako se udio ulaganja u BDP-u zamjetno oporavio, još je ispod razine koja se može očekivati u razdoblju snažnog oporavka i nije dovoljan da nadoknadi godine nedovoljne razine ulaganja. Štoviše, u kontekstu tehnoloških promjena i globalne konkurentnosti postojeće razine i predviđanja javnih i privatnih ulaganja ne mogu zadovoljiti potrebe Unije za strukturnim ulaganjima za održivi dugoročni rast, među ostalim u inovacije, vještine, infrastrukturu, mala i srednja poduzeća („MSP”), niti omogućiti suočavanje s ključnim društvenim izazovima, kao što su održivost ili starenje stanovništva. Stoga je potrebna kontinuirana potpora za uklanjanje tržišnih nedostataka i rješavanje problema neoptimalne razine ulaganja kako bi se smanjio nedostatak ulaganja u ciljne sektore i ostvarili ciljevi politika Unije.

(2)  U evaluacijama je istaknuto da je raznolikost financijskih instrumenata provedenih na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. uzrokovala određena preklapanja. Ta je raznolikost uzrokovala složenost posrednicima i krajnjim primateljima koji su se suočavali s različitim pravilima o prihvatljivosti i izvješćivanju. Nepostojanje usklađenih pravila otežalo je kombiniranje sredstava iz nekoliko fondova Unije, iako bi takvo kombiniranje koristilo projektima kojima su potrebne razne vrste financiranja. Stoga bi trebalo osnovati jedinstveni fond InvestEU kako bi se krajnjim primateljima pružila učinkovitija potpora integriranjem i pojednostavnjivanjem financijske ponude u okviru jedinstvenog sustava proračunskih jamstava, čime bi se poboljšao učinak intervencija Unije i istodobno smanjio trošak za proračun Unije.

(3)  Posljednjih godina Unija je donijela ambiciozne strategije za dovršetak jedinstvenog tržišta i poticanje održivog i uključivog rasta i zapošljavanja kao što su strategija Europa 2020., unija tržišta kapitala, strategija jedinstvenog digitalnog tržišta, Europska agenda za kulturu, paket „Čista energija za sve Europljane”, akcijski plan Unije za kružno gospodarstvo, strategija za mobilnost s niskom razinom emisije te ▌svemirska strategija za Europu i Europski stup socijalnih prava. U okviru fonda InvestEU trebalo bi iskoristiti i ojačati sinergije međusobno poticajnih strategija pružanjem potpore ulaganjima i pristupu financiranju.

(4)  Na razini Unije, europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika predstavlja okvir za određivanje prioriteta nacionalnih reformi i praćenje njihove provedbe. Države članice u suradnji s lokalnim i regionalnim nadležnim tijelima izrađuju vlastite nacionalne višegodišnje strategije ulaganja kojima se ti prioriteti reformi podupiru. Strategije bi trebale biti predstavljene zajedno s godišnjim nacionalnim programima reformi kako bi se okvirno definirali i koordinirali prioritetni projekti ulaganja kojima će se pružiti potpora u obliku nacionalnog financiranja ili financiranja Unije, ili oboje. Trebale bi poslužiti i za dosljedno korištenje sredstava EU-a i kako bi se povećala dodana vrijednost financijske potpore, posebno iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, europske funkcije stabilizacije ulaganja i fonda InvestEU, ovisno o slučaju.

(5)  Fond InvestEU trebao bi pridonijeti poboljšanju konkurentnosti i socioekonomskoj konvergenciji Unije, među ostalim u području inovacija▌, digitalizacije, učinkovite uporabe resursa u skladu s kružnim gospodarstvom, održivosti i uključivosti gospodarskog rasta i socijalne otpornosti Unije ▌te integracije Unijinih tržišta kapitala, uključujući rješenja kojima će se riješiti problem njihove rascjepkanosti te diversificirati izvori financiranja za poduzeća Unije. Time bi se gospodarstvo i financijski sustav Unije učinili otpornijima te bi se povećala sposobnost Unije da reagira na cikličke padove. U tu bi svrhu trebalo fondom InvestEU podupirati projekte koji su tehnički▌, ekonomski i socijalno održivi uspostavom okvira za uporabu dužničkih i vlasničkih instrumenata te instrumenata podjele rizika osiguranih jamstvom iz proračuna Unije i prema potrebi financijskim doprinosima partnera u provedbi. Trebao bi se temeljiti na potražnji te bi potpora u okviru fonda InvestEU trebala istovremeno biti usmjerena na ostvarivanje strateških, dugoročnih koristi u ključnim područjima politike Unije koja se inače ne bi financirala ili bi bila nedostatno financirana te time pridonijeti ostvarivanju ciljeva politika Unije.

(5a)  Komisija i partneri u provedbi trebaju zajamčiti da se programom InvestEU iskorištavaju sve komplementarnosti i sinergije u pogledu financiranja bespovratnim sredstvima i druga djelovanja u okviru područja politika za koje pruža potporu, u skladu s ciljevima drugih programa Unije, kao što su Obzor Europa, Instrument za povezivanje Europe, program Digitalna Europa, program jedinstvenog tržišta, europski svemirski program, Europski socijalni fond+, Kreativna Europa te program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE).

(5b)  Kulturni i kreativni sektori spadaju među otporne i brzo rastuće gospodarske sektore u Uniji koji od intelektualnog vlasništva i kreativnosti pojedinca stvaraju i gospodarsku i kulturnu vrijednost. Međutim, zbog nematerijalne prirode njihove imovine ograničen im je pristup privatnom financiranju, što je ključno za ulaganja, rast i konkurentnost na međunarodnoj razini. Namjenskim jamstvenim instrumentom uspostavljenim u okviru programa Kreativna Europa uspješno su ojačani financijski kapaciteti i konkurentnost poduzeća u kulturnim i kreativnim sektorima. Stoga bi se u okviru programa InvestEU trebao nastaviti olakšavati pristup financiranju za MSP-ove iz kulturnih i kreativnih sektora.

(6)  Fond InvestEU trebao bi biti potpora ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu, uključujući kulturno nasljeđe, u cilju poticanja održivog i uključivog rasta, ulaganja i zapošljavanja i tako pridonijeti poboljšanju blagostanja i ravnopravnijoj raspodjeli dohotka te većoj ekonomskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji u Uniji. Projekti financirani u okviru fonda InvestEU trebaju zadovoljiti socijalne i okolišne standarde Unije, kao što su poštovanje prava radnika i klimatski prihvatljiva potrošnja energije te upravljanje otpadom. Intervencije u okviru fonda InvestEU trebale bi nadopunjavati potporu Unije koja se pruža u obliku bespovratnih sredstava.

(7)  Unija je podržala ciljeve utvrđene u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i njegove ciljeve održivog razvoja te Pariški sporazum iz 2015., kao i Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030. Kako bi se ostvarili dogovoreni ciljevi, uključujući one koji su dio politika okoliša Unije, djelovanje u cilju održivog razvoja treba znatno povećati. Stoga bi načela održivog razvoja i sigurnosti trebala biti temelj uspostave fonda InvestEU te se ulaganja povezana s fosilnim gorivima ne bi trebala podupirati osim ako to nije opravdano time da ona doprinose ciljevima energetske unije.

(8)  Program InvestEU trebao bi pridonijeti izgradnji održivog sustava financiranja u Uniji kojim se podupire preusmjeravanje privatnog kapitala u socijalna i održiva ulaganja u skladu s ciljevima navedenima u Akcijskom planu Komisije o financiranju održivog rasta(6).

(8a)  U okviru poticanja dugoročnog financiranja i održivog rasta, trebale bi se poduprijeti strategije dugoročnih ulaganja osiguravajućih društava putem revizije uvjeta solventnosti u pogledu doprinosa namijenjenih financiranju projekata ulaganja osiguranih jamstvom EU-a u okviru programa InvestEU. Kako bi se uskladili poticaji osiguravatelja s ciljem Unije u pogledu dugoročnog održivog rasta i otklonila prepreka ulaganjima u okviru programa InvestEU, Komisija bi trebala uzeti u obzir tu reviziju kao dio revizije iz članka 77.f stavka 3. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7)1a.

(9)  Kako bi se uzela u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, program InvestEU pridonijet će uključivanju mjera u području klime i ostvarivanju ukupne ciljne vrijednosti od 25 % za rashode iz proračuna Unije namijenjene klimatskim ciljevima tijekom VFO-a za razdoblje 2021.–2027. te godišnjeg cilja od 30 % što je ranije moguće, a najkasnije do 2027. godine. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno najmanje 40 % cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU. Relevantno djelovanje utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa InvestEU te ponovno ocijeniti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(10)  Doprinos fonda InvestEU ostvarenju ciljne vrijednosti u području klime i sektorskih ciljnih vrijednosti uvrštenih u okvir klimatske i energetske politike do 2030. pratit će se s pomoću sustava EU-a za praćenje klimatske politike koji je Komisija izradila u suradnji s partnerima u provedbi i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja(8)] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva. Programom InvestEU također se treba pridonijeti provedbi drugih dimenzija ciljeva održivog razvoja (SDG).

(11)  Prema Izvješću o globalnim rizicima 2018. Svjetskog ekonomskog foruma, pola od deset najkritičnijih rizika koji prijete globalnom gospodarstvu tiču se okoliša. Ti rizici obuhvaćaju zagađenje zraka, tla, kopnenih voda i oceana, ekstremne vremenske uvjete, gubitke u biološkoj raznolikosti i neuspjehe u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima. Načela zaštite okoliša sastavni su dio Ugovora i mnogih politika Unije. Stoga bi se uključivanje okolišnih ciljeva trebalo poticati u operacijama povezanima s fondom InvestEU. Trebalo bi u pripremu i provedbu ulaganja integrirati zaštitu okoliša te povezano sprečavanje rizika i upravljanje njime. Osim toga, EU bi trebao pratiti svoje rashode koji se odnose na biološku raznolikost i kontrolu onečišćenja zraka kako bi ispunio obveze izvješćivanja na temelju Konvencije o biološkoj raznolikosti i Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća(9). Ulaganja namijenjena ostvarivanju ciljeva u pogledu okolišne održivosti trebala bi se stoga pratiti primjenom zajedničkih metodologija usklađenih s metodologijom koja je izrađena u okviru drugih programa Unije koji se odnose na upravljanje klimom, biološkom raznolikošću i onečišćenjem zraka kako bi se omogućilo ocjenjivanje pojedinačnog i kombiniranog učinka ulaganja na ključne sastavnice prirodnog kapitala, uključujući zrak, vodu, tlo i biološku raznolikost.

(12)  Projekti ulaganja koji primaju znatnu potporu Unije, posebno u području infrastrukture, trebali bi podlijegati provjeri održivosti u skladu sa smjernicama koje bi Komisija trebala izraditi u bliskoj suradnji s partnerima u provedbi u okviru programa InvestEU nakon provedbe otvorenog javnog savjetovanja i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva i usklađena sa smjernicama izrađenima za druge programe Unije. U skladu s načelom proporcionalnosti, te bi smjernice trebale sadržavati odgovarajuće odredbe kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, a projekti ispod određene veličine utvrđene u smjernicama trebali bi se isključiti iz provjere održivosti.

(13)  Niske stope ulaganja u infrastrukturu u Uniji tijekom financijske krize umanjile su kapacitete Unije za poticanje održivog rasta, konkurentnosti i konvergencije. Ulaganja u europsku infrastrukturu, osobito u pogledu međusobne povezanosti i energetske učinkovitosti i stvaranja jedinstvenog europskog prometnog prostora, ključna su za postizanje ciljeva održivosti Unije, uključujući obveze Unije u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja te energetske i klimatske ciljeve za 2030. Stoga bi potpora iz fonda InvestEU trebala biti usmjerena na ulaganja u promet, energetiku, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, mjere u području okoliša i klime te pomorsku i digitalnu infrastrukturu dajući potporu, primjerice, razvoju i širenju pametnih prometnih sustava. U okviru programa InvestEU prednost bi trebalo dati područjima koja su nedovoljno uložena i u kojima su potrebna dodatna ulaganja, uključujući održivu energetsku učinkovitost mobilnosti, te mjere kojima se doprinosi ostvarivanju dugoročnih klimatskih i energetskih ciljeva za razdoblje do 2030. godine. Kako bi se maksimalno povećao učinak i dodana vrijednost financijske potpore Unije, primjereno je promicati jednostavnije postupke ulaganja koji omogućuju vidljivost portfelja projekata i maksimalno povećavaju sinergije relevantnih programa Unije u području prometa, energetike i digitalizacije. Imajući u vidu prijetnje sigurnosti, u projektima ulaganja koji primaju potporu Unije trebalo bi uzeti u obzir načela zaštite građana na javnim mjestima. To bi trebala biti nadopuna nastojanjima u okviru drugih fondova Unije, kao što je Europski fond za regionalni razvoj kojim se pruža potpora sigurnosnim aspektima ulaganja u javna mjesta, promet, energetiku i drugu ključnu infrastrukturu.

(13a)  Program InvestEU prema potrebi bi trebao doprinijeti ciljevima [revidirane Direktive o obnovljivim izvorima energije] i [Uredbe o upravljanju] te promicati energetsku učinkovitost u okviru odluka o ulaganju. Njime bi se trebalo pridonijeti i dugoročnoj strategiji obnove zgrada koju su države članice dužne uspostaviti u okviru [Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada]. Programom bi se trebalo ojačati jedinstveno digitalno tržište i doprinijeti smanjenju digitalnog jaza uz istodobno povećanje pokrivenosti i povezanosti diljem Unije.

(13 b)  Jamčenje sigurnosti sudionika u cestovnom prometu velik je izazov u razvoju prometnog sektora, a poduzetim mjerama i ulaganjima samo u određenoj mjeri se pomaže u smanjenju smrtnih slučajeva ili teških ozljeda. Programom InvestEU trebalo bi pojačati napore za stvaranje i primjenu tehnologija koje pomažu u poboljšanju sigurnosti vozila i prometne infrastrukture.

(13 c)  Istinska multimodalnost prilika je za stvaranje učinkovite prometne mreže povoljne za okoliš koja koristi najveći mogući potencijal svih prijevoznih sredstava i među njima stvara sinergiju. Program InvestEU mogao bi postati važno sredstvo za potporu ulaganjima u multimodalna prometna čvorišta koja unatoč svojim gospodarskim potencijalima i poslovnim modelima sadrže brojne rizike za privatne ulagače.

(14)  Dok se razina ukupnih ulaganja u Uniji povećava, ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanje inovacije i dalje su nedovoljna. S obzirom na to da javno financiranje aktivnosti istraživanja i inovacija pokreće rast produktivnosti i ključ je poticanja privatnog istraživanja i aktivnosti u području inovacija, posljedično nedovoljna ulaganja u istraživanje i inovacije štete industrijskoj i gospodarskoj konkurentnosti Unije te kvaliteti života njezinih građana. Fond InvestEU trebao bi pružiti odgovarajuće financijske proizvode za različite faze inovacijskog ciklusa i širok raspon dionika, posebno kako bi se omogućio razvoj i primjena rješenja na komercijalnoj razini u Uniji i povećala konkurentnost tih rješenja na svjetskim tržištima te promicala izvrsnost Unije u održivim tehnologijama na globalnoj razini. Kako bi se riješilo pitanje potrebe za podupiranjem ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanja i inovacije, ključno je da program Obzor Europa, a posebno Europsko vijeće za inovacije, djeluje u sinergiji s financijskim proizvodima koji se dostupni u okviru programa InvestEU. Osim toga, inovativna mala i srednja te novoosnovana poduzeća suočavaju se s teškoćama u pristupu financijama, a posebno ona koja su usmjerena na nematerijalna sredstva, i stoga postoji potreba za time da EIC djeluje komplementarno s namjenskim financijskim proizvodima u okviru programa InvestEU kako bi se zajamčila kontinuirana potpora takvim MSP-ovima. U tom bi pogledu iskustvo stečeno u primjeni financijskih instrumenata dostupnih u okviru programa Obzor 2020., kao što je InnovFin, i kreditnih jamstava za MSP-ove u okviru programa COSME trebalo biti snažna osnova za pružanje ove ciljane potpore.

(14 a)  Turizam je važan sektor u gospodarstvu Unije, a programom InvestEU treba se pridonijeti jačanju dugoročne konkurentnosti sektora podupiranjem mjera usmjerenih na pomak prema održivom, inovativnom i digitalnom turizmu.

(15)  Hitno je potrebno uložiti znatan napor u ulaganja u digitalnu transformaciju i njezino poticanje te njezine koristi proširiti na sve građane i poduzeća u Uniji, u gradskim i ruralnim područjima. Čvrst politički okvir strategije jedinstvenog digitalnog tržišta sada bi trebao biti popraćen ulaganjima sličnih ambicija, uključujući u umjetnu inteligenciju u skladu s programom Digitalna Europa, posebno u pogledu etike, strojnog učenja, interneta stvari, biotehnologije i financijske tehnologije, kojima se može povećati učinkovitost mobilizacije kapitala za poduzetničke projekte.

(16)  Mala i srednja poduzeća ▌predstavljaju više od 99 % poduzeća u Uniji i njihova je gospodarska vrijednost značajna i ključna▌. Ona se, međutim, suočavaju s problemima u pristupu financiranju zbog toga što ih se smatra visokorizičnima ili zbog nedovoljnog kolaterala. Dodatni izazovi proizlaze iz potrebe MSP-ova i poduzeća socijalnog gospodarstva da ostanu konkurentni uz pomoć digitalizacije, internacionalizacije, izmjene logike kružnog gospodarstva inovacijskih aktivnosti te dodatnim osposobljavanjem svojih radnika. Nadalje, u odnosu na veća poduzeća, MSP-ovi imaju ograničeniji pristup izvorima financiranja: obično ne izdaju obveznice, imaju tek ograničen pristup burzama ili velikim institucionalnim ulagačima. Nedovoljan pristup kapitalu MSP-ova dodatno pogoršava i usporediva slabost sektora privatnog vlasničkog i poduzetničkog kapitala u Uniji. Problem u vezi s pristupom financiranju još je veći za MSP-ove čije su djelatnosti usmjerene na nematerijalnu imovinu. MSP-ovi u Uniji u velikoj mjeri ovise o bankama i financiranju zaduživanjem u obliku bankovnih prekoračenja, zajmova ili leasinga. Podrška MSP-ovima koji se susreću s tim izazovima pojednostavljenjem njihova pristupa financiranju i pružanjem diversificiranih izvora financiranja potrebna je za povećanje sposobnosti MSP-ova za financiranje vlastitog osnivanja, rasta, inovacija i održivog razvoja, jamčenje njihove konkurentnosti, suočavanje s gospodarskim krizama te jačanje otpornosti gospodarstva i financijskog sustava tijekom gospodarske krize ili šokova kako bi bili sposobni otvaranju radnih mjesta i stvaranju socijalne dobrobiti. Time se ujedno nadopunjuju inicijative koje su već uvedene u kontekstu unije tržišta kapitala. Programi poput COSME-a važni su za MSP-ove jer su olakšali pristup financijama u svim fazama njihovih životnih ciklusa, a to je nadopunio EFSU, za koji je postojala brza primjena za MSP-ove. Fond InvestEU trebao bi se stoga nadovezivati na te uspjehe, osigurati obrtni kapital i ulaganja tijekom cijelog životnog ciklusa poduzeća te omogućiti financiranje za transakcije leasinga i priliku za usmjeravanje na specifične, usmjerenije financijske proizvode.

(16a)  Poduzeća koja pružaju usluge od općeg interesa imaju bitnu i stratešku ulogu u ključnim sektorima s velikim mrežnim industrijama (energija, voda, otpad, okoliš, poštanske usluge, promet i telekomunikacije), zdravstvu, obrazovanju i socijalnim službama. Europska unija jamči, kroz pružanje potpore tim poduzećima, dobrobit svojih građana i demokratske izbore koji se, između ostalog, odnose na razinu kvalitete usluga.

(17)  Na temelju dokumenta za razmatranje o socijalnoj dimenziji Europe(10) i europskog stupa socijalnih prava(11) te okvira Unije za Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom, izgradnja uključivije i pravednije Unije ključni je prioritet Unije u borbi protiv nejednakosti i poticanju politika socijalne uključenosti u Europi. Nejednakost prilika posebno utječe na pristup obrazovanju, osposobljavanju, kulturi, zapošljavanju, zdravstvenoj skrbi i socijalnim uslugama. Ulaganje u socijalnu dimenziju gospodarstva, ljudske vještine i kapital te integracija ugroženih društvenih skupina može unaprijediti gospodarske mogućnosti, posebno ako se koordiniraju na razini Unije. Fond InvestEU trebao bi se upotrebljavati za potporu ulaganjima u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući ponovno osposobljavanje i dodatno osposobljavanje radnika, među ostalim u regijama koje ovise o ugljično intenzivnom gospodarstvu i pogođene su strukturnim prijelazom na gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika, povećanje zaposlenosti, posebno za nekvalificirane radnike i dugoročno nezaposlene osobe, poboljšanje stanja ravnopravnosti spolova, jednakih prilika, međugeneracijske solidarnosti, zdravstvenih i socijalnih usluga, socijalnog stanovanja, rješavanje problema beskućništva, poboljšanje digitalne uključivosti, razvoj zajednice, jačanje uloge i pripadnosti mladih u društvu te ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja. Program InvestEU trebao bi pridonijeti i poticanju europske kulture i kreativnosti. Radi stvaranja protuteže dubokim društvenim transformacijama koje će se dogoditi u Uniji i na tržištu rada u sljedećem desetljeću, potrebno je ulagati u ljudski kapital, socijalnu infrastrukturu, održivo i socijalno financiranje, mikrofinanciranje, financiranje socijalnog poduzetništva te nove poslovne modele socijalne ekonomije, uključujući ulaganja i javno ugovaranje s društvenim učinkom. Program InvestEU trebao bi ojačati ekosustav socijalnog tržišta u nastajanju povećanjem financiranja i pristupa financiranju za mikropoduzeća i socijalna poduzeća te institucije socijalne solidarnosti kako bi se pružila potpora onima kojima je najpotrebnija. U izvješću radne skupine na visokoj razini o ulaganju u socijalnu infrastrukturu u Europi(12) utvrđen je ukupni nedostatak ulaganja od najmanje 1,5 bilijuna EUR za razdoblje između 2018. i 2030. u socijalnu infrastrukturu i usluge, uključujući obrazovanje, osposobljavanje, zdravstvo i stanovanje, kojima je potrebna potpora i na razini Unije. Stoga bi se trebala iskoristiti zajednička snaga javnog, poslovnog i dobrotvornog kapitala te potpora alternativnih izvora financiranja, kao što su etički, socijalni i održivi akteri, kao i potpora zaklada za poticanje razvoja vrijednosnog lanca socijalnog tržišta i jačanje otpornosti Unije.

(18)  Fond InvestEU trebao bi se provoditi u okviru četiri sastavnica politika i odražavati ključne prioritete politike Unije za održivu infrastrukturu, istraživanja, inovacije i digitalizaciju, MSP-ovi te socijalna ulaganja i vještine.

(19)  Svaka od tih sastavnica politike trebala bi se sastojati od dva odjeljka: odjeljka „EU” i odjeljka „države članice”. Odjeljak „EU” trebao bi biti namijenjen uklanjanju tržišnih nedostataka ili rješavanju problema neoptimalne razine ulaganja diljem Unije ili u pojedinačnim državama članicama, uključujući one koji su povezani s ciljevima politike Unije na razini Unije. Odjeljak „države članice” treba biti usmjeren na tržišne nedostatke ili neoptimalne razine ulaganja u jednoj ili više država članica. Osim toga, državama članicama trebao bi biti omogućen doprinos odjeljku „države članice” u obliku jamstava ili gotovine. Odjeljak „EU” i odjeljak „države članice” trebali bi se, prema potrebi, međusobno nadopunjavati u cilju potpore operacijama financiranja ili operacijama ulaganja, među ostalim i kombiniranjem potpora iz oba odjeljka. Regionalna bi tijela trebala biti u mogućnosti prenijeti u fond InvestEU preko država članica udio sredstava u okviru njihova podijeljenog upravljanja, a koji će se namijeniti projektima u okviru programa InvestEU u istoj regiji. Djelovanje koje se podupire iz fonda InvestEU preko odjeljka „EU” ili odjeljka „države članice” ne bi trebalo duplicirati ili istiskivati privatno financiranje niti narušavati tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

(20)  Odjeljak „države članice” trebao bi biti posebno osmišljen tako da omogući upotrebu sredstava iz fondova pod podijeljenim upravljanjem za izdvajanje rezervacija za jamstvo koje izdaje Unija. Tom bi se mogućnošću povećala dodana vrijednost proračunskog jamstva Unije tako što bi se ono pružalo većem broju financijskih korisnika i projekata te diversifikacijom sredstava za postizanje ciljeva u okviru fondova pod podijeljenim upravljanjem, uz istodobno osiguravanje dosljednog upravljanja rizikom nepredviđenih obveza uporabom jamstva koje odobrava Komisija u okviru neizravnog upravljanja. Unija bi trebala jamčiti za operacije financiranja i operacije ulaganja predviđene sporazumima o jamstvu sklopljenima između Komisije i partnera u provedbi u okviru odjeljka „države članice”, fondovi pod podijeljenim upravljanjem trebali bi osigurati rezervacije za jamstvo prema stopi rezervacija koje Komisija u dogovoru s državom članicom odredi na temelju vrste operacija i očekivanih gubitaka koji iz nje proizlaze, a država članica i/ili provedbeni partneri ili privatni ulagači preuzeli bi odgovornost za gubitke koji premašuju očekivane gubitke izdavanjem uzajamnog jamstva u korist Unije. Takvi bi se aranžmani trebali sklapati u obliku jedinstvenog sporazuma o doprinosu sa svakom državom članicom koja dobrovoljno odabere tu opciju. Sporazum o doprinosu trebao bi obuhvaćati jedan ili više posebnih sporazuma o doprinosu koji se primjenjuje u dotičnoj državi članici. Na određivanje stope rezervacija na pojedinačnoj osnovi potrebno je primijeniti odstupanje od [članka 211. stavka 1.] Uredbe (EU, Euratom) br. XXXX(13) („Financijska uredba”). Takvim se aranžmanom osigurava i jedinstven skup pravila za proračunska jamstva koja se financiraju iz centralizirano upravljanih fondova ili fondova pod podijeljenim upravljanjem, što olakšava njihovo kombiniranje.

(21)  Fond InvestEU trebao bi biti otvoren za doprinose trećih zemalja koje su članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata, zemalja obuhvaćenih politikom susjedstva i drugih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima između Unije i tih zemalja. To bi trebalo omogućiti nastavak suradnje s relevantnim zemljama, ako je moguće, posebno u području istraživanja i inovacija te MSP-ova.

(22)  Ovom Uredbom utvrđuje se financijska omotnica za druge mjere programa InvestEU osim izdvajanja rezervacija za jamstvo EU-a koja predstavlja primarni referentni iznos u smislu [upućivanje treba na odgovarajući način ažurirati u skladu s novim međuinstitucijskim sporazumom: točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(14)], za Europski parlament i Vijeće tijekom godišnjeg proračunskog postupka.

(23)  Očekuje se da će jamstvo EU-a u iznosu od 40 817 500 000 EUR (u aktualnim cijenama) na razini Unije mobilizirati dodatna ulaganja u vrijednosti većoj od 698 194 079 000 EUR u cijeloj Uniji i trebalo bi se▌ rasporediti među sastavnicama politike.

(23a)  Države članice mogu doprinijeti odjeljku „države članice” u obliku jamstava ili u gotovini. Ne dovodeći u pitanje ovlasti Vijeća u provedbi Pakta o stabilnosti i rastu, jednokratni doprinosi država članica, doprinosi država članica u obliku jamstava ili gotovine u odjeljak „države članice” ili doprinosi država članica ili nacionalnih razvojnih banaka iz sektora opće države ili koje djeluju u ime države članice u platforme za ulaganja načelno se smatraju jednokratnim mjerama u smislu članka 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97(15)1a i članka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1467/97(16)1b.

(24)  Jamstvo EU-a na kojem se temelji fond InvestEU trebala bi neizravno provoditi Komisija uz pomoć partnera u provedbi tako da mu mogu pristupiti krajnji posrednici, prema potrebi, i krajnji primatelji. Odabir partnera u provedbi trebao bi biti transparentan i lišen bilo kakvog sukoba interesa. Komisija bi trebala sa svakim partnerom u provedbi sklopiti sporazum o jamstvu kojim se raspodjeljuje jamstveni kapacitet fonda InvestEU radi pružanja potpore operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje ispunjavaju ciljeve i kriterije prihvatljivosti fonda InvestEU. Upravljanjem rizikom jamstva ne bi se trebao ugroziti izravan pristup jamstvu partnera u provedbi. Nakon što se partnerima u provedbi odobri jamstvo u okviru odjeljka „EU”, oni bi trebali biti u potpunosti odgovorni za cijeli postupak ulaganja i dubinsku analizu operacija financiranja ili ulaganja. Fondom InvestEU trebali bi se podržati projekti koji obično imaju viši profil rizičnosti od projekata koji primaju potporu u okviru uobičajenih operacija partnera u provedbi i koji se ne bi mogle provesti tijekom razdoblja u kojem partneri u provedbi ne mogu upotrebljavati jamstvo EU-a, ili barem ne u istoj mjeri, bez potpore fonda InvestEU.

(24a)  Fond InvestEU trebao bi imati odgovarajuću upravljačku strukturu čija bi funkcija trebala biti proporcionalna njegovoj jedinstvenoj svrsi osiguravanja primjerene uporabe jamstva EU-a, u skladu s jamčenjem političke neovisnosti odluka o ulaganju i, gdje je to primjereno, načelom fonda InvestEU da se temelji na tržištu. Tu upravljačku strukturu trebali bi činiti Upravljački odbor, Savjetodavni odbor i potpuno neovisan Odbor za ulaganja. Komisija bi trebala ocijeniti usklađenost operacija ulaganja i operacija financiranja koje su dostavili partneri u provedbi s pravom i politikama Unije, a odluke o operacijama financiranja i operacijama ulaganja trebao bi u konačnici donijeti partner u provedbi. U ukupnom sastavu upravljačke strukture trebalo bi zajamčiti rodnu ravnotežu.

(25)  Trebalo bi uspostaviti Savjetodavni odbor koji se sastoji od predstavnika Komisije, Grupe Europske investicijske banke (EIB), partnera u provedbi i predstavnika država članica te po jednog stručnjaka za svaku od četiriju sastavnica politike koje je imenovao Europski gospodarski i socijalni odbor i stručnjaka kojeg je imenovao Odbor regija radi razmjene informacija i razmjena u pogledu uporabe financijskih proizvoda dostupnih u okviru fonda InvestEU te kako bi se raspravilo o razvoju potreba i novim proizvodima, uključujući tržišne nedostatke na određenim područjima.

(26)  Upravljački odbor trebao bi odrediti strateške smjernice fonda InvestEU i pravila potrebna za njegovo funkcioniranje te pravila primjenjiva na operacije u vezi s platformama za ulaganja. Upravljački odbor trebao bi se sastojati od šest članova: tri člana koje imenuje Komisija, jednog člana kojeg imenuje Europska investicijska banka, jednog člana kojeg imenuje Savjetodavni odbor među predstavnicima partnera u provedbi, koji ne bi smio biti predstavnik Grupe EIB-a, i jednog stručnjaka kojeg imenuje Europski parlament, koji ne bi smio tražiti ili primati upute institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, bilo koje vlade države članice ili bilo kojeg javnog ili privatnog tijela te bi trebao djelovati potpuno neovisno. Stručnjak svoje dužnosti treba obavljati nepristrano i u interesu fonda InvestEU. Detaljan zapisnik sa sastanaka Upravljačkog odbora objavljuje se čim ga Upravljački odbor odobri, a Europski parlament trebao bi odmah biti obaviješten o njegovoj objavi.

(27)  Prije nego što se projekt podnese Odboru za ulaganja, tajništvo koje djeluje u okviru Komisije i koje odgovara predsjedniku Odbora za ulaganju treba provjeriti da je dokumentacija koju su dostavili partneri u provedbi potpuna i pomoći Komisiji u ocjeni usklađenosti operacija ulaganja i financiranja s pravom i politikama Unije. Tajništvo treba pomagati i Upravljačkom odboru.

(28)  Odbor za ulaganja sastavljen od neovisnih stručnjaka trebao bi donijeti odluku o odobrenju potpore iz jamstva EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, pri čemu se osigurava pružanje vanjskog stručnog znanja u ocjenjivanju projekata s obzirom na ulaganja. Odbor za ulaganja trebao bi imati različite sastave kako bi se što bolje obuhvatila različita područja politike i sektori.

(29)  Pri odabiru partnera u provedbi za provedbu fonda InvestEU, Komisija bi trebala razmotriti njihovu sposobnost ispunjavanja ciljeva fonda InvestEU i osiguravanja doprinosa tom fondu kako bi se zajamčila odgovarajuća geografska pokrivenost i diversifikacija, privukli strani ulagači te osigurala dovoljna diversifikacija rizika i pružila nova rješenja za uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalnih razina ulaganja te osigurala ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija. S obzirom na svoju ulogu na temelju Ugovora, sposobnost da djeluje u svim državama članicama i postojeće iskustvo u okviru sadašnjih financijskih instrumenata i EFSU-a, Grupa EIB trebala bi i dalje biti privilegirani partner u provedbi za odjeljak „EU” u okviru fonda InvestEU. Osim Grupe EIB, nacionalne razvojne banke ili institucije trebale bi moći ponuditi niz dodatnih financijskih proizvoda s obzirom na to bi njihovo iskustvo i mogućnosti na regionalnoj razini mogli pridonijeti maksimalnom učinku javnih sredstava na cijelom području Unije i osigurati pravednu geografsku ravnotežu projekata te tako pridonijeti smanjenju regionalnih razlika. Pravilima o sudjelovanju nacionalnih razvojnih banaka ili institucija u programu InvestEU trebalo bi uzeti u obzir načelo proporcionalnosti u pogledu složenosti, veličine i rizika predmetnih partnera u provedbi kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti za manje ili mlađe razvojne banke ili institucije. Nadalje, trebalo bi biti moguće imati na raspolaganju druge međunarodne financijske institucije kao partnere u provedbi, posebno ako imaju komparativnu prednost u smislu specifičnog stručnog znanja i iskustva u određenim državama članicama. Trebalo bi također omogućiti da drugi subjekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Financijskom uredbom djeluju kao partneri u provedbi.

(29a)  U okviru platformi za ulaganja trebali bi se, po potrebi, udruživati suulagači, javna tijela, stručnjaci, obrazovne i istraživačke institucije te institucije koje se bave osposobljavanjem, relevantni socijalni partneri i predstavnici civilnog društva te svi drugi relevantni akteri na razini Unije te na nacionalnoj i regionalnoj razini.

(30)  Kako bi se osiguralo da su intervencije u okviru odjeljka „EU” fonda InvestEU usmjerene na uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalne razine ulaganja te istovremeno zadovoljavaju ciljeve najboljeg mogućeg geografskog dosega, jamstvo EU-a trebalo bi se dodjeljivati partnerima u provedbi koji samostalno ili zajedno s drugim partnerima u provedbi mogu obuhvatiti jednu ili više država članica. U ovom posljednjem slučaju ugovorna odgovornost partnera u provedbi i dalje je ograničena njihovim nacionalnim mandatima. U svrhu poticanja poboljšanja geografske diversifikacije mogu se uspostaviti namjenske regionalne platforme za ulaganje usmjerene na zainteresirane skupine država članica radi kombiniranja napora i stručnosti financijskih institucija ocijenjenih na temelju stupova s nacionalnim razvojnim bankama s ograničenim iskustvom u uporabi financijskih instrumenata. Takve strukture treba poticati, uključujući putem potpore dostupne u okviru savjetodavnog centra InvestEU. Najmanje 75 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „EU” trebalo bi dodijeliti Grupi EIB-a. Iznosi koji premašuju 75 % jamstva EU-a mogli bi se staviti na raspolaganje Grupi EIB -a u slučaju da nacionalne razvojne banke ili institucije ne mogu u cijelosti iskoristiti preostali udio jamstva. Isto tako, iznosi koji premašuju 25 % jamstva EU-a mogli bi se staviti na raspolaganje drugim partnerima u provedbi u slučaju da Grupa EIB-a ne može u cijelosti iskoristiti svoj udio jamstva. Nacionalne razvojne banke ili institucije mogle bi u potpunosti iskoristiti jamstvo EU-a i u slučaju da mu odluče pristupiti putem Grupe EIB-a ili Europskog investicijskog fonda.

(31)  Jamstvo EU-a u okviru odjeljka „države članice” trebalo bi se dodjeljivati svim partnerima u provedbi koji su prihvatljivi u skladu s [člankom 62. stavkom 1. točkom (c)] [Financijske uredbe], uključujući nacionalne ili regionalne razvojne banke ili institucije, EIB, Europski investicijski fond i druge multilateralne razvojne banke. Pri odabiru partnera u provedbi u okviru odjeljka „države članice”, Komisija bi trebala uzeti u obzir prijedloge svake države članice. U skladu s [člankom 154.] [Financijske uredbe], Komisija mora ocijeniti pravila i postupke partnera u provedbi kako bi utvrdila da jamče stupanj zaštite financijskih interesa Unije istovrijedan onome koji pruža Komisija.

(32)  O operacijama financiranja i operacijama ulaganja u konačnici bi trebao odlučiti partner u provedbi u vlastito ime, provoditi ih u skladu sa svojim internim pravilima i postupcima i prikazati u svojim financijskim izvještajima. Komisija bi stoga trebala isključivo uzeti u obzir financijske obveze koje proizlaze iz jamstva EU-a i objaviti najveći iznos jamstva, uključujući sve relevantne informacije o pruženom jamstvu.

(33)  Fond InvestEU trebao bi prema potrebi omogućiti nesmetano i učinkovito kombiniranje bespovratnih sredstava ili financijskih instrumenata, ili oboje, koji se financiraju iz proračuna Unije ili iz drugih fondova kao što je Fond za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) s tim jamstvom u situacijama u kojima je to potrebno radi pružanja što bolje potpore ulaganjima za uklanjanje određenih tržišnih nedostataka ili neoptimalne razine ulaganja.

(34)  Projekti koje dostavljaju partneri u provedbi radi dobivanja potpore u okviru programa InvestEU i koji obuhvaćaju kombiniranje s potporom iz drugih programa Unije trebali bi u cjelini biti usklađeni s ciljevima i kriterijima prihvatljivosti sadržanima u pravilima relevantnih programa Unije. O uporabi jamstva EU-a trebalo bi odlučivati u skladu s pravilima programa InvestEU.

(35)  Savjetodavni centar InvestEU trebao bi podupirati razvoj stabilnog portfelja projekata ulaganja u svakoj sastavnici politike. Komisija bi trebala potpisati sporazume s Grupom EIB-a i drugim partnerima u provedbi kako bi ih imenovala partnerima savjetodavnog centra. Komisija, Grupa EIB-a i drugi partneri u provedbi trebali bi blisko surađivati kako bi se zajamčila učinkovitost, sinergije i stvarna geografska pokrivenost potpore diljem Unije, uzimajući pritom u obzir stručno znanje i lokalne kapacitete lokalnih partnera u provedbi i postojeće strukture kao što je, primjerice, Europski savjetodavni centar za ulaganja. Osim toga, trebalo bi predvidjeti međusektorsku sastavnicu u okviru programa InvestEU kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka i horizontalna pomoć pri razvoju projekata u slučaju programa Unije kojima se centralizirano upravlja.

(36)  Kako bi se osigurala velika pokrivenost savjetodavnim uslugama u Uniji i uspješno iskoristilo lokalno znanje o fondu InvestEU, trebalo bi prema potrebi osigurati prisutnost savjetodavnog centra InvestEU na lokalnoj razini, nadopunjujući postojeće programe potpore i prisutnost lokalnih partnera, u cilju pružanja konkretne, proaktivne i prilagođene pomoći na terenu. Kako bi se olakšala savjetodavna potpora na lokalnoj razini i osigurali učinkovitost, sinergije i djelotvorna geografska pokrivenost potpore diljem Unije, savjetodavni centar InvestEU trebao bi surađivati s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama i upravljačkim tijelima europskih strukturnih i investicijskih fondova te koristiti i iskorištavati njihovu stručnost. U državama članicama u kojima razvojne banke ili institucije ne postoje savjetodavni centar InvestEU trebao bi prema potrebi i na zahtjev dotične države članice osigurati proaktivnu savjetodavnu potporu u vezi s osnivanjem takve banke ili institucije.

(36a)  Savjetodavni centar InvestEU treba pružati savjetodavnu potporu za male projekte i projekte za novoosnovana poduzeća, osobito kada novoosnovana poduzeća žele zaštititi svoja ulaganja u istraživanje i inovacije dobivanjem prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti.

(37)  U kontekstu fonda InvestEU, trebalo bi pružiti potporu razvoju projekata i izgradnji kapaciteta kako bi se razvili organizacijski kapaciteti i aktivnosti održavanja tržišta koji su potrebni za stvaranje kvalitetnih projekata. Nadalje, cilj je stvoriti uvjete za povećanje potencijalnog broja prihvatljivih primatelja u segmentima tržišta i lokalnim segmentima u nastajanju, posebno ako se zbog male vrijednosti pojedinačnih projekata znatno povećava transakcijski trošak na razini projekta, npr. u slučaju ekosustava socijalnog financiranja. Potpora izgradnji kapaciteta trebala bi stoga biti komplementarna i dodatna u odnosu na djelovanje u okviru drugih programa Unije kojima je obuhvaćeno određeno područje politike. Također treba nastojati poduprijeti izgradnju kapaciteta potencijalnih promotora projekata, osobito lokalnih organizacija i tijela pružatelja usluga.

(38)  Trebalo bi uspostaviti portal InvestEU kako bi se osigurala lako dostupna baza podataka o projektima prilagođena korisnicima kojom će se povećati vidljivost projekata ulaganja za koje se traže financijska sredstva, pri čemu bi dodatni naglasak trebalo staviti na pružanje mogućeg portfelja projekata ulaganja partnerima u provedbi, usklađenih s pravom i politikama Unije.

(39)  U skladu s točkama 22. i 23. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(17), program InvestEU treba evaluirati na temelju informacija prikupljenih u okviru posebnih zahtjeva za praćenje i pritom izbjegavati prekomjerno reguliranje i administrativno opterećenje, posebno za države članice. Ti zahtjevi mogu prema potrebi obuhvaćati mjerljive pokazatelje kao osnovu za evaluaciju učinaka programa InvestEU na terenu.

(40)  Trebalo bi primjenjivati čvrst okvir za praćenje utemeljen na pokazateljima ostvarenja, ishoda i učinka kako bi se pratio napredak prema ostvarenju ciljeva Unije. Kako bi se jamčila odgovornost prema europskim građanima, Komisija i Upravljački odbor trebali bi Europskom parlamentu i Vijeću podnositi godišnja izvješća o napretku, učinku i operacijama programa InvestEU.

(41)  Na ovu Uredbu primjenjuju se horizontalna financijska pravila koja su donijeli Europski parlament i Vijeće na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se posebice utvrđuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, javne nabave, nagrada i neizravnog izvršenja, te predviđaju kontrole u pogledu odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odnose se i na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama jer je poštovanje vladavine prava bitan preduvjet za dobro financijsko upravljanje i učinkovito financiranja sredstvima EU-a.

(42)  Uredba (EU, Euratom) br. [nova FU] primjenjuje se na program InvestEU. Njome se utvrđuju pravila o izvršenju proračuna Unije, uključujući pravila o proračunskim jamstvima.

(43)  U skladu s Financijskom uredbom, Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(18), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2988/95(19), Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96(20) i Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939(21), financijski interesi Unije trebaju se štititi razmjernim mjerama, među ostalim sprečavanjem, otkrivanjem, ispravljanjem i istragom nepravilnosti i prijevara, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, izricanjem administrativnih sankcija. Konkretno, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbom (Euratom, EZ) br. 2185/96 Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, kako bi se ustanovilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije. U skladu s Uredbom (EU) 2017/1939 Ured europskog javnog tužitelja („EPPO”) može provoditi istrage i kazneni progon za prijevare i druge nezakonite aktivnosti kojima se šteti financijskim interesima Unije, kako je predviđeno u Direktivi (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća(22). U skladu s Financijskom uredbom svaka osoba ili subjekt koji primaju sredstva Unije moraju u potpunosti surađivati u zaštiti financijskih interesa Unije, dodijeliti Komisiji, OLAF-u, EPPO-u i Europskom revizorskom sudu nužna prava i pristup te se pobrinuti da sve treće strane koje su uključene u izvršavanje sredstava Unije osiguraju jednakovrijedna prava.

(44)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene na temelju Sporazuma o EGP-u, kojim se predviđa provedba programâ na temelju odluke donesene u skladu s tim Sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu bi Uredbu trebalo uvesti posebnu odredbu kako bi se isključila poduzeća off-shore i poduzeća smještena u „nekooperativnim” zemljama te kako bi se dala potrebna prava i pristup odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu kako bi oni u potpunosti mogli izvršavati svoje ovlasti i zajamčiti pravo Unije da se pobrine za dobro financijsko upravljanje i zaštitu svojih financijskih interesa.

(45)  U skladu s [upućivanje treba na odgovarajući način ažurirati u skladu s novom odlukom o prekomorskim zemljama i područjima: članak 88. Odluke Vijeća 2013/755/EU] osobe i subjekti s boravištem odnosno poslovnim nastanom u prekomorskim zemljama i područjima ispunjavaju uvjete za financiranje, podložno pravilima i ciljevima Programa i mogućem režimu koji se primjenjuje na državu članicu s kojom su relevantna prekomorska zemlja ili područje povezani.

(46)  Kako bi se elementi ove Uredbe koji nisu ključni dopunili smjernicama o ulaganjima, koje bi Komisija trebala utvrditi u bliskoj suradnji s partnerima u provedbi nakon provedbe savjetovanja i s kojima bi operacije financiranja i operacije ulaganja trebale biti usklađene, olakšala brza i fleksibilna prilagodba pokazatelja uspješnosti i prilagodila stopa rezervacija, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izradom smjernica o ulaganjima za operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru različitih sastavnica politike, izmjenom Priloga III. ovoj Uredbi radi revizije ili dopune pokazatelja i prilagodbe stope rezervacija. U skladu s načelom proporcionalnosti, te smjernice za ulaganja trebale bi uključivati odgovarajuće odredbe za izbjegavanje nepotrebnog administrativnog opterećenja. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(47)  Programom InvestEU trebali bi se uklanjati tržišni nedostaci i neoptimalne razine ulaganja na razini Unije i/ili u određenim državama članicama te bi za nove ili složene tržišne nedostatke trebalo predvidjeti testiranje inovativnih financijskih proizvoda na tržištu Unije i sustava za njihovo širenje. Stoga je opravdano djelovanje na razini Unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom osniva se fond InvestEU kojim se pruža jamstvo EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje provode partneri u provedbi radi potpore unutarnjim politikama Unije.

Ovom se Uredbom uspostavlja i mehanizam za savjetodavnu potporu kako bi se pružila potpora razvoju održivih projekata za ulaganja i pristupu financiranju te omogućila s time povezana izgradnja kapaciteta („savjetodavni centar InvestEU”). Njome se uspostavlja i baza podataka koja omogućuje vidljivost projekata za koje promotori projekata prikupljaju financijska sredstva i u okviru koje se ulagačima pružaju informacije o mogućnostima ulaganja („portal InvestEU)”.

Njome se određuju ciljevi programa InvestEU, proračun i iznos jamstva EU-a za razdoblje 2021.–2027., oblici financiranja koje osigurava Unija i pravila za osiguravanje tog financiranja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(-1a)  „dodatnost” znači dodatnost kako je definirana u članku 7.a ove Uredbe i kako je navedena u članku 209. stavku 2. točki (b) Financijske uredbe;

(-1b)  „partner savjetodavnog centra” znači prihvatljivi partner s kojim Komisija potpisuje sporazum o provedbi usluge koju pruža savjetodavni centar InvestEU;

(1)  „operacije mješovitog financiranja” znači operacije financirane iz proračuna Unije u kojima se kombiniraju bespovratni oblici potpore ili povratna potpora ili i jedno i drugo iz proračuna Unije s povratnim oblicima potpore razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagača; za potrebe ove definicije programi Unije koji se financiraju iz izvora različitih od proračuna Unije, kao što je Fond za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS), mogu se izjednačiti s programima Unije koji se financiraju iz proračuna Unije;

(1a)  „sporazum o doprinosu” znači pravni instrument kojim Komisija i države članice razrađuju uvjete jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” utvrđenog u članku 9.;

(1b)  „Grupa EIB-a” znači Europska investicijska banka i njezina društva kćeri;

(2)  „jamstvo EU-a” znači opće jamstvo proračuna Unije u okviru kojega proračunska jamstva u skladu s [člankom 219. stavkom 1. [Financijske uredbe] proizvode učinke potpisivanjem pojedinačnih sporazuma o jamstvu s partnerima u provedbi;

(2a)  „financijski doprinos” znači doprinos partnera u provedbi u obliku vlastitog kapaciteta za preuzimanje rizika i/ili financijske potpore za operaciju obuhvaćenu ovom Uredbom;

(3)  „financijski proizvod” znači financijski mehanizam ili aranžman dogovoren između Komisije i partnera u provedbi, a prema čijim uvjetima partner u provedbi osigurava izravno ili posredno financiranje krajnjim primateljima u bilo kojem obliku iz članka 13.;

(4)  „operacije financiranja i/ili operacije ulaganja” znači operacije kojima se osiguravaju financijska sredstva krajnjim primateljima izravno ili neizravno u obliku financijskih proizvoda, koje provodi partner u provedbi u vlastito ime i koji ih osigurava u skladu s internim pravilima i prikazuje u vlastitim financijskim izvještajima;

(5)  „fondovi pod podijeljenim upravljanjem” znači fondovi u okviru kojih je predviđena mogućnost dodjele određenog iznosa na ime rezervacija za proračunsko jamstvo u odjeljku fonda InvestEU koji se odnosi na države članice, to jest Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond+ (ESF+), Kohezijski fond, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR);

(6)  „sporazum o jamstvu” znači pravni instrument u okviru kojega Komisija i partner u provedbi utvrđuju uvjete za predlaganje operacija financiranja ili operacija ulaganja kojima će se pružiti jamstvo EU-a, za pružanje proračunskog jamstva za te operacije te za njihovu provedbu u skladu s odredbama ove Uredbe;

(7)  „partner u provedbi” znači prihvatljivi partner, kao što je financijska institucija ili drugi posrednik, s kojim Komisija potpisuje sporazum o jamstvu ▌;

(8)  „savjetodavni centar InvestEU” znači tehnička pomoć definirana u članku 20.;

(9)  „portal InvestEU” znači baza podataka definirana u članku 21.;

(10)  „program InvestEU” znači fond InvestEU, savjetodavni centar InvestEU, portal InvestEU i operacije mješovitog financiranja zajedno;

(10a)  „smjernice o ulaganjima” znači skup kriterija utemeljen na načelima utvrđenima u ovoj Uredbi u pogledu općih ciljeva, kriterija prihvatljivosti i prihvatljivih instrumenata, koje Odbor za ulaganja upotrebljava za donošenje transparentnih i neovisnih odluka o uporabi jamstva EU-a;

(10b)  „platforma za ulaganja” znači subjekt posebne namjene, upravljani račun, ugovorno sufinanciranje ili aranžman za podjelu rizika ili aranžman uspostavljen na bilo koji drugi način putem kojeg subjekti usmjeravaju financijski doprinos s ciljem financiranja niza projekata ulaganja, a može obuhvaćati:

(a) nacionalne ili podnacionalne platforme, koje grupiraju nekoliko ulagačkih projekata na teritoriju određene države članice;

(b) multinacionalne ili multiregionalne platforme, koje grupiraju partnere iz nekoliko država članica ili trećih zemalja zainteresiranih za projekte na određenom zemljopisnom području;

(c) tematske platforme, koje grupiraju projekte ulaganja u određenom sektoru;

(11)  „mikrofinanciranje” znači mikrofinanciranje kako je definirano u Uredbi [[ESF+] broj];

(12)  „poduzeće srednje tržišne kapitalizacije” znači subjekt koji ima do 3 000 zaposlenika i koji nije MSP ni malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije;

(13)  „nacionalna razvojna banka ili institucija” (NRBI) znači pravni subjekt koji na profesionalnoj osnovi obavlja financijske djelatnosti i kojem su država članica ili subjekt države članice na središnjoj, regionalnoj ili lokalnoj razini povjerili provedbu aktivnosti razvoja ili promicanja razvoja;

(14)  „mala i srednja poduzeća (MSP-ovi)” znači mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu Preporuci Komisije 2003/361/EZ(23);

(15)  „malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije” znači subjekt koji ima do 499 zaposlenika i koji nije MSP;

(16)  „socijalno poduzeće” znači socijalno poduzeće kako je definirano u Uredbi [[EFS+] broj];

(16a)  „održivo financiranje” znači postupak uzimanja u obzir okolišnih i socijalnih aspekata pri donošenju odluka o ulaganju, što dovodi do povećanja ulaganja u dugoročne i održive aktivnosti;

(17)  „treća zemlja” znači zemlja koja nije članica Unije.

Članak 3.

Ciljevi programa InvestEU

1.  Opći je cilj programa InvestEU pružiti potporu ciljevima politika Unije s pomoću operacija financiranja i operacija ulaganja kojima se pridonosi:

(a)  konkurentnosti Unije, uključujući istraživanje, inovacije, i digitalizaciju;

(aa)  povećanju stope zaposlenosti u Uniji i povećanju visokokvalitetnih radnih mjesta u Uniji;

(b)  rastu gospodarstva Unije i njegovoj održivosti, čime se Uniji omogućuje ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i ciljeva iz Pariškog sporazuma o klimi;

(c)  socijalnoj inovativnosti, otpornosti i uključivosti u Uniji;

(ca)  promicanju znanstvenog i tehnološkog napretka, kulture, obrazovanja i osposobljavanja;

(cb)  gospodarskoj, teritorijalnoj i socijalnoj koheziji;

(d)  integraciji Unijinih tržišta kapitala i jačanju jedinstvenog tržišta, uključujući rješenja kojima se rješava problem rascjepkanosti Unijinih tržišta kapitala, diversificiraju izvori financiranja za poduzeća u Uniji i promiče održivo financiranje.

2.  Posebni su ciljevi programa InvestEU sljedeći:

(a)  potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja u održivu infrastrukturu u područjima iz članka 7. stavka 1. točke (a);

(b)  potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja u istraživanje, inovacije i digitalizaciju u svim sastavnicama politike, uključujući potporu za unapređenje inovativnih poduzeća i plasiranje tehnologija na tržište;

(c)  poboljšanje i pojednostavljenje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za inovativna novoosnovana poduzeća i MSP-ove, uključujući mikropoduzeća, i povećanje njihove globalne konkurentnosti, a u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

(d)  poboljšanje pristupa mikrofinanciranju i povećanje mogućnosti mikrofinanciranja za MSP-ove, socijalna poduzeća, kulturni i kreativni te obrazovni sektor, potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja povezanima sa socijalnim ulaganjima, kompetencijama i vještinama te razvoj i konsolidacija tržišta socijalnih ulaganja u područjima iz članka 7. stavka 1. točke (d).

Članak 4.

Proračun i iznos jamstva EU-a

1.  Jamstvo EU-a za potrebe odjeljka „EU” iz članka 8. stavka 1. točke (a) iznosi 40 817 500 000 EUR (u tekućim cijenama). Stopa rezervacija iznosi 40 %.

Za potrebe odjeljka „države članice” iz članka 8. stavka 1. točke (b) može se osigurati dodatni iznos jamstva EU-a, uz uvjet da države članice dodijele odgovarajuće iznose u skladu s [člankom 10. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj](24) i člankom [75. stavkom 1.] Uredba [[plan ZPP-a] broj](25).

Uz doprinose iz drugog podstavka države članice mogu doprinijeti odjeljku „države članice” u obliku jamstava ili gotovine.

Jamstvo EU-a iz prvog podstavka povećava se i doprinosima trećih zemalja iz članka 5., uz uvjet da su u cijelosti pokriveni rezervacijama u obliku gotovine u skladu s [člankom 218. stavkom 2.] [Financijske uredbe].

2.  ▌Raspodjela iznosa iz stavka 1. prvog podstavka ovog članka navedena je u Prilogu I. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 26. kako bi, prema potrebi, nadopunila ovu Uredbu izmjenom iznosa iz ▌Priloga I. do 15 % za svaku sastavnicu.

3.  Financijska omotnica za provedbu mjera predviđenih u poglavljima V. i VI. iznosi 525 000 000 EUR (u tekućim cijenama).

4.  Iznos naveden u stavku 3. može se upotrijebiti i za tehničku i administrativnu pomoć u provedbi programa InvestEU, primjerice aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave.

Članak 5.

Treće zemlje pridružene fondu InvestEU

Odjeljak „EU” fonda InvestEU iz članka 8. stavka 1. točke (a) i sve sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. mogu primati doprinose iz sljedećih trećih zemalja za sudjelovanje u određenim financijskim proizvodima iz [članka 218. stavka 2.] [Financijske uredbe]:

(a)  članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP), u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu o EGP-u;

(b)  zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati, u skladu s općim načelima i općim uvjetima njihova sudjelovanja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i njih;

(c)  zemlje na koje se odnosi europska politika susjedstva, u skladu s općim načelima i općim uvjetima sudjelovanja tih zemalja u programima Unije uspostavljenima u odgovarajućim okvirnim sporazumima i odlukama Vijeća za pridruživanje ili sličnim sporazumima te u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumima između Unije i tih zemalja;

(d)  treće zemlje, u skladu s uvjetima iz posebnih sporazuma o sudjelovanju određene treće zemlje u bilo kojem Unijinu programu ako se tim sporazumom:

i.  jamči pravedna ravnoteža u smislu doprinosa te treće zemlje i koristi koje ona ostvaruje sudjelovanjem u programima Unije;

ii.  utvrđuju uvjeti sudjelovanja u programima, uključujući obračun financijskih doprinosa pojedinačnim programima i administrativnih troškova tih programa. Ti doprinosi smatraju se namjenskim prihodima u skladu s člankom [21. stavkom 5.] [Financijske uredbe];

iii.  trećoj zemlji ne dodjeljuje ovlast za odlučivanje o programu;

iv.  jamči da Unija ima pravo osigurati dobro financijsko upravljanje i štititi svoje financijske interese.

Članak 6.

Provedba i oblici Unijina financiranja

1.  Jamstvo EU-a provodi se u okviru neizravnog upravljanja s tijelima iz [članka 62. stavka 1. točke (c) podtočaka od ii. do vii.] [Financijske uredbe]. Drugi oblici financiranja EU-a na temelju ove Uredbe provode se u okviru izravnog ili neizravnog upravljanja u skladu s [Financijskom uredbom], uključujući bespovratna sredstva koja se provode u skladu s njezinom [glavom VIII.].

2.  Operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene jamstvom EU-a koje su dio operacije mješovitog financiranja kojom se potpora na temelju ove Uredbe kombinira s potporom koja se pruža u okviru jednog ili više drugih programa Unije ili Fonda za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS):

(a)   usklađene su s ciljevima politika i ispunjavaju kriterije prihvatljivosti navedene u pravilima o programu Unije na temelju kojih se odlučuje o potpori;

(b)  u skladu su s odredbama ove Uredbe.

2.a  Operacije mješovitog financiranja u kojima se kombiniraju potpore u skladu s ovom Uredbom moraju biti koliko je to moguće bez prepreka.

3.  Operacije mješovitog financiranja, uključujući financijske instrumente koji se u cijelosti financiraju u okviru drugih programa Unije ili Fonda za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama bez uporabe jamstva EU-a na temelju ove Uredbe, u skladu su s ciljevima politika i kriterijima prihvatljivosti navedenima u pravilima o programu Unije na temelju kojih se potpora dodjeljuje.

4.  U skladu s člankom 6. stavkom 2., o bespovratnim oblicima potpore i/ili financijskim instrumentima iz proračuna Unije koji su dio operacije mješovitog financiranja iz stavaka 2. i 3. odlučuje se na temelju pravila o relevantnom programu Unije, a provode se okviru operacije mješovitog financiranja u skladu s ovom Uredbom i [glavom X.] [Financijske uredbe].

  Izvješćivanje se primjenjuje i na elemente koji se odnose na usklađenost s ciljevima politika i kriterijima prihvatljivosti navedenima u pravilima o programu Unije na temelju kojih se odlučuje o potpori te na usklađenost s ovom Uredbom.

POGLAVLJE II.

Fond InvestEU

Članak 7.

Sastavnice politika

1.  Fond InvestEU djeluje u okviru sljedeće četiri sastavnice politika u okviru kojih će se uklanjati tržišni nedostaci i/ili rješavati problem neoptimalne razine ulaganja u području primjene svake od njih:

(a)  sastavnica politika koja se odnosi na održivu infrastrukturu: uključuje održiva ulaganja u području prometa, uključujući multimodalni promet, sigurnosti na cestama, renoviranje i održavanje željezničke i cestovne infrastrukture, turizma, energetike, a osobito povećanog razvoja obnovljive energije, energetske učinkovitost u skladu s energetskim okvirima do 2030. i 2050., projekata renoviranja zgrada usmjerenih na uštedu energije i integraciju zgrada u povezani energetski, skladišni, digitalni i prijevozni sustav, poboljšavanja razina međusobne povezanosti, digitalne povezivosti i pristupa mreži, uključujući u ruralnim područjima, opskrbe i prerade sirovina, svemira, oceana, kopnenih voda, izbjegavanja otpada te kružnog gospodarstva, prirodne i druge okolišne infrastrukture, opreme, mobilne imovine i uvođenja inovativnih tehnologija koje pridonose Unijinim ciljevima okolišne i/ili socijalne održivosti i ispunjavaju Unijinih standarda okolišne ili socijalne održivosti;

(b)  sastavnica politika koja se odnosi na istraživanje, inovacije i digitalizaciju: uključuje aktivnosti istraživanja, razvoja proizvoda i inovacija, prijenos tehnologija i istraživačkih rezultata na tržište, potporu čimbenicima kojima se potiče razvoj tržišta i suradnja između poduzeća, demonstraciju i uvođenje inovativnih rješenja te potporu širenju poslovanja inovativnih poduzeća, uključujući novoosnovana poduzeća i MSP-ove, te digitalizaciju Unijine industrije, na temelju stečenih iskustava, posebno u vezi s instrumentom InnovFin;

(c)  sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove: pojednostavljen pristup financiranju i mogućnosti financiranja za novoosnovana poduzeća i MSP-ove, uključujući inovativna novoosnovana poduzeća i MSP-ove, a u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, posebno u cilju poboljšanja globalne konkurentnosti, inovacija, digitalizacije i održivosti;

(d)  sastavnica politika koja se odnosi na socijalna ulaganja i vještine: uključuje etično i održivo financiranje, mikrofinanciranje, radničko dioničarstvo, financiranje socijalnih poduzeća i socijalno gospodarstvo te mjere za promicanje rodne ravnopravnosti i aktivnog sudjelovanja žena i ranjivih skupina; vještine, obrazovanje, osposobljavanje i povezane usluge; socijalnu infrastrukturu (uključujući socijalno i studentsko stanovanje); socijalne inovacije; zdravstvenu i dugotrajnu skrb; uključivost i pristupačnost; kulturne aktivnosti sa socijalnim ciljem; kulturne i kreativne sektore, između ostalog s međukulturnim dijalogom i kohezijskim ciljevima. integraciju ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja.

2.  Ako operacija financiranja ili operacija ulaganja predložena Odboru za ulaganja iz članka 19. potpada pod više sastavnica politika, ona se pripisuje sastavnici kojoj pripada njezin glavni cilj ili glavni cilj većine njezinih potprojekata, osim ako je u smjernicama o ulaganju određeno drukčije.

3.  Operacije financiranja i operacije ulaganja u svim ▌sastavnicama politika iz ▌stavka 1., prema potrebi, podliježu provjeri klimatske, okolišne i socijalne održivosti u cilju smanjenja štetnih utjecaja i povećanja koristi za klimu, okoliš i socijalnu dimenziju. Stoga će promotori koji traže financiranje dostaviti odgovarajuće informacije na temelju smjernica koje će Komisija izraditi u obliku delegiranog akta uzimajući pritom u obzir kriterije utvrđene u Uredbi (EU) br. .../... o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (COM(2018)353) za utvrđivanje je li gospodarska aktivnost okolišno održiva . Projekti ispod određene veličine utvrđene u smjernicama prema potrebi se mogu isključiti iz provjere.

  Na temelju Komisijinih smjernica omogućuje se sljedeće:

a)  kada je riječ o prilagodbi, jamčenje otpornosti na moguće štetne utjecaje klimatskih promjena na temelju ocjenjivanja izloženosti klimatskim promjenama i rizicima, uključujući relevantne mjere prilagodbe, a kada je riječ o ublažavanju, uključivanje cijene emisija stakleničkih plinova i pozitivnih učinaka mjera za ublažavanje klimatskih promjena u analizu troškova i koristi te jamčenje pridržavanja ciljeva i normi EU-a u vezi s okolišem;

b)  uzimanje u obzir ukupnog utjecaja projekta u smislu glavnih sastavnica prirodnog kapitala povezanih sa zrakom, vodom, zemljištem i bioraznolikošću;

ba)  procjena učinka na zapošljavanje i stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta;

c)   procjena utjecaja na socijalnu uključenost pojedinih područja ili dijelova stanovništva.

4.  Partneri u provedbi dostavljaju informacije potrebne da se omogući praćenje ulaganja kojima se pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša na temelju smjernica koje će izraditi Komisija i po potrebi ocjenjuju usklađenost operacija s Uredbom (EU) .../... [o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja].

4.a  U okviru sastavnica politike koja se odnosi na MSP-ove također se nudi potpora korisnicima kojima je prethodno pružena potpora u obliku različitih instrumenta za davanje jamstava EU-a koji su spojeni u okviru fonda InvestEU, a prije svega se misli na instrument za davanje jamstva kulturnim i kreativnim sektorima iz programa Kreativna Europa.

5.  Partneri u provedbi nastoje da:

(a)   barem 65 % ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture znatno pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša u skladu s Pariškim sporazumom;

(b)  u području prometa najmanje 10 % ulaganja u sastavnici politika za održivu infrastrukturu koristi se za ispunjavanje cilja EU-a da se do 2050. ukinu nesreće u cestovnom prometu sa smrtnim i teškim posljedicama i za obnovu željezničkih i cestovnih mostova i tunela radi njihove sigurnosti;

(c)  barem 35% ulaganja u okviru sastavnice politike za istraživanja, inovacije i digitalizaciju pridonosi ciljevima programa Obzor Europa;

(d)  znatnim udjelom jamstva koje se nudi MSP-ovima i malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije u okviru sastavnice politike za MSP-ove podupiru se inovativni MSP-ovi.

Komisija zajedno s partnerima u provedbi osigurava da se dio proračunskog jamstva koji se koristi za sastavnicu za održiva ulaganja distribuira u cilju postizanja ravnoteže između mjera u različitim područjima.

6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kojima se utvrđuju smjernice o ulaganjima u svakoj sastavnici politika.

6.a  Kada Komisija pruži informacije o tumačenju smjernica o ulaganjima dužna je te informacije staviti na raspolaganje partnerima u provedbi, Odboru za ulaganja i savjetodavnom centru InvestEU-a.

Članak 7.a

Dodatnost

Za potrebe ove Uredbe „dodatnost” znači potpora fonda InvestEU operacijama kojima se rješavaju određeni tržišni nedostaci ili neoptimalne razine ulaganja na razini Unije ili na razini države članice i koje se ne bi mogle provesti tijekom razdoblja u kojem se može upotrebljavati jamstvo EU-a ili barem ne u istoj mjeri, putem partnera u provedbi bez potpore fonda InvestEU.

Članak 8.

Odjeljci

1.  Sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. sastoje se od dva odjeljka koji su usmjereni na uklanjanje ▌tržišnih nedostataka ili rješavanje problema neoptimalne razine ulaganja, i to:

(a)  odjeljak „EU” usmjeren je na sljedeće situacije:

i.  tržišne nedostatke ili neoptimalne razine ulaganja koji su povezani s prioritetima politika Unije ▌;

ii.  određene tržišne nedostatke ili neoptimalne razine ulaganja u cijeloj Uniji i/ili na razini države članice; ili

iii.  nove ili složene tržišne nedostatke ili neoptimalne razine ulaganja u cilju razvoja novih financijskih rješenja i tržišnih struktura;

(b)  odjeljak „države članice” usmjeren je na specifične tržišne nedostatke ili neoptimalne razine ulaganja u jednoj ili više država članica u cilju ostvarivanja ciljeva sudjelujućih fondova pod podijeljenim upravljanjem.

2.  Odjeljci iz stavka 1., prema potrebi, međusobno se nadopunjavaju u cilju potpore operacijama financiranja ili operacijama ulaganja, među ostalim i kombiniranjem potpore iz oba odjeljka.

Članak 9.

Posebne odredbe koje se primjenjuju na odjeljak „države članice”

1.  Iznosi koje dodjeljuje država članica u skladu s člankom [10. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] ili člankom [75. stavkom 1.] Uredbe [[plan ZPP-a] broj] upotrebljavaju se kao rezervacije za dio jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” kojim su obuhvaćene operacije financiranja i operacije ulaganja u dotičnoj državi članici.

1.a  Države članice također mogu doprinijeti odjeljku „države članice” u obliku jamstava ili u gotovini. Ti doprinosi mogu se aktivirati samo za isplate u vezi s mogućom aktivacijom jamstva nakon financiranja iz prvog podstavka članka 4. stavka 1.

2.  Utvrđivanje tog dijela jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” ovisi o sklapanju sporazuma o doprinosu između države članice i Komisije.

Dvije ili više država članica mogu s Komisijom sklopiti sporazum o zajedničkom doprinosu.

Odstupajući od [članka 211. stavka 1.] [Financijske uredbe], stopa rezervacija za jamstvo EU-a u odjeljku „države članice” iznosi 40 % i može se prilagoditi naviše ili naniže u svakom sporazumu o doprinosu kako bi se uzeli u obzir rizici povezani s financijskim proizvodima koje se namjerava upotrijebiti.

3.  Sporazum o doprinosu sadržava barem sljedeće elemente:

a)  ukupni iznos dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice”, njegovu stopu rezervacija, iznos doprinosa iz fondova pod podijeljenim upravljanjem, fazu uspostave izdvajanja rezervacija u skladu s godišnjim financijskim planom te iznos nepredviđene obveze koji iz toga proizlazi i koji će se pokriti uzajamnim jamstvom koje pruža dotična država članica i/ili partneri u provedbi ili privatni ulagači;

b)  strategiju koja uključuje financijske proizvode i njihovu minimalnu financijsku polugu, geografsku pokrivenost, razdoblje ulaganja te, prema potrebi, kategorije krajnjih primatelja i prihvatljivih posrednika;

c)  ▌partnera ili partnere u provedbi odabrane u dogovoru s državom članicom;

d)  mogući doprinos iz fondova pod podijeljenim upravljanjem za platforme za ulaganja i savjetodavni centar InvestEU;

e)  obvezu godišnjeg izvješćivanja države članice, uključujući izvješćivanje u skladu s pokazateljima iz sporazuma o doprinosu;

f)  rezervacije za naknadu dijela jamstva EU-a iz odjeljka „države članice”;

g)  moguće kombiniranje sa sredstvima iz odjeljka „EU”, uključujući slojevitu strukturu kojom se postiže bolje pokriće rizika u skladu s člankom 8. stavkom 2.

Mogu se upotrebljavati doprinosi iz fondova pod podijeljenim upravljanjem, o čemu odlučuju države članice u dogovoru s partnerima u provedbi, kako bi se zajamčile sve obroke strukturiranih financijskih instrumenata.

4.  Komisija sporazume o doprinosu izvršava u okviru sporazuma o jamstvu koje potpisuje s partnerima u provedbi u skladu s člankom 14.

Ako se u roku od devet mjeseci od potpisivanja sporazuma o doprinosu ne sklopi sporazum o jamstvu ili za iznos iz sporazuma o doprinosu nije u cijelosti preuzeta obveza u okviru jednog ili više sporazuma o jamstvu, sporazum o doprinosu u prvom se slučaju otkazuje, a u drugom se slučaju na odgovarajući način izmjenjuje te se neiskorišteni iznos rezervacija ponovo koristi u skladu s [člankom 10. stavkom 5.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] i člankom [75. stavkom 5.] Uredbe [[plan ZPP-a] broj].

Ako sporazum o jamstvu nije propisno izvršen u roku iz članka [10. stavka 6.)] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] ili članka [75. stavka 6.] Uredbe [[plan ZPP-a] broj], sporazum o doprinosu izmjenjuje se i neiskorišteni dio rezervacija ponovno se koristi u skladu s [člankom 10. stavkom 6.)] [[Uredba o zajedničkim odredbama ] broj] i člankom [75. stavkom 6.] Uredbe [[plan ZPP-a]] broj].

5.  Na izdvajanje rezervacija za dio jamstva EU-a u odjeljku „države članice” utvrđen sporazumom o doprinosu primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)  nakon faze uspostave iz stavka 3. točke (a) ovog članka svi godišnji viškovi rezervacija izračunani usporedbom iznosa rezervacija propisanog na temelju stope rezervacija i stvarnih rezervacija ponovno se koriste u skladu s [člankom 10. stavkom 6. [[Uredbe o zajedničkim odredbama] i člankom [75. stavkom 6.] [[plan ZPP-a] broj];

(b)  odstupajući od [članka 213. stavka 4.] [Financijske uredbe], nakon faze uspostave iz stavka 3. točke (a) ovog članka rezervacije ne podliježu godišnjoj nadopuni tijekom raspoloživosti tog dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice”;

(c)  Komisija bez odgode obavješćuje državu članicu ako zbog aktiviranja tog dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice” razina rezervacija za taj dio jamstva EU-a padne ispod 20 % početnih rezervacija;

(d)   ▌

POGLAVLJE III.

Jamstvo EU-a

Članak 10.

Jamstvo EU-a

1.  Jamstvo EU-a u okviru fonda InvestEU daje se partnerima u provedbi u skladu s [člankom 219. stavkom 1.] [Financijske uredbe] te se njime upravlja u skladu s [glavom X.] [Financijske uredbe]. Jamstvo EU-a neopozivo je, bezuvjetno i osigurava se na prvi zahtjev prihvatljivom partneru za operacije financiranja i ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom i određivanje njegove cijene isključivo je povezano s karakteristikama i profilom rizika temeljnih operacija, uzimajući u obzir prirodu temeljnih operacija i ispunjavanje željenih ciljeva politike, uključujući, ako je to propisno opravdano, po potrebi mogućnost primjene posebnih povoljnijih uvjeta i poticaja, osobito:

(a) u situacijama u kojima bi stresni uvjeti financijskog tržišta spriječili ostvarenje održivog projekta;

(b) kako bi se prema potrebi olakšalo osnivanje platformi za ulaganja ili financiranje projekata u sektorima ili područjima koja se suočavaju sa znatnim poteškoćama na tržištu i/ili su u neoptimalnoj situaciji kada je riječ o ulaganjima;

Osim toga, u okviru jamstva EU-a utvrđuje se:

(a) pouzdan mehanizam za njegovu brzu primjenu;

(b) trajanje usklađeno s konačnim dospijećem posljednjeg potraživanja od krajnjih korisnika;

(c) odgovarajuće praćenje portfelja rizika i jamstva;

(d) pouzdan mehanizam za procjenu očekivanih novčanih tokova u slučaju da se koristi;

(e) odgovarajuću dokumentaciju u pogledu odluka upravljanja rizikom;

(f) odgovarajuću fleksibilnost u pogledu načina iskorištavanja jamstva, omogućujući partnerima u provedbi izravnu korist od jamstva kada/ako je to potrebno, osobito ako ne postoji dodatni program jamstva;

(g) ispunjavanje svih dodatnih zahtjeva relevantnog regulatornog nadzornog tijela, ako postoje, da bi se smatralo učinkovitim načinom za potpuno smanjenje rizika.

1.a  Jamstva EU-a u okviru odjeljka „EU” dodjeljuju se partnerima u provedbi. Najmanje 75 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „EU” dodjeljuje se Grupi EIB-a. Iznosi koji premašuju 75 % jamstva EU-a mogu se učiniti dostupnima Grupi EIB -a u slučaju da nacionalne razvojne banke ili institucije ne mogu potpuno iskoristiti preostali udio jamstva. Jednako tako, iznosi koji premašuju 25 % jamstva EU-a mogu se učiniti dostupnima drugim partnerima u provedbi u slučaju da Grupa EIB-a ne može potpuno iskoristiti preostali udio jamstva. Nacionalne razvojne banke ili institucije mogu u potpunosti iskoristiti jamstvo EU-a i u slučaju da mu odluče pristupiti putem Grupe EIB-a ili Europskog investicijskog fonda.

2.  Potpora u okviru jamstva EU-a može se dodijeliti za operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom za razdoblje ulaganja koje završava 31. prosinca 2027. Ugovori između partnera u provedbi i krajnjeg primatelja ili financijskog posrednika ili drugog subjekta iz članka 13. stavka 1. potpisuju se do 31. prosinca 2028.

Članak 11.

Prihvatljive operacije financiranja i operacije ulaganja

1.  U okviru fonda InvestEU podupiru se samo operacije javnog i privatnog financiranja i operacije ulaganja koje:

(a)  ispunjavaju uvjete iz [članka 209. stavka 2. točaka od (a) do (e)] [Financijske uredbe] i zahtjev dodatnosti iz ▌članka 7.a ove Uredbe i, ako je to primjereno, zahtjev maksimiziranja privatnih ulaganja u skladu s [člankom 209. stavkom 2. točkom (e)] [Financijske uredbe];

(b)  pridonose ciljevima politika Unije te ih nadopunjavaju i usklađene su s njima i obuhvaćene su opsegom područja prihvatljivih za operacije financiranja i operacije ulaganja unutar odgovarajuće sastavnice politika u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi; i

(c)  usklađene su sa smjernicama o ulaganjima.

2.  Iz fonda InvestEU mogu se osim projekata smještenih u Uniji podupirati i sljedeći projekti i operacije u obliku operacija financiranja i operacija ulaganja:

(a)  ▌projekti između subjekata koji su nalaze ili imaju poslovni nastan u jednoj ili više država članica i kojima su obuhvaćene jedna ili više trećih zemalja, uključujući zemlje pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidate, zemlje koje su obuhvaćene područjem primjene europske politike susjedstva, Europskog gospodarskog prostora ili Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, ili prekomorska zemlja ili područje iz Priloga II. UFEU-u ili pridružena treća zemlja, neovisno o tome postoji li partner u tim trećim zemljama ili prekomorskim zemljama ili područjima;

(b)  operacije financiranja i operacije ulaganja u zemljama iz članka 5. kojima se doprinosi određenom financijskom proizvodu.

3.  Iz fonda InvestEU mogu se podupirati operacije financiranja i operacije ulaganja kojima se osigurava financiranje za primatelje koji su pravni subjekti s poslovnim nastanom u nekoj od sljedećih zemalja:

(a)  državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području koje je s njome povezano;

(b)  trećoj zemlji ili području pridruženima programu InvestEU u skladu s člankom 5.;

(c)  trećoj zemlji iz stavka 2. točke (a), ako je primjenjivo;

(d)  drugim zemljama ako je to potrebno za financiranje projekta u zemlji ili području iz točaka od (a) do (c).

Članak 12.

Odabir partnera u provedbi

1.  Komisija u skladu s [člankom 154.] [Financijske uredbe] među prihvatljivim partnerima odabire partnere u provedbi ili skupinu njih, kako je navedeno u drugom podstavku ovog stavka.

Za odjeljak „EU” prihvatljivi partneri su oni koji su iskazali interes i koji mogu pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja u jednoj ili više država članica ili regija. Osim toga, partneri u provedbi mogu formirati skupinu te zajedno pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja u jednoj ili više država članica ili regija. Partneri u provedbi, čija je ugovorna odgovornost ograničena njihovim nacionalnim mandatima, mogu riješiti tržišne nedostatke ili neoptimalne situacije za ulaganja i uporabom lokalno prilagođenih, usporedivih instrumenata.

Na temelju stupnja zrelosti projekta, skupina partnera u provedbi može se osnovati u bilo kojem trenutku, i to s različitim konfiguracijama kako bi se učinkovito ispunili tržišni zahtjevi.

Kada je riječ o odjeljku „države članice”, dotična država članica može za partnere u provedbi predložiti jednog ili više prihvatljivih partnera među onima koji su iskazali interes u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (c).

Ako dotična država članica ne predloži partnera u provedbi, Komisija postupa u skladu s drugim podstavkom ovog stavka te odabire među partnerima u provedbi one koji mogu pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja u predmetnom geografskom području.

2.  Pri odabiru partnera u provedbi Komisija osigurava da portfelj financijskih proizvoda u okviru fonda InvestEU:

(a)  obuhvaća što više ciljeva utvrđenih u članku 3.;

(b)  maksimalno povećava učinak jamstva EU-a s pomoću vlastitih sredstava koje osigurava partner u provedbi;

(c)  maksimizira privatna ulaganja, ako je to primjereno;

(d)  osigurava geografsku diversifikaciju i omogućuje financiranje manjih projekata;

(e)  osigurava dostatnu diversifikaciju rizika;

(f)  promiče inovativna financijska rješenja i rješenja za rizike kako bi se uklonili tržišni nedostaci i riješio problem neoptimalne razine ulaganja;

(fa)  ostvaruje dostatnost.

3.  Pri odabiru partnera u provedbi Komisija uzima u obzir i sljedeće:

(a)  mogući trošak i naknadu za proračun Unije;

(b)  kapacitete partnera u provedbi da temeljito primijeni zahtjeve iz [članka 155. stavka 2. i članka 155. stavka 3.] [Financijske uredbe] u pogledu izbjegavanja plaćanja poreza, poreznih prijevara, utaje poreza, pranja novca, financiranja terorizma i nekooperativnih jurisdikcija.

(ba)  kapacitet partnera u provedbi za evaluaciju operacija financiranja i ulaganja u skladu s međunarodno priznatim standardima o socijalnom rejtingu, s posebnom pozornošću na socijalni učinak i učinak na okoliš;

(bb)  kapacitet partnera u provedbi za javno iznošenje dokaza te učinkovito osiguranje transparentnosti i pristupa javnosti informacijama o svakoj operaciji financiranja i operaciji ulaganja;

(bc)  gdje je to relevantno, kapacitet partnera u provedbi za upravljanje financijskim instrumentima, uzimajući u obzir njegovo prošlo iskustvo s financijskim instrumentima i upravljačkim tijelima iz Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća(26)1a.

4.  Kao partneri u provedbi mogu se odabrati nacionalne razvojne banke ili institucije ako ispune zahtjeve utvrđene u ovom članku i u članku 14. stavku 1. drugom podstavku.

Članak 13.

Prihvatljive vrste financiranja

1.  Jamstvo EU-a može se upotrijebiti za pokriće rizika za sljedeće vrste financiranja koje osiguravaju partneri u provedbi:

(a)  krediti, jamstva, protujamstva, instrumenti tržišta kapitala, bilo koji drugi oblik financiranja ili poboljšanja kreditne kvalitete, uključujući podređeni dug ili vlasničke ili kvazivlasničke udjele, koji se osiguravaju izravno ili neizravno preko financijskih posrednika, fondova, platformi za ulaganje ili drugih instrumenata kako bi se zatim prenijeli krajnjim primateljima;

(b)  financiranje ili jamstva partnera u provedbi dana drugoj financijskoj instituciji koja toj instituciji omogućuju da provodi aktivnosti financiranja iz točke (a).

Financiranje iz prvog podstavka točaka (a) i (b) ovog stavka može biti obuhvaćeno jamstvom EU-a samo ako je odobreno, stečeno ili izdano u korist operacija financiranja ili operacija ulaganja iz članka 11. stavka 1. i ako je financiranje partnera u provedbi odobreno u skladu sa sporazumom o financiranju koji je partner u provedbi potpisao ili transakcijom financiranja koju je sklopio nakon potpisivanja sporazuma o jamstvu između Komisije i njega, a koji nisu istekli ni otkazani.

2.  Operacije financiranja i operacije ulaganja preko fondova ili drugih posredničkih struktura obuhvaćene su jamstvom EU-a u skladu s odredbama utvrđenima u smjernicama o ulaganjima čak i ako ta struktura ulaže manji dio svojih uloženih iznosa izvan Unije i u zemlje iz članka 11. stavka 2. ili u imovinu koja nije prihvatljiva imovina na temelju ove Uredbe.

Članak 14.

Sporazumi o jamstvu

1.  Komisija sklapa sporazum o jamstvu sa svakim partnerom u provedbi kojim se utvrđuje davanje jamstva EU-a u skladu sa zahtjevima ove Uredbe u iznosu koji određuje Komisija.

Ako partneri u provedbi formiraju skupinu iz članka 12. stavka 1. drugog podstavka, sporazum o jamstvu sklapa se između Komisije i svakog partnera u provedbi unutar skupine ili jednog partnera u provedbi u ime skupine.

2.  Sporazumi o jamstvu sadržavaju konkretno odredbe u pogledu:

(a)  iznosa i uvjeta financijskog doprinosa koji osigurava partner u provedbi;

(b)  uvjeta financiranja ili jamstava koje partner u provedbi daje drugom pravnom subjektu koji sudjeluje u provedbi, ako je to slučaj;

(c)  detaljnih pravila o davanju jamstva EU-a, u skladu s člankom 16., uključujući pokriće portfelja određenih vrsta instrumenata te odgovarajuće događaje koji mogu dovesti do aktiviranja jamstva EU-a;

(d)  naknade za preuzimanje rizika koja se dodjeljuje razmjerno udjelu preuzimanja rizika Unije i partnera u provedbi;

(e)  uvjeta plaćanja;

(f)  obveze partnera u provedbi da prihvati odluke Komisije i Odbora za ulaganja o uporabi jamstva EU-a u korist predložene operacije financiranja ili operacije ulaganja, ne dovodeći u pitanje odlučivanje partnera u provedbi o predloženoj operaciji bez jamstva EU-a;

(g)  odredaba i postupaka u vezi s naplatom potraživanja koja se povjerava partneru u provedbi;

(h)  financijskog i operativnog izvješćivanja i praćenja operacija u okviru jamstva EU-a;

(i)  ključnih pokazatelja uspješnosti, posebice u pogledu uporabe jamstva EU-a, ispunjavanja ciljeva i kriterija utvrđenih u člancima 3., 7. i 11. te mobiliziranja privatnog kapitala;

(j)  ako je primjenjivo, odredaba i postupaka u vezi s operacijama mješovitog financiranja;

(k)  ostalih relevantnih odredaba u skladu sa zahtjevima [glave X.] [Financijske uredbe].

3.  Sporazumom o jamstvu propisuje se i da se naknada koju plaća Unija za operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom isplaćuje nakon odbitka nepodmirenih plaćanja povezanih s aktiviranjem jamstva EU-a.

4.  Osim toga, sporazumom o jamstvu propisuje se i da se iznosi koji se duguju partneru u provedbi u vezi s jamstvom EU-a odbijaju od ukupnog iznosa naknade, prihoda i vraćanja koje partner u provedbi duguje Uniji na temelju operacija financiranja i operacija ulaganja obuhvaćenih ovom Uredbom. Ako taj iznos nije dovoljan za pokriće iznosa koji se duguje partneru u provedbi u skladu s člankom 15. stavkom 3., preostali se iznos naplaćuje iz rezervacija za jamstvo EU-a.

5.  Ako se sporazum o jamstvu sklapa u okviru odjeljka „države članice”, njime se može predvidjeti sudjelovanje predstavnika dotične države članice ili dotičnih regija u praćenju provedbe sporazuma o jamstvu.

Članak 15.

Uvjeti uporabe jamstva EU-a

1.  Davanje jamstva EU-a ovisi o stupanju na snagu sporazuma o jamstvu s odgovarajućim partnerom u provedbi.

2.  Operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene su jamstvom EU-a samo ako ispunjavaju kriterije utvrđene u ovoj Uredbi i relevantnim smjernicama o ulaganjima i ako je Odbor za ulaganja zaključio da ispunjavaju zahtjeve za potporu u okviru jamstva EU-a. Partneri u provedbi odgovorni su za jamčenje usklađenosti operacija financiranja i operacija ulaganja s ovom Uredbom i relevantnim smjernicama o ulaganjima.

3.  Komisija partneru u provedbi nije dužna platiti bilo koje administrativne troškove i pristojbe u vezi s provedbom operacija financiranja i operacija ulaganja, osim ako zbog prirode ciljeva politika koji se žele ostvariti financijskim proizvodom koji provodi partner u provedbi može dokazati da je potrebno napraviti iznimku. Pokriće tih troškova propisuje se u sporazumu o jamstvu i u skladu je s [člankom 209. stavkom 2. točkom (g)][Financijske uredbe].

4.  Osim toga, partner u provedbi može upotrijebiti jamstvo EU-a za plaćanje odgovarajućeg dijela troškova naplate, osim ako su oni odbijeni od naplaćenih iznosa u skladu s člankom 14. stavkom 4.

Članak 16.

Pokriće i uvjeti jamstva EU-a

1.  Naknada za preuzimanje rizika raspodjeljuje se između Unije i partnera u provedbi razmjerno njihovu udjelu u preuzimanju rizika u portfelju operacija financiranja i operacija ulaganja ili, ovisno o slučaju, pojedinačnih operacija i isključivo je povezana s karakteristikama i profilom rizičnosti temeljnih operacija. Partner u provedbi preuzima na vlastiti rizik odgovarajuću izloženost prema operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje se podupiru jamstvom EU-a, osim u iznimnim slučajevima kada su ciljevi politika koji se žele ostvariti financijskim proizvodom takvi da im partner u provedbi realno ne bi mogao doprinijeti vlastitom kapacitetom za preuzimanje rizika.

2.  Jamstvo EU-a pokriva:

(a)  za dužničke proizvode iz članka 13. stavka 1. točke (a):

i.  glavnicu i sve kamate i iznose koji se duguju partneru u provedbi, a koje partner u provedbi nije primio, u skladu s uvjetima operacija financiranja do trenutka prestanka ispunjavanja obveza; za podređeni dug odgođeno plaćanje, smanjeno plaćanje ili zahtjev za izlazak smatraju se prestankom ispunjavanja obveza;

ii.  restrukturiranje gubitaka;

iii.  gubitke nastale zbog fluktuacija tečaja valuta koje nisu euro na tržištima s ograničenim mogućnostima dugoročne zaštite od rizika;

(b)  za vlasnička ili kvazivlasnička ulaganja iz članka 13. stavka 1. točke (a) uložene iznose i s njima povezane troškove financiranja i gubitke nastale zbog fluktuacija tečaja valuta koje nisu euro;

(c)  za financiranje ili jamstva partnera u provedbi dana drugom pravnom subjektu iz članka 13. stavka 1. točke (b) iskorištene iznose i povezane troškove financiranja.

3.  Ako Unija izvrši plaćanje partneru u provedbi nakon aktiviranja jamstva EU-a, na nju se prenose pripadajuća prava partnera u provedbi povezana s njegovim operacijama financiranja i operacijama ulaganja obuhvaćenima jamstvom EU-a u mjeri u kojoj ta prava i dalje postoje.

Partner u provedbi u ime Unije izvršava naplatu potraživanja za subrogirane iznose i isplaćuje Uniji naplaćene iznose.

POGLAVLJE IV.

UPRAVLJANJE

Članak 16.a

Upravljački odbor

1.   Fondom InvestEU upravlja Upravljački odbor koji za potrebe upotrebe jamstva EU-a u skladu s općim ciljevima iz članka 3. određuje:

(a)  strateške smjernice fonda InvestEU;

(b)  operativne politike i postupke potrebne za funkcioniranje fonda InvestEU;

(c)  pravila koja se primjenjuju na platforme za ulaganja.

2.   Upravljački odbor:

(a)  sastavljen je od šest članova kako slijedi:

i.  tri člana koje imenuje Komisija;

ii.  jednog člana kojeg imenuje Grupa EIB-a;

iii.   jednog člana kojeg imenuje Savjetodavni odbor između predstavnika partnera u provedbi, pri čemu taj član ne smije biti predstavnik Grupe EIB-a;

iv.  jednog stručnjaka kojeg imenuje Europski parlament. Taj stručnjak ne traži niti prima naputke od institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, vlada država članica ili nekog drugog javnog ili privatnog tijela te djeluje potpuno neovisno. Stručnjak svoje dužnosti obavlja nepristrano i u interesu fonda InvestEU;

(b)  bira predsjednika među trima članovima koje je imenovala Komisija na fiksni mandat od tri godine koji je moguće obnoviti jednom;

(c)  raspravlja i uvelike uvažava stajališta svih članova. Ako se članovi ne mogu usuglasiti oko svojih stajališta, Upravljački odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova. U zapisnicima sa sastanaka Upravljačkog odbora iscrpno se navode stajališta svih članova.

3.   Upravljački odbor predlaže Komisiji izmjene raspodjele iznosa iz Priloga I.

4.  Upravljački odbor redovito organizira savjetovanja s relevantnim dionicima, posebno sa suulagačima, javnim tijelima, stručnjacima, obrazovnim i istraživačkim institucijama te institucijama za osposobljavanje, filantropskim organizacijama, relevantnim socijalnim partnerima i predstavnicima civilnog društva, o usmjerenju i provedbi investicijske politike koja se provodi u skladu s ovom Uredbom.

5.  Detaljan zapisnik sa sastanaka Upravljačkog odbora objavljuje se što prije, čim ga Upravljački odbor odobri.

Članak 17.

Savjetodavni odbor

1.  Komisiju i Upravljački odbor savjetuje savjetodavni odbor ▌.

1.a  Savjetodavni odbor nastoji osigurati rodnu ravnotežu i obuhvaća:

(a)  jednog predstavnika svakog partnera u provedbi;

(b)  jednog predstavnika svake države članice;

(c)  jednog predstavnika Grupe EIB-a;

(d)  jednog predstavnika Komisije;

(e)  jednog stručnjaka za svaku sastavnicu politike, kojeg imenuje Europski gospodarski i socijalni odbor;

(f)  jednog stručnjaka kojeg imenuje Odbor regija.

2.   ▌

3.   ▌

4.  Sastancima savjetodavnog odbora ▌predsjeda predstavnik Komisije. Potpredsjednik je predstavnik Grupe EIB-a.

Savjetodavni odbor redovito se sastaje, a najmanje dvaput godišnje na zahtjev predsjednika. ▌

Detaljan zapisnik sa sastanaka savjetodavnog odbora objavljuje se što prije, čim ga savjetodavni odbor odobri.

Komisija utvrđuje operativna pravila i postupke i vodi tajništvo savjetodavnog odbora.

5.  Savjetodavni odbor:

(a)  očituje se o koncepciji financijskih proizvoda koji se provode u skladu s ovom Uredbom;

(b)  savjetuje Komisiju i Upravljački odbor o tržišnim nedostacima, neoptimalnim razinama ulaganja i tržišnim uvjetima;

(c)  izvješćuje države članice o provedbi fonda InvestEU u okviru svake sastavnice politike;

(d)  s državama članicama razmjenjuje mišljenja o kretanjima na tržištu i najbolje prakse.

Članak 17.a

Metodologije procjene rizika

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. radi dopune ove Uredbe uspostavljanjem metodologije procjene rizika. Takva metodologija procjene rizika razvija se u bliskoj suradnji s Grupom EIB-a i drugim provedbenim partnerima te uključuje:

(a)  klasifikaciju stupnjevanja rizika kako bi se osiguralo dosljedno i standardno postupanje sa svim operacijama neovisno o posredničkoj instituciji;

(b)  metodologiju za ocjenu vrijednosti adherentne riziku i vjerojatnosti nastanka statusa neispunjavanja obveza na temelju jasnih statističkih metoda, uključujući ekološke, socijalne i upravljačke (ESG) kriterije;

(c)  metodu za ocjenu izloženosti nastanku statusa neispunjavanja obveza i gubitku zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza, uzimajući u obzir vrijednost financiranja, rizik projekta, uvjete otplate, kolateral i druge relevantne pokazatelje.

Članak 17.b

Tablica pokazatelja

1.  Tablicu pokazatelja upotrebljava svaki partner u provedbi za evaluaciju kvalitete i pouzdanosti ulaganja koja će možda primiti potporu u obliku jamstva EU-a. Tablicom pokazatelja osigurava se neovisna, transparentna i usklađena ocjena moguće i stvarne uporabe jamstva EU-a.

2.   Svaki partner u provedbi ispunjava tablicu pokazatelja za svoje predložene operacije financiranja i ulaganja. Ako operaciju ulaganja predlaže više partnera u provedbi, tablicu pokazatelja zajedno ispunjavaju različiti uključeni partneri u provedbi.

3.  Konkretno, tablica pokazatelja obuhvaća ocjenu:

(a)  profila rizika predloženih operacija financiranja i ulaganja koji se dobiva primjenom metodologije procjene rizika iz članka 17.a;

(b)  koristi za krajnje primatelje;

(c)  usklađenosti s obvezama EU-a u pogledu ciljeva održivog razvoja UN-a, Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, europskog stupa socijalnih prava i Povelje o temeljnim pravima;

(d)  poštovanja kriterija prihvatljivosti.

(e)  kvalitete i doprinosa operacije ulaganja održivom rastu i zapošljavanju;

(f)  doprinosa operacije ulaganja ostvarenju ciljeva programa InvestEU;

(g)  tehničkog i financijskog doprinosa projektu;

(h)  o tome bavi li se predložena operacija rješavanjem utvrđenih tržišnih nedostataka ili neoptimalne razine ulaganja.

4.   Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 26. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem detaljnih pravila za tablicu pokazatelja koju trebaju upotrebljavati partneri u provedbi.

5.  Ako je potrebno, Komisija partnerima u provedbi može pružiti pomoć u primjeni metodologije procjene rizika i u sabiranju rezultata tablice pokazatelja. Osigurava da se metodologija ocjenjivanja odgovarajuće primjenjuje i da su tablice pokazatelja koje se predstavljaju Odboru za ulaganja visoke kvalitete.

Članak 18.

Članak 19.

Odbor za ulaganja

1.  Osniva se u cijelosti neovisan Odbor za ulaganja. Odbor:

(a)  ispituje prijedloge operacija financiranja i operacija ulaganja koje partneri u provedbi podnose radi stjecanja pokrića jamstvom EU-a, koje su prošle provjeru usklađenosti s pravom i politikama Unije koju je provela Komisija;

(b)  provjerava njihovu usklađenost s ovom Uredbom i relevantnim smjernicama o ulaganjima, a posebnu pozornost posvećuje zahtjevu dodatnosti iz članka 7.a ove Uredbe i po potrebi zahtjevu maksimiziranja privatnih ulaganja iz [članka 209. stavka 2. točke (d)] [Financijske uredbe]; i

(c)  provjerava ispunjavaju li operacije financiranja i operacije ulaganja sve relevantne zahtjeve za potporu u okviru jamstva EU-a.

2.  Odbor za ulaganja sastaje se u četiri različita sastava koji odgovaraju sastavnicama politika iz članka 7. stavka 1.

Svaki sastav Odbora za ulaganja čini šest plaćenih vanjskih stručnjaka. Stručnjaci se biraju u skladu s [člankom 237.] [Financijske uredbe], a imenuje ih Komisija na određeni mandat od najviše četiri godine. Njihov se mandat može obnoviti, no njegovo ukupno trajanje ne smije premašiti ukupno sedam godina. Upravljački odbor članu Odbora za ulaganja koji već obnaša tu dužnost može obnoviti mandat bez provedbe postupka utvrđenog u ovom stavku.

Stručnjaci moraju imati visoku razinu relevantnog tržišnog iskustva u strukturiranju i financiranju projekata ili u financiranju MSP-ova ili korporacija.

Sastavom Odbora za ulaganja osigurava se da Odbor raspolaže temeljitim znanjem o sektorima koji su obuhvaćeni sastavnicama politika iz članka 7. stavka 1. i geografskim tržištima u Uniji te da je u cjelini rodno uravnotežen.

Četiri člana stalni su članovi svih četiriju sastava Odbora za ulaganja. Osim toga, u svakom od četiri sastava dva su stručnjaka s iskustvom ulaganja u sektorima koji su obuhvaćeni predmetnom sastavnicom politika. Najmanje jedan od stalnih članova ima iskustvo u području održivih ulaganja. Upravljački odbor imenuje članove Odbora za ulaganja u odgovarajući sastav ili sastave Odbora. Odbor za ulaganja bira predsjednika među svojim stalnim članovima.

Komisija donosi operativna pravila i postupke i upravlja tajništvom Odbora za ulaganja. Tajništvo također podržava Upravljački odbor.

3.  Pri sudjelovanju u aktivnostima Odbora za ulaganja njegovi članovi izvršavaju svoje dužnosti nepristrano i u isključivom interesu fonda InvestEU. Oni ne traže niti slijede upute partnera u provedbi, institucija Unije, država članica ni bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

Životopisi i izjave o nepostojanju sukoba interesa svih članova Odbora za ulaganja objavljuju se i redovno ažuriraju. Svaki član Odbora za ulaganja bez odgode Komisiji i Upravljačkom odboru dostavlja sve informacije potrebne za kontinuiranu provjeru nepostojanja sukoba interesa.

Upravljački odbor može člana Odbora razriješiti s dužnosti ako on ne ispunjava zahtjeve utvrđene u ovom stavku ili iz drugih propisno opravdanih razloga.

4.   Kada djeluje u skladu s ovim člankom, Odbor za ulaganja koristi se tajništvom kojim upravlja Komisija, a koje je odgovorno predsjedniku Odbora za ulaganja. Tajništvo provjerava potpunost dokumentacije koju su dostavili partneri u provedbi koja sadržava standardizirani obrazac zahtjeva, tablicu pokazatelja i sve druge dokumente koje Odbor za ulaganja smatra relevantnima. Odbor za ulaganja može od partnera u provedbi zahtijevati objašnjenja tijekom sastanaka ili zatražiti da se do sljedećeg sastanka dostave dodatne informacije. Ocjena projekta koju je proveo partner u provedbi nije obvezujuća za Odbor za ulaganja za potrebe operacija financiranja ili operacija ulaganja koje su pokrivene jamstvom EU-a.

Odbor za ulaganja u svojem se postupku ocjenjivanja i provjere prijedloga koristi tablicom pokazatelja iz članka 17.b.

5.  Odbor za ulaganja zaključke donosi običnom većinom svih svojih članova, kada takva obična većina uključuje najmanje jednog stručnjaka. Ako je ishod neodlučan, predsjednik Odbora za ulaganja ima odlučujući glas.

Zaključci Odbora za ulaganja kojima se za operaciju financiranja ili operaciju ulaganja odobrava potpora u okviru jamstva EU-a javno su dostupni te sadržavaju obrazloženje odluke o odobrenju. U zaključcima se osvrće i na opću procjenu koja proizlazi iz tablice pokazatelja. Kada je to primjenjivo, Odbor za ulaganja u popis zaključaka kojima se odobrava potpora u obliku jamstva EU-a uvrštava informacije o operacijama, posebno njihov opis, identitetu promotora ili financijskih posrednika i ciljevima projekta. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije. U slučaju poslovno osjetljivih odluka, Odbor za ulaganja objavljuje takve odluke i informacije o promotorima ili financijskim posrednicima na dan zaključenja odgovarajućeg financiranja ili na raniji datum kada informacije prestaju biti poslovno osjetljive.

Prije potpisivanja ugovora o operaciji financiranja ili operaciji ulaganja odnosno potprojektu tablica pokazatelja javno je dostupna ▌. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije ili osobne podatke koji se u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka ne smiju otkriti.

Odbor za ulaganja ▌dvaput godišnje Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja popis svih zaključaka, kao i tablice pokazatelja povezane s tim odlukama. To dostavljanje podliježe strogim zahtjevima o povjerljivosti.

Zaključci Odbora za ulaganja kojima se odbija upotreba jamstva EU-a pravodobno se stavljaju na raspolaganje dotičnom partneru u provedbi.

6.  Ako Odbor za ulaganja zaprimi zahtjev za odobrenje uporabe jamstva EU-a za operaciju financiranja ili operaciju ulaganja koja uključuje instrument, program ili strukturu koja obuhvaća potprojekte, to odobrenje odnosi se i na potprojekte, osim ako Odbor za ulaganja, u propisno opravdanim slučajevima, zadrži pravo da svaki potprojekt odobri zasebno.

6.a  Odbor za ulaganja može, ako to smatra potrebnim, podnijeti Komisiji prijedloge izmjena ulagačkih smjernica.

POGLAVLJE V.

Savjetodavni centar InvestEU

Članak 20.

Savjetodavni centar InvestEU

1.  Savjetodavni centar InvestEU pruža savjetodavnu potporu u pronalaženju, pripremi, razvoju, strukturiranju, javnoj nabavi i provedbi projekata ulaganja ili pridonosi kapacitetima promotora i financijskih posrednika za provedbu operacija financiranja i operacija ulaganja. Njegova potpora može se prema potrebi odnositi na bilo koju fazu projektnog ciklusa ili financiranja financiranih subjekata.

Komisija potpisuje sporazume s Grupom EIB-a i drugim provedbenim partnerima kako bi ih odredila kao partnere savjetodavnog centra te ih zadužila pružanjem savjetodavne potpore, kako je navedeno u prethodnom podstavku, i usluga iz stavka 2. Komisija uspostavlja jedinstvenu točku pristupa savjetodavnom centru InvestEU te dodjeljuje zahtjeve za savjetodavnu potporu odgovarajućem partneru savjetodavnog centra. Komisija, Grupa EIB-a i drugi provedbeni partneri blisko surađuju kako bi se osigurali učinkovitost, sinergije i djelotvorna geografska pokrivenost potpore diljem Unije, uzimajući pritom u obzir postojeće strukture i rad.

Savjetodavni centar InvestEU dostupan je kao komponenta u okviru svake sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. i obuhvaća sve sektore u okviru te sastavnice politika. Dostupne su i međusektorske savjetodavne usluge i savjetodavne usluge za izgradnju kapaciteta.

2.  Savjetodavni centar InvestEU konkretno pruža sljedeće usluge:

(a)  pružanje jedinstvene ulazne točke za pomoć u razvoju projekata za tijela vlasti i promotore projekata za programe Unije kojima se upravlja centralizirano;

(aa)  širenje svih dostupnih dodatnih informacija u vezi sa smjernicama za ulaganja i s tumačenjem tih smjernica nadležnim tijelima i promotorima projekata;

(b)  pružanje pomoći promotorima projekata, prema potrebi, pri razvoju projekata kako bi ispunili ciljeve i kriterije prihvatljivosti iz članaka 3., 7. i 11. te potpora uspostavi mehanizama za objedinjavanje malih projekata; međutim, ta potpora ne dovodi u pitanje zaključke Odbora za ulaganja o pokriću tih projekata jamstvom EU-a;

(ba)  upotreba potencijala za privlačenje i financiranje malih projekata, među ostalim preko platformi za ulaganja;

(c)  potpora aktivnostima i iskorištavanje lokalnog znanja kako bi se olakšala uporaba potpore fonda InvestEU u cijeloj Uniji te aktivan doprinos, ako je to moguće, cilju sektorske i geografske raznolikosti fonda InvestEU potporom partnerima u provedbi pri pokretanju i razvoju mogućih operacija financiranja i operacija ulaganja;

(d)  potpora uspostavi platformi za suradnju namijenjenih za uzajamnu razmjenu podataka, stručnog znanja i najboljih praksi za podupiranje portfelja projekata i sektorskog razvoja, uključujući pomoć u promicanju suradnje između filantropskih organizacija i drugih potencijalnih ulagača i promotora projekata, posebno u odnosu na sastavnicu politike socijalnih ulaganja i vještina;

(e)  pružanje proaktivne savjetodavne potpore, prema potrebi lokalnom prisutnošću, o uspostavi platformi za ulaganje, posebno prekograničnih i makroregionalnih platformi za ulaganje, kao i platformi za ulaganje koje objedinjuju male i srednje projekte u jednoj ili više država članica po temi ili regiji;

(ea)  olakšavanje i pružanje potpore spajanju s bespovratnim sredstvima ili financijskim instrumentima financiranima iz proračuna Unije ili iz drugih izvora, kako bi se ojačale sinergije i usklađenost između instrumenata Unije te maksimizirao učinak programa InvestEU;

(f)  potpora aktivnostima izgradnje kapaciteta za razvoj organizacijskih kapaciteta, vještina i postupaka te povećanje spremnosti na ulaganje organizacija kako bi promotori i tijela vlasti mogli izgraditi portfelje projekata, osmisliti financijske instrumente i platforme za ulaganja i upravljati projektima, a financijski posrednici proveli operacije financiranja i operacije ulaganja u korist subjekata koji su suočeni s otežanim pristupom financiranju, među ostalim i potporom izgradnji kapaciteta za procjenu rizika ili specifičnog sektorskog znanja, uz obraćanje posebne pozornosti na kulturne i kreativne sektore;

(fa)  pružanje proaktivne savjetodavne potpore za novoosnovana poduzeća, osobito kada novoosnovana poduzeća žele zaštititi svoja ulaganja u istraživanje i inovacije dobivanjem prava intelektualnog vlasništva, kao što su patenti.

3.  Savjetodavni centar InvestEU dostupan je promotorima projekata iz javnog i privatnog sektora, uključujući nacionalne razvojne banke, platforme za ulaganja, MSP-ove i novoosnovana poduzeća, javnim tijelima te financijskim i drugim posrednicima.

4.  Za usluge iz stavka 2. moguća je naplata naknada kako bi se djelomično pokrili troškovi pružanja tih usluga, osim za usluge koje se pružaju promotorima projekata iz javnog sektora i neprofitnim ustanovama, a koje se ne naplaćuju. Naknade koje se naplaćuju MSP-ovima za usluge iz stavka 2. ograničavaju se na jednu trećinu troškova pružanja tih usluga.

5.  Kako bi se ostvarili ciljevi iz stavka 1. i olakšalo pružanje savjetodavne potpore, savjetodavni centar InvestEU koristi se stručnim znanjem Komisije, Grupe EIB-a i drugih partnera u provedbi.

6.  Savjetodavni centar InvestEU prema potrebi dostupan je na lokalnoj razini. Osniva se posebice u državama članicama ili regijama koje su suočene s teškoćama u razvoju projekata u okviru fonda InvestEU. Savjetodavni centar InvestEU pomaže u prijenosu znanja na regionalnu i lokalnu razinu u cilju izgradnje regionalnih i lokalnih kapaciteta i stručnosti za potrebe potpore iz stavka 1. te u cilju provedbe i prihvata malih projekata.

6.a  Radi pružanja savjetodavne potpora iz stavka 1. i olakšavanja pružanja savjetodavne potpore, savjetodavni centar InvestEU surađuje s nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama i koristi njihovo stručno znanje. Suradnja između savjetodavnog centra InvestEU, s jedne strane, i nacionalne razvojne banke ili institucije, s druge strane, može biti u obliku ugovornog partnerstva. Savjetodavni centar InvestEU nastoji sklopiti barem jedan sporazum o suradnji s nacionalnom razvojnom bankom ili institucijom po državi članici. U državama članicama u kojima razvojne banke ili institucije ne postoje savjetodavni centar InvestEU pruža, prema potrebi, i na zahtjev dotične države članice, proaktivnu savjetodavnu potporu u vezi s osnivanjem takve banke ili institucije.

7.  Partneri u provedbi predlažu promotorima projekata koji podnose zahtjev za financiranje, osobito manjih projekata, da za svoje projekte zatraže potporu savjetodavnog centra InvestEU kako bi se prema potrebi poboljšala priprema njihovih projekata i omogućila procjena mogućnosti objedinjavanja projekata.

Partneri u provedbi prema potrebi obavješćuju promotore o mogućnosti uvrštavanja njihovih projekata na portal InvestEU kako se navodi u članku 21.

POGLAVLJE VI.

Članak 21.

Portal InvestEU

1.  Komisija uspostavlja portal InvestEU. Riječ je o lako dostupnoj bazi projekata prilagođenoj korisnicima u kojoj su sadržane relevantne informacije za svaki projekt.

2.  Portal InvestEU Portal promotorima projekata omogućuje da povećaju vidljivost svojih projekata za koje traže financiranje i istovremeno ulagačima pruže informacije o tim projektima. Uvrštavanjem projekata na portal InvestEU ne dovode se u pitanje odluke o konačnim projektima koji se odabiru za potporu u okviru ove Uredbe, u okviru bilo kojeg drugog instrumenta EU-a ili za javno financiranje.

3.  Na portal se uvrštavaju samo projekti koji su u skladu s pravom i politikama Unije.

4.  Komisija projekte koji ispunjavaju uvjete iz stavka 3. dostavlja odgovarajućim partnerima u provedbi i, po potrebi, Savjetodavnom centru InvestEU.

5.  Partneri u provedbi pregledavaju projekte koji potpadaju pod njihovo geografsko područje i područje poslovanja.

POGLAVLJE VII.

ODGOVORNOST, praćenje i izvješćivanje, evaluacija i kontrola

Članak 21.a

Odgovornost

1.   Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća predsjednik Upravljačkog odbora izvješćuje instituciju koja je to zahtijevala o uspješnosti fonda InvestEU, među ostalim u okviru sudjelovanja na saslušanju u Europskom parlamentu.

2.   Predsjednik Upravljačkog odbora usmenim ili pisanim putem odgovara na pitanja koja su fondu InvestEU uputili Europski parlament ili Vijeće, u svakom slučaju u roku od pet tjedana od dana primitka pitanja.

3.   Na zahtjev Europskog parlamenta ili Vijeća, Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Uredbe.

Članak 22.

Praćenje i izvješćivanje

1.  Pokazatelji za izvješćivanje o napretku provedbe Programa InvestEU prema ostvarivanju općih i posebnih ciljeva iz članka 3. navedeni su u Prilogu III. ovoj Uredbi.

2.  Kako bi osigurala učinkovitu procjenu napretka u ostvarenju ciljeva programa InvestEU, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. radi izmjene Priloga III. ovoj Uredbi kako bi prema potrebi preispitala ili dopunila pokazatelje te ovu Uredbu dopunila odredbama o uspostavi okvira za praćenje i evaluaciju.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za partnere u provedbi i prema potrebi za druge korisnike sredstava Unije.

4.  Komisija izvješćuje o provedbi programa InvestEU u skladu s [člancima 241. i 250.] [Financijske uredbe]. U tu svrhu Grupa EIB-a i partneri u provedbi Komisiji jednom godišnje dostavljaju informacije, među ostalim i one o funkcioniranju jamstva, koje su joj potrebne da ispuni svoje obveze izvješćivanja.

5.  Osim toga, partneri u provedbi svakih šest mjeseci Europskom parlamentu i Komisiji dostavljaju izvješće o operacijama financiranja i operacijama ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, razvrstanima prema potrebi u odjeljak „EU” i odjeljak „država članica” po državama članicama. U izvješće je uključena procjena usklađenosti sa zahtjevima za uporabu jamstva EU-a i s ključnim pokazateljima uspješnosti utvrđenima u Prilogu III. ovoj Uredbi. Izvješće uključuje i operativne, statističke, financijske i računovodstvene podatke, u najširem mogućem smislu, istodobno štiteći povjerljivost privatnih i osjetljivih poslovnih informacija, o svakoj operaciji financiranja i operaciji ulaganja na razini odjeljka i sastavnice politike te na razini fonda InvestEU. Jedno od navedenih izvješća sadržava informacije koje partneri u provedbi dostavljaju u skladu s [člankom 155. stavkom 1. točkom (a)] [Financijske uredbe]. Komisija prikuplja i ocjenjuje izvješća partnera u provedbi i dostavlja sažetak u obliku javnih godišnjih izvješća, u kojima se daju informacije o razini provedbe programa u odnosu na njegove ciljeve i pokazatelje uspješnosti te navode rizici i prilike za financijske i ulagačke operacije koje se podržavaju programom InvestEU.

Članak 23.

Evaluacija

1.  Evaluacije se provode pravodobno kako bi se njihovi rezultati uzeli u obzir tijekom postupka odlučivanja.

2.  Komisija će do 30. rujna 2024. provesti privremenu evaluaciju programa InvestEU, a posebno u pogledu uporabe jamstva EU-a.

3.  Na kraju provedbe Programa InvestEU, a najkasnije dvije godine nakon završetka razdoblja navedenog u članku 1., Komisija provodi završnu evaluaciju Programa InvestEU, a posebno u pogledu uporabe jamstva EU-a.

4.  Komisija dostavlja zaključke evaluacija i svoje primjedbe Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

5.  Partneri u provedbi dostavljaju Komisiji informacije potrebne za provedbu evaluacija iz stavaka 1. i 2.

6.  Komisija u skladu s [člankom 211. stavkom 1.] [Financijske uredbe] svake tri godine u godišnje izvješće iz [članka 250.] [Financijske uredbe] uključuje preispitivanje primjerenosti stope rezervacija iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe u odnosu na stvarni profil rizičnosti operacija financiranja i operacija ulaganja pokrivenih jamstvom EU-a. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kako bi na temelju tog preispitivanja prilagodila stopu rezervacije iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe za najviše 15 %.

Članak 24.

Revizije

Revizije uporabe financiranja Unije koje provodi Europski revizorski sud uz one koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje institucije ili tijela Unije nisu ovlastili, osnova su za opće jamstvo u skladu s [člankom 127.] [Financijske uredbe].

Članak 25.

Zaštita financijskih interesa Unije

Ako treća zemlja sudjeluje u programu InvestEU na temelju odluke u okviru međunarodnog sporazuma ili na temelju bilo kojeg drugog pravnog instrumenta, treća zemlja mora osigurati nužna prava i pristup koji su odgovornom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i Europskom revizorskom sudu potrebni za sveobuhvatno izvršavanje njihovih nadležnosti. U slučaju OLAF-a takva prava uključuju pravo provođenja istraga, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, predviđene Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Članak 26.

Postupak delegiranja

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku. Delegirani akti koji se odnose na aktivnosti partnera u provedbi ili aktivnosti koje uključuju partnere u provedbi, pripremaju se u bliskom dijalogu s tim partnerima u provedbi.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2., članka 7. stavaka 3. i 6., članaka 17.a i 17.b, članka 22. stavka 2. i članka 23. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godine počevši od [stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2., članka 7. stavaka 3. i 6., članaka 17.a i 17.b, članka 22. stavka 2. i članka 23. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2., članka 7. stavaka 3. i 6., članaka 17.a i 17.b, članka 22. stavka 2. i članka 23. stavka 6. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Poglavlje VIII.

Transparentnost i vidljivost

Članak 27.

Informiranje, priopćavanje i promidžba

1.  Partneri u provedbi priznaju porijeklo i jamče vidljivost financiranja Unije (posebice pri promicanju djelovanja i njihovih rezultata) pružajući usklađene, učinkovite i ciljane informacije različitoj publici, uključujući medije i javnost, kao i stavljanjem naglaska na socijalne učinke i učinke na okoliš.

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa InvestEU, njegovih djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu InvestEU također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

POGLAVLJE IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Prijelazne odredbe

1.  Prihodi, vraćanja i povrati od financijskih instrumenata uspostavljenih programima iz Priloga IV. ovoj Uredbi mogu se upotrijebiti za rezervacije za jamstvo EU-a na temelju ove Uredbe.

2.  Prihodi, vraćanja i povrati od jamstva EU-a uspostavljenog Uredbom (EU) 2015/1017 mogu se upotrijebiti za rezervacije za jamstvo EU-a na temelju ove Uredbe, osim ako se upotrijebe u svrhe iz članaka 4., 9. i 12. Uredbe (EU) 2015/1017.

Članak 29.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

PRILOG I.

Iznosi po pojedinim ciljevima

▌Raspodjela iz članka 4. stavka 2. za operacije financiranja i operacije ulaganja:

(a)  ▌11 500 000 000 EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (a);

(b)  ▌11 250 000 000 EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (b);

(c)  ▌12 500 000 000 EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (c);

(d)  ▌5 567 000 000 EUR za ciljeve iz članka 3. stavka 2. točke (d).

PRILOG II.

Prihvatljiva područja za operacije financiranja i operacije ulaganja

Operacije financiranja i operacije ulaganja mogu pripadati jednom ili više sljedećih područja:

1.  Razvoj energetskog sektora u skladu s prioritetima energetske unije, uključujući sigurnost opskrbe energijom, i obvezama preuzetima na temelju Programa za održiv razvoj do 2030. i Pariškog sporazuma, posebice:

(a)  širenjem proizvodnje, ubrzanjem uvođenja, opskrbe ili provedbe rješenja čiste i održive obnovljive energije;

(b)  energetskom učinkovitošću, energetskom tranzicijom i štednjom energije (s naglaskom na smanjenju potražnje s pomoću upravljanja potražnjom i obnovom zgrada);

(c)  razvojem, unapređenjem i modernizacijom održive energetske infrastrukture (na razini prijenosa i distribucije, tehnologije pohrane, pametnih mreža); i povećanjem razine elektroenergetske interkonekcije između država članica;

(d)  proizvodnjom i opskrbom održivim sintetičkim gorivima iz obnovljivih/ugljično neutralnih izvora i alternativnim gorivima, među ostalim za sve načine prijevoza u skladu s odredbama [Direktive 2009/28/EZ o obnovljivoj energiji];

(e)  infrastrukturom za hvatanje i skladištenje ugljika u industrijskim procesima, bioenergetskim postrojenjima i proizvodnim postrojenjima u cilju ostvarenja energetske tranzicije.

2.  Razvoj održivih i sigurnih prometnih infrastruktura i rješenja za mobilnost te opreme i inovativnih tehnologija u skladu s prometnim prioritetima Unije i obvezama preuzetima na temelju Pariškog sporazuma, posebice:

(a)  projektima kojima se podupire razvoj infrastrukture mreže TEN-T, uključujući njezina gradska čvorišta, morske i riječne luke, zračne luke, multimodalne terminale i njihovo povezivanje s glavnim prometnim mrežama, kao i telematskih aplikacija utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1315/2013;

(aa)  infrastrukturnim projektima TEN-T koji sadrže odredbe o upotrebi najmanje dva načina prijevoza, posebno multimodalnim teretnim terminalima i putničkim prometnim čvorištima;

(b)  pametnim i održivim projektima za gradsku mobilnost, uključujući unutarnje plovne putove i zračni promet (usmjerenima na načine gradskog prijevoza s niskom razinom emisija, pristupačnost bez diskriminacije, onečišćenje zraka i buku, potrošnju energije i poboljšanu sigurnost, među ostalim i za bicikliste i pješake);

(c)  podupiranjem obnavljanja i naknadnog opremanja mobilne prometne imovine u cilju uvođenja rješenja za mobilnost s niskom razinom emisija, uključujući uporabu alternativnih goriva i sintetičkih goriva iz obnovljivih/ugljično neutralnih izvora u vozilima svih načina prijevoza;

(d)  s pomoću željezničke infrastrukture, drugih željezničkih projekata, infrastrukture za unutarnje plovne putove i morskih luka te pomorskih autocesta;

(e)  s pomoću infrastrukture za alternativna goriva za sve načine prijevoza, uključujući infrastrukturu za električno punjenje.

(ea)  pametnim i održivim projektima za mobilnost usmjerenima na:

i.  sigurnost na cestama (uključujući poboljšanje sigurnosti vozača i putnika i smanjenje broja nesreća sa smrtnim ishodom i teško ozlijeđenima),

ii.  pristupačnost (među ostalim i u ruralnim područjima),

iii.  smanjenje emisija,

iv.  razvoj i primjenu novih prometnih tehnologija i usluga, osobito kad je riječ o malim i srednjim poduzećima, uključujući povezane i autonomne načine prijevoza te integrirane sustave izdavanja karata;

(eb)  projektima za održavanje ili nadogradnju postojeće prometne infrastrukture, uključujući autoceste mreže TEN-T ako je potrebno nadograditi, održati ili poboljšati sigurnost na cestama, razviti usluge ITS-a ili zajamčiti cjelovitost i standarde infrastrukture, osobito sigurna parkirališta i objekte, benzinske crpke za alternativna goriva i sustave za punjenje električnih vozila;

(ec)  s pomoću cestovne infrastrukture za promet u kohezijskim zemljama, manje razvijenim regijama ili u prekograničnim projektima u području prometa.

3.  Okoliš i resursi, posebice:

(a)  s pomoću vodne, uključujući vodoopskrbu i odvodnju, i obalne infrastrukture i druge zelene infrastrukture povezane s vodom;

(b)  s pomoću infrastrukture za gospodarenje otpadom;

(c)  s pomoću projekata i poduzeća u području upravljanja okolišnim resursima i održivih tehnologija;

(d)  poboljšanjem i obnovom ekosustava i njihovih usluga;

(e)  održivim urbanim, ruralnim i obalnim razvojem i obnovom;

(f)  mjerama u području klimatskih promjena, uključujući smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, prilagodbu na klimatske promjene i ublažavanje klimatskih promjena;

(g)  s pomoću projekata i poduzeća u kojima se primjenjuju načela kružnog gospodarstva ugradnjom aspekata resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni ciklus proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

(h)  dekarbonizacijom i održivim smanjenjem emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući velike demonstracijske projekte i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija;

(ha)  s pomoću projekata za promicanje održive kulturne baštine, osobito strategijama i instrumentima za očuvanje europske materijalne i nematerijalne kulturne baštine.

4.  Razvoj infrastrukture za digitalnu povezivost, posebice s pomoću projekata kojima se podupire uvođenje digitalnih mreža vrlo visokog kapaciteta, povezivost preko mreže 5G i poboljšanje digitalnih veza i pristupa, osobito u ruralnim područjima i perifernim regijama.

5.  Istraživanje, razvoj i inovacije, posebice:

(a)  potporom istraživačkoj infrastrukturi te istraživačkim i inovacijskim projektima u svim tematskim područjima, koji su definirani u ciljevima programa Obzor Europa, te koji tim ciljevima doprinose;

(b)  korporativnim projektima, što uključuje stručno osposobljavanje te promicanje stvaranja klastera i poslovnih mreža;

(c)  demonstracijskim projektima i programima te uvođenjem povezane infrastrukture, tehnologija i procesa;

(d)  suradničkim istraživačkim i inovacijskim projektima između akademske zajednice, istraživačkih i inovacijskih organizacija i industrije; javno-privatnim partnerstvima i organizacijama civilnog društva;

(e)  prijenos znanja i tehnologija;

(f)  s pomoću novih djelotvornih i dostupnih zdravstvenih proizvoda, uključujući lijekove, medicinske proizvode, dijagnostiku i lijekove za naprednu terapiju, nove antimikrobne lijekove i inovativne razvojne postupke u kojima se izbjegava testiranje na životinjama.

6.  Razvoj, ▌uvođenje i rast digitalnih tehnologija i usluga, posebice:

(a)  s pomoću umjetne inteligencije u skladu s programom Digitalna Europa, posebno u pogledu etike;

(aa)  kvantne tehnologije;

(b)  s pomoću infrastrukture kibersigurnosti i mrežne zaštite;

(c)  s pomoću interneta stvari;

(d)  s pomoću tehnologije lanaca blokova i drugih tehnologija decentraliziranog vođenja evidencije transakcija;

(e)  naprednim digitalnim vještinama;

(f)  s pomoću drugih naprednih digitalnih tehnologija i usluga koje pridonose digitalizaciji industrije Unije i integraciji digitalnih tehnologija, usluga i vještina u prometni sektor Unije;

(fa)  robotike i automatizacije.

7.  Financijska potpora subjektima koji zapošljavaju do 3 000 zaposlenika. Sastavnica politike koja se odnosi na MSP-ove usredotočuje se samo na MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije te socijalna poduzeća koja su MSP-ovi, posebice:

(a)  osiguravanjem obrtnog kapitala i ulaganja, osobito u vezi s postupcima kojima se pokreće poduzetnička kultura i okružje te potiče stvaranje i rast mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća;

(b)  osiguravanjem rizičnog financiranja u fazi od osnivanja do širenja poduzeća kako bi se osiguralo tehnološko vodstvo u inovativnim i održivim sektorima, uključujući poticanje njihova kapaciteta za digitalizaciju i inovaciju te osiguravanje njihove globalne konkurentnosti.

8.  Kulturni i kreativni sektori; mediji, audiovizualni sektor i novinarstvo, posebno, ali ne isključivo:

(a)   novim tehnologijama, kao što su pomoćne tehnologije koje se primjenjuju na robu i usluge u kulturnoj i kreativnoj industriji;

(b)   uporabom digitalnih tehnologija za očuvanje i obnovu europske materijalne i nematerijalne kulturne baštine;

(c)   kulturnim i kreativnim industrijama i sektorima, primjerice proširenom stvarnošću/virtualnom stvarnošću, imerzivnim okruženjem, sučeljima između čovjeka i računala, internetskim protokolima, infrastrukturama u oblaku, mrežama 5G, novim medijima;

(d)   s pomoću tehnološkog upravljanja pravima intelektualnog vlasništva.

9.  Turistički sektor.

10.  Održiva poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, akvakultura i drugi elementi šireg održivog biogospodarstva.

11.  Socijalna ulaganja, uključujući ona kojima se podupire provedba načela Europskog stupa socijalnih prava, posebice:

(a)  etičnim i održivim financiranjem, mikrofinanciranjem, financiranjem socijalnih poduzeća i socijalnim gospodarstvom;

(b)  potražnjom i ponudom vještina;

(c)  obrazovanjem, strukovnim osposobljavanjem i povezanim uslugama;

(d)  s pomoću socijalne infrastrukture, a posebice:

i.  obrazovanja i osposobljavanja, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje, obrazovne ustanove, studentsko stanovanje i digitalnu opremu;

ii.  socijalnog stanovanja;

iii.  zdravstvene i dugotrajne skrbi, uključujući klinike, bolnice, primarnu skrb, kućnu njegu i skrb u zajednici;

(e)  socijalnim inovacijama, uključujući inovativna socijalna rješenja i programe u cilju promicanja socijalnih učinaka i rezultata u područjima iz ove točke;

(f)  kulturnim aktivnostima sa socijalnim ciljem;

(fa)  mjerama za promicanje rodne ravnopravnosti i aktivnog sudjelovanja žena;

(g)  integracijom ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja;

(h)  inovativnim zdravstvenim rješenjima, uključujući e-zdravstvo, zdravstvene usluge i nove modele skrbi;

(i)  uključivanjem osoba s invaliditetom i pristupačnošću za njih.

12.   ▌

13.  Svemir, posebice razvojem svemirskog sektora u skladu s ciljevima svemirske strategije:

(a)  kako bi se ostvarile maksimalne koristi za društvo i gospodarstvo Unije;

(b)  kako bi se potaknula konkurentnost svemirskih sustava i tehnologija, s posebnim naglaskom na neovisnost lanaca opskrbe;

(c)  kako bi se poduprlo svemirsko poduzetništvo, uključujući daljnji razvoj;

(d)  kako bi se potaknula autonomije Unije za siguran pristup svemiru, uključujući aspekte dvojne namjene.

Prilog III.

Ključni pokazatelji uspješnosti

1. Obujam financiranja programa InvestEU (raščlanjeno po točkama i podtočkama područja prihvatljivih za operacije financiranja i ulaganja kako je utvrđeno u Prilogu II.)

1.1 Obujam potpisanih operacija

1.2 Mobilizirana ulaganja

1.3 Iznos mobiliziranih privatnih ulaganja

1.4 Postignuti učinak poluge i multiplikacijski učinak

1.4a Sinergije s drugim programima Unije

2. Geografska pokrivenost financiranja programa InvertEU (raščlanjeno po točkama i podtočkama područja prihvatljivih za operacije financiranja i ulaganja kako je utvrđeno u Prilogu II.)

2.1 Broj zemalja obuhvaćenih projektima

2.1a Broj regija obuhvaćenih projektima

2.1b Broj i opseg operacija po državi članici i po regiji

3. Utjecaj financiranja programa InvestEU

3.1 Broj otvorenih radnih mjesta ili radnih mjesta kojima je pružena potpora

3.2 Ulaganja kojima se podupiru energetski i klimatski ciljevi, prema potrebi, s detaljima za svaku sastavnicu politika i kategoriju, kao i mjeru u kojoj su relevantna za klimu.

3.3 Ulaganja kojima se podupire digitalizacija

3.3a  Ulaganja kojima se podupiru socijalni ciljevi

4. Održiva infrastruktura

4.1 Energetska: dodatni instalirani kapacitet proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (MW) po izvoru

4.2 Energetska: broj kućanstava, broj javnih i komercijalnih prostora s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije, uključujući stupanj poboljšanja u klasifikaciji ili ekvivalentne vrijednosti ili broj kućanstava renoviranih do standarda približno nulte energije i pasivne kuće

4.3 Digitalna: dodatni broj kućanstava, komercijalnih i/ili javnih zgrada sa širokopojasnim pristupom brzine od najmanje 100 Mbps s mogućnošću nadogradnje na gigabitnu brzinu ili broj stvorenih točaka s bežičnim internetom

4.4 Prometna: mobilizirana ulaganja u mrežu TEN-T, od čega: ▌

– osnovna mreža i ukupna mreža u sastavnim dijelovima utvrđenima u Prilogu [Uredbi br. XXX, unijeti upućivanje na novi Instrument za povezivanje Europe];

– multimodalna infrastruktura;

– inovativna rješenja koja doprinose uravnoteženom korištenju različitih prijevoznih sredstava, što uključuje i unutarnje plovne putove i zračni prijevoz;

– broj uvedenih točaka s infrastrukturom za alternativna goriva

4.5 Okolišna: ulaganja koja pridonose provedbi planova i programa predviđenih pravnom stečevinom Unije u području okoliša u pogledu kvalitete zraka, vode, otpada i prirode

4.5a Broj uvedenih točaka s infrastrukturom za alternativna goriva

4.6 Smanjenje emisija: količina smanjenih emisija CO2

5. Istraživanje, inovacije i digitalizacija

5.1 Doprinos cilju ulaganja u vrijednosti od 3 % BDP-a Unije u istraživanje, razvoj i inovacije tijekom trajanja programa

5.2 Broj poduzeća kojima se pruža potpora koja provode istraživačke i inovacijske projekte tijekom trajanja programa

5.2a Broj projekata koji su prethodno dobili podršku u sklopu programa Obzor Europa i/ili programa Digitalna Europa

6. MSP-ovi

6.1 Broj poduzeća kojima se pruža potpora prema veličini (mikro, mala i srednja poduzeća te mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije)

6.2 Broj poduzeća kojima se pruža potpora prema fazi razvoja (rana faza, faza rasta/širenja), posebno inovativni MSP-ovi

6.3 Broj poduzeća koja su dobila podršku po sektoru

7. Socijalna ulaganja i vještine

7.1 Socijalna infrastruktura: kapacitet i doseg socijalne infrastrukture kojoj se pruža potpora po sektorima: stanovanje, obrazovanje, zdravstvo, ostalo

7.2 Mikrofinanciranje i financiranje socijalnih poduzeća: broj poduzeća socijalnog gospodarstva kojima se pruža potpora

7.2a  Mikrofinanciranje i financiranje socijalnih poduzeća: broj osnovanih poduzeća socijalnog gospodarstva

7.2b  Mikrofinanciranje i financiranje socijalnih poduzeća: broj poduzeća socijalnog gospodarstva kojima se pruža potpora prema fazi razvoja (rana faza, faza rasta/širenja)

7.5 Vještine: broj osoba koje su stekle nove vještine ili su im potvrđene njihove vještine: kvalifikacije formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja i osposobljavanja

PRILOG IV.

Program InvestEU – prethodni instrumenti

A. Vlasnički instrumenti:

•  Instrument Europskog tehnološkog mehanizma (ETF98): Odluka Vijeća br. 98/347/EZ od 19. svibnja 1998. o mjerama financijske pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) koja su inovativna i pridonose otvaranju radnih mjesta – inicijativa za rast i zapošljavanje (SL L 155, 29.5.1998., str. 43.).

•  TTP: Odluka Komisije o donošenju odluke o dopunskom financiranju u vezi s financiranjem djelovanja u okviru aktivnosti „Unutarnje tržište robe i sektorske politike” Glavne uprave za poduzetništvo i industriju za 2007. i donošenju okvirne odluke o financiranju pripremnog djelovanja „Uloga EU-a u globaliziranom svijetu” i četiriju pilot-projekata „Erasmus za mlade poduzetnike”, „Mjere za promicanje suradnje i partnerstva među mikropoduzećima i MSP-ovima”, „Tehnološki prijenos” i „Europske destinacije izvrsnosti” Glavne uprave za poduzetništvo i industriju za 2007. (C(2007)531).

•  Instrument Europskog tehnološkog mehanizma (ETF01): Odluka Vijeća br. 2000/819/EZ od 20. prosinca 2000. o višegodišnjem programu za poduzeća i poduzetništvo, a posebno za mala i srednja poduzeća (MSP) (2001.–2005.) (SL L 333, 29.12.2000., str. 84.).

•  GIF: Odluka br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavljanju Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.) (SL L 310, 9.11.2006., str. 15.).

•  Instrument za povezivanje Europe (CEF): Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013., str. 129.) kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.).

•  COSME EFG: Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

•  Vlasnički instrument u okviru InnovFin-a:

–  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

–  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.);

–  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

•  Sastavnica „ulaganja u jačanje kapaciteta” u okviru programa EaSI: Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.).

B. Jamstveni instrumenti:

•  Instrument za davanje jamstava MSP-ovima 1998. (SMEG98): Odluka Vijeća br. 98/347/EZ od 19. svibnja 1998. o mjerama financijske pomoći malim i srednjim poduzećima (MSP) koja su inovativna i pridonose otvaranju radnih mjesta – inicijativa za rast i zapošljavanje (SL L 155, 29.5.1998., str. 43.).

•  Instrument za davanje jamstava MSP-ovima 2001. (SMEG01): Odluka Vijeća br. 2000/819/EZ od 20. prosinca 2000. o višegodišnjem programu za poduzeća i poduzetništvo, a posebno za mala i srednja poduzeća (MSP) (2001.–2005.) (SL L 333, 29.12.2000., str. 84.).

•  Instrument za davanje jamstava MSP-ovima 2007. (SMEG07): Odluka br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavljanju Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.) (SL L 310, 9.11.2006., str. 15.).

•  Europski mikrofinancijski instrument Progress – jamstvo (EPMF-G): Odluka br. 283/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 87, 7.4.2010., str. 1.)

•  Instrument za podjelu rizika:

–  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, Izjave Komisije (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.);

–  Odluka Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnja” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 400, 30.12.2006., str. 86.);

–  Odluka Vijeća br. 2006/974/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Kapaciteti” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 400, 30.12.2006., str. 299.).

•  Jamstvo u okviru EaSI-ja: Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.).

•  Instrument kreditnog jamstva COSME (COSME LGF): Uredba (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 33.).

•  Dužnički instrument u okviru InnovFin-a:

–  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.);

–  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

–  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

•  Instrument jamstva za kulturne i kreativne sektore (CCS GF): Uredba (EU) br. 1295/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Kreativna Europa (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage odluka br. 1718/2006/EZ, br. 1855/2006/EZ i br. 1041/2009/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 221.).

•  Instrument jamstva za studentske zajmove: Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).

•  Instrument za privatno financiranje energetske učinkovitosti (PF4EE): Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

C. Instrumenti za podjelu rizika:

•  Instrument za financiranje na temelju podjele rizika (RSFF): Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti, Izjave Komisije (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

•  InnovFin:

–  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.);

–  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

•  Dužnički instrument u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF DI): Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013, str. 129.).

•  Instrument za financiranje prirodnog kapitala (NCFF): Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

D. Namjenski ulagački instrumenti:

•  Europski mikrofinancijski instrument Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Odluka br. 283/2010/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. ožujka 2010. o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 87, 7.4.2010., str. 1.)

•  Marguerite:

–  Uredba (EZ) br. 680/2007 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o utvrđivanju općih pravila za dodjelu financijske potpore Zajednice u području transeuropskih prometnih i energetskih mreža (SL L 162, 22.6.2007., str. 1.).

–  Odluka Komisije od 25. veljače 2010. o sudjelovanju Europske unije u Europskom fondu za energetiku, klimatske promjene i infrastrukturu 2020. (fond Marguerite) (C(2010)941).

•  Europski fond za energetsku učinkovitost (EEEF): Uredba (EU) br. 1233/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 663/2009 o uspostavljanju programa za potporu gospodarskom oporavku dodjelom financijske pomoći Zajednice projektima u području energetike (SL L 346, 30.12.2010., str. 5.).

(1)

  SL C …

(2)

  SL C …

(3)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(4)

  SL C […], […], str. […].

(5)

  SL C […], […], str. […].

(6)

  COM(2018)97 final.

(7)

1a   Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(8)

  COM(2018)353.

(9)

  Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

(10)

  COM(2017) 206.

(11)

  COM(2017) 250.

(12)

  Objavljeno pod naslovom European Economy Discussion Paper (Dokument za raspravu o europskom gospodarstvu), br. 74, siječanj 2018.

(13)

  

(14)

  Upućivanje treba ažurirati: SL C 373, 20.12.2013., str. 1. Sporazum je dostupan na sljedećoj poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN

(15)

1a   Uredba Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (SL L 209, 2.8.1997, str. 1.).

(16)

1b   Uredba Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita (SL L 209, 2.8.1997., str. 6.).

(17)

  Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.).

(18)

  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.)

(19)

  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).

(20)

  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(21)

  Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

(22)

  Direktiva (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima (SL L 198, 28.7.2017., str. 29.).

(23)

  Preporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).

(24)

  

(25)

  

(26)

1a   Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (9.11.2018)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Seán Kelly(*)

(*) Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kako bi se osiguralo da Parlament vodi pregovore o paketu višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), postavljeni su ambiciozni rokovi za izvješća i mišljenja kako bi parlamentarne rasprave mogle započeti ujesen. To znači da je preostalo manje vremena nego inače za savjetovanje s kolegama i dionicima tijekom postupka izrade nacrta. Iz toga razloga ovo izvješće trebalo bi se smatrati prvotnim prijedlogom koji će se nadograđivati tijekom nadolazećih tjedana, kada će biti više vremena da svi odgovore na prijedlog Komisije za program InvestEU.

Prije svega, ovaj je prijedlog dobrodošao. Iako su EFSU i drugi programi posljednjih godina bili iznimno uspješni u osiguravanju financijske poluge i mobilizaciji potrebnih ulaganja u gospodarstvo Europske unije, osobito dok su se države članice oporavljale od gospodarskog pada otprije deset godina, i dalje postoje tržišni nedostaci koji sprečavaju ulaganja u određena područja, a stope ulaganja se, unatoč znatnom napretku u posljednje vrijeme, i dalje nalaze znatno ispod razina ostvarenih 2009. godine. Ovo se događa u vrijeme kada su na pomolu znatne prijetnje gospodarstvu Europske unije. Odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije već je u znatnoj mjeri dovela u neizvjesnost budućnost mnogih poduzeća Europske unije, osobito onih koja ovise o redovnoj trgovini s tržištem Ujedinjene Kraljevine, od kojih mnoga na dnevnoj osnovi moraju prelaziti granicu s Ujedinjenom Kraljevinom kako bi obavljala svoje poslovne aktivnosti. Istodobno sve zatvorenije i sve više protekcionistički nastrojene Sjedinjene Američke Države predstavljaju ozbiljnu prijetnju mnogim poduzećima Europske unije, osobito s obzirom na to da je predsjednik SAD-a nametnuo carine na robu poput aluminija i čelika. Bit će važno u znatnoj mjeri povećati razinu ulaganja u EU-u kako bismo pomogli svojim poduzećima da se nose sa što više potencijalnih udaraca, a InvestEU u tom smislu može učiniti veliku razliku.

Kad je riječ o samom prijedlogu, prelazak na jedinstven mehanizam potpore za interne mjere za razdoblje od 2021. do 2027. godine predstavlja dobrodošao potez koji će znatno pojednostavniti financijske instrumente Europske unije. Pojednostavnjenje je, međutim, ključna riječ i bit će važno osigurati da tako i ostane; program InvestEU ne smije dodatno komplicirati ili otežavati okolnosti za promotore projekata i ulagače, nužno je da program doista osigura stvarno pojednostavnjenje.

InvestEU počiva na uspjehu EFSU-a koji je osnovan nakon financijske krize, a postao je odskočna daska za ulaganja u područja našeg gospodarstva kojima su ona bila najpotrebnija. Cilj je bio mobilizirati ulaganja u iznosu od 315 milijardi EUR od trenutka nastanka do dovršetka. Očekuje se da će taj cilj uskoro biti ostvaren, uglavnom kroz privatni kapital. Gotovo trećina tog novca (28 %) usmjerena je na financiranje malih i srednjih poduzeća u Europi, a otprilike 22 % dodijeljeno je za aktivnosti povezane s istraživanjem, razvojem i inovacijama. Dodatnih 22 % utrošeno je na projekte povezane s energetikom. Bit će važno da InvestEU preuzme uspješne elemente EFSU-a i održi ih, istovremeno omogućavajući fleksibilnost različitih vrsta instrumenata gdje je to potrebno. Jedan krov ne bi trebao nužno značiti isti pristup za sve - bit će važno primijeniti prikladan pristup, osobito za financiranje istraživanja, razvoja i inovacije i malih i srednjih poduzeća, što bi se trebalo temeljiti na iskustvu stečenom kroz instrumente poput programa COSME i InnovFin.

Neke izmjene Prijedloga uredbe Komisije donesene su kako bi se ovo uzelo u obzir. Kad je riječ o dodatnosti, EFSU se usredotočio na rizičnije projekte kakvi inače ne bi dobili sredstva. Bit će važno osigurati da InvestEU također ostvari ovu vrstu dodatnosti uz određenu razinu fleksibilnosti potrebnu za element ‘visokog rizika’, s obzirom na drugačiji opseg ulaganja fonda InvestEU. Stoga je izvjestitelj priložio članak o dodatnosti.

Osim toga, osnovan je upravljački odbor, čime se približava upravljačkim tijelima koja su uspostavljena za EFSU. Svrha osnivanja upravljačkog odbora osiguravanje je ravnoteže između politike i stručnosti u području bankarstva u upravljanju programom, čime se postiže zastupljenost Komisije, EIB-a i ostalih partnera u provedbi, uz stručnog predstavnika Europskog parlamenta. Time se ostvaruje bolja ravnoteža strateškog odlučivanja fonda InvestEU nego što je bio slučaj u prijedlogu Komisije.

Naposljetku, jasnija uloga Grupe EIB-a bila bi dobrodošla, kao što je uspješno postignuto kod EFSU-a. EIB je banka utemeljena na ugovoru, ima mnogo iskustva u provedbi financijskih instrumenata i jedina je financijska institucija koja pokriva sve države članice i politike EU-a. Zbog pojačane potrebe za projektima manjeg opsega, dobrodošlo je i dodavanje mogućnosti za druge partnere u provedbi, poput nacionalnih razvojnih banaka.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu u Uniji 2016. bile su oko 20 % niže od stopa ulaganja prije globalne financijske krize, tj. iznosile su 1,8 % BDP-a EU-a u odnosu na 2,2 % 2009. Stoga, iako se udio ulaganja u BDP-u zamjetno oporavio, još je ispod razine koja se može očekivati u razdoblju snažnog oporavka i nije dovoljan da nadoknadi godine nedovoljne razine ulaganja. Štoviše, u kontekstu tehnoloških promjena i globalne konkurentnosti postojeće razine i predviđanja ulaganja ne mogu zadovoljiti potrebe Unije za strukturnim ulaganjima, među ostalim u inovacije, vještine, infrastrukturu, mala i srednja poduzeća („MSP”), niti omogućiti suočavanje s ključnim društvenim izazovima, kao što su održivost ili starenje stanovništva. Stoga je potrebna kontinuirana potpora za uklanjanje tržišnih nedostataka i rješavanje problema neoptimalne razine ulaganja kako bi se smanjio nedostatak ulaganja u ciljne sektore i ostvarili ciljevi politika Unije.

(1) Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu u Uniji 2016. bile su oko 20 % niže od stopa ulaganja prije globalne financijske krize, tj. iznosile su 1,8 % BDP-a EU-a u odnosu na 2,2 % 2009. Stoga, iako se udio ulaganja u BDP-u zamjetno oporavio, još je ispod razine koja se može očekivati u razdoblju snažnog oporavka i nije dovoljan da nadoknadi godine nedovoljne razine ulaganja, a rast je i dalje neravnomjerno raspoređen među državama članicama. Štoviše, u kontekstu tehnoloških promjena i globalne konkurentnosti postojeće razine i predviđanja ulaganja ne mogu zadovoljiti potrebe Unije za strukturnim ulaganjima, čiji je cilj održavanje dugoročne stope rasta, među ostalim u inovacije,istraživanje, vještine, infrastrukturu, mala i srednja poduzeća („MSP”), novoosnovana poduzeća, niti omogućiti suočavanje s ključnim društvenim izazovima, kao što su održivost ili starenje stanovništva. Stoga je potrebna kontinuirana potpora za uklanjanje tržišnih nedostataka i rješavanje problema neoptimalne razine ulaganja kako bi se smanjio nedostatak ulaganja u ciljne sektore i ostvarili ciljevi politika Unije. Stoga je važno da se programom InvestEU i dalje podupiru projekti koje je inače teško financirati, a koji europskim građanima pružaju dugoročnu gospodarsku, ekološku i socijalnu korist.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U evaluacijama je istaknuto da je raznolikost financijskih instrumenata provedenih na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. uzrokovala određena preklapanja. Ta je raznolikost uzrokovala složenost posrednicima i krajnjim primateljima koji su se suočavali s različitim pravilima o prihvatljivosti i izvješćivanju. Nepostojanje usklađenih pravila otežalo je kombiniranje sredstava iz nekoliko fondova Unije, iako bi takvo kombiniranje koristilo projektima kojima su potrebne razne vrste financiranja. Stoga bi trebalo osnovati jedinstveni fond InvestEU kako bi se krajnjim primateljima pružila učinkovitija potpora integriranjem i pojednostavnjivanjem financijske ponude u okviru jedinstvenog sustava proračunskih jamstava, čime bi se poboljšao učinak intervencija Unije i istodobno smanjio trošak za proračun Unije.

(2)  U evaluacijama je istaknuto da je raznolikost financijskih instrumenata provedenih na temelju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020. uzrokovala određena preklapanja i dovela do nejasnih postupaka kombiniranja financijskih sredstava Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i tržišnih instrumenata koje je razvila Unija. Ta je raznolikost uzrokovala složenost posrednicima i krajnjim primateljima koji su se suočavali s različitim pravilima o prihvatljivosti i izvješćivanju. Nepostojanje usklađenih pravila otežalo je kombiniranje sredstava iz nekoliko fondova Unije, iako bi takvo kombiniranje koristilo projektima kojima su potrebne razne vrste financiranja. Stoga bi trebalo osnovati jedinstveni fond InvestEU kako bi se ostvarila dodatnost i krajnjim primateljima pružila učinkovitija potpora integriranjem i pojednostavnjivanjem financijske ponude u okviru jedinstvenog sustava proračunskih jamstava, čime bi se poboljšao učinak intervencija Unije i istodobno smanjio trošak za proračun Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Posljednjih godina Unija je donijela ambiciozne strategije za dovršetak jedinstvenog tržišta i poticanje održivog rasta i zapošljavanja, kao što su unija tržišta kapitala, strategija jedinstvenog digitalnog tržišta, paket „Čista energija za sve Europljane”, akcijski plan Unije za kružno gospodarstvo, strategija za mobilnost s niskom razinom emisije te obrambena i svemirska strategija za Europu. U okviru fonda InvestEU trebalo bi iskoristiti i ojačati sinergije međusobno poticajnih strategija pružanjem potpore ulaganjima i pristupu financiranju.

(3)  Posljednjih godina Unija je donijela strategije za dovršetak jedinstvenog tržišta i poticanje održivog rasta i zapošljavanja. U okviru fonda InvestEU trebalo bi iskoristiti i ojačati sinergije strategija pružanjem potpore ulaganjima i pristupu financiranju.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Fond InvestEU trebao bi pridonijeti poboljšanju konkurentnosti Unije, među ostalim u području inovacija i digitalizacije, održivosti gospodarskog rasta Unije, socijalne otpornosti i uključivosti Unije te integracije Unijinih tržišta kapitala te uključivati rješenja kojima će se riješiti problem njihove rascjepkanosti te diversificirati izvori financiranja za poduzeća Unije. U tu bi svrhu trebalo podupirati projekte koji su tehnički i ekonomski održivi uspostavom okvira za uporabu dužničkih i vlasničkih instrumenata te instrumenata podjele rizika osiguranih jamstvom iz proračuna Unije i doprinosima partnera u provedbi. Trebao bi se temeljiti na potražnji te bi potpora u okviru fonda InvestEU trebala bi istovremeno biti usmjerena i na doprinos ostvarivanju ciljeva politika Unije.

(5)  Fond InvestEU trebao bi pridonijeti poboljšanju konkurentnosti Unije, među ostalim u području inovacija i digitalizacije, znanstvene izvrsnosti, održivosti gospodarskog rasta Unije, naprednih tehnologija i inovacija za borbu protiv klimatskih promjena, socijalne otpornosti i uključivosti Unije te integracije Unijinih tržišta kapitala te uključivati rješenja kojima će se riješiti problem njihove rascjepkanosti te diversificirati izvori financiranja za poduzeća Unije. U tu bi svrhu trebalo podupirati projekte koji su tehnički i ekonomski održivi uspostavom okvira za uporabu dužničkih i vlasničkih instrumenata te instrumenata podjele rizika osiguranih jamstvom iz proračuna Unije i doprinosima partnera u provedbi. Trebao bi se temeljiti na potražnji te bi potpora u okviru fonda InvestEU trebala istovremeno biti usmjerena i na doprinos ostvarivanju ciljeva politika Unije te uključivati pružanje strateške, dugoročne gospodarske, društvene i ekološke koristi u ključnim područjima uz snažan naglasak na povećanje pristupa financiranju za MSP-ove.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Pristup financijama i dalje je važno pitanje za poduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru. Radi daljnjeg razvoja tog izrazito inovativnog sektora u okviru fonda InvestEU i dalje će djelovati namjenski jamstveni instrument uspostavljen u okviru programa Kreativna Europa jer se pokazalo da je uspješno ojačao financijske kapacitete i konkurentnost poduzeća u kulturnom i kreativnom sektoru.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Različitim vlasničkim i dužničkim financijskim proizvodima koji se nude u okviru fonda InvestEU i njegovih tematskih sastavnica treba obuhvatiti velik spektar rizika, uključujući vrlo visoke rizike, osobito u sastavnicama za istraživanje, razvoj i inovacije, digitalizaciju i MSP-ove, kao što je bio slučaj u okviru instrumenta InnovFin iz programa Obzor 2020.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.c)  Kulturni i kreativni sektori spadaju među najotpornije i najbrže rastuće sektore europskog gospodarstva, u okviru kojih se od intelektualnog vlasništva i kreativnosti pojedinca stvaraju gospodarska i kulturna vrijednost. Međutim, nematerijalna priroda njihove imovine ograničava njihov pristup privatnom financiranju. Stoga je jedan od najvećih izazova za te sektore poboljšanje njihova pristupa financiranju, što je ključno za ulaganja, rast i tržišno natjecanje na međunarodnoj razini. Stoga bi se u okviru programa InvestEU trebao olakšati pristup financiranju za MSP-ove iz kulturnih i kreativnih sektora.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Fond InvestEU trebao bi biti potpora ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju poticanja rasta, ulaganja i zapošljavanja i tako pridonijeti poboljšanju blagostanja i ravnopravnijoj raspodjeli dohotka u Uniji. Intervencije u okviru fonda InvestEU trebale bi nadopunjavati potporu Unije koja se pruža u obliku bespovratnih sredstava.

(6)  Fond InvestEU trebao bi biti potpora ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju poticanja održivog rasta, ulaganja i zapošljavanja i tako pridonijeti poboljšanju blagostanja, boljeg ekološkog stanja i ravnopravnijoj raspodjeli dohotka u Uniji. Intervencije u okviru fonda InvestEU trebale bi nadopunjavati, a ne zamijeniti potporu Unije koja se pruža u obliku bespovratnih sredstava. Ulaganja bi trebala biti u skladu sa zahtjevom o dodatnosti kako bi se mogli riješiti tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije te se njima teži ka stvaranju dugoročno visokokvalitetnih radnih mjesta, javne infrastrukture i održivog rasta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Unija je podržala ciljeve utvrđene u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i njegove ciljeve održivog razvoja te Pariški sporazum iz 2015., kao i Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030. Kako bi se ostvarili dogovoreni ciljevi, uključujući one koji su dio politika okoliša Unije, djelovanje u cilju održivog razvoja treba znatno povećati. Stoga bi načela održivog razvoja trebala imati istaknutu ulogu u uspostavi fonda InvestEU.

(7)  Unija je podržala ciljeve utvrđene u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i njegove ciljeve održivog razvoja te Pariški sporazum iz 2015., kao i Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030. Kako bi se ostvarili dogovoreni ciljevi, uključujući one koji su dio politika okoliša Unije, djelovanje u cilju održivog razvoja treba znatno povećati. Stoga bi načela održivog razvoja i sigurnosti trebala biti temelj uspostave fonda InvestEU te se ulaganja povezana s fosilnim gorivima ne bi trebala podupirati osim ako to nije opravdano time da ona doprinose ciljevima energetske unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se uzela u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, program InvestEU pridonijet će uključivanju mjera u području klime i ostvarivanju ukupne ciljne vrijednosti od 25 % za rashode iz proračuna Unije namijenjene klimatskim ciljevima. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno 30 % cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU. Relevantno djelovanje utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa InvestEU te ponovno ocijeniti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(9)  Kako bi se uzela u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, program InvestEU pridonijet će uključivanju mjera u području klime i ostvarivanju ukupne ciljne vrijednosti od 25 % za rashode iz proračuna Unije namijenjene klimatskim ciljevima. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno najmanje 40 % cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU. Relevantno djelovanje utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa InvestEU te ponovno ocijeniti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  U pogledu troškova kapitala projekata u području obnovljive energije, u okviru fonda InvestEU trebalo bi omogućiti uporabu inovativnog jamstvenog instrumenta za smanjenje regulatornog rizika i s njime povezanih visokih troškova kapitala u nekim državama članicama. Primjena te mogućnosti trebala bi biti moguća na dobrovoljnoj osnovi. Radi ostvarenja tog cilja u okviru fonda InvestEU fond trebalo bi pridonijeti, prema potrebi, uspostavi poticajnog okvira za ulaganja u obnovljive izvore energije, kako je navedeno u članku 3. stavku 5. [revidirane Direktive o obnovljivoj energiji], uključujući mehanizam financiranja uspostavljen člankom 27.a [Uredbe o upravljanju].

Obrazloženje

Komisija bi trebala osigurati sinergije između različitih instrumenata uspostavljenih za potporu troškovno učinkovitoj primjeni obnovljivih izvora energije u Europi i izbjeći udvostručavanje. Ako to Komisija smatra relevantnim i učinkovitim, u okviru fonda InvestEU fond trebalo bi naknadno pridonijeti drugim postojećim ili budućim platformama sa sličnim ciljevima u sektoru obnovljivih izvora energije. Taj pristup preporučuje Stručna skupinu na visokoj razini za održive financije, a primjenjivala ga je i Svjetska banka na sličnim projektima u prošlosti.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Doprinos fonda InvestEU ostvarenju ciljne vrijednosti u području klime pratit će se s pomoću sustava EU-a za praćenje klimatske politike koji je Komisija izradila u suradnji s partnerima u provedbi i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja14] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva.

(10)  Doprinos fonda InvestEU ostvarenju ciljne vrijednosti u području klime i sektorskih ciljnih vrijednosti uvrštenih u okvir klimatske i energetske politike do 2030. pratit će se s pomoću sustava EU-a za praćenje klimatske politike koji je Komisija izradila u suradnji s partnerima u provedbi i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja ] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva. Programom InvestEU također će se pridonijeti provedbi drugih dimenzija ciljeva održivog razvoja (SDG).

__________________

__________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Prema Izvješću o globalnim rizicima 2018. Svjetskog ekonomskog foruma, pola od deset najkritičnijih rizika koji prijete globalnom gospodarstvu tiču se okoliša. Ti rizici obuhvaćaju zagađenje zraka, tla i vode, ekstremne vremenske uvjete, gubitke u bioraznolikosti i neuspjehe u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima. Načela zaštite okoliša sastavni su dio Ugovora i mnogih politika Unije. Stoga bi se uključivanje okolišnih ciljeva trebalo poticati u operacijama povezanima s fondom InvestEU. Trebalo bi u pripremu i provedbu ulaganja integrirati zaštitu okoliša te povezano sprečavanje rizika i upravljanje njime. Osim toga, EU bi trebao pratiti svoje rashode koji se odnose na bioraznolikost i kontrolu onečišćenja zraka kako bi ispunio obveze izvješćivanja na temelju Konvencije o biološkoj raznolikosti i Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća15. Ulaganja namijenjena ostvarivanju ciljeva u pogledu okolišne održivosti trebala bi se stoga pratiti primjenom zajedničkih metodologija usklađenih s metodologijom koja je izrađena u okviru drugih programa Unije koji se odnose na upravljanje klimom, bioraznolikošću i onečišćenjem zraka kako bi se omogućilo ocjenjivanje pojedinačnog i kombiniranog učinka ulaganja na ključne sastavnice prirodnog kapitala, uključujući zrak, vodu, tlo i bioraznolikost.

(11)  Prema Izvješću o globalnim rizicima 2018. Svjetskog ekonomskog foruma, pola od deset najkritičnijih rizika koji prijete globalnom gospodarstvu tiču se okoliša. Ti rizici obuhvaćaju zagađenje zraka, tla, kopnenih voda i oceana, ekstremne vremenske uvjete, gubitke u bioraznolikosti i neuspjehe u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima. Načela zaštite okoliša sastavni su dio Ugovora i mnogih politika Unije. Stoga bi se uključivanje okolišnih ciljeva trebalo poticati u operacijama povezanima s fondom InvestEU. Trebalo bi u pripremu i provedbu ulaganja integrirati zaštitu okoliša te povezano sprečavanje rizika i upravljanje njime. Osim toga, EU bi trebao pratiti svoje rashode koji se odnose na bioraznolikost i kontrolu onečišćenja zraka kako bi ispunio obveze izvješćivanja na temelju Konvencije o biološkoj raznolikosti i Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća15. Ulaganja namijenjena ostvarivanju ciljeva u pogledu okolišne održivosti trebala bi se stoga pratiti primjenom zajedničkih metodologija usklađenih s metodologijom koja je izrađena u okviru drugih programa Unije koji se odnose na upravljanje klimom, bioraznolikošću i onečišćenjem zraka kako bi se omogućilo ocjenjivanje pojedinačnog i kombiniranog učinka ulaganja na ključne sastavnice prirodnog kapitala, uključujući zrak, vodu, tlo i bioraznolikost.

__________________

__________________

15 Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

15 Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Ujedno bi u sve radne aktivnosti i postupke donošenja odluka u okviru programa InvestEU trebalo integrirati rodnu perspektivu, pobrinuti se da odbori i projektni timovi budu rodno uravnoteženi i osigurati da se provedbom tog fonda pridonosi promicanju rodne ravnopravnosti u skladu s obvezama EU-a u pogledu uspostave rodno osviještene politike (članak 8. UFEU-a).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Niske stope ulaganja u infrastrukturu u Uniji tijekom financijske krize umanjile su kapacitete Unije za poticanje održivog rasta, konkurentnosti i konvergencije. Znatna ulaganja u europsku infrastrukturu ključna su za postizanje ciljeva održivosti Unije, uključujući energetske i klimatske ciljeve za 2030. Stoga bi potpora iz fonda InvestEU trebala biti usmjerena na ulaganja u promet, energetiku, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, mjere u području okoliša i klime te pomorsku i digitalnu infrastrukturu. Kako bi se maksimalno povećao učinak i dodana vrijednost financijske potpore Unije, primjereno je promicati jednostavnije postupke ulaganja koji omogućuju vidljivost portfelja projekata i usklađenost relevantnih programa Unije. Imajući u vidu prijetnje sigurnosti, u projektima ulaganja koji primaju potporu Unije trebalo bi uzeti u obzir načela zaštite građana na javnim mjestima. To bi trebala biti nadopuna nastojanjima u okviru drugih fondova Unije, kao što je Europski fond za regionalni razvoj kojim se pruža potpora sigurnosnim aspektima ulaganja u javna mjesta, promet, energetiku i drugu ključnu infrastrukturu.

(13)  Niske stope ulaganja u infrastrukturu u Uniji tijekom financijske krize umanjile su kapacitete Unije za poticanje održivog rasta, konkurentnosti i konvergencije. Ulaganja u europsku infrastrukturu, osobito u pogledu međusobne povezanosti i energetske učinkovitosti i stvaranja jedinstvenog europskog prometnog prostora, ključna su za postizanje ciljeva održivosti Unije, uključujući obveze Unije u pogledu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja te energetske i klimatske ciljeve za 2030. Stoga bi potpora iz fonda InvestEU trebala biti usmjerena na ulaganja u promet, energetiku, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, mjere u području okoliša i klime te pomorsku i digitalnu infrastrukturu dajući potporu, primjerice, razvoju i širenju pametnih prometnih sustava. U okviru programa InvestEU prednost bi trebalo dati područjima koja su nedovoljno uložena i u kojima su potrebna dodatna ulaganja, uključujući održivu energetsku učinkovitost mobilnosti, te mjere kojima se doprinosi ostvarivanju dugoročnih klimatskih i energetskih ciljeva za razdoblje do 2030. godine. Kako bi se maksimalno povećao učinak i dodana vrijednost financijske potpore Unije, primjereno je promicati jednostavnije postupke ulaganja koji omogućuju vidljivost portfelja projekata i maksimalno povećavaju sinergije relevantnih programa Unije u području prometa, energetike i digitalizacije. Imajući u vidu prijetnje sigurnosti, u projektima ulaganja koji primaju potporu Unije trebalo bi uzeti u obzir načela zaštite građana na javnim mjestima. To bi trebala biti nadopuna nastojanjima u okviru drugih fondova Unije, kao što je Europski fond za regionalni razvoj kojim se pruža potpora sigurnosnim aspektima ulaganja u javna mjesta, promet, energetiku i drugu ključnu infrastrukturu.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Energetska učinkovitost u okviru programa InvestEU predstavlja najvažniji element kao i ključni kriterij pri donošenju odluka o ulaganju. Naime, u njega je ugrađeno načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu”, što znači da bi prije donošenja odluka o planiranju, politici i ulaganju u području energetike trebalo razmotriti mogu li se troškovno učinkovitim i tehnički, gospodarski i ekološki prihvatljivim alternativnim mjerama za energetsku učinkovitost u cijelosti ili djelomično zamijeniti predviđena planiranja, mjere politike i ulaganja, a istodobno postići ciljevi određenih odluka. Takve troškovno učinkovite alternative uključuju mjere za povećanje učinkovitosti energetske potražnje i opskrbe, posebice s pomoću troškovno učinkovite uštede energije u krajnjoj potrošnji, inicijativa za upravljanje potražnjom te učinkovitije pretvorbe, prijenosa i distribucije energije. Države članice također bi trebale poticati širenje tog načela na regionalnoj i lokalnoj razini te u privatnom sektoru.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Direktivom o energetskim svojstvima zgrada (Direktiva (EU) 2018/844) zahtijeva se da države članice uspostave dugoročnu strategiju obnove kojom se podupire obnova nacionalnog fonda stambenih i nestambenih zgrada, javnih i privatnih, i njegova preobrazba u visoko energetski učinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine, čime se omogućuje troškovno učinkovita pretvorba postojećih zgrada u zgrade približno nulte energije. Države članice također su dužne olakšati pristup odgovarajućim mehanizmima za grupiranje projekata i smanjenje uočenog rizika za ulagače i privatni sektor.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Dok se razina ukupnih ulaganja u Uniji povećava, ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanje inovacije i dalje su nedovoljna. Nedovoljna ulaganja u istraživanje i inovacije štete industrijskoj i gospodarskoj konkurentnosti Unije te kvaliteti života njezinih građana. Fond InvestEU trebao bi pružiti odgovarajuće financijske proizvode za različite faze inovacijskog ciklusa i širok raspon dionika, posebno kako bi se omogućio razvoj i primjena rješenja na komercijalnoj razini u Uniji i povećala konkurentnost tih rješenja na svjetskim tržištima.

(14)  Dok se razina ukupnih ulaganja u Uniji povećava, ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanje inovacije i dalje su nedovoljna. S obzirom na to da javno financiranje aktivnosti istraživanja i inovacija pokreće rast produktivnosti i ključ je poticanja privatnog istraživanja i aktivnosti u području inovacija, posljedično nedovoljna ulaganja u istraživanje i inovacije štete industrijskoj i gospodarskoj konkurentnosti Unije te kvaliteti života njezinih građana. Fond InvestEU trebao bi pružiti odgovarajuće financijske proizvode za različite faze inovacijskog ciklusa i širok raspon dionika, posebno kako bi se omogućio razvoj i primjena rješenja na komercijalnoj razini u Uniji i povećala konkurentnost tih rješenja na svjetskim tržištima te promicala izvrsnost EU-a u održivim tehnologijama na globalnoj razini. Kako bi se riješilo pitanje potrebe za podupiranjem ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanja i inovacije, ključno je da program Obzor Europa, a posebno EIC, djeluje u sinergiji s financijskim proizvodima koji se dostupni u okviru fonda InvestEU. Osim toga, inovativna mala i srednja te novoosnovana poduzeća suočavaju se s teškoćama u pristupu financijama, a posebno ona koja su usmjerena na nematerijalna sredstva, i stoga postoji potreba za time da EIC djeluje komplementarno s namjenskim financijskim proizvodima u okviru fonda InvestEU kako bi se zajamčila kontinuirana potpora takvim MSP-ovima. U tom bi pogledu iskustvo stečeno u primjeni financijskih instrumenata dostupnih u okviru programa Obzor 2020., kao što je InnovFin, i kreditnih jamstava za MSP-ove u okviru programa COSME trebalo biti snažna osnova za pružanje ove ciljane potpore.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14.a)  Kako bi se korisnicima InvestEU-a pružili najbolji mogući savjeti, kao i potpora sinergiji s programom Obzor Europa, potrebno je ojačati usluge koje pruža savjetodavni centar u okviru instrumenta InnovFin EIB-a.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Hitno je potrebno uložiti znatan napor u ulaganja u digitalnu transformaciju i njezine koristi proširiti na sve građane i poduzeća u Uniji. Čvrst politički okvir strategije jedinstvenog digitalnog tržišta sada bi trebao biti popraćen ulaganjima sličnih ambicija, uključujući u umjetnu inteligenciju.

(15)  Hitno je potrebno uložiti znatan napor u ulaganja u digitalnu transformaciju i njezino poticanje te njezine koristi proširiti na sve građane i poduzeća u Uniji, u gradskim i ruralnim područjima. Čvrst politički okvir strategije jedinstvenog digitalnog tržišta sada bi trebao biti popraćen ulaganjima sličnih ambicija, uključujući u umjetnu inteligenciju u skladu s programom Digitalna Europa, posebno u pogledu etike, strojnog učenja, interneta stvari, biotehnologije i financijske tehnologije, kojima se može povećati učinkovitost mobilizacije kapitala za poduzetničke projekte.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.a)  S obzirom na to da jedinstveno tržište negativno utječe na digitalnu podjelu, koja nastaje zbog smanjenog pristupa mreži, razlika u brzinama među regijama i nedostatka znanja, digitalna transformacija društva trebala bi osnažiti građane, posebice mlade iz digitalne generacije, da se osjećaju sigurnima pri korištenju novih tehnologija, informirajući ih o privatnosti, sigurnosti i osnovnim zaštitnim mjerama kojima se mogu zaštititi od zlonamjernih aktivnosti i tako povećati njihov potencijal u pogledu gospodarstva. Stoga je potreban sveobuhvatan pristup radi povećanja područja primjene, postizanja sličnih razina povezivosti i jednakog znanja za sve.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imaju ključnu ulogu u Uniji. Ona se, međutim, suočavaju s problemima u pristupu financiranju zbog toga što ih se smatra visokorizičnima ili zbog nedovoljnog kolaterala. Dodatni izazovi proizlaze iz potrebe MSP-ova da ostanu konkurentni aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inoviranja te dodatnim osposobljavanjem svojih radnika. Nadalje, u odnosu na veća poduzeća, MSP-ovi imaju ograničeniji pristup izvorima financiranja: obično ne izdaju obveznice, imaju tek ograničen pristup burzama ili velikim institucionalnim ulagačima. Problem u vezi s pristupom financiranju još je veći za MSP-ove čije su djelatnosti usmjerene na nematerijalnu imovinu. MSP-ovi u Uniji u velikoj mjeri ovise o bankama i financiranju zaduživanjem u obliku bankovnih prekoračenja, zajmova ili leasinga. Podrška MSP-ovima koji se susreću s tim izazovima i pružanje diversificiranih izvora financiranja potrebno je za povećanje sposobnosti MSP-ova za financiranje osnivanja, rasta i razvoja tih poduzeća, suočavanje s gospodarskim krizama te za jačanje otpornosti gospodarstva i financijskog sustava tijekom gospodarske krize ili šokova. Time se ujedno nadopunjuju inicijative koje su već uvedene u kontekstu unije tržišta kapitala. Fond InvestEU trebao bi omogućiti stavljanje naglaska na specifične, usmjerenije financijske proizvode.

(16)  Mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju više od 99 % poduzeća u Uniji i njihova je gospodarska vrijednost značajna i ključna. Ona se, međutim, suočavaju s problemima u pristupu financiranju zbog toga što ih se smatra visokorizičnima ili zbog nedovoljnog kolaterala. Također je potrebno riješiti pitanje rodnih nejednakosti, budući da su kreativnost žena i njihov poduzetnički potencijal nedovoljno iskorišten izvor rasta i radnih mjesta koji bi trebalo dalje razvijati. Dodatni izazovi proizlaze iz potrebe MSP-ova da ostanu konkurentni aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inoviranja te dodatnim osposobljavanjem svojih radnika. Nadalje, u odnosu na veća poduzeća, MSP-ovi imaju ograničeniji pristup izvorima financiranja: obično ne izdaju obveznice, imaju tek ograničen pristup burzama ili velikim institucionalnim ulagačima. Nedostatak pristupa kapitalu za MSP-ove pogoršan je relativno malom europskom industrijom privatnog vlasničkog kapitala, a problem u vezi s pristupom financiranju još je veći za MSP-ove čije su djelatnosti usmjerene na nematerijalnu imovinu. MSP-ovi u Uniji u velikoj mjeri ovise o bankama i financiranju zaduživanjem u obliku bankovnih prekoračenja, zajmova ili leasinga. Podrška MSP-ovima koji se susreću s tim izazovima pojednostavljenjem njihova pristupa financiranju i pružanjem diversificiranih izvora financiranja potrebna je za povećanje sposobnosti MSP-ova za financiranje vlastitog osnivanja, rasta, inovacija i održivog razvoja, jamčenje njihove konkurentnosti, suočavanje s gospodarskim krizama te za jačanje otpornosti gospodarstva i financijskog sustava tijekom gospodarske krize ili šokova. Time se ujedno nadopunjuju inicijative koje su već uvedene u kontekstu unije tržišta kapitala. Programi poput COSME-a važni su za MSP-ove jer su olakšali pristup financiranju u svim fazama njihovih životnih ciklusa, čemu je doprinio i EFSU, kojim su se MSP-ovi ubrzo počeli koristiti. Fond InvestEU trebao bi se stoga nadovezivati na te uspjehe i omogućiti stavljanje naglaska na specifične, usmjerenije financijske proizvode.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Poduzeća koja pružaju usluge od općeg interesa igraju bitnu i stratešku ulogu u ključnim sektorima s velikim mrežnim industrijama (energija, voda, otpad, okoliš, poštanske usluge, promet i telekomunikacije), zdravstvu, obrazovanju i socijalnim službama. Europska unija jamči, kroz potporu tih poduzeća, dobrobit svojih građana i demokratske izbore koji se, između ostalog, odnose na razinu kvalitete usluga

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Na temelju dokumenta za razmatranje o socijalnoj dimenziji Europe16 i europskog stupa socijalnih prava17, izgradnja uključivije i pravednije Unije ključni je prioritet Unije u borbi protiv nejednakosti i poticanju politika socijalne uključenosti u Europi. Nejednakost prilika posebno utječe na pristup obrazovanju, osposobljavanju i zdravstvenoj skrbi. Ulaganje u socijalnu dimenziju gospodarstva, ljudske vještine i kapital te integracija ugroženih društvenih skupina može unaprijediti gospodarske mogućnosti, posebno ako se koordiniraju na razini Unije. Fond InvestEU trebao bi se upotrebljavati za potporu ulaganjima u obrazovanje i osposobljavanje, povećanje zaposlenosti, posebno za nekvalificirane radnike i dugoročno nezaposlene osobe, poboljšanje stanja međugeneracijske solidarnosti, za potporu zdravstvenom sektoru, rješavanje problema beskućništva, digitalnu uključivost, razvoj zajednice, jačanje uloge i pripadnosti mladih u društvu te ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja. Program InvestEU trebao bi pridonijeti i poticanju europske kulture i kreativnosti. Radi stvaranja protuteže dubokim društvenim transformacijama koje će se dogoditi u Uniji i na tržištu rada u sljedećem desetljeću, potrebno je ulagati u ljudski kapital, mikrofinanciranje, financiranje socijalnog poduzetništva te nove poslovne modele socijalne ekonomije, uključujući ulaganja i javno ugovaranje s društvenim učinkom. Program InvestEU trebao bi ojačati ekosustav socijalnog tržišta u nastajanju povećanjem financiranja i pristupa financiranju za mikropoduzeća i socijalna poduzeća kako bi se pružila potpora onima kojima je najpotrebnija. U izvješću radne skupine na visokoj razini o ulaganju u socijalnu infrastrukturu u Europi18 utvrđen je nedostatak ulaganja u socijalnu infrastrukturu i usluge, uključujući obrazovanje, osposobljavanje, zdravstvo i stanovanje, kojima je potrebna potpora i na razini Unije. Stoga bi se trebala iskoristiti zajednička snaga javnog, poslovnog i dobrotvornog kapitala te potpora zaklada za poticanje razvoja vrijednosnog lanca socijalnog tržišta i jačanje otpornosti Unije.

(17)  Na temelju dokumenta za razmatranje o socijalnoj dimenziji Europe16, europskog stupa socijalnih prava i okvira EU-a o Konvenciji EU-a o pravima osoba s invaliditetom, izgradnja uključivije i pravednije Unije ključni je prioritet Unije u borbi protiv nejednakosti i poticanju politika socijalne uključenosti u Europi. Nejednakost prilika posebno utječe na pristup obrazovanju, osposobljavanju i zdravstvenoj skrbi. Ulaganje u socijalnu dimenziju gospodarstva, ljudske vještine i kapital te integracija ugroženih društvenih skupina može unaprijediti gospodarske mogućnosti, posebno ako se koordiniraju na razini Unije. S obzirom na znatnu potrebu za ulaganja u socijalnu infrastrukturu, fond InvestEU trebao bi se upotrebljavati za potporu ulaganjima u obrazovanje i osposobljavanje, povećanje zaposlenosti, posebno za nekvalificirane radnike i dugoročno nezaposlene osobe, poboljšanje stanja rodne ravnopravnosti, jednakih mogućnosti, međugeneracijske solidarnosti, za potporu zdravstvenom sektoru, rješavanje problema beskućništva, digitalnu uključivost, razvoj zajednice, jačanje uloge i pripadnosti mladih u društvu te ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja. Program InvestEU trebao bi pridonijeti i poticanju europske kulture i kreativnosti. Radi stvaranja protuteže dubokim društvenim transformacijama koje će se dogoditi u Uniji i na tržištu rada u sljedećem desetljeću, potrebno je ulagati u ljudski kapital, mikrofinanciranje, financiranje socijalnog poduzetništva te nove poslovne modele socijalne ekonomije, uključujući ulaganja i javno ugovaranje s društvenim učinkom. Program InvestEU trebao bi ojačati ekosustav socijalnog tržišta u nastajanju povećanjem financiranja i pristupa financiranju za mikropoduzeća i socijalna poduzeća kako bi se pružila potpora onima kojima je najpotrebnija. U izvješću radne skupine na visokoj razini o ulaganju u socijalnu infrastrukturu u Europi18 utvrđen je nedostatak ulaganja u socijalnu infrastrukturu i usluge, uključujući obrazovanje, osposobljavanje, zdravstvo i stanovanje, kojima je potrebna potpora i na razini Unije. Stoga bi se trebala iskoristiti zajednička snaga javnog, poslovnog i dobrotvornog kapitala te potpora zaklada za poticanje razvoja vrijednosnog lanca socijalnog tržišta i jačanje otpornosti Unije.

__________________

__________________

16 COM(2017) 206.

16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250.

17 COM(2017) 250.

18 Objavljeno pod naslovom European Economy Discussion Paper (Dokument za raspravu o europskom gospodarstvu), br. 74, siječanj 2018.

18 Objavljeno pod naslovom European Economy Discussion Paper (Dokument za raspravu o europskom gospodarstvu), br. 74, siječanj 2018.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Projektima financiranim iz fonda InvestEU trebala bi se promicati ravnopravnost žena i muškaraca, osobito u području istraživanja i inovacija rješavanjem temeljnih uzroka rodne neravnoteže, iskorištavanjem punog potencijala i muškaraca i žena istraživača, te integriranjem rodne dimenzije u sadržaj istraživanja i inovacija; kao i posvećujući posebnu pozornost osiguravanju rodne ravnoteže u odborima za ocjenjivanje i drugim relevantnim savjetodavnim i stručnim tijelima. Aktivnosti bi ujedno trebale biti usmjerene na provedbu načela povezanih s ravnopravnošću žena i muškaraca kako je utvrđeno u člancima 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji i članku 8. UFEU-a i Direktivi 2006/54/EZ o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  U okviru fonda InvestEU također bi trebalo podupirati djelovanja i strategije za pravedni prelazak kojima se podupiru ulaganja usmjerena na položaj radnika u pojedinim sektorima poput vađenja ugljena i lignita i automobilske industrije, koji bi mogli biti pogođeni prelaskom na niskougljično gospodarstvo. Iz fonda InvestEU trebalo bi biti moguće poduprijeti prelazak tih gospodarstava na održive djelatnosti i privući alternativna inovativna poduzeća, novoosnovana poduzeća i industrije s ciljem izgradnje održivog regionalnog gospodarstva. Potrebno je poticati daljnje sinergije s dodatnim programima potpora kao što je Fond za modernizaciju koji će biti uspostavljen za razdoblje od 2021. do 2030. godine, kao i drugim nacionalnim programima i programima Unije koji se bave pitanjima pravednog prelaska.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.b)  U okviru toga fonda trebalo bi zajamčiti ravnopravno financiranje projekata u cijelom EU-u s posebnim naglaskom na najsiromašnije i najmanje razvijene regije.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Fond InvestEU trebao bi biti otvoren za doprinose trećih zemalja koje su članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata, zemalja obuhvaćenih politikom susjedstva i drugih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima između Unije i tih zemalja. To bi trebalo omogućiti nastavak suradnje s relevantnim zemljama, ako je moguće, posebno u području istraživanja i inovacija te MSP-ova.

(21)  Fond InvestEU trebao bi biti otvoren za doprinose trećih zemalja koje su članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata, zemalja obuhvaćenih politikom susjedstva i drugih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima između Unije i tih zemalja i pod uvjetom da se u tim zemljama poštuju ljudska prava. To bi trebalo omogućiti nastavak suradnje s relevantnim zemljama, ako je moguće, posebno u području istraživanja i inovacija te MSP-ova.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23.a)  Proračun od 3,105 milijuna EUR (u stalnim cijenama) za istraživanje i inovacije u sklopu fonda InvestEU ne bi trebalo izdvojiti iz ukupnog proračuna programa Obzor Europa od 120 milijardi EUR (u stalnim cijenama), već će to biti dodatak tom proračunu.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Jamstvo EU-a na kojem se temelji fond InvestEU trebala bi neizravno provoditi Komisija uz pomoć partnera u provedbi tako da mu mogu pristupiti krajnji primatelji. Komisija bi trebala sa svakim partnerom u provedbi sklopiti sporazum o jamstvu kojim se raspodjeljuje jamstveni kapacitet fonda InvestEU radi pružanja potpore operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje ispunjavaju ciljeve i kriterije prihvatljivosti fonda InvestEU. Fond InvestEU trebao bi imati posebnu strukturu upravljanja kako bi se osigurala odgovarajuća uporaba jamstva EU-a.

(24)  Jamstvo EU-a na kojem se temelji fond InvestEU trebala bi neizravno provoditi Komisija uz pomoć partnera u provedbi tako da mu mogu pristupiti krajnji primatelji. Komisija bi trebala sa svakim partnerom u provedbi sklopiti sporazum o jamstvu kojim se raspodjeljuje jamstveni kapacitet fonda InvestEU radi pružanja potpore operacijama financiranja i operacijama ulaganja koje ispunjavaju ciljeve i kriterije prihvatljivosti fonda InvestEU. Radi poboljšanja transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i osiguranja primjerene uporabe jamstva EU-a, fond InvestEU trebao bi imati posebnu strukturu upravljanja, potpuno odvojenu od Grupe EIB.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Komisija bi trebala ocijeniti usklađenost operacija ulaganja i operacija financiranja koje su dostavili partneri u provedbi s pravom i politikama Unije, a odluke o operacijama financiranja i operacijama ulaganja trebao bi konačno donijeti partner u provedbi.

(26)  Upravljački odbor s izvršnom ulogom donošenja odluka u skladu s člankom 17. sastavljen od članova koje imenuju Europska komisija, Europska investicijska banka i partneri u provedbi, i od stručnjaka bez prava glasa kojega bira Europski parlament, potrebno je uspostaviti kako bi se osiguralo da upravljanje programom InvestEU ostvari ispravnu ravnotežu između politike i stručnosti u području bankarstva. Upravljački odbor trebao bi ocijeniti usklađenost operacija ulaganja i operacija financiranja koje su dostavili partneri u provedbi s pravom i politikama Unije, a odluke o operacijama financiranja i operacijama ulaganja trebao bi konačno donijeti partner u provedbi.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Projektni tim stručnjaka koji su partneri u provedbi stavili na raspolaganje Komisiji kako bi pružio stručno znanje za financijsku i tehničku ocjenu predloženih operacija financiranja i operacija ulaganja trebao bi ocijeniti operacije koje su partneri u provedbi dostavili odboru za ulaganja na ocjenu.

Briše se.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Odbor za ulaganja sastavljen od neovisnih stručnjaka trebao bi donijeti odluku o odobrenju potpore iz jamstva EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, pri čemu se osigurava pružanje vanjskog stručnog znanja u ocjenjivanju projekata s obzirom na ulaganja. Odbor za ulaganja trebao bi imati različite sastave kako bi se što bolje obuhvatila različita područja politike i sektori.

(28)  Odbor za ulaganja sastavljen od neovisnih stručnjaka trebao bi donijeti odluku o odobrenju potpore iz jamstva EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, pri čemu se osigurava pružanje vanjskog stručnog znanja u ocjenjivanju projekata s obzirom na ulaganja. Odbor za ulaganja trebao bi imati različite sastave kako bi se što bolje obuhvatila različita područja politike i sektori, ali uvijek uključivati barem dva stručnjaka s iskustvom u području klime, zaštite okoliša i upravljanja.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Pri odabiru partnera u provedbi za provedbu fonda InvestEU, Komisija bi trebala razmotriti njihovu sposobnost ispunjavanja ciljeva fonda InvestEU i osiguravanja doprinosa na temelju vlastitih sredstava kako bi se zajamčila odgovarajuća geografska pokrivenost i diversifikacija, privukli strani ulagači te osigurala dovoljna diversifikacija rizika i pružila nova rješenja za uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalnih razina ulaganja. S obzirom na svoju ulogu na temelju Ugovora, sposobnost da djeluje u svim državama članicama i postojeće iskustvo u okviru sadašnjih financijskih instrumenata i EFSU-a, Grupa Europske investicijske banke („EIB”) trebala bi i dalje biti privilegirani partner u provedbi za odjeljak „EU” u okviru fonda InvestEU. Osim Grupe EIB, nacionalne razvojne banke ili institucije trebale bi moći ponuditi niz dodatnih financijskih proizvoda s obzirom na to bi njihovo iskustvo i mogućnosti na regionalnoj razini mogli pridonijeti maksimalnom učinku javnih sredstava na području Unije. Nadalje, trebalo bi biti moguće imati na raspolaganju druge međunarodne financijske institucije kao partnere u provedbi, posebno ako imaju komparativnu prednost u smislu specifičnog stručnog znanja i iskustva u određenim državama članicama. Trebalo bi također omogućiti da drugi subjekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Financijskom uredbom djeluju kao partneri u provedbi.

(29)  Pri odabiru partnera u provedbi za provedbu fonda InvestEU, Komisija bi trebala razmotriti njihovu sposobnost i potencijal ispunjavanja ciljeva fonda InvestEU i osiguravanja doprinosa na temelju vlastitih sredstava kako bi se zajamčila odgovarajuća geografska pokrivenost i diversifikacija, privukli strani ulagači te osigurala dovoljna diversifikacija rizika i pružila nova rješenja za uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalnih razina ulaganja. S obzirom na svoju ulogu na temelju Ugovora, sposobnost da djeluje u svim državama članicama i postojeće iskustvo u okviru sadašnjih financijskih instrumenata i EFSU-a, Grupa Europske investicijske banke („EIB”) trebala bi i dalje biti privilegirani partner u provedbi za odjeljak „EU” u okviru fonda InvestEU. Osim Grupe EIB, nacionalne ili regionalne razvojne banke trebale bi moći ponuditi niz dodatnih financijskih proizvoda s obzirom na to da bi njihovo iskustvo i mogućnosti na regionalnoj razini mogli pridonijeti maksimalnom učinku javnih sredstava na području Unije, povezujući karakteristike njihovih financijskih proizvoda sa zahtjevima Fonda. Nadalje, trebalo bi biti moguće imati na raspolaganju druge međunarodne financijske institucije kao partnere u provedbi, posebno ako imaju komparativnu prednost u smislu specifičnog stručnog znanja i iskustva u određenim državama članicama. Trebalo bi također omogućiti da drugi subjekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Financijskom uredbom djeluju kao partneri u provedbi.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se osiguralo da su intervencije u okviru odjeljka „EU” fonda InvestEU usmjerene na uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalne razine ulaganja na razini Unije te istovremeno zadovoljavaju ciljeve najboljeg mogućeg geografskog dosega, jamstvo EU-a trebalo bi se dodjeljivati partnerima u provedbi koji samostalno ili zajedno s drugim partnerima u provedbi mogu obuhvatiti najmanje tri države članice. Međutim, očekuje se da će se oko 75 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „EU” dodijeliti partneru ili partnerima u provedbi koji mogu ponuditi financijske proizvode u okviru fonda InvestEU u svim državama članicama.

(30)  Kako bi se osiguralo da su intervencije u okviru odjeljka „EU” fonda InvestEU usmjerene na uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalne razine ulaganja na razini Unije te istovremeno zadovoljavaju ciljeve najboljeg mogućeg geografskog dosega, jamstvo EU-a trebalo bi se dodjeljivati partnerima u provedbi koji samostalno ili zajedno s drugim partnerima u provedbi mogu obuhvatiti najmanje dvije države članice. Međutim, očekuje se da će se oko 75 % jamstva EU-a u okviru odjeljka „EU” dodijeliti partneru ili partnerima u provedbi koji mogu ponuditi financijske proizvode u okviru fonda InvestEU u svim državama članicama.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Jamstvo EU-a u okviru odjeljka „države članice” trebalo bi se dodjeljivati svim partnerima u provedbi koji su prihvatljivi u skladu s [člankom 62. stavkom 1. točkom (c)] [Financijske uredbe], uključujući nacionalne ili regionalne razvojne banke ili institucije, EIB, Europski investicijski fond i druge multilateralne razvojne banke. Pri odabiru partnera u provedbi u okviru odjeljka „države članice”, Komisija bi trebala uzeti u obzir prijedloge svake države članice. U skladu s [člankom 154.] [Financijske uredbe], Komisija mora ocijeniti pravila i postupke partnera u provedbi kako bi utvrdila da jamče stupanj zaštite financijskih interesa Unije istovrijedan onome koji pruža Komisija.

(31)  Jamstvo EU-a u okviru odjeljka „države članice” trebalo bi se dodjeljivati svim partnerima u provedbi koji su prihvatljivi u skladu s [člankom 62. stavkom 1. točkom (c)] [Financijske uredbe], uključujući nacionalne ili regionalne razvojne banke ili institucije, EIB, Europski investicijski fond i druge multilateralne razvojne banke. U slučajevima u kojima se odjeljak „države članice” upotrebljava za mjere politike koje je EU već počeo rješavati kroz slična sredstva financiranja i ulaganja, odjeljak „države članice” i odjeljak „EU” trebali bi imati iste partnere u provedbi. Pri odabiru partnera u provedbi u okviru odjeljka „države članice”, Komisija bi trebala uzeti u obzir prijedloge svake države članice. U skladu s [člankom 154.] [Financijske uredbe], Komisija mora ocijeniti pravila i postupke partnera u provedbi kako bi utvrdila da jamče stupanj zaštite financijskih interesa Unije istovrijedan onome koji pruža Komisija. Procjenom je potrebno osigurati ograničene birokratske prepreke i troškove koji ne utječu na povrat ulaganja i kamatne stope.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  Savjetodavni centar InvestEU trebao bi podupirati razvoj stabilnog portfelja projekata ulaganja u svakoj sastavnici politike. Osim toga, trebalo bi predvidjeti međusektorsku sastavnicu u okviru programa InvestEU kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka i horizontalna pomoć pri razvoju projekata u slučaju programa Unije kojima se centralizirano upravlja.

(35)  Savjetodavni centar InvestEU trebao bi podupirati razvoj stabilnog portfelja projekata ulaganja u svakoj sastavnici politike osiguravajući na taj način učinkovitu provedbu geografske diversifikacije radi pridonošenja cilju Unije u pogledu gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i smanjenja regionalnih nejednakosti. U okviru savjetodavnog centra trebalo bi obratiti posebnu pozornost na potrebu za grupiranjem malih projekata i njihovo povezivanje u veće portfelje. Osim toga, trebalo bi predvidjeti međusektorsku sastavnicu u okviru programa InvestEU kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka i horizontalna pomoć pri razvoju projekata u slučaju programa Unije kojima se centralizirano upravlja.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Kako bi se osigurala velika pokrivenost savjetodavnim uslugama u Uniji i uspješno iskoristilo lokalno znanje o fondu InvestEU, trebalo bi prema potrebi osigurati prisutnost savjetodavnog centra InvestEU na lokalnoj razini, uzimajući u obzir postojeće programe potpore, u cilju pružanja konkretne, proaktivne i prilagođene pomoći na terenu.

(36)  Kako bi se osigurala velika pokrivenost savjetodavnim uslugama u Uniji i uspješno iskoristilo lokalno znanje o fondu InvestEU, trebalo bi osigurati prisutnost savjetodavnog centra InvestEU u svakoj državi članici, s posebnim naglaskom na osiguranje prisutnosti u regijama koje su suočene s poteškoćama u razvoju projekata u okviru fonda InvestEU, uzimajući u obzir postojeće programe potpore, u cilju pružanja konkretne, proaktivne i prilagođene pomoći na terenu. Stručnost nacionalnih razvojnih banaka u izradi, povezivanju i financiranju projekata potrebno je objediniti u savjetodavnim centrima te bi se njihova uloga kao partnera u provedbi i dalje trebala cijeniti.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37.a)  S obzirom na uspjeh nacionalnih razvojnih banaka u izradi, povezivanju i financiranju projekata, osobito malih projekata u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na lokalnoj i regionalnoj razini, njihova stručna znanja trebalo bi objediniti u okviru savjetodavnih centara te i dalje cijeniti njihovu ulogu partnera u provedbi.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47.a)  Program mora biti dostupan korisnicima kroz povećanu promidžbu i transparentnost, uključujući i financijske i bankarske posrednike. Stoga je potrebna veća količina informacija i stalno praćenje provedbe mjera.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom Uredbom osniva se fond InvestEU kojim se pruža jamstvo EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje provode partneri u provedbi radi potpore unutarnjim politikama Unije.

Ovom Uredbom osniva se fond InvestEU kojim se pruža jamstvo EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje provode partneri u provedbi radi potpore unutarnjim politikama Unije, osobito u području klimatskih promjena i ciljeva održivog razvoja u skladu s ciljem prelaska na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova najkasnije do 2050.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „operacije mješovitog financiranja” znači operacije financirane iz proračuna Unije u kojima se kombiniraju bespovratni oblici potpore ili povratna potpora ili i jedno i drugo iz proračuna Unije s povratnim oblicima potpore razvojnih ili drugih javnih financijskih institucija te komercijalnih financijskih institucija i ulagača; za potrebe ove definicije programi Unije koji se financiraju iz izvora različitih od proračuna Unije, kao što je Fond za inovacije sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS), mogu se izjednačiti s programima Unije koji se financiraju iz proračuna Unije;

(1)  „dodatnost” znači dodatnost kako je utvrđeno u članku 8.a (novom).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  „načelo davanja prioriteta učinkovitosti” znači da se pri planiranju, donošenju politika i odluka o ulaganju u području energije određuju prioriteti za mjere za povećanje učinkovitosti energetske potražnje i opskrbe, s pomoću troškovno optimalne uštede energije u krajnjoj potrošnji, inicijativa za odgovor na potražnju inicijative i učinkovitijeg preoblikovanja, prijenosa i distribucije energije.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  „EIB” znači Europska investicijska banka, Europski investicijski fond ili bilo koje društvo kći Europske investicijske banke;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)  „dodatnost” znači dodatnost kako je utvrđeno u članku 8.a (novom).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  konkurentnosti Unije, uključujući inovacije i digitalizaciju;

(a)  konkurentnosti Unije, uključujući inovacije, istraživanje i digitalizaciju;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  održivosti gospodarstva Unije i njegovu rastu;

(b)  održivog rasta gospodarstva Unije u cilju postizanja ciljeva UN-a za održivi razvoj i ciljeva Pariškog sporazuma o klimi;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja u istraživanje, inovacije i digitalizaciju;

(b)  potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja u istraživanje, inovacije i digitalizaciju u svim sastavnicama politike, uključujući potporu za unapređenje inovativnih poduzeća i plasiranje tehnologija na tržište;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poboljšanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za MSP-ove, te u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

(c)  poboljšanje i pojednostavljenje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za inovativna novoosnovana poduzeća i MSP-ove, uključujući mikropoduzeća, i povećanje njihove globalne konkurentnosti, te u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(d a)  doprinos općem cilju od najmanje 30 % proračunskih rashoda EU-a kojima se moraju podupirati klimatski ciljevi, povećanje ulaganja u ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu, posebno u klimatske i energetske ciljeve EU-a do 2030. čije se ostvarivanje prati u skladu s Uredbom EU (XX) [o upravljanju energetskom unijom], osiguravajući da se barem s 40 % sredstava iz fonda InvestEU doprinosi klimatskim ciljevima.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Jamstvo EU-a za potrebe odjeljka „EU” iz članka 8. stavka 1. točke (a) iznosi 38 000 000 000 EUR (u tekućim cijenama). Stopa rezervacija iznosi 40 %.

Jamstvo EU-a za potrebe odjeljka „EU” iz članka 8. stavka 1. točke (a) iznosi 38 000 000 000 EUR (u stalnim cijenama), od kojih će barem 28 500 000 000 EUR biti dodijeljeno Grupi EIB. Stopa rezervacija iznosi 35 %. EIB:

 

– kao partner u provedbi odobrava pristup jamstvu EU-a za nacionalne i regionalne razvojne banke;

 

– uspostavlja strukturirani dijalog s nacionalnim i regionalnim razvojnim bankama o razvoju i primjeni financijskih instrumenata i projekata;

 

– svake godine izvještava Europski parlamentu o funkcioniranju jamstva, doprinosu ciljevima utvrđenima u članku 3. te svojoj suradnji s nacionalnim i regionalnim akterima.

 

Komisija najkasnije do prosinca 2024. u okviru preispitivanja sredinom provedbenog razdoblja procjenjuje udio dodijeljen Grupi EIB te predlaže promjenu u iznosu od najviše 10 %, ako to bude potrebno.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Projekti koji će se financirati dodatnim iznosom namijenjeni su isključivo za djelovanja koja su prihvatljiva prema kriterijima prihvatljivosti utvrđenima u pravilima programa Unije pod kojima je iznos prenesen, a cilj programa InvestEU pokrivanje je i najrizičnije tranše.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Financijska omotnica za provedbu mjera predviđenih u poglavljima V. i VI. iznosi 525 000 000 EUR (u tekućim cijenama).

3.  Financijska omotnica za provedbu mjera predviđenih u poglavljima V. i VI. iznosi 725 000 000 EUR (u tekućim cijenama).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Iznos naveden u stavku 3. može se upotrijebiti i za tehničku i administrativnu pomoć u provedbi programa InvestEU, primjerice aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave.

4.  Iznos naveden u stavku 3. može se upotrijebiti i za tehničku i administrativnu pomoć u provedbi programa InvestEU, primjerice aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje uključuju korporativne informacijske sustave. Cilj te upotrebe je smanjenje administrativnog opterećenja korisnika i ne prelazi 5 % vrijednosti financijske omotnice definirane u stavku 1.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  usklađene su s ciljevima politika i ispunjavaju kriterije prihvatljivosti navedene u pravilima o programu Unije na temelju kojih se odlučuje o potpori;

(a)  usklađene su s ciljevima politika i ispunjavaju kriterije prihvatljivosti navedene u pravilima o programu Unije na temelju kojih se odlučuje o potpori; nijedna operacija financiranja ili operacija ulaganja obuhvaćena jamstvom EU-a ne smije ometati provedbu ciljeva održivog razvoja, obveza EU-a preuzetih na temelju Pariškog sporazuma, klimatskih i energetskih ciljeva EU-a za 2030. i prelazak na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova najkasnije do 2050. ili biti u suprotnosti s provedbom tih ciljeva;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Fond InvestEU djeluje u okviru sljedeće četiri sastavnice politika u okviru kojih će se uklanjati tržišni nedostaci ili rješavati problem neoptimalne razine ulaganja u području primjene svake od njih:

1.  Fond InvestEU djeluje u okviru sljedeće četiri sastavnice politika u okviru kojih će se uklanjati tržišni nedostaci ili rješavati problem neoptimalne razine ulaganja u području primjene svake od njih te se prema potrebi oslanja na iskustvo stečeno u okviru financijskih instrumenata koji su bili operativni u skladu s prethodnim višegodišnjim financijskim okvirom:

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sastavnica politika koja se odnosi na održivu infrastrukturu: uključuje održiva ulaganja u području prometa, energetike, digitalne povezivosti, opskrbe i prerade sirovina, svemira, oceana i voda, otpada, prirodne i druge okolišne infrastrukture, opreme, mobilne imovine i uvođenja inovativnih tehnologija koje pridonose Unijinim ciljevima okolišne i/ili socijalne održivosti ili ispunjavaju Unijinih standarda okolišne ili socijalne održivosti;

(a)  sastavnica politika koja se odnosi na održivu infrastrukturu: uključuje održiva ulaganja u području prometa, uključujući multimodalni promet, sigurnosti na cestama, turizma, energetike, a osobito povećanog razvoja obnovljive energije, energetske učinkovitost u skladu s energetskim okvirima do 2030. i 2050., poboljšavanja razina međusobne povezanosti, digitalne povezivosti i pristupa mreži, uključujući u ruralnim područjima, opskrbe i prerade sirovina, svemira, oceana, kopnenih voda, izbjegavanja otpada te kružnog gospodarstva, prirodne i druge okolišne infrastrukture, opreme, mobilne imovine i uvođenja inovativnih tehnologija koje pridonose Unijinim ciljevima okolišne i/ili socijalne održivosti ili ispunjavaju Unijinih standarda okolišne ili socijalne održivosti;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  Podsastavnica za obnovu i održavanje infrastrukture: uključuje održiva ulaganja u:

 

– renoviranje željezničkih i cestovnih mostova i tunela radi sigurnosti;

 

– projekte obnove zgrada usmjerene na uštedu energije, upotrebu decentralizirane obnovljive energije i integraciju zgrada u povezani energetski, skladišni, digitalni i prijevozni sustav.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  sastavnica politika koja se odnosi na istraživanje, inovacije i digitalizaciju: uključuje aktivnosti istraživanja i inovacija, prijenos istraživačkih rezultata na tržište, demonstraciju i uvođenje inovativnih rješenja te potporu širenju poslovanja inovativnih poduzeća koji nisu MSP-ovi i digitalizaciju Unijine industrije;

(b)  sastavnica politika koja se odnosi na istraživanje, inovacije i digitalizaciju: uključuje aktivnosti istraživanja, razvoja proizvoda i inovacija, prijenos tehnologija i istraživačkih rezultata na tržište, potporu čimbenicima kojima se potiče razvoj tržišta i suradnja između poduzeća, demonstraciju i uvođenje inovativnih rješenja te potporu širenju poslovanja inovativnih poduzeća, uključujući novoosnovana poduzeća i MSP-ove, te digitalizaciju Unijine industrije, na temelju stečenih iskustava, posebno u vezi s instrumentom InnovFin;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove: pristup financiranju i mogućnosti financiranja za MSP-ove, a u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

(c)  sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove: pojednostavljen pristup financiranju i mogućnosti financiranja za novoosnovana poduzeća i MSP-ove, uključujući inovativna novoosnovana poduzeća i MSP-ove, a u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, posebno u cilju poboljšanja globalne konkurentnosti, inovacija, digitalizacije i održivosti;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sastavnica politika koja se odnosi na socijalna ulaganja i vještine: uključuje mikrofinanciranje, financiranje socijalnih poduzeća i socijalno gospodarstvo; vještine, obrazovanje, osposobljavanje i povezane usluge; socijalnu infrastrukturu (uključujući socijalno i studentsko stanovanje); socijalne inovacije; zdravstvenu i dugotrajnu skrb; uključivost i pristupačnost; kulturne aktivnosti sa socijalnim ciljem; integraciju ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja.

(d)  sastavnica politika koja se odnosi na socijalna ulaganja i vještine: uključuje mikrofinanciranje, financiranje socijalnih poduzeća, žensko poduzetništvo i socijalno gospodarstvo; vještine, obrazovanje, osposobljavanje i povezane usluge, uključujući studentske zajmove; socijalnu infrastrukturu (uključujući socijalno i studentsko stanovanje); socijalne inovacije; zdravstvenu i dugotrajnu skrb; uključivost i pristupačnost; kulturne aktivnosti, osobito one sa socijalnim ciljem; integraciju ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operacije financiranja i operacije ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture iz stavka 1. točke (a) podliježu provjeri klimatske, okolišne i socijalne održivosti u cilju smanjenja štetnih utjecaja i povećanja koristi za klimu, okoliš i socijalnu dimenziju. Stoga će promotori koji traže financiranje dostaviti odgovarajuće informacije na temelju smjernica koje će izraditi Komisija. Projekti ispod određene veličine utvrđene u smjernicama isključuju se iz provjere.

Operacije financiranja i operacije ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture iz stavka 1. točke (a) podliježu provjeri klimatske, okolišne i socijalne održivosti u cilju smanjenja štetnih utjecaja i povećanja koristi za klimu, okoliš i socijalnu dimenziju. Stoga će promotori koji traže financiranje dostaviti odgovarajuće informacije na temelju smjernica koje će Komisija izraditi u obliku delegiranog akta uzimajući pritom u obzir kriterije utvrđene u [Uredbi o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja COM(2018)353] za utvrđivanje je li gospodarska aktivnost okolišno održiva. Projekti ispod određene veličine utvrđene u smjernicama prema potrebi se mogu isključiti iz provjere.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  kada je riječ o prilagodbi, jamčenje otpornosti na moguće štetne utjecaje klimatskih promjena na temelju ocjenjivanja izloženosti klimatskim promjenama i rizicima, uključujući relevantne mjere prilagodbe, a kada je riječ o ublažavanju, uključivanje cijene emisija stakleničkih plinova i pozitivnih učinaka mjera za ublažavanje klimatskih promjena u analizu troškova i koristi;

a)  kada je riječ o prilagodbi, jamčenje otpornosti na moguće štetne utjecaje klimatskih promjena na temelju ocjenjivanja izloženosti klimatskim promjenama i rizicima, uključujući relevantne mjere prilagodbe, a kada je riječ o ublažavanju, uključivanje cijene emisija stakleničkih plinova i pozitivnih učinaka mjera za ublažavanje klimatskih promjena u analizu troškova i koristi te jamčenje pridržavanja ciljeva i normi EU-a u vezi s okolišem;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

b a)  procjena učinka na zapošljavanje i stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Partneri u provedbi dostavljaju informacije potrebne da se omogući praćenje ulaganja kojima se pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša na temelju smjernica koje će izraditi Komisija.

4.  Partneri u provedbi dostavljaju informacije potrebne da se omogući praćenje ulaganja kojima se pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša na temelju smjernica koje će izraditi Komisija i prema potrebi ocjenjuju pridržavanje operacija s Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja (COM(2018)353);

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  U okviru sastavnica politike koja se odnosi na MSP-ove također se nudi potpora korisnicima kojima je prethodno pružena potpora u obliku različitih instrumenta za davanje jamstava EU-a koji su spojeni u okviru fonda InvestEU, a prije svega se misli na instrument za davanje jamstva kulturnim i kreativnim sektorima iz programa Kreativna Europa.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Partneri u provedbi nastoje da barem 50 % ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša.

5.  Partneri u provedbi nastoje da:

 

– barem 65% ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture znatno pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša u skladu s Pariškim sporazumom;

 

– barem 35% ulaganja u okviru sastavnice politike za istraživanja, inovacije i digitalizaciju pridonosi ciljevima programa Obzor Europa;

 

– se u okviru sastavnice politike za MSP-ove znatnim udjelom jamstva koje se nudi MSP-ovima i malim poduzećima srednje tržišne kapitalizacije podupiru inovativni MSP-ovi;

 

– barem 30% ulaganja u okviru sastavnice politike za socijalna ulaganja i vještina pridonosi ciljevima programa Obzor Europa i Erasmus+;

 

Komisija zajedno s partnerima u provedbi nastoji osigurati da se dio proračunskog jamstva koji se koristi za socijalna ulaganja distribuira u cilju postizanja ravnoteže između mjera u različitim područjima.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Dodatnost

 

1. Za potrebe ove Uredbe ,dodatnost’ znači potpora fonda InvestEU operacijama kojima se rješavaju tržišni nedostaci ili neoptimalne ulagačke situacije, uključujući dugoročni povrat ulaganja ili potreba za riskantnijim financiranjem za projekte kojima se pružaju dugoročne ekološke i društvene koristi, i koje se ne bi mogle provesti tijekom razdoblja u kojem se može upotrebljavati jamstvo EU-a ili barem ne u istoj mjeri, putem partnera u provedbi bez potpore fonda InvestEU. Projektima koje podupire fond InvestEU podupiru se ciljevi definirani člankom 3.

 

2. Ne dovodeći u pitanje uvjet zadovoljavanja definicije dodatnosti iz prvog podstavka, sljedeći elementi snažno upućuju na to da se radi o dodatnosti:

 

– predloženi projekti koji predstavljaju rizik koji odgovara posebnim aktivnostima EIB-a, kako je utvrđeno u članku 16. Statuta EIB-a, ili jednaku razinu rizika, posebno ako takvi projekti predstavljaju rizik specifičan za određenu zemlju, sektor ili regiju, osobito onaj povezan s manje razvijenim regijama i tranzicijskim regijama, i/ili ako takvi projekti predstavljaju rizik povezan s inovacijama, posebno tehnologijama za rast, održivost i povećanje produktivnosti koje nemaju dokazanu djelotvornost;

 

– projekti koje predlažu partneri u provedbi za koje Odbor za ulaganja smatra da nose rizik jednak onome opisanom u prvom dijelu ovog pododjeljka.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Iznosi koje dodjeljuje država članica u skladu s člankom [10. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] ili člankom [75. stavkom 1.] Uredbe [[plan ZPP-a] broj] upotrebljavaju se kao rezervacije za dio jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” kojim su obuhvaćene operacije financiranja i operacije ulaganja u dotičnoj državi članici.

1.  U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) XX [... Uredba o zajedničkim odredbama], države članice ili regije mogu kada je to primjereno i na dobrovoljnoj osnovi zatražiti prijenos dijela svojih financijskih sredstava na program InvestEU. Prenesena sredstva primjenjuju se u skladu s pravilima programa InvestEU. Iznosi koje dodjeljuje država članica u skladu s člankom [10. stavkom 1.] Uredbe [[Uredba o zajedničkim odredbama] broj] ili člankom [75. stavkom 1.] Uredbe [[plan ZPP-a] broj] upotrebljavaju se kao rezervacije za dio jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” kojim su obuhvaćene operacije financiranja i operacije ulaganja u dotičnoj državi članici.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Utvrđivanje tog dijela jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” ovisi o sklapanju sporazuma o doprinosu između države članice i Komisije.

Utvrđivanje tog dijela jamstva EU-a u okviru odjeljka „države članice” ovisi o sklapanju sporazuma o doprinosu između države članice, ili regije preko države članice, i Komisije.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  ukupni iznos dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice”, njegovu stopu rezervacija, iznos doprinosa iz fondova pod podijeljenim upravljanjem, fazu uspostave izdvajanja rezervacija u skladu s godišnjim financijskim planom te iznos nepredviđene obveze koji iz toga proizlazi i koji će se pokriti uzajamnim jamstvom koje pruža dotična država članica;

a)  ukupni iznos dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice” koji se odnosi na državu članicu ili regiju, njegovu stopu rezervacija, iznos doprinosa iz fondova pod podijeljenim upravljanjem, fazu uspostave izdvajanja rezervacija u skladu s godišnjim financijskim planom te iznos nepredviđene obveze koji iz toga proizlazi i koji će se pokriti uzajamnim jamstvom koje pruža dotična država članica;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

c)  jednog ili više partnera u provedbi koji su iskazali interes te obvezu Komisije da obavijesti državu članicu o odabranom partneru ili partnerima u provedbi;

c)  jednog ili više partnera u provedbi koji su iskazali interes te obvezu Komisije da obavijesti državu članicu i, kada je to primjereno, regionalne vlasti, o odabranom partneru ili partnerima u provedbi;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

e)  obvezu godišnjeg izvješćivanja države članice, uključujući izvješćivanje u skladu s pokazateljima iz sporazuma o doprinosu;

e)  obvezu godišnjeg izvješćivanja države članice ili regije, kada je to primjenjivo, uključujući izvješćivanje u skladu s pokazateljima iz sporazuma o doprinosu;

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Komisija bez odgode obavješćuje državu članicu ako zbog aktiviranja tog dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice” razina rezervacija za taj dio jamstva EU-a padne ispod 20 % početnih rezervacija;

(c)  Komisija bez odgode obavješćuje državu članicu ili regiju, ako je to primjenjivo, ako zbog aktiviranja tog dijela jamstva EU-a u odjeljku „države članice” razina rezervacija za taj dio jamstva EU-a padne ispod 20 % početnih rezervacija;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako razina rezervacija za taj dio jamstva EU-a u odjeljku „države članice” dosegne 10 % početnih rezervacija, dotična država članica na zahtjev Komisije u zajednički fond za rezervacije izdvaja do 5 % početnih rezervacija.

(d)  ako razina rezervacija za taj dio jamstva EU-a u odjeljku „države članice” dosegne 10 % početnih rezervacija, dotična država članica ili regija na zahtjev Komisije u zajednički fond za rezervacije izdvaja do 5 % početnih rezervacija.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Potpora u okviru jamstva EU-a može se dodijeliti za operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom za razdoblje ulaganja koje završava 31. prosinca 2027. Ugovori između partnera u provedbi i krajnjeg primatelja ili financijskog posrednika ili drugog subjekta iz članka 13. stavka 1. potpisuju se do 31. prosinca 2028.

2.  Potpora u okviru jamstva EU-a može se dodijeliti za operacije financiranja i operacije ulaganja obuhvaćene ovom Uredbom za razdoblje ulaganja koje završava 31. prosinca 2027. Tom su potporom predviđene više stope rezervacija za MSP-ove koji imaju objektivne poteškoće u pristupu kreditima. Ugovori između partnera u provedbi i krajnjeg primatelja ili financijskog posrednika ili drugog subjekta iz članka 13. stavka 1. potpisuju se do 31. prosinca 2028.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ispunjavaju uvjete iz [članka 209. stavka 2. točaka od (a) do (e)] [Financijske uredbe], a posebno zahtjev dodatnosti iz [članka 209. stavka 2. točke (b)] [Financijske uredbe] i, ako je to primjereno, zahtjev maksimiziranja privatnih ulaganja u skladu s [člankom 209. stavkom 2. točkom (e)] [Financijske uredbe];

(a)  ispunjavaju uvjete iz [članka 209. stavka 2. točaka od (a) do (e)] [Financijske uredbe], a posebno ostvarivanjem dodatnosti iz članka 8.a, postizanjem poluge i multiplikacijskog učinka mobiliziranjem globalnog ulaganja koje premašuje veličinu jamstva Unije i, ako je to primjereno, maksimiziranjem privatnih ulaganja u skladu s [člankom 209. stavkom 2. točkom (d)] [Financijske uredbe];

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pridonose ciljevima politika Unije i obuhvaćene su opsegom područja prihvatljivih za operacije financiranja i operacije ulaganja unutar odgovarajuće sastavnice politika u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi; te

(b)  pridonose ciljevima politika Unije te ih nadopunjavaju i usklađene su s njima, posebno onima koji se odnose na klimu i okoliš, i obuhvaćene su opsegom područja prihvatljivih za operacije financiranja i operacije ulaganja unutar odgovarajuće sastavnice politika u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi; te

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  tehnički su održive s ekološkog i socijalnog stanovišta, u skladu s kriterijima prihvatljivosti iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c b)  Fondom InvestEU ne podupiru se aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, osim ako su takve aktivnosti opravdane na temelju toga što pridonose ostvarenju ciljeva energetske unije, to jest energetske sigurnosti, integracije unutarnjeg energetskog tržišta, poboljšanja učinkovitosti korištenja energije, smanjenja emisija ugljika u gospodarstvu u skladu s Pariškim sporazumom i tehnoloških otkrića u području niskougljičnih i čistih tehnologija koje potiču energetsku tranziciju i povećavaju konkurentnost.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  trećoj zemlji iz stavka 2. točke (a), ako je primjenjivo;

(c)  trećoj zemlji iz stavka 2. točke (a) koja poštuje ljudska prava, ako je primjenjivo;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za odjeljak „EU” prihvatljivi partneri su oni koji su iskazali interes i koji mogu pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja u najmanje tri države članice. Osim toga, partneri u provedbi mogu formirati skupinu te zajedno pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja u najmanje tri države članice.

Za odjeljak „EU” prihvatljivi partneri su oni koji su iskazali interes i koji mogu pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja u najmanje tri države članice. Osim toga, partneri u provedbi mogu formirati skupinu te zajedno pokriti operacije financiranja i operacije ulaganja u najmanje dvije države članice. Ti su kriteriji ispunjeni i u trenutku kada partneri u provedbi utvrde zajednički tržišni nedostatak na svojim tržištima i rješavaju taj tržišni nedostatak ili neoptimalnu ulagačku situaciju s lokalno prilagođenim, ali sličnim instrumentima.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako je aktiviranje odjeljka „država članica” namijenjeno političkim mjerama za koje je već kroz slične financijske i ulagačke operacije aktiviran odjeljak „EU”, odjeljak „država članica” i odjeljak „EU” moraju imati istog partnera u provedbi.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  osigurava geografsku diversifikaciju;

(d)  osigurava geografsku diversifikaciju po državi članici i regiji;

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  osigurava dostatnu diversifikaciju rizika;

(e)  osigurava dostatnu diversifikaciju rizika izbjegavajući operacije s prekomjernim financijskim rizikom;

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  ostvaruje dodatnost iz članka 8.a.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Nacionalne razvojne banke i institucije isto su tako financijske institucije s odgovarajućim pravilima i postupcima. Mora se osigurati da su zahtjevi u skladu s [člankom 154.] [Financijske uredbe] razmjerni njihovoj veličini i/ili geografskom području koje pokrivaju. Potrebno je uzeti u obzir postojeće podatke, postupke nadzora i državne potpore.

Obrazloženje

Komisija je predložila uključivanje takvih nacionalnih razvojnih banaka i institucija (NPBI) kao provedbenih partnera. Međutim, oni jedva mogu zadovoljiti procjenu na temelju stupova predviđenu u [članku 154.] [Financijske uredbe] i kriterij od najmanje tri države članice.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Poglavlje 4.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sva tijela koja sudjeluju u donošenju odluka i odabiru projekata postupaju u skladu s načelima transparentnosti, odgovornosti i zajamčenog sudjelovanja dionika, uključujući dionike iz organizacija civilnog društva. Tijela bi se trebala sastojati od neovisnih stručnjaka s različitim tehničkim znanjima, uključujući stručnjake za klimu, te bi se trebalo paziti na rodnu ravnopravnost. Informacije o projektima, postupku odabira i donošenju odluka objavljuju se, ali se pritom pazi na poslovno osjetljive informacije.

 

(Ovaj amandman služi kao uvod poglavlju i stoga se primjenjuje na članke 17. – 19. Pojavljuje se prije članka 17. u tekstu.)

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Upravljanje

 

Sva tijela koja sudjeluju u upravljanju programom InvestEU, kako je utvrđeno u člancima 17., 18. i 19. ove Uredbe, djeluju u skladu s načelima transparentnosti i odgovornosti te jamče sudjelovanje dionika, posebno gdje je to relevantno, suulagača, javnih tijela, stručnjaka, obrazovnih institucija, institucija za osposobljavanje i istraživanje, relevantnih socijalnih partnera i predstavnika civilnog društva. Tijela bi se trebala sastojati od neovisnih stručnjaka te bi se trebalo paziti na rodnu ravnopravnost. Informacije o projektima i donošenju odluka objavljuju se, ali se pritom pazi na poslovno osjetljive informacije.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisiju savjetuje savjetodavni odbor koji se sastaje u dva sastava, tj. u sastavu predstavnika partnera u provedbi i sastavu predstavnika država članica.

1.  Upravljački odbor savjetuje savjetodavni odbor koji se sastaje u dva sastava, tj. u sastavu predstavnika partnera u provedbi i sastavu predstavnika država članica.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 5. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  savjetuje Komisiju o tržišnim nedostacima, neoptimalnim razinama ulaganja i tržišnim uvjetima.

(ii)  savjetuje Upravljački odbor o tržišnim nedostacima, neoptimalnim razinama ulaganja i tržišnim uvjetima.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 17.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 17.a

 

Upravljački odbor

 

1. Fondom InvestEU upravlja Upravljački odbor koji za potrebe upotrebe jamstva EU-a u skladu s općim ciljevima iz članka 3. određuje

 

2. Upravljački odbor:

 

(a) sastavljen je od sedam članova: tri imenuje Komisija, jednoga savjetodavni odbor u sastavu predstavnika partnera u provedbi, jednoga EIB, a dva stručnjaka bez prava glasa imenuje Europski parlament. Imenovani stručnjaci ne traže niti primaju naputke od institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, vlada država članica ili nekog drugog javnog ili privatnog tijela te djeluje potpuno neovisno. Stručnjaci svoje dužnosti obavljaju nepristrano i u interesu fonda InvestEU;

 

(b) bira predstavnika iz redova svojih članova s pravom glasa na fiksni mandat od tri godine koji je moguće obnoviti jednom;

 

(c) raspravlja i uvelike uvažava stajališta svih članova. Ako se članovi ne mogu usuglasiti oko svojih stajališta, Upravljački odbor odluke donosi jednoglasnim glasovanjem članova s pravom glasa. U zapisnicima sa sastanaka Upravljačkog odbora iscrpno se navode stajališta svih članova.

 

3. Upravljački odbor osigurava stratešku orijentaciju fonda InvestEU u skladu s ciljevima izloženima u članku 3. i da operacije financiranja i ulaganja koje predlažu partneri u provedbi odgovaraju zakonima i politikama Unije. Pri obavljanju svojih zadaća iz ove Uredbe Upravljački odbor teži ostvarivanju samo onih ciljeva koji su određeni u ovoj Uredbi.

 

4. Upravljački odbor određuje operativne politike i postupke nužne za funkcioniranje fonda InvestEU te pravila primjenjiva na operacije u vezi s platformama za ulaganja i nacionalnim razvojnim bankama ili institucijama.

 

5. Upravljački odbor za predložene operacije financiranja i operacije ulaganja izrađuje tablicu pokazatelja namijenjenu Odboru za ulaganja.

 

Konkretno, tablica pokazatelja obuhvaća ocjenu: (a) profila rizičnosti predloženih operacija financiranja i operacija ulaganja;

 

(b) koristi za krajnje primatelje;

 

(c) poštovanja kriterija prihvatljivosti.

 

Svaki partner u provedbi Upravljačkom odboru dostavlja odgovarajuće i usklađene informacije kako bi mogao provesti analizu rizika i izraditi tablicu pokazatelja.

 

6. Upravljački odbor redovito organizira savjetovanja s relevantnim dionicima, posebice sa suulagačima, javnim tijelima, stručnjacima, obrazovnim i istraživačkim institucijama te institucijama za osposobljavanje, relevantnim socijalnim partnerima i predstavnicima civilnog društva, o usmjerenju i provedbi investicijske politike koja se provodi u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Briše se.

Projektni tim

 

1.  Osniva se projektni tim stručnjaka koji Komisiji na raspolaganje stavljaju partneri u provedbi bez troškova za proračun Unije.

 

2.  Svaki partner u provedbi imenuje stručnjake u projektni tim. Broj stručnjaka utvrđuje se u sporazumu o jamstvu.

 

3.  Komisija potvrđuje jesu li operacije financiranja i operacije ulaganja koje su predložili partneri u provedbi usklađene s pravom i politikama Unije.

 

4.  Ovisno o potvrdi Komisije iz stavka 3. projektni tim kontrolira kvalitetu postupka dužne pažnje koji su za predložene operacije financiranja i operacije ulaganja proveli partneri u provedbi. Zatim se operacije financiranja i operacije ulaganja podnose Odboru za ulaganja radi odobravanja pokrića jamstvom EU-a.

 

Projektni tim za predložene operacije financiranja i operacije ulaganja izrađuje tablicu pokazatelja namijenjenu Odboru za ulaganja.

 

Konkretno, tablica pokazatelja obuhvaća ocjenu:

 

(a)  profila rizičnosti predloženih operacija financiranja i operacija ulaganja;

 

(b)  koristi za krajnje primatelje;

 

(c)  poštovanja kriterija prihvatljivosti.

 

Svaki partner u provedbi projektnom timu dostavlja odgovarajuće i usklađene informacije kako bi projektni tim mogao provesti analizu rizika i izraditi tablicu pokazatelja.

 

5.  Stručnjak iz projektnog tima ne provodi postupak dužne pažnje ili ocjenjivanje moguće operacije financiranja ili operacije ulaganja koju je dostavio partner u provedbi koji je tog stručnjaka stavio na raspolaganje Komisiji. Taj stručnjak za predmetne prijedloge ne izrađuje ni tablicu pokazatelja.

 

6.  Svaki stručnjak iz projektnog tima prijavljuje Komisiji sve sukobe interesa i bez odgode joj dostavlja sve informacije potrebne za kontinuiranu provjeru nepostojanja sukoba interesa.

 

7.  Komisija utvrđuje detaljna pravila za funkcioniranje projektnog tima i za provjeru situacija u kojima postoji sukob interesa.

 

8.  Komisija utvrđuje detaljna pravila za izradu tablice pokazatelja kako bi se Odboru za ulaganja omogućilo da odobri uporabu jamstva EU-a za predloženu operaciju financiranja ili operaciju ulaganja.

 

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provjerava njihovu usklađenost s ovom Uredbom i relevantnim smjernicama o ulaganjima, a posebnu pozornost posvećuju zahtjevu dodatnosti iz [članka 209. stavka 2. točke (b)] [Financijske uredbe] i zahtjevu maksimiziranja privatnih ulaganja iz [članka 209. stavka 2. točke (d)] [Financijske uredbe]; te

(b)  provjerava njihovu usklađenost s ovom Uredbom i relevantnim smjernicama o ulaganjima, a posebnu pozornost posvećuju zahtjevu dodatnosti iz [članka 209. stavka 2. točke (b)] [Financijske uredbe], provjeri održivosti navedenoj u članku 7. stavku 3. i zahtjevu maksimiziranja privatnih ulaganja iz [članka 209. stavka 2. točke (d)] [Financijske uredbe]; te

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki sastav Odbora za ulaganja čini šest plaćenih vanjskih stručnjaka. Stručnjaci se biraju u skladu s [člankom 237.] [Financijske uredbe], a imenuje ih Komisija na određeni mandat od najviše četiri godine. Njihov se mandat može obnoviti, no njegovo ukupno trajanje ne smije premašiti ukupno sedam godina. Komisija članu Odbora za ulaganja koji već obnaša tu dužnost može obnoviti mandat bez provedbe postupka utvrđenog u ovom stavku.

Svaki sastav Odbora za ulaganja čini sedam plaćenih vanjskih stručnjaka. Stručnjaci se biraju u skladu s [člankom 237.] [Financijske uredbe], a imenuje ih Komisija na određeni mandat od najviše četiri godine. Njihov se mandat može obnoviti, no njegovo ukupno trajanje ne smije premašiti ukupno sedam godina. Komisija članu Odbora za ulaganja koji već obnaša tu dužnost može obnoviti mandat bez provedbe postupka utvrđenog u ovom stavku.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 2. – podstavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Četiri člana stalni su članovi svih četiriju sastava Odbora za ulaganja. Osim toga, u svakom od četiri sastava dva su stručnjaka s iskustvom ulaganja u sektorima koji su obuhvaćeni predmetnom sastavnicom politika. Najmanje jedan od stalnih članova ima iskustvo u području održivih ulaganja. Komisija imenuje članove Odbora za ulaganja u odgovarajući sastav ili sastave Odbora. Odbor za ulaganja bira predsjednika među svojim stalnim članovima.

Pet članova stalni su članovi svih četiriju sastava Odbora za ulaganja. Osim toga, u svakom od četiri sastava dva su stručnjaka s iskustvom ulaganja u sektorima koji su obuhvaćeni predmetnom sastavnicom politika. Najmanje dva stalna člana imaju iskustvo u području ulaganja u području klimatske politike te zaštite i upravljanja okolišem. Komisija imenuje članove Odbora za ulaganja u odgovarajući sastav ili sastave Odbora. Odbor za ulaganja bira predsjednika među svojim stalnim članovima.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Životopisi i izjave o nepostojanju sukoba interesa svih članova Odbora za ulaganja objavljuju se i redovno ažuriraju. Svaki član Odbora za ulaganja bez odgode Komisiji dostavlja sve informacije potrebne za kontinuiranu provjeru nepostojanja sukoba interesa.

Životopisi i izjave o nepostojanju sukoba interesa svih članova Odbora za ulaganja objavljuju se i redovno ažuriraju. Svaki član Odbora za ulaganja bez odgode Komisiji i Upravljačkom odboru dostavlja sve informacije potrebne za kontinuiranu provjeru nepostojanja sukoba interesa.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaključci Odbora za ulaganja kojima se za operaciju financiranja ili operaciju ulaganja odobrava potpora u okviru jamstva EU-a javno su dostupni te sadržavaju obrazloženje odluke o odobrenju. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije.

Zaključci Odbora za ulaganja kojima se za operaciju financiranja ili operaciju ulaganja odobrava potpora u okviru jamstva EU-a javno su dostupni te sadržavaju obrazloženje odluke o odobrenju, primijenjene kriterije i tablicu pokazatelja. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađenosti s kriterijem dodatnosti. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon potpisivanja ugovora o operaciji financiranja ili operaciji ulaganja ili potprojekta tablica pokazatelja javno je dostupna, ako je to primjenjivo. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije ili osobne podatke koji se u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka ne smiju otkriti.

Nakon potpisivanja ugovora o operaciji financiranja ili operaciji ulaganja ili potprojekta tablica pokazatelja javno je dostupna, ako je to primjenjivo. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije ili osobne podatke koji se u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka ne smiju otkriti. Godišnje bi se trebao uključiti i omjer odbijenih i prihvaćenih projekata po državi članici. Za svaki projekt bi se trebalo dati obrazloženje za prihvaćanje ili odbijanje.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zaključci Odbora za ulaganja kojima se odbija uporaba jamstva EU-a prosljeđuju se dvaput godišnje Europskom parlamentu i Vijeću u skladu sa strogim zahtjevima o povjerljivosti.

Zaključci Odbora za ulaganja, primijenjeni kriteriji i tablice pokazatelja kojima se odbija uporaba jamstva EU-a prosljeđuju se dvaput godišnje Europskom parlamentu i Vijeću u skladu sa strogim zahtjevima o povjerljivosti.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Savjetodavni centar InvestEU pruža savjetodavnu potporu u pronalaženju, pripremi, razvoju, strukturiranju, javnoj nabavi i provedbi projekata ulaganja ili pridonosi kapacitetima promotora i financijskih posrednika za provedbu operacija financiranja i operacija ulaganja. Njegova potpora može se prema potrebi odnositi na bilo koju fazu projektnog ciklusa ili financiranja financiranih subjekata.

Savjetodavni centar InvestEU pruža savjetodavnu potporu u pronalaženju, pripremi, razvoju, strukturiranju, javnoj nabavi i provedbi projekata ulaganja ili pridonosi kapacitetima promotora i financijskih posrednika za provedbu operacija financiranja i operacija ulaganja. Njegova potpora može se prema potrebi odnositi na bilo koju fazu projektnog ciklusa ili financiranja financiranih subjekata. Stručnjaci u savjetodavnom centru blisko će surađivati sa savjetodavnim centrom u okviru instrumenta InnovFin EIB-a.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Savjetodavni centar InvestEU pruža informacijsku i savjetodavnu potporu na regionalnoj i lokalnoj razini, uz poseban naglasak na MSP-ove i novoosnovana poduzeća. Njegovo će se djelovanje nadovezivati na iskustvo stečeno u okviru Savjetodavnog centra za ulaganja koji vodi EFSU te uključivati sastavnicu za pomoć u komunikaciji i razvoju projekata kako bi se izgradili kapaciteti za razvoj održivih projekata te kako bi se manji projekti objedinili u veće.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Savjetodavni centar InvestEU dostupan je kao komponenta u okviru svake sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. i obuhvaća sve sektore u okviru te sastavnice politika. Dostupne su i međusektorske savjetodavne usluge.

Savjetodavni centar InvestEU dostupan je kao komponenta u okviru svake sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. i obuhvaća sve sektore u okviru te sastavnice politika, posebice one koje doprinose ispunjavanju klimatskih ciljeva EU-a. Dostupne su i međusektorske savjetodavne usluge.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pružanje pomoći promotorima projekata, prema potrebi, pri razvoju projekata kako bi ispunili ciljeve i kriterije prihvatljivosti iz članaka 3., 7. i 11. te potpora uspostavi mehanizama za objedinjavanje malih projekata; međutim, ta potpora ne dovodi u pitanje zaključke Odbora za ulaganja o pokriću tih projekata jamstvom EU-a;

(b)  pružanje pomoći promotorima projekata, prema potrebi, pri razvoju projekata kako bi ispunili ciljeve i kriterije prihvatljivosti iz članaka 3., 7. i 11. te potpora uspostavi mehanizama za objedinjavanje malih projekata, kao i pomoć u osnivanju tematskih platformi i platformi za regionalna ulaganja pružanjem pravne pomoći i prikladnog predloška za sporazum o platformi za ulaganje; međutim, ta potpora ne dovodi u pitanje zaključke Odbora za ulaganja o pokriću tih projekata jamstvom EU-a;

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  potpora aktivnostima i iskorištavanje lokalnog znanja kako bi se olakšala uporaba potpore fonda InvestEU u cijeloj Uniji te aktivan doprinos, ako je to moguće, cilju sektorske i geografske raznolikosti fonda InvestEU potporom partnerima u provedbi pri pokretanju i razvoju mogućih operacija financiranja i operacija ulaganja;

(c)  potpora aktivnostima i iskorištavanje lokalnog znanja, posebno u pogledu pružanja pomoći malim i srednjim poduzećima i mikropoduzećima, lokalnim tijelima, subjektima i zajednicama te davanja savjeta o mogućnostima koje su im dostupne u okviru svih sastavnica politike, kako bi se olakšala uporaba potpore fonda InvestEU u cijeloj Uniji te aktivan doprinos, ako je to moguće, cilju sektorske i geografske raznolikosti fonda InvestEU potporom partnerima u provedbi pri pokretanju i razvoju mogućih operacija financiranja i operacija ulaganja;

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  ako je to primjenjivo, proaktivno savjetovanje u skladu s načelom „energetske učinkovitosti na prvom mjestu” kako je navedeno u Uredbi o upravljanju energetskom unijom;

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f b)  dostavlja sve informacije kako bi podigao razinu svijesti o dostupnoj podršci promotorima projekta i financijskim i drugim posrednicima koje osigurava savjetodavni centar, a na više općenitoj razini o prilikama dostupnima u sklopu fonda InvestEU.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za usluge iz stavka 2. moguća je naplata naknada kako bi se djelomično pokrili troškovi pružanja tih usluga.

4.  Za usluge iz stavka 2. moguća je naplata razmjernih naknada kako bi se djelomično pokrili troškovi pružanja tih usluga.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Savjetodavni centar InvestEU prema potrebi dostupan je na lokalnoj razini. Osniva se posebice u državama članicama ili regijama koje su suočene s teškoćama u razvoju projekata u okviru fonda InvestEU. Savjetodavni centar InvestEU pomaže u prijenosu znanja na regionalnu i lokalnu razinu u cilju izgradnje regionalnih i lokalnih kapaciteta i stručnosti za potrebe potpore iz stavka 1.

6.  Savjetodavni centar InvestEU dostupan je u svakoj državi članici, a posebice se usredotočuje na osiguravanje prisutnosti u regijama koje su suočene s teškoćama u razvoju projekata u okviru fonda InvestEU kako bi se poduprla razmjena dobrih praksi i informacija te također povećala osviještenost o mogućnostima ulaganja u regijama. Centrom se uspostavlja izravni dijalog između poduzetnika, posrednika i institucija Zajednice. Savjetodavni centar InvestEU pomaže u prijenosu znanja na regionalnu i lokalnu razinu u cilju izgradnje regionalnih i lokalnih kapaciteta i stručnosti za potrebe potpore iz stavka 1.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija uspostavlja portal InvestEU. Riječ je o lako dostupnoj bazi projekata prilagođenoj korisnicima u kojoj su sadržane relevantne informacije za svaki projekt.

1.  Komisija uspostavlja portal InvestEU. Pruža lako dostupnu bazu projekata prilagođenu korisnicima, čime se daje veća vidljivost projektima i omogućuje investitorima da prepoznaju prilike za ulaganje u svojem sektoru ili području interesa.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za partnere u provedbi i prema potrebi za druge korisnike sredstava Unije.

3.  Sustavom za izvješćivanje o uspješnosti osigurava se da se podaci za praćenje provedbe i rezultati prikupljaju djelotvorno, učinkovito i pravodobno. U tom cilju uvode se razmjerne obveze izvješćivanja za partnere u provedbi i prema potrebi za druge korisnike sredstava Unije. Sustavom za izvješćivanje osigurava se jasno praćenje sastavnica politike koje su detaljnije definirane u prihvatljivim područjima za financijske i investicijske operacije kako je navedeno u Prilogu II.

Obrazloženje

Jasno praćenje projekata na temelju četiriju sastavnica i detaljnijih područja za financiranje i ulaganja važno je za pravilnu procjenu učinka.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Osim toga, partneri u provedbi svakih šest mjeseci Komisiji dostavljaju izvješće o operacijama financiranja i operacijama ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, razvrstanima prema potrebi u odjeljak „EU” i odjeljak „država članica” po državama članicama. U izvješće je uključena procjena usklađenosti sa zahtjevima za uporabu jamstva EU-a i s ključnim pokazateljima uspješnosti utvrđenima u Prilogu III. ovoj Uredbi. Izvješće uključuje i operativne, statističke, financijske i računovodstvene podatke o svakoj operaciji financiranja i operaciji ulaganja na razini odjeljka i sastavnice politike te na razini fonda InvestEU. Jedno od navedenih izvješća sadržava informacije koje partneri u provedbi dostavljaju u skladu s [člankom 155. stavkom 1. točkom (a)] [Financijske uredbe].

5.  Osim toga, partneri u provedbi svakih šest mjeseci Komisiji dostavljaju izvješće o operacijama financiranja i operacijama ulaganja obuhvaćenima ovom Uredbom, razvrstanima prema potrebi u odjeljak „EU” i odjeljak „država članica” po državama članicama. U izvješće je uključena procjena usklađenosti sa zahtjevima za uporabu jamstva EU-a i s ključnim pokazateljima uspješnosti utvrđenima u Prilogu III. ovoj Uredbi. Izvješće uključuje i operativne, statističke, financijske i računovodstvene podatke, ako je to prikladno i razmjerno, o svakoj operaciji financiranja i operaciji ulaganja na razini odjeljka i sastavnice politike te na razini fonda InvestEU. Jedno od navedenih izvješća sadržava informacije koje partneri u provedbi dostavljaju u skladu s [člankom 155. stavkom 1. točkom (a)] [Financijske uredbe]. Gdje god je to moguće, ta izvješća trebala bi biti identična izvješćima koja se već traže na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Komisija prikuplja i ocjenjuje izvješća partnera u provedbi i dostavlja sažetak u obliku javnih godišnjih izvješća, u kojima se daju informacije o razini provedbe programa u odnosu na njegove ciljeve i pokazatelje uspješnosti te navode rizici i prilike za financijske i ulagačke operacije koje se podržavaju programom InvestEU.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Komisija na svojem internetskom portalu objavljuje informacije o financijskim i ulagačkim operacijama, uključujući informacije o očekivanim učincima i koristima projekata, uzimajući u obzir zaštitu povjerljivih i poslovno osjetljivih informacija. Na internetskom portalu javnost će isto tako moći pristupiti registru prihvatljivih partnera.

 

U skladu sa relevantnim politikama transparentnosti i pravilima Unije o zaštiti podataka i o pristupu dokumentima i informacijama, partneri u provedbi i drugi korisnici sredstava Unije na svojim internetskim stranicama proaktivno i sustavno objavljuju informacije o svim operacijama financiranja i ulaganja obuhvaćenima ovim programom, posebno one koje se odnose na način na koji ti projekti doprinose postizanju ciljeva i zahtjeva ove Uredbe. Takve informacije uvijek uzimaju u obzir zaštitu povjerljivih i osjetljivih poslovnih informacija. Partneri u provedbi objavljuju informacije o potpori koju pruža Unija u sve informacije koje objavljuju o operacijama financiranja i ulaganja pokrivenima ovim programom, u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija će do 30. rujna 2025. provesti privremenu evaluaciju programa InvestEU, a posebno u pogledu uporabe jamstva EU-a.

2.  Komisija će do 31. prosinca 2024. provesti privremenu evaluaciju programa InvestEU, a posebno u pogledu uporabe jamstva EU-a.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Revizije uporabe financiranja Unije koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje institucije ili tijela Unije nisu ovlastili, osnova su za opće jamstvo u skladu s [člankom 127.] [Financijske uredbe].

Revizije uporabe financiranja Unije koje provodi Europski revizorski sud uz one koje provode osobe ili subjekti, među ostalim i oni koje institucije ili tijela Unije nisu ovlastili, osnova su za opće jamstvo u skladu s [člankom 127.] [Financijske uredbe].

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provodi aktivnosti obavješćivanja i priopćivanja u pogledu Programa InvestEU, njegovih djelovanja i rezultata. Financijski izvori dodijeljeni Programu InvestEU također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

2.  Komisija pokreće učinkovitu, informativnu strategiju obavješćivanja na razini EU-a koja će pratiti program InvestEU kako bi se povećala vidljivost tog programa, posebice za MSP-ove, i time privukli projekti s najvećim potencijalom. Financijski izvori dodijeljeni Programu InvestEU također pridonose institucijskom priopćavanju političkih prioriteta Unije ako se odnose na ciljeve navedene u članku 3.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U skladu s člankom 4. ove Uredbe, ova raspodjela može se izmijeniti tijekom proračunske godine s obzirom na dinamiku različitih ciljeva iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operacije financiranja i operacije ulaganja mogu pripadati jednom ili više sljedećih područja:

Operacije financiranja i operacije ulaganja pripadaju jednom ili više sljedećih područja:

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  širenjem proizvodnje, opskrbe i uporabe čiste i održive obnovljive energije;

(a)  širenjem proizvodnje, ubrzanjem uvođenja, opskrbe ili provedbe rješenja čiste i održive obnovljive energije; ;

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  energetskom učinkovitošću i štednjom energije (s naglaskom na smanjenju potražnje putem upravljanja potražnjom i obnovom zgrada);

(b)  energetskom učinkovitošću, energetskom tranzicijom i štednjom energije (s naglaskom na smanjenju potražnje putem upravljanja potražnjom i obnovom zgrada);

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvojem, unapređenjem i modernizacijom održive energetske infrastrukture (na razini prijenosa i distribucije, tehnologije pohrane);

(c)  razvojem, unapređenjem i modernizacijom održive energetske infrastrukture (na razini prijenosa i distribucije, tehnologije pohrane, pametnih mreža); i povećanjem razine veza električne energije između država članica;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  proizvodnjom i opskrbom sintetičkim gorivima iz obnovljivih/ugljično neutralnih izvora; alternativnim gorivima;

(d)  proizvodnjom i opskrbom sintetičkim gorivima iz obnovljivih/ugljično neutralnih izvora i alternativnim gorivima u skladu s odredbama [Direktive 2009/28/EZ o obnovljivoj energiji];

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  infrastrukturom za hvatanje i skladištenje ugljika.

(e)  infrastrukturom za hvatanje i skladištenje ugljika u industrijskim procesima, bioenergetskim postrojenjima i proizvodnim postrojenjima u cilju ostvarenja energetske tranzicije.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Razvoj održivih prometnih infrastruktura te opreme i inovativnih tehnologija u skladu s prometnim prioritetima Unije i obvezama preuzetima na temelju Pariškog sporazuma, posebice:

2.  Razvoj održivih prometnih infrastruktura i inovativnih rješenja za mobilnost te opreme i inovativnih tehnologija u skladu s prometnim prioritetima Unije i obvezama preuzetima na temelju Pariškog sporazuma, posebice:

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  projektima kojima se podupire razvoj infrastrukture mreže TEN-T, uključujući njezina gradska čvorišta, morske i riječne luke, multimodalne terminale i njihovo povezivanje s glavnim prometnim mrežama;

(a)  projektima kojima se podupire održivi razvoj infrastrukture mreže TEN-T, uključujući njezina gradska čvorišta, morske i riječne luke, zračne luke, multimodalne terminale i njihovo povezivanje s glavnim prometnim mrežama;

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  pametnim i održivim projektima za gradsku mobilnost (usmjerenima na načine gradskog prijevoza s niskom razinom emisija, pristupačnost, onečišćenje zraka i buku, potrošnju energije i nezgode);

(b)  pametnim i održivim projektima za gradsku mobilnost (usmjerenima na načine gradskog prijevoza s niskom razinom emisija i nula emisija, pristupačnost, onečišćenje zraka i buku, potrošnju energije i cestovnu sigurnost);

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  podupiranjem obnavljanja i naknadnog opremanja mobilne prometne imovine u cilju uvođenja rješenja za mobilnost s niskom razinom emisija;

(c)  podupiranjem obnavljanja i naknadnog opremanja mobilne prometne imovine u cilju uvođenja rješenja za mobilnost s niskom razinom emisija i nula emisija;

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  s pomoću željezničke infrastrukture, drugih željezničkih projekata i morskih luka;

(d)  s pomoću željezničke infrastrukture, drugih željezničkih projekata, infrastrukture unutarnjih plovnih putova i morskih luka;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  s pomoću infrastrukture za alternativna goriva, uključujući infrastrukturu za električno punjenje.

(e)  s pomoću infrastrukture za alternativna goriva u skladu s odredbama iz članka 25. [Uredbe o obnovljivoj energiji 2009/28/EZ], uključujući uvođenje i širenje infrastrukture za električno punjenje.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  s pomoću projekata i poduzeća u području upravljanja okolišnim resursima i čistih tehnologija;

(c)  s pomoću projekata i poduzeća u području upravljanja okolišnim resursima i održivih tehnologija;

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  mjerama u području klimatskih promjena, uključujući smanjenje rizika od prirodnih katastrofa;

(f)  mjerama u području klimatskih promjena, uključujući smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, prilagodbu na klimatske promjene i ublažavanje klimatskih promjena;

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  s pomoću projekata i poduzeća u kojima se primjenjuju načela kružnog gospodarstva ugradnjom aspekata resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni ciklus proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

(g)  s pomoću projekata i poduzeća u kojima se primjenjuju načela kružnog gospodarstva ugradnjom aspekata energetske i resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni ciklus proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i njihovo recikliranje;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Razvoj infrastrukture za digitalnu povezivost, posebice s pomoću projekata kojima se podupire uvođenje digitalnih mreža vrlo visokog kapaciteta.

4.  Razvoj infrastrukture za digitalnu povezivost, posebice s pomoću projekata kojima se podupire uvođenje digitalnih mreža vrlo visokog kapaciteta, povezivost preko mreže 5G i poboljšanje digitalnih veza i pristupa, osobito u ruralnim područjima i perifernim regijama.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  istraživačkim, uključujući istraživačku infrastrukturu i potporu akademskoj zajednici, i inovacijskim projektima kojima se pridonosi ciljevima [Obzor Europa];

(a)  potporu istraživačkoj infrastrukturi te istraživačkim i inovacijskim projektima u svim tematskim područjima, koji su definirani u ciljevima programa Obzor Europa, te koji tim ciljevima doprinose;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  korporativnim projektima;

(b)  korporativnim projektima, što uključuje stručno osposobljavanje te promicanje stvaranja klastera i mreža poduzeća;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 5. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  projektima suradnje između akademske zajednice i industrije;

(d)  suradničkim istraživačkim i inovacijskim projektima između akademske zajednice, istraživačkih i tehnoloških organizacija i industrije; javno-privatnim partnerstvima i organizacijama civilnog društva;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 5. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  s pomoću novih djelotvornih zdravstvenih proizvoda, uključujući lijekove, medicinske proizvode i lijekove za naprednu terapiju.

(f)  s pomoću djelotvornih i pristupačnih zdravstvenih proizvoda, uključujući lijekove, medicinske proizvode, dijagnostiku i lijekove za naprednu terapiju, nove antimikrobne lijekove i inovativne razvojne postupke pri kojima se izbjegava testiranje na životinjama.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 6. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Razvoj i uvođenje digitalnih tehnologija i usluga, posebice:

6.  Razvoj, uvođenje i rast digitalnih tehnologija i usluga, posebice:

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 6. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  s pomoću umjetne inteligencije;

(a)  s pomoću umjetne inteligencije u skladu s programom Digitalna Europa, posebno u pogledu etike;

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 6. – podtočka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a)  kvantne tehnologije;

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 6. – podtočka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  robotike i automatizacije.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Financijska potpora subjektima koji zapošljavaju do 3 000 zaposlenika, s posebnim naglaskom na MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, posebice:

7.  Financijska potpora subjektima koji zapošljavaju do 3 000 zaposlenika. Sastavnicom politike koja se odnosi na MSP-ove cilja se samo na MSP-ove i mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije, posebice:

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 3. – točka 7. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  osiguravanjem obrtnog kapitala i ulaganja;

(a)  osiguravanjem obrtnog kapitala i ulaganja, osobito u vezi s postupcima koji pokreću poduzetničku kulturu i okolinu i potiču stvaranje i rast MSP-ova i mikropoduzeća;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osiguravanjem rizičnog financiranja u fazi od osnivanja do širenja poduzeća kako bi se osiguralo tehnološko vodstvo u inovativnim i održivim sektorima.

(b)  osiguravanjem rizičnog financiranja u fazi od osnivanja do širenja poduzeća kako bi se osiguralo tehnološko vodstvo u inovativnim i održivim sektorima, uključujući poticanje njihovih kapaciteta za digitalizaciju i inovaciju te osiguravanje njihove globalne konkurentnosti.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Turizam.

9.  Održivi turizam.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mikrofinanciranjem, financiranjem socijalnih poduzeća i socijalnim gospodarstvom;

(a)  mikrofinanciranjem, financiranjem socijalnih poduzeća, ženskim poduzetništvom, promicanjem rodne ravnopravnosti i socijalnim gospodarstvom;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog II. – točka 1. – točka 11. – podtočka d – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  obrazovanja i osposobljavanja, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje, obrazovne ustanove, studentsko stanovanje i digitalnu opremu;

(i)  obrazovanja i osposobljavanja, uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje, obrazovne ustanove, studentsko stanovanje, digitalnu opremu i studentskih zajmova;

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 11. – podtočka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  inovativnim zdravstvenim rješenjima, uključujući zdravstvene usluge i nove modele skrbi;

(h)  inovativnim zdravstvenim rješenjima, uključujući zdravstvene usluge, upravljanje zdravstvenim sustavima, e-zdravstvo, preventivnu medicinu, nove modele skrbi i preciznu medicinu;

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Razvoj obrambene industrije i s time povezano povećanje strateške autonomije Unije, posebice potporom:

Briše se.

(a)  lancu opskrbe Unijine obrambene industrije, posebno putem financijske potpore MSP-ovima i poduzećima srednje tržišne kapitalizacije;

 

(b)  poduzećima koja sudjeluju u projektima za disruptivne inovacije u obrambenom sektoru i usko povezanim tehnologijama s dvojnom namjenom;

 

(c)  lancu opskrbe u obrambenom sektoru pri sudjelovanju u projektima suradnje u području istraživanja i razvoja u obrambene svrhe, uključujući one kojima se pruža potpora iz Europskog fonda za obranu;

 

(d)  s pomoću infrastrukture za istraživanje i osposobljavanje u obrambene svrhe.

 

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 13. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kako bi se potaknula konkurentnost svemirskih sustava i tehnologija, s posebnim naglaskom na nedostatke lanaca opskrbe;

(b)  kako bi se potaknula konkurentnost svemirskih sustava i tehnologija, s posebnim naglaskom na neovisnost lanaca opskrbe;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 13. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kako bi se poduprlo svemirsko poduzetništvo;

(c)  kako bi se poduprlo svemirsko poduzetništvo, uključujući daljnji razvoj;

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

13.a  Mora i oceani, kroz razvoj održivog pomorskog gospodarstva u skladu s ciljevima integrirane pomorske politike, posebice kroz:

 

a. pomorsko poduzetništvo

 

b. inovativnu i konkurentnu pomorsku industriju

 

c. znanje o oceanima i pomorska zanimanja

 

d. provedba ciljeva održivog razvoja, posebice cilja br. 14 (život pod vodom)

 

e. obnovljivu pomorsku energiju i kružno gospodarstvo

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Obujam financiranja programa InvestEU (raščlanjeno po sastavnicama politika)

1.  Obujam financiranja programa InvestEU (raščlanjeno po točkama i podtočkama područja prihvatljivih za operacije financiranja i ulaganja kako je utvrđeno u Prilogu II.)

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 1. – podtočka 1.4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.4 a  Sinergije s drugim programima EU-a

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Geografska pokrivenost financiranja programa InvestEU (raščlanjeno po sastavnicama politika)

2.  Geografska pokrivenost financiranja programa InvestEU (raščlanjeno po točkama i podtočkama područja prihvatljivih za operacije financiranja i ulaganja kako je utvrđeno u Prilogu II.)

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 2. – podtočka 2.1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.1 a  Broj regija obuhvaćenih projektima

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka 3.2

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.2  Ulaganja kojima se podupiru klimatski ciljevi

3.2  Ulaganja kojima se podupiru energetski i klimatski ciljevi s, prema potrebi, detaljima za svaku sastavnicu politika i kategoriju, kao i u kojoj su mjeri relevantna za klimu

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka 4.1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.1  Energetska: dodatni instalirani kapacitet proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (MW)

4.1  Energetska: dodatni instalirani kapacitet proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (MW) po izvoru

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka 4.2

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.2  Energetska: broj kućanstava s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije

4.2  Energetska: broj kućanstava, broj javnih i komercijalnih prostora s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije, uključujući stupanj poboljšanja u klasifikaciji ili ekvivalentne vrijednosti ili broj kućanstava renoviranih do standarda približno nulte energije i pasivne kuće

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka 4.3

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.3  Digitalna: dodatni broj kućanstava sa širokopojasnim pristupom brzine od najmanje 100 Mbps s mogućnošću nadogradnje na gigabitnu brzinu

4.3  Digitalna: dodatni broj kućanstava, komercijalnih i/ili javnih zgrada sa širokopojasnim pristupom brzine od najmanje 100 Mbps s mogućnošću nadogradnje na gigabitnu brzinu ili broj stvorenih točaka s bežičnim internetom

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka 4.5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.5 a  broj uvedenih točaka s infrastrukturom za alternativna goriva

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 4. – podtočka 4.5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.5 b  Smanjenje emisija: količina smanjenih emisija CO2

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 5. – podtočka 5.1

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.1  Doprinos cilju ulaganja u vrijednosti od 3 % BDP-a Unije u istraživanje, razvoj i inovacije

5.1  Doprinos cilju ulaganja u vrijednosti od 3 % BDP-a Unije u istraživanje, razvoj i inovacije tijekom trajanja programa

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 5. – podtočka 52

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.2  Broj poduzeća kojima se pruža potpora koja provode istraživačke i inovacijske projekte

5.2  Broj poduzeća kojima se pruža potpora koja provode istraživačke i inovacijske projekte tijekom trajanja programa

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 5. – podtočka 5.2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.2 a  Broj projekata koji su prethodno dobili podršku kroz program Obzor Europa i/ili program Digitalna Europa

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 6. – podtočka 6.2

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.2  Broj poduzeća kojima se pruža potpora prema fazi razvoja (rana faza, faza rasta/širenja)

6.2  Broj poduzeća kojima se pruža potpora prema fazi razvoja (rana faza, faza rasta/širenja), posebice inovativni MSP-ovi

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Socijalna ulaganja i vještine

7.  Podaci razvrstani po spolu za socijalna ulaganja i vještine

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa InvestEU

Referentni dokumenti

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Nadležni odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Seán Kelly

13.6.2018

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

 Datum objave na plenarnoj sjednici

 

5.7.2018

Razmatranje u odboru

10.9.2018

 

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

5

8

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Michael Gahler, Ulrike Rodust

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ALDE

Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

8

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Giancarlo Scottà


MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam (21.11.2018)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

(COM(2018)0439 – C8‑0257/2018 – 2018/0229(COD))

Izvjestitelj za mišljenje (*): Wim van de Camp

(*)  Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Background

With the InvestEU programme the Commission aims to mobilise public and private investments to address existing investment gaps in areas including sustainable transport and new mobility models, renewable energy and energy efficiency, digital connectivity and technologies, research and innovation, climate, environment and resources, education and skills and development of SMEs. By supporting projects in these areas, the programme is to contribute to EU policy goals regarding sustainability, notably climate, competitiveness and inclusive growth. The InvestEU Fund will provide an EU guarantee of EUR 38 billion to support projects through financing and investment operations under the programme. The guarantee corresponds to an EU budget allocation of EUR 15.2 billion or an approvisioning rate of 40%. The InvestEU Fund operates through four policy windows: sustainable infrastructure; research, innovation and digitisation; SMEs; and social investment and skills.

Transport is included mainly in the “sustainable infrastructure window” which covers infrastucture, mobile assets and deployment of innovative technologies. This window also includes other areas such as energy, digital connectivity, space, or environment. Supported investments are subject to the condition that they contribute to the environmental or social sustainability objectives of the EU. A share of EU 11.5 billion or 30% of the overall EU guarantee will support this window, corresponding to an EU budget allocation of EUR 4.6 billion. As the InvestEU specifically aims to support the development of TEN-T infrastructure, it should be noted that the InvestEU programme also replaces the financial instruments that were previously part of the CEF.

The InvestEU programme follows and replaces the current EFSI, which in its Infrastructure and Innovation Window has supported transport projects with EFSI financing of about EUR 8 billion and resulted in total investments of about EUR 24 billion, about a share of 13% of the investments supported under that window, up to spring 2018. Further EFSI transport projects will still add to the above balance. On the other hand, the share of transport investments generated by EFSI falls quite short of expectations when one considers the major budgetary transfer made from the CEF to the initial EFSI.

Position of the Rapporteur

Your Rapporteur overall welcomes the proposal for the InvestEU as a tool to help boost public and private investments in the transport sector and thus make urgently needed progress in the modernization of the EU’s transport system. Investments should address both infrastructure on the TEN-T, including alternative fuels and electrical charging but also intelligent transport systems, as well as mobility more generally, including new forms of mobility, low-emission vehicles and key digital technologies such as for connected and automated transport. While it is important that projects contribute to meeting climate policy objectives, InvestEU must allow also for sufficient scope to address important societal objectives concerning transport safety, job opportunities and education in transport or tourism. Your Rapporteur therefore proposes amendments to strengthen the proposal in order to

-  clarify transport-specific areas eligible for support in Annex I which should include the telematic priorities of the TEN-T, smart and sustainable mobility, maintenance and upgrading of infrastructure, particular road infrastructure, digital technologies in transport, adaptation of the workforce;

-  stress the need to support the deployment of automated mobility solutions;

-  give special attention to investment challenges in cross-border projects;

-  ensure the geographical balance of supported projects across Member States;

-  clarify that tourism projects should help to shift the sector to sustainable, innovative and digital tourism;

­  emphasize that InvestEU should build on the synergies between the transport, energy, digital and other sectors across the different policy windows;

­  keep the target on the climate policy contribution of investments at the level of 40% recently set for EFSI 2.0.

In addition, your Rapporteur considers that the resources of InvestEU should to be used in such a way that the programme can result in investments in tangible transport projects at least at the level of the EFSI. Therefore, at least 50% of the share for the sustainable infrastructure window should be used for transport.

Finally, your Rapporteur notes that the Commission proposal changes the established governance structure away from the EFSI model, where the EIB played a central role, creating additional layers and somewhat shifting investment decisions back to Commission services. InvestEU should also focus on providing real added value, creating additional investments rather than duplicating or simply replacing projects that could have been realized without support from the fund. Both the governance and additionality aspects merit further examination in the upcoming deliberations.

AMANDMANI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da, kao nadležni odbori, uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Proposal for a regulation

Recital 1

Text proposed by the Commission

Izmjena

(1)  With 1.8% of EU GDP, down from 2.2% in 2009, infrastructure investment activities in the Union in 2016 were about 20% below investment rates before the global financial crisis. Thus, while a recovery in investment-to-GDP ratios in the Union can be observed, it remains below what might be expected in a strong recovery period and is insufficient to compensate years of underinvestment. More importantly, the current investment levels and forecasts do not cover the Union’s structural investment needs in the face of technological change and global competitiveness, including for innovation, skills, infrastructure, small and medium-sized enterprises ('SMEs') and the need to address key societal challenges such as sustainability or population ageing. Consequently, continued support is necessary to address market failures and sub-optimal investment situations to reduce the investment gap in targeted sectors to achieve the Union's policy objectives.

(1)  With 1.8% of EU GDP, down from 2.2% in 2009, infrastructure investment activities in the Union in 2016 were about 20% below investment rates before the global financial crisis, sometimes with serious consequences. Thus, while a recovery in investment-to-GDP ratios in the Union can be observed, it remains below what might be expected in a strong recovery period and is insufficient to compensate years of underinvestment. More importantly, the current investment levels and forecasts do not cover the Union’s structural investment needs in the face of technological change and global competitiveness, including for innovation, skills, infrastructure, small and medium-sized enterprises ('SMEs') and the need to address key societal challenges such as sustainability, growing inequality or population ageing. Consequently, continued support is necessary to address market failures and sub-optimal investment situations to reduce the investment gap in targeted sectors to achieve the Union's policy objectives.

Amandman    2

Proposal for a regulation

Recital 2

Text proposed by the Commission

Izmjena

(2)  Evaluations have underlined that the variety of financial instruments delivered under the 2014-2020 Multiannual Financial Framework period has led to some overlaps. That variety has also produced complexity for intermediaries and final recipients who were confronted with different eligibility and reporting rules. Absence of compatible rules also hampered the combination of several Union funds although such combination would have been beneficial to support projects in need of different types of funding. Therefore, a single fund, the InvestEU Fund, should be set up in order to achieve a more efficiently functioning support to final recipients by integrating and simplifying the financial offer under a single budgetary guarantee scheme, thereby improving the impact of Union intervention while reducing the cost to the Union budget.

(2)  Evaluations have underlined that the variety of financial instruments delivered under the 2014-2020 Multiannual Financial Framework period has led to some overlaps. That variety has also produced complexity for intermediaries and final recipients who were confronted with different eligibility and reporting rules, thus acting as a further disincentive for investments. Absence of compatible rules also hampered the combination of several Union funds although such combination would have been beneficial to support projects in need of different types of funding. Therefore, a single fund, the InvestEU Fund, should be set up in order to achieve a more efficiently functioning support to final recipients by integrating and simplifying the financial offer under a single budgetary guarantee scheme, thereby improving the impact of Union intervention while reducing the cost to the Union budget.

Amandman    3

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Izmjena

(3)  In the last years, the Union has adopted ambitious strategies to complete the Single Market and to stimulate sustainable growth and jobs, such as the Capital Markets Union, the Digital Single Market Strategy, the Clean Energy for all Europeans package, the Union Action Plan for the Circular Economy, the Low-Emission Mobility Strategy, the Defence and the Space Strategy for Europe. The InvestEU Fund should exploit and reinforce synergies between those mutually reinforcing strategies through providing support to investment and access to financing.

(3)  In the last years, the Union has followed ambitious strategies to complete the Single Market and to stimulate sustainable growth and jobs, such as the Capital Markets Union, the Digital Single Market Strategy, the Clean Energy for all Europeans package, the establishment of the Connecting Europe Facility, the Union Action Plan for the Circular Economy, the Low-Emission Mobility Strategy, the Defence and the Space Strategy for Europe. The InvestEU Fund should exploit and reinforce synergies between those mutually reinforcing strategies through providing support to investment and access to financing.

Amandman    4

Proposal for a regulation

Recital 5

Text proposed by the Commission

Izmjena

(5)  The InvestEU Fund should contribute to improving the competitiveness of the Union, including in the field of innovation and digitisation, the sustainability of the Union's economic growth, the social resilience and inclusiveness and the integration of the Union capital markets, including solutions addressing their fragmentation and diversifying sources of financing for the Union enterprises. To that end, it should support projects that are technically and economically viable by providing a framework for the use of debt, risk sharing and equity instruments underpinned by a guarantee from the Union's budget and by contributions from implementing partners. It should be demand-driven while support under the InvestEU Fund should at the same time focus on contributing to meeting policy objectives of the Union.

(5)  The InvestEU Fund should contribute to improving the competitiveness of the Union, including in the field of sustainable infrastructure, innovation and digitisation, the sustainability of the Union's economic growth, the social resilience and inclusiveness and the integration of the Union capital markets, including solutions addressing their fragmentation and diversifying sources of financing for the Union enterprises. To that end, it should support projects that are technically and economically viable by providing a framework for the use of debt, risk sharing and equity instruments underpinned by a guarantee from the Union's budget and by contributions from implementing partners. It should be demand-driven while support under the InvestEU Fund should at the same time focus on contributing to meeting policy objectives of the Union.

Amandman    5

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Izmjena

(6)  The InvestEU Fund should support investments in tangible and intangible assets to foster growth, investment and employment, and thereby contributing to improved well-being and fairer income distribution in the Union. Intervention through the InvestEU Fund should complement Union support delivered through grants.

(6)  The InvestEU Fund should support investments in tangible and intangible assets to foster growth, investment and employment, and thereby contributing to improved well-being, the combating of poverty and fairer income distribution in the Union. Intervention through the InvestEU Fund should complement, whenever necessary, Union support delivered through grants.

Amandman    6

Proposal for a regulation

Recital 9

Text proposed by the Commission

Izmjena

(9)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union's commitments to implement the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals, the InvestEU Programme will contribute to mainstream climate actions and to the achievement of an overall target of 25 % of the Union budget expenditures supporting climate objectives. Actions under the InvestEU Programme are expected to contribute 30 % of the overall financial envelope of the InvestEU Programme to climate objectives. Relevant actions will be identified during the InvestEU Programme's preparation and implementation and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes.

(9)  Reflecting the importance of tackling climate change in line with the Union's commitments to implement the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals, the InvestEU Programme will contribute to mainstream climate actions and to the achievement of an overall target of 25 % of the Union budget expenditures supporting climate objectives. Actions under the InvestEU Programme are expected to contribute accordingly to climate objectives. Relevant actions will be identified during the InvestEU Programme's preparation and implementation and reassessed in the context of the relevant evaluations and review processes.

Justification

The Commission proposal subjects 100% of the proposed budget allocation for the sustainable infrastructure window to support climate objectives. This is unreasonable and might eliminate urgently needed scope for projects relating to the development of digital infrastructure and modernizing transport infrastructure, i.e. investments which have positive climate impacts e.g. through efficiency gains.

Amandman    7

Proposal for a regulation

Recital 10

Text proposed by the Commission

Izmjena

(10)  The contribution of the InvestEU Fund to the achievement of the climate target will be tracked through an EU climate tracking system developed by the Commission in cooperation with implementing partners and using in an appropriate way the criteria established by [Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment14 ] for determining whether an economic activity is environmentally sustainable.

(10)  The contribution of the InvestEU Fund to the achievement of the climate target will be tracked through an EU climate tracking system developed by the Commission in cooperation with implementing partners and using in an appropriate way the criteria established by [Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment14 ] for determining whether an economic activity is environmentally sustainable. The InvestEU Fund will also contribute to implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) into EU policies and initiatives, with sustainable development as an essential guiding principle

_________________

_________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Amandman    8

Proposal for a regulation

Recital 12

Text proposed by the Commission

Izmjena

(12)  Investment projects receiving substantial Union support, notably in the area of infrastructure, should be subject to sustainability proofing in accordance with guidance that should be developed by the Commission in cooperation with implementing partners under the InvestEU Programme and, using in an appropriate way the criteria established by [Regulation on establishment of a framework to facilitate sustainable investment] for determining whether an economic activity is environmentally sustainable and coherently with the guidance developed for other programmes of the Union. Such guidance should include adequate provisions to avoid undue administrative burden.

(12)  Investment projects receiving substantial Union support, notably in the area of infrastructure, should be subject to an assessment of their European added value, particuarly including their sustainability, in accordance with guidance that should be developed by the Commission in cooperation with implementing partners under the InvestEU Programme and, using in an appropriate way the criteria established by [Regulation on establishment of a framework to facilitate sustainable investment] for determining whether an economic activity is environmentally sustainable and coherently with the guidance developed for other programmes of the Union. Such guidance should include adequate provisions to avoid undue administrative burden.

Amandman    9

Proposal for a regulation

Recital 13

Text proposed by the Commission

Izmjena

(13)  Low infrastructure investment rates in the Union during the financial crisis undermined the Union's ability to boost sustainable growth, competitiveness and convergence. Sizeable investments in the European infrastructure are fundamental to meet the Union's sustainability targets, including the 2030 energy and climate targets. Accordingly, support from the InvestEU Fund should target investments into transport, energy, including energy efficiency and renewable energy, environmental, climate action, maritime and digital infrastructure. To maximise the impact and the value added of Union financing support, it is appropriate to promote a streamlined investment process enabling visibility of the project pipeline and consistency across relevant Union programmes. Bearing in mind security threats, investment projects receiving Union support should take into account principles for the protection of citizens in public spaces. This should be complementary to the efforts made by other Union funds such as the European Regional Development Fund providing support for security components of investments in public spaces, transport, energy and other critical infrastructure.

(13)  Low infrastructure investment rates in the Union during the financial crisis undermined the Union's ability to boost sustainable growth, competitiveness and convergence. Sizeable investments in the European infrastructure are fundamental to meet the Union's goals to create a Single European Transport Area as well as sustainability targets, including the 2030 energy and climate targets. Accordingly, support from the InvestEU Fund should target investments into tangible transport infrastructure and energy infrastructure, including energy efficiency and renewable energy, environmental, climate action, maritime and digital infrastructure, supporting e.g. development and deployment of Intelligent Transport Systems (ITS). To maximise the impact and the value added of Union financing support, it is appropriate to promote a streamlined investment process enabling visibility of the project pipeline and maximising synergies across relevant Union programmes in the areas of transport, energy and digital. Bearing in mind security threats, investment projects receiving Union support should take into account principles for the protection of citizens in public spaces. This should be complementary to the efforts made by other Union funds such as the European Regional Development Fund providing support for security components of investments in public spaces, transport, energy and other critical infrastructure.

Amandman    10

Proposal for a regulation

Recital 13 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(13 a)  Transport infrastructure and mobility projects often face difficulties in financing because of lower return rates, the long-term horizon of investments and higher levels of risk and uncertainty. With a view to achieving a sectorial balance of projects being financed by InvestEU and to tackle the problem of sub-optimal investments in transport infrastructure in the Union, the InvestEU Advisory Hub, together with the Commission, should adopt specific measures that would facilitate the blending of support from InvestEU with grants or other public financing available from the Union or national budgets in a simplified and least bureaucratic manner.

Amandman    11

Proposal for a regulation

Recital 13 b (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(13 b)  whereas the safety of road users is a huge challenge in the development of the transport sector, and the action being taken and investments being made are only helping to reduce the number of people dying or sustaining serious injuries on the roads to a limited extent; whereas the InvestEU programme should help to boost efforts to design and apply technologies that help to improve the safety of vehicles and road infrastructure;

Amandman    12

Proposal for a regulation

Recital 13 c (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(13 c)  whereas real multimodality is an opportunity to create an efficient and environmentally friendly transport network that uses the maximum potential of all means of transport and generates synergy between them; whereas the InvestEU programme could become an important tool for supporting investment in multimodal transport hubs, which - in spite of their significant economic potential and business case - carry a significant risk for private investors;

Amandman    13

Proposal for a regulation

Recital 13 d (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(13 d)  Whereas connected and automated mobility is expected to transform transport systems worldwide and the EU should be a world leader in the deployment of safe systems for automated mobility, increasing road safety and sustainability, InvestEU should contribute to strengthen the competitiveness of the Union in this area by supporting investments to develop and deploy automated mobility solutions for vehicles and infrastructures and the related digital technologies.

Justification

Connected and automated mobility is being intensely developed worldwide. The EU must be a global leader in this field in order to ensure competitiveness of its industry, as outlined in the Commission Communication on the road to automated mobility: An EU strategy for mobility of the future. InvestEU should therefore support innovation and deployment of automated mobility solutions and underlying digital technologies, in the areas of infrastructure, vehicles, ICT, robotics and artificial intelligence.

Amandman    14

Proposal for a regulation

Recital 14 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(14 a)  Whereas tourism is an important sector within the economy of the Union, InvestEU should contribute to strengthen the long-term competitiveness of the sector by supporting actions aimed at a shift towards sustainable, innovative and digital tourism.

Amandman    15

Proposal for a regulation

Recital 15 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(15 a)  Since digitalisation concerns tourism, this sector too should receive targeted support under the InvestEU Fund.

Amandman    16

Proposal for a regulation

Recital 16

Text proposed by the Commission

Izmjena

(16)  Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a crucial role in the Union. However, they face challenges when accessing finance because of their perceived high risk and lack of sufficient collateral. Additional challenges arise from SMEs' need to stay competitive by engaging in digitisation, internationalisation and innovation activities and skilling up their workforce. Moreover, compared to larger enterprises, they have access to a more limited set of financing sources: they typically do not issue bonds, have only limited access to stock exchanges or large institutional investors. The challenge in accessing finance is even greater for those SMEs whose activities focus on intangible assets. SMEs in the Union rely heavily on banks and debt financing in the form of bank overdrafts, bank loans or leasing. Supporting SMEs that face the above challenges and providing more diversified sources of funding is necessary for increasing the ability of SMEs to finance their creation, growth and development, withstand economic downturns, and for making the economy and the financial system more resilient during economic downturn or shocks. This is also complementary to the initiatives already undertaken in the context of the Capital Markets Union. The InvestEU Fund should provide an opportunity to focus on specific, more targeted financial products.

(16)  Small and medium-sized enterprises (SMEs) play a crucial role in the Union. However, they face challenges when accessing finance because of their perceived high risk, lack of sufficient collateral and lack of capital. Additional challenges arise from SMEs' need to stay competitive by engaging in digitisation, internationalisation and innovation activities and skilling up their workforce. Moreover, compared to larger enterprises, they have access to a more limited set of financing sources: they typically do not issue bonds, have only limited access to stock exchanges or large institutional investors. The challenge in accessing finance is even greater for those SMEs whose activities focus on intangible assets. SMEs in the Union rely heavily on banks and debt financing in the form of bank overdrafts, bank loans or leasing. Supporting SMEs that face the above challenges and providing more diversified sources of funding is necessary for increasing the ability of SMEs to finance their creation, growth and development, withstand economic downturns, and for making the economy and the financial system more resilient during economic downturn or shocks. This is also complementary to the initiatives already undertaken in the context of the Capital Markets Union. The InvestEU Fund should provide an opportunity to focus on specific, more targeted financial products.

Amandman    17

Proposal for a regulation

Recital 17

Text proposed by the Commission

Izmjena

(17)  As set out in the reflection paper on the social dimension of Europe16 and the European Pillar of Social Rights17 , building a more inclusive and fairer Union is a key priority for the Union to tackle inequality and foster social inclusion policies in Europe. Inequality of opportunities affects in particular access to education, training and health. Investment in the social, skills and human capital-related economy, as well as in the integration of vulnerable populations in the society, can enhance economic opportunities, especially if coordinated at Union level. The InvestEU Fund should be used to support investment in education and training, help increase employment, in particular among the unskilled and long-term unemployed, and improve the situation with regard to intergenerational solidarity, the health sector, homelessness, digital inclusiveness, community development, the role and place of young people in society as well as vulnerable people, including third country nationals. The InvestEU Programme should also contribute to the support of European culture and creativity. To counter the profound transformations of societies in the Union and of the labour market in the coming decade, it is necessary to invest in human capital, microfinance, social enterprise finance and new social economy business models, including social impact investment and social outcomes contracting. The InvestEU Programme should strengthen nascent social market eco-system, increasing the supply of and access to finance to micro- and social enterprises, to meet the demand of those who need it the most. The report of the High-Level Task-Force on Investing in Social Infrastructure in Europe18 has identified investment gaps in social infrastructure and services, including for education, training, health and housing, which call for support, including at the Union level. Therefore, the collective power of public, commercial and philanthropic capital, as well as support from foundations, should be harnessed to support the social market value chain development and a more resilient Union.

(17)  As set out in the reflection paper on the social dimension of Europe16 and the European Pillar of Social Rights17, building a more inclusive and fairer Union is a key priority for the Union to tackle inequality and foster social inclusion policies in Europe. Inequality of opportunities affects in particular access to education, training and health. Investment in the social, skills and human capital-related economy, as well as in the integration of vulnerable populations in the society, can enhance economic opportunities, especially if coordinated at Union level and targeted at sectors facing challenges related to workforce shortages, adaptation to new technologies and employment opportunities for women, such as in transport. The InvestEU Fund should be used to support investment in education and training, help increase employment, in particular among the unskilled and long-term unemployed, and improve the situation with regard to intergenerational solidarity, the health sector, homelessness, digital inclusiveness, community development, the role and place of young people in society as well as vulnerable people, including third country nationals. The InvestEU Programme should also contribute to the support of European culture, tourism and creativity. To counter the profound transformations of societies in the Union and of the labour market in the coming decade, it is necessary to invest in human resources, microfinance, social enterprise finance and new social economy business models, including social impact investment and social outcomes contracting. The InvestEU Programme should strengthen nascent social market eco-system, increasing the supply of and access to finance to micro- and social enterprises, to meet the demand of those who need it the most. The report of the High-Level Task-Force on Investing in Social Infrastructure in Europe18 has identified investment gaps in social infrastructure and services, including for education, training, health and housing, which call for support, including at the Union level. Therefore, the collective power of public, commercial and philanthropic capital, as well as support from foundations, should be harnessed to support the social market value chain development and a more resilient Union.

__________________

__________________

16 COM(2017) 206.

16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250.

17 COM(2017) 250.

18 Published as European Economy Discussion Paper 074 in January 2018.

18 Published as European Economy Discussion Paper 074 in January 2018.

Amandman    18

Proposal for a regulation

Recital 19

Text proposed by the Commission

Izmjena

(19)  Each policy window should be composed of two compartments, that is to say an EU compartment and a Member State compartment. The EU compartment should address Union-wide market failures or sub-optimal investment situations in a proportionate manner; supported actions should have a clear European added value. The Member State compartment should give Member States the possibility to contribute a share of their resources of Funds under shared management to the provisioning of the EU guarantee to use the EU guarantee for financing or investment operations to address specific market failures or sub-optimal investment situations in their own territory, including in vulnerable and remote areas such as the outermost regions of the Union, to deliver objectives of the Fund under shared management. Actions supported from the InvestEU Fund through either EU or Member State compartments should not duplicate or crowd out private financing or distort competition in the internal market.

(19)  Each policy window should be composed of two compartments, that is to say an EU compartment and a Member State compartment. The EU compartment should address Union-wide market failures, particularly in the case of cross-border projects, or sub-optimal investment situations in a proportionate manner; supported actions should have a clear European added value. The Member State compartment should give Member States the possibility to contribute a share of their resources of Funds under shared management to the provisioning of the EU guarantee to use the EU guarantee for financing or investment operations to address specific market failures or sub-optimal investment situations in their own territory, including in vulnerable and remote areas such as the outermost regions of the Union, to deliver objectives of the Fund under shared management. Actions supported from the InvestEU Fund through either EU or Member State compartments should not duplicate or crowd out private financing or distort competition in the internal market.

Amandman    19

Proposal for a regulation

Recital 24

Text proposed by the Commission

Izmjena

(24)  The EU guarantee underpinning the InvestEU Fund should be implemented indirectly by the Commission relying on implementing partners with outreach to final recipients. A guarantee agreement allocating guarantee capacity from the InvestEU Fund should be concluded by the Commission with each implementing partner, to support its financing and investment operations meeting the InvestEU Fund objectives and eligibility criteria. The InvestEU Fund should be provided with a specific governance structure to ensure the appropriate use of the EU guarantee.

(24)  The EU guarantee underpinning the InvestEU Fund should be implemented indirectly by the Commission relying on implementing partners with outreach to final recipients. A guarantee agreement allocating guarantee capacity from the InvestEU Fund should be concluded by the Commission with each implementing partner, to support its financing and investment operations meeting the InvestEU Fund objectives and eligibility criteria. The InvestEU Fund should be provided with a specific governance structure to ensure the appropriate use of the EU guarantee but without generating an excessive administrative burden.

Amandman    20

Proposal for a regulation

Recital 30

Text proposed by the Commission

Izmjena

(30)  In order to ensure that interventions under the EU compartment of the InvestEU Fund focus on market failures and sub-optimal investment situations at Union level, but, at the same time, satisfy the objectives of best possible geographic outreach, the EU guarantee should be allocated to implementing partners, which alone or together with other implementing partners, can cover at least three Member States. However, it is expected that around 75 % of the EU guarantee under the EU compartment would be allocated to implementing partner or partners that can offer financial products under the InvestEU Fund in all Member States.

(30)  In order to ensure that interventions under the EU compartment of the InvestEU Fund focus on market failures and sub-optimal investment situations at Union level, but, at the same time, satisfy the objectives of best possible geographic outreach, the EU guarantee should be allocated to implementing partners, which alone or together with other implementing partners, can cover at least two Member States. However, it is expected that around 75 % of the EU guarantee under the EU compartment would be allocated to implementing partner or partners that can offer financial products under the InvestEU Fund in all Member States.

Amandman    21

Proposal for a regulation

Recital 33

Text proposed by the Commission

Izmjena

(33)  The InvestEU Fund should, where appropriate, allow for a smooth and efficient blending of grants or financial instruments, or both, funded by the Union budget or by the EU Emissions Trading System (ETS) Innovation Fund with that guarantee in situations where this is necessary to best underpin investments to address particular market failures or sub-optimal investment situations.

(33)  The InvestEU Fund should, where appropriate, allow for a smooth and efficient blending of grants or financial instruments, or both, funded by the Union budget or any other ad hoc fund, such as the EU Emissions Trading System (ETS) Innovation Fund with that guarantee in situations where this is necessary to best underpin investments to address particular market failures or sub-optimal investment situations.

Amandman    22

Proposal for a regulation

Recital 35

Text proposed by the Commission

Izmjena

(35)  The InvestEU Advisory Hub should support the development of a robust pipeline of investment projects in each policy window. In addition, a cross-sectoral component under the InvestEU Programme should be foreseen to ensure a single-entry point and cross-policy project development assistance for centrally managed Union programmes.

(35)  The InvestEU Advisory Hub should support the development of a robust pipeline of investment projects in each policy window providing for effective implementation of geographic diversification contributing to the Union objective of economic, social, and territorial cohesion and reducing regional disparities. The Advisory Hub should pay particular attention to smaller, cross-border and EU value-added projects. In addition, a cross-sectoral component under the InvestEU Programme should be foreseen to ensure a single-entry point and cross-policy project development assistance for centrally managed Union programmes.

Amandman    23

Proposal for a regulation

Recital 36

Text proposed by the Commission

Izmjena

(36)  In order to ensure a wide geographic outreach of the advisory services across the Union and to successfully leverage local knowledge about the InvestEU Fund, a local presence of the InvestEU Advisory Hub should be ensured, where needed, taking into account existing support schemes, with a view to provide tangible, proactive, tailor-made assistance on the ground.

(36)  In order to ensure a wide and fair geographic outreach of the advisory services across the Union and to successfully leverage local knowledge about the InvestEU Fund, a local presence of the InvestEU Advisory Hub should be ensured in every Member State, especially in areas performing poorest in the awarding of contracts, taking into account existing support schemes, with a view to provide tangible, proactive, tailor-made assistance on the ground.

Amandman    24

Proposal for a regulation

Recital 37

Text proposed by the Commission

Izmjena

(37)  In the context of the InvestEU Fund, there is a need for capacity building support to develop the organisational capacities and market making activities needed to originate quality projects. Moreover, the aim is to create the conditions for the expansion of the potential number of eligible recipients in nascent market segments, in particular where the small size of individual projects raises considerably the transaction cost at the project level, such as for the social finance ecosystem. The capacity building support should therefore be complementary and additional to actions undertaken under other Union programmes that cover a specific policy area.

(37)  In the context of the InvestEU Fund, there is a need for capacity building support to develop the organisational capacities and market making activities needed to originate quality projects, particularly in less developed countries. Moreover, the aim is to create the conditions for the expansion of the potential number of eligible recipients in nascent market segments, in particular where the small size of individual projects raises considerably the transaction cost at the project level, such as for the social finance ecosystem. The capacity building support should therefore be complementary and additional to actions undertaken under other Union programmes that cover a specific policy area.

Amandman    25

Proposal for a regulation

Recital 47

Text proposed by the Commission

Izmjena

(47)  The InvestEU Programme should address EU-wide market failures and sub-optimal investment situations and provide for Union-wide market testing of innovative financial products, and systems to spread them, for new or complex market failures. Therefore, action at Union level is warranted,

(47)  The InvestEU Programme should address EU-wide market shortcomings and failures and sub-optimal investment situations and provide for Union-wide market testing of innovative financial products, and systems to spread them, for new or complex market failures. Therefore, action at Union level is warranted,

Amandman    26

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Izmjena

This Regulation establishes the InvestEU Fund providing for an EU guarantee for financing and investment operations carried out by the implementing partners in support of the Union’s internal policies.

This Regulation establishes the InvestEU Fund providing for an EU guarantee for financing and investment operations carried out by the implementing partners in support of the Union’s internal policies and sets the terms governing relations with the various partners, under the scope of this Regulation.

Amandman    27

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Izmjena

(b)  the sustainability of the Union economy and its growth;

(b)  the sustainability of the Union economy and its growth, including climate objectives;

Amandman    28

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Izmjena

(d)  the integration of the Union capital markets and the strengthening of the Single Market, including solutions addressing the fragmentation of the Union capital markets, diversifying sources of financing for Union enterprises and promoting sustainable finance.

(d)  the integration of the Union capital markets and the strengthening of the Single Market, including solutions addressing the fragmentation of the Union capital markets, diversifying sources of financing for Union enterprises, in particular SMEs and start-ups, and promoting sustainable finance.

Amandman    29

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 1 – point d a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(d a)  contribute to achieving the Union's climate objectives, as well as delivering long-term environmental and societal benefits

Amandman    30

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission

Izmjena

(d)  to increase the access to and the availability of microfinance and finance to social enterprises, support financing and investment operations related to social investment and skills and develop and consolidate social investment markets, in the areas referred to in point (d) of Article 7(1).

(d)  to facilitate access to microfinancing and financing for social enterprises, support financing and investment operations relating to social investment and skills and develop and consolidate social investment markets in the sectors referred to in point (d) of Article 7(1).

Amandman    31

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point d a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(da)  enhance well-being in the EU by reducing poverty and facilitating fairer income distribution;

Amandman    32

Proposal for a regulation

Article 3 – paragraph 2 – point d b (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(db)  support investments in tangible and intangible assets to foster growth and cohesion, investment and employment;

Amandman    33

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Izmjena

The EU guarantee for the purposes of the EU compartment referred to in point (a) of Article 8(1) shall be EUR 38 000 000 000 (current prices). It shall be provisioned at the rate of 40 %.

The EU guarantee for the purposes of the EU compartment referred to in point (a) of Article 8(1) shall be EUR 38 000 000 000 (current prices). It shall be provisioned at the rate of 40 %, that is to say EUR 15 200 000 000 (EUR 13 065 000 000 in constant prices).

Amandman    34

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Izmjena

An additional amount of the EU guarantee may be provided for the purposes of the Member State compartment referred to in point (b) of Article 8(1), subject to the allocation by Member States, pursuant to [Article 10(1)] of Regulation [[CPR] number]28 and Article [75(1)] of Regulation [[CAP plan] number]29 , of the corresponding amounts.

An additional amount of the EU guarantee may be provided for the purposes of the Member State compartment referred to in point (b) of Article 8(1), subject to the allocation by the national or regional authorities of the Member States, pursuant to [Article 10(1)] of Regulation [[CPR] number]1a and Article [75(1)] of Regulation [[CAP plan] number]1b, of the corresponding amounts.

__________________

__________________

 

1a To be completed

 

1b To be completed

28

 

29

 

Amandman    35

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Izmjena

2.  The indicative distribution of the amount referred to in the first subparagraph of paragraph 1 is set out in Annex I to this Regulation. The Commission may modify the amounts referred to in that Annex I, where appropriate, by up to 15 % for each objective. It shall inform the European Parliament and the Council of any modification.

2.  The indicative distribution of the amount referred to in the first subparagraph of paragraph 1 is set out in Annex I to this Regulation. The Commission may modify the amounts referred to in that Annex I, where appropriate, by up to 15 % for each objective. It shall inform the European Parliament and the Council of any modification.

Amandman    36

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

2 a.  In the event that new provisions should prove necessary, these shall be deducted from the margins of the EU's annual budget or from the Flexibility Instrument, but under no circumstances from budget lines or funds that have already been allocated.

Amandman    37

Proposal for a regulation

Article 4 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Izmjena

4.  The amount referred to in paragraph 3 may also be used for technical and administrative assistance for the implementation of the InvestEU Programme, such as preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities including corporate information technology systems.

4.  The amount referred to in paragraph 3 may also be used for technical and administrative assistance for the implementation of the InvestEU Programme, such as information, training, preparatory, monitoring, control, audit and evaluation activities including corporate information technology systems.

Amandman    38

Proposal for a regulation

Article 5 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Izmjena

(b)  acceding countries, candidate countries and potential candidates, in accordance with the general principles and general terms and conditions for their participation in Union programmes established in the respective framework agreements and Association Council decisions, or similar agreements, and in accordance with the specific conditions laid down in agreements between the Union and them;

(b)  acceding countries and candidate countries, in accordance with the general principles and general terms and conditions for their participation in Union programmes established in the respective framework agreements and Association Council decisions, or similar agreements, and in accordance with the specific conditions laid down in agreements between the Union and them;

Amandman    39

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Izmjena

1.  The InvestEU Fund shall operate through the following four policy windows that shall address market failures or sub-optimal investment situations within their specific scope:

1.  The InvestEU Fund shall operate through the following four policy windows that shall address market shortcomings or failures or sub-optimal investment situations within their specific scope, including in outermost regions.

Amandman    40

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Izmjena

(a)  sustainable infrastructure policy window: comprises sustainable investment in the areas of transport, energy, digital connectivity, supply and processing of raw materials, space, oceans and water, waste, nature and other environment infrastructure, equipment, mobile assets and deployment of innovative technologies that contribute to the environmental or social sustainability objectives of the Union, or to both, or meet the environmental or social sustainability standards of the Union;

(a)  sustainable infrastructure policy window: comprises sustainable investment in the areas of transport, including multimodal transport, tourism, energy with a focus on renewable energy-sources and energy-efficiency, digital connectivity, supply and processing of raw materials, space, oceans and inland water, waste, nature and other environment infrastructure, equipment, mobile assets and deployment of innovative technologies that contribute to the environmental or social sustainability objectives of the Union, or to both, or meet the environmental or social sustainability standards of the Union;

Amandman    41

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Izmjena

(d)  social investment and skills policy window: comprises microfinance, social enterprise finance and social economy; skills, education, training and related services; social infrastructure (including social and student housing); social innovation; health and long-term care; inclusion and accessibility; cultural activities with a social goal; integration of vulnerable people, including third country nationals.

(d)  social investment window: comprises microfinance, social enterprise finance and social economy; a Just Transition for workers, skills, education, training and related services; social infrastructure; health and long-term care with a particular focus on the poorer members of society; and the integration of the most vulnerable people, including third country nationals legally residing in one of the Member States of the EU.

Amandman    42

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 3 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Izmjena

Financing and investment operations under the sustainable infrastructure policy window referred to in point (a) of paragraph (1) shall be subject to climate, environmental and social sustainability proofing with a view to minimise detrimental impacts and maximise benefits on climate, environment and social dimension. For that purpose, promoters requesting financing shall provide adequate information based on guidance to be developed by the Commission. Projects below a certain size defined in the guidance shall be excluded from the proofing.

Financing and investment operations under the sustainable infrastructure policy window referred to in point (a) of paragraph (1) shall be subject to climate, environmental and social sustainability proofing with a view to minimise detrimental impacts and maximise benefits on climate, environment and the social dimension. For that purpose, promoters requesting financing shall provide adequate information based on guidance to be developed by the Commission in form of a delegated act and taking into account the criteria established by the [Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment COM(2018)353]. Where appropriate, projects below a certain size defined in the guidance may be exempted from the proofing.

Amandman    43

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 3 – subparagraph 2 – point a

Text proposed by the Commission

Izmjena

a)  as regards adaptation, ensure the resilience to the potential adverse impacts of climate change through a climate vulnerability and risk assessment, including relevant adaptation measures, and, as regards mitigation, integrate the cost of greenhouse gas emissions and the positive effects of climate mitigation measures in the cost-benefit analysis;

a)  as regards adaptation, ensure the resilience to the potential adverse impacts of climate change through a climate vulnerability and risk assessment, including relevant adaptation measures, and, as regards mitigation, integrate the cost of greenhouse gas emissions and the positive effects of climate mitigation measures in the cost-benefit analysis and ensure compliance with the EU environmental objectives and standards;

Amandman    44

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 3 – subparagraph 2 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

c a)  estimate the positive effects as to achieve the EUs climate and energy targets as set out in the EU climate and energy efficiency strategies;

Amandman    45

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Izmjena

4.  Implementing partners shall provide the information necessary to allow the tracking of investment that contributes to meeting the Union objectives on climate and environment, based on guidance to be provided by the Commission.

4.  Implementing partners shall provide the information necessary to allow the tracking of investment that contributes to meeting the Union objectives on climate and environment, based on guidance to be provided by the Commission and assess compliance of operations with the Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (COM(2018)353);

Amandman    46

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 5

Text proposed by the Commission

Izmjena

5.  Implementing partners shall target that at least 50 % of the investment under the sustainable infrastructure policy window contribute to meeting the Union objectives on climate and environment.

5.  Implementing partners shall target that at least 40% of the investment supporting operations under the sustainable infrastructure policy window contribute to meeting the Union objectives on climate and environment, as to meet the commitments under the United Nations Framework Convention on Climate Change COP21.

Amandman    47

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

5 a.  The Commission together with implementing partners shall seek that the part of the budgetary guarantee used for the sustainable infrastructure policy window is distributed aiming at a balance between the actions in the different areas.

Amandman    48

Proposal for a regulation

Article 7 – paragraph 5 b (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

5 b.  In the area of transport, at least 10% of investment under the sustainable infrastructure policy window shall contribute to meeting the EU objective of eliminating fatal road accidents and serious injuries by 2050 and to renovating rail and road bridges and tunnels for the sake of their safety.

Amandman    49

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point a – point iii

Text proposed by the Commission

Izmjena

(iii)  new or complex market failures or sub-optimal investment situations with a view to developing new financial solutions and market structures;

(iii)  new or complex market failures, multi-national cross-border projects,or sub-optimal investment situations with a view to developing new financial solutions and market structures;

Amandman    50

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point a – point iii a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(iii a)  intensified cooperation for the formulation, preparation and implementation of cross-border transport projects.

Amandman    51

Proposal for a regulation

Article 8 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Izmjena

(b)  the Member State compartment shall address specific market failures or sub-optimal investment situations in one or several Member States to deliver objectives of the contributing Funds under shared management.

(b)  the Member State compartment shall address specific market failures or sub-optimal investment situations in one or several Member States to deliver objectives of the contributing Funds under shared management. A contribution agreement can also be concluded between a regional authority of a Member State and the Commission. Such agreement shall provide for investment activities on the territory of the contributing region and shall be subject to equal conditions as set out in the Article 9 of the Regulation.

Amandman    52

Proposal for a regulation

Article 9 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Izmjena

The Member State and the Commission shall conclude the contribution agreement or an amendment to it within four months following the Commission Decision adopting the Partnership Agreement or the CAP plan or simultaneously to the Commission Decision amending a programme or a CAP plan.

The Member State and the Commission shall conclude the contribution agreement or an amendment to it within three months following the Commission Decision adopting the Partnership Agreement or the CAP plan or simultaneously to the Commission Decision amending a programme or a CAP plan.

Amandman    53

Proposal for a regulation

Article 11 – paragraph 2 – point a

Text proposed by the Commission

Izmjena

(a)  cross-border projects between entities located or established in one or more Member States and extending to one or more third countries, including acceding countries, candidate countries and potential candidates, countries covered by the European Neighbourhood Policy, the European Economic Area or the European Free Trade Association, or to an overseas country or territory as set out in Annex II to the TFEU, or to an associated third country, whether or not there is a partner in those third countries or overseas countries or territories;

(a)  cross-border projects between entities located or established in one or more Member States and extending to one or more third countries, including acceding countries and candidate countries, countries covered by the European Neighbourhood Policy, the European Economic Area or the European Free Trade Association, or to an overseas country or territory as set out in Annex II to the TFEU, or to an associated third country, whether or not there is a partner in those third countries or overseas countries or territories;

Amandman    54

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Izmjena

For the EU compartment, the eligible counterparts shall have expressed their interest and shall be able to cover financing and investment operations in at least three Member States. The implementing partners may also cover together financing and investment operations in at least three Member States by forming a group.

For the EU compartment, the eligible counterparts shall have expressed their interest and shall be able to cover financing and investment operations in at least two Member States. The implementing partners may also cover together financing and investment operations in at least two Member States by forming a group. This condition can be fulfilled by covering financing and investment operations in one region of a Member State.

Amandman    55

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 1 – subparagraph 3

Text proposed by the Commission

Izmjena

For the Member State compartment, the Member State concerned may propose one or more eligible counterparts as implementing partners from among those that have expressed their interest pursuant to Article 9(3)(c).

For the Member State compartment, the competent authority of the Member State or region concerned may propose one or more eligible counterparts as implementing partners from among those that have expressed their interest pursuant to Article 9(3)(c).

Amandman    56

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 1 – subparagraph 4

Text proposed by the Commission

Izmjena

Where the Member State concerned does not propose an implementing partner, the Commission shall proceed in accordance with the second subparagraph of this paragraph among those implementing partners that can cover financing and investment operations in the geographical areas concerned.

Where the Member State or region concerned does not propose an implementing partner, the Commission shall proceed in accordance with the second subparagraph of this paragraph among those implementing partners that can cover financing and investment operations in the geographical areas concerned.

Amandman    57

Proposal for a regulation

Article 12 – paragraph 2 – point d

Text proposed by the Commission

Izmjena

(d)  achieves geographical diversification;

(d)  achieves a balanced geographical diversification between Member States;

Amandman    58

Proposal for a regulation

Article 16 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Izmjena

1.  The remuneration for risk-taking shall be allocated between the Union and an implementing partner in proportion to their respective share in the risk-taking of a portfolio of financing and investment operations or, where relevant, of individual operations. The implementing partner shall have an appropriate exposure at its own risk to financing and investment operations supported by the EU guarantee, unless exceptionally the policy objectives targeted by the financial product to be implemented are of such nature that the implementing partner could not reasonably contribute its own risk-bearing capacity to it.

1.  The remuneration for risk-taking shall be allocated between the Union and an implementing partner in proportion to their respective share in the risk-taking of a portfolio of financing and investment operations or, where relevant, of individual operations. The implementing partner shall have a balanced exposure at its own risk to financing and investment operations supported by the EU guarantee, and, therefore, to the first-loss guarantee, unless the policy objectives targeted by the financial product to be implemented are of such nature that the implementing partner could not reasonably contribute its own risk-bearing capacity to it.

Amandman    59

Proposal for a regulation

Article 17 – paragraph 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

5 a.  The minutes of meetings of the advisory board shall be publicly available on a dedicated webpage.

Amandman    60

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 1 – subparagraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

The Invest EU Advisory Hub shall provide advisory support at national, regional and local level, including in outermost regions, to promote projects with a view of ensuring that social and environmental aspects are taken into regard throughout the project cycle. Such support shall include assistance to project development and capacity building.

Amandman    61

Proposal for a regulation

Article 20 – paragraph 2 – point f a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(f a)  undertaking communication actions to raise awareness of the available support to project promoters and to financial and other intermediaries provided by the Advisory Hub, and more generally the opportunities available under InvestEU.

Amandman    62

Proposal for a regulation

Article 21 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Izmjena

1.  The InvestEU Portal shall be established by the Commission. It shall be an easily accessible and user-friendly project database, providing relevant information for each project.

1.  The InvestEU Portal shall be established by the Commission. It shall be a user-friendly project database, available in all the EU's official languages, providing relevant information for each project.

Amandman    63

Proposal for a regulation

Article 22 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

1 a.  The Commission shall define a methodology to provide for qualitative indicators for an accurate assessment of the progress towards achieving the objectives set out in Article 3. On the basis of this methodology the Commission shall complement the Annex III, at the latest by January 1st 2021.

Amandman    64

Proposal for a regulation

Article 22 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Izmjena

3.  The performance reporting system shall ensure that data for monitoring implementation and results are collected efficiently, effectively and in a timely manner. To that end, proportionate reporting requirements shall be imposed on implementing partners and other recipients of Union funds, as appropriate.

3.  The performance reporting system shall ensure that data for monitoring implementation and results are suitable for an in-depth analysis of the progress achieved and the difficulties encountered and are collected efficiently, effectively and in a timely manner. To that end, proportionate reporting requirements shall be imposed on implementing partners and other recipients of Union funds, as appropriate. The reporting system shall provide a clear mapping of the policy windows detailed in the eligible areas for financing and investment operations as laid down in Annex II.

Amandman    65

Proposal for a regulation

Article 23 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Izmjena

1.  Evaluations shall be done in a timely manner to feed into the decision-making process.

1.  Evaluations shall be done in a timely manner to feed into the decision-making process. The evaluations shall also provide for a qualitative assessment of the progress towards achieving the objectives set out in Article 3.

Amandman    66

Proposal for a regulation

Article 24 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

The EU guarantee, payments and recoveries under it, and operations under the InvestEU programme shall be audited by the Court of Auditors. A special report by the Court of Auditors should be issued 18 months after the entry into force of this regulation.

Amandman    67

Proposal for a regulation

Annex I – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

In accordance with Article 4 of this Regulation, this distribution may be modified during the financial year in line with developments in the various objectives referred to in Article 3(2) of this Regulation.

Amandman    68

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 1 – point a

Text proposed by the Commission

Izmjena

(a)  expansion of the generation, supply or use of clean and sustainable renewable energy;

(a)  expansion of the generation, and promoting rapid deployment, supply or use of clean and sustainable renewable energy;

Amandman    69

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 1 – point d

Text proposed by the Commission

Izmjena

(d)  production and supply of synthetic fuels from renewable/carbon-neutral sources; alternative fuels;

(d)  production and supply of synthetic fuels from renewable/carbon-neutral sources; alternative fuels for all modes of transport;

Amandman    70

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Izmjena

2.  Development of sustainable transport infrastructures, and equipment and innovative technologies in accordance with Union transport priorities and the commitments taken under the Paris Agreement, in particular through:

2.  Development of sustainable and safe transport infrastructures and mobility solutions, and equipment and innovative technologies in accordance with Union transport priorities and the commitments taken under the Paris Agreement, in particular through:

Amandman    71

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point a

Text proposed by the Commission

Izmjena

(a)  projects supporting development of the TEN-T infrastructure, including its urban nodes, maritime and inland ports, multimodal terminals and their connection to the main networks;

(a)  projects supporting development of the TEN-T infrastructure, including its urban nodes, maritime and inland ports, airports, multimodal terminals and their connection to the main networks, and the telematic applications laid down in Regulation EU (No) 1315/2013;

Amandman    72

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point a a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(a a)  TEN-T infrastructure projects that make provision for the use of at least two different modes of transport, in particular multimodal freight terminals and passenger transport hubs;

Amandman    73

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point b

Text proposed by the Commission

Izmjena

(b)  smart and sustainable urban mobility projects (targeting low-emission urban transport modes, accessibility, air pollution and noise, energy consumption and accidents);

(b)  smart and sustainable urban mobility projects, including inland waterway and air transport (targeting low-emission urban transport modes, non-discriminatory accessibility, air pollution and noise, energy consumption and improved safety, including for cyclists and pedestrians);

Amandman    74

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point c

Text proposed by the Commission

Izmjena

(c)  supporting the renewal and retrofitting of transport mobile assets with the view of deploying low-emission mobility solutions;

(c)  supporting the renewal and retrofitting of transport mobile assets with the view of deploying low-emission mobility solutions, including the use of alternative fuels and synthetic fuels from renewable/carbon-neutral sources in vehicles of all transport modes;

Amandman    75

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point d

Text proposed by the Commission

Izmjena

(d)  railway infrastructure, other rail projects, and maritime ports;

(d)  railway infrastructure, other rail projects, inland waterway infrastructure and maritime ports and motorways of the sea;

Amandman    76

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point e

Text proposed by the Commission

Izmjena

(e)  alternative fuels infrastructure, including electric charging infrastructure.

(e)  alternative fuels infrastructure for all modes of transport, including electric charging infrastructure.

Amandman    77

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point e a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(e a)  smart and sustainable mobility projects, targeting

 

– road safety (including improving driver and passenger safety and reducing the number of fatal accidents and people sustaining serious injuries),

 

– accessibility (including in rural areas),

 

– emission reduction,

 

– the development and deployment of new transport technologies and services, in particular by SMEs and in relation to connected and autonomous modes of transport as well as integrated ticketing

Amandman    78

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point e b (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(e b)  projects to maintain or upgrade existing transport infrastructure, including motorways on the TEN-T where necessary to upgrade, maintain or improve road safety, develop ITS services or guarantee infrastructure integrity and standards, in particular safe parking areas and facilities, alternative fuel stations and electric charging systems;

Amandman    79

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 2 – point e c (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(e c)  road infrastructure for transport in cohesion countries, less developed regions or in cross-border transport projects;

Amandman    80

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 6 – point a a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

(a a)  Protection of Privacy and Personal Data

Amandman    81

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 6 – point f

Text proposed by the Commission

Izmjena

(f)  other advanced digital technologies and services contributing to the digitisation of the Union industry.

(f)  other advanced digital technologies and services contributing to the digitisation of the Union industry and the integration of digital technologies, services and skills in the transport sector of the Union;

Justification

Digitalisation is rapidly changing our transport system, from vehicles to mobility services to multi-modal logistics, navigation and more. InvestEU should specifically support the uptake of innovative technologies in transport as a key economic sector of the EU.

Amandman    82

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 9

Text proposed by the Commission

Izmjena

9.  Tourism.

9.  Tourism sector.

Amandman    83

Proposal for a regulation

Annex II – paragraph 1 – point 11 – point c

Text proposed by the Commission

Izmjena

(c)  education, training and related services;

(c)  education, training and related services, addressing in particular opportunities in transport and other sectors challenged by workforce shortage and adaptation to new technologies;

Amandman    84

Proposal for a regulation

Annex III – point 3 – point 3.3 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

3.3 a  Investment supporting improved driver and passenger safety in all modes of transport, in particular road transport

Amandman    85

Proposal for a regulation

Annex III – point 4 – point 4.4

Text proposed by the Commission

Izmjena

4.4  Transport: Investment mobilised in TEN-T of which: TEN-T core

4.4  Transport: Investment mobilised in TEN-T of which:

 

– core network and comprehensive network in the component parts identified in the Annex to [Regulation No XXX, insert reference to new CEF] establishing the Connecting Europe Facility; ­

 

– multimodal infrastructure;

 

– innovative solutions contributing to a balanced mix of transport modes, including for inland waterway and air transport;

 

– Number of alternative fuel infrastructure points deployed

Amandman    86

Proposal for a regulation

Annex III – point 7 – point 7.2 a (new)

Text proposed by the Commission

Izmjena

 

7.2 a  Support to highly qualified workforce: number of employees supported to maintain highly skilled workforce in the manufacturing and services and adapt it to digitalisation

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava programa InvestEU

Referentni dokumenti

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Nadležni odbori

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

14.6.2018

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Wim van de Camp

3.7.2018

Članak 55. – Postupak u zajedničkom odboru

 Datum objave na plenarnoj sjednici

 

5.7.2018

Datum usvajanja

15.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

13

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

29

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter‑Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian‑Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Isabella De Monte, Maria Grapini

13

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Jill Seymour

ENF

Marie‑Christine Arnautu

S&D

Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

5

0

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez‑Piñero Fernández, Claudia Țapardel

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (15.11.2018)

upućeno Odboru za proračune i Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Ivo Belet

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je 6. lipnja 2018. predstavila svoj prijedlog o uspostavi programa InvestEU. Oslanjajući se na postojeće financijske instrumente, osobito na EFSU, Komisija predlaže jedinstveni fond na temelju zajamčenih 38 milijardi sredstava Unije kako bi se mobilizirala javna i privatna sredstva u obliku zajmova, jamstava, dioničkog kapitala i drugih tržišnih instrumenata za strateška ulaganja kojima će se podupirati unutarnje politike EU-a. Kako bi se olakšao pristup sredstvima fonda InvestEU, predviđeni su savjetodavni centar InvestEU i portal InvestEU.

Fond InvestEU namijenjen je za četiri područja politike (tzv. sastavnice) sa sljedećim indikativnim iznosima ulaganja (uz moguće povećanje od 15 % na temelju odluke Komisije):

1) održiva infrastruktura (do 11,5 milijardi)

2) istraživanje, inovacije i digitalizacija (do 11,25 milijardi)

3) mala i srednja poduzeća (do 11,25 milijardi)

4) socijalna ulaganja i vještine (4 milijarde).

Izmjene koje je izvjestitelj predložio tiču se isključivo pitanja koja su u djelokrugu odbora ENVI, kao što je doprinos uključivanju klimatskih pitanja u sva područja djelovanja i postizanje ciljeva i standarda Unije. Stoga se izvjestitelj odlučio da neće predlagati izmjene u vezi s upravljanjem jamstvom InvestEU i samim programom. Tim će se pitanjima naime zajednički baviti odbori ECON i BUDG.

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije, osobito s obzirom na povećan naglasak na održivosti. U okviru programa InvestEU trebalo bi osigurati sustavnu provjeru održivosti projekata. Radi toga bi Komisija trebala donijeti detaljne odredbe o minimalnoj održivosti za sve političke sastavnice tog programa, kao što je to slučaj za potporu EIB-a u okviru EFSU-a. To bi značilo da bi svi projekti koji primaju znatnu potporu Unije trebali podlijegati provjeri održivosti.

Radi usklađenosti sa stajalištem Europskog parlamenta o uključivanju klimatskih pitanja u sva područja djelovanja i davanja doprinosa ostvarenju cilja od 30 % za potrošnju za područje klime u cijelom proračunu EU-a, trebalo bi postaviti cilj od 35 % za program InvestEU općenito. Trebalo bi uspostaviti jasne kriterije prihvatljivosti i pouzdanu i transparentnu metodu praćenja, oslanjajući se na kriterije prihvatljivosti koje za tu svrhu koristi EIB i koji su dogovoreni među međunarodnim financijskim institucijama.

U okviru EFSU-a od 2015. je mobilizirano dodatnih 335 milijardi sredstava u cijeloj Uniji, čime se doprinijelo rješavanju problema nedostatka ulaganja. Međutim, treba staviti jači naglasak na političke ciljeve EU-a. Potporu iz programa InvestEU u prvom bi redu trebali moći ostvariti projekti s višim profilom rizika od onih koji se obično prihvaćaju na tržištu i koji mogu doprinijeti klimatskim i energetskim ciljevima koje Unija želi ostvariti do 2030. i dugoročnim ciljevima iz Pariškog sporazuma.

Osobito je važno pojačano ulaganje u niskougljične industrijske projekte jer se tako ubrzava dekarbonizacija industrije EU-a. Stoga bi Europska komisija u dijalogu s predstavnicima industrije trebala definirati industrijske projekte od zajedničkog interesa i olakšati njihov pristup financijskoj potpori iz različitih instrumenata EU-a.

Kako bi se mogao dobro razumjeti potencijal koji program InvestEU pruža kad je riječ o doprinosu niskougljičnom gospodarstvu, trebalo bi pružiti informacije o izbjegavanju CO2. Međutim, treba zauzeti oprezan pristup u pogledu pragova kod kriterija prihvatljivosti kako se ne bi spriječio postupni napredak. Budući da se prijelomna rješenja ne pojavljuju preko noći, potrebno je omogućiti potporu za postupni napredak u okviru programa InvestEU kako bi se potaknule daljnje inovacije.

Kad je riječ o upravljanju programom, trebalo bi zadržati uključenost Parlamenta, kao što je trenutačno predviđeno u okviru EFSU-a. Stoga izvjestitelj predlaže da Parlament imenuje neovisnog stručnjaka za člana savjetodavnog odbora u čijem će sastavu surađivati s predstavnicima partnera u provedbi.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračune i Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu u Uniji 2016. bile su oko 20 % niže od stopa ulaganja prije globalne financijske krize, tj. iznosile su 1,8 % BDP-a EU-a u odnosu na 2,2 % 2009. Stoga, iako se udio ulaganja u BDP-u zamjetno oporavio, još je ispod razine koja se može očekivati u razdoblju snažnog oporavka i nije dovoljan da nadoknadi godine nedovoljne razine ulaganja. Štoviše, u kontekstu tehnoloških promjena i globalne konkurentnosti postojeće razine i predviđanja ulaganja ne mogu zadovoljiti potrebe Unije za strukturnim ulaganjima, među ostalim u inovacije, vještine, infrastrukturu, mala i srednja poduzeća („MSP”), niti omogućiti suočavanje s ključnim društvenim izazovima, kao što su održivost ili starenje stanovništva. Stoga je potrebna kontinuirana potpora za uklanjanje tržišnih nedostataka i rješavanje problema neoptimalne razine ulaganja kako bi se smanjio nedostatak ulaganja u ciljne sektore i ostvarili ciljevi politika Unije.

(1)  Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu u Uniji 2016. bile su oko 20 % niže od stopa ulaganja prije globalne financijske krize, tj. iznosile su 1,8 % BDP-a EU-a u odnosu na 2,2 % 2009. Stoga, iako se udio ulaganja u BDP-u zamjetno oporavio, još je ispod razine koja se može očekivati u razdoblju snažnog oporavka i nije dovoljan da nadoknadi godine nedovoljne razine ulaganja. Štoviše, u kontekstu tehnoloških promjena i globalne konkurentnosti postojeće razine i predviđanja ulaganja ne mogu zadovoljiti potrebe Unije za strukturnim ulaganjima, među ostalim u inovacije, istraživanja, vještine, infrastrukturu, mala i srednja poduzeća („MSP”), novoosnovana poduzeća (start-up), niti omogućiti suočavanje s ključnim društvenim izazovima, kao što su održivost ili starenje stanovništva. Stoga je potrebna kontinuirana potpora za uklanjanje tržišnih nedostataka i rješavanje problema neoptimalne razine ulaganja kako bi se smanjio nedostatak ulaganja u ciljne sektore i ostvarili ciljevi politika Unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Europa ovisi o uvezenim resursima više od bilo koje druge regije u svijetu te će mnogi resursi u relativno kratkom roku biti iscrpljeni. Europska se konkurentnost može znatno povećati povećanjem dodane vrijednosti koja se u gospodarstvu dobiva iz resursa te promicanjem održive opskrbe sirovinama iz europskih izvora.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Posljednjih godina Unija je donijela ambiciozne strategije za dovršetak jedinstvenog tržišta i poticanje održivog rasta i zapošljavanja, kao što su unija tržišta kapitala, strategija jedinstvenog digitalnog tržišta, paket „Čista energija za sve Europljane”, akcijski plan Unije za kružno gospodarstvo, strategija za mobilnost s niskom razinom emisije te obrambena i svemirska strategija za Europu. U okviru fonda InvestEU trebalo bi iskoristiti i ojačati sinergije međusobno poticajnih strategija pružanjem potpore ulaganjima i pristupu financiranju.

(3)  Posljednjih godina Unija je donijela ambiciozne strategije za dovršetak jedinstvenog tržišta i poticanje održivog rasta i zapošljavanja, kao što su unija tržišta kapitala, strategija jedinstvenog digitalnog tržišta, paket „Čista energija za sve Europljane”, akcijski plan Unije za kružno gospodarstvo, Obzor 2020., strategija za mobilnost s niskom razinom emisije te obrambena i svemirska strategija za Europu. U okviru fonda InvestEU trebalo bi iskoristiti i ojačati sinergije međusobno poticajnih strategija pružanjem potpore ulaganjima i pristupu financiranju.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Fond InvestEU trebao bi pridonijeti poboljšanju konkurentnosti Unije, među ostalim u području inovacija i digitalizacije, održivosti gospodarskog rasta Unije, socijalne otpornosti i uključivosti Unije te integracije Unijinih tržišta kapitala te uključivati rješenja kojima će se riješiti problem njihove rascjepkanosti te diversificirati izvori financiranja za poduzeća Unije. U tu bi svrhu trebalo podupirati projekte koji su tehnički i ekonomski održivi uspostavom okvira za uporabu dužničkih i vlasničkih instrumenata te instrumenata podjele rizika osiguranih jamstvom iz proračuna Unije i doprinosima partnera u provedbi. Trebao bi se temeljiti na potražnji te bi potpora u okviru fonda InvestEU trebala bi istovremeno biti usmjerena i na doprinos ostvarivanju ciljeva politika Unije.

(5)  Fond InvestEU trebao bi pridonijeti poboljšanju konkurentnosti Unije, među ostalim u području inovacija, prijelaza na kružno gospodarstvo i digitalizacije, znanstvene izvrsnosti, održivosti gospodarskog rasta Unije, socijalne otpornosti i uključivosti Unije te integracije Unijinih tržišta kapitala te uključivati rješenja kojima će se riješiti problem njihove rascjepkanosti te diversificirati izvori financiranja za poduzeća Unije. U tu bi svrhu trebalo podupirati projekte koji su tehnički i ekonomski održivi uspostavom okvira za uporabu dužničkih i vlasničkih instrumenata te instrumenata podjele rizika osiguranih jamstvom iz proračuna Unije i doprinosima partnera u provedbi. Trebao bi biti dobro promoviran i temeljiti se na potražnji te bi potpora u okviru fonda InvestEU trebala bi istovremeno biti usmjerena i na doprinos ostvarivanju ciljeva politika Unije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Fond InvestEU trebao bi biti potpora ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju poticanja rasta, ulaganja i zapošljavanja i tako pridonijeti poboljšanju blagostanja i ravnopravnijoj raspodjeli dohotka u Uniji. Intervencije u okviru fonda InvestEU trebale bi nadopunjavati potporu Unije koja se pruža u obliku bespovratnih sredstava.

(6)  Fond InvestEU trebao bi biti potpora ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju poticanja resursne učinkovitosti, zelenog i održivog rasta, ulaganja, zapošljavanja i održivosti i tako pridonijeti poboljšanju blagostanja i ravnopravnijoj raspodjeli dohotka u Uniji. Intervencije u okviru fonda InvestEU trebale bi nadopunjavati potporu Unije koja se pruža u obliku bespovratnih sredstava.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Unija je podržala ciljeve utvrđene u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i njegove ciljeve održivog razvoja te Pariški sporazum iz 2015., kao i Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030. Kako bi se ostvarili dogovoreni ciljevi, uključujući one koji su dio politika okoliša Unije, djelovanje u cilju održivog razvoja treba znatno povećati. Stoga bi načela održivog razvoja trebala imati istaknutu ulogu u uspostavi fonda InvestEU.

(7)  Unija je podržala ciljeve utvrđene u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. i njegove ciljeve održivog razvoja te Pariški sporazum iz 2015., kao i Okvir iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa za razdoblje 2015.–2030. Kako bi se ostvarili dogovoreni ciljevi, uključujući one koji su dio politika okoliša Unije, djelovanje u cilju održivog razvoja treba znatno povećati, a subvencije štetne za okoliš postupno ukinuti. Stoga načela održivog razvoja trebaju biti temelj za uspostavu fonda InvestEU.

Kompromisni amandman7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se uzela u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, program InvestEU pridonijet će uključivanju mjera u području klime i ostvarivanju ukupne ciljne vrijednosti od 25 % za rashode iz proračuna Unije namijenjene klimatskim ciljevima. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno 30 % cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU. Relevantno djelovanje utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa InvestEU te ponovno ocijeniti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

(9)  Kako bi se uzela u obzir važnost borbe protiv klimatskih promjena u skladu s obvezama koje je Unija preuzela u pogledu provedbe Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda, program InvestEU pridonijet će uključivanju mjera u području klime i ostvarivanju ukupne ciljne vrijednosti od 30 % za rashode iz proračuna Unije namijenjene klimatskim ciljevima. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno 40 % cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU. Relevantno djelovanje utvrdit će se tijekom izrade i provedbe programa InvestEU te ponovno ocijeniti u kontekstu odgovarajućih evaluacija i postupaka preispitivanja.

Kompromisni amandman8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Doprinos fonda InvestEU ostvarenju ciljne vrijednosti u području klime pratit će se s pomoću sustava EU-a za praćenje klimatske politike koji je Komisija izradila u suradnji s partnerima u provedbi i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja14] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva.

(10)  Doprinos fonda InvestEU ostvarenju ciljne vrijednosti u području klime pratit će se s pomoću sustava za praćenje koji je Komisija izradila uz pomoć delegiranih akata u suradnji s partnerima u provedbi i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja14] kako bi se odredilo ima li gospodarska aktivnost poseban utjecaj na ublažavanje klimatskih promjena i doprinosi li izgradnji otpornosti na klimatske promjene.

__________________

__________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Prema Izvješću o globalnim rizicima 2018. Svjetskog ekonomskog foruma, pola od deset najkritičnijih rizika koji prijete globalnom gospodarstvu tiču se okoliša. Ti rizici obuhvaćaju zagađenje zraka, tla i vode, ekstremne vremenske uvjete, gubitke u bioraznolikosti i neuspjehe u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima. Načela zaštite okoliša sastavni su dio Ugovora i mnogih politika Unije. Stoga bi se uključivanje okolišnih ciljeva trebalo poticati u operacijama povezanima s fondom InvestEU. Trebalo bi u pripremu i provedbu ulaganja integrirati zaštitu okoliša te povezano sprečavanje rizika i upravljanje njime. Osim toga, EU bi trebao pratiti svoje rashode koji se odnose na bioraznolikost i kontrolu onečišćenja zraka kako bi ispunio obveze izvješćivanja na temelju Konvencije o biološkoj raznolikosti i Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća15. Ulaganja namijenjena ostvarivanju ciljeva u pogledu okolišne održivosti trebala bi se stoga pratiti primjenom zajedničkih metodologija usklađenih s metodologijom koja je izrađena u okviru drugih programa Unije koji se odnose na upravljanje klimom, bioraznolikošću i onečišćenjem zraka kako bi se omogućilo ocjenjivanje pojedinačnog i kombiniranog učinka ulaganja na ključne sastavnice prirodnog kapitala, uključujući zrak, vodu, tlo i bioraznolikost.

(11)  Prema Izvješću o globalnim rizicima 2018. Svjetskog ekonomskog foruma, pola od deset najkritičnijih rizika koji prijete globalnom gospodarstvu tiču se okoliša. Ti rizici obuhvaćaju zagađenje zraka, tla i vode, ekstremne vremenske uvjete, gubitke u bioraznolikosti i neuspjehe u ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi njima. Neodrživa upotreba resursa glavni je uzrok mnogih od tih rizika za okoliš. Načela zaštite okoliša sastavni su dio Ugovora i mnogih politika Unije. Stoga bi se uključivanje okolišnih ciljeva trebalo poticati u operacijama povezanima s fondom InvestEU. Trebalo bi u pripremu i provedbu ulaganja integrirati zaštitu okoliša te povezano sprečavanje rizika i upravljanje njime. Osim toga, EU bi trebao pratiti svoje rashode koji se odnose na bioraznolikost i kontrolu onečišćenja zraka kako bi ispunio obveze izvješćivanja na temelju Konvencije o biološkoj raznolikosti i Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća15. Ulaganja namijenjena ostvarivanju ciljeva u pogledu okolišne održivosti trebala bi se stoga pratiti primjenom zajedničkih metodologija usklađenih s metodologijom koja je izrađena u okviru drugih programa Unije koji se odnose na upravljanje klimom, bioraznolikošću i onečišćenjem zraka kako bi se omogućilo ocjenjivanje pojedinačnog i kombiniranog učinka ulaganja na ključne sastavnice prirodnog kapitala, uključujući zrak, vodu, tlo i bioraznolikost.

_________________

_________________

15 Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

15 Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Projekti ulaganja koji primaju znatnu potporu Unije, posebno u području infrastrukture, trebali bi podlijegati provjeri održivosti u skladu sa smjernicama koje bi Komisija trebala izraditi u suradnji s partnerima u provedbi u okviru programa InvestEU i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva i usklađena sa smjernicama izrađenima za druge programe Unije. Te bi smjernice trebale sadržavati odgovarajuće odredbe kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje.

(12)  Svi projekti ulaganja koji primaju potporu Unije trebali bi podlijegati provjeri održivosti u skladu sa smjernicama primjerenima za veličinu i vrstu ulaganja koje bi Komisija trebala izraditi u suradnji s partnerima u provedbi u okviru programa InvestEU i odgovarajućom primjenom kriterija utvrđenih [Uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja] kako bi se odredilo je li gospodarska aktivnost okolišno održiva i usklađena sa smjernicama izrađenima za druge programe Unije. Te bi smjernice trebale sadržavati odgovarajuće odredbe kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Priručnik EIB-a za okolišna i socijalna pitanja, koji pruža operativni prijevod politika i načela sadržanih u EIB-ovoj Izjavi o okolišnim i socijalnim načelima i standardima iz 2009., mogao bi biti referenca pri definiranju i provedbi provjere okolišne i socijalne održivosti u cilju osiguravanja sukladnosti svih financijskih aktivnosti s okolišnim i socijalnim standardima.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Niske stope ulaganja u infrastrukturu u Uniji tijekom financijske krize umanjile su kapacitete Unije za poticanje održivog rasta, konkurentnosti i konvergencije. Znatna ulaganja u europsku infrastrukturu ključna su za postizanje ciljeva održivosti Unije, uključujući energetske i klimatske ciljeve za 2030. Stoga bi potpora iz fonda InvestEU trebala biti usmjerena na ulaganja u promet, energetiku, uključujući energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, mjere u području okoliša i klime te pomorsku i digitalnu infrastrukturu. Kako bi se maksimalno povećao učinak i dodana vrijednost financijske potpore Unije, primjereno je promicati jednostavnije postupke ulaganja koji omogućuju vidljivost portfelja projekata i usklađenost relevantnih programa Unije. Imajući u vidu prijetnje sigurnosti, u projektima ulaganja koji primaju potporu Unije trebalo bi uzeti u obzir načela zaštite građana na javnim mjestima. To bi trebala biti nadopuna nastojanjima u okviru drugih fondova Unije, kao što je Europski fond za regionalni razvoj kojim se pruža potpora sigurnosnim aspektima ulaganja u javna mjesta, promet, energetiku i drugu ključnu infrastrukturu.

(13)  Niske stope ulaganja u infrastrukturu u Uniji tijekom financijske krize umanjile su kapacitete Unije za poticanje održivog rasta, konkurentnosti i konvergencije. Znatna ulaganja u europsku infrastrukturu ključna su za postizanje ciljeva održivosti Unije i njezinih država članica, uključujući energetske i klimatske ciljeve za 2030. te ciljeve usvojene u Pariškom sporazumu. Stoga bi potpora iz fonda InvestEU trebala biti usmjerena na ulaganja u čisti promet, energetiku, osobito energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, mjere u području okoliša i klime te pomorsku i digitalnu infrastrukturu, s posebnim naglaskom na ključnu infrastrukturu i socijalna ulaganja povezana s transformacijom tranzicijskih regija. Stoga bi u mjeri u kojoj je to moguće trebalo težiti ostvarivanju sinergije s regionalnim i nacionalnim ciljevima politika, kao što je, primjerice, uklanjanje azbesta iz krovova, zgrada i tla. Kako bi se maksimalno povećao učinak i dodana vrijednost financijske potpore Unije, primjereno je promicati jednostavnije postupke ulaganja koji omogućuju vidljivost portfelja projekata i usklađenost relevantnih programa Unije. Imajući u vidu prijetnje sigurnosti, u projektima ulaganja koji primaju potporu Unije trebalo bi uzeti u obzir načela zaštite građana na javnim mjestima. To bi trebala biti nadopuna nastojanjima u okviru drugih fondova Unije, kao što je Europski fond za regionalni razvoj kojim se pruža potpora sigurnosnim aspektima ulaganja u javna mjesta, promet, energetiku i drugu ključnu infrastrukturu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Dok se razina ukupnih ulaganja u Uniji povećava, ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanje inovacije i dalje su nedovoljna. Nedovoljna ulaganja u istraživanje i inovacije štete industrijskoj i gospodarskoj konkurentnosti Unije te kvaliteti života njezinih građana. Fond InvestEU trebao bi pružiti odgovarajuće financijske proizvode za različite faze inovacijskog ciklusa i širok raspon dionika, posebno kako bi se omogućio razvoj i primjena rješenja na komercijalnoj razini u Uniji i povećala konkurentnost tih rješenja na svjetskim tržištima.

(14)  Dok se razina ukupnih ulaganja u Uniji povećava, ulaganja u visokorizične aktivnosti kao što su istraživanje inovacije i dalje su nedovoljna. Nedovoljna ulaganja u istraživanje i inovacije štete industrijskoj i gospodarskoj konkurentnosti Unije, kvaliteti života njezinih građana i ostvarenju energetskih i klimatskih ciljeva. Fond InvestEU trebao bi pružiti odgovarajuće financijske proizvode za različite faze inovacijskog ciklusa i širok raspon dionika, posebno kako bi se omogućio razvoj i primjena rješenja na komercijalnoj razini u Uniji i povećala konkurentnost tih rješenja na svjetskim tržištima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Hitno je potrebno uložiti znatan napor u ulaganja u digitalnu transformaciju i njezine koristi proširiti na sve građane i poduzeća u Uniji. Čvrst politički okvir strategije jedinstvenog digitalnog tržišta sada bi trebao biti popraćen ulaganjima sličnih ambicija, uključujući u umjetnu inteligenciju.

(15)  Hitno je potrebno uložiti znatan napor u ulaganja u digitalnu transformaciju i njezine koristi proširiti na sve građane i poduzeća u Uniji, u gradskim i ruralnim područjima. Čvrst politički okvir strategije jedinstvenog digitalnog tržišta sada bi trebao biti popraćen ulaganjima sličnih ambicija, uključujući u umjetnu inteligenciju.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imaju ključnu ulogu u Uniji. Ona se, međutim, suočavaju s problemima u pristupu financiranju zbog toga što ih se smatra visokorizičnima ili zbog nedovoljnog kolaterala. Dodatni izazovi proizlaze iz potrebe MSP-ova da ostanu konkurentni aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inoviranja te dodatnim osposobljavanjem svojih radnika. Nadalje, u odnosu na veća poduzeća, MSP-ovi imaju ograničeniji pristup izvorima financiranja: obično ne izdaju obveznice, imaju tek ograničen pristup burzama ili velikim institucionalnim ulagateljima. Problem u vezi s pristupom financiranju još je veći za MSP-ove čije su djelatnosti usmjerene na nematerijalnu imovinu. MSP-ovi u Uniji u velikoj mjeri ovise o bankama i financiranju zaduživanjem u obliku bankovnih prekoračenja, zajmova ili leasinga. Podrška MSP-ovima koji se susreću s tim izazovima i pružanje diversificiranih izvora financiranja potrebno je za povećanje sposobnosti MSP-ova za financiranje osnivanja, rasta i razvoja tih poduzeća, suočavanje s gospodarskim krizama te za jačanje otpornosti gospodarstva i financijskog sustava tijekom gospodarske krize ili šokova. Time se ujedno nadopunjuju inicijative koje su već uvedene u kontekstu unije tržišta kapitala. Fond InvestEU trebao bi omogućiti stavljanje naglaska na specifične, usmjerenije financijske proizvode.

(16)  Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) imaju ključnu ulogu u Uniji. Ona se, međutim, suočavaju s problemima u pristupu financiranju zbog toga što ih se smatra visokorizičnima ili zbog nedovoljnog kolaterala. Dodatni izazovi proizlaze iz potrebe MSP-ova da ostanu konkurentni aktivnostima digitalizacije, internacionalizacije i inoviranja te dodatnim osposobljavanjem svojih radnika. Nadalje, u odnosu na veća poduzeća, MSP-ovi imaju ograničeniji pristup izvorima financiranja: obično ne izdaju obveznice, imaju tek ograničen pristup burzama ili velikim institucionalnim ulagateljima. Problem u vezi s pristupom financiranju još je veći za MSP-ove čije su djelatnosti usmjerene na nematerijalnu imovinu. MSP-ovi u Uniji u velikoj mjeri ovise o bankama i financiranju zaduživanjem u obliku bankovnih prekoračenja, zajmova ili leasinga. Podrška MSP-ovima koji se susreću s tim izazovima pojednostavljenjem njihova pristupa financiranju i pružanjem diversificiranih izvora financiranja potrebno je za povećanje sposobnosti MSP-ova za financiranje osnivanja, rasta i razvoja tih poduzeća, suočavanje s gospodarskim krizama te za jačanje otpornosti gospodarstva i financijskog sustava tijekom gospodarske krize ili šokova. Time se ujedno nadopunjuju inicijative koje su već uvedene u kontekstu unije tržišta kapitala. Programi poput COSME-a i Obzora 2020. važni su za MSP-ove jer olakšavaju pristup financiranju u svim fazama njihovih životnih ciklusa, a to je nadopunio i EFSU, koji su MSP-ovi brzo prihvatili. Fond InvestEU trebao bi omogućiti stavljanje naglaska na specifične, usmjerenije financijske proizvode.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Fond InvestEU trebao bi biti otvoren za doprinose trećih zemalja koje su članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata, zemalja obuhvaćenih politikom susjedstva i drugih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima između Unije i tih zemalja. To bi trebalo omogućiti nastavak suradnje s relevantnim zemljama, ako je moguće, posebno u području istraživanja i inovacija te MSP-ova.

(21)  Fond InvestEU trebao bi, podložno istim pravilima i propisima, biti otvoren za doprinose trećih zemalja koje su članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidata, zemalja obuhvaćenih politikom susjedstva i drugih zemalja, u skladu s uvjetima utvrđenima između Unije i tih zemalja. To bi trebalo omogućiti nastavak suradnje s relevantnim zemljama, ako je moguće, posebno u području istraživanja i inovacija te MSP-ova.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Odbor za ulaganja sastavljen od neovisnih stručnjaka trebao bi donijeti odluku o odobrenju potpore iz jamstva EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, pri čemu se osigurava pružanje vanjskog stručnog znanja u ocjenjivanju projekata s obzirom na ulaganja. Odbor za ulaganja trebao bi imati različite sastave kako bi se što bolje obuhvatila različita područja politike i sektori.

(28)  Odbor za ulaganja sastavljen od neovisnih stručnjaka trebao bi donijeti odluku o odobrenju potpore iz jamstva EU-a za operacije financiranja i operacije ulaganja koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti, pri čemu se osigurava pružanje vanjskog stručnog znanja u ocjenjivanju projekata s obzirom na ulaganja. Odbor za ulaganja trebao bi imati različite sastave kako bi se što bolje obuhvatila različita područja politike i sektori, pri čemu bi uvijek trebali sudjelovati stručnjaci u području prijelaza na gospodarstvo bez emisija ugljika. Odbor za ulaganja također bi trebao uključivati predstavnike civilnog društva.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Pri odabiru partnera u provedbi za provedbu fonda InvestEU, Komisija bi trebala razmotriti njihovu sposobnost ispunjavanja ciljeva fonda InvestEU i osiguravanja doprinosa na temelju vlastitih sredstava kako bi se zajamčila odgovarajuća geografska pokrivenost i diversifikacija, privukli strani ulagači te osigurala dovoljna diversifikacija rizika i pružila nova rješenja za uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalnih razina ulaganja. S obzirom na svoju ulogu na temelju Ugovora, sposobnost da djeluje u svim državama članicama i postojeće iskustvo u okviru sadašnjih financijskih instrumenata i EFSU-a, Grupa Europske investicijske banke („EIB”) trebala bi i dalje biti privilegirani partner u provedbi za odjeljak „EU” u okviru fonda InvestEU. Osim Grupe EIB, nacionalne razvojne banke ili institucije trebale bi moći ponuditi niz dodatnih financijskih proizvoda s obzirom na to bi njihovo iskustvo i mogućnosti na regionalnoj razini mogli pridonijeti maksimalnom učinku javnih sredstava na području Unije. Nadalje, trebalo bi biti moguće imati na raspolaganju druge međunarodne financijske institucije kao partnere u provedbi, posebno ako imaju komparativnu prednost u smislu specifičnog stručnog znanja i iskustva u određenim državama članicama. Trebalo bi također omogućiti da drugi subjekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Financijskom uredbom djeluju kao partneri u provedbi.

(29)  Pri odabiru partnera u provedbi za provedbu fonda InvestEU, Komisija bi trebala razmotriti njihovu sposobnost ispunjavanja ciljeva fonda InvestEU i osiguravanja doprinosa na temelju vlastitih sredstava kako bi se zajamčila odgovarajuća geografska pokrivenost i diversifikacija, privukli strani ulagači te osigurala dovoljna diversifikacija rizika i pružila nova rješenja za uklanjanje tržišnih nedostataka i neoptimalnih razina ulaganja. S obzirom na svoju ulogu na temelju Ugovora, sposobnost da djeluje u svim državama članicama i postojeće iskustvo u okviru sadašnjih financijskih instrumenata i EFSU-a, Grupa Europske investicijske banke („EIB”) trebala bi i dalje biti privilegirani partner u provedbi za odjeljak „EU” u okviru fonda InvestEU. Osim Grupe EIB, nacionalne ili regionalne razvojne banke ili institucije trebale bi moći ponuditi niz dodatnih financijskih proizvoda s obzirom na to bi njihovo iskustvo i mogućnosti na regionalnoj razini mogli pridonijeti maksimalnom učinku javnih sredstava na području Unije. Nadalje, trebalo bi biti moguće imati na raspolaganju druge međunarodne financijske institucije kao partnere u provedbi, posebno ako imaju komparativnu prednost u smislu specifičnog stručnog znanja i iskustva u određenim državama članicama. Trebalo bi također omogućiti da drugi subjekti koji ispunjavaju kriterije utvrđene Financijskom uredbom djeluju kao partneri u provedbi.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene na temelju Sporazuma o EGP-u, kojim se predviđa provedba programâ na temelju odluke donesene u skladu s tim Sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu bi se Uredbu trebala uključiti posebna odredba kojom se dodjeljuju nužna prava i pristup nadležnom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara i Europskom revizorskom sudu kako bi u potpunosti mogli izvršavati svoje ovlasti.

(44)  Podložno svim pravilima i propisima pojedinačnih programa, treće zemlje koje su članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) mogu sudjelovati u programima Unije u okviru suradnje uspostavljene na temelju Sporazuma o EGP-u, kojim se predviđa provedba programâ na temelju odluke donesene u skladu s tim Sporazumom. Treće zemlje mogu sudjelovati i na temelju drugih pravnih instrumenata. U ovu bi se Uredbu trebala uključiti posebna odredba kojom se dodjeljuju nužna prava i pristup nadležnom dužnosniku za ovjeravanje, Europskom uredu za borbu protiv prijevara i Europskom revizorskom sudu kako bi u potpunosti mogli izvršavati svoje ovlasti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  Kako bi se elementi ove Uredbe koji nisu ključni dopunili smjernicama o ulaganjima s kojima bi operacije financiranja i operacije ulaganja trebale biti usklađene, olakšala brza i fleksibilna prilagodba pokazatelja uspješnosti i prilagodila stopa rezervacija, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izradom smjernica o ulaganjima za operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru različitih sastavnica politike, izmjenom Priloga III. ovoj Uredbi radi revizije ili dopune pokazatelja i prilagodbe stope rezervacija. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(46)  Kako bi se elementi ove Uredbe koji nisu ključni dopunili smjernicama o tome kako bi promotori koji traže financiranje trebali dostaviti odgovarajuće informacije o provjerama klimatske, okolišne i socijalne održivosti operacija financiranja i ulaganja i smjernicama o ulaganjima s kojima bi operacije financiranja i operacije ulaganja trebale biti usklađene, olakšala brza i fleksibilna prilagodba pokazatelja uspješnosti i prilagodila stopa rezervacija, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u vezi s izradom smjernica o ulaganjima za operacije financiranja i operacije ulaganja u okviru različitih sastavnica politike, izmjenom Priloga III. ovoj Uredbi radi revizije ili dopune pokazatelja i prilagodbe stope rezervacija. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(47a)  Treba naglasiti potrebu za strogom koordinacijom između različitih vrsta financijskih instrumenata, u cilju postizanja regionalne ravnoteže i izbjegavanja dupliciranja napora.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  „novoosnovano poduzeće (start-up)” znači poduzeće koje je često tehnološki napredno, uglavnom kombinira brz rast, visok stupanj oslanjanja na inovacije proizvoda, procesa i financiranja, visoku razinu praćenja novih tehnoloških razvoja i širok raspon uporabe inovativnih poslovnih modela, a često i suradničke platforme;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  održivosti gospodarstva Unije i njegovu rastu;

(b)  održivosti gospodarstva Unije i njegovu rastu, uključujući ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu na njih te prijelaz na kružno gospodarstvo;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja u istraživanje, inovacije i digitalizaciju;

(b)  potpora operacijama financiranja i operacijama ulaganja u istraživanje, inovacije i digitalizaciju; među ostalim, kako bi se omogućio pravovremeni prelazak na niskougljično i kružno gospodarstvo;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  poboljšanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za MSP-ove, te u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

(c)  poboljšanje i olakšavanje pristupa financiranju i povećanje mogućnosti financiranja za MSP-ove, te u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odjeljak „EU” fonda InvestEU iz članka 8. stavka 1. točke (a) i sve sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. mogu primati doprinose iz sljedećih trećih zemalja za sudjelovanje u određenim financijskim proizvodima iz [članka 218. stavka 2.] [Financijske uredbe]:

Podložno svim pravilima i propisima pojedinačnih programa, odjeljak „EU” fonda InvestEU iz članka 8. stavka 1. točke (a) i sve sastavnice politika iz članka 7. stavka 1. mogu primati doprinose iz sljedećih trećih zemalja za sudjelovanje u određenim financijskim proizvodima iz [članka 218. stavka 2.] [Financijske uredbe]:

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Fond InvestEU djeluje u okviru sljedeće četiri sastavnice politika u okviru kojih će se uklanjati tržišni nedostaci ili rješavati problem neoptimalne razine ulaganja u području primjene svake od njih:

1.  Fond InvestEU djeluje u okviru sljedeće četiri sastavnice politika u okviru kojih će se uklanjati tržišni nedostaci ili rješavati problem neoptimalne razine ulaganja u području primjene svake od njih:

(a)  sastavnica politika koja se odnosi na održivu infrastrukturu: uključuje održiva ulaganja u području prometa, energetike, digitalne povezivosti, opskrbe i prerade sirovina, svemira, oceana i voda, otpada, prirodne i druge okolišne infrastrukture, opreme, mobilne imovine i uvođenja inovativnih tehnologija koje pridonose Unijinim ciljevima okolišne i/ili socijalne održivosti ili ispunjavaju Unijinih standarda okolišne ili socijalne održivosti;

(a)  sastavnica politika koja se odnosi na održivu infrastrukturu: uključuje okolišno, gospodarsko i socijalno održiva ulaganja u području prometa, čiste energetike, a osobito povećanog razvoja obnovljive energije, ulaganja u energetsku učinkovitost i poboljšavanja razina međusobne povezanosti, digitalne povezivosti i pristupa mreži, osobito u ruralnim područjima, opskrbe i prerade sirovina, svemira, oceana i voda, otpada, prirodne i druge okolišne infrastrukture, opreme, dekarbonizacije industrije, regeneracije postindustrijskih pogona, mobilne imovine i uvođenja inovativnih tehnologija; takva ulaganja u najmanju ruku ispunjavaju standarde okolišne ili socijalne održivosti Unije te, kada je to primjenjivo, doprinose Unijinim ciljevima okolišne i/ili socijalne održivosti, kao što je učinkovitost resursa;

(b)  sastavnica politika koja se odnosi na istraživanje, inovacije i digitalizaciju: uključuje aktivnosti istraživanja i inovacija, prijenos istraživačkih rezultata na tržište, demonstraciju i uvođenje inovativnih rješenja te potporu širenju poslovanja inovativnih poduzeća koji nisu MSP-ovi i digitalizaciju Unijine industrije;

(b)  sastavnica politika koja se odnosi na istraživanje, inovacije i digitalizaciju: uključuje aktivnosti istraživanja i inovacija, prijenos istraživačkih rezultata na tržište, demonstraciju i uvođenje inovativnih rješenja te potporu širenju poslovanja inovativnih poduzeća, uključujući MSP-ove, prilike za održivo poslovanje, i digitalizaciju Unijine industrije;

(c)  sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove: pristup financiranju i mogućnosti financiranja za MSP-ove, a u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

(c)  sastavnica politika koja se odnosi na MSP-ove: pojednostavljeni pristup financiranju i mogućnosti financiranja za MSP-ove, a u posebno opravdanim slučajevima i za mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije;

(d)  sastavnica politika koja se odnosi na socijalna ulaganja i vještine: uključuje mikrofinanciranje, financiranje socijalnih poduzeća i socijalno gospodarstvo; vještine, obrazovanje, osposobljavanje i povezane usluge; socijalnu infrastrukturu (uključujući socijalno i studentsko stanovanje); socijalne inovacije; zdravstvenu i dugotrajnu skrb; uključivost i pristupačnost; kulturne aktivnosti sa socijalnim ciljem; integraciju ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja.

(d)  sastavnica politika koja se odnosi na socijalna ulaganja i vještine: uključuje mikrofinanciranje, financiranje socijalnih poduzeća, žensko poduzetništvo i socijalno gospodarstvo; vještine, obrazovanje, osposobljavanje i povezane usluge, uključujući prekvalifikaciju, usavršavanje vještina radnika i njihovu preraspodjelu u regijama zahvaćenima industrijskim restrukturiranjem povezanim s prijelazom na niskougljično gospodarstvo; socijalnu infrastrukturu (uključujući socijalno i studentsko stanovanje); socijalne inovacije; zdravstvenu i dugotrajnu skrb; uključivost i pristupačnost; kulturne aktivnosti sa socijalnim ciljem; integraciju ugroženih skupina, uključujući državljane trećih zemalja.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Operacije financiranja i operacije ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture iz stavka 1. točke (a) podliježu provjeri klimatske, okolišne i socijalne održivosti u cilju smanjenja štetnih utjecaja i povećanja koristi za klimu, okoliš i socijalnu dimenziju. Stoga će promotori koji traže financiranje dostaviti odgovarajuće informacije na temelju smjernica koje će izraditi Komisija. Projekti ispod određene veličine utvrđene u smjernicama isključuju se iz provjere.

3.  Kada imaju utjecaj na okoliš i klimu, operacije financiranja i operacije ulaganja u sastavnicama politika iz stavka 1. točki (a), (b), (c), (d) podliježu provjeri klimatske, okolišne i socijalne održivosti putem minimalnih pragova održivosti, u cilju maksimiziranja resursne učinkovitosti, osiguravanja usklađenosti s načelima kružnog gospodarstva i smanjenja štetnih utjecaja i povećanja koristi za klimu, okoliš i socijalnu dimenziju. Stoga će promotori koji traže financiranje dostaviti odgovarajuće informacije na temelju smjernica koje će razviti Komisija u skladu sa stavkom 6.

Na temelju Komisijinih smjernica omogućuje se sljedeće:

Na temelju Komisijinih smjernica omogućuje se sljedeće:

 

- a)  osiguravanje poštovanja politika i standarda Unije u području okoliša;

a)  kada je riječ o prilagodbi, jamčenje otpornosti na moguće štetne utjecaje klimatskih promjena na temelju ocjenjivanja izloženosti klimatskim promjenama i rizicima, uključujući relevantne mjere prilagodbe, a kada je riječ o ublažavanju, uključivanje cijene emisija stakleničkih plinova i pozitivnih učinaka mjera za ublažavanje klimatskih promjena u analizu troškova i koristi;

a)  kada je riječ o prilagodbi, jamčenje otpornosti na moguće štetne utjecaje klimatskih promjena na temelju ocjenjivanja izloženosti klimatskim promjenama i rizicima, uključujući relevantne mjere prilagodbe, a kada je riječ o ublažavanju, uključivanje cijene emisija stakleničkih plinova i pozitivnih učinaka mjera za ublažavanje klimatskih promjena u analizu troškova i koristi;

b)  uzimanje u obzir ukupnog utjecaja projekta u smislu glavnih sastavnica prirodnog kapitala povezanih sa zrakom, vodom, zemljištem i bioraznolikošću;

b)  uzimanje u obzir ukupnog utjecaja projekta u smislu glavnih sastavnica prirodnog kapitala povezanih sa zrakom, vodom, zemljištem i bioraznolikošću;

c)  procjena utjecaja na socijalnu uključenost pojedinih područja ili dijelova stanovništva.

c)  procjena utjecaja na socijalnu uključenost pojedinih područja ili dijelova stanovništva.

 

ca)  isključivanje potpore za projekte koji su u suprotnosti s postizanjem srednjoročnih i dugoročnih klimatskih i energetskih ciljeva Unije, ciljeva Pariškog sporazuma, čime bi došlo do znatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova;

 

cb)  isključivanje potpore za bilo kakvu infrastrukturu za fosilna goriva za proizvodnju, preradu, prijenos, distribuciju, skladištenje ili izgaranje fosilnih goriva;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Partneri u provedbi nastoje da barem 50 % ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime i okoliša.

5.  Najmanje 40 % ulaganja u okviru programa InvestEU doprinosi ostvarivanju klimatskih ciljeva Unije.

 

Partneri u provedbi nastoje da barem 55 % i 10 % ulaganja u sastavnici politika održive infrastrukture pridonosi ispunjavanju ciljeva Unije u pogledu klime, tj. okoliša.

 

U smjernicama za ulaganje donesenima u skladu sa stavkom 6. detaljno se utvrđuju jasni kriteriji prihvatljivosti i pouzdana i transparentna metoda praćenja. Te smjernice također utvrđuju metodologiju procjene mjere u kojoj socijalna ulaganja namijenjena pružanju pomoći tranzicijskim regijama s velikim emisijama ugljika doprinose pragovima navedenima u prva dva podstavka.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kojima se utvrđuju smjernice o ulaganjima u svakoj sastavnici politika.

6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem smjernica o ulaganjima u svakoj sastavnici politika navedenoj u stavku 1. Pri utvrđivanju tih smjernica o ulaganjima Komisija surađuje s partnerima u provedbi u okviru programa InvestEU.

 

Komisija je također ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. radi dopune ove Uredbe uspostavom smjernica iz stavka 3.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 26. kako bi definirala tržišne nedostatke i neoptimalne razine ulaganja iz stavka 1., a nakon što dobije mišljenje savjetodavnog odbora.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

aa)  utvrđene tržišne nedostatke i neoptimalne razine ulaganja koje treba riješiti financiranim operacijama;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija ima predstavnika u oba sastava savjetodavnog odbora.

3.  Komisija ima predstavnika u oba sastava savjetodavnog odbora. Europski parlament imenuje neovisnog stručnjaka za člana savjetodavnog odbora predstavnika partnera u provedbi.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 5. – točka a – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia)  pruža savjete o prihvatljivosti ulaganja i projekata.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Zapisnici sa sastanaka savjetodavnog odbora javno su dostupni na namjenskoj internetskoj stranici.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija potvrđuje jesu li operacije financiranja i operacije ulaganja koje su predložili partneri u provedbi usklađene s pravom i politikama Unije.

3.  Komisija potvrđuje jesu li operacije financiranja i operacije ulaganja koje su predložili partneri u provedbi usklađene s pravom i politikama Unije te uračunavaju li se u ispunjavanje ciljeva navedenih u članku 7. stavku 5.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – podstavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  poštovanja okolišnih standarda Unije;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – podstavak 3. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  usklađenosti s načelom energetske unije „energetska učinkovitost na prvom mjestu”;

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4. – podstavak 3. − točka cc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cc)  toga rješava li predložena operacija utvrđene tržišne nedostatke i neoptimalne razine ulaganja.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon potpisivanja ugovora o operaciji financiranja ili operaciji ulaganja odnosno potprojektu tablica pokazatelja javno je dostupna, ako je to primjenjivo. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije ili osobne podatke koji se u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka ne smiju otkriti.

Tablica pokazatelja javno je dostupna prije odobrenja operacije ulaganja. Objava ne smije sadržavati poslovno osjetljive informacije ili osobne podatke koji se u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka ne smiju otkriti.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija uspostavlja portal InvestEU. Riječ je o lako dostupnoj bazi projekata prilagođenoj korisnicima u kojoj su sadržane relevantne informacije za svaki projekt.

1.  Komisija uspostavlja portal InvestEU. Riječ je o dobro promoviranoj i lako dostupnoj bazi projekata prilagođenoj korisnicima u kojoj su sadržane relevantne informacije za svaki projekt.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija izvješćuje o provedbi programa InvestEU u skladu s [člancima 241. i 250.] [Financijske uredbe]. U tu svrhu partneri u provedbi Komisiji jednom godišnje dostavljaju informacije koje su joj potrebne da ispuni svoje obveze izvješćivanja.

4.  Komisija izvješćuje o provedbi programa InvestEU u skladu s [člancima 241. i 250.] [Financijske uredbe]. U tu svrhu partneri u provedbi Komisiji jednom godišnje dostavljaju informacije koje su joj potrebne da ispuni svoje obveze izvješćivanja. Komisija kao dio godišnjeg izvješćivanja provodi godišnju analizu višegodišnjeg konsolidiranog izvješća da se utvrdi kreću li se klimatski rashodi prema zacrtanom cilju povezanom s klimom i okolišem iz članka 7. stavka 5. Komisija daje informacije o potpori ciljevima borbe protiv klimatskih promjena, pri čemu treba razlikovati ublažavanje i prilagodbu, kao i informacije o doprinosu relevantnih financijskih instrumenata za klimu i staviti ih na raspolaganje javnosti.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Reviziju jamstva EU-a, plaćanja i povrata u okviru tog jamstva te operacija u okviru programa InvestEU provodi Revizorski sud. Revizorski sud objavljuje tematsko izvješće [18 mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu].

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Razvoj energetskog sektora u skladu s prioritetima energetske unije, uključujući sigurnost opskrbe energijom, i obvezama preuzetima na temelju Programa za održiv razvoj do 2030. i Pariškog sporazuma, posebice:

1.  Razvoj energetskog sektora, što isključuje proizvodnju, preradu, prijenos, distribuciju, skladištenje ili izgaranje fosilnih goriva, u skladu s prioritetima energetske unije, uključujući sigurnost opskrbe energijom, i obvezama preuzetima na temelju Programa za održiv razvoj do 2030. i Pariškog sporazuma, posebice:

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  širenjem proizvodnje, opskrbe i uporabe čiste i održive obnovljive energije;

(a)  širenjem proizvodnje, opskrbe, skladištenja ili uporabe čiste i održive obnovljive energije;

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvojem, unapređenjem i modernizacijom održive energetske infrastrukture (na razini prijenosa i distribucije, tehnologije pohrane);

(c)  razvojem, unapređenjem i modernizacijom održive energetske infrastrukture (na razini prijenosa i distribucije, tehnologije pohrane) te razvojem inovativnih sustava opskrbe toplinskom energijom kao i kogeneracijom električne i toplinske energije;

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  proizvodnjom i opskrbom sintetičkim gorivima iz obnovljivih/ugljično neutralnih izvora; alternativnim gorivima;

(d)  proizvodnjom i opskrbom sintetičkim gorivima iz obnovljivih/ugljično neutralnih nefosilnih izvora; alternativnim gorivima;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  potporom regijama koje se transformiraju zbog ciljeva klimatske politike Unije, posebno rudarskim regijama;

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 1. – podtočka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  lokalnom i regionalnom proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, posebno preko energetskih zajednica.

Obrazloženje

Lokalna proizvodnja energije iz obnovljivih izvora preko energetskih zajednica bila je važan dodatak Europskog parlamenta Uredbi REDII.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  s pomoću željezničke infrastrukture, drugih željezničkih projekata i morskih luka;

(d)  s pomoću željezničke infrastrukture, drugih željezničkih projekata, infrastrukture unutarnjih plovnih putova i morskih luka;

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  s pomoću infrastrukture za alternativna goriva, uključujući infrastrukturu za električno punjenje.

(e)  s pomoću infrastrukture za alternativni pogon, uključujući infrastrukturu za električno punjenje.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  s pomoću razvoja baterija nove generacije za primjenu u industrijskoj i električnoj mobilnosti, što podrazumijeva i u pomorskom i zračnom prometu;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  s pomoću infrastrukture za proizvodnju i upotrebu naprednih biogoriva;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)  s pomoću infrastrukture za punjenje za mobilnost na bazi vodika.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  s pomoću vodne, uključujući vodoopskrbu i odvodnju, i obalne infrastrukture i druge zelene infrastrukture povezane s vodom;

(a)  s pomoću vodne, uključujući vodoopskrbu i odvodnju, obalne i otočne infrastrukture i druge zelene infrastrukture povezane s vodom;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  s pomoću programa, projekata i inicijativa u području uklanjanja azbesta iz krovova, zgrada i tla, posebno u skladu s ciljevima država članica i regija u pogledu obnovljivih izvora energije i smanjenja CO2;

Obrazloženje

U skladu sa zahtjevima Europskog parlamenta iz njegova izvješća od 30. siječnja 2013. o rizicima povezanim s azbestom za zdravlje na radnom mjestu i perspektive za potpuno uklanjanje preostalog azbesta. Vidi pisani odgovor povjerenice Thyssen u ime Komisije od 10. travnja 2018., E-000862/2018.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  održivim urbanim, ruralnim i obalnim razvojem;

(e)  održivim urbanim, ruralnim, obalnim i otočnim razvojem;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  s pomoću projekata i poduzeća u kojima se primjenjuju načela kružnog gospodarstva ugradnjom aspekata resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni ciklus proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama;

(g)  s pomoću projekata i poduzeća u kojima se primjenjuju načela kružnog gospodarstva ugradnjom aspekata resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni ciklus proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama kao i kasniju ponovnu upotrebu i recikliranje;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  projektima kojima se provode inovativne tehnologije hvatanja i korištenja ugljika;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hb)  s pomoću antimikrobne otpornosti, a posebno smanjenjem uporabe antibiotika kod ljudi i životinja uz pristup „jedno zdravlje” s preventivnim mjerama;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3. – podtočka hc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(hc)  dekarbonizacijom lanca proizvodnje i distribucije energije.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  promicanjem zamjene kemijski opasnih proizvoda s održivijim alternativama;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Razvoj infrastrukture za digitalnu povezivost, posebice s pomoću projekata kojima se podupire uvođenje digitalnih mreža vrlo visokog kapaciteta.

4.  Razvoj infrastrukture za digitalnu povezivost, posebice s pomoću projekata kojima se podupire uvođenje digitalnih mreža vrlo visokog kapaciteta u urbanim i ruralnim područjima.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  korporativnim projektima;

(b)  istraživačkim i inovacijskim procesima, prijenosom tehnologije i suradnjom među poduzećima usmjerenima na novo niskougljično gospodarstvo, otpornošću i prilagodbom na klimatske promjene te kružnim gospodarstvom;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 5. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  s pomoću novih djelotvornih zdravstvenih proizvoda, uključujući lijekove, medicinske proizvode i lijekove za naprednu terapiju.

(f)  s pomoću novih djelotvornih zdravstvenih proizvoda, uključujući lijekove, medicinske proizvode, e-Zdravlje i lijekove za naprednu terapiju.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 11. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mikrofinanciranjem, financiranjem socijalnih poduzeća i socijalnim gospodarstvom;

(a)  mikrofinanciranjem, financiranjem socijalnih poduzeća, ženskim poduzetništvom i socijalnim gospodarstvom;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 1. – točka 11. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  preraspodjelom, prekvalifikacijom i unapređenjem vještina radnika, obrazovanjem i inicijativama za traženje posla u regijama ovisnima o ugljično intenzivnom gospodarstvu, a na koje utječe strukturni prijelaz na niskougljično gospodarstvo;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog II. – stavak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

13.a Mora i oceani, kroz razvoj održivog pomorskog gospodarstva u skladu s ciljevima integrirane pomorske politike, posebice kroz:

 

(a) pomorsko poduzetništvo

 

(b) inovativnu i konkurentnu pomorsku industriju

 

(c) znanje o oceanima i pomorska zanimanja

 

(d) plan za međunarodno upravljanje oceanima

 

(e) pomorski nadzor i sigurnost

 

(f) prekograničnu suradnju

 

(g) provedbu ciljeva održivog razvoja, posebice cilja br. 14 (život pod vodom).

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka 3.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.2.  Ulaganja kojima se podupiru klimatski ciljevi

3.2.  Ulaganja kojima se podupiru klimatski ciljevi i predviđeno smanjenje emisija CO2

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka 3.2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.2.a Ulaganja kojima se podupiru ciljevi u području okoliša

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Prilog III. – točka 3. – podtočka 3.3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija<