Procedura : 2018/0229(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0482/2018

Teksty złożone :

A8-0482/2018

Debaty :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Głosowanie :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 2683kWORD 380k
20.12.2018
PE 628.640v02-00 A8-0482/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Komisja Budżetowa

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri

(Procedura wspólnych posiedzeń komisji – art. 55 Regulaminu)

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):

Seán Kelly, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Wim van de Camp, Komisja Transportu i Turystyki

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA Komisji Kultury i Edukacji
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0439),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 173 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0257/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 października 2018 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 5 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisję Transportu i Turystyki, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Rozwoju Regionalnego i Komisję Kultury i Edukacji (A8-0482/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(3)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Program InvestEU

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 173 i art. 175 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów(5),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(-1)  Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych okazał się cennym narzędziem przy mobilizowaniu inwestycji sektora prywatnego za pomocą gwarancji UE i środków własnych grupy EBI.

(1)  W 2016 r. inwestycje infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej PKB, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy spadek w porównaniu z poziomem inwestycji sprzed światowego kryzysu finansowego. W Unii odnotowuje się wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji w stosunku do PKB, ale jest on nadal mniejszy, niż można by oczekiwać po obecnej sile ożywienia gospodarczego, oraz niewystarczający, aby mógł zrekompensować lata niedoinwestowywania. Co ważniejsze, obecne poziomy inwestycji publicznych i prywatnych oraz prognozy inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji strukturalnych służących podtrzymaniu długofalowego wzrostu, których Unia potrzebuje, aby stawić czoło zmianom technologicznym i globalnej konkurencji, w tym w obszarze innowacji, umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), ani potrzeby sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój czy starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji wymaga zatem ciągłego wsparcia w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w docelowych sektorach i osiągnięcia celów polityki Unii.

(2)  W ocenach podkreślono, że duża liczba instrumentów finansowych, które wdrażano w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020, spowodowała, że ich zakresy częściowo się pokrywały. Ta wielość instrumentów skomplikowała też warunki działania pośredników finansowych i odbiorców ostatecznych, którzy musieli stosować różne przepisy dotyczące kwalifikowalności i sprawozdawczości. Brak kompatybilnych przepisów uniemożliwił również połączenie kilku funduszy unijnych, które byłoby korzystne w przypadku wspierania projektów wymagających różnych rodzajów finansowania. Należy zatem utworzyć jednolity instrument – Fundusz InvestEU, aby zapewnić wydajniejsze udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom przez zintegrowanie i uproszczenie oferty finansowej w ramach programu wykorzystującego jedną gwarancję budżetową, co zwiększy wpływ interwencji Unii, zmniejszając jednocześnie koszty ponoszone przez jej budżet.

(3)  W ostatnich latach Unia przyjęła ambitne strategie na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i tworzenia miejsc pracy, takie jak strategia „Europa 2020”, unia rynków kapitałowych, strategia jednolitego rynku cyfrowego, Europejska agenda kultury w dobie globalizacji świata, pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, ▌Strategia kosmiczna dla Europy i Europejski filar praw socjalnych. Fundusz InvestEU powinien wykorzystywać i wzmacniać synergie między tymi wzajemnie uzupełniającymi się strategiami przez wspieranie inwestycji i zapewnianie dostępu do finansowania.

(4)  Na poziomie Unii europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej zapewnia ramy określania krajowych priorytetów w zakresie reform oraz monitorowania ich realizacji. Państwa członkowskie we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi opracowują własne krajowe wieloletnie strategie inwestycyjne wspierające realizację tych priorytetów. Strategie te powinny być przedstawiane wraz z rocznymi krajowymi programami reform, aby służyć określeniu i koordynowaniu priorytetowych projektów inwestycyjnych, które mają być wspierane ze środków krajowych lub unijnych. Mają również pomóc w spójnym wykorzystywaniu unijnego finansowania oraz w maksymalizowaniu wartości dodanej wsparcia finansowego otrzymywanego za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji oraz Funduszu InvestEU, w stosownych przypadkach.

(5)  Fundusz InvestEU powinien przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i konwergencji społeczno-gospodarczej Unii, w tym w obszarze innowacji, cyfryzacji i efektywnego wykorzystania zasobów zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, bardziej zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego Unii, odporności w wymiarze społecznym i integracji społecznej, a także integracji unijnych rynków kapitałowych, w tym wprowadzenia rozwiązań korygujących ich fragmentację i dywersyfikujących źródła finansowania przedsiębiorstw unijnych. Zwiększyłoby to odporność gospodarki Unii i systemu finansowego oraz jej zdolność reagowania na cykliczne wahania koniunktury. W tym celu Fundusz InvestEU powinien wspierać projekty, które są technicznie wykonalne oraz ekonomicznie i społecznie opłacalne, przez zapewnienie ram dla wykorzystania instrumentów dłużnych, opartych na podziale ryzyka i kapitałowych opartych na gwarancji budżetowej Unii oraz w stosownych przypadkach przez wkłady finansowe wnoszone przez partnerów wykonawczych. Fundusz InvestEU powinien kierować się popytem i jednocześnie dążyć do przysporzenia strategicznych, długotrwałych korzyści w kluczowych obszarach polityki Unii, które inaczej nie zostałyby sfinansowane lub zostałyby sfinansowane w niedostatecznym zakresie, i w ten sposób przyczynić się do osiągnięcia celów polityki Unii.

(5a)  Komisja i partnerzy wykonawczy powinni zadbać o to, by Program InvestEU wykorzystywał wszystkie rodzaje komplementarności i synergii z dotacjami i innymi działaniami we wspieranych przez niego obszarach polityki zgodnie z celami innych programów unijnych, takich jak program „Horyzont Europa”, instrument „Łącząc Europę”, program „Cyfrowa Europa”, Program na rzecz jednolitego rynku, europejski program kosmiczny, Europejski Fundusz Społeczny Plus, program „Kreatywna Europa” oraz Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE).

(5b)  Sektor kultury i sektor kreatywny należą do najbardziej odpornych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych Unii, generujących wartość ekonomiczną i kulturową z własności intelektualnej i indywidualnej kreatywności. Jednak niematerialny charakter ich aktywów ogranicza ich dostęp do prywatnego finansowania, które jest kluczowe dla inwestycji, zwiększania skali działalności oraz konkurowania na poziomie międzynarodowym. Specjalny instrument gwarancyjny stworzony w programie „Kreatywna Europa” skutecznie wzmocnił zdolność finansową i konkurencyjność przedsiębiorstw z sektora kultury i sektora kreatywnego. Dlatego Program InvestEU powinien kontynuować misję ułatwiania dostępu do finansowania dla MŚP i organizacji z sektora kultury i sektora kreatywnego.

(6)  Fundusz InvestEU powinien wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym w dziedzictwo kulturowe, w celu pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do większego dobrostanu i sprawiedliwszego rozkładu dochodów, a także do większej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii. Projekty finansowane z Programu InvestEU powinny dotrzymywać unijnych standardów społecznych i środowiskowych, takich jak poszanowanie praw pracowniczych oraz przyjazne dla klimatu zużycie energii i gospodarowanie odpadami. Interwencje Funduszu InvestEU powinny uzupełniać wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji.

(7)  Unia zatwierdziła cele określone w programie działań ONZ na 2030 r., jej cele zrównoważonego rozwoju i porozumienie paryskie z 2015 r., jak również ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. Aby osiągnąć uzgodnione cele, w tym te włączone do polityki Unii w zakresie ochrony środowiska, należy znacząco zwiększyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podstawę koncepcji Funduszu InvestEU powinny zatem stanowić zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa, a inwestycje związane z paliwami kopalnymi nie powinny być wspierane, o ile nie zostanie należycie uzasadnione, że przyczyniają się do osiągnięcia celów unii energetycznej.

(8)  Program InvestEU powinien przyczyniać się do budowy zrównoważonego systemu finansowego w Unii, który wspiera przekierowanie kapitału prywatnego na zrównoważone inwestycje i na inwestycje społeczne, zgodnie z celami określonymi w planie działania Komisji na rzecz finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego(6).

(8a)  W duchu sprzyjania długoterminowemu finansowaniu i zrównoważonemu wzrostowi należy zachęcać towarzystwa ubezpieczeniowe do tworzenia długoterminowych strategii inwestycyjnych poprzez zmianę wymogów dotyczących wypłacalności w odniesieniu do wkładów w finansowanie projektów inwestycyjnych zabezpieczonych gwarancjami UE w ramach Programu InvestEU. Aby dostosować zachęty dla ubezpieczycieli do celu Unii, jakim jest długoterminowy zrównoważony wzrost, oraz aby usunąć przeszkody w inwestowaniu w ramach Programu InvestEU, Komisja powinna uwzględnić tę zmianę w ramach przeglądu, o którym mowa w art. 77f ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE(7)1a.

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Program InvestEU przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, zgodnie z którym wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają w okresie obowiązywania wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 sięgnąć łącznie 25 %, oraz do osiągnięcia jak najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. – celu rocznego, zgodnie z którym wydatki te mają sięgnąć 30 %. W odniesieniu do działań wspieranych z Programu InvestEU oczekuje się, że co najmniej 40 % całkowitej puli środków finansowych tego programu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowywania i wdrażania Programu InvestEU oraz zweryfikowane w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(10)  Wkład Funduszu InvestEU w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu oraz celów sektorowych ujętych w polityce klimatyczno-energetycznej do roku 2030 będzie monitorowany za pośrednictwem unijnego systemu monitorowania klimatu opracowanego przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi i przy odpowiednim zastosowaniu kryteriów ustalonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji(8)] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Program InvestEU powinien również przyczynić się do wdrożenia innych aspektów celów zrównoważonego rozwoju.

(11)  Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym zagrożeń dla środowiska z 2018 r. wydanym przez Światowe Forum Ekonomiczne połowa z dziesięciu najpoważniejszych zagrożeń dla gospodarki światowej dotyczy środowiska. Zagrożenia te obejmują zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód śródlądowych i oceanów, ekstremalne zdarzenia pogodowe, utratę różnorodności biologicznej oraz niepowodzenie działań mających na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. Zasady ochrony środowiska są mocno osadzone w Traktatach i w wielu obszarach polityki Unii. W związku z tym w ramach działań związanych z Funduszem InvestEU należy wspierać uwzględnianie celów z dziedziny ochrony środowiska w głównym nurcie polityki. Kwestie ochrony środowiska i związanego z nią zapobiegania zagrożeniom oraz zarządzania ryzykiem powinny zostać uwzględnione przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji. UE powinna również śledzić swoje wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej i ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza, by wypełnić obowiązki sprawozdawcze wynikające z Konwencji o różnorodności biologicznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284(9). Inwestycje przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska należy zatem śledzić za pomocą wspólnych metod, spójnych z metodami opracowanymi w innych unijnych programach mających zastosowanie do klimatu, różnorodności biologicznej i zarządzania zanieczyszczeniem powietrza, aby umożliwić ocenę indywidualnego i łącznego wpływu inwestycji na kluczowe składniki kapitału naturalnego, w tym na powietrze, wodę, grunty i różnorodność biologiczną.

(12)  Projekty inwestycyjne otrzymujące znaczne unijne wsparcie, w szczególności w dziedzinie infrastruktury, powinny podlegać kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi, które powinny zostać opracowane przez Komisję w ścisłej współpracy z partnerami wykonawczymi w ramach Programu InvestEU, po przeprowadzeniu otwartych konsultacji społecznych i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym, przy zachowaniu spójności z wytycznymi inwestycyjnymi opracowanymi na potrzeby innych unijnych programów. Zgodnie z zasadą proporcjonalności takie wytyczne powinny przewidywać rozwiązania pozwalające na uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego, a projekty poniżej pewnej wielkości określonej w wytycznych powinny być wyłączone z testu zrównoważoności.

(13)  Niskie wskaźniki inwestycji w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu finansowego osłabiły zdolność Unii do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji. Znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę, w szczególności w połączenia międzysystemowe i w efektywność energetyczną oraz w tworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu, są niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym do wypełnienia zobowiązań Unii dotyczących celów zrównoważonego rozwoju, oraz celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. W związku z tym wsparcie w ramach Funduszu InvestEU powinno być ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie transportu, energii, w tym efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, środowiska, działań w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej, wspierające przykładowo rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). Program InvestEU powinien traktować priorytetowo obszary niedoinwestowane, w których konieczne są dodatkowe inwestycje, w tym w zrównoważoną mobilność, efektywność energetyczną i działania przyczyniające się do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. i w dalszej perspektywie czasowej. Aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego, należałoby wspierać usprawniony proces inwestycyjny, zwiększający widoczność sekwencji projektów i maksymalnie zwiększający synergię między odpowiednimi programami unijnymi w takich dziedzinach jak transport, energetyka i cyfryzacja. Mając na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne otrzymujące wsparcie Unii powinny uwzględniać zasady ochrony obywateli w przestrzeni publicznej. Powinno to stanowić uzupełnienie wysiłków podejmowanych w ramach innych unijnych funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zapewniających wsparcie na rzecz związanych z bezpieczeństwem elementów inwestycji w dziedzinie przestrzeni publicznej, transportu, energii i innej infrastruktury krytycznej.

(13a)  Program InvestEU powinien w stosownych przypadkach przyczynić się do osiągnięcia celów [zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii] i [rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną], a także do sprzyjania efektywności energetycznej w decyzjach inwestycyjnych. Powinien on również przyczynić się do realizacji długoterminowej strategii renowacji budynków, którą państwa członkowskie mają obowiązek ustanowić na mocy [dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków]. Program powinien wzmocnić jednolity rynek cyfrowy i przyczynić się do zmniejszenia przepaści cyfrowej, a jednocześnie zwiększyć zasięg sieci i łączność w całej Unii.

(13b)  W kontekście rozwoju sektora transportu ogromnym wyzwaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a podejmowane działania i realizowane inwestycje jedynie w niewielkim stopniu wpływają na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych w wypadkach drogowych. Program InvestEU powinien przyczynić się do wzmożenia wysiłków na rzecz tworzenia i wdrażania technologii wpływających na poprawę bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury drogowej.

(13c)  Prawdziwa multimodalność jest szansą na stworzenie efektywnej i przyjaznej dla środowiska sieci transportu, w której będzie maksymalnie wykorzystywany potencjał wszystkich środków transportu oraz zrodzi się synergia między nimi. Program InvestEU może stać się ważnym narzędziem wsparcia dla inwestycji w multimodalne węzły transportowe, które pomimo znacznego potencjału ekonomicznego i uzasadnienia biznesowego są bardzo ryzykowne dla prywatnych inwestorów.

(14)  Mimo że ogólny poziom inwestycji w Unii wzrasta, inwestycje w działalność obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak badania naukowe i innowacje, są nadal niewystarczające. Biorąc pod uwagę, że publiczne finansowanie działalności badawczo-naukowej i innowacyjnej pobudza wzrost produktywności i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju prywatnej działalności badawczo-naukowej i innowacyjnej, niedoinwestowanie badań i innowacji ma negatywny wpływ na konkurencyjność przemysłową i gospodarczą Unii oraz jakość życia jej obywateli. Fundusz InvestEU powinien zapewniać odpowiednie produkty finansowe ukierunkowane na różne etapy cyklu innowacji i szerokie spektrum interesariuszy, w szczególności umożliwiające zwiększanie skali rozwiązań i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, tak aby rozwiązania te były konkurencyjne na rynkach światowych, oraz promujące doskonałość Unii na arenie międzynarodowej w dziedzinie zrównoważonych technologii. Aby zaspokoić potrzebę wsparcia inwestycji w działalność obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak badania naukowe i innowacje, trzeba uzyskać synergię między programem „Horyzont Europa”, zwłaszcza działaniami Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), a produktami finansowymi udostępnianymi w ramach Programu InvestEU. Ponadto innowacyjne MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, w szczególności oparte na aktywach niematerialnych i prawnych, doświadczają trudności w dostępie do finansowania, w związku z czym EIC musi działać z zachowaniem ścisłej komplementarności ze specjalnymi produktami finansowymi w ramach Programu InvestEU, aby zapewnić ciągłość wsparcia na rzecz takich MŚP. Aby udzielić tego ukierunkowanego wsparcia, należy się oprzeć na doświadczeniu zdobytym w związku z instrumentami finansowymi, którymi posłużono się w programie „Horyzont 2020”, takimi jak InnovFin, i gwarancjami kredytowymi dla MŚP w ramach COSME.

(14a)  Ponieważ turystyka jest ważnym sektorem gospodarki Unii, Program InvestEU powinien przyczynić się do wzmocnienia długofalowej konkurencyjności tego sektora, wspierając działania ukierunkowane na przejście na turystykę zrównoważoną, innowacyjną i cyfrową.

(15)  Pilnie potrzebny jest znaczny wysiłek na rzecz inwestycji w transformację cyfrową i na rzecz jej zdynamizowania oraz w celu rozłożenia korzyści między wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa w Unii na obszarach miejskich i wiejskich. Mając już solidne ramy polityczne strategii jednolitego rynku cyfrowego, należy teraz realizować inwestycje o podobnym poziomie ambicji, w tym inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji zgodnie z programem „Cyfrowa Europa”, w szczególności jeśli chodzi o etykę, uczenie się maszyn, internet rzeczy, biotechnologie i FinTech, gdyż takie inwestycje mogą zwiększyć skuteczność uruchamiania kapitału na potrzeby przedsiębiorczości.

(16)  ▌MŚP stanowią ponad 99 % przedsiębiorstw w Unii, a ich wartość gospodarcza jest istotna i kluczowa. Borykają się one jednak z wyzwaniami związanymi z dostępem do finansowania ze względu na obawy dotyczące wysokiego ryzyka i brak wystarczających zabezpieczeń. Dodatkowe wyzwania wynikają z konieczności utrzymania przez MŚP i przedsiębiorstwa społeczne konkurencyjności poprzez angażowanie się w cyfryzację, umiędzynarodowienie, transformację zgodną z logiką gospodarki o obiegu zamkniętym, działalność innowacyjną oraz podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. Ponadto MŚP mają dostęp do bardziej ograniczonego zestawu źródeł finansowania w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp do giełd papierów wartościowych i dużych inwestorów instytucjonalnych. Brak dostępu MŚP do kapitału dodatkowo potęguje stosunkowa słabość sektora kapitału private equity i kapitału wysokiego ryzyka w Unii. Problemy z dostępem do finansowania są jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, których działalność jest związana z aktywami niematerialnymi i prawnymi. Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze wsparcia banków i finansowania dłużnego w formie kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek bankowych lub leasingu. Zwiększenie zdolności MŚP do finansowania ich zakładania, wzrostu, innowacji i zrównoważonego rozwoju, zapewnienia sobie konkurencyjności oraz zdolności do przetrwania pogorszenia koniunktury gospodarczej, a tym samym zwiększenie odporności gospodarki i systemu finansowego na kryzys lub wstrząsy gospodarcze oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy i dobrostanu społecznego, wymaga wspierania MŚP zmagających się ze wspomnianymi wyżej wyzwaniami poprzez uproszczenie ich dostępu do finansowania oraz zapewnienia im bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Stanowi to również uzupełnienie inicjatyw podjętych już w kontekście unii rynków kapitałowych. Programy takie jak COSME mają duże znaczenie dla MŚP, jako że ułatwiają dostęp do finansowania na wszystkich etapach ich cyklu życia, co zostało uwzględnione w EFIS, który szybko zaczął być wykorzystywany przez MŚP. Fundusz InvestEU powinien zatem wykorzystać ten sukces i oferować kapitał obrotowy i inwestycje w całym cyklu życia przedsiębiorstwa, finansowanie transakcji leasingu oraz możliwość skupienia się na konkretnych, bardziej ukierunkowanych produktach finansowych.

(16a)  Przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej odgrywają zasadniczą i strategiczną rolę w kluczowych obszarach związanych z dużymi sektorami sieciowymi (energia, woda, odpady, środowisko, usługi pocztowe, transport i telekomunikacja), a także w sektorze zdrowia, edukacji i usług społecznych. Wspierając te przedsiębiorstwa, Unia gwarantuje dobrobyt swoim obywatelom i podejmowanie demokratycznych decyzji dotyczących między innymi poziomu jakości usług.

(17)  Jak określono w dokumencie otwierającym debatę na temat społecznego wymiaru Europy(10), w komunikacie dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych(11) i w zasadach ramowych Unii dotyczących Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, budowanie bardziej sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, jest jednym z priorytetów Unii w zakresie zwalczania nierówności i wspierania polityki włączenia społecznego w Europie. Nierówność szans dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, szkolenia, kultury, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i usług społecznych. Inwestowanie w gospodarkę społeczną, opartą na umiejętnościach i kapitale ludzkim, a także w integrację społeczną słabszych grup, zwłaszcza koordynowane na poziomie unijnym, może przyczynić się do zwiększenia możliwości gospodarczych. Fundusz InvestEU powinien być wykorzystywany do wspierania inwestycji w kształcenie i szkolenie, w tym w przekwalifikowanie zawodowe i podwyższanie kwalifikacji pracowników, zwłaszcza w regionach uzależnionych od gospodarki opartej w znacznej mierze na węglu i dotkniętych strukturalną transformacją związaną z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, do pomocy w zwiększaniu zatrudnienia, w szczególności wśród osób niewykwalifikowanych i długotrwale bezrobotnych, oraz do poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci, równych szans, solidarności międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej i sektora usług społecznych, mieszkalnictwa socjalnego, bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju społeczności, roli i miejsca młodych ludzi w społeczeństwie, jak również osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. Program InvestEU powinien także przyczyniać się do wspierania europejskiej kultury i kreatywności. Aby przeciwdziałać głębokiej transformacji społeczeństw Unii i rynku pracy w nadchodzącym dziesięcioleciu, trzeba inwestować w kapitał ludzki, infrastrukturę społeczną, zrównoważone finansowanie i finansowanie społeczne, mikrofinansowanie, finansowanie społeczne i nowe modele biznesowe gospodarki społecznej, w tym realizować inwestycje mające wpływ społeczny i zlecać wykonanie zadań mających na celu uzyskanie określonego wpływu społecznego. Program InvestEU powinien wzmocnić rodzący się ekosystem rynku społecznego, zwiększając podaż finansowania i dostęp do niego dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych oraz instytucji solidarności społecznej, tak aby zaspokoić potrzeby tych, którzy najbardziej tego potrzebują. W sprawozdaniu grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. inwestowania w infrastrukturę społeczną w Europie(12) wskazano łączną lukę inwestycyjną w wysokości co najmniej 1,5 bln EUR, która wystąpi w latach 2018–2030 w infrastrukturze i usługach społecznych, w tym w obszarze kształcenia, szkolenia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które wymagają wsparcia również na poziomie Unii. W związku z tym należy wykorzystać łączną zdolność kapitału publicznego, komercyjnego i dobroczynnego, jak również wsparcie ze strony alternatywnych rodzajów dostarczycieli finansowania, takich jak podmioty etyczne, społeczne i podmioty działające w zrównoważony sposób, a także ze strony fundacji, by wspierać rozwój łańcucha wartości na rynku społecznym i zwiększać odporność Unii.

(18)  Fundusz InvestEU powinien działać w czterech segmentach polityki, odzwierciedlających kluczowe priorytety polityk Unii: zrównoważoną infrastrukturę; badania naukowe, innowacje i cyfryzację; MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

(19)  Każdy segment polityki powinien składać się z dwóch modułów, tj. z modułu unijnego i modułu państw członkowskich. Moduł unijny powinien służyć korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji, mających zasięg ogólnounijny lub występujących w poszczególnych państwach członkowskich, w tym związanych z realizacją celów polityki unijnej. Moduł państw członkowskich powinien służyć korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji w jednym lub kilku państwach członkowskich. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość wnoszenia do modułu państw członkowskich wkładu w formie gwarancji lub środków pieniężnych. Moduł unijny i moduł państw członkowskich powinny w stosownych przypadkach uzupełniać się, by wspierać operacje z zakresu finansowania lub inwestycji, w tym poprzez łączenie wsparcia z obu modułów. Władze regionalne powinny mieć możliwość przenoszenia do Funduszu InvestEU za pośrednictwem państw członkowskich części funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, którymi zarządzają; część ta zostałaby wyodrębniona na projekty InvestEU w danym regionie. Działania wspierane z Funduszu InvestEU w module unijnym lub module państw członkowskich nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego, ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym.

(20)  Moduł państw członkowskich powinien być specjalnie zaprojektowany tak, by umożliwić korzystanie z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu w celu tworzenia rezerw na gwarancję udzielaną przez Unię. Możliwość ta zwiększyłaby wartość dodaną zabezpieczanych przez Unię gwarancji budżetowych dzięki udostępnieniu ich szerszemu gronu odbiorców finansowych na szerszy wachlarz projektów oraz dzięki zróżnicowaniu środków osiągania celów w przypadku funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu, przy jednoczesnym zapewnieniu spójnego zarządzania ryzykiem związanym ze zobowiązaniami warunkowymi poprzez stosowanie gwarancji udzielanej przez Komisję w ramach zarządzania pośredniego. Unia powinna gwarantować operacje z zakresu finansowania i inwestycji przewidziane w umowach w sprawie gwarancji zawartych między Komisją a partnerami wykonawczymi w module państw członkowskich; fundusze podlegające zarządzaniu dzielonemu powinny zapewnić tworzenie rezerw na gwarancję, zgodnie ze wskaźnikiem tworzenia rezerw ustalonym przez Komisję w porozumieniu z państwami członkowskimi na podstawie charakteru odnośnych operacji i związanych z nimi oczekiwanych strat, natomiast państwa członkowskie lub partnerzy wykonawczy bądź prywatni inwestorzy przejmowaliby straty przekraczające poziom oczekiwanych strat, wystawiając gwarancje wzajemne na rzecz Unii. Takie uzgodnienia powinny być przyjmowane w jednej umowie o przyznanie wkładu zawieranej z każdym państwem członkowskim, które dobrowolnie wybierze takie rozwiązanie. Umowa o przyznanie wkładu powinna obejmować przynajmniej jedną szczegółową umowę w sprawie gwarancji, która ma być realizowana na terytorium danego państwa członkowskiego. Określenie wskaźnika tworzenia rezerw w poszczególnych przypadkach wymaga odstępstwa od [art. 211 ust. 1] rozporządzenia (UE, Euratom) nr XXXX(13) („rozporządzenie finansowe”). Ta struktura przewiduje również jednolity zbiór przepisów dotyczących gwarancji budżetowych wspieranych z funduszy zarządzanych centralnie lub z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu, co ułatwiłoby ich łączenie.

(21)  Fundusz InvestEU powinien móc przyjmować wkłady z państw trzecich, które są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, państw przystępujących, kandydatów i potencjalnych kandydatów, państw objętych polityką sąsiedztwa i innych państw, zgodnie z warunkami określonymi między Unią a tymi państwami. Powinno to umożliwić w stosownych przypadkach stałą współpracę z odpowiednimi państwami, w szczególności w dziedzinie badań naukowych i innowacji, jak również w dziedzinie MŚP.

(22)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na środki realizowane w ramach Programu InvestEU, inne niż tworzenie rezerw na gwarancję UE, która to pula stanowi dla Parlamentu Europejskiego i Rady główną kwotę odniesienia podczas rocznej procedury budżetowej, w rozumieniu [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach zgodnie z nowym porozumieniem międzyinstytucjonalnym: pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(14)].

(23)  Oczekuje się, że gwarancja UE w wysokości 40 817 500 000 EUR (w cenach bieżących) na poziomie Unii zmobilizuje w całej Unii inwestycje o wartości ponad 698 194 079 000 EUR i należy ją ▌podzielić między segmenty polityki.

(23a)  Państwa członkowskie mogą wnosić wkłady do modułu państw członkowskich w formie gwarancji lub środków pieniężnych. Bez uszczerbku dla prerogatyw Rady we wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu jednorazowe wkłady do modułu państw członkowskich wnoszone przez państwa członkowskie w formie gwarancji lub środków pieniężnych bądź też wkłady wnoszone przez dane państwo członkowskie lub krajowe banki prorozwojowe zaliczone do sektora instytucji rządowych lub działające w imieniu danego państwa członkowskiego na rzecz platform inwestycyjnych powinny być z zasady uznawane za działanie jednorazowe w rozumieniu art. 5 rozporządzenia Rady nr 1466/97/WE(15)1a i art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1467/97(16)1b.

(24)  Gwarancja UE, na której opiera się Fundusz InvestEU, powinna być wdrażana przez Komisję pośrednio, tzn. w oparciu o partnerów wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć w stosownych przypadkach do pośredników finansowych i do ostatecznych odbiorców. Proces wyboru partnerów wykonawczych powinien być przejrzysty i wolny od wszelkich konfliktów interesów. Komisja powinna zawrzeć z każdym z partnerów wykonawczych umowę w sprawie gwarancji zapewniającą im zdolność gwarancyjną z Funduszu InvestEU, w celu wsparcia ich operacji z zakresu finansowania i inwestycji, które są zgodne z celami Funduszu InvestEU i kryteriami kwalifikowalności. Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do gwarancji nie powinno utrudniać bezpośredniego dostępu partnerów wykonawczych do gwarancji. Po otrzymaniu gwarancji w ramach modułu unijnego partnerzy wykonawczy powinni być w pełni odpowiedzialni za cały proces inwestycyjny i z należytą starannością dokonywać operacji z zakresu finansowania lub inwestycji. Fundusz InvestEU powinien wspierać projekty, które zazwyczaj charakteryzują się wyższym profilem ryzyka niż projekty wspierane w ramach zwykłych operacji partnerów wykonawczych i których bez wsparcia z Funduszu InvestEU partnerzy wykonawczy nie mogliby przeprowadzić wcale lub nie w takim samym zakresie w czasie, w którym można skorzystać z gwarancji UE.

(24a)  Fundusz InvestEU powinien posiadać odpowiednią strukturę zarządzania, której funkcja powinna być współmierna do jego jedynego celu, jakim jest zapewnienie właściwego wykorzystania gwarancji UE, zgodnie z zasadą zapewnienia niezależności politycznej decyzji inwestycyjnych, a w stosownych przypadkach z rynkowym charakterem Funduszu InvestEU. Tę strukturę zarządzania powinny tworzyć: Rada Sterująca, Rada Doradcza i w pełni niezależny Komitet Inwestycyjny. Komisja powinna oceniać zgodność przedłożonych przez partnerów wykonawczych operacji z zakresu finansowania i inwestycji z prawem i polityką Unii, natomiast ostateczne decyzje w sprawie tych operacji powinien podejmować partner wykonawczy. Ogólny skład struktury zarządzającej powinien odzwierciedlać równowagę płci.

(25)  Należy ustanowić Radę Doradczą składającą się z przedstawicieli Komisji, grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), partnerów wykonawczych i przedstawicieli państw członkowskich, z jednego eksperta powołanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny na każdy z czterech segmentów polityki, oraz z eksperta powołanego przez Komitet Regionów, w celu wymiany informacji oraz danych dotyczących wykorzystania produktów finansowych udostępnianych w ramach Funduszu InvestEU, a także w celu omawiania zmieniających się potrzeb i nowych produktów, w tym luk rynkowych na określonych terytoriach.

(26)  Rada Sterująca powinna wyznaczać strategiczne kierunki działania Funduszu InvestEU i ustanawiać zasady niezbędne do jego funkcjonowania, a także zasady mające zastosowanie do działalności platform inwestycyjnych. Rada Sterująca powinna składać się z sześciu członków, a mianowicie: trzech członków powołanych przez Komisję, jednego członka powołanego przez Europejski Bank Inwestycyjny, jednego członka powołanego przez Radę Doradczą spośród przedstawicieli partnerów wykonawczych, który nie powinien być przedstawicielem grupy EBI, oraz jednego powołanego przez Parlament Europejski eksperta, który nie powinien zwracać się o instrukcje ani przyjmować instrukcji od instytucji, organów, urzędów ani agencji unijnych, od żadnego rządu państwa członkowskiego ani żadnego innego podmiotu publicznego bądź prywatnego oraz powinien działać w sposób w pełni niezależny. Ekspert powinien wykonywać swoje obowiązki w sposób bezstronny i w interesie Funduszu InvestEU. Szczegółowe protokoły z posiedzeń Rady Sterującej powinny być publikowane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę Sterującą, a Parlament Europejski powinien być niezwłocznie powiadamiany o ich publikacji.

(27)  Przed przedłożeniem projektu Komitetowi Inwestycyjnemu sekretariat, który mieści się w Komisji i podlega przewodniczącemu Komitetu Inwestycyjnego, powinien sprawdzać kompletność dokumentacji przekazywanej przez partnerów wykonawczych oraz wspierać Komisję w ocenie zgodności operacji z zakresu finansowania i inwestycji z prawem i polityką Unii. Sekretariat powinien również wspierać Radę Sterującą.

(28)  Komitet Inwestycyjny składający się z niezależnych ekspertów powinien przedstawiać wnioski w sprawie przyznania wsparcia w formie gwarancji UE na operacje z zakresu finansowania i inwestycji spełniające kryteria kwalifikowalności, zapewniając w ten sposób zewnętrzną wiedzę fachową przy ocenie inwestycyjnej projektu. Komitet Inwestycyjny powinien zbierać się w różnych konfiguracjach, aby jak najlepiej uwzględnić różne dziedziny i sektory polityki.

(29)  Przy wyborze partnerów wykonawczych do celów wdrażania Funduszu InvestEU Komisja powinna rozważyć zdolność kontrahenta do realizowania celów Funduszu InvestEU i do wniesienia do niego własnego wkładu, aby zapewnić odpowiedni zasięg geograficzny i dywersyfikację geograficzną, przyciągnięcia inwestorów prywatnych oraz zapewnienia odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka i stworzenia nowych rozwiązań służących korygowaniu niedoskonałości rynku i nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji, a także do zapewnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Ze względu na rolę grupy EBI, jaką powierza się jej w Traktatach, jej zdolność do działania we wszystkich państwach członkowskich oraz jej doświadczenie zdobyte w ramach obecnych instrumentów finansowych i EFIS, powinna ona pozostać uprzywilejowanym partnerem wykonawczym w module unijnym Funduszu InvestEU. Oprócz Grupy EBI możliwość oferowania zestawu uzupełniających produktów finansowych powinny mieć też krajowe banki lub instytucje prorozwojowe ze względu na to, że ich doświadczenie i zdolności na szczeblu regionalnym mogą być korzystne dla maksymalizacji wpływu funduszy publicznych na całym terytorium Unii oraz aby zapewnić równomierny udział projektów pod względem geograficznym, co przyczyni się do zmniejszenia nierówności między regionami. Zasady dotyczące udziału krajowych, regionalnych lub lokalnych banków i instytucji prorozwojowych w Programie InvestEU powinny uwzględniać zasadę proporcjonalności względem złożoności i wielkości zainteresowanych partnerów wykonawczych oraz powiązanego z nimi ryzyka, aby zapewnić równe szanse mniejszym i krócej istniejącym bankom lub instytucjom prorozwojowym. Powinna ponadto istnieć możliwość, aby inne międzynarodowe instytucje finansowe działały w charakterze partnerów wykonawczych, zwłaszcza gdy posiadają one przewagę komparatywną pod względem szczególnej wiedzy fachowej i doświadczenia w niektórych państwach członkowskich. Również inne podmioty spełniające kryteria określone w rozporządzeniu finansowym powinny mieć możliwość działania w charakterze partnerów wykonawczych.

(29a)  Platformy inwestycyjne powinny w stosownych przypadkach skupiać współinwestorów, organy publiczne, ekspertów, placówki oświatowe, szkoleniowe i badawcze, odpowiednich partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz inne odpowiednie podmioty na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym.

(30)  W celu zapewnienia, aby interwencje w module unijnym Funduszu InvestEU koncentrowały się na niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji▌, a jednocześnie spełniały cele dotyczące jak największego zasięgu geograficznego, gwarancji UE należy udzielać partnerom wykonawczym, którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi partnerami wykonawczymi są w stanie objąć odnośnymi operacjami co najmniej jedno państwo członkowskie. Jeżeli partnerzy wykonawczy obejmują operacjami więcej niż jedno państwo członkowskie, ich odpowiedzialność umowna pozostaje ograniczona odpowiednimi mandatami krajowymi. Aby sprzyjać większej dywersyfikacji geograficznej, można stworzyć specjalne regionalne platformy inwestycyjne ukierunkowane na zainteresowane grupy państw członkowskich, łączące wysiłki i wiedzę fachową instytucji finansowych poddawanych ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów z krajowymi bankami prorozwojowymi o niedużym doświadczeniu w stosowaniu instrumentów finansowych. Należy sprzyjać takim strukturom, także przy ewentualnym wsparciu ze strony Centrum Doradztwa InvestEU. Co najmniej 75 % gwarancji UE w module unijnym należy udzielić grupie EBI. Środki wykraczające poza 75 % gwarancji UE mogą zostać udostępnione grupie EBI w przypadku, gdy krajowe banki lub instytucje prorozwojowe nie będą w stanie w całości wykorzystać pozostałego odsetka gwarancji. Analogicznie środki wykraczające poza 25 % gwarancji UE mogą zostać udostępnione innym partnerom wykonawczym w przypadku, gdy grupa EBI nie będzie w stanie w całości wykorzystać swojego odsetka gwarancji. Krajowe banki lub instytucje prorozwojowe mogą w całości wykorzystać gwarancje UE również w przypadku, gdy postanowią uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem grupy EBI lub poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

(31)  Gwarancja UE w module państw członkowskich powinna być udzielana każdemu partnerowi wykonawczemu kwalifikującemu się zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. c)] [rozporządzenia finansowego], w tym krajowym lub regionalnym bankom lub instytucjom prorozwojowym, EBI, Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu i innym wielostronnym bankom rozwoju. Wybierając partnerów wykonawczych w module państw członkowskich, Komisja powinna uwzględnić wnioski złożone przez każde państwo członkowskie. Zgodnie z [art. 154] [rozporządzenia finansowego] Komisja musi dokonać oceny zasad i procedur partnera wykonawczego, aby upewnić się, że zapewniają one poziom ochrony interesów finansowych Unii równoważny poziomowi zapewnianemu przez Komisję.

(32)  Ostateczne decyzje w sprawie operacji z zakresu finansowania i inwestycji powinny być podejmowane przez partnera wykonawczego w jego własnym imieniu, powinny być wdrażane zgodnie z jego wewnętrznymi regulaminami i procedurami oraz ujmowane w jego sprawozdaniach finansowych. Komisja powinna zatem uwzględniać wyłącznie zobowiązania finansowe wynikające z gwarancji UE i wykazywać maksymalną kwotę gwarancji, w tym wszelkie istotne informacje na temat udzielonej gwarancji.

(33)  Fundusz InvestEU powinien w stosownych przypadkach umożliwiać sprawne i skuteczne łączenie z tą gwarancją dotacji lub instrumentów finansowych bądź obu tych rodzajów wsparcia, finansowanych z budżetu Unii lub z innych funduszy takich jak Fundusz na rzecz Innowacji Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS) w sytuacjach, w których jest to konieczne w celu jak najlepszego wsparcia inwestycji służących korygowaniu określonych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji.

(34)  Projekty przedłożone przez partnerów wykonawczych celem otrzymania wsparcia w ramach Programu InvestEU i przewidujące łączenie ze wsparciem z innych programów unijnych powinny być również, jako całość, zgodne z celami i kryteriami kwalifikowalności zawartymi w przepisach dotyczących odnośnych programów unijnych. Decyzję o wykorzystaniu gwarancji UE należy podjąć zgodnie z przepisami Programu InvestEU.

(35)  Centrum Doradztwa InvestEU powinno wspierać opracowywanie optymalnych sekwencji projektów inwestycyjnych w każdym segmencie polityki. Komisja powinna podpisać umowy z grupą EBI i innymi partnerami wykonawczymi w celu wyznaczenia ich jako partnerów Centrum Doradztwa.  Komisja, grupa EBI i inni partnerzy wykonawczy powinni ściśle ze sobą współpracować, aby zapewnić skuteczność, synergię i faktyczną dostępność wsparcia na całym terytorium Unii, przy należytym uwzględnieniu wiedzy fachowej i zdolności lokalnych partnerów wykonawczych oraz istniejących już struktur, takich jak Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. W ramach Programu InvestEU należy ponadto przewidzieć komponent międzysektorowy, aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy i pomoc przy opracowywaniu projektów obejmujących różne polityki w odniesieniu do centralnie zarządzanych programów unijnych.

(36)  Aby zapewnić szeroki zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz skutecznie upowszechniać wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu lokalnym, należy zapewnić lokalną obecność Centrum Doradztwa InvestEU w każdym państwie członkowskim, uzupełniając istniejące systemy wsparcia i obecność partnerów lokalnych, w celu udzielania na szczeblu lokalnym wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy. Aby ułatwić udzielanie wsparcia doradczego na szczeblu lokalnym oraz zapewnić skuteczność, synergię i faktyczną dostępność wsparcia na całym terytorium Unii, Centrum Doradztwa InvestEU powinno współpracować z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi oraz instytucjami zarządzającymi europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz korzystać z ich wiedzy fachowej. W państwach członkowskich, w których nie istnieją krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, Centrum Doradztwa InvestEU powinno w stosownych przypadkach zapewnić na wniosek danego państwa członkowskiego aktywne wsparcie doradcze w utworzeniu takiego banku lub takiej instytucji.

(36a)  Centrum Doradztwa InvestEU powinno zapewniać małym projektom i projektom przedsiębiorstw typu start-up wsparcie doradcze, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwa typu start-up dążą do ochrony swoich inwestycji w badania i innowacje poprzez uzyskanie tytułów własności intelektualnej takich jak patenty.

(37)  W kontekście Funduszu InvestEU konieczne jest zapewnienie wsparcia w opracowywaniu projektów i budowaniu potencjału w celu rozwijania zdolności organizacyjnych i działań rynkowych niezbędnych do inicjowania wysokiej jakości projektów. Należy ponadto dążyć do stworzenia warunków umożliwiających zwiększenie potencjalnej liczby kwalifikujących się odbiorców w nowych i lokalnych segmentach rynku, w szczególności w sytuacjach, w których niewielki rozmiar pojedynczych projektów wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów transakcyjnych na poziomie projektu, na przykład w przypadku ekosystemu finansowania społecznego. Wspieranie budowania zdolności powinno mieć zatem charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do działań podejmowanych w ramach innych programów unijnych obejmujących konkretny obszar polityki. Należy podjąć wysiłki na rzecz wsparcia budowania zdolności potencjalnych promotorów projektów, zwłaszcza lokalnych organizacji usługodawców oraz samorządów terytorialnych.

(38)  Należy stworzyć portal InvestEU, by zapewnić partnerom wykonawczym łatwo dostępną i przyjazną użytkownikom bazę projektów pozwalającą wyeksponować projekty inwestycyjne, które są zgodne z prawem i polityką Unii i dla których poszukuje się finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości tworzenia potencjalnych sekwencji projektów inwestycyjnych.

(39)  Zgodnie z pkt 22 i 23 Porozumienia międzyinstytucjonalnego na rzecz lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.(17) zachodzi potrzeba oceny Programu InvestEU w oparciu o informacje zgromadzone w kontekście konkretnych wymogów dotyczących monitorowania, przy czym należy unikać nadmiernej regulacji i obciążeń administracyjnych, zwłaszcza względem państw członkowskich. Wymogi te mogą, w stosownych przypadkach, obejmować mierzalne wskaźniki jako podstawę oceny oddziaływania Programu InvestEU na szczeblu lokalnym.

(40)  By umożliwić śledzenie postępów w realizacji celów Unii, należy wdrożyć solidne ramy monitorowania oparte na wskaźnikach produktu, rezultatu i oddziaływania. W celu zapewnienia rozliczalności wobec obywateli europejskich Komisja i Rada Sterująca powinny składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania na temat postępów, skutków i operacji w ramach Programu InvestEU.

(41)  Do niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają horyzontalne przepisy finansowe przyjęte przez Parlament Europejski i Radę na podstawie art. 322 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepisy te zostały ujęte w rozporządzeniu finansowym i określają w szczególności procedurę sporządzania i wykonania budżetu w drodze dotacji, zamówień, nagród i wykonania pośredniego oraz przewidują kontrole wykonywania obowiązków przez podmioty upoważnione do działań finansowych. Przepisy przyjęte na podstawie art. 322 TFUE dotyczą również ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich, jako że poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania finansami i skutecznego finansowania unijnego.

(42)  Do Programu InvestEU zastosowanie ma rozporządzenie (UE, Euratom) nr [nowe rozporządzenie finansowe]. Określa ono zasady wykonania budżetu Unii, w tym zasady dotyczące gwarancji budżetowych.

(43)  Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013(18), rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 2988/95(19), rozporządzeniem Rady (Euratom, WE) nr 2185/96(20) i rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1939(21) interesy finansowe Unii należy chronić za pomocą proporcjonalnych środków, w tym środków zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym, ich wykrywania, korygowania i dochodzenia, a także odzyskiwania środków straconych, nienależnie wypłaconych lub nieodpowiednio wykorzystanych oraz, w stosownych przypadkach, nakładania sankcji administracyjnych. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniem (Euratom, WE) nr 2185/96, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) może prowadzić dochodzenia administracyjne, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miały miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakiekolwiek inne nielegalne działanie, naruszające interesy finansowe Unii. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939 Prokuratura Europejska (EPPO) może prowadzić dochodzenia i ścigać nadużycia finansowe i inne nielegalne działania naruszające interesy finansowe Unii, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371(22). Zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda osoba lub podmiot, które otrzymują środki finansowe Unii, w pełni współpracują w celu ochrony interesów finansowych Unii, przyznają niezbędne uprawnienia i prawa dostępu Komisji, OLAF-owi, EPPO i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu oraz zapewniają, aby wszelkie osoby trzecie uczestniczące w wykonaniu środków finansowych Unii przyznały tym organom równoważne prawa.

(44)  Państwa trzecie będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą uczestniczyć w programach Unii w ramach współpracy ustanowionej na mocy Porozumienia EOG, które przewiduje wprowadzenie w życie programów w drodze decyzji wydanej na mocy tego porozumienia. Państwa trzecie mogą uczestniczyć w programie również na podstawie innych instrumentów prawnych. Do niniejszego rozporządzenia należy wprowadzić odpowiedni przepis szczegółowy wyłączający spółki offshore i spółki z siedzibą w państwach niewspółpracujących oraz przyznający niezbędne uprawnienia i prawa dostępu właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, pozwalające im na całościowe wykonywanie ich odpowiednich kompetencji i gwarantujące prawa Unii do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów finansowych.

(45)  Zgodnie z [odniesienie zostanie zaktualizowane w stosownych przypadkach zgodnie z nową decyzją w sprawie KTZ: art. 88 decyzji Rady 2013/755/UE] osoby i podmioty z siedzibą w krajach i terytoriach zamorskich (KTZ) kwalifikują się do finansowania z zastrzeżeniem zasad i celów Programu InvestEU oraz ewentualnych uzgodnień mających zastosowanie do państwa członkowskiego, z którym dany kraj lub terytorium zamorskie są powiązane.

(46)  W celu uzupełnienia innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia wytycznymi inwestycyjnymi, które powinny zostać opracowane przez Komisję w ścisłej współpracy z partnerami wykonawczymi po przeprowadzeniu konsultacji i z którymi powinny być zgodne operacje z zakresu finansowania i inwestycji, a także w celu ułatwienia szybkiego i elastycznego dostosowania wskaźników skuteczności działania oraz skorygowania wskaźnika tworzenia rezerw należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do opracowywania wytycznych inwestycyjnych dotyczących operacji z zakresu finansowania i inwestycji w różnych segmentach polityki, a także zmiany załącznika III do niniejszego rozporządzenia w celu dokonania przeglądu lub uzupełnienia wskaźników oraz skorygowania wskaźnika tworzenia rezerw. Zgodnie z zasadą proporcjonalności takie wytyczne inwestycyjne powinny przewidywać rozwiązania pozwalające na uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(47)  Program InvestEU powinien służyć korygowaniu niedoskonałości rynku i nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji, mających zasięg ogólnounijny lub ograniczony do terytorium poszczególnych państw członkowskich, oraz przewidywać testowanie na rynku innowacyjnych produktów finansowych oraz systemów ich rozpowszechniania, w odniesieniu do nowych lub złożonych niedoskonałości rynku. Działanie na poziomie Unii jest zatem uzasadnione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz InvestEU zapewniający środki finansowe na gwarancję UE związaną z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi przez partnerów wykonawczych i wspierającymi polityki wewnętrzne Unii.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia również mechanizm wsparcia doradczego pomagający w rozwoju projektów, w które warto inwestować i które mają zrównoważony charakter, a także w zwiększaniu dostępu do finansowania oraz w związanym z tym budowaniem zdolności („Centrum Doradztwa InvestEU”). Ustanawia ono także bazę danych umożliwiającą wyeksponowanie projektów, dla których promotorzy projektów poszukują finansowania, i zapewniającą inwestorom informacje na temat możliwości inwestycyjnych („portal InvestEU”).

Określa się w nim cele Programu InvestEU, budżet i kwotę gwarancji UE na lata 2021–2027, formy finansowania unijnego oraz zasady dotyczące przyznawania takiego finansowania.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

-1a)  „dodatkowość” oznacza dodatkowość zdefiniowaną w art. 7a niniejszego rozporządzenia i w art. 209 ust. 2 lit. b) rozporządzenia finansowego;

-1b)  „partner Centrum Doradztwa” oznacza kwalifikowalnego kontrahenta, z którym Komisja podpisuje umowę w sprawie wykonania usługi świadczonej przez Centrum Doradztwa InvestEU;

1)  „działania łączone” oznaczają działania wspierane z budżetu Unii, łączące bezzwrotne albo zwrotne formy wsparcia z budżetu Unii lub ich kombinację ze zwrotnymi formami wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów komercyjnych; do celów niniejszej definicji unijne programy finansowane ze źródeł innych niż budżet Unii, takich jak Fundusz na rzecz Innowacji Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS), można traktować jako unijne programy finansowane z budżetu Unii;

1a)  „umowa o przyznanie wkładu” oznacza instrument prawny, w którym Komisja i państwa członkowskie określają warunki gwarancji UE w module państw członkowskich, określone w art. 9;

1b)  „grupa EBI” oznacza Europejski Bank Inwestycyjny i jego jednostki zależne;

2)  „gwarancja UE” oznacza ogólną gwarancję udzielaną przez budżet Unii, w ramach której gwarancje budżetowe udzielane zgodnie z [art. 219 ust. 1] [rozporządzenia finansowego] stają się skuteczne przez podpisanie indywidualnych umów w sprawie gwarancji z partnerami wykonawczymi;

2a)  „wkład finansowy” oznacza wkład wniesiony przez partnera wykonawczego w formie zdolności do działania na własne ryzyko lub wsparcia finansowego na rzecz operacji objętej niniejszym rozporządzeniem;

3)  „produkt finansowy” oznacza mechanizm finansowy lub uzgodnienie finansowe, których stronami jest Komisja i partner wykonawczy, i na podstawie których partner wykonawczy zapewnia, bezpośrednio lub przez pośredników, finansowanie na rzecz ostatecznych odbiorców w jednej z form, o których mowa w art. 13;

4)  „operacje z zakresu finansowania lub inwestycji” oznaczają operacje mające na celu bezpośrednie lub pośrednie zapewnienie ostatecznym odbiorcom finansowania w formie produktów finansowych, przeprowadzane przez partnera wykonawczego w jego własnym imieniu, zgodnie z jego regulaminem wewnętrznym i ujęte w jego sprawozdaniach finansowych;

5)  „fundusze podlegające zarządzaniu dzielonemu” oznaczają fundusze, które przewidują możliwość przeznaczenia pochodzących z nich środków na tworzenie rezerw na gwarancję budżetową w module państw członkowskich w ramach Funduszu InvestEU, a mianowicie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

6)  „umowa w sprawie gwarancji” oznacza instrument prawny, za pomocą którego Komisja i partner wykonawczy określają warunki umożliwiające zaproponowanie operacji z zakresu finansowania lub inwestycji, które mogą zostać objęte gwarancją UE, warunki udzielania gwarancji budżetowej dla takich operacji oraz warunki ich wdrażania zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia;

7)  „partner wykonawczy” oznacza kwalifikowalnego kontrahenta, takiego jak instytucja finansowa lub inny pośrednik, z którym Komisja podpisuje umowę w sprawie gwarancji▌;

8)  „Centrum Doradztwa InvestEU” oznacza pomoc techniczną określoną w art. 20;

9)  „portal InvestEU” oznacza bazę danych określoną w art. 21;

10)  „Program InvestEU” oznacza łącznie Fundusz InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU, portal InvestEU i działania łączone;

10a)  „wytyczne inwestycyjne” oznaczają zestaw kryteriów opartych na zasadach ustanowionych niniejszym rozporządzeniem w zakresie ogólnych celów, kryteriów kwalifikowalności i kwalifikowalnych instrumentów, wykorzystywanych przez Komitet Inwestycyjny w celu podejmowania przejrzystych i niezależnych decyzji dotyczących wykorzystania gwarancji UE;

10b)  „platformy inwestycyjne” oznaczają spółki celowe, rachunki zarządzane, uzgodnienia umowne dotyczące współfinansowania lub podziału ryzyka, bądź uzgodnienia dokonane w dowolny inny sposób, przez które podmioty przekazują wkład finansowy w celu sfinansowania pewnej liczby projektów inwestycyjnych i które mogą obejmować:

a) platformy krajowe lub na szczeblu niższym niż krajowy obejmujące kilka projektów inwestycyjnych na terytorium danego państwa członkowskiego;

b) platformy wielokrajowe lub regionalne obejmujące partnerów z kilku państw członkowskich lub państw trzecich zainteresowanych projektami na danym obszarze geograficznym;

c) platformy tematyczne obejmujące projekty inwestycyjne w danym sektorze;

11)  „mikrofinansowanie” oznacza mikrofinansowanie określone w rozporządzeniu [[w sprawie EFS+] numer];

12)  „spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji;

13)  „krajowe banki lub instytucje prorozwojowe” (KBIP) oznaczają podmioty prawne, które prowadzą profesjonalną działalność finansową i którym państwo członkowskie lub organ państwa członkowskiego – na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym – powierza prowadzenie działalności rozwojowej lub promocyjnej;

14)  „małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)” oznaczają mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w załączniku do zalecenia Komisji 2003/361/WE(23);

15)  „małe spółki o średniej kapitalizacji” oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP;

16)  „przedsiębiorstwo społeczne” oznacza przedsiębiorstwo społeczne określone w rozporządzeniu [[w sprawie EFS+] numer];

16a)  „zrównoważone finansowanie” oznacza proces należytego uwzględniania kwestii środowiskowych i społecznych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, prowadzący do zwiększenia inwestycji w działania długoterminowe i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju;

17)  „państwo trzecie” oznacza państwo, które nie jest członkiem Unii.

Artykuł 3

Cele Programu InvestEU

1.  Ogólnym celem Programu InvestEU jest wspieranie celów polityki Unii przez operacje z zakresu finansowania i inwestycji przyczyniające się do:

a)  konkurencyjności Unii, w tym badań, innowacji i cyfryzacji;

aa)  zwiększenia stopy zatrudnienia w Unii oraz tworzenia w Unii wysokiej jakości miejsc pracy;

b)  rozwoju zrównoważonej gospodarki Unii, osiągania przez Unię celów zrównoważonego rozwoju i celów porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu;

c)  innowacji społecznych, odporności w wymiarze społecznym i włączenia społecznego w Unii;

ca)  promowania postępu naukowego i technologicznego, kultury, kształcenia i szkolenia;

cb)  spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

d)  integracji unijnych rynków kapitałowych i wzmocnienia jednolitego rynku, w tym rozwiązań pozwalających skorygować fragmentację unijnych rynków kapitałowych, zdywersyfikować źródła finansowania dla unijnych przedsiębiorstw i promować zrównoważone finansowanie.

2.  Program InvestEU ma następujące cele szczegółowe:

a)  wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji związanych ze zrównoważoną infrastrukturą w dziedzinach, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a);

b)  wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji w dziedzinie badań naukowych, innowacji i cyfryzacji we wszystkich segmentach polityki, w tym wsparcie dla zwiększania skali innowacyjnych przedsiębiorstw i wprowadzania technologii na rynek;

c)  zwiększanie i ułatwianie dostępu do finansowania oraz jego dostępności dla innowacyjnych przedsiębiorstw typu start‑up, MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla małych spółek o średniej kapitalizacji, a także zwiększanie ich globalnej konkurencyjności;

d)  zwiększanie dostępu do mikrofinansowania i finansowania oraz ich dostępności dla MŚP, przedsiębiorstw społecznych, sektora kultury, sektora kreatywnego i sektora edukacji, wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji związanych z inwestycjami społecznymi, kompetencjami i umiejętnościami oraz rozwijanie i konsolidacja rynków inwestycji społecznych w dziedzinach, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. d).

Artykuł 4

Budżet i kwota gwarancji UE

1.  Gwarancja UE do celów modułu unijnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), wynosi 40 817 500 000 EUR (w cenach bieżących). Należy ją zasilać zgodnie ze wskaźnikiem tworzenia rezerw w wysokości 40 %.

Dodatkowa kwota gwarancji UE może zostać ustalona do celów modułu państw członkowskich, o którym jest mowa w art. 8 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem przydziału odpowiednich kwot przez państwa członkowskie zgodnie z [art. 10 ust. 1] rozporządzenia [[RWP] numer](24) i art. [75 ust. 1] rozporządzenia [[w sprawie planu dotyczącego WPR] numer](25).

Oprócz wkładu, o którym mowa w akapicie drugim, państwa członkowskie mogą wnosić wkład do modułu państw członkowskich w formie gwarancji lub środków pieniężnych.

Wkłady państw trzecich, o których mowa w art. 5, również powiększają gwarancję UE, o której mowa w akapicie pierwszym, i są wnoszone w całości w postaci środków pieniężnych zgodnie z [art. 218 ust. 2] [rozporządzenia finansowego].

2.  ▌Podział kwoty, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu, jest określony w załączniku I. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 26, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zmianę kwot, o których mowa w załączniku I, w stosownych przypadkach, maksymalnie o 15 % w odniesieniu do każdego z segmentów.

3.  Pula środków finansowych na wdrażanie środków przewidzianych w rozdziałach V i VI wynosi 525 000 000 EUR (w cenach bieżących).

4.  Kwota, o której mowa w ust. 3, może być również wykorzystywana na pomoc techniczną i administracyjną związaną z wdrażaniem Programu InvestEU, tj. na działania dotyczące przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, w tym na systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

Artykuł 5

Państwa trzecie stowarzyszone z Funduszem InvestEU

Moduł unijny Funduszu InvestEU, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), i każdy z segmentów polityki, o których mowa w art. 7 ust. 1, może otrzymywać wkłady od następujących państw trzecich w celu zapewnienia ich uczestnictwa w niektórych produktach finansowych zgodnie z [art. 218 ust. 2] [rozporządzenia finansowego]:

a)  członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którzy są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zgodnie z warunkami określonymi w Porozumieniu EOG;

b)  państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych kandydatów, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami ich udziału w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

c)  państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami udziału tych państw w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

d)  państw trzecich, zgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym porozumieniu regulującym udział danego państwa trzeciego w programach Unii, pod warunkiem że porozumienie to:

(i)  zapewnia właściwą równowagę między wkładem państwa trzeciego uczestniczącego w programach Unii a osiąganymi przez nie korzyściami;

(ii)  określa warunki uczestnictwa w tych programach, w tym obliczenie wkładów finansowych do poszczególnych programów i ich kosztów administracyjnych; wkłady te stanowią dochody przeznaczone na określony cel zgodnie z art. [21 ust. 5] [rozporządzenia finansowego];

(iii)  nie przyznaje państwu trzeciemu uprawnień decyzyjnych w programie;

(iv)  gwarantuje Unii prawo do zapewnienia należytego zarządzania finansami i ochrony jej interesów finansowych.

Artykuł 6

Wykonanie i formy finansowania unijnego

1.  Gwarancja UE jest wykonywana w ramach zarządzania pośredniego z udziałem podmiotów, o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. c) ppkt (ii)–(vii)] [rozporządzenia finansowego]. Inne formy finansowania ze środków unijnych na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym dotacje realizowane zgodnie z jego [tytułem VIII], są realizowane w trybie zarządzania bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z [rozporządzeniem finansowym].

2.  Operacje z zakresu finansowania i inwestycji objęte gwarancją UE i stanowiące część działania łączonego, które łączy wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia ze wsparciem udzielanym w ramach innego programu unijnego lub większej liczby takich programów lub z Funduszu na rzecz Innowacji Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS), są:

a)   spójne z celami polityki i zgodne z kryteriami kwalifikowalności określonymi w przepisach dotyczących odnośnego unijnego programu, w ramach którego podejmuje się decyzję o udzieleniu wsparcia;

b)  zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

2a.  Działania łączone obejmujące wsparcie udzielane na mocy niniejszego rozporządzenia muszą przebiegać tak płynnie, jak to tylko możliwe.

3.  Działania łączone obejmujące instrument finansowy w pełni finansowany z innych programów unijnych lub z Funduszu na rzecz Innowacji ETS bez korzystania z gwarancji UE na podstawie niniejszego rozporządzenia są zgodne z celami polityki i kryteriami kwalifikowalności określonymi w przepisach dotyczących odnośnego unijnego programu, w ramach którego udziela się wsparcia.

4.  Zgodnie z art. 6 ust. 2 bezzwrotne formy wsparcia lub instrumenty finansowe z budżetu Unii stanowiące część działania łączonego, o którym mowa w ust. 2 i 3, są przyjmowane zgodnie z przepisami odnośnego programu unijnego i realizowane w ramach odnośnego działania łączonego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z [tytułem X] [rozporządzenia finansowego].

  Sprawozdawczość obejmuje także elementy dotyczące spójności z celami polityki i kryteriami kwalifikowalności określonymi w przepisach dotyczących odnośnego unijnego programu, w ramach którego podejmuje się decyzję o udzieleniu wsparcia, jak również elementy dotyczące zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

ROZDZIAŁ II

Fundusz InvestEU

Artykuł 7

Segmenty polityki

1.  Program InvestEU jest prowadzony w następujących czterech segmentach polityki, które służą korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, w ich ściśle określonym zakresie:

a)  segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury: obejmuje on zrównoważone inwestycje w dziedzinie transportu, w tym transportu multimodalnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego, remontu i konserwacji infrastruktury kolejowej i drogowej, turystyki, energii, w szczególności zwiększonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej zgodnie z ramami dotyczącymi energii na rok 2030 i 2050, projekty renowacji budynków pod kątem oszczędności energii i pod kątem włączenia budynków do połączonego systemu energetycznego, systemu magazynowania, systemu cyfrowego i transportowego, poprawy połączeń międzysystemowych, łączności cyfrowej i dostępu, w tym na obszarach wiejskich, dostaw i przetwarzania surowców, przestrzeni kosmicznej, oceanów, wód śródlądowych, zapobiegania powstawaniu odpadów, gospodarki o obiegu zamkniętym, przyrody i innej infrastruktury środowiskowej, sprzętu, aktywów ruchomych i wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do realizacji celów Unii związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym lub społecznym, lub obu tych celów, i które spełniają normy Unii dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego;

b)  segmentu polityki dotyczącego badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: obejmuje on działania w zakresie badań naukowych, rozwoju produktów i innowacji, transfer technologii i wyników badań naukowych na rynek, wspieranie czynników rozwoju rynkowego i współpracy między przedsiębiorstwami, demonstrowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie rozwoju skali działalności innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, a także cyfryzację przemysłu unijnego w oparciu o doświadczenia zdobyte w szczególności w ramach InnovFin;

c)  segmentu polityki dotyczącego MŚP: łatwiejszy dostęp do finansowania i jego dostępność dla przedsiębiorstw typu start-up, MŚP, w tym dla przedsiębiorstw innowacyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla małych spółek o średniej kapitalizacji, w szczególności w celu poprawy konkurencyjności, innowacyjności, cyfryzacji i zrównoważonego charakteru w ujęciu globalnym;

d)  segmentu polityki dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności: obejmuje on finansowanie etyczne i zrównoważone, mikrofinansowanie, wykup pracowniczy, finansowanie przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę społeczną, a także działania na rzecz równouprawnienia płci oraz aktywnego uczestnictwa kobiet i słabszych grup społecznych; umiejętności, kształcenie, szkolenie i powiązane usługi; infrastrukturę społeczną (w tym mieszkalnictwo socjalne i domy studenckie); innowacje społeczne; opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową; włączenie społeczne i dostępność; działalność kulturalną o celu społecznym; sektor kultury i sektor kreatywny, w tym dialog międzykulturowy i cele spójności społecznej; integrację osób wymagających szczególnego traktowania, w tym obywateli państw trzecich.

2.  W przypadku gdy operacja z zakresu finansowania i inwestycji zaproponowana Komitetowi Inwestycyjnemu, o którym mowa w art. 19, wchodzi w zakres więcej niż jednego segmentu polityki, przydziela się ją do segmentu obejmującego główny cel tej operacji lub główny cel większości z jej podprojektów, chyba że w wytycznych inwestycyjnych określono inaczej.

3.  Operacje z zakresu finansowania i inwestycji we wszystkich segmentach polityki▌, o których mowa w ust. 1▌, podlegają, w stosownych przypadkach, kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju klimatycznego, środowiskowego i społecznego w celu zminimalizowania negatywnych skutków i zmaksymalizowania korzyści w wymiarze klimatycznym, środowiskowym i społecznym. W tym celu promotorzy wnioskujący o finansowanie przekazują odpowiednie informacje w oparciu o wytyczne, które mają zostać opracowane przez Komisję w formie aktu delegowanego i z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr .../... w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018)353), w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. W stosownych przypadkach projekty poniżej pewnej wielkości określonej w wytycznych mogą być wyłączone z tej kontroli.

  Wytyczne Komisji umożliwiają:

a)  w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu – zapewnianie odporności na potencjalne negatywne skutki zmiany klimatu przez ocenę ryzyka i wrażliwości na zmiany klimatu, w tym odpowiednie środki przystosowawcze, a w odniesieniu do łagodzenia zmiany klimatu – uwzględnianie w analizie kosztów i korzyści kosztów emisji gazów cieplarnianych i pozytywnych skutków środków łagodzenia zmiany klimatu, a także zapewnianie zgodności z celami i normami Unii w dziedzinie środowiska;

b)  wykazanie całościowych skutków projektu pod względem głównych składników kapitału naturalnego w odniesieniu do powietrza, wody, gleby i różnorodności biologicznej;

ba)  oszacowanie wpływu na zatrudnienie i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy;

c)   oszacowanie wpływu na włączenie społeczne niektórych obszarów lub populacji.

4.  Partnerzy wykonawczy przekazują informacje konieczne do umożliwienia śledzenia inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów Unii w dziedzinie klimatu i środowiska, na podstawie wytycznych, które zapewni Komisja, i oceniają w stosownych przypadkach zgodność działań z rozporządzeniem (UE) .../... [w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje].

4a.  Segment polityki dotyczący MŚP oferuje wsparcie również dla beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie z różnych unijnych instrumentów gwarancyjnych połączonych w ramach InvestEU, w szczególności systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego w ramach programu „Kreatywna Europa”.

5.  Partnerzy wykonawczy dążą do tego, aby:

a)   co najmniej 65 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury przyczyniało się w znaczącym stopniu do realizacji unijnych celów dotyczących klimatu i środowiska zgodnie z porozumieniem paryskim;

b)  w obszarze transportu co najmniej 10 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury przyczyniało się do realizacji unijnych celów dotyczących zmniejszenia do zera liczby ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych w wypadkach drogowych do 2050 r. oraz remont mostów i tuneli kolejowych i drogowych w celu zagwarantowania ich bezpieczeństwa;

c)  co najmniej 35 % inwestycji w segmencie polityki dotyczącym badań naukowych, innowacji i cyfryzacji przyspieszało realizację celów programu „Horyzont Europa”;

d)  znaczna część gwarancji oferowanej MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji w segmencie polityki dotyczącym MŚP wspierała innowacyjne MŚP.

Komisja wraz z partnerami wykonawczymi dąży do tego, aby część gwarancji budżetowej wykorzystana na cele segmentu polityki dotyczącego zrównoważonych inwestycji została rozdzielona z zachowaniem równowagi między działaniami prowadzonymi w różnych obszarach.

6.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu określenia wytycznych inwestycyjnych dla każdego z segmentów polityki.

6a.  Jeżeli Komisja przedstawi informacje dotyczące interpretacji wytycznych inwestycyjnych, udostępnia te informacje partnerom wykonawczym, Komitetowi Inwestycyjnemu i Centrum Doradztwa InvestEU.

Artykuł 7a

Zasada dodatkowości

Na użytek niniejszego rozporządzenia „dodatkowość” oznacza wsparcie przez Fundusz InvestEU działań, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnym sytuacjom w zakresie inwestycji mającym zasięg ogólnounijny lub ograniczony do terytorium poszczególnych państw członkowskich i których bez wsparcia ze strony Funduszu InvestEU partnerzy wykonawczy nie mogliby przeprowadzić w ogóle albo w takim samym zakresie w czasie, w którym można skorzystać z gwarancji UE.

Artykuł 8

Moduły

1.  Każdy segment polityki, o których mowa w art. 7 ust. 1, składa się z dwóch modułów▌ służących korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji w następujący sposób:

a)  moduł unijny służy korygowaniu którejkolwiek z poniższych sytuacji:

(i)  niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, które są związane z priorytetami polityki Unii▌;

(ii)  niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, mających zasięg ogólnounijny lub ograniczony do terytorium poszczególnych państw członkowskich; lub

(iii)  nowych lub złożonych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, z myślą o opracowaniu nowych rozwiązań finansowych i struktur rynkowych;

b)  moduł państw członkowskich służy korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji w państwie członkowskim lub kilku państwach członkowskich, by umożliwić osiągnięcie celów uczestniczących funduszów podlegających zarządzaniu dzielonemu.

2.  Moduły, o których mowa w ust. 1, wykorzystywane są, w stosownych przypadkach, w sposób uzupełniający w celu wsparcia operacji z zakresu finansowania lub inwestycji, w tym przez połączenie wsparcia z obu modułów.

Artykuł 9

Przepisy szczególne mające zastosowanie do modułu państw członkowskich

1.  Kwoty przydzielone przez państwo członkowskie na podstawie art. [10 ust. 1] rozporządzenia [[RWP] numer] lub art. [75 ust. 1] rozporządzenia [[w sprawie planu dotyczącego WPR] nr] są wykorzystywane do tworzenia rezerw na część gwarancji UE w module państw członkowskich, obejmującą operacje z zakresu finansowania i inwestycji w danym państwie członkowskim.

1a.  Państwa członkowskie mogą także wnosić wkład do modułu państw członkowskich w formie gwarancji lub środków pieniężnych. W przypadku takiego wkładu uruchomienie gwarancji jest możliwe dopiero po wykorzystaniu puli środków zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy.

2.  Ustanowienie tej części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich jest uzależnione od zawarcia umowy o przyznanie wkładu między danym państwem członkowskim a Komisją.

Dwa państwa członkowskie lub większa ich liczba mogą zawrzeć z Komisją wspólną umowę o przyznanie wkładu.

W drodze odstępstwa od [art. 211 ust. 1] [rozporządzenia finansowego] wskaźnik tworzenia rezerw na gwarancję UE w module państw członkowskich ustala się na poziomie 40 % i może on zostać skorygowany w dół lub w górę w każdej umowie o przyznanie wkładu w celu uwzględnienia ryzyka związanego z produktami finansowymi, które zamierza się wykorzystywać.

3.  Umowa o przyznanie wkładu obejmuje co najmniej następujące elementy:

a)  ogólną kwotę części gwarancji UE w module państw członkowskich odnoszącej się do danego państwa członkowskiego, wskaźnik tworzenia rezerw w odniesieniu do tej gwarancji, kwotę wkładu z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu, etap tworzenia rezerwy zgodnie z rocznym planem finansowym oraz kwotę wynikających z tego zobowiązań warunkowych, które mają zostać pokryte gwarancją wzajemną udzieloną przez dane państwo członkowskie, partnerów wykonawczych lub prywatnych inwestorów;

b)  strategię uwzględniającą produkty finansowe i ich minimalną dźwignię finansową, zasięg geograficzny, okres inwestycji i, w stosownym przypadkach, kategorie ostatecznych odbiorców i kwalifikowalnych pośredników;

c)  partnerów wykonawczych ▌wybranych w porozumieniu z danym państwem członkowskim;

d)  możliwy wkład z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu na rzecz platform inwestycyjnych i Centrum Doradztwa InvestEU;

e)  obowiązki w zakresie sprawozdawczości rocznej względem danego państwa członkowskiego, w tym sprawozdawczości zgodnie ze wskaźnikami, o których mowa w umowie o przyznanie wkładu;

f)  przepisy dotyczące wynagrodzenia dotyczącego części gwarancji UE w module państw członkowskich;

g)  możliwość łączenia z zasobami pochodzącymi z modułu unijnego, w tym w ramach struktury warstwowej, w celu osiągnięcia lepszej ochrony przed ryzykiem zgodnie z art. 8 ust. 2.

Wkład z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu może zostać wykorzystany, wedle uznania państw członkowskich, w porozumieniu z partnerami wykonawczymi, w celu zabezpieczenia transz z instrumentów finansowych będących wynikiem sekurytyzacji.

4.  Umowy o przyznanie wkładu są realizowane przez Komisję w drodze umów w sprawie gwarancji podpisywanych z partnerami wykonawczymi zgodnie z art. 14.

Jeżeli w terminie dziewięciu miesięcy od podpisania umowy o przyznanie wkładu nie zawarto umowy w sprawie gwarancji albo kwota umowy o przyznanie wkładu nie została w pełni pokryta zobowiązaniem na mocy umowy lub umów w sprawie gwarancji, w pierwszym przypadku umowa o przyznanie wkładu jest rozwiązywana, w drugim – odpowiednio zmieniana, a niewykorzystana kwota rezerw jest ponownie wykorzystywana zgodnie z [art. 10 ust. 5] rozporządzenia [[RWP] numer] i art. [75 ust. 5] rozporządzenia [[plan dotyczący WPR] numer].

Jeżeli umowa w sprawie gwarancji nie została należycie wykonana w terminie określonym w art. [10 ust. 6] rozporządzenia [[RWP] numer] lub w art. [75 ust. 6] rozporządzenia [[plan dotyczący WPR] numer], umowa o przyznanie wkładu jest zmieniana, a niewykorzystana kwota rezerw ponownie wykorzystywana zgodnie z [art. 10 ust. 6] [[RWP] numer] i art. [75 ust. 6] rozporządzenia [[plan dotyczący WPR] numer].

5.  Na potrzeby tworzenia rezerw na część gwarancji UE w module państw członkowskich ustanowionym umową o przyznanie wkładu stosuje się następujące zasady:

a)  po etapie tworzenia rezerwy, o którym mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego artykułu, wszelkie roczne nadwyżki rezerw obliczone przez porównanie kwoty rezerw, jaka jest wymagana na podstawie wskaźnika tworzenia rezerw, z faktyczną kwotą rezerw, są ponownie wykorzystywane zgodnie z [art. 10 ust. 6] [RWP] i art. [75 ust. 6] [[planu dotyczącego WPR] numer];

b)  w drodze odstępstwa od [art. 213 ust. 4] [rozporządzenia finansowego] po etapie tworzenia rezerwy, o którym mowa w ust. 3 lit. a) niniejszego artykułu, w okresie dostępności tej części gwarancji UE w module państw członkowskich tworzenie rezerw nie prowadzi do ich corocznego uzupełniania;

c)  Komisja niezwłocznie informuje państwo członkowskie, gdy w wyniku uruchomienia tej części gwarancji UE w module państw członkowskich poziom rezerw na tę część gwarancji UE zmniejszy się do poziomu poniżej 20 % początkowej wysokości.

d)   ▌

ROZDZIAŁ III

Gwarancja UE

Artykuł 10

Gwarancja UE

1.  Gwarancji UE w ramach Funduszu InvestEU udziela się partnerom wykonawczym zgodnie z [art. 219 ust. 1] [rozporządzenia finansowego] i zarządza się nią zgodnie z [tytułem X] [rozporządzenia finansowego]. Gwarancja UE jest nieodwołalna, bezwarunkowa i udzielana na pierwsze żądanie kwalifikujących się partnerów na operacje z zakresu finansowania i inwestycji objęte niniejszym rozporządzeniem, a jej wycena jest związana wyłącznie z cechami i profilem ryzyka podstawowych operacji, z należytym uwzględnieniem charakteru podstawowych operacji i osiągnięcia celów polityki, w tym, w uzasadnionych przypadkach, możliwego zastosowania w razie potrzeby szczególnych warunków preferencyjnych i zachęt, w szczególności:

a) gdy skrajne warunki na rynku finansowym uniemożliwiałyby realizację rentownego projektu;

b) gdy zachodzi konieczność ułatwienia tworzenia platform inwestycyjnych lub finansowania projektów w sektorach lub obszarach doświadczających poważnych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji inwestycyjnej.

Ponadto gwarancja UE przewiduje:

a) solidny mechanizm pozwalający na jej szybkie wykorzystanie;

b) okres trwania zgodny z ostatecznym terminem zapadalności ostatniej należności od beneficjenta końcowego;

c) odpowiednie monitorowanie portfela ryzyka i gwarancji;

d) niezawodny mechanizm szacowania oczekiwanych przepływów pieniężnych w razie potrzeby skorzystania z takiego szacowania;

e) odpowiednią dokumentację w zakresie decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem;

f) odpowiednią elastyczność w zakresie wykorzystania gwarancji, umożliwiającą partnerom wykonawczym bezpośrednie skorzystanie z gwarancji w razie potrzeby, w szczególności przy braku dodatkowego systemu gwarancji;

g) spełnienie wszystkich dodatkowych wymogów wprowadzonych przez odpowiedni organ odpowiedzialny za nadzór, jeśli takie będą, w celu uznania gwarancji za skuteczny i kompletny środek ograniczenia ryzyka.

1a.  Gwarancji UE w ramach modułu unijnego udziela się partnerom wykonawczym. Co najmniej 75 % gwarancji UE w ramach modułu unijnego udziela się grupie EBI. Kwoty przekraczające 75 % gwarancji UE mogą zostać udostępnione grupie EBI w przypadku, gdy krajowe banki lub instytucje prorozwojowe nie mogą w całości wykorzystać pozostałego udziału w gwarancji. Podobnie kwoty przekraczające 25 % gwarancji UE mogą zostać udostępnione innym partnerom wykonawczym w przypadku, gdy grupa EBI nie może w całości wykorzystać swojego udziału w gwarancji. Krajowe banki lub instytucje prorozwojowe mogą w pełni skorzystać z gwarancji UE również w przypadku, gdy postanowią uzyskać dostęp do gwarancji przez EBI lub Europejski Fundusz Inwestycyjny.

2.  Wsparcia w postaci gwarancji UE można udzielać w odniesieniu do operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem na okres inwestycyjny kończący się dnia 31 grudnia 2027 r. Umowy między partnerem wykonawczym a ostatecznym odbiorcą albo pośrednikiem finansowym lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), należy podpisać do dnia 31 grudnia 2028 r.

Artykuł 11

Kwalifikowalne operacje z zakresu finansowania i inwestycji

1.  Fundusz InvestEU wspiera tylko te publiczne i prywatne operacje z zakresu finansowania i inwestycji, które:

a)  spełniają warunki określone w [art. 209 ust. 2 lit. a)–e)] [rozporządzenia finansowego] i wymóg dodatkowości, o którym mowa w ▌art. 7a niniejszego rozporządzenia ▌, oraz, w stosownych przypadkach, maksymalizują inwestycje prywatne zgodnie z [art. 209 ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego];

b)  przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej, uzupełniają te cele oraz są z nimi zgodne i są objęte zakresem dziedzin kwalifikujących się do objęcia operacjami z zakresu finansowania i inwestycji w ramach odpowiedniego segmentu zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia; oraz

c)  są zgodne z wytycznymi inwestycyjnymi.

2.  Oprócz projektów zlokalizowanych w Unii Fundusz InvestEU może wspierać poprzez operacje z zakresu finansowania i inwestycji następujące projekty i operacje:

a)  projekty ▌, w których uczestniczą podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w co najmniej jednym państwie członkowskim, które to projekty obejmują co najmniej jedno państwo trzecie, w tym państwa przystępujące, kandydatów i potencjalnych kandydatów, objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, albo kraj lub terytorium zamorskie określone w załączniku II do TFUE albo stowarzyszone państwo trzecie, niezależnie od tego, czy w tych państwach trzecich lub krajach i terytoriach zamorskich znajduje się jakiś partner.

b)  operacje z zakresu finansowania i inwestycji w krajach, o których mowa w art. 5, które przyczyniły się do danego produktu finansowego.

3.  Fundusz InvestEU może wspierać operacje z zakresu finansowania i inwestycji, w ramach których finansowanie otrzymują odbiorcy będący podmiotami prawnymi mającymi siedzibę w jednym z następujących krajów:

a)  państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju lub terytorium zamorskim;

b)  państwie trzecim lub terytorium stowarzyszonym z Programem InvestEU w rozumieniu art. 5;

c)  państwie trzecim, o którym mowa w ust. 2 lit. a), w stosownych przypadkach;

d)  innych krajach, jeżeli jest to konieczne do celów finansowania projektu w kraju lub na terytorium, o których mowa w lit. a)–c).

Artykuł 12

Wybór partnerów wykonawczych

1.  Komisja wybiera, zgodnie z [art. 154] [rozporządzenia finansowego], partnerów wykonawczych lub grupę partnerów wykonawczych, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, spośród kwalifikujących się partnerów.

W odniesieniu do modułu unijnego – kwalifikujący się partnerzy powinni wyrazić swoje zainteresowanie i być w stanie pokryć koszty operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej jednym państwie członkowskim lub regionie. Partnerzy wykonawczy mogą również spełnić wymóg dotyczący pokrywania kosztów operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej jednym państwie członkowskim lub regionie przez utworzenie grupy. Partnerzy wykonawczy, których odpowiedzialność umowna jest ograniczona odpowiednimi mandatami krajowymi, również mogą skorygować niedoskonałości rynku lub nieoptymalną sytuację w zakresie inwestycji za pomocą odpowiednich, dostosowanych lokalnie, podobnych instrumentów.

Zależnie od stopnia realizacji projektu w każdej chwili może zostać utworzona grupa partnerów wykonawczych w dowolnym składzie w celu skutecznego spełnienia wymogów rynku.

W odniesieniu do modułu państw członkowskich – zainteresowane państwo członkowskie może zaproponować jako partnera wykonawczego kwalifikującego się partnera lub większą liczbę kwalifikujących się partnerów spośród tych, którzy wyrazili swoje zainteresowanie zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. c).

Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie nie zaproponowało partnera wykonawczego, Komisja dokonuje jego wyboru zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu spośród partnerów wykonawczych, którzy mogą finansować operacje z zakresu finansowania i inwestycji na odpowiednich obszarach geograficznych.

2.  Dokonując wyboru partnerów wykonawczych, Komisja dopilnowuje, aby portfel produktów finansowych w ramach funduszu InvestEU:

a)  przyczyniał się w maksymalnym stopniu do osiągnięcia celów określonych w art. 3;

b)  maksymalizował wpływ gwarancji UE za pomocą zasobów własnych, do których wniesienia zobowiązał się partner wykonawczy;

c)  w stosownych przypadkach – maksymalizował inwestycje prywatne;

d)  był zdywersyfikowany geograficznie i umożliwiał finansowanie mniejszych projektów;

e)  zapewniał odpowiednią dywersyfikację ryzyka;

f)  wspierał innowacyjne rozwiązania w zakresie ograniczania ryzyka i finansowania służące usuwaniu niedoskonałości rynku i poprawie nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji;

fa)  zapewniał dodatkowość.

3.  Przy wyborze partnerów wykonawczych Komisja uwzględnia również:

a)  ewentualne koszty dla budżetu Unii i ewentualne dochody, które go zasilą;

b)  zdolność partnera wykonawczego do rygorystycznego wdrożenia wymogów [art. 155 ust. 2 i 3] [rozporządzenia finansowego] dotyczących unikania opodatkowania, oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i jurysdykcji niechętnych współpracy;

ba)  zdolność partnera wykonawczego do oceny operacji z zakresu finansowania i inwestycji zgodnie z międzynarodowymi uznanymi standardami ratingu społecznego ze szczególnym uwzględnieniem skutków społecznych i wpływu na środowisko;

bb)  zdolność partnera wykonawczego do publicznego wykazania oraz zapewnienia przejrzystości i publicznego dostępu do informacji dotyczących każdej operacji z zakresu finansowania i inwestycji;

bc)  w stosownych przypadkach zdolność partnera wykonawczego do zarządzania instrumentami finansowymi z uwzględnieniem jego wcześniejszych doświadczeń z instrumentami finansowymi i instytucjami zarządzającymi, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046(26)1a.

4.  Na partnerów wykonawczych można wybierać krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, o ile spełniają one wymogi określone w niniejszym artykule i w art. 14 ust. 1 akapit drugi.

Artykuł 13

Kwalifikowalne rodzaje finansowania

1.  Gwarancję UE można wykorzystywać w celu pokrycia ryzyka związanego z następującymi rodzajami finansowania zapewnianego przez partnerów wykonawczych:

a)  pożyczki, gwarancje, kontrgwarancje, instrumenty rynku kapitałowego, wszelkie inne formy finansowania lub wsparcia jakości kredytowej, w tym dług podporządkowany, udziały kapitałowe lub quasi-kapitałowe, udostępniane bezpośrednio lub pośrednio, przez pośredników finansowych, fundusze, platformy inwestycyjne lub inne jednostki, które to rodzaje finansowania mają być przekazywane ostatecznym odbiorcom;

b)  finansowanie lub gwarancje udzielane przez partnera wykonawczego na rzecz innej instytucji finansowej w celu umożliwienia jej podejmowania działań w zakresie finansowania, o których mowa w lit. a).

Aby finansowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie akapit pierwszy lit. a) i b), mogło być objęte gwarancją UE, musi zostać udzielone, nabyte lub wyemitowane na rzecz operacji z zakresu finansowania lub inwestycji, o których mowa w art. 11 ust. 1, pod warunkiem, że finansowanie zapewniane przez partnera wykonawczego zostało udzielone w ramach umowy w sprawie finansowania podpisanej przez partnera wykonawczego albo transakcji zawartej przez niego po podpisaniu umowy w sprawie gwarancji pomiędzy Komisją a partnerem wykonawczym, która nie wygasła ani nie została anulowana.

2.  Operacje z zakresu finansowania i inwestycji przeprowadzane za pośrednictwem funduszy lub innych struktur pośrednich są objęte gwarancją UE zgodnie z przepisami, które zostaną określone w wytycznych inwestycyjnych, nawet jeżeli taka struktura inwestuje mniejszą część inwestowanych przez siebie środków poza Unią i w krajach, o których mowa w art. 11 ust. 2, lub w aktywa inne niż aktywa kwalifikowalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 14

Umowa w sprawie gwarancji

1.  Komisja zawiera z każdym partnerem wykonawczym umowę w sprawie gwarancji, której przedmiotem jest udzielenie gwarancji UE zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia, do wysokości kwoty określonej przez Komisję.

W przypadku gdy partnerzy wykonawczy utworzyli grupę, o której mowa w art. 12 ust. 1 akapit drugi, Komisja zawiera jedną umowę w sprawie gwarancji – albo z każdym z partnerów wykonawczych należących do grupy, albo tylko z jednym partnerem wykonawczym występującym w imieniu grupy.

2.  Umowy w sprawie gwarancji zawierają w szczególności postanowienia dotyczące:

a)  kwoty i warunków wkładów finansowych, które mają być przekazywane przez partnera wykonawczego;

b)  warunków finansowania, które ma być przekazywane przez partnera wykonawczego, lub gwarancji, które mają być przez niego udzielane, na rzecz innego podmiotu prawnego uczestniczącego w wykonywaniu umowy, w każdym przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja;

c)  zgodnie z art. 16, szczegółowych zasad udzielania gwarancji UE, w tym limitów dla portfeli poszczególnych rodzajów instrumentów oraz odnośnych zdarzeń powodujących ewentualne uruchomienie gwarancji UE;

d)  wynagrodzenia z tytułu podejmowania ryzyka, które ma być rozdzielone w sposób proporcjonalny do udziałów Unii i partnera wykonawczego w podejmowaniu ryzyka;

e)  warunków płatności;

f)  zobowiązania partnera wykonawczego do akceptowania decyzji Komisji i Komitetu Inwestycyjnego w sprawie korzystania z gwarancji UE do celów proponowanych operacji z zakresu finansowania lub inwestycji, bez uszczerbku dla podejmowania przez partnera wykonawczego decyzji w sprawie proponowanych operacji nieobjętych gwarancją UE;

g)  przepisów i procedur dotyczących dochodzenia roszczeń, które ma zostać powierzone partnerowi wykonawczemu;

h)  sprawozdawczości finansowej i operacyjnej oraz monitorowania operacji objętych gwarancją UE;

i)  kluczowych wskaźników skuteczności działania, w szczególności w odniesieniu do wykorzystania gwarancji UE, realizacji celów i kryteriów określonych w art. 3, 7 i 11, jak również uruchomienia kapitału prywatnego;

j)  w stosownych przypadkach – przepisów i procedur dotyczących działań łączonych;

k)  innych odpowiednich przepisów zgodnie z wymogami [tytułu X] [rozporządzenia finansowego].

3.  Umowa w sprawie gwarancji stanowi również, że wynagrodzenie należne Unii z tytułu operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem ma być przekazywane po odliczeniu płatności związanych z uruchomieniem gwarancji UE.

4.  Oprócz tego umowa w sprawie gwarancji stanowi, że wszelkie kwoty należne partnerowi wykonawczemu w związku z gwarancją UE mają być odliczone od łącznej kwoty wynagrodzenia, dochodów i spłat należnych Unii od partnera wykonawczego z tytułu operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem. W przypadku gdy kwota ta jest niższa od kwoty należnej partnerowi wykonawczemu zgodnie z art. 15 ust. 3, brakująca kwota jest pobierana z rezerw na gwarancję UE.

5.  W przypadku gdy umowa w sprawie gwarancji zawierana jest w ramach modułu państw członkowskich, może ona przewidywać udział przedstawicieli danego państwa członkowskiego lub danych regionów w monitorowaniu wykonania umowy w sprawie gwarancji.

Artykuł 15

Warunki wykorzystania gwarancji UE

1.  Udzielenie gwarancji UE zależy od wejścia w życie umowy w sprawie gwarancji z odpowiednim partnerem wykonawczym.

2.  Operacje z zakresu finansowania i inwestycji mogą być objęte gwarancją UE tylko wówczas, gdy spełniają kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu i w odpowiednich wytycznych inwestycyjnych oraz gdy Komitet Inwestycyjny stwierdził, że spełniają wymogi dotyczące korzystania ze wsparcia w postaci gwarancji UE. Partnerzy wykonawczy pozostają odpowiedzialni za zapewnienie zgodności operacji z zakresu finansowania i inwestycji z niniejszym rozporządzeniem i odpowiednimi wytycznymi inwestycyjnymi.

3.  Komisja nie pokrywa wydatków administracyjnych ani innych kosztów ponoszonych przez partnera wykonawczego w związku z realizacją operacji z zakresu finansowania i inwestycji w ramach gwarancji UE, chyba że cele polityki, jakie ma osiągnąć wdrażany produkt finansowy, mają taki charakter, że partner wykonawczy jest w stanie uzasadnić konieczność wprowadzenia wyjątku. Zasady pokrywania takich kosztów określa się w umowie w sprawie gwarancji i muszą one być zgodne z [art. 209 ust. 2 lit. g)] [rozporządzenia finansowego].

4.  Ponadto partner wykonawczy może wykorzystać gwarancję UE do pokrycia stosownej części kosztów odzyskiwania środków, chyba że zostały one odliczone od wpływów z odzyskania środków, zgodnie z art. 14 ust. 4.

Artykuł 16

Zakres i warunki gwarancji UE

1.  Wynagrodzenie z tytułu podejmowania ryzyka jest rozdzielane między Unię a partnera wykonawczego w sposób proporcjonalny do ich odpowiedniego udziału w podejmowaniu ryzyka dotyczącego portfela operacji z zakresu finansowania i inwestycji albo, w stosownych przypadkach, poszczególnych operacji oraz jest związane wyłącznie z cechami i profilem ryzyka podstawowych operacji. Partner wykonawczy powinien ponosić odpowiednią część ryzyka związanego z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji wspieranymi w ramach gwarancji UE, poza wyjątkowymi okolicznościami, gdy cele polityki, jakie ma osiągnąć wdrażany produkt finansowy, mają taki charakter, że nie można racjonalnie oczekiwać od partnera wykonawczego, aby wnosił własną zdolność do ponoszenia ryzyka.

2.  Gwarancja UE obejmuje:

a)  w przypadku produktów dłużnych, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a):

(i)  kwotę główną i wszystkie odsetki oraz kwoty należne na rzecz partnera wykonawczego, lecz przez niego nieotrzymane zgodnie z warunkami operacji z zakresu finansowania do momentu wystąpienia zdarzenia niewykonania zobowiązania; w odniesieniu do długu podporządkowanego – odroczenie, redukcję lub wymagane umorzenie uznaje się za zdarzenie niewykonania zobowiązania;

(ii)  straty związane z restrukturyzacją;

(iii)  straty wynikające z wahania kursów walut innych niż euro na rynkach, na których możliwości długoterminowego zabezpieczenia są ograniczone;

b)  w przypadku inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. a) – zainwestowane kwoty i powiązane z nimi koszty finansowania oraz straty wynikające z wahania kursów walut innych niż euro;

c)  w przypadku finansowania lub gwarancji udzielanych przez partnera wykonawczego na rzecz innego podmiotu prawnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. b) – wykorzystane kwoty i powiązane z nimi koszty finansowania.

3.  W przypadku dokonania przez Unię płatności na rzecz partnera wykonawczego z tytułu uruchomienia gwarancji UE Unia wstępuje w odpowiednie prawa partnera wykonawczego dotyczące jego operacji z zakresu finansowania lub inwestycji objętych gwarancją UE w zakresie, w jakim prawa te nadal istnieją.

Partner wykonawczy prowadzi w imieniu Unii czynności w celu odzyskania należności z tytułu kwot będących przedmiotem takiej subrogacji oraz zwraca Unii odzyskane należności.

ROZDZIAŁ IV

ŁAD ADMINISTRACYJNO-REGULACYJNY

Artykuł 16a

Rada Sterująca

1.   Funduszem InvestEU zarządza Rada Sterująca, która do celów wykorzystania gwarancji UE określa zgodnie z ogólnymi celami ustanowionymi w art. 3:

a)  strategiczne kierunki działania Funduszu InvestEU;

b)  polityczne strategie i procedury niezbędne do funkcjonowania Funduszu InvestEU;

c)  zasady mające zastosowanie do działalności platform inwestycyjnych.

2.   Rada Sterująca:

a)  składa się z sześciu członków, jak następuje:

(i)  trzech członków powołanych przez Komisję;

(ii)  jednego członka powołanego przez grupę EBI;

(iii)   jednego członka powołanego przez Radę Doradczą spośród przedstawicieli partnerów wykonawczych i niebędącego przedstawicielem grupy EBI;

(iv)  jednego eksperta powołanego przez Parlament Europejski. Ekspert ten nie zwraca się o wytyczne ani nie przyjmuje wytycznych od instytucji, organów, biur lub agencji Unii, rządów państw członkowskich ani żadnych innych organów publicznych lub prywatnych i działa w pełni niezależnie. Ekspert wykonuje swoje obowiązki w sposób bezstronny i w interesie Funduszu InvestEU;

b)  wybiera przewodniczącego spośród trzech członków powołanych przez Komisję na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję;

c)  omawia stanowiska wszystkich członków i uwzględnia je w największym możliwym zakresie. Jeżeli członkowie nie mogą ustalić wspólnego stanowiska, Rada Sterująca podejmuje decyzje większością głosów. Protokoły z posiedzeń Rady Sterującej zawierają merytoryczny opis stanowisk wszystkich jej członków.

3.   Rada Sterująca proponuje Komisji zmiany dotyczące podziału kwot, o których mowa w załączniku I.

4.  Rada Sterująca regularnie organizuje konsultacje z właściwymi zainteresowanymi podmiotami – w szczególności współinwestorami, organami publicznymi, ekspertami, placówkami oświatowymi, szkoleniowymi i badawczymi, organizacjami charytatywnymi, odpowiednimi partnerami społecznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – w sprawie ukierunkowania i wdrażania polityki inwestycyjnej na mocy niniejszego rozporządzenia.

5.  Szczegółowe protokoły z posiedzeń Rady Sterującej są publikowane jak najszybciej po ich zatwierdzeniu przez Radę Sterującą.

Artykuł 17

Rada Doradcza

1.  Komisji i Radzie Sterowniczej doradza Rada Doradcza ▌.

1a.  Rada Doradcza dąży do zapewnienia równowagi płci i składa się z:

a)  jednego przedstawiciela każdego z partnerów wykonawczych;

b)  jednego przedstawiciela każdego z państw członkowskich;

c)  jednego przedstawiciela grupy EBI;

d)  jednego przedstawiciela Komisji;

e)  jednego eksperta z każdego segmentu polityki powołanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny;

f)  jednego eksperta powołanego przez Komitet Regionów.

2.   ▌

3.   ▌

4.  Posiedzeniom Rady Doradczej przewodniczy przedstawiciel Komisji ▌. Funkcję wiceprzewodniczącego pełni przedstawiciel grupy EBI.

Rada Doradcza zbiera się regularnie, nie rzadziej niż dwa razy w roku, a jej posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego. ▌

Szczegółowe protokoły z posiedzeń Rady Doradczej są publikowane jak najszybciej po ich zatwierdzeniu przez Radę Doradczą.

Komisja ustanawia regulamin działania i procedury Rady Doradczej oraz kieruje jej sekretariatem.

5.  Rada Doradcza:

a)  doradza w sprawie opracowywania produktów finansowych, które mają być wdrażane na podstawie niniejszego rozporządzenia;

b)  doradza Komisji i Radzie Sterującej w sprawie niewydolności rynku, nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji i warunków rynkowych;

c)  informuje państwa członkowskie o wdrażaniu Funduszu InvestEU w poszczególnych segmentach polityki;

d)  komunikuje się z państwami członkowskimi na temat rozwoju sytuacji rynkowej oraz prowadzi wymianę najlepszych praktyk.

Artykuł 17a

Metodyka oceny ryzyka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie metodyki oceny ryzyka. Metodyka oceny ryzyka przygotowana zostaje w ścisłej współpracy z grupą EBI i innymi partnerami wykonawczymi i obejmuje:

a)  klasyfikację oceny ryzyka w celu zapewnienia spójnego i ujednoliconego traktowania wszystkich operacji niezależnych od instytucji pośredniczącej;

b)  metodykę służącą dokonaniu oceny wartości zagrożonej i prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w oparciu o jasne metody statystyczne, w tym kryteria z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego;

c)  metodę służącą dokonaniu oceny ekspozycji, której dotyczy niewykonanie zobowiązania, oraz straty z tytułu niewykonania zobowiązania, z uwzględnieniem wartości finansowania, ryzyka związanego z projektem, warunków spłaty, zabezpieczenia i innych właściwych wskaźników.

Artykuł 17b

Tabela wskaźników

1.  Tabela wskaźników jest wykorzystywana przez każdego z partnerów wykonawczych w celu dokonania oceny jakości i pewności inwestycji potencjalnie wspieranych w ramach gwarancji UE. Tabela wskaźników zapewnia niezależną, przejrzystą i zharmonizowaną ocenę potencjalnego i faktycznego wykorzystania gwarancji UE.

2.   Każdy z partnerów wykonawczych wypełnia tabelę wskaźników dla proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji. Jeżeli daną operację z zakresu inwestycji proponuje kilku partnerów wykonawczych, tabelę wskaźników wypełniają wspólnie różni zaangażowani partnerzy wykonawczy.

3.  Tabela wskaźników zawiera w szczególności ocenę:

a)  profilu ryzyka proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji zgodną z metodyką oceny ryzyka, o której mowa w art. 17a;

b)  korzyści dla ostatecznych odbiorców;

c)  zgodności z unijnymi zobowiązaniami wynikającymi z oenzetowskich celów zrównoważonego rozwoju, porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu, Europejskiego filaru praw socjalnych i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

d)  przestrzegania kryteriów kwalifikowalności;

e)  jakości operacji z zakresu inwestycji i jej wkładu w zrównoważony wzrost gospodarczy i trwałe zatrudnienie;

f)  wkładu operacji z zakresu inwestycji w realizację celów Programu InvestEU;

g)  technicznego i finansowego wkładu w projekt;

h)  tego, czy proponowana operacja usuwa zidentyfikowane niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji.

4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych zasad dotyczących tabeli wskaźników wykorzystywanej przez partnerów wykonawczych.

5.  W razie konieczności Komisja może zapewnić partnerom wykonawczym wsparcie w stosowaniu metodyki oceny ryzyka i wypełnianiu tabeli wskaźników. Komisja zapewnia właściwe stosowanie metodyki oceny, a także wysoką jakość tabel wskaźników przedstawianych Komitetowi Inwestycyjnemu.

Artykuł 18

Artykuł 19

Komitet Inwestycyjny

1.  Ustanawia się całkowicie niezależny Komitet Inwestycyjny. Komitet:

a)  rozpatruje propozycje operacji z zakresu finansowania i inwestycji do objęcia gwarancją UE, które zostały przedłożone przez partnerów wykonawczych i pomyślnie przeszły sprawdzanie zgodności z prawem Unii i polityką realizowaną przez Komisję;

b)  sprawdza ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem i odpowiednimi wytycznymi inwestycyjnymi, zwracając szczególną uwagę na wymóg dodatkowości, o którym mowa w ▌art. 7a niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach także na wymóg przyciągania inwestycji prywatnych, o którym mowa w [art. 209 ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego] oraz

c)  sprawdza, czy operacje z zakresu finansowania i inwestycji, które zostałyby objęte wsparciem w postaci gwarancji UE, są zgodne ze wszystkimi stosownymi wymogami.

2.  Komitet Inwestycyjny zbiera się w czterech różnych konfiguracjach odpowiadających segmentom polityki, o których mowa w art. 7 ust. 1.

Na każdą konfigurację Komitetu Inwestycyjnego składa się sześciu ekspertów zewnętrznych otrzymujących wynagrodzenie. Eksperci są wybierani zgodnie z [art. 237] [rozporządzenia finansowego] i mianowani przez Komisję na kadencję trwającą nie dłużej niż cztery lata. Ich kadencja jest odnawialna, lecz nie może łącznie trwać dłużej niż siedem lat. Rada Sterująca może podjąć decyzję o odnowieniu kadencji obecnego członka Komitetu Inwestycyjnego bez korzystania z procedury określonej w niniejszym ustępie.

Eksperci posiadają wysoki poziom odpowiedniego doświadczenia rynkowego z zakresu konstruowania i finansowania projektów lub finansowania MŚP lub dużych przedsiębiorstw.

Skład Komitetu Inwestycyjnego zapewnia, że dysponuje on szeroką wiedzą na temat sektorów objętych segmentami polityki, o których mowa w art. 7 ust. 1, oraz rynków geograficznych w Unii oraz że panuje w nim ogólna równowaga pod względem płci.

Czterech członków jest członkami stałymi wszystkich czterech konfiguracji Komitetu Inwestycyjnego. Ponadto każda z tych czterech konfiguracji obejmuje dwóch ekspertów z doświadczeniem w zakresie inwestycji w sektorach objętych danym segmentem polityki. Przynajmniej jeden ze stałych członków dysponuje wiedzą fachową z zakresu zrównoważonych inwestycji. Rada Sterująca przydziela członków Komitetu Inwestycyjnego do odpowiedniej konfiguracji lub odpowiednich konfiguracji. Komitet Inwestycyjny wybiera przewodniczącego spośród swoich stałych członków.

Komisja przyjmuje regulamin wewnętrzny i prowadzi sekretariat Komitetu Inwestycyjnego. Sekretariat wspiera również Radę Sterującą.

3.  Uczestnicząc w działaniach Komitetu Inwestycyjnego, jego członkowie wykonują swoje obowiązki w sposób bezstronny i w wyłącznym interesie Funduszu InvestEU. Nie zwracają się o instrukcje do partnerów wykonawczych, instytucji Unii, państw członkowskich ani jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego ani nie przyjmują od nich takich instrukcji.

Życiorysy i oświadczenia majątkowe każdego z członków Komitetu Inwestycyjnego są publikowane i stale aktualizowane. Każdy członek Komitetu Inwestycyjnego niezwłocznie przekazuje Komisji i Radzie Sterującej wszelkie informacje niezbędne do ciągłej weryfikacji, czy nie występuje konflikt interesów.

Rada Sterująca może usunąć członka komitetu z jego funkcji, jeżeli nie przestrzega on wymagań określonych w niniejszym ustępie lub z innych należycie uzasadnionych powodów.

4.   W działaniach na podstawie niniejszego artykułu Komitet Inwestycyjny wspierany jest przez sekretariat prowadzony przez Komisję i odpowiedzialny przed przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego. Sekretariat sprawdza kompletność dokumentacji przedstawionej przez partnerów wykonawczych zawierającej ujednolicony formularz wniosku, tabelę wskaźników oraz wszelkie inne dokumenty, które Komitet Inwestycyjny uzna za istotne. Komitet Inwestycyjny może domagać się od partnera wykonawczego udzielenia wyjaśnień podczas swoich posiedzeń lub zwrócić się o dodatkowe informacje, które zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu. Oceny projektów prowadzone przez partnera wykonawczego nie są wiążące dla Komitetu Inwestycyjnego do celów operacji z zakresu finansowania lub inwestycji objętej gwarancją UE.

Komitet Inwestycyjny wykorzystuje w swojej ocenie i weryfikacji wniosków tabelę wskaźników, o której mowa w art. 17b.

5.  Wnioski Komitetu Inwestycyjnego przyjmowane są zwykłą większością głosów wszystkich członków, przy czym ta zwykła większość głosów obejmuje głos przynajmniej jednego z ekspertów. W przypadku gdy wynik głosowania jest nierozstrzygający, decydujący głos ma przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego.

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego zatwierdzające wsparcie w formie gwarancji UE w odniesieniu do operacji z zakresu finansowania lub inwestycji są publicznie dostępne i zawierają uzasadnienie decyzji o zatwierdzeniu. Odnoszą się one również do globalnej oceny wynikającej z tabeli wskaźników. W stosownych przypadkach w wykazie wniosków zatwierdzających wykorzystanie gwarancji UE Komitet Inwestycyjny przedstawia informacje na temat operacji, w szczególności ich opis, tożsamość promotorów lub pośredników finansowych oraz cele projektu. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych. W przypadku decyzji związanych ze szczególnie chronionymi informacjami handlowymi Komitet Inwestycyjny publikuje takie decyzje i informacje dotyczące promotorów lub pośredników finansowych w dniu zakończenia odnośnego finansowania lub w terminie wcześniejszym, w którym kończy się okres szczególnej ochrony informacji handlowych.

Tabela wskaźników jest publicznie udostępniana przed podpisaniem operacji lub ▌podprojektu z zakresu finansowania lub inwestycji. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych ani danych osobowych, które zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych nie mogą być ujawniane.

Dwa razy w roku Komitet Inwestycyjny przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wykaz wszystkich wniosków oraz tabele wskaźników dotyczące wszystkich tych decyzji. Przedłożenie wykazu i tabel podlega ścisłym wymogom poufności.

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego dotyczące odmowy wykorzystania gwarancji UE są terminowo przekazywane odpowiedniemu partnerowi wykonawczemu.

6.  Jeżeli Komitet Inwestycyjny jest proszony o zatwierdzenie wykorzystania gwarancji UE w odniesieniu do operacji z zakresu finansowania lub inwestycji, która to operacja jest instrumentem, programem lub strukturą opartymi na podprojektach, zatwierdzenie obejmuje stosowne podprojekty, chyba że Komitet Inwestycyjny, w należycie uzasadnionych przypadkach, zdecyduje się zachować prawo do ich odrębnego zatwierdzania.

6a.  Komitet Inwestycyjny może, jeżeli uzna to za konieczne, przedstawić Komisji propozycje zmian w wytycznych inwestycyjnych.

ROZDZIAŁ V

Centrum Doradztwa InvestEU

Artykuł 20

Centrum Doradztwa InvestEU

1.  Centrum Doradztwa InvestEU zapewnia wsparcie doradcze w zakresie identyfikacji, przygotowania, opracowywania, konstruowania, zamawiania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz zwiększa zdolność promotorów i pośredników finansowych do realizacji operacji z zakresu finansowania i inwestycji. Wsparcie to może obejmować dowolny etap cyklu życia projektu lub finansowania wspieranego podmiotu, stosownie do sytuacji.

Komisja podpisuje umowy z grupą EBI i innymi partnerami wykonawczymi w celu wyznaczenia ich na partnerów Centrum Doradztwa i zobowiązania ich do zapewnienia wsparcia doradczego, o którym mowa w poprzednim akapicie, oraz świadczenia usług wymienionych w ust. 2. Komisja ustanawia jeden punkt dostępu do Centrum Doradztwa InvestEU i przydziela wnioski o wsparcie doradcze do odpowiedniego partnera Centrum Doradztwa. Komisja, grupa EBI i inni partnerzy wykonawczy ściśle ze sobą współpracują, aby zapewnić skuteczność, synergię i faktyczny dostęp do wsparcia na całym terytorium Unii, odpowiednio przy tym uwzględniając istniejące już struktury i prowadzone prace.

Centrum Doradztwa InvestEU jest dostępne jako moduł w każdym z segmentów polityki, o których mowa w art. 7 ust. 1, obejmujący wszystkie sektory w ramach danego segmentu. Ponadto dostępne są międzysektorowe usługi doradcze w zakresie budowania zdolności.

2.  Centrum Doradztwa InvestEU świadczy w szczególności następujące usługi:

a)  zapewnienie pojedynczego punktu kontaktowego dla organów i promotorów projektów do celów pomocy w opracowywaniu projektów w ramach centralnie zarządzanych programów unijnych;

aa)  upowszechnianie wśród organów i promotorów projektów wszystkich dostępnych informacji dodatkowych na temat wytycznych inwestycyjnych i ich interpretacji;

b)  pomoc promotorom projektów, w razie potrzeby, w opracowywaniu projektów w taki sposób, żeby realizowały cele i spełniały kryteria kwalifikowalności określone w art. 3, 7 i 11, oraz ułatwianie rozwoju agregatorów dla małych projektów; taka pomoc nie przesądza jednak o wnioskach Komitetu Inwestycyjnego w sprawie objęcia takich projektów wsparciem w formie gwarancji UE;

ba)  wykorzystanie możliwości przyciągania i finansowania projektów na małą skalę, w tym za pośrednictwem platform inwestycyjnych;

c)  wspieranie działań i wykorzystywanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia korzystania z unijnego wsparcia z Funduszu InvestEU w całej Unii oraz aktywne przyczynianie się, w miarę możliwości, do osiągnięcia celu polegającego na sektorowej i geograficznej dywersyfikacji Funduszu InvestEU przez wspieranie partnerów wykonawczych w inicjowaniu i opracowywaniu potencjalnych operacji z zakresu finansowania i inwestycji;

d)  ułatwianie tworzenia platform współpracy służących wymianie partnerskiej oraz wymianie danych, wiedzy specjalistycznej i najlepszych praktyk w celu wspierania sekwencji projektów i rozwoju sektora, w tym pomoc w promowaniu współpracy między organizacjami charytatywnymi a innymi potencjalnymi inwestorami i promotorami projektów, zwłaszcza w przypadku segmentu polityki dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności;

e)  zapewnianie aktywnego wsparcia doradczego, w razie potrzeby dzięki obecności na szczeblu lokalnym, przy tworzeniu platform inwestycyjnych, w szczególności transgranicznych i regionalnych platform inwestycyjnych oraz platform inwestycyjnych grupujących według tematyki lub regionów małe i średnie projekty w co najmniej jednym państwie członkowskim;

ea)  ułatwianie i wspieranie łączenia z dotacjami lub instrumentami finansowymi finansowanymi z budżetu UE lub z innych źródeł w celu zwiększenia synergii i komplementarności między unijnymi instrumentami oraz maksymalizacji dźwigni finansowej i wpływu Programu InvestEU;

f)  wspieranie działań służących budowaniu potencjału w celu rozwijania zdolności organizacyjnych, umiejętności i procesów oraz przyspieszenia gotowości organizacji do inwestowania, by promotorzy i organy mogli budować sekwencje projektów, rozwijać instrumenty finansowe i platformy inwestycyjne oraz zarządzać projektami, a pośrednicy finansowi – wdrażać operacje z zakresu finansowania i inwestycji na korzyść podmiotów, które mają trudności z uzyskaniem dostępu do finansowania, w tym dzięki wsparciu w rozwijaniu zdolności oceny ryzyka i specjalistycznej wiedzy sektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kultury i sektora kreatywnego;

fa)  udzielanie przedsiębiorstwom typu start-up aktywnego wsparcia doradczego, zwłaszcza w dążeniu do ochrony inwestycji w badania naukowe i innowacyjność przez uzyskanie tytułów własności intelektualnej, takich jak patenty.

3.  Centrum Doradztwa InvestEU jest dostępne dla promotorów projektów z sektora publicznego i prywatnego, w tym dla krajowych banków prorozwojowych, platform inwestycyjnych, MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, dla organów publicznych oraz dla pośredników finansowych i innych pośredników.

4.  Za usługi, o których mowa w ust. 2, mogą być pobierane opłaty na pokrycie części kosztów świadczenia tych usług, z wyjątkiem usług świadczonych na rzecz publicznych promotorów projektów i instytucji nienastawionych na zysk, dla których usługi są świadczone nieodpłatnie. Górny limit opłat pobieranych od MŚP za usługi, o których mowa w ust. 2, to jedna trzecia kosztów świadczenia tych usług.

5.  Aby osiągnąć cel, o którym mowa w ust. 1, oraz aby ułatwić udzielanie wsparcia doradczego, Centrum Doradztwa InvestEU czerpie z wiedzy fachowej Komisji, grupy EBI i innych partnerów wykonawczych.

6.  W stosownych przypadkach Centrum Doradztwa InvestEU będzie reprezentowane na poziomie lokalnym. Lokalną obecność Funduszu InvestEU zapewnia się w szczególności w tych państwach członkowskich lub regionach, które napotykają trudności przy opracowywaniu projektów w ramach Funduszu InvestEU. Centrum Doradztwa InvestEU wspomaga transfer wiedzy na szczebel regionalny i lokalny, by na szczeblu regionalnym i lokalnym budować potencjał i rozwijać wiedzę fachową w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 1, oraz realizować małe projekty i uwzględniać ich specyfikę.

6a.  Aby zapewnić wsparcie doradcze, o którym mowa w ust. 1, oraz ułatwić świadczenie tego wsparcia na szczeblu lokalnym, Centrum Doradcze InvestEU współpracuje z krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi i korzysta z ich wiedzy fachowej. Współpraca między Centrum Doradczym InvestEU a krajowymi bankami lub instytucjami prorozwojowymi może przyjąć formę partnerstwa umownego. Centrum Doradcze InvestEU dąży do zawarcia co najmniej jednej umowy o współpracy z krajowym bankiem prorozwojowym lub krajową instytucją prorozwojową w każdym państwie członkowskim. W państwach członkowskich, w których nie istnieją krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, Centrum Doradztwa InvestEU zapewnia, w stosownych przypadkach i na wniosek danego państwa członkowskiego, aktywne wsparcie doradcze w tworzeniu takiego banku lub takiej instytucji.

7.  Partnerzy wykonawczy proponują promotorom projektów ubiegającym się o finansowanie, w tym w szczególności projektów na małą skalę, zwrócenie się o wsparcie do Centrum Doradztwa InvestEU, by w stosownych przypadkach usprawnić przygotowanie ich projektów oraz umożliwić ocenę możliwości połączenia projektów.

W stosownych przypadkach partnerzy wykonawczy informują również promotorów projektów o możliwości umieszczenia ich projektów na portalu InvestEU, o którym mowa w art. 21.

ROZDZIAŁ VI

Artykuł 21

Portal InvestEU

1.  Komisja stworzy portal InvestEU. Ma on postać łatwo dostępnej i przyjaznej dla użytkownika bazy danych projektów, zawierającej istotne informacje o każdym z nich.

2.  Portal InvestEU oferuje promotorom projektów kanał umożliwiający zwiększenie widoczności projektów, dla których poszukują finansowania, i w ten sposób udostępnienie inwestorom informacji na temat tych projektów. Zamieszczenie projektów na portalu InvestEU nie ma wpływu na decyzje o ostatecznym wyborze projektów wspieranych na mocy niniejszego rozporządzenia, w ramach innego instrumentu Unii lub ze środków publicznych.

3.  Na portalu wymienia się tylko te projekty, które są zgodne z prawem i polityką Unii.

4.  Komisja przekazuje projekty spełniające warunki określone w ust. 3 odpowiednim partnerom wykonawczym oraz, w stosownych przypadkach, Centrum Doradczemu InvestEU.

5.  Partnerzy wykonawczy analizują projekty mieszczące się w ich zasięgu geograficznym i zakresie działalności.

ROZDZIAŁ VII

Rozliczalność, monitorowanie i sprawozdawczość, ocena i kontrola

Artykuł 21a

Rozliczalność

1.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady przewodniczący Rady Sterującej składa sprawozdanie z wyników Funduszu InvestEU instytucji, która o to wnosi, w tym przez wzięcie udziału w wysłuchaniu przed Parlamentem Europejskim.

2.   Przewodniczący Rady Sterującej odpowiada ustnie lub pisemnie na pytania skierowane do Funduszu InvestEU przez Parlament Europejski lub Radę, w każdym przypadku w terminie pięciu tygodni od daty otrzymania pytania.

3.   Na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady Komisja przedstawia sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 22

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.  Wskaźniki odzwierciedlające postępy w realizacji Programu InvestEU w odniesieniu do celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3 przedstawiono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.  Aby zapewnić skuteczną ocenę postępów w osiąganiu celów Programu InvestEU, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu zmiany załącznika III do niniejszego rozporządzenia przez dostosowanie lub uzupełnienie zawartych w nim wskaźników, jeżeli zostanie to uznane za konieczne, oraz w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o przepisy dotyczące stworzenia ram monitorowania i oceny.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej wyników zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na partnerów wykonawczych oraz innych odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

4.  Komisja składa sprawozdanie z realizacji Programu InvestEU zgodnie z [art. 241 i 250] [rozporządzenia finansowego]. W tym celu grupa EBI i partnerzy wykonawczy przekazują corocznie informacje umożliwiające Komisji wywiązanie się z jej obowiązków sprawozdawczych, w tym informacje o funkcjonowaniu gwarancji.

5.  Ponadto każdy z partnerów wykonawczych co sześć miesięcy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Komisji sprawozdanie z objętych niniejszym rozporządzeniem operacji z zakresu finansowania i inwestycji, w podziale odpowiednio na moduł unijny i moduł państw członkowskich, w podziale na poszczególne państwa członkowskie. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z wymogami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania określonymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera również – w jak najszerszym zakresie umożliwiającym jednocześnie ochronę poufności informacji prywatnych i szczególnie chronionych informacji handlowych – dane operacyjne, statystyczne, finansowe i księgowe dotyczące poszczególnych operacji z zakresu finansowania i inwestycji, a także na poziomie modułu, segmentu polityki i całego Funduszu InvestEU. Jedno z tych sprawozdań musi zawierać informacje, które partnerzy wykonawczy przekazują zgodnie z [art. 155 ust. 1 lit. a)] [rozporządzenia finansowego]. Komisja zestawia i ocenia sprawozdania partnerów wykonawczych i przedstawia ich streszczenie w formie publicznych rocznych sprawozdań, w których dostarcza informacji na temat stopnia osiągnięcia celów i wskaźników wykonania programu oraz wskazuje zagrożenia i możliwości wynikające z operacji w zakresie finansowania i inwestycji, wspieranych przez Program InvestEU.

Artykuł 23

Ocena

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

2.  Do dnia 30 września 2024 r. Komisja przeprowadzi ocenę śródokresową Programu InvestEU, a zwłaszcza wykorzystania gwarancji UE.

3.  Po zakończeniu realizacji Programu InvestEU, lecz nie później niż dwa lata po upływie okresu określonego w art. 1 Komisja przeprowadzi ocenę końcową Programu InvestEU, a zwłaszcza wykorzystania gwarancji UE.

4.  Komisja przekazuje opatrzone komentarzami wnioski z tych ocen Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

5.  Partnerzy wykonawczy wnoszą wkład w oceny, o których mowa w ust. 1 i 2, i przekazują Komisji informacje niezbędne do przeprowadzenia tych ocen.

6.  Zgodnie z [art. 211 ust. 1] [rozporządzenia finansowego] Komisja co trzy lata ujmuje w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w [art. 250] [rozporządzenia finansowego], przegląd adekwatności wskaźnika tworzenia rezerw, o którym mowa w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w zestawieniu z rzeczywistym profilem ryzyka operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych gwarancją UE. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 26 w celu skorygowania, na podstawie tego przeglądu, wskaźnika tworzenia rezerw, o którym mowa w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, o maksymalnie 15 %.

Artykuł 24

Audyty

Audyty dotyczące wykorzystania finansowania unijnego prowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wraz z audytami prowadzonymi przez osoby lub podmioty, w tym inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z [art.127] [rozporządzenia finansowego].

Artykuł 25

Ochrona interesów finansowych Unii

W przypadku gdy w Programie InvestEU uczestniczy państwo trzecie na mocy decyzji przyjętej na podstawie umowy międzynarodowej lub na mocy jakiegokolwiek innego instrumentu prawnego, to państwo trzecie przyznaje właściwemu urzędnikowi zatwierdzającemu, Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu uprawnienia i prawa dostępu niezbędne do wykonywania w pełni ich kompetencji. W przypadku OLAF takie prawa obejmują prawa do prowadzenia dochodzeń, w tym kontroli na miejscu i inspekcji, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Artykuł 26

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule. Akty delegowane dotyczące działań prowadzonych przez partnerów wykonawczych lub z ich udziałem przygotowuje się w ramach ścisłego dialogu z tymi partnerami wykonawczymi.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 3 i 6, art. 17a i 17b, art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od [wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 3 i 6, art. 17a i 17b, art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 6, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 3 i 6, art. 17a i 17b, art. 22 ust. 2 i art. 23 ust. 6 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

ROZDZIAŁ VIII

Przejrzystość i widoczność

Artykuł 27

Informacja, komunikacja i promocja

1.  Partnerzy wykonawczy uznają pochodzenie i zapewniają eksponowanie finansowania unijnego (w szczególności podczas promowania działań i ich rezultatów) przez przekazywanie spójnych, skutecznych i ukierunkowanych informacji skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym do mediów i opinii publicznej, przy czym zwracają również uwagę na skutki społeczne i wpływ na środowisko.

2.  Komisja prowadzi akcje informacyjne i komunikacyjne dotyczące Programu InvestEU, jego działań i rezultatów. Zasoby finansowe przydzielone na Program InvestEU przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej dotyczącej priorytetów politycznych Unii, jeżeli wiążą się one z celami, o których mowa w art. 3.

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 28

Przepisy przejściowe

1.  Dochody, kwoty spłacone i kwoty odzyskane z instrumentów finansowych utworzonych w programach, o których mowa w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, można wykorzystywać do tworzenia rezerw na gwarancję UE na mocy niniejszego rozporządzenia.

2.  Dochody, kwoty spłacone i kwoty odzyskane z gwarancji UE utworzonych na mocy rozporządzenia (UE) 2015/1017 można wykorzystywać do tworzenia rezerw na gwarancję UE na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że są one wykorzystywane do celów, o których mowa w art. 4, 9 i 12 rozporządzenia (UE) 2015/1017.

Artykuł 29

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

Kwoty w rozbiciu na cele szczegółowe

Podział między operacje w zakresie finansowania i inwestycji, o którym mowa w art. 4 ust. 2, jest następujący:

a)  ▌11 500 000 000 EUR na cele, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. a);

b)  ▌11 250 000 000 EUR na cele, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. b);

c)  ▌12 500 000 000 EUR na cele, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. c);

d)  ▌5 567 500 000 EUR na cele, o których mowa w art. 3 ust. 2 lit. d).

ZAŁĄCZNIK II

Dziedziny kwalifikujące się do objęcia operacjami w zakresie finansowania i inwestycji

Operacje w zakresie finansowania i inwestycji mogą należeć do co najmniej jednej z poniższych dziedzin:

1.  Rozwój sektora energetycznego zgodnie z priorytetami unii energetycznej, w tym bezpieczeństwem dostaw energii, a także zobowiązaniami przyjętymi w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz w porozumieniu paryskim, zwłaszcza dzięki:

a)  zwiększeniu produkcji przez przyspieszenie instalowania, dostaw lub wdrażania rozwiązań z zakresu czystej i zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych;

b)  efektywności energetycznej, transformacji energetyki i oszczędnościom energii (ze szczególnym naciskiem na ograniczanie popytu przez zarządzanie popytem i modernizację budynków);

c)  rozwojowi i modernizacji zrównoważonej infrastruktury energetycznej oraz przekształceniu jej w infrastrukturę inteligentną (na poziomie przesyłu i dystrybucji, technologii magazynowania, inteligentnych sieci); zwiększeniu poziomu elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi;

d)  produkcji i dostawom zrównoważonych paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych lub neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla oraz paliw alternatywnych dla wszystkich środków transportu, zgodnie z przepisami [dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE];

e)  infrastrukturze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w procesach przemysłowych, instalacjach bioenergetycznych i zakładach wytwórczych z myślą o transformacji energetyki.

2.  Rozwój zrównoważonej i bezpiecznej infrastruktury transportowej oraz rozwiązań w zakresie mobilności, a także sprzętu i innowacyjnych technologii, zgodnie z priorytetami Unii oraz zobowiązaniami podjętymi w porozumieniu paryskim, zwłaszcza dzięki:

a)  projektom wspierającym rozwój infrastruktury TEN-T, w tym węzłów miejskich, portów morskich i śródlądowych, portów lotniczych, terminali multimodalnych oraz ich połączeń z głównymi sieciami, a także aplikacji telematycznych przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013;

aa)  przedsięwzięciom infrastrukturalnym TEN-T przewidującym wykorzystanie co najmniej dwóch różnych środków transportu, szczególnie projektom towarowych terminali multimodalnych i pasażerskich węzłów komunikacyjnych;

b)  projektom dotyczącym inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach, w tym żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego (dotyczącym niskoemisyjnych rodzajów transportu miejskiego, dostępności bez dyskryminacji, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zużycia energii oraz poprawy bezpieczeństwa, w tym rowerzystów i pieszych);

c)  wspieraniu odnowy i modernizacji transportowych aktywów ruchomych w celu wdrożenia rozwiązań z zakresu mobilności niskoemisyjnej, w tym stosowania w pojazdach wszystkich rodzajów transportu paliw alternatywnych i paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych lub neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla;

d)  infrastrukturze kolejowej, innym projektom kolejowym, infrastrukturze żeglugi śródlądowej i portom morskim oraz autostradom morskim;

e)  infrastrukturze paliw alternatywnych dla wszystkich rodzajów transportu, w tym infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych;

ea)  projektom służącym inteligentnej i zrównoważonej mobilności, dotyczącym:

(i)  bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym poprawy bezpieczeństwa kierowców i pasażerów oraz zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych i przypadków poważnych obrażeń),

(ii)  dostępności (w tym na obszarach wiejskich),

(iii)  obniżenia emisji,

(iv)  tworzenia i wdrażania nowych technologii i usług transportowych, zwłaszcza przez MŚP oraz w odniesieniu do podłączonych do sieci i autonomicznych środków transportu, a także zintegrowanych systemów biletowych;

eb)  projektom dotyczącym utrzymania lub modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej, w tym autostrad w sieci TEN-T wymagających modernizacji, utrzymania lub poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także dotyczącym rozwijania usług ITS lub zapewniania integralności i standardów infrastruktury, zwłaszcza bezpiecznych stref i obiektów parkingowych, stacji paliw alternatywnych i systemów ładowania pojazdów elektrycznych;

ec)  infrastrukturze transportu drogowego w krajach objętych polityką spójności, regionach słabiej rozwiniętych lub w transgranicznych przedsięwzięciach transportowych.

3.  Zasoby i ochrona środowiska, w szczególności:

a)  infrastruktura wodna, w tym dostawy wody i gospodarka ściekowa, a także infrastruktura nadbrzeżna i inna zielona infrastruktura powiązana z gospodarką wodną;

b)  infrastruktura gospodarowania odpadami;

c)  projekty i przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania zasobami środowiskowymi i zrównoważonych technologii;

d)  wzmocnienie i odbudowa ekosystemów i usług ekosystemowych;

e)  zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz ich rewitalizacja;

f)  działania w dziedzinie zmiany klimatu, w tym zmniejszanie ryzyka klęsk żywiołowych, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywanie się do niej;

g)  projekty i przedsięwzięcia służące wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki uwzględnieniu aspektów efektywnego gospodarowania zasobami w produkcji i cyklu życia produktów, w tym zrównoważone dostawy surowców pierwotnych i wtórnych;

h)  dekarbonizacja lub znaczne obniżenie emisyjności sektorów energochłonnych, w tym wielkoskalowe projekty demonstracyjne dotyczące innowacyjnych technologii niskoemisyjnych oraz ich wdrażanie;

ha)  projekty promujące zrównoważone dziedzictwo kulturowe, zwłaszcza strategie i instrumenty służące ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego.

4.  Rozwój infrastruktury łączności cyfrowej, zwłaszcza za pomocą projektów wspierających rozbudowę cyfrowych sieci o bardzo dużej przepustowości, łączność 5G oraz poprawę łączności cyfrowej i dostępu do niej, szczególnie na obszarach wiejskich i w regionach peryferyjnych.

5.  Badania, rozwój i innowacje, w szczególności:

a)  wspieranie – we wszystkich obszarach tematycznych – infrastruktury naukowo-badawczej oraz projektów w dziedzinie badań naukowych i innowacji, ujętych w programie „Horyzont Europa” i przyczyniających się do osiągnięcia jego celów;

b)  projekty korporacyjne, w tym szkolenia i wspieranie tworzenia klastrów i sieci przedsiębiorstw;

c)  projekty i programy demonstracyjne, a także wprowadzenie związanej z tym infrastruktury, technologii i procesów;

d)  wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji polegające na współpracy między środowiskiem akademickim a organizacjami badawczymi i innowacyjnymi oraz przemysłem, partnerstwami publiczno-prywatnymi oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;

e)  transfer wiedzy i technologii;

f)  nowe skuteczne i dostępne produkty stosowane w opiece zdrowotnej, w tym produkty lecznicze, wyroby medyczne, produkty diagnostyczne i produkty lecznicze terapii zaawansowanej, nowe środki przeciwdrobnoustrojowe oraz innowacyjne procesy opracowywania tych produktów pozwalające uniknąć testów na zwierzętach.

6.  Rozwój, ▌wdrażanie i zwiększanie skali technologii cyfrowych, zwłaszcza za pomocą:

a)  sztucznej inteligencji, przy zachowaniu zgodności z programem „Cyfrowa Europa”, zwłaszcza w kwestiach etycznych;

aa)  technologii kwantowych;

b)  infrastruktury z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony sieci;

c)  internetu rzeczy;

d)  technologii łańcuchów bloków i innych technologii rozproszonego rejestru;

e)  zaawansowanych umiejętności cyfrowych;

f)  innych zaawansowanych technologii cyfrowych i usług przyczyniających się do cyfryzacji przemysłu unijnego oraz do włączenia technologii, usług i umiejętności cyfrowych do sektora transportu w Unii;

fa)  robotyki i automatyzacji.

7.  Wsparcie finansowe podmiotów zatrudniających do 3 000 pracowników. Segment MŚP skupia się wyłącznie na MŚP i małych spółkach o średniej kapitalizacji oraz przedsiębiorstwach społecznych będących MŚP, w szczególności przez:

a)  zapewnianie aktywów obrotowych i inwestycji, zwłaszcza na działania stymulujące kulturę przedsiębiorczości i korzystne dla niej otoczenie, a także wspierające tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

b)  zapewnienie finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji w celu zapewnienia czołowej pozycji technologicznej w innowacyjnych i zrównoważonych sektorach, w tym zwiększenia zdolności w dziedzinie cyfryzacji i innowacyjności oraz zapewnienia konkurencyjności na arenie światowej.

8.  Sektor kultury i sektor kreatywny; media, sektor audio-wizualny i dziennikarstwo, zwłaszcza, ale nie tylko:

a)   nowe technologie, np. technologie wspomagające w zastosowaniu do dóbr i usług w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

b)   wykorzystanie technologii cyfrowych do ochrony i restaurowania europejskiego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego;

c)   w sektorze kultury i sektorze kreatywnym: np. rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, środowiska immersyjne, interfejsy człowiek-komputer, infrastruktura protokołu internetowego i chmur obliczeniowych, sieci 5G, nowe media;

d)   technologiczne zarządzanie prawami własności intelektualnej.

9.  Sektor turystyki.

10.  Zrównoważone rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, akwakultura i inne elementy szerzej rozumianej zrównoważonej biogospodarki.

11.  Inwestycje społeczne, w tym inwestycje wspierające wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych, zwłaszcza:

a)  etyczne i zrównoważone finansowanie, mikrofinansowanie, finansowanie społeczne oraz gospodarka społeczna;

b)  popyt na umiejętności i ich podaż;

c)  edukacja, szkolenia zawodowe i usługi powiązane;

d)  infrastruktura społeczna, w szczególności:

(i)  kształcenie i szkolenie, w tym wczesna edukacja i opieka nad dziećmi, placówki edukacyjne, mieszkania studenckie oraz wyposażenie cyfrowe;

(ii)  mieszkania socjalne;

(iii)  opieka zdrowotna i długoterminowa, w tym kliniki, szpitale, podstawowa opieka zdrowotna, opieka w domu i opieka środowiskowa;

e)  innowacje społeczne, w tym innowacyjne rozwiązania i programy społeczne mające wspierać oddziaływanie i zmiany społeczne w dziedzinach wymienionych w tym punkcie;

f)  działalność kulturalna o celu społecznym;

fa)  środki wspierające równouprawnienie płci i aktywny udział kobiet w życiu społecznym;

g)  integracja osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, w tym obywateli państw trzecich;

h)  innowacyjne rozwiązania stosowane w opiece zdrowotnej, w tym rozwiązania z zakresu e-zdrowia, usługi zdrowotne i nowe modele opieki;

i)  włączanie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i dostępność.

12.   ▌

13.  Przestrzeń kosmiczna, zwłaszcza rozwój sektora kosmicznego zgodnie z celami Strategii kosmicznej dla Europy:

a)  zmaksymalizowanie korzyści dla społeczeństwa i gospodarki Unii;

b)  wspieranie konkurencyjności systemów i technologii kosmicznych, zwłaszcza z myślą o niezależności łańcuchów dostaw;

c)  wspieranie przedsiębiorczości w przemyśle kosmicznym, w tym rozwój przedsiębiorstw niższego szczebla;

d)  zwiększenie niezależności Unii, jeśli chodzi o bezpieczny i niezawodny dostęp do przestrzeni kosmicznej, z uwzględnieniem aspektów podwójnego zastosowania.

ZAŁĄCZNIK III

Kluczowe wskaźniki skuteczności działania

1. Wolumen finansowania z InvestEU (w podziale na punkty i podpunkty w dziedzinach kwalifikujących się do objęcia operacjami w zakresie finansowania i inwestycji, zgodnie z załącznikiem II)

1.1 Wolumen podpisanych operacji

1.2 Zmobilizowane inwestycje

1.3 Kwota zmobilizowanego finansowania ze środków prywatnych

1.4 Osiągnięta dźwignia finansowa i efekt mnożnikowy

1.4a Synergie z innymi programami unijnymi

2. Zasięg geograficzny finansowania z InvestEU (w podziale na punkty i podpunkty w dziedzinach kwalifikujących się do objęcia operacjami w zakresie finansowania i inwestycji, zgodnie z załącznikiem II)

2.1 Liczba krajów objętych projektami

2.1a Liczba regionów objętych projektami

2.1b Liczba i wolumen operacji w podziale na państwa członkowskie i regiony

3. Wpływ finansowania z InvestEU

3.1 Liczba utworzonych lub wspieranych miejsc pracy

3.2 Inwestycje wspierające cele dotyczące energii i klimatu, w stosownych przypadkach w podziale na segmenty polityki i kategorie, oraz udział aspektu klimatycznego

3.3 Inwestycje wspierające cyfryzację

3.3a  Inwestycje wspierające cele społeczne

4. Zrównoważona infrastruktura

4.1 Energia: Dodatkowa zainstalowana moc w źródłach odnawialnych (MW), w podziale na źródła

4.2 Energia: Liczba gospodarstw domowych oraz publicznych i komercyjnych obiektów z lepszą klasą zużycia energii, w tym stopień zmiany klasyfikacji na wyższą lub równoważne dane, lub liczba gospodarstw domowych, które w wyniku modernizacji uzyskały standard budynku o niemal zerowym zużyciu energii i domu pasywnego

4.3 Technologie cyfrowe: Liczba gospodarstw domowych, budynków komercyjnych lub publicznych, które zyskały dostęp szerokopasmowy do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s z możliwością zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabitach, lub liczba utworzonych hotspotów WiFi

4.4 Transport: Zmobilizowane inwestycje w sieci TEN-T, w tym: ▌

– sieć bazową i sieć kompleksową w częściach składowych wskazanych w załączniku do [rozporządzenia nr XXX, wstawić odniesienie do nowego instrumentu „Łącząc Europę”];

– infrastrukturę multimodalną;

– innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do zrównoważenia struktury rodzajów transportu, z uwzględnieniem żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego;

– liczba zainstalowanych punktów infrastruktury paliw alternatywnych.

4.5 Środowisko: Inwestycje przyczyniające się do realizacji planów i programów wymaganych na mocy unijnego dorobku prawnego w dziedzinie środowiska, dotyczące gospodarki wodnej, odpadów, przyrody oraz jakości powietrza

4.5a Liczba zainstalowanych punktów infrastruktury paliw alternatywnych

4.6 Obniżenie emisji: wielkość redukcji emisji CO2

5. Badania naukowe, innowacyjność i cyfryzacja

5.1 Udział w osiąganiu celu zakładającego przeznaczanie 3 % unijnego PKB na działalność badawczo-rozwojową i innowacje przez cały czas trwania programu

5.2 Liczba wspieranych przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie badań naukowych i innowacji przez cały czas trwania programu

5.2a Liczba projektów uprzednio wspartych w programie „Horyzont Europa” lub programie „Cyfrowa Europa”

6. Małe i średnie przedsiębiorstwa

6.1 Liczba wspieranych przedsiębiorstw w podziale na wielkość (mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji)

6.2 Liczba wspieranych przedsiębiorstw w rozbiciu na etapy rozwoju (początkowy, wzrost/ekspansja), zwłaszcza jeśli chodzi o innowacyjne MŚP

6.3 Liczba wspieranych przedsiębiorstw w podziale na sektory

7. Inwestycje społeczne i umiejętności

7.1 Infrastruktura społeczna: Liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury socjalnej i ich zasięg, w rozbiciu na sektory: mieszkalnictwo, edukacja, służba zdrowia, inne

7.2 Mikrofinansowanie oraz finansowanie społeczne:  Liczba objętych wsparciem przedsiębiorstw społecznych

7.2a  Mikrofinansowanie oraz finansowanie społeczne: Liczba założonych przedsiębiorstw społecznych

7.2b  Mikrofinansowanie oraz finansowanie społeczne: Liczba wspieranych przedsiębiorstw społecznych w rozbiciu na etapy rozwoju (początkowy, wzrost/ekspansja)

7.5 Umiejętności: Liczba osób, które zdobywają nowe umiejętności lub uzyskały poświadczenie umiejętności: kwalifikacje uzyskane w kształceniu i szkoleniu formalnym, nieformalnym i pozaformalnym

ZAŁĄCZNIK IV

Program InvestEU – wcześniejsze instrumenty

A. Instrumenty kapitałowe:

•  Europejski Instrument na rzecz Technologii (ETF98): decyzja Rady 98/347/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie środków pomocy finansowej dla innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – inicjatywa na rzecz wzrostu i zatrudnienia (Dz.U. L 155 z 29.5.1998, s. 43).

•  TTP: decyzja Komisji w sprawie przyjęcia uzupełniającej decyzji dotyczącej finansowania działań z zakresu „Rynek wewnętrzny towarów i polityki sektorowe” Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu na 2007 r. oraz w sprawie przyjęcia decyzji ramowej dotyczącej finansowania działania przygotowawczego „UE przyjmująca swoją rolę w zglobalizowanym świecie” i czterech projektów pilotażowych: program „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, „Działania promujące współpracę i partnerstwa mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw”, „Transfer technologii” i „Modelowe Ośrodki Turystyczne Europy” Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu na 2007 r. (C(2007)531).

•  Europejski Instrument na rzecz Technologii (ETF01): decyzja Rady 2000/819/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84).

•  Instrument na rzecz Wysokiego Wzrostu i Innowacji w MŚP (GIF): decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).

•  Instrument „Łącząc Europę” (CEF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument Łącząc Europę, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129), zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).

•  COSME EFG: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

•  Instrument kapitałowy InnovFin:

–  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104);

–  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81.);

–  decyzja Rady nr 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

•  Okno inwestycyjne budowania zdolności w ramach EaSI: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238).

B. Instrumenty gwarancyjne:

•  System poręczeń dla MŚP ‘98 (SMEG98): decyzja Rady 98/347/WE z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie środków pomocy finansowej dla innowacyjnych i tworzących nowe miejsca pracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – inicjatywa na rzecz wzrostu i zatrudnienia (Dz.U. L 155 z 29.5.1998, s. 43).

•  System poręczeń dla MŚP ‘01 (SMEG01): decyzja Rady 2000/819/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (2001–2005) (Dz.U. L 333 z 29.12.2000, s. 84).

•  System poręczeń dla MŚP ‘07 (SMEG07): decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1639/2006/WE z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15).

•  Europejski instrument mikrofinansowy Progress – Gwarancja (EPMF-G): decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 1).

•  Instrument podziału ryzyka (RSI):

–  decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013), oświadczenia Komisji (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1);

–  decyzja Rady nr 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Współpraca”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86);

–  decyzja Rady nr 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Możliwości”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 299).

•  EaSI–Gwarancja: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 238).

•  Instrument gwarancji kredytowych w ramach COSME (COSME LGF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

•  Instrument dłużny InnovFin:

–  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81.);

–  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104);

–  decyzja Rady nr 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

•  System poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego (CCS GF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 221).

•  Instrument Gwarancji Pożyczek Studenckich (SLGF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

•  Instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

C. Instrumenty podziału ryzyka:

•  Mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF): decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1982/2006/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013), oświadczenia Komisji (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).

•  InnovFin:

–  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 81.);

–  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104).

•  Instrument dłużny w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF DI): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

•  Mechanizm finansowy na rzecz kapitału naturalnego (NCFF): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

D. Specjalne instrumenty inwestycyjne:

•  Europejski instrument mikrofinansowy Progress – Fonds commun de placements – fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz.U. L 87 z 7.4.2010, s. 1).

•  Fundusz Marguerite:

–  rozporządzenie (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (Dz.U. L 162 z 22.6.2007, s. 1);

–  decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2010 w sprawie udziału Unii Europejskiej w Europejskim Funduszu na rzecz Energii, Zmiany Klimatu i Infrastruktury 2020 (fundusz Marguerite) (C(2010)941).

•  Europejski Fundusz na rzecz Efektywności Energetycznej (EFEE): rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (Dz.U. L 346 z 30.12.2010, s. 5).

(1)

  Dz.U. C …

(2)

  Dz.U. C …

(3)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(4)

  Dz.U. C […], […], s. […].

(5)

  Dz.U. C […], […], s. […].

(6)

  COM(2018)0097 final.

(7)

1a   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(8)

  COM(2018)0353.

(9)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).

(10)

  COM(2017)0206.

(11)

  COM(2017)0250.

(12)

  Opublikowany w styczniu 2018 r. jako European Economy Discussion Paper (dokument do dyskusji na temat gospodarki europejskiej) nr 074.

(13)

  

(14)

  Odniesienie zostanie zaktualizowane: Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1. Porozumienie jest dostępne pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=EN

(15)

1a   Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1).

(16)

1b   Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 6).

(17)

  Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

(18)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).

(19)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 312 z 23.12.1995, s. 1).

(20)

Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

(21)

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (EPPO) (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1).

(22)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz.U. L 198 z 28.7.2017, s. 29).

(23)

Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

(24)

  

(25)

  

(26)

1a   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (9.11.2018)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Seán Kelly(*)

(*) Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W celu zapewnienia, by Parlament poprowadził negocjacje w sprawie pakietu WRF, ustanowione zostały ambitne terminy przedkładania sprawozdań i opinii, tak aby dyskusje parlamentarne mogły rozpocząć się jesienią. Oznaczało to mniej czasu niż zwykle na skonsultowanie się ze współpracownikami i z zainteresowanymi stronami w procesie opracowywania dokumentu. Z tego względu niniejsze sprawozdanie należy odczytywać jako wstępny wniosek, do którego zostaną dodane nowe elementy w nadchodzących tygodniach, kiedy wszyscy będą mieć więcej czasu na zareagowanie na wniosek Komisji dotyczący Programu InvestEU.

Co najważniejsze, wniosek ten spotyka się z dobrym przyjęciem. Chociaż EFIS i inne programy w ostatnich latach były wyjątkowo udane pod względem lewarowania ryzyka i mobilizowania potrzebnych inwestycji w gospodarkę UE, w szczególności gdy państwa członkowskie wychodziły ze stanu pogorszonej koniunktury gospodarczej sprzed dziesięciu lat, problemy rynkowe, które zapobiegały inwestycjom w poszczególnych obszarach, nadal się utrzymują, a wskaźniki inwestycji, pomimo znacznych postępów w ostatnim czasie, nadal są niższe od poziomów z 2009 r. Wszystko to ma miejsce w czasie, gdy na horyzoncie widoczne są istotne zagrożenia dla gospodarki UE. Decyzja Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej już jest źródłem ogromnej niepewności dla wielu przedsiębiorstw z UE, w szczególności tych, których działalność uzależniona jest od regularnego handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa i z których wiele musi na co dzień przekraczać granicę ze Zjednoczonym Królestwem w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie coraz bardziej skoncentrowane na własnych interesach i protekcjonistyczne Stany Zjednoczone stwarzają duże zagrożenie dla wielu przedsiębiorstw z UE, w szczególności w związku z nakładaniem ceł przez prezydenta USA na towary takie jak aluminium i stal. Duże znaczenie będzie miało zwiększenie poziomu inwestycji w UE, aby umożliwić naszym przedsiębiorstwom poradzenie sobie w jak największym stopniu z potencjalnymi skutkami, a InvestEU może wywrzeć duży wpływ w tym względzie.

W odniesieniu do samego wniosku przejście do jednego mechanizmu wsparcia inwestycji na potrzeby działań wewnętrznych w okresie 2021–2027 jest działaniem przyjmowanym z zadowoleniem, które może przynieść znaczne uproszczenie w obszarze instrumentów finansowych UE. Uproszczenie jest jednak kluczowym słowem i ważne będzie zapewnienie, że rzeczywiście ma ono miejsce; Program InvestEU nie może tworzyć dodatkowej złożoności lub trudności dla promotorów projektów i inwestorów, a bardzo ważne jest, by zapewniał faktyczne uproszczenie.

InvestEU opiera się na sukcesie EFIS, który został ustanowiony w następstwie kryzysu finansowego i który stał się punktem wyjścia dla inwestycji w obszarach gospodarki, które wymagały tego najbardziej. Celem było zmobilizowanie inwestycji o wartości 315 mld EUR od ich rozpoczęcia po zakończenie. Oczekuje się, że cel ten zostanie wkrótce osiągnięty, głównie dzięki kapitałowi prywatnemu. Prawie jedna trzecia tej kwoty (28 %) została przeznaczona na finansowanie MŚP w Europie, a około 22 % przydzielono na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Dodatkowe 22 % przekazano na projekty związane z energią. Ważne jest, by InvestEU przejął i utrzymał udane elementy EFIS, zapewniając jednocześnie w razie potrzeby elastyczność względem różnych typów instrumentów. Jeden program parasolowy nie powinien koniecznie oznaczać podejścia uniwersalnego – ważne będzie zastosowanie odpowiedniego podejścia, w szczególności względem finansowania badań, rozwoju i innowacji oraz MŚP, które powinno opierać się na wnioskach wyciągniętych z funkcjonowania instrumentów takich jak COSME i InnovFin.

Aby to uwzględnić, proponowane są pewne poprawki do wniosku Komisji. W odniesieniu do dodatkowości EFIS skupiał się na bardziej ryzykownych projektach, które w innym wypadku nie uzyskałyby dofinansowania. Ważne będzie zapewnienie, by InvestEU zapewniał również tak rozumianą dodatkowość, przy zachowaniu pewnej elastyczności wymaganej względem elementu „wysokiego ryzyka”, biorąc pod uwagę zakres InvestEU. Z tego względu sprawozdawca dodaje artykuł dotyczący dodatkowości.

Ponadto wprowadzono komitet sterujący w celu zapewnienia większego podobieństwa do struktur zarządzania obowiązujących w przypadku EFIS. Wprowadzenie komitetu sterującego ma na celu zagwarantowanie odpowiedniej równowagi między doświadczeniem w zakresie polityki i bankowości w odniesieniu do zarządzania programem oraz zapewni reprezentację Komisji, EBI i innych partnerów wykonawczych oraz eksperta wyznaczonego przez Parlament Europejski. Zapewni to większą równowagę w strategicznym podejmowaniu decyzji w ramach InvestEU niż przewidziano we wniosku Komisji.

Poza tym z zadowoleniem przyjęta byłaby wyraźniejsza rola grupy EBI, jak w przypadku EFIS. EBI jest bankiem opierającym się na Traktatach, posiada znaczne doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych oraz jest jedyną instytucją finansową obejmującą wszystkie państwa członkowskie i strategie polityczne UE. Ze względu na zapotrzebowanie na więcej projektów na małą skalę z zadowoleniem przyjmuje się także wprowadzenie możliwości angażowania innych partnerów wykonawczych, takich jak krajowe banki prorozwojowe.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) W 2016 r. inwestycje infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej PKB, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy spadek w porównaniu z poziomem inwestycji sprzed światowego kryzysu finansowego. W Unii odnotowuje się wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż można by oczekiwać po obecnej sile ożywienia gospodarczego oraz niewystarczający, aby mógł zrekompensować lata niedoinwestowywania. Co ważniejsze, obecne poziomy inwestycji i prognozy inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji strukturalnych, których Unia potrzebuje, aby stawić czoło zmianom technologicznym i globalnej konkurencji, w tym w obszarze innowacji, umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), ani potrzeby sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój czy starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji wymaga zatem ciągłego wsparcia w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w docelowych sektorach i osiągnięcia celów polityki Unii.

(1) W 2016 r. inwestycje infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej PKB, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy spadek w porównaniu z poziomem inwestycji sprzed światowego kryzysu finansowego. W Unii odnotowuje się wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż można by oczekiwać po obecnej sile ożywienia gospodarczego oraz niewystarczający, aby mógł zrekompensować lata niedoinwestowywania, a wzrost jest nierównomiernie rozłożony pomiędzy państwa członkowskie. Co ważniejsze, obecne poziomy inwestycji i prognozy inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji strukturalnych, których Unia potrzebuje, aby utrzymać wskaźnik wzrostu w perspektywie długoterminowej w obliczu zmian technologicznych i globalnej konkurencji, w tym w obszarze innowacji, badań, umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), przedsiębiorstw typu start-up, ani potrzeby sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój czy starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji wymaga zatem ciągłego wsparcia w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w docelowych sektorach i osiągnięcia celów polityki Unii. W związku z tym ważne jest, aby Program InvestEU nadal wspierał projekty, które inaczej byłyby trudne do sfinansowania, a które zapewniają obywatelom europejskim długoterminowe korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W ocenach podkreślono, że duża liczba instrumentów finansowych, które wdrażano w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, spowodowała, że ich zakresy częściowo się pokrywały. Ta wielość instrumentów skomplikowała też warunki działania pośredników finansowych i odbiorców ostatecznych, którzy musieli stosować różne przepisy dotyczące kwalifikowalności i sprawozdawczości. Brak kompatybilnych przepisów uniemożliwił również połączenie kilku funduszy unijnych, które byłoby korzystne w przypadku wspierania projektów wymagających różnych rodzajów finansowania. Należy zatem utworzyć jednolity instrument – Fundusz InvestEU, aby zapewnić wydajniejsze udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom poprzez zintegrowanie i uproszczenie oferty finansowej w ramach programu wykorzystującego jedną gwarancję budżetową, co zwiększy wpływ interwencji Unii, zmniejszając jednocześnie koszty ponoszone przez jej budżet.

(2)  W ocenach podkreślono, że duża liczba instrumentów finansowych, które wdrażano w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, spowodowała, że ich zakresy częściowo się pokrywały, a procesy harmonizowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z instrumentami rynkowymi opracowanymi przez Unię stały się niejasne. Ta wielość instrumentów skomplikowała też warunki działania pośredników finansowych i odbiorców ostatecznych, którzy musieli stosować różne przepisy dotyczące kwalifikowalności i sprawozdawczości. Brak kompatybilnych przepisów uniemożliwił również połączenie kilku funduszy unijnych, które byłoby korzystne w przypadku wspierania projektów wymagających różnych rodzajów finansowania. Należy zatem utworzyć jednolity instrument – Fundusz InvestEU, aby zapewnić dodatkowość, wydajniejsze udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom poprzez zintegrowanie i uproszczenie oferty finansowej w ramach programu wykorzystującego jedną gwarancję budżetową, co zwiększy wpływ interwencji Unii, zmniejszając jednocześnie koszty ponoszone przez jej budżet.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ostatnich latach Unia przyjęła ambitne strategie na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia rynków kapitałowych, strategia jednolitego rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, strategia na rzecz obronności i Strategia kosmiczna dla Europy. Fundusz InvestEU powinien wykorzystywać i wzmacniać synergie pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się strategiami poprzez wspieranie inwestycji i zapewnianie dostępu do finansowania.

(3)  W ostatnich latach Unia przyjęła strategie na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Fundusz InvestEU powinien wykorzystywać i wzmacniać synergie pomiędzy tymi strategiami poprzez wspieranie inwestycji i zapewnianie dostępu do finansowania.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Fundusz InvestEU powinien przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności Unii, w tym w obszarze innowacji i cyfryzacji, bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii, odporności w wymiarze społecznym i integracji społecznej, a także integracji unijnych rynków kapitałowych, w tym wprowadzenia rozwiązań korygujących ich fragmentację i dywersyfikujących źródła finansowania przedsiębiorstw unijnych. W tym celu fundusz powinien wspierać projekty, które są technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne, poprzez zapewnienie ram dla wykorzystania instrumentów dłużnych, opartych na podziale ryzyka i kapitałowych opartych na gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez wkłady wnoszone przez partnerów wykonawczych. Fundusz InvestEU powinien kierować się popytem i jednocześnie dążyć do tego, aby udzielane wsparcie przyczyniało się do osiągnięcia celów polityki Unii.

(5)  Fundusz InvestEU powinien przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności Unii, w tym w obszarze innowacji i cyfryzacji, doskonałości naukowej, bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii, rozwoju technologii i innowacji przeciwdziałających zmianie klimatu, odporności w wymiarze społecznym i integracji społecznej, a także integracji unijnych rynków kapitałowych, w tym wprowadzenia rozwiązań korygujących ich fragmentację i dywersyfikujących źródła finansowania przedsiębiorstw unijnych. W tym celu fundusz powinien wspierać projekty, które są technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne, poprzez zapewnienie ram dla wykorzystania instrumentów dłużnych, opartych na podziale ryzyka i kapitałowych opartych na gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez wkłady wnoszone przez partnerów wykonawczych. Fundusz InvestEU powinien kierować się popytem i jednocześnie dążyć do tego, aby udzielane wsparcie przyczyniało się do osiągnięcia celów polityki Unii oraz aby zapewniać strategiczne, długoterminowe korzyści gospodarcze, społeczne i środowiskowe w kluczowych obszarach ze szczególnym naciskiem na znaczne ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Dostęp do finansowania pozostaje istotną kwestią dla przedsiębiorstw z sektora kultury i sektora kreatywnego. W celu dalszego rozwoju tych wysoce innowacyjnych sektorów w ramach InvestEU będzie kontynuowany specjalny instrument gwarancyjny stworzony w ramach programu „Kreatywna Europa”, bowiem wykazał on swoją skuteczność w zwiększaniu zdolności finansowej i konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora kultury i sektora kreatywnego.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b)  Różne produkty dłużne i kapitałowe oferowane w ramach InvestEU i jego segmentów tematycznych muszą obejmować szeroki zakres ryzyka, w tym bardzo wysokie ryzyko związane w szczególności z segmentem dotyczącym badań naukowych, innowacji i cyfryzacji oraz segmentem dotyczącym MŚP, tak jak miało to miejsce w przypadku programu „Horyzont 2020” InnovFin.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c)  Sektor kultury i sektor kreatywny należą do najbardziej odpornych i najszybciej rozwijających się sektorów europejskiej gospodarki, które generują wartość ekonomiczną i kulturową z własności intelektualnej i indywidualnej kreatywności. Niemniej niematerialny charakter ich aktywów ogranicza ich dostęp do prywatnego finansowania. Jednym z największych wyzwań tych sektorów jest zatem zwiększenie ich dostępu do finansowania, które jest niezbędne do inwestowania, dalszego rozwoju oraz konkurowania na poziomie międzynarodowym. W związku z tym Program InvestEU powinien ułatwiać dostęp do finansowania dla MŚP i organizacji z sektora kultury i sektora kreatywnego.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Fundusz InvestEU powinien wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do większego dobrostanu i sprawiedliwszego rozkładu dochodów w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU powinny uzupełniać wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji.

(6)  Fundusz InvestEU powinien wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne w celu pobudzania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do większego dobrostanu, poprawy stanu środowiska i sprawiedliwszego rozkładu dochodów w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU powinny uzupełniać, a nie zastępować wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji. Inwestycje powinny być zgodne z wymogiem dodatkowości, tak aby rozwiązać problem niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, a inwestycje powinny dążyć do zapewnienia długoterminowego zatrudnienia wysokiej jakości, infrastruktury publicznej i trwałego wzrostu gospodarczego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Unia zatwierdziła cele określone w programie działań ONZ na 2030 r., jej cele zrównoważonego rozwoju i porozumienie paryskie z 2015 r., jak również ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. Aby osiągnąć uzgodnione cele, w tym te włączone do polityki Unii w zakresie ochrony środowiska, należy znacząco zwiększyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zasady zrównoważonego rozwoju powinny zatem odgrywać dużą rolę w ramach Funduszu InvestEU.

(7)  Unia zatwierdziła cele określone w programie działań ONZ na 2030 r., jej cele zrównoważonego rozwoju i porozumienie paryskie z 2015 r., jak również ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. Aby osiągnąć uzgodnione cele, w tym te włączone do polityki Unii w zakresie ochrony środowiska, należy znacząco zwiększyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zasady zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa powinny zatem stanowić podstawę koncepcji Funduszu InvestEU, a inwestycje związane z paliwami kopalnymi nie powinny być wspierane, chyba że są należycie uzasadnione, ponieważ przyczyniają się do osiągnięcia celów unii energetycznej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Program InvestEU przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań wspieranych z Programu InvestEU oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków finansowych tego programu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowywania i wdrażania Programu InvestEU oraz zweryfikowane w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Program InvestEU przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań wspieranych z Programu InvestEU oczekuje się, że co najmniej 40 % całkowitej puli środków finansowych tego programu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowywania i wdrażania Programu InvestEU oraz zweryfikowane w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a)  W odniesieniu do kosztu kapitału projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych Fundusz InvestEU powinien umożliwiać zastosowanie innowacyjnego instrumentu gwarancyjnego w celu zmniejszenia ryzyka regulacyjnego i związanego z nim wysokiego kosztu kapitału w niektórych państwach członkowskich. Możliwość ta powinna być dostępna na zasadzie dobrowolności. Aby osiągnąć ten cel, Fundusz InvestEU powinien w stosownych przypadkach przyczyniać się do stworzenia ram dla inwestycji w energię odnawialną, jak określono w art. 3 ust. 5 [zmienionej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii], z uwzględnieniem mechanizmu finansowania ustanowionego w art. 27a [rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną].

Uzasadnienie

Komisja powinna zapewnić synergię między różnymi instrumentami ustanowionymi w celu wspierania racjonalnego pod względem kosztów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Europie i unikania powielania. Jeśli Komisja uzna to za stosowne i skuteczne, Fundusz InvestEU powinien następnie zapewnić wsparcie innym istniejącym lub przyszłym platformom mającym podobne cele w sektorze energii ze źródeł odnawialnych. Podejście to jest zalecane przez grupę ekspertów wysokiego szczebla Komisji Europejskiej ds. zrównoważonego finansowania i w przeszłości zostało również zastosowane przez Bank Światowy w podobnych projektach.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Wkład Funduszu InvestEU w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu będzie monitorowany za pośrednictwem unijnego systemu monitorowania klimatu opracowanego przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji14] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym.

(10)  Wkład Funduszu InvestEU w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu oraz celów sektorowych ujętych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 będzie monitorowany za pośrednictwem unijnego systemu monitorowania klimatu opracowanego przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji14] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Program InvestEU powinien również przyczyniać się do wdrożenia innych aspektów celów zrównoważonego rozwoju.

__________________

__________________

14 COM(2018) 353

14 COM(2018) 353

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym zagrożeń dla środowiska z 2018 r. wydanym przez Światowe Forum Ekonomiczne połowa z dziesięciu najpoważniejszych zagrożeń dla gospodarki światowej dotyczy środowiska. Zagrożenia te obejmują zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, ekstremalne zdarzenia pogodowe, utratę różnorodności biologicznej oraz niepowodzenie działań mających na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. Zasady ochrony środowiska są mocno osadzone w Traktatach i w wielu obszarach polityki Unii. W związku z tym w ramach działań związanych z Funduszem InvestEU należy wspierać uwzględnianie celów z dziedziny ochrony środowiska w głównym nurcie polityki. Kwestie ochrony środowiska i związanego z nią zapobiegania zagrożeniom oraz zarządzania ryzykiem powinny zostać uwzględnione przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji. UE powinna również śledzić swoje wydatki związane z ochroną bioróżnorodności i ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/228415. Inwestycje przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska należy zatem śledzić za pomocą wspólnych metod, spójnych z metodami opracowanymi w ramach innych unijnych programów mających zastosowanie do klimatu, różnorodności biologicznej i zarządzania zanieczyszczeniem powietrza, aby umożliwić ocenę indywidualnego i łącznego wpływu inwestycji na kluczowe składniki kapitału naturalnego, w tym na powietrze, wodę, grunty i różnorodność biologiczną.

(11)  Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym zagrożeń dla środowiska z 2018 r. wydanym przez Światowe Forum Ekonomiczne połowa z dziesięciu najpoważniejszych zagrożeń dla gospodarki światowej dotyczy środowiska. Zagrożenia te obejmują zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód śródlądowych i oceanów, ekstremalne zdarzenia pogodowe, utratę różnorodności biologicznej oraz niepowodzenie działań mających na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. Zasady ochrony środowiska są mocno osadzone w Traktatach i w wielu obszarach polityki Unii. W związku z tym w ramach działań związanych z Funduszem InvestEU należy wspierać uwzględnianie celów z dziedziny ochrony środowiska w głównym nurcie polityki. Kwestie ochrony środowiska i związanego z nią zapobiegania zagrożeniom oraz zarządzania ryzykiem powinny zostać uwzględnione przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji. UE powinna również śledzić swoje wydatki związane z ochroną bioróżnorodności i ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/228415. Inwestycje przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska należy zatem śledzić za pomocą wspólnych metod, spójnych z metodami opracowanymi w ramach innych unijnych programów mających zastosowanie do klimatu, różnorodności biologicznej i zarządzania zanieczyszczeniem powietrza, aby umożliwić ocenę indywidualnego i łącznego wpływu inwestycji na kluczowe składniki kapitału naturalnego, w tym na powietrze, wodę, grunty i różnorodność biologiczną.

__________________

__________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Program InvestEU powinien także włączać perspektywę płci do wszystkich procesów roboczych i decyzyjnych, gwarantować równowagę płci w komisjach i zespołach projektowych oraz to, aby wdrożenie tego funduszu przyczyniało się do promowania równości płci zgodnie ze zobowiązaniami UE w zakresie uwzględniania aspektu płci (art. 8 TFUE).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Niskie wskaźniki inwestycji w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu finansowego osłabiły zdolność Unii do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji. Znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę są niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. W związku z tym wsparcie w ramach Funduszu InvestEU powinno być ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie transportu, energii, w tym efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, środowiska, działań w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej. Aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego, należałoby wspierać usprawniony proces inwestycyjny, zwiększający widoczność sekwencji projektów i spójność w ramach odpowiednich programów unijnych. Mając na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne otrzymujące wsparcie Unii powinny uwzględniać zasady ochrony obywateli w przestrzeni publicznej. Powinno to stanowić uzupełnienie wysiłków podejmowanych w ramach innych unijnych funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zapewniających wsparcie na rzecz związanych z bezpieczeństwem elementów inwestycji w dziedzinie przestrzeni publicznej, transportu, energii i innej infrastruktury krytycznej.

(13)  Niskie wskaźniki inwestycji w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu finansowego osłabiły zdolność Unii do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji. Znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę, zwłaszcza w odniesieniu do wzajemnych połączeń i efektywności energetycznej i do utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu, są niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym zobowiązań Unii w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju, oraz celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. W związku z tym wsparcie w ramach Funduszu InvestEU powinno być ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie transportu, energii, w tym efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, środowiska, działań w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej, wspierające np. rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). InvestEU powinien nadać priorytet obszarom niedoinwestowanym i w których konieczne są dodatkowe inwestycje, w tym w zakresie zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej i działań zmierzających do osiągnięcia unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. Aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego, należałoby wspierać usprawniony proces inwestycyjny, zwiększający widoczność sekwencji projektów i maksymalnie zwiększający synergie między odpowiednimi programami unijnymi w dziedzinach m.in. transportu, energii i technologii cyfrowych. Mając na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne otrzymujące wsparcie Unii powinny uwzględniać zasady ochrony obywateli w przestrzeni publicznej. Powinno to stanowić uzupełnienie wysiłków podejmowanych w ramach innych unijnych funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zapewniających wsparcie na rzecz związanych z bezpieczeństwem elementów inwestycji w dziedzinie przestrzeni publicznej, transportu, energii i innej infrastruktury krytycznej.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Program InvestEU uznaje efektywność energetyczną za istotny element i kluczową kwestię uwzględnianą w decyzjach inwestycyjnych. Przyjmuje on więc zasadę „efektywność energetyczna przede wszystkim”, co oznacza, że przed podjęciem decyzji dotyczących planowania, polityki i inwestycji należy przeanalizować, czy racjonalne pod względem kosztów, a także pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym alternatywne rozwiązania z dziedziny efektywności energetycznej mogą w całości lub w części zastąpić środki przewidziane w planowaniu, polityce i inwestycjach, a przy tym umożliwić realizację celów danych decyzji. Takie racjonalne pod względem kosztów alternatywne rozwiązania obejmują środki służące zwiększeniu efektywności zapotrzebowania na energię i dostaw energii, zwłaszcza dzięki racjonalnym pod względem kosztów oszczędnościom końcowego zużycia energii, inicjatywom dotyczącym odpowiedzi odbioru, a także wydajniejszej konwersji i dystrybucji oraz wydajniejszemu przesyłowi energii. Państwa członkowskie powinny również zachęcać do upowszechniania tej zasady w instytucjach rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także w sektorze prywatnym.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa (UE) 2018/844) wymaga od państw członkowskich ustanowienia długoterminowej strategii renowacji służącej wspieraniu renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, aby zapewnić do 2050 r. wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budowlanych, umożliwiając opłacalne przekształcenie istniejących budynków w budynki o niemal zerowym zużyciu energii. Państwa członkowskie mają także obowiązek ułatwienia dostępu do odpowiednich mechanizmów agregacji projektów i zmniejszania postrzeganego ryzyka dla inwestorów i sektora prywatnego.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Mimo że ogólny poziom inwestycji w Unii wzrasta, inwestycje w działalność obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak badania naukowe i innowacje, są nadal niewystarczające. Wynikające z tego niedoinwestowanie badań i innowacji ma negatywny wpływ na konkurencyjność przemysłową i gospodarczą Unii oraz jakość życia jej obywateli. Fundusz InvestEU powinien zapewniać odpowiednie produkty finansowe ukierunkowane na różne etapy cyklu innowacji i szerokie spektrum interesariuszy, w szczególności umożliwiające zwiększanie skali rozwiązań i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, tak aby rozwiązania te były konkurencyjne na rynkach światowych.

(14)  Mimo że ogólny poziom inwestycji w Unii wzrasta, inwestycje w działalność obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak badania naukowe i innowacje, są nadal niewystarczające. Biorąc pod uwagę, że finansowanie publiczne działań w zakresie badań naukowych i innowacji pobudza wzrost produktywności i ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia prywatnych działań w zakresie badań naukowych i innowacji, wynikające z tego niedoinwestowanie badań i innowacji ma negatywny wpływ na konkurencyjność przemysłową i gospodarczą Unii oraz jakość życia jej obywateli. Fundusz InvestEU powinien zapewniać odpowiednie produkty finansowe ukierunkowane na różne etapy cyklu innowacji i szerokie spektrum interesariuszy, w szczególności umożliwiające zwiększanie skali rozwiązań i ich wdrażanie na skalę handlową w Unii, tak aby rozwiązania te były konkurencyjne na rynkach światowych oraz aby promować doskonałość UE w dziedzinie zrównoważonych technologii na szczeblu światowym. Aby uwzględnić potrzebę wsparcia inwestycji w działalność obarczoną wyższym ryzykiem, taką jak badania naukowe i innowacje, konieczna jest synergia programu „Horyzont Europa”, a w szczególności działalności Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), z produktami finansowymi udostępnianymi w ramach InvestEU. Ponadto innowacyjne MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up, w szczególności skupiające się na aktywach niematerialnych i prawnych, doświadczają trudności w dostępie do finansowania, w związku z czym EIC musi działać z zachowaniem ścisłej komplementarności ze specjalnymi produktami finansowymi w ramach InvestEU, aby zapewnić ciągłość wsparcia na rzecz takich MŚP. W tym względzie doświadczenie zdobyte w związku z instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach programu „Horyzont 2020”, takimi jak InnovFin, i gwarancjami kredytowymi dla MŚP w ramach COSME powinno stanowić solidną podstawę dla zapewnienia tego ukierunkowanego wsparcia.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Aby zapewnić jak najlepsze doradztwo dla beneficjentów InvestEU, a także w celu wsparcia synergii z programem „Horyzont Europa”, należy wzmocnić usługi świadczone w ramach usług doradczych InnovFin EBI.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Pilnie potrzebny jest znaczny wysiłek na rzecz inwestycji w transformację cyfrową i w celu rozprowadzania korzyści pomiędzy wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa w Unii. Mając już solidne ramy polityczne strategii jednolitego rynku cyfrowego, należy teraz realizować inwestycje o podobnym poziomie ambicji, w tym inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji.

(15)  Pilnie potrzebny jest znaczny wysiłek na rzecz inwestycji w transformację cyfrową i jej rozwoju i w celu rozprowadzania korzyści pomiędzy wszystkich obywateli i przedsiębiorstwa w Unii, na obszarach miejskich i wiejskich. Mając już solidne ramy polityczne strategii jednolitego rynku cyfrowego, należy teraz realizować inwestycje o podobnym poziomie ambicji, w tym inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji zgodnie z programem „Cyfrowa Europa” w szczególności w odniesieniu do etyki, uczenia się maszyn, internetu rzeczy, biotechnologii i FinTech, które to aspekty mogą zwiększyć skuteczność uruchomienia kapitału na rzecz przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Ponieważ na jednolity rynek negatywnie wpływa przepaść cyfrowa, będąca wynikiem braku dostępu do sieci, nierównej prędkości regionów oraz braku wiedzy, transformacja cyfrowa społeczeństwa powinna umożliwiać obywatelom, zwłaszcza młodym przedstawicielom pokolenia epoki cyfrowej, bezpieczne korzystanie z nowych technologii, uczenie się o prywatności, bezpieczeństwie i podstawowych zabezpieczeniach, które chronią ich przed szkodliwymi działaniami i podnoszą ich potencjał w gospodarce. W związku z tym potrzebne jest kompleksowe podejście do zwiększenia zasięgu, osiągnięcia podobnych poziomów łączności i jednakowej wiedzy dla wszystkich.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają w Unii kluczową rolę. Borykają się one jednak z wyzwaniami związanymi z dostępem do finansowania ze względu na obawy dotyczące wysokiego ryzyka i brak wystarczających zabezpieczeń. Dodatkowe wyzwania wynikają z potrzeby utrzymania konkurencyjności MŚP przez angażowanie się w cyfryzację, internacjonalizację i działalność innowacyjną oraz podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. Ponadto MŚP mają dostęp do bardziej ograniczonego zestawu źródeł finansowania w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp do giełd papierów wartościowych i dużych inwestorów instytucjonalnych. Problemy z dostępem do finansowania są jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, których działalność jest związana z aktywami niematerialnymi i prawnymi. Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze wsparcia banków i finansowania dłużnego w formie kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek bankowych lub leasingu. Zwiększenie zdolności MŚP do finansowania powstawania, wzrostu i rozwoju oraz zdolności do przetrwania pogorszenia koniunktury gospodarczej, a tym samym zwiększenie odporności gospodarki i systemu finansowego na kryzys lub wstrząsy gospodarcze, wymaga wspierania MŚP zmagających się ze wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz zapewnienia im bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Stanowi to również uzupełnienie inicjatyw podjętych już w kontekście unii rynków kapitałowych. Fundusz InvestEU powinien stworzyć możliwość skupienia się na konkretnych, bardziej ukierunkowanych produktach finansowych.

(16)  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią ponad 99 % przedsiębiorstw w Unii, a ich wartość gospodarcza jest istotna i kluczowa. Borykają się one jednak z wyzwaniami związanymi z dostępem do finansowania ze względu na obawy dotyczące wysokiego ryzyka i brak wystarczających zabezpieczeń. Należy również zająć się kwestią różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, bowiem kreatywność i przedsiębiorczy potencjał kobiet są niedostatecznie eksploatowanym źródłem wzrostu i miejsc pracy, które należy dalej rozwijać. Dodatkowe wyzwania wynikają z potrzeby utrzymania konkurencyjności MŚP przez angażowanie się w cyfryzację, internacjonalizację i działalność innowacyjną oraz podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. Ponadto MŚP mają dostęp do bardziej ograniczonego zestawu źródeł finansowania w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp do giełd papierów wartościowych i dużych inwestorów instytucjonalnych. Problem braku dostępu do kapitału dla MŚP pogłębia stosunkowo mały europejski sektor kapitału prywatnego, a problemy z dostępem do finansowania są jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, których działalność jest związana z aktywami niematerialnymi i prawnymi. Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze wsparcia banków i finansowania dłużnego w formie kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek bankowych lub leasingu. Zwiększenie zdolności MŚP do finansowania powstawania, wzrostu, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, zapewnienie ich konkurencyjności oraz zdolności do przetrwania pogorszenia koniunktury gospodarczej, a tym samym zwiększenie odporności gospodarki i systemu finansowego na kryzys lub wstrząsy gospodarcze, wymaga wspierania MŚP zmagających się ze wspomnianymi wyżej wyzwaniami przez uproszczenie ich dostępu do finansowania oraz zapewnienia im bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Stanowi to również uzupełnienie inicjatyw podjętych już w kontekście unii rynków kapitałowych. Programy takie jak COSME mają duże znaczenie dla MŚP, jako że ułatwiają dostęp do finansowania na wszystkich etapach ich cyklu życia, co zostało uwzględnione w EFIS, który szybko zaczął być wykorzystywany przez MŚP. Fundusz InvestEU powinien w związku z tym wykorzystać te pomyślne doświadczenia i stworzyć możliwość skupienia się na konkretnych, bardziej ukierunkowanych produktach finansowych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej odgrywają zasadniczą i strategiczną rolę w kluczowych obszarach związanych z dużymi sektorami sieciowymi (energia, woda, odpady, środowisko, usługi pocztowe, transport i telekomunikacja), a także w sektorze zdrowia, edukacji i usług społecznych. Unia Europejska, wspierając te przedsiębiorstwa, zapewnia swoim obywatelom dobrobyt i podejmowanie demokratycznych decyzji związanych między innymi z poziomem jakości usług.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Jak określono w dokumencie otwierającym debatę na temat społecznego wymiaru Europy16 w komunikacie dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych17, budowanie bardziej sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, jest jednym z priorytetów Unii w zakresie zwalczania nierówności i wspierania polityki włączenia społecznego w Europie. Nierówność szans dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, szkolenia i opieki zdrowotnej. Inwestowanie w gospodarkę społeczną, opartą na umiejętnościach i kapitale ludzkim, a także w integrację społeczną słabszych grup, zwłaszcza koordynowane na poziomie unijnym, może przyczynić się do zwiększenia możliwości gospodarczych. Fundusz InvestEU powinien być wykorzystywany do wspierania inwestycji w kształcenie i szkolenie, pomocy w zwiększaniu zatrudnienia, w szczególności wśród osób niewykwalifikowanych i długotrwale bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji w zakresie solidarności międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej, bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju społeczności, roli i miejsca młodych ludzi w społeczeństwie, jak również osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. Program InvestEU powinien także przyczyniać się do wspierania europejskiej kultury i kreatywności. Aby przeciwdziałać głębokiej transformacji społeczeństw Unii i rynku pracy w nadchodzącym dziesięcioleciu, trzeba inwestować w kapitał ludzki, mikrofinansowanie, finansowanie społeczne i nowe modele biznesowe gospodarki społecznej, w tym realizować inwestycje mające wpływ społeczny i zlecać zadania mające na celu uzyskanie określonego wpływu społecznego. Program InvestEU powinien wzmocnić rodzący się ekosystem rynku społecznego, zwiększając podaż finansowania i dostęp do niego dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych, tak aby zaspokoić potrzeby tych, którzy najbardziej go potrzebują. W sprawozdaniu grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. inwestowania w infrastrukturę społeczną w Europie18 wskazano luki inwestycyjne w infrastrukturze i usługach społecznych, w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które wymagają wsparcia, w tym na poziomie Unii. W związku z tym należy wykorzystać łączną zdolność kapitału publicznego, komercyjnego i dobroczynnego, jak również wsparcie ze strony fundacji, w celu wspierania rozwoju łańcucha wartości na rynku społecznym i zwiększania odporności Unii.

(17)  Jak określono w dokumencie otwierającym debatę na temat społecznego wymiaru Europy16, w komunikacie dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych17 i w zasadach ramowych UE dotyczących unijnej Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, budowanie bardziej sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, jest jednym z priorytetów Unii w zakresie zwalczania nierówności i wspierania polityki włączenia społecznego w Europie. Nierówność szans dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, szkolenia i opieki zdrowotnej. Inwestowanie w gospodarkę społeczną, opartą na umiejętnościach i kapitale ludzkim, a także w integrację społeczną słabszych grup, zwłaszcza koordynowane na poziomie unijnym, może przyczynić się do zwiększenia możliwości gospodarczych. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na inwestycje w infrastrukturę socjalną Fundusz InvestEU powinien być wykorzystywany do wspierania inwestycji w kształcenie i szkolenie, pomocy w zwiększaniu zatrudnienia, w szczególności wśród osób niewykwalifikowanych i długotrwale bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji w zakresie równouprawnienia płci, równości szans, solidarności międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej, bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju społeczności, roli i miejsca młodych ludzi w społeczeństwie, jak również osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. Program InvestEU powinien także przyczyniać się do wspierania europejskiej kultury i kreatywności. Aby przeciwdziałać głębokiej transformacji społeczeństw Unii i rynku pracy w nadchodzącym dziesięcioleciu, trzeba inwestować w kapitał ludzki, mikrofinansowanie, finansowanie społeczne i nowe modele biznesowe gospodarki społecznej, w tym realizować inwestycje mające wpływ społeczny i zlecać zadania mające na celu uzyskanie określonego wpływu społecznego. Program InvestEU powinien wzmocnić rodzący się ekosystem rynku społecznego, zwiększając podaż finansowania i dostęp do niego dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych, tak aby zaspokoić potrzeby tych, którzy najbardziej go potrzebują. W sprawozdaniu grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. inwestowania w infrastrukturę społeczną w Europie18 wskazano luki inwestycyjne w infrastrukturze i usługach społecznych, w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które wymagają wsparcia, w tym na poziomie Unii. W związku z tym należy wykorzystać łączną zdolność kapitału publicznego, komercyjnego i dobroczynnego, jak również wsparcie ze strony fundacji, w celu wspierania rozwoju łańcucha wartości na rynku społecznym i zwiększania odporności Unii.

__________________

__________________

16 COM(2017) 206.

16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250.

17 COM(2017) 250.

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako European Economy Discussion Paper (dokument do dyskusji na temat gospodarki europejskiej) nr 074.

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako European Economy Discussion Paper (dokument do dyskusji na temat gospodarki europejskiej) nr 074.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Projekty finansowane w ramach InvestEU powinny promować równość mężczyzn i kobiet, w szczególności w obszarze badań i innowacji, przez zajęcie się podstawowymi przyczynami nierównowagi płci, wykorzystanie pełnego potencjału badaczy, wśród których są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, oraz włączenie aspektu płci do treści badań i innowacji, jak również przez zwrócenie szczególnej uwagi na zapewnienie równowagi płci w panelach oceniających i w innych odpowiednich ciałach doradczych i eksperckich. Działania powinny również mieć na celu wdrożenie zasad dotyczących równości kobiet i mężczyzn, określonych w art. 2 i 3 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 8 TFUE i w dyrektywie 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a)  Fundusz InvestEU powinien również wspierać sprawiedliwe działania w zakresie transformacji i strategie sprzyjające inwestycjom na rzecz poprawy sytuacji pracowników w określonych sektorach, takich jak górnictwo węgla kamiennego i węgla brunatnego, sektor motoryzacji, które mogą ucierpieć w wyniku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Fundusz InvestEU powinien wspierać transformację tych gospodarek w kierunku zrównoważonych działań i przyciągać alternatywne innowacyjne przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa typu start-up oraz branże w celu budowania zrównoważonej gospodarki regionalnej. Należy również wspierać dalsze synergie z dodatkowymi programami wsparcia, takimi jak fundusz na rzecz modernizacji, który zostanie ustanowiony na lata 2021–2030, a także inne krajowe i unijne programy na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19b)  Fundusz ten powinien zapewniać równość w finansowaniu projektów i projektów w całej UE, ze szczególnym uwzględnieniem najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych regionów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21)  Fundusz InvestEU powinien móc przyjmować wkłady z państw trzecich, które są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, państw przystępujących, kandydatów i potencjalnych kandydatów, państw objętych polityką sąsiedztwa i innych państw, zgodnie z warunkami określonymi między Unią a tymi państwami. Powinno to umożliwić w stosownych przypadkach stałą współpracę z odpowiednimi państwami, w szczególności w dziedzinie badań naukowych i innowacji, jak również w dziedzinie MŚP.

(21)  Fundusz InvestEU powinien móc przyjmować wkłady z państw trzecich, które są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, państw przystępujących, kandydatów i potencjalnych kandydatów, państw objętych polityką sąsiedztwa i innych państw, zgodnie z warunkami określonymi między Unią a tymi państwami i pod warunkiem przestrzegania praw człowieka przez te państwa. Powinno to umożliwić w stosownych przypadkach stałą współpracę z odpowiednimi państwami, w szczególności w dziedzinie badań naukowych i innowacji, jak również w dziedzinie MŚP.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Budżet w wysokości 3 105 mln EUR (w cenach stałych) na badania i innowacje w ramach InvestEU nie powinien pochodzić z ogólnego budżetu programu „Horyzont Europa” w wysokości 120 mld EUR (w cenach stałych), ale powinien być dodatkiem do tego budżetu.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Gwarancja UE, na której opiera się Fundusz InvestEU, powinna być wdrażana przez Komisję pośrednio, tzn. w oparciu o partnerów wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć do ostatecznych odbiorców. Komisja powinna zawrzeć z każdym z partnerów wykonawczych umowę w sprawie gwarancji zapewniającą im zdolność gwarancyjną z Funduszu InvestEU, w celu wsparcia ich operacji z zakresu finansowania i inwestycji, które są zgodne z celami Funduszu InvestEU i kryteriami kwalifikowalności. Dla Funduszu InvestEU należy przewidzieć specjalną strukturę zarządzania zapewniającą odpowiednie wykorzystanie gwarancji UE.

(24)  Gwarancja UE, na której opiera się Fundusz InvestEU, powinna być wdrażana przez Komisję pośrednio, tzn. w oparciu o partnerów wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć do ostatecznych odbiorców. Komisja powinna zawrzeć z każdym z partnerów wykonawczych umowę w sprawie gwarancji zapewniającą im zdolność gwarancyjną z Funduszu InvestEU, w celu wsparcia ich operacji z zakresu finansowania i inwestycji, które są zgodne z celami Funduszu InvestEU i kryteriami kwalifikowalności. W celu zwiększenia przejrzystości, efektywności, rozliczalności i zapewnienia właściwego wykorzystania gwarancji UE dla Funduszu InvestEU należy przewidzieć specjalną strukturę zarządzania, całkowicie oddzieloną od struktury grupy EBI.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Komisja powinna oceniać zgodność przedłożonych przez partnerów wykonawczych operacji z zakresu finansowania i inwestycji z prawem i polityką Unii, natomiast ostateczne decyzje w sprawie tych operacji powinien podejmować partner wykonawczy.

(26)  Należy ustanowić Komitet Sterujący pełniący funkcję wykonawczą w celu podejmowania decyzji zgodnie z art. 17 składający się z osób wyznaczonych przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, partnerów wykonawczych oraz eksperta bez prawa głosu powołanego przez Parlament Europejski w celu zapewnienia, by zarządzanie Programem InvestEU przewidywało odpowiednią równowagę między wiedzą ekspercką w zakresie polityki i bankowości. Komitet Sterujący powinien oceniać zgodność przedłożonych przez partnerów wykonawczych operacji z zakresu finansowania i inwestycji z prawem i polityką Unii, natomiast ostateczne decyzje w sprawie tych operacji powinien podejmować partner wykonawczy.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Zespół projektowy składający się z ekspertów oddelegowanych do dyspozycji Komisji przez partnerów wykonawczych w celu zapewnienia profesjonalnej wiedzy fachowej przy ocenie finansowo-technicznej proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji powinien dokonywać oceny punktowej operacji przedkładanych przez partnerów wykonawczych, które mają zostać ocenione przez Komitet Inwestycyjny.

skreśla się

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Komitet Inwestycyjny składający się z niezależnych ekspertów powinien przedstawiać swoje wnioski w sprawie przyznania wsparcia w formie gwarancji UE na operacje z zakresu finansowania i inwestycji spełniających kryteria kwalifikowalności, zapewniając w ten sposób zewnętrzną wiedzę fachową przy ocenie inwestycyjnej projektu. Komitet Inwestycyjny powinien zbierać się w różnych konfiguracjach, aby jak najlepiej uwzględnić różne dziedziny i sektory polityki.

(28)  Komitet Inwestycyjny składający się z niezależnych ekspertów powinien przedstawiać swoje wnioski w sprawie przyznania wsparcia w formie gwarancji UE na operacje z zakresu finansowania i inwestycji spełniających kryteria kwalifikowalności, zapewniając w ten sposób zewnętrzną wiedzę fachową przy ocenie inwestycyjnej projektu. Komitet Inwestycyjny powinien zbierać się w różnych konfiguracjach, aby jak najlepiej uwzględnić różne dziedziny i sektory polityki, a w jego składzie zawsze powinno znaleźć się przynajmniej dwóch ekspertów z doświadczeniem w dziedzinie działań związanych z klimatem, ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Przy wyborze partnerów wykonawczych do celów wdrażania Funduszu InvestEU Komisja powinna rozważyć zdolność kontrahenta do realizowania celów Funduszu InvestEU i wniesienia własnych zasobów, aby zapewnić odpowiedni zasięg geograficzny i dywersyfikację geograficzną, przyciągnięcia inwestorów prywatnych oraz zapewnienia odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka i stworzenia nowych rozwiązań służących korygowaniu niedoskonałości rynku i nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Ze względu na rolę grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”), jaką powierza się jej w Traktatach, jej zdolność do działania we wszystkich państwach członkowskich oraz jej doświadczenie zdobyte w ramach obecnych instrumentów finansowych i EFIS, powinna ona pozostać uprzywilejowanym partnerem wykonawczym w ramach modułu unijnego Funduszu InvestEU. Oprócz Grupy EBI możliwość oferowania zestawu uzupełniających produktów finansowych powinny mieć też krajowe banki lub instytucje prorozwojowe, ze względu na to, że ich doświadczenie i zdolności na szczeblu regionalnym mogą być korzystne dla maksymalizacji wpływu funduszy publicznych na terytorium Unii. Powinna ponadto istnieć możliwość, aby inne międzynarodowe instytucje finansowe działały w charakterze partnerów wykonawczych, zwłaszcza gdy posiadają one przewagę komparatywną pod względem szczególnej wiedzy fachowej i doświadczenia w niektórych państwach członkowskich. Również inne podmioty spełniające kryteria określone w rozporządzeniu finansowym powinny mieć możliwość działania w charakterze partnerów wykonawczych.

(29)  Przy wyborze partnerów wykonawczych do celów wdrażania Funduszu InvestEU Komisja powinna rozważyć zdolność i potencjał kontrahenta do realizowania celów Funduszu InvestEU i wniesienia własnych zasobów, aby zapewnić odpowiedni zasięg geograficzny i dywersyfikację geograficzną, przyciągnięcia inwestorów prywatnych oraz zapewnienia odpowiedniej dywersyfikacji ryzyka i stworzenia nowych rozwiązań służących korygowaniu niedoskonałości rynku i nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji. Ze względu na rolę grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego („EBI”), jaką powierza się jej w Traktatach, jej zdolność do działania we wszystkich państwach członkowskich oraz jej doświadczenie zdobyte w ramach obecnych instrumentów finansowych i EFIS, powinna ona pozostać uprzywilejowanym partnerem wykonawczym w ramach modułu unijnego Funduszu InvestEU. Oprócz Grupy EBI możliwość oferowania zestawu uzupełniających produktów finansowych powinny mieć też krajowe lub regionalne banki prorozwojowe, ze względu na to, że ich doświadczenie i zdolności na szczeblu regionalnym mogą być korzystne dla maksymalizacji wpływu funduszy publicznych na terytorium Unii, przy dostosowaniu cech ich produktów finansowych do wymogów Funduszu. Powinna ponadto istnieć możliwość, aby inne międzynarodowe instytucje finansowe działały w charakterze partnerów wykonawczych, zwłaszcza gdy posiadają one przewagę komparatywną pod względem szczególnej wiedzy fachowej i doświadczenia w niektórych państwach członkowskich. Również inne podmioty spełniające kryteria określone w rozporządzeniu finansowym powinny mieć możliwość działania w charakterze partnerów wykonawczych.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zapewnienia, aby interwencje w ramach modułu unijnego Funduszu InvestEU koncentrowały się na niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie Unii, a jednocześnie spełniały cele dotyczące możliwie jak największego zasięgu geograficznego, gwarancji UE należy udzielać partnerom wykonawczym, którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi partnerami wykonawczymi są w stanie objąć odnośnymi operacjami co najmniej trzy państwa członkowskie. Oczekuje się jednak, że około 75 % gwarancji UE w ramach modułu unijnego będzie udzielane partnerom wykonawczym, którzy są w stanie oferować produkty finansowe w ramach Funduszu InvestEU we wszystkich państwach członkowskich.

(30)  W celu zapewnienia, aby interwencje w ramach modułu unijnego Funduszu InvestEU koncentrowały się na niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie Unii, a jednocześnie spełniały cele dotyczące możliwie jak największego zasięgu geograficznego, gwarancji UE należy udzielać partnerom wykonawczym, którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi partnerami wykonawczymi są w stanie objąć odnośnymi operacjami co najmniej dwa państwa członkowskie. Oczekuje się jednak, że około 75 % gwarancji UE w ramach modułu unijnego będzie udzielane partnerom wykonawczym, którzy są w stanie oferować produkty finansowe w ramach Funduszu InvestEU we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Gwarancja UE w ramach modułu państw członkowskich powinna być udzielana każdemu partnerowi wykonawczemu kwalifikującemu się zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. c)] [rozporządzenia finansowego], w tym krajowym lub regionalnym bankom lub instytucjom prorozwojowym, EBI, Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu i innym wielostronnym bankom rozwoju. Wybierając partnerów wykonawczych w ramach modułu państw członkowskich, Komisja powinna uwzględnić wnioski złożone przez każde państwo członkowskie. Zgodnie z [art. 154] [rozporządzenia finansowego] Komisja musi dokonać oceny zasad i procedur partnera wykonawczego, aby upewnić się, że zapewniają one poziom ochrony interesów finansowych Unii równoważny poziomowi zapewnianemu przez Komisję.

(31)  Gwarancja UE w ramach modułu państw członkowskich powinna być udzielana każdemu partnerowi wykonawczemu kwalifikującemu się zgodnie z [art. 62 ust. 1 lit. c)] [rozporządzenia finansowego], w tym krajowym lub regionalnym bankom lub instytucjom prorozwojowym, EBI, Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu i innym wielostronnym bankom rozwoju. W przypadku gdy wykorzystanie modułu państw członkowskich ma być ukierunkowane na działania polityczne już objęte działaniem UE poprzez podobne operacje w zakresie finansowania i inwestycji, moduł państw członkowskich i moduł unijny powinny mieć tych samych partnerów wykonawczych. Wybierając partnerów wykonawczych w ramach modułu państw członkowskich, Komisja powinna uwzględnić wnioski złożone przez każde państwo członkowskie. Zgodnie z [art. 154] [rozporządzenia finansowego] Komisja musi dokonać oceny zasad i procedur partnera wykonawczego, aby upewnić się, że zapewniają one poziom ochrony interesów finansowych Unii równoważny poziomowi zapewnianemu przez Komisję. Przeszkody biurokratyczne i koszty związane z oceną powinny być ograniczone i nie powinny wpływać na zwrot z inwestycji ani na wskaźniki.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Centrum Doradztwa InvestEU powinno wspierać opracowywanie optymalnych sekwencji projektów inwestycyjnych w każdym segmencie polityki. W ramach Programu InvestEU należy ponadto przewidzieć komponent międzysektorowy, aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy i pomoc przy opracowywaniu projektów obejmujących różne polityki w odniesieniu do centralnie zarządzanych programów unijnych.

(35)  Centrum Doradztwa InvestEU powinno wspierać opracowywanie optymalnych sekwencji projektów inwestycyjnych w każdym segmencie polityki przy zapewnieniu skutecznego wdrożenia dywersyfikacji geograficznej w celu przyczynienia się do osiągnięcia unijnego celu w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zmniejszenia dysproporcji między regionami. Centrum Doradztwa powinno zwrócić szczególną uwagę na konieczność agregowania małych projektów i łączenia ich w większe portfele. W ramach Programu InvestEU należy ponadto przewidzieć komponent międzysektorowy, aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy i pomoc przy opracowywaniu projektów obejmujących różne polityki w odniesieniu do centralnie zarządzanych programów unijnych.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Aby zapewnić szeroki zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz skutecznie upowszechniać wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu lokalnym, należy zapewnić lokalną obecność Centrum Doradztwa InvestEU, uwzględniając w razie potrzeby istniejące systemy wsparcia, w celu udzielania na szczeblu lokalnym wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy.

(36)  Aby zapewnić szeroki zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz skutecznie upowszechniać wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu lokalnym, należy zapewnić obecność Centrum Doradztwa InvestEU w każdym państwie członkowskim, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie obecności w regionach, które borykają się z trudnościami w opracowywaniu projektów w ramach Funduszu InvestEU, uwzględniając istniejące systemy wsparcia, w celu udzielania na szczeblu lokalnym wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy. Centra doradztwa powinny skupiać wiedzę fachową krajowych banków prorozwojowych w obszarze generowania, łączenia i finansowania projektów, a ich rola jako partnerów wykonawczych powinna być nadal ceniona.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a)  Biorąc pod uwagę dobre wyniki krajowych banków prorozwojowych w obszarze generowania, łączenia i finansowania projektów, na przykład w zakresie projektów na małą skalę w dziedzinie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych na szczeblu lokalnym i regionalnym, ich wiedza fachowa powinna zostać połączona w ramach centrów doradztwa, a ich rola jako partnerów wykonawczych powinna być nadal ceniona.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(47a)  Należy umożliwić beneficjentom dostęp do programu przez zapewnienie jego większego rozpowszechnienia i przejrzystości, w tym ze strony pośredników finansowych i bankowych. Należy zatem zapewnić większe rozpowszechnienie informacji i ciągłe monitorowanie realizacji działań.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz InvestEU zapewniający środki finansowe na gwarancję UE związaną z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi przez partnerów wykonawczych i wspierającymi polityki wewnętrzne Unii.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz InvestEU zapewniający środki finansowe na gwarancję UE związaną z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi przez partnerów wykonawczych i wspierającymi polityki wewnętrzne Unii, w szczególności cele dotyczące zmiany klimatu i celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z celem w zakresie przejścia na gospodarkę zeroemisyjną najpóźniej do roku 2050.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1)  „działania łączone” oznaczają działania wspierane z budżetu Unii, łączące bezzwrotne albo zwrotne formy wsparcia z budżetu Unii, lub kombinację, ze zwrotnymi formami wsparcia z instytucji finansowania rozwoju lub innych publicznych instytucji finansowych, a także z komercyjnych instytucji finansowych i od inwestorów komercyjnych; do celów niniejszej definicji unijne programy finansowane ze źródeł innych niż budżet Unii, takich jak Fundusz na rzecz Innowacji Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS), można traktować jako unijne programy finansowane z budżetu Unii;

1)  „dodatkowość” oznacza dodatkowość zgodnie z definicją zawartą w art. 8a (nowym);

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  „efektywność przede wszystkim” oznacza nadawanie priorytetu w całym planowaniu, polityce i wszystkich decyzjach inwestycyjnych w zakresie energii środkom służącym zwiększeniu efektywności zapotrzebowania na energię i dostaw energii za pomocą optymalnych pod względem kosztów oszczędności końcowego zużycia energii, działań w zakresie reagowania na zapotrzebowanie i wydajniejszej konwersji i dystrybucji oraz wydajniejszego przesyłu energii.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17a)  „EBI” oznacza Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny lub dowolną jednostkę zależną Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

17b)  „dodatkowość” oznacza dodatkowość zgodnie z definicją zawartą w art. 8a (nowym).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  konkurencyjności Unii, w tym innowacji i cyfryzacji;

a)  konkurencyjności Unii, w tym badań, innowacji i cyfryzacji;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zrównoważonego charakteru gospodarki Unii i jej wzrostu;

b)  zrównoważonego wzrostu gospodarki Unii, zmierzającego do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ i celów porozumienia paryskiego dotyczącego klimatu;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji w dziedzinie badań naukowych, innowacji i cyfryzacji;

b)  wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji w dziedzinie badań naukowych, innowacji i cyfryzacji we wszystkich segmentach polityki, w tym wsparcie dla zwiększania skali innowacyjnych przedsiębiorstw i wprowadzania technologii na rynek;

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zwiększanie dostępu do finansowania oraz jego dostępności dla MŚP oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla małych spółek o średniej kapitalizacji;

c)  zwiększanie i ułatwianie dostępu do finansowania oraz jego dostępności, a także zwiększanie globalnej konkurencyjności innowacyjnych przedsiębiorstw typu start‑up, MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw oraz, w uzasadnionych przypadkach, małych spółek o średniej kapitalizacji;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  przyczynienie się do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na osiągnięcie celów klimatycznych w budżecie UE mają wynieść co najmniej 30 %, zwiększenie inwestycji w łagodzenie zmian klimatu oraz dostosowanie do nich, w szczególności w celu realizacji unijnych celów klimatyczno-energetycznych na rok 2030 monitorowanych zgodnie z rozporządzeniem UE (XX) [w sprawie zarządzania unią energetyczną] poprzez przydzielenie na ten cel co najmniej 40 % puli środków finansowych Programu InvestEU na wsparcie celów klimatycznych.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarancja UE do celów modułu unijnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), wynosi 38 000 000 000 EUR (w cenach bieżących). Należy ją zasilać zgodnie ze wskaźnikiem tworzenia rezerw w wysokości 40 %.

Gwarancja UE do celów modułu unijnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), wynosi 38 000 000 000 EUR (w cenach stałych), z czego co najmniej 28 500 000 000 EUR należy przydzielić grupie EBI. Należy ją zasilać zgodnie ze wskaźnikiem tworzenia rezerw w wysokości 35 %. EBI:

 

- jako partner wykonawczy zapewnia krajowym i regionalnym bankom prorozwojowym dostęp do przydziału środków w ramach gwarancji UE;

 

- nawiązuje zorganizowany dialog z krajowymi i regionalnymi bankami prorozwojowymi z myślą o opracowywaniu i wdrażaniu instrumentów i projektów finansowych;

 

- składa Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie na temat funkcjonowania gwarancji, wkładu w realizację celów określonych w art. 3, a także współpracy z podmiotami krajowymi i regionalnymi.

 

Komisja ocenia udział grupy EBI w przeglądzie śródokresowym nie później niż w grudniu 2024 r. i proponuje, w razie konieczności, zmianę do 10 %.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Projekty, które mają być finansowane z dodatkowej kwoty, dotyczą wyłącznie działań zgodnych z kryteriami kwalifikowalności określonymi w zasadach programu unijnego, w ramach którego kwota została przekazana, a celem Programu InvestEU jest również pokrycie transzy najwyższego ryzyka.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Pula środków finansowych na wdrażanie środków przewidzianych w rozdziałach V i VI wynosi 525 000 000 EUR (w cenach bieżących).

3.  Pula środków finansowych na wdrażanie środków przewidzianych w rozdziałach V i VI wynosi 725 000 000 EUR (w cenach bieżących).

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kwota, o której mowa w ust. 3, może być również wykorzystywana na pomoc techniczną i administracyjną związaną z wdrażaniem Programu InvestEU, tj. na działania dotyczące przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, w tym systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

4.  Kwota, o której mowa w ust. 3, może być również wykorzystywana na pomoc techniczną i administracyjną związaną z wdrażaniem Programu InvestEU, tj. na działania dotyczące przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, w tym systemy informatyczne dla przedsiębiorstw. Celem takiego wykorzystania jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów i nie przekracza ono 5 % wartości koperty finansowej określonej w ust. 1.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  spójne z celami polityki i zgodne z kryteriami kwalifikowalności określonymi w przepisach dotyczących odnośnego unijnego programu, w ramach którego podejmuje się decyzję o udzieleniu wsparcia;

a)  spójne z celami polityki i zgodne z kryteriami kwalifikowalności określonymi w przepisach dotyczących odnośnego unijnego programu, w ramach którego podejmuje się decyzję o udzieleniu wsparcia; żadna operacja z zakresu finansowania i inwestycji objęta gwarancją UE nie może podważać ani utrudniać osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wypełnienia zobowiązań UE wynikających z porozumienia paryskiego, osiągnięcia unijnych celów w zakresie energii i klimatu na rok 2030 oraz osiągnięcia neutralności emisyjnej gospodarki do roku 2050;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program InvestEU jest prowadzony w ramach następujących czterech segmentów polityki, które służą korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, w ich ściśle określonym zakresie:

1.  Program InvestEU jest prowadzony w ramach następujących czterech segmentów polityki, które służą korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, w ich ściśle określonym zakresie, i w stosownych przypadkach w oparciu o doświadczenia zdobyte w ramach instrumentów finansowych, które wykorzystywane były w poprzednich wieloletnich ramach finansowych:

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury: obejmuje on zrównoważone inwestycje w dziedzinie transportu, energii, łączności cyfrowej, dostaw i przetwarzania surowców, przestrzeni kosmicznej, oceanów wody, odpadów, przyrody i innej infrastruktury środowiskowej, sprzętu, aktywów ruchomych i wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do realizacji celów Unii związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym lub społecznym, lub obu tych rodzajów celów, lub które spełniają normy Unii dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego;

a)  segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury: obejmuje on zrównoważone inwestycje w dziedzinie transportu, w tym transportu multimodalnego, bezpieczeństwa drogowego, turystyki, energii, w szczególności zwiększonego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, efektywności energetycznej zgodnie z ramami dotyczącymi energii na rok 2030 i 2050, zwiększenia poziomów połączeń międzysystemowych, łączności cyfrowej i dostępu, w tym na obszarach wiejskich, dostaw i przetwarzania surowców, przestrzeni kosmicznej, oceanów, wody śródlądowej, unikania odpadów, gospodarki o obiegu zamkniętym, przyrody i innej infrastruktury środowiskowej, sprzętu, aktywów ruchomych i wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do realizacji celów Unii związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym lub społecznym, lub obu tych rodzajów celów, i które spełniają normy Unii dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  segmentu dotyczącego modernizacji i konserwacji infrastruktury: obejmuje zrównoważone inwestycje w:

 

- remonty mostów i tuneli kolejowych i drogowych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa;

 

- projekty renowacji budynków pod kątem oszczędności zużycia energii, wykorzystanie zdecentralizowanej energii ze źródeł odnawialnych oraz włączenie budynków do połączonego systemu energetycznego, magazynowego, cyfrowego i transportowego;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  segmentu polityki dotyczącego badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: obejmuje on działania w zakresie badań naukowych i innowacji, transfer wyników badań naukowych na rynek, demonstrowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie rozwoju skali działalności innowacyjnych przedsiębiorstw innych niż MŚP, a także cyfryzację przemysłu unijnego;

b)  segmentu polityki dotyczącego badań naukowych, innowacji i cyfryzacji: obejmuje on działania w zakresie badań naukowych, rozwoju produktów i innowacji, transfer technologii i wyników badań naukowych na rynek, wspieranie czynników rozwoju rynkowego i współpracy między przedsiębiorstwami, demonstrowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie rozwoju skali działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, a także cyfryzację przemysłu unijnego w oparciu o doświadczenia zdobyte w szczególności w ramach InnovFin;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  segmentu polityki dotyczącego MŚP: obejmuje on dostęp do finansowania i jego dostępność dla MŚP oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla małych spółek o średniej kapitalizacji;

c)  segmentu polityki dotyczącego MŚP: łatwiejszy dostęp do finansowania i jego dostępność dla przedsiębiorstw typu start-up, MŚP, w tym dla przedsiębiorstw innowacyjnych, oraz, w uzasadnionych przypadkach, dla małych spółek o średniej kapitalizacji, w szczególności w celu poprawy konkurencyjności, innowacyjności, cyfryzacji i zrównoważonego charakteru w ujęciu globalnym;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  segmentu polityki dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności: obejmuje on mikrofinansowanie, finansowanie przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę społeczną; umiejętności, kształcenie, szkolenie i powiązane usługi; infrastrukturę społeczną (w tym mieszkalnictwo socjalne i domy studenckie); innowacje społeczne; opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową; włączenie społeczne i dostępność; działalność kulturalną o celu społecznym; integrację osób wymagających szczególnego traktowania, w tym obywateli państw trzecich.

d)  segmentu polityki dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności: obejmuje on mikrofinansowanie, finansowanie przedsiębiorstw społecznych, przedsiębiorczość kobiet i gospodarkę społeczną; umiejętności, kształcenie, szkolenie i powiązane usługi, w tym kredyty studenckie; infrastrukturę społeczną (w tym mieszkalnictwo socjalne i domy studenckie); innowacje społeczne; opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową; włączenie społeczne i dostępność; działalność kulturalną, w szczególności o celu społecznym; integrację osób wymagających szczególnego traktowania, w tym obywateli państw trzecich.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operacje z zakresu finansowania i inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podlegają kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju klimatycznego, środowiskowego i społecznego w celu zminimalizowania negatywnych skutków i zmaksymalizowania korzyści w wymiarze klimatycznym, środowiskowym i społecznym. W tym celu promotorzy wnioskujący o finansowanie przekazują odpowiednie informacje w oparciu o wytyczne, które mają zostać opracowane przez Komisję. Projekty poniżej pewnej wielkości określonej w wytycznych wyłączone z tej kontroli.

Operacje z zakresu finansowania i inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podlegają kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju klimatycznego, środowiskowego i społecznego w celu zminimalizowania negatywnych skutków i zmaksymalizowania korzyści w wymiarze klimatycznym, środowiskowym i społecznym. W tym celu promotorzy wnioskujący o finansowanie przekazują odpowiednie informacje w oparciu o wytyczne, które mają zostać opracowane przez Komisję w formie aktu delegowanego i z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje COM(2018) 353], w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. W stosownych przypadkach projekty poniżej pewnej wielkości określonej w wytycznych mogą być wyłączone z tej kontroli.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu – zapewnianie odporności na potencjalne negatywne skutki zmiany klimatu poprzez ocenę ryzyka i wrażliwości na zmiany klimatu, w tym odpowiednie środki przystosowawcze, a w odniesieniu do łagodzenia zmiany klimatu – uwzględnianie w analizie kosztów i korzyści kosztów emisji gazów cieplarnianych i pozytywnych skutków środków łagodzenia zmiany klimatu;

a)  w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu – zapewnianie odporności na potencjalne negatywne skutki zmiany klimatu poprzez ocenę ryzyka i wrażliwości na zmiany klimatu, w tym odpowiednie środki przystosowawcze, a w odniesieniu do łagodzenia zmiany klimatu – uwzględnianie w analizie kosztów i korzyści kosztów emisji gazów cieplarnianych i pozytywnych skutków środków łagodzenia zmiany klimatu, a także zapewnianie zgodności z celami i normami UE w dziedzinie środowiska;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  oszacowanie wpływu na zatrudnienie i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Partnerzy wykonawczy przekazują informacje konieczne do umożliwienia śledzenia inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów Unii w dziedzinie klimatu i środowiska, na podstawie wytycznych, które zapewni Komisja.

4.  Partnerzy wykonawczy przekazują informacje konieczne do umożliwienia śledzenia inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów Unii w dziedzinie klimatu i środowiska, na podstawie wytycznych, które zapewni Komisja, i oceniają zgodność działań z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018) 353);

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Segment polityki dotyczący MŚP oferuje wsparcie również dla beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie z różnych unijnych instrumentów gwarancyjnych połączonych w ramach InvestEU, w szczególności systemu poręczeń na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego w ramach programu „Kreatywna Europa”.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Partnerzy wykonawczy dążą do tego, aby co najmniej 50 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury przyczyniało się do realizacji unijnych celów dotyczących klimatu i środowiska.

5.  Partnerzy wykonawczy dążą do tego, aby:

 

- co najmniej 65 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury przyczyniało się w znaczącym stopniu do realizacji unijnych celów dotyczących klimatu i środowiska zgodnie z porozumieniem paryskim;

 

- co najmniej 35 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego badań naukowych, innowacji i cyfryzacji zapewniało wkład w realizację celów programu „Horyzont Europa”;

 

- znaczna część gwarancji oferowanej MŚP i spółkom o średniej kapitalizacji w ramach segmentu polityki dotyczącego MŚP wspierało innowacyjne MŚP;

 

- co najmniej 30 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności zapewniało wkład w realizację celów programu „Horyzont Europa” i „Erasmus+”;

 

Komisja, wraz z partnerami wykonawczymi, dąży do tego, aby część gwarancji budżetowej wykorzystana na cele sektorowego punktu obserwacyjnego została rozdzielona z zachowaniem równowagi między działaniami prowadzonymi w różnych obszarach.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Zasada dodatkowości

 

1. Na użytek niniejszego rozporządzenia „dodatkowość” oznacza wsparcie przez Fundusz InvestEU działań, które służą zaradzeniu niedoskonałościom rynku lub nieoptymalnym sytuacjom w zakresie inwestycji, włącznie z długoterminowym zwrotem z inwestycji lub potrzebami w zakresie finansowania projektów obarczonych wyższym ryzykiem zapewniających korzyści środowiskowe i społeczne w długiej perspektywie, i które nie mogłyby zostać przeprowadzone w okresie, w którym można skorzystać z gwarancji UE, lub nie w takim samym zakresie przez partnerów wykonawczych, bez wsparcia ze strony Funduszu InvestEU. Projekty wspierane przez Fundusz InvestEU promują cele określone w art. 3.

 

2. Bez uszczerbku dla wymogu spełnienia definicji dodatkowości określonej w akapicie pierwszym, poniższe elementy w wyraźny sposób świadczą o dodatkowości:

 

- zaproponowane projekty obarczone ryzykiem odpowiadającym działaniom specjalnym EBI, zgodnie z definicją w art. 16 Statutu EBI, zwłaszcza jeśli projekty te pociągają za sobą ryzyka szczególne dla danego kraju, sektora lub regionu, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych i regionach w okresie przejściowym, lub jeśli projekty takie obarczone są rodzajami ryzyka związanymi z innowacjami, w szczególności w niesprawdzonych jeszcze technologiach sprzyjających wzrostowi, zrównoważoności i wydajności,

 

- projekty zaproponowane przez partnerów wykonawczych uznane przez Komitet Inwestycyjny za obarczone równoważnym poziomem ryzyka względem poziomu opisanego w tiret pierwszym niniejszego ustępu.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Kwoty przydzielone przez państwo członkowskie na podstawie art. [10 ust. 1] rozporządzenia [[RWP] numer] lub art. [75 ust. 1] rozporządzenia [[w sprawie planu dotyczącego WPR] nr] są wykorzystywane do tworzenia rezerw na część gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich obejmującej operacje z zakresu finansowania i inwestycji w danym państwie członkowskim.

1.  Zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) XX [… rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów] państwa członkowskie lub regiony, w zależności od przypadku oraz na dobrowolnej zasadzie, mogą wnioskować o przeniesienie części swoich przydziałów finansowych do InvestEU. Przeniesione zasoby są wdrażane zgodnie z zasadami InvestEU. Kwoty przydzielone przez państwo członkowskie na podstawie art. [10 ust. 1] rozporządzenia [[RWP] numer] lub art. [75 ust. 1] rozporządzenia [[w sprawie planu dotyczącego WPR] nr] są wykorzystywane do tworzenia rezerw na część gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich obejmującej operacje z zakresu finansowania i inwestycji w danym państwie członkowskim.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowienie tej części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich jest uzależnione od zawarcia umowy o przyznanie wkładu między danym państwem członkowskim a Komisją.

Ustanowienie tej części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich jest uzależnione od zawarcia umowy o przyznanie wkładu między danym państwem członkowskim lub regionem za pośrednictwem państwa członkowskiego a Komisją.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ogólną kwotę części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich odnoszącą się do danego państwa członkowskiego, wskaźnik tworzenia rezerw w odniesieniu do tej gwarancji, kwotę wkładu z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu, etap tworzenia rezerwy zgodnie z rocznym planem finansowym oraz kwotę wynikających z tego zobowiązań warunkowych, które mają zostać pokryte gwarancją wzajemną udzieloną przez dane państwo członkowskie;

a)  ogólną kwotę części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich odnoszącą się do danego państwa członkowskiego lub regionu, wskaźnik tworzenia rezerw w odniesieniu do tej gwarancji, kwotę wkładu z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu, etap tworzenia rezerwy zgodnie z rocznym planem finansowym oraz kwotę wynikających z tego zobowiązań warunkowych, które mają zostać pokryte gwarancją wzajemną udzieloną przez dane państwo członkowskie;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  partnerów wykonawczych, którzy wyrazili zainteresowanie, oraz zobowiązanie Komisji do poinformowania państwa członkowskiego o wybranym partnerze wykonawczych lub wybranych partnerach wykonawczych;

c)  partnerów wykonawczych, którzy wyrazili zainteresowanie, oraz zobowiązanie Komisji do poinformowania państwa członkowskiego i w stosownych przypadkach organu regionalnego o wybranym partnerze wykonawczym lub wybranych partnerach wykonawczych;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  obowiązki w zakresie sprawozdawczości rocznej względem danego państwa członkowskiego, w tym sprawozdawczości zgodnie ze wskaźnikami, o których mowa w umowie o przyznanie wkładu;

e)  obowiązki w zakresie sprawozdawczości rocznej względem danego państwa członkowskiego lub, w stosownych przypadkach, regionu, w tym sprawozdawczości zgodnie ze wskaźnikami, o których mowa w umowie o przyznanie wkładu;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  Komisja niezwłocznie informuje państwo członkowskie, gdy w wyniku uruchomienia tej części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich poziom rezerw na tę część gwarancji UE zmniejszy się do poziomu poniżej 20 % początkowej wysokości;

c)  Komisja niezwłocznie informuje państwo członkowskie lub, w stosownych przypadkach, region, gdy w wyniku uruchomienia tej części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich poziom rezerw na tę część gwarancji UE zmniejszy się do poziomu poniżej 20 % początkowej wysokości;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  gdy poziom rezerw dla tej części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich spadnie do 10 % początkowej wysokości, dane państwo członkowskie zasila wspólny fundusz rezerw – na wniosek Komisji – kwotą w wysokości do 5 % początkowej kwoty rezerw.

d)  gdy poziom rezerw dla tej części gwarancji UE w ramach modułu państw członkowskich spadnie do 10 % początkowej wysokości, dane państwo członkowskie lub dany region zasila wspólny fundusz rezerw – na wniosek Komisji – kwotą w wysokości do 5 % początkowej kwoty rezerw.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wsparcia w postaci gwarancji UE można udzielać w odniesieniu do operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem na okres inwestycyjny kończący się dnia 31 grudnia 2027 r. Umowy między partnerem wykonawczym a ostatecznym odbiorcą albo pośrednikiem finansowym lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), należy podpisać do dnia 31 grudnia 2028 r.

2.  Wsparcia w postaci gwarancji UE można udzielać w odniesieniu do operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem na okres inwestycyjny kończący się dnia 31 grudnia 2027 r. Wsparcie takie obejmuje wyższe wskaźniki pokrycia dla MŚP mających obiektywne trudności w dostępie do kredytów. Umowy między partnerem wykonawczym a ostatecznym odbiorcą albo pośrednikiem finansowym lub innym podmiotem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lit. a), należy podpisać do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  spełniają warunki określone w [art. 209 ust. 2 lit. a)–e)] [rozporządzenia finansowego], w szczególności wymóg dodatkowości, o którym mowa w [art. 209 ust. 2 lit. b)] [rozporządzenia finansowego], oraz, w stosownych przypadkach, maksymalizują inwestycje prywatne zgodnie z [art. 209 ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego];

a)  spełniają warunki określone w [art. 209 ust. 2 lit. a)–e)] [rozporządzenia finansowego], w szczególności przez osiągnięcie dodatkowości zgodnie z [art. 8a], dążąc do osiągnięcia dźwigni finansowej i efektu mnożnikowego dzięki zmobilizowaniu globalnych inwestycji przekraczających wielkość gwarancji unijnej oraz, w stosownych przypadkach, maksymalizują inwestycje prywatne zgodnie z [art. 209 ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego];

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej i są objęte zakresem dziedzin kwalifikujących się do objęcia operacjami z zakresu finansowania i inwestycji w ramach odpowiedniego segmentu zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia; oraz

b)  przyczyniają się do realizacji celów polityki unijnej, w szczególności tych związanych z celami Unii w zakresie klimatu i ochrony środowiska, uzupełniają te cele oraz są z nimi zgodne i są objęte zakresem dziedzin kwalifikujących się do objęcia operacjami z zakresu finansowania i inwestycji w ramach odpowiedniego segmentu zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia; oraz

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  są technicznie wykonalne z ekologicznego i społecznego punktu widzenia, zgodnie z kryteriami kwalifikowalności określonymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  Fundusz InvestEU nie wspiera działań związanych z paliwami kopalnymi, chyba że działania te są należycie uzasadnione ze względu na fakt, że przyczyniają się do osiągnięcia celów unii energetycznej lub ułatwiają osiągnięcie tych celów, a mianowicie: bezpieczeństwo energetyczne, integracja wewnętrznego rynku energii, zwiększanie efektywności wykorzystania energii, obniżenie emisyjności gospodarki zgodnie z porozumieniem paryskim oraz przełomowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie niskoemisyjnych i czystych technologii, napędzające transformację sektora energetycznego i zwiększające konkurencyjność.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  państwie trzecim, o którym mowa w ust. 2 lit. a), w stosownych przypadkach;

c)  państwie trzecim, o którym mowa w ust. 2 lit. a), w stosownych przypadkach, i które przestrzega praw człowieka;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do modułu unijnego – kwalifikujący się partnerzy powinni wyrazić swoje zainteresowanie i być w stanie pokryć koszty operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej trzech państwach członkowskich. Partnerzy wykonawczy mogą również spełnić wymóg dotyczący pokrywania kosztów operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej trzech państwach członkowskich przez utworzenie grupy.

W odniesieniu do modułu unijnego – kwalifikujący się partnerzy powinni wyrazić swoje zainteresowanie i być w stanie pokryć koszty operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej trzech państwach członkowskich. Partnerzy wykonawczy mogą również spełnić wymóg dotyczący pokrywania kosztów operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej dwóch państwach członkowskich przez utworzenie grupy. Kryteria te są również spełnione, gdy partnerzy wykonawczy zidentyfikują wspólną niedoskonałość rynku na swoich rynkach i rozwiązują problem niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji za pomocą dostosowanych lokalnie, ale podobnych instrumentów.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy wykorzystanie modułu państw członkowskich ma być ukierunkowane na działania polityczne już objęte modułem unijnym poprzez podobne operacje w zakresie finansowania i inwestycji, moduł państw członkowskich i moduł unijny mają tych samych partnerów wykonawczych.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  był zdywersyfikowany geograficznie;

d)  był zdywersyfikowany geograficznie według państw członkowskich i regionów;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zapewniał odpowiednią dywersyfikację ryzyka;

e)  zapewniał odpowiednią dywersyfikację ryzyka, unikając jednocześnie operacji obarczonych nadmiernym ryzykiem finansowym;

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  osiągał dodatkowość zgodnie z art. 8a.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Krajowe banki prorozwojowe są również instytucjami finansowymi z odpowiednimi zasadami i procedurami. Należy zapewnić, aby wymogi w rozumieniu [art. 154 rozporządzenia finansowego] pozostawały w odpowiednim stosunku do ich wielkości lub geograficznego obszaru obowiązywania. Uwzględnia się istniejące dane, procesy nadzoru i pomoc państwa.

Uzasadnienie

Komisja Europejska zaproponowała włączenie takich „krajowych banków prorozwojowych” jako „partnerów wykonawczych”, nie są one raczej w stanie zastosować się do „oceny spełnienia wymogów dotyczących filarów” w rozumieniu [art. 154 rozporządzenia finansowego] i spełnić kryterium wymagającego co najmniej trzech państw członkowskich.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wszystkie organy uczestniczące w podejmowaniu decyzji i wyborze projektów działają zgodnie z zasadami przejrzystości, rozliczalności i gwarantowanego udziału zainteresowanych stron, w tym organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Składają się one z niezależnych ekspertów z różnych dziedzin technicznych, w tym ekspertów ds. klimatu, i dążą do zapewnienia równowagi płci. Informacje na temat projektów, procedury wyboru i procesu decyzyjnego są publikowane z poszanowaniem szczególnie chronionych informacji handlowych.

 

(Niniejsza poprawka stanowi wprowadzenie do rozdziału i ma zastosowanie do art. 17–19. Jest umieszczona w tekście przed art. 17).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Zarządzanie

 

Wszystkie organy uczestniczące w zarządzaniu Programem InvestEU, zgodnie z art. 17, 18 i 19 niniejszego rozporządzenia, podejmują działania zgodnie z zasadami przejrzystości, rozliczalności i gwarantowanego udziału zainteresowanych stron, w szczególności w stosownych przypadkach współinwestorów, organów publicznych, ekspertów, placówek oświatowych, szkoleniowych i badawczych, odpowiednich partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Składają się one z niezależnych ekspertów, a w ich ramach dąży się do zapewnienia równowagi płci. Informacje na temat projektów i procesu decyzyjnego są publikowane z poszanowaniem szczególnie chronionych informacji handlowych.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisji doradza Rada Doradcza działająca w dwóch składach – w składzie przedstawicieli partnerów wykonawczych i w składzie przedstawicieli państw członkowskich.

1.  Komitetowi Sterującemu doradza Rada Doradcza działająca w dwóch składach – w składzie przedstawicieli partnerów wykonawczych i w składzie przedstawicieli państw członkowskich.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii)  doradza Komisji w sprawie niewydolności rynku, nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji i warunków rynkowych;

(ii)  doradza Komitetowi Sterującemu w sprawie niewydolności rynku, nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji i warunków rynkowych;

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 17a

 

Komitet Sterujący

 

1. Funduszem InvestEU zarządza Komitet Sterujący, który, do celów wykorzystania gwarancji UE, ma określić swoje zadania zgodnie z ogólnymi celami ustanowionymi w art. 3.

 

2. Komitet Sterujący:

 

a) składa się z siedmiu członków: trzech powołanych przez Komisję, jednego przez Radę Doradczą w składzie przedstawicieli partnerów wykonawczych, jednego przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz dwóch ekspertów bez prawa głosu powołanych przez Parlament Europejski. Wyznaczeni eksperci nie zwracają się o wytyczne ani nie przyjmują wytycznych od instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii, rządów państw członkowskich ani żadnych innych organów publicznych lub prywatnych, i działają w pełni niezależnie. Eksperci wykonują swoje obowiązki w sposób bezstronny i w interesie Funduszu InvestEU;

 

b) wybiera przewodniczącego spośród członków posiadających prawo głosu na jednokrotnie odnawialną trzyletnią kadencję;

 

c) omawia stanowiska wszystkich członków i uwzględnia je w największym możliwym zakresie. Jeżeli członkowie nie mogą ustalić wspólnego stanowiska, Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze jednomyślnego głosowania wśród członków posiadających prawo głosu. Protokoły z posiedzeń Komitetu Sterującego zawierają merytoryczne opisy stanowisk wszystkich jego członków.

 

3. Komitet Sterujący zapewnia, by strategiczne ukierunkowanie InvestEU było zgodne z celami ustanowionymi w art. 3 oraz by operacje w zakresie finansowania i inwestycji zaproponowane przez partnerów wykonawczych były zgodne z prawem i polityką Unii. Podczas realizacji zadań na mocy niniejszego rozporządzenia Komitet Sterujący dąży jedynie do osiągnięcia celów ustanowionych w tym rozporządzeniu.

 

4. Komitet Sterujący ustala polityczne strategie i procedury operacyjne konieczne do funkcjonowania InvestEU oraz zasady mające zastosowanie do działalności platform inwestycyjnych i krajowych banków prorozwojowych.

 

5. Komitet Sterujący przygotowuje dla Komitetu Inwestycyjnego tabelę wskaźników dotyczących proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji.

 

Tabela wskaźników zawiera w szczególności ocenę:

a) profilu ryzyka proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji;

 

b) korzyści dla ostatecznych odbiorców;

 

c) przestrzegania kryteriów kwalifikowalności.

 

Wszyscy partnerzy wykonawczy mają obowiązek przekazywać Komitetowi Sterującemu odpowiednie zharmonizowane informacje, aby umożliwić mu opracowanie tabeli wskaźników.

 

6. Komitet Sterujący regularnie organizuje konsultacje z właściwymi zainteresowanymi podmiotami – w szczególności współinwestorami, organami publicznymi, ekspertami, placówkami oświatowymi, szkoleniowymi i badawczymi, odpowiednimi partnerami społecznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego – w sprawie kierunków i wdrażania polityki inwestycyjnej na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

skreśla się

Zespół projektowy

 

1.  Ustanawia się zespół projektowy składający się z ekspertów; partnerzy wykonawczy oddają zespół projektowy do dyspozycji Komisji bez żadnych kosztów dla budżetu Unii.

 

2.  Każdy z partnerów wykonawczych przydziela ekspertów do zespołu projektowego. Liczba ekspertów jest określana w umowie w sprawie gwarancji.

 

3.  Komisja potwierdza, czy proponowane przez partnerów wykonawczych operacje z zakresu finansowania i inwestycji są zgodne z prawem i polityką Unii.

 

4.  Z zastrzeżeniem potwierdzenia przez Komisję, o którym mowa w ust. 3, zespół projektowy przeprowadza kontrolę jakości analizy due diligence, której dokonali partnerzy wykonawczy w odniesieniu do proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji. Operacje z zakresu finansowania i inwestycji są następnie przedkładane Komitetowi Inwestycyjnemu, który zatwierdza objęcie ich gwarancją UE.

 

Zespół projektowy przygotowuje dla Komitetu Inwestycyjnego tabelę wskaźników dotyczących proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji.

 

Tabela wskaźników zawiera w szczególności ocenę:

 

a)  profilu ryzyka proponowanych operacji z zakresu finansowania i inwestycji;

 

b)  korzyści dla ostatecznych odbiorców;

 

c)  przestrzegania kryteriów kwalifikowalności.

 

Wszyscy partnerzy wykonawczy mają obowiązek przekazywać zespołowi projektowemu odpowiednie zharmonizowane informacje, aby umożliwić mu przeprowadzenie analizy ryzyka i opracowanie tabeli wskaźników.

 

5.  Ekspert będący członkiem zespołu projektowego nie może oceniać analizy due diligence ani ewaluacji dotyczących potencjalnej operacji z zakresu finansowania lub inwestycji przedstawionych przez partnera wykonawczego, który oddał tego eksperta do dyspozycji Komisji. Ekspert ten nie może także opracowywać tabeli wskaźników dotyczącej takiej proponowanej operacji.

 

6.  Każdy członek zespołu projektowego zgłasza Komisji wszelkie konflikty interesów oraz przekazuje jej niezwłocznie wszelkie informacje niezbędne do stałego weryfikowania, czy nie występuje konflikt interesów.

 

7.  Komisja ustanawia szczegółowe zasady dotyczące działania zespołu projektowego i weryfikacji przypadków konfliktu interesów.

 

8.  Komisja ustanawia szczegółowe zasady dotyczące tabeli wskaźników, aby umożliwić Komitetowi Inwestycyjnemu zatwierdzenie wykorzystania gwarancji UE do celów proponowanej operacji z zakresu finansowania lub inwestycji.

 

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  sprawdza ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem i odpowiednimi wytycznymi inwestycyjnymi, zwracając szczególną uwagę na wymóg dodatkowości, o którym mowa w [art. 209 ust. 2 lit. b)] [rozporządzenia finansowego], oraz na wymóg przyciągania inwestycji prywatnych, o którym mowa w [art. 209 ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego] oraz

b)  sprawdza ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem i odpowiednimi wytycznymi inwestycyjnymi, zwracając szczególną uwagę na wymóg dodatkowości, o którym mowa w [art. 209 ust. 2 lit. b)] [rozporządzenia finansowego], monitorowanie zrównoważonego charakteru, o którym mowa w art. 7 ust. 3, oraz na wymóg przyciągania inwestycji prywatnych, o którym mowa w [art. 209 ust. 2 lit. d)] [rozporządzenia finansowego] oraz

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na każdą konfigurację Komitetu Inwestycyjnego składa się sześciu ekspertów zewnętrznych otrzymujących wynagrodzenie. Eksperci są wybierani zgodnie z [art. 237] [rozporządzenia finansowego] i mianowani przez Komisję na kadencję trwającą nie dłużej niż cztery lata. Ich kadencja jest odnawialna, lecz nie może łącznie trwać dłużej niż siedem lat. Komisja może podjąć decyzję o odnowieniu kadencji obecnego członka Komitetu Inwestycyjnego bez korzystania z procedury określonej w niniejszym ustępie.

Na każdą konfigurację Komitetu Inwestycyjnego składa się siedmiu ekspertów zewnętrznych otrzymujących wynagrodzenie. Eksperci są wybierani zgodnie z [art. 237] [rozporządzenia finansowego] i mianowani przez Komisję na kadencję trwającą nie dłużej niż cztery lata. Ich kadencja jest odnawialna, lecz nie może łącznie trwać dłużej niż siedem lat. Komisja może podjąć decyzję o odnowieniu kadencji obecnego członka Komitetu Inwestycyjnego bez korzystania z procedury określonej w niniejszym ustępie.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Czterech członków jest członkami stałymi wszystkich czterech konfiguracji Komitetu Inwestycyjnego. Ponadto każda z tych czterech konfiguracji obejmuje dwóch ekspertów z doświadczeniem w zakresie inwestycji w sektorach objętych danym segmentem polityki. Przynajmniej jeden ze stałych członków dysponuje wiedzą fachową z zakresu zrównoważonych inwestycji. Komisja przydziela członków Komitetu Inwestycyjnego do odpowiedniej konfiguracji lub odpowiednich konfiguracji. Komitet Inwestycyjny wybiera przewodniczącego spośród swoich stałych członków.

Pięciu członków jest członkami stałymi wszystkich czterech konfiguracji Komitetu Inwestycyjnego. Ponadto każda z tych czterech konfiguracji obejmuje dwóch ekspertów z doświadczeniem w zakresie inwestycji w sektorach objętych danym segmentem polityki. Przynajmniej dwóch ze stałych członków dysponuje wiedzą fachową z zakresu inwestycji w dziedzinie działań związanych z klimatem, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego. Komisja przydziela członków Komitetu Inwestycyjnego do odpowiedniej konfiguracji lub odpowiednich konfiguracji. Komitet Inwestycyjny wybiera przewodniczącego spośród swoich stałych członków.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Życiorysy i oświadczenia majątkowe każdego z członków Komitetu Inwestycyjnego są publikowane i stale aktualizowane. Każdy członek Komitetu Inwestycyjnego niezwłocznie przekazuje Komisji wszelkie informacje niezbędne do ciągłej weryfikacji, czy nie występuje konflikt interesów.

Życiorysy i oświadczenia majątkowe każdego z członków Komitetu Inwestycyjnego są publikowane i stale aktualizowane. Każdy członek Komitetu Inwestycyjnego niezwłocznie przekazuje Komisji i Komitetowi Sterującemu wszelkie informacje niezbędne do ciągłej weryfikacji, czy nie występuje konflikt interesów.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego zatwierdzające wsparcie w formie gwarancji UE w odniesieniu do operacji z zakresu finansowania lub inwestycji są publicznie dostępne i zawierają uzasadnienie decyzji o zatwierdzeniu. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych.

Wnioski Komitetu Inwestycyjnego zatwierdzające wsparcie w formie gwarancji UE w odniesieniu do operacji z zakresu finansowania lub inwestycji są publicznie dostępne i zawierają uzasadnienie decyzji o zatwierdzeniu, zastosowane kryteria oraz tabelę wskaźników. Szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność z kryterium dodatkowości. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Tabela wskaźników jest publicznie udostępniana po podpisaniu operacji lub, w stosownych przypadkach, podprojektu z zakresu finansowania lub inwestycji. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych ani danych osobowych, które zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych nie mogą być ujawniane.

Tabela wskaźników jest publicznie udostępniana po podpisaniu operacji lub, w stosownych przypadkach, podprojektu z zakresu finansowania lub inwestycji. Publikacja nie może zawierać szczególnie chronionych informacji handlowych ani danych osobowych, które zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych nie mogą być ujawniane. Odsetek projektów odrzuconych w stosunku do projektów przyjętych dla każdego państwa członkowskiego jest ujmowany corocznie. Dla każdego projektu należy podać uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dwa razy w roku wnioski Komitetu Inwestycyjnego w sprawie odmowy wykorzystania gwarancji UE są przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, z zastrzeżeniem spełnienia rygorystycznych wymogów poufności.

Dwa razy w roku wnioski, zastosowane kryteria i tabela wskaźników Komitetu Inwestycyjnego w sprawie odmowy wykorzystania gwarancji UE są przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, z zastrzeżeniem spełnienia rygorystycznych wymogów poufności.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centrum Doradztwa InvestEU zapewnia wsparcie doradcze w zakresie identyfikacji, przygotowania, opracowywania, konstruowania, zamawiania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz zwiększa zdolność promotorów i pośredników finansowych do realizacji operacji z zakresu finansowania i inwestycji. Wsparcie to może obejmować dowolny etap cyklu życia projektu lub finansowania wspieranego podmiotu, stosownie do sytuacji.

Centrum Doradztwa InvestEU zapewnia wsparcie doradcze w zakresie identyfikacji, przygotowania, opracowywania, konstruowania, zamawiania i realizacji projektów inwestycyjnych oraz zwiększa zdolność promotorów i pośredników finansowych do realizacji operacji z zakresu finansowania i inwestycji. Wsparcie to może obejmować dowolny etap cyklu życia projektu lub finansowania wspieranego podmiotu, stosownie do sytuacji. Eksperci w Centrum Doradztwa będą ściśle współpracować z usługami doradczymi InnovFin EBI.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Centrum Doradztwa InvestEU zapewnia wsparcie informacyjne i doradcze na szczeblu regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i przedsiębiorstw typu start-up. Będzie się ono opierać na doświadczeniach zgromadzonych już w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w ramach EFIS i obejmować będzie komponent komunikacji i pomocy w rozwoju projektu służący budowaniu potencjału w zakresie rozwoju zrównoważonych projektów oraz łączeniu mniejszych projektów w większe.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Centrum Doradztwa InvestEU jest dostępne jako moduł w każdym z segmentów polityki, o których mowa w art. 7 ust. 1, obejmujący wszystkie sektory w ramach danego segmentu. Ponadto dostępne są międzysektorowe usługi doradcze.

Centrum Doradztwa InvestEU jest dostępne jako moduł w każdym z segmentów polityki, o których mowa w art. 7 ust. 1, obejmujący wszystkie sektory w ramach danego segmentu, w szczególności te przyczyniające się do osiągnięcia celów UE dotyczących klimatu. Ponadto dostępne są międzysektorowe usługi doradcze.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  pomoc promotorom projektów, w razie potrzeby, w opracowywaniu projektów w taki sposób, żeby realizowały cele i spełniały kryteria kwalifikowalności określone w art. 3, 7 i 11, oraz ułatwianie rozwoju agregatorów dla małych projektów; taka pomoc nie przesądza jednak o wnioskach Komitetu Inwestycyjnego w sprawie objęcia takich projektów wsparciem w formie gwarancji UE;

b)  pomoc promotorom projektów, w razie potrzeby, w opracowywaniu projektów w taki sposób, żeby realizowały cele i spełniały kryteria kwalifikowalności określone w art. 3, 7 i 11, oraz ułatwianie rozwoju agregatorów dla małych projektów, a także pomoc w tworzeniu tematycznych i regionalnych platform inwestycyjnych przez zapewnianie pomocy prawnej i odpowiedniego wzoru umowy w sprawie platformy inwestycyjnej; taka pomoc nie przesądza jednak o wnioskach Komitetu Inwestycyjnego w sprawie objęcia takich projektów wsparciem w formie gwarancji UE;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie działań i wykorzystywanie wiedzy lokalnej w celu ułatwienia korzystania z unijnego wsparcia z Funduszu InvestEU w całej Unii oraz aktywne przyczynianie się, w miarę możliwości, do osiągnięcia celu polegającego na sektorowej i geograficznej dywersyfikacji Funduszu InvestEU przez wspieranie partnerów wykonawczych w inicjowaniu i opracowywaniu potencjalnych operacji z zakresu finansowania i inwestycji;

c)  wspieranie działań i wykorzystywanie wiedzy lokalnej, w szczególności jeżeli chodzi o wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, władz, podmiotów oraz społeczności lokalnych oraz o zapewnienie doradztwa w zakresie dostępnych dla nich możliwości we wszystkich segmentach polityki, w celu ułatwienia korzystania z unijnego wsparcia z Funduszu InvestEU w całej Unii oraz aktywne przyczynianie się, w miarę możliwości, do osiągnięcia celu polegającego na sektorowej i geograficznej dywersyfikacji Funduszu InvestEU przez wspieranie partnerów wykonawczych w inicjowaniu i opracowywaniu potencjalnych operacji z zakresu finansowania i inwestycji;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  w stosownych przypadkach proaktywne doradztwo zgodnie z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim” określoną w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną;

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)  podejmowanie działań komunikacyjnych w celu podniesienia świadomości na temat dostępnego wsparcia dla promotorów projektów oraz pośredników finansowych i innych pośredników zapewnianego przez Centrum Doradztwa oraz bardziej ogólnych możliwości dostępnych w ramach InvestEU.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Za usługi, o których mowa w ust. 2, mogą być pobierane opłaty na pokrycie części kosztów świadczenia tych usług.

4.  Za usługi, o których mowa w ust. 2, mogą być pobierane odpowiednie opłaty na pokrycie części kosztów świadczenia tych usług.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W stosownych przypadkach Centrum Doradztwa InvestEU będzie reprezentowane na poziomie lokalnym. Lokalną obecność Funduszu InvestEU zapewnia się w szczególności w tych państwach członkowskich lub regionach, które napotykają trudności przy opracowywaniu projektów w ramach Funduszu InvestEU. Centrum Doradztwa InvestEU wspomaga transfer wiedzy na szczebel regionalny i lokalny w celu budowania regionalnego i lokalnego potencjału i rozwijania wiedzy fachowej w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 1.

6.  Centrum Doradztwa InvestEU będzie reprezentowane w każdym państwie członkowskim, ze szczególnym naciskiem na zapewnianie obecności w regionach, które napotykają trudności przy opracowywaniu projektów w ramach Funduszu InvestEU w celu wspierania wymiany dobrych praktyk i informacji oraz zwiększenia wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych również w regionach. Centrum nawiązuje bezpośredni dialog pomiędzy środowiskiem biznesu, pośrednikami i instytucjami wspólnotowymi. Centrum Doradztwa InvestEU wspomaga transfer wiedzy na szczebel regionalny i lokalny w celu budowania regionalnego i lokalnego potencjału i rozwijania wiedzy fachowej w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja ustanawia portal InvestEU. Ma on postać łatwo dostępnej i przyjaznej użytkownikowi bazy danych projektów, która zawiera odpowiednie informacje o każdym z nich.

1.  Komisja ustanawia portal InvestEU. Zawiera on łatwo dostępną i przyjazną użytkownikowi bazę danych, zapewniającą większą widoczność projektów i umożliwiającą inwestorom identyfikowanie możliwości inwestycyjnych w ich sektorze lub obszarze zainteresowania.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na partnerów wykonawczych oraz innych odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na partnerów wykonawczych oraz innych odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości. System sprawozdawczości zapewnia jasne mapowanie segmentów polityki wyszczególnionych w dziedzinach kwalifikujących się do objęcia operacjami w zakresie finansowania i inwestycji, zgodnie z załącznikiem II.

Uzasadnienie

Jasne mapowanie projektów na podstawie czterech segmentów polityki i bardziej szczegółowych dziedzin na potrzeby finansowania i inwestycji jest istotne, aby odpowiednio ocenić ich wyniki.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Ponadto każdy z partnerów wykonawczych przedkłada Komisji co sześć miesięcy sprawozdanie w sprawie operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem, w podziale odpowiednio na moduł unijny i moduł państw członkowskich, w podziale na poszczególne państwa członkowskie. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z wymogami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania określonymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera również dane operacyjne, statystyczne, finansowe i księgowe dotyczące poszczególnych operacji z zakresu finansowania i inwestycji, a także na poziomie modułu, segmentu polityki i całego Funduszu InvestEU. Jedno z tych sprawozdań musi zawierać informacje, które partnerzy wykonawczy przekazują zgodnie z [art. 155 ust. 1 lit. a)] [rozporządzenia finansowego].

5.  Ponadto każdy z partnerów wykonawczych przedkłada Komisji co sześć miesięcy sprawozdanie w sprawie operacji z zakresu finansowania i inwestycji objętych niniejszym rozporządzeniem, w podziale odpowiednio na moduł unijny i moduł państw członkowskich, w podziale na poszczególne państwa członkowskie. Sprawozdanie to zawiera ocenę zgodności z wymogami wykorzystania gwarancji UE oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania określonymi w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie zawiera również, gdy jest to właściwe i proporcjonalne, dane operacyjne, statystyczne, finansowe i księgowe dotyczące poszczególnych operacji z zakresu finansowania i inwestycji, a także na poziomie modułu, segmentu polityki i całego Funduszu InvestEU. Jedno z tych sprawozdań musi zawierać informacje, które partnerzy wykonawczy przekazują zgodnie z [art. 155 ust. 1 lit. a)] [rozporządzenia finansowego]. W miarę możliwości sprawozdania te są identyczne ze sprawozdaniami już wymaganymi na szczeblu krajowym lub regionalnym. Komisja zestawia i ocenia sprawozdania partnerów wykonawczych i przedstawia ich streszczenie w formie publicznych rocznych sprawozdań, dostarczając informacji na temat poziomu realizacji programu w odniesieniu do jego celów i wskaźników wykonania, wskazując na ryzyko i możliwości dotyczące operacji w zakresie finansowania i inwestycji wspieranych przez Program InvestEU.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja publikuje w swoim portalu internetowym informacje na temat operacji w zakresie finansowania i inwestycji, w tym informacje na temat spodziewanych skutków i korzyści projektów, biorąc pod uwagę ochronę informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji handlowych. Portal internetowy zapewnia również publiczny dostęp do rejestru kwalifikujących się partnerów.

 

Zgodnie z odpowiednimi zasadami dotyczącymi przejrzystości oraz przepisami Unii w zakresie ochrony danych i dostępu do dokumentów i informacji partnerzy wykonawczy i inni odbiorcy funduszy unijnych proaktywnie i systematycznie udostępniają na swoich stronach internetowych informacje dotyczące wszystkich działań w zakresie finansowania i inwestycji objętych programem, w szczególności dotyczące sposobu, w jaki projekty te przyczyniają się do osiągania celów i realizacji wymogów niniejszego rozporządzenia. Takie informacje zawsze uwzględniają ochronę poufnych informacji i szczególnie chronionych informacji handlowych. Partnerzy wykonawczy udostępniają publicznie informacje o wsparciu Unii we wszystkich publikowanych przez nich informacjach na temat działań w zakresie finansowania i inwestycji objętych programem zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Do dnia 30 września 2025 r. Komisja przeprowadza ocenę śródokresową Programu InvestEU, w szczególności w zakresie wykorzystania gwarancji UE.

2.  Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przeprowadza ocenę śródokresową Programu InvestEU, w szczególności w zakresie wykorzystania gwarancji UE.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Audyty dotyczące wykorzystania finansowania unijnego przeprowadzane przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z [art. 127] [rozporządzenia finansowego].

Audyty dotyczące wykorzystania finansowania unijnego przeprowadzane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy wraz z tymi przeprowadzanymi przez osoby lub podmioty, w tym przez osoby lub podmioty inne niż te, które zostały upoważnione przez instytucje lub organy Unii, stanowią podstawę ogólnej pewności zgodnie z [art. 127] [rozporządzenia finansowego].

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne związane z Programem InvestEU, jego działaniami i rezultatami. Zasoby finansowe przydzielone na Program InvestEU przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

2.  Komisja wdroży skuteczną, informacyjną i ogólnounijną strategię komunikacyjną towarzyszącą Programowi InvestEU, aby zwiększyć widoczność tego programu, w szczególności dla MŚP, i w ten sposób przyciągnąć najlepsze potencjalne projekty. Zasoby finansowe przydzielone na Program InvestEU przyczyniają się również do komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, o ile są one związane z celami, o których mowa w art. 3.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia podział ten będzie mógł zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego w zależności od rozwoju sytuacji w zakresie poszczególnych celów określonych w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operacje z zakresu finansowania i inwestycji mogą wchodzić w zakres jednej z poniższych dziedzin lub większej ich liczby:

Operacje z zakresu finansowania i inwestycji wchodzą w zakres jednej z poniższych dziedzin lub większej ich liczby:

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększeniu produkcji, dostaw i wykorzystania czystej i zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych;

a)  zwiększeniu produkcji, przyspieszeniu instalowania, dostaw i wdrażania rozwiązań w zakresie czystej i zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych ;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  efektywności energetycznej i oszczędności energii (ze szczególnym naciskiem na ograniczanie popytu za pomocą zarządzania popytem i modernizacji budynków);

b)  efektywności energetycznej, transformacji energetyki i oszczędności energii (ze szczególnym naciskiem na ograniczanie popytu za pomocą zarządzania popytem i modernizacji budynków);

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  rozwojowi i modernizacji infrastruktury energetycznej i uczynieniu jej inteligentną (infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji, technologii magazynowania);

c)  rozwojowi i modernizacji infrastruktury energetycznej i uczynieniu jej inteligentną (infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji, technologii magazynowania, inteligentnych sieci) oraz zwiększeniu poziomu elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  produkcji i dostawom paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych/ neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla; paliwom alternatywnym;

d)  produkcji i dostawom zrównoważonych paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych/ neutralnych i paliw alternatywnych, zgodnie z przepisami określonymi w [dyrektywie w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE];

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  infrastrukturze na potrzeby wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

e)  infrastrukturze na potrzeby wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w celu wychwytywania emisji pochodzących z procesów przemysłowych, emisji z instalacji bioenergetycznych i zakładów wytwórczych w celu wsparcia transformacji energetyki;

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, zgodnie z priorytetami Unii oraz zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego, w szczególności poprzez:

2.  Rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej, innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności i sprzętu transportowego oraz innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, zgodnie z priorytetami Unii oraz zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego, w szczególności poprzez:

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  projekty wspierające rozwój infrastruktury TEN-T, w tym węzłów miejskich, portów morskich i śródlądowych, terminali multimodalnych oraz ich połączeń z głównymi sieciami;

a)  projekty wspierające zrównoważony rozwój infrastruktury TEN-T, w tym węzłów miejskich, portów morskich i śródlądowych, portów lotniczych, terminali multimodalnych oraz ich połączeń z głównymi sieciami;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach (dotyczące niskoemisyjnych rodzajów transportu miejskiego, dostępności, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zużycia energii i wypadków);

b)  projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach (dotyczące bezemisyjnych i niskoemisyjnych rodzajów transportu miejskiego, dostępności, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zużycia energii i bezpieczeństwa drogowego);

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie odnowy i modernizacji transportowych aktywów ruchomych w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie mobilności niskoemisyjnej;

c)  wspieranie odnowy i modernizacji transportowych aktywów ruchomych w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie mobilności bezemisyjnej i niskoemisyjnej;

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  projekty na rzecz infrastruktury kolejowej, inne projekty kolejowe oraz porty morskie;

d)  projekty na rzecz infrastruktury kolejowej, inne projekty kolejowe, projekty na rzecz infrastruktury wód śródlądowych oraz porty morskie;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, w tym infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

e)  rozwój infrastruktury paliw alternatywnych zgodnie z przepisami określonymi w art. 25 [dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych 2009/28/WE], w tym wprowadzanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  projekty i przedsięwzięcia w dziedzinie zarządzania zasobami środowiskowymi i czystych technologii;

c)  projekty i przedsięwzięcia w dziedzinie zarządzania zasobami środowiskowymi i zrównoważonych technologii;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  działania w dziedzinie zmiany klimatu, w tym zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi;

f)  działania w dziedzinie zmiany klimatu, w tym zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, działania w dziedzinie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 3 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  projekty i przedsięwzięcia służące wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki uwzględnieniu aspektów efektywnego gospodarowania zasobami w procesie produkcji i cyklu życia produktów, takich jak zrównoważone dostawy surowców pierwotnych i wtórnych;

g)  projekty i przedsięwzięcia służące wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki uwzględnieniu aspektów w zakresie energii i efektywnego gospodarowania zasobami w procesie produkcji i cyklu życia produktów, takich jak zrównoważone dostawy i recykling surowców pierwotnych i wtórnych;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Rozwój infrastruktury łączności cyfrowej, w szczególności za pomocą projektów wspierających rozbudowę cyfrowych sieci o bardzo dużej przepustowości.

4.  Rozwój infrastruktury łączności cyfrowej, w szczególności za pomocą projektów wspierających rozbudowę cyfrowych sieci o bardzo dużej przepustowości, łączność 5G oraz zwiększających łączność cyfrową i poprawiających dostęp do niej, w szczególności na obszarach wiejskich i w regionach peryferyjnych.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  badania, w tym infrastruktura naukowo-badawcza oraz wspieranie środowiska akademickiego, a także innowacyjne projekty przyczyniające się do realizacji celów [programu „Horyzont Europa”];

a)  wspieranie infrastruktury naukowo-badawczej, a także projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji we wszystkich obszarach tematycznych, które określono w programie „Horyzont Europa” i przyczyniające się do realizacji celów tego programu;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  projekty korporacyjne;

b)  projekty korporacyjne, w tym szkolenie i promocja tworzenia klastrów i sieci przedsiębiorstw;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  projekty oparte na współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem;

d)  wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji oparte na współpracy między środowiskiem akademickim a organizacjami badawczymi i innowacyjnymi oraz przemysłem, partnerstwami publiczno-prywatnymi oraz społeczeństwem obywatelskim;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 5 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  nowe skuteczne produkty z zakresu opieki zdrowotnej, w tym produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz produkty lecznicze terapii zaawansowanej.

f)  nowe skuteczne i dostępne produkty z zakresu opieki zdrowotnej, w tym produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz produkty diagnostyczne i lecznicze terapii zaawansowanej, nowe środki przeciwdrobnoustrojowe oraz innowacyjne procesy opracowywania, w których unika się testów na zwierzętach.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Rozwój i wdrażanie technologii cyfrowych, w szczególności za pomocą:

6.  Rozwój i wdrażanie oraz zwiększanie skali technologii cyfrowych, w szczególności za pomocą:

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  sztucznej inteligencji;

a)  sztucznej inteligencji zgodnie z programem „Cyfrowa Europa”, zwłaszcza w odniesieniu do etyki;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  technologii kwantowych;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  robotyki i automatyzacji.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Wsparcie finansowe podmiotów zatrudniających do 3 000 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, w szczególności przez:

7.  Wsparcie finansowe podmiotów zatrudniających do 3 000 pracowników. Segment MŚP koncentruje się wyłącznie na MŚP i małych spółkach o średniej kapitalizacji, w szczególności przez:

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnienie aktywów obrotowych i inwestycji;

a)  zapewnienie aktywów obrotowych i inwestycji, w szczególności związanych z działaniami, które stymulują kulturę i środowisko przedsiębiorczości, a także wspierają tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji w celu zapewnienia innowacyjnym i zrównoważonym sektorom czołowej pozycji na rynku technologii.

b)  zapewnienie finansowania ryzyka od etapu początkowego do etapu ekspansji w celu zapewnienia innowacyjnym i zrównoważonym sektorom czołowej pozycji na rynku technologii, w tym wzmocnienia ich zdolności w zakresie cyfryzacji i innowacyjności oraz zapewnienia globalnej konkurencyjności.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Turystyka.

9.  Zrównoważona turystyka.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 11 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  mikrokredytom, finansowaniu społecznemu oraz gospodarce społecznej;

a)  mikrokredytom, finansowaniu społecznemu, przedsiębiorczości kobiet, promowaniu równości płci oraz gospodarce społecznej;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 11 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  kształcenie i szkolenie, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, placówki edukacyjne, mieszkania studenckie oraz wyposażenie cyfrowe;

(i)  kształcenie i szkolenie, w tym wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem, placówki edukacyjne, mieszkania studenckie oraz wyposażenie cyfrowe i pożyczki dla studentów;

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 11 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie opieki zdrowotnej, w tym świadczeniom zdrowotnym i nowym modelom opieki;

h)  innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie opieki zdrowotnej, w tym świadczeniom zdrowotnym, zarządzaniu systemami opieki zdrowotnej, e-zdrowiu, medycynie prewencyjnej, medycynie precyzyjnej i nowym modelom opieki;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12.  Rozwój przemysłu obronnego służący zwiększeniu strategicznej autonomii Unii, w szczególności przez wspieranie:

skreśla się

a)  łańcucha dostaw w unijnym sektorze obronności, przede wszystkim dzięki wsparciu finansowanemu mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

 

b)  przedsiębiorstw uczestniczących w projektach dotyczących przełomowych innowacji w sektorze obronnym oraz ściśle związanych z technologiami podwójnego zastosowania;

 

c)  łańcucha dostaw w sektorze obronności w ramach udziału w opartych na współpracy projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności, m.in. projektach wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Obronnego;

 

d)  badań w dziedzinie obrony oraz infrastruktury szkoleniowej.

 

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 13 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wspieranie konkurencyjności systemów i technologii kosmicznych, z uwzględnieniem w szczególności zagrożeń dla łańcuchów dostaw;

b)  wspieranie konkurencyjności systemów i technologii kosmicznych, z uwzględnieniem w szczególności niezależności łańcuchów dostaw;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 13 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie przedsiębiorczości w przemyśle kosmicznym;

c)  wspieranie przedsiębiorczości w przemyśle kosmicznym, w tym rozwój zastosowań niższego szczebla;

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

13a.  Morza i oceany poprzez rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki zgodnie z celami zintegrowanej polityki morskiej, w szczególności:

 

a. przedsiębiorczość morska;

 

b. innowacyjny i konkurencyjny przemysł morski;

 

c. wiedza o oceanach i kariery w niebieskiej gospodarce;

 

d. wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu 14 (życie pod wodą).

 

e. odnawialna energia morska i gospodarka o obiegu zamkniętym

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wielkość finansowania w ramach InvestEU (w podziale na segmenty polityki)

1.  Wielkość finansowania w ramach InvestEU (w podziale na punkty i podpunkty dziedzin kwalifikujących się do objęcia operacjami w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z załącznikiem II)

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 1 – punkt 1.4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1.4 a  Synergie z innymi programami UE

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zasięg geograficzny finansowania w ramach InvestEU (w podziale na segmenty polityki)

2.  Zasięg geograficzny finansowania w ramach InvestEU (w podziale na punkty i podpunkty dziedzin kwalifikujących się do objęcia operacjami w zakresie finansowania i inwestycji zgodnie z załącznikiem II)

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 2 – punkt 2.1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2.1 a  Liczba regionów objętych projektami

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – punkt 3.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.2  Inwestycje wspierające cele klimatyczne

3.2  Inwestycje wspierające cele w zakresie energii i klimatu i, w stosownych przypadkach, w podziale na segmenty polityki i kategorie oraz udział aspektu klimatycznego

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – punkt 4.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.1  Energia: energia ze źródeł odnawialnych – dodatkowa zainstalowana moc (MW)

4.1  Energia: energia ze źródeł odnawialnych – dodatkowa zainstalowana moc (MW) z podziałem na źródła

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – punkt 4.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.2  Energia: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

4.2  Energia: Liczba gospodarstw domowych, liczba publicznych i komercyjnych obiektów z lepszą klasą zużycia energii, w tym stopień poprawy klasyfikacji lub równoważne dane lub liczba gospodarstw domowych zmodernizowanych na budynki o niemal zerowym zużyciu energii i standardzie domu pasywnego

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – punkt 4.3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.3  Technologie cyfrowe: liczba dodatkowych gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, którą można zwiększyć do przepustowości mierzonej w gigabitach

4.3  Technologie cyfrowe: liczba dodatkowych gospodarstw domowych, budynków komercyjnych i publicznych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, którą można zwiększyć do przepustowości mierzonej w gigabitach lub liczba utworzonych hotspotów WiFi

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – punkt 4.5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.5 a  Liczba wdrożonych punktów infrastruktury paliw alternatywnych

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – punkt 4.5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4.5 b  Obniżenie emisji: ilość zredukowanych emisji CO2

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 5 – punkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.1  Przyczynianie się do osiągnięcia celu zakładającego przeznaczenie 3 % unijnego PKB na badania, rozwój technologiczny i innowacje

5.1  Przyczynianie się do osiągnięcia celu zakładającego przeznaczenie 3 % unijnego PKB na badania, rozwój technologiczny i innowacje w całym programie

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 5 – punkt 5.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.2  Liczba wspieranych przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie badań naukowych i innowacji

5.2  Liczba wspieranych przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie badań naukowych i innowacji w całym programie

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 5 – punkt 5.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5.2 a  Liczba projektów, które były uprzednio wspierane w ramach programu „Horyzont Europa” lub programu „Cyfrowa Europa”

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 6 – punkt 6.2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.2  Liczba wspieranych przedsiębiorstw w rozbiciu na etapy rozwoju (początkowy, wzrost/ekspansja)

6.2  Liczba wspieranych przedsiębiorstw w rozbiciu na etapy rozwoju (początkowy, wzrost/ekspansja), w szczególności innowacyjnych MŚP

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Inwestycje społeczne i umiejętności

7.  Dane segregowane według kryterium płci na temat inwestycji społecznych i umiejętności

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Programu InvestEU

Odsyłacze

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.6.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Seán Kelly

13.6.2018

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

5.7.2018

Rozpatrzenie w komisji

10.9.2018

 

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

5

8

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Gahler, Ulrike Rodust

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

38

+

ALDE

Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

8

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Giancarlo Scottà

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (21.11.2018)

dla Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Wim van de Camp

(*)  Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Poprzez program InvestEU Komisja zamierza uruchomić inwestycje publiczne i prywatne w celu wyeliminowania istniejących luk inwestycyjnych w obszarach obejmujących zrównoważony transport i nowe modele mobilności, energię odnawialną i efektywność energetyczną, łączność i technologie cyfrowe, badania i innowacje, klimat, środowisko i zasoby, edukację i umiejętności oraz rozwój MŚP. Wspierając projekty w tych obszarach, program ma pomóc w realizacji celów polityki UE dotyczących zrównoważonego rozwoju, w szczególności klimatu, konkurencyjności i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Fundusz InvestEU zapewni gwarancję UE w wysokości 38 mld EUR na wsparcie projektów poprzez operacje z zakresu finansowania i inwestycji w ramach programu. Gwarancja odpowiada kwocie 15,2 mld EUR przydziału środków z budżetu UE lub odpowiedniemu wskaźnikowi tworzenia rezerw wynoszącemu 40 %. Fundusz InvestEU działa w ramach czterech segmentów polityki: zrównoważona infrastruktura; badania naukowe, innowacje i cyfryzacja; MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

Transport ujęto zasadniczo w „segmencie zrównoważonej infrastruktury” , który obejmuje infrastrukturę, aktywa ruchome i wdrażanie innowacyjnych technologii. Segment ten obejmuje również inne dziedziny, takie jak energia, łączność cyfrowa, przestrzeń kosmiczna czy środowisko. Wspierane inwestycje są uzależnione od spełnienia przez nie celów Unii związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym lub społecznym. Segment ten otrzyma wsparcie w postaci udziału wynoszącego 11,5 mld euro lub 30 % ogólnej gwarancji UE, co odpowiada kwocie 4,6 mld EUR przydziału środków z budżetu UE. Ponieważ szczegółowym celem InvestEU jest wspieranie rozwoju infrastruktury TEN-T, należy zauważyć, że program InvestEU również zastępuje instrumenty finansowe, które były wcześniej częścią instrumentu „Łącząc Europę”.

Program InvestEU stanowi rozwinięcie i zastępuje obecny EFIS, który w obszarze infrastruktury i innowacji wspierał projekty transportowe w ramach finansowania z EFIS w wysokości około 8 mld EUR i doprowadził do inwestycji na łączną kwotę około 24 mld EUR, co stanowi około 13 % inwestycji wspieranych w ramach tego obszaru, do wiosny 2018 r. Dalsze projekty w ramach EFIS nadal będą uzupełniały powyższe saldo. Z drugiej strony udział inwestycji transportowych generowanych przez EFIS raczej nie spełnia oczekiwań, jeśli weźmie się pod uwagę duże przesunięcie budżetowe z instrumentu „Łącząc Europę” do początkowego EFIS.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca ogólnie przyjmuje z zadowoleniem wniosek dotyczący InvestEU jako narzędzia pozwalającego pobudzić inwestycje publiczne i prywatne w sektorze transportu i w ten sposób dokonać pilnych i niezbędnych postępów w zakresie modernizacji unijnego systemu transportu. Inwestycje powinny uwzględniać zarówno infrastrukturę TEN-T, w tym paliwa alternatywne i opłaty elektryczne, jak również inteligentne systemy transportowe, jak również ogólnie mobilność, w tym nowe formy mobilności, pojazdy niskoemisyjne i kluczowe technologie cyfrowe, takie jak transport połączony i zautomatyzowany. Chociaż ważne jest, aby projekty przyczyniały się do realizacji celów polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, InvestEU musi również zapewnić wystarczające możliwości realizacji ważnych celów społecznych dotyczących bezpieczeństwa transportu, możliwości zatrudnienia i kształcenia w dziedzinie transportu lub turystyki. W związku z tym sprawozdawca proponuje zmiany ulepszające wniosek w celu:

-  dokładnego określenia specyficznych dla transportu obszarów kwalifikujących się do wsparcia w załączniku I, które powinny obejmować priorytety dotyczące telematyki TEN-T, inteligentnej i zrównoważonej mobilności, konserwacji i modernizacji infrastruktury, szczególnej infrastruktury drogowej, technologii cyfrowych w transporcie, dostosowania siły roboczej;

-  podkreślenia potrzeby wspierania wdrażania rozwiązań w zakresie mobilności zautomatyzowanej;

-  zwrócenia szczególnej uwagi na wyzwania związane z inwestycjami w projekty transgraniczne;

-  zapewnienia równowagi geograficznej wspieranych projektów w państwach członkowskich;

-  wyjaśnienia, że projekty w dziedzinie turystyki powinny pomóc w przejściu tego sektora na turystykę zrównoważoną, innowacyjną i cyfrową;

­  podkreślenia, że InvestEU powinien opierać się na synergiach między sektorami transportu, energii, technologii cyfrowych i innych sektorów w różnych obszarach polityki;

­  utrzymania celu w zakresie wkładu inwestycji na rzecz polityki przeciwdziałania zmianie klimatu na poziomie 40 %, który niedawno ustalono dla EFIS 2.0.

Ponadto sprawozdawca uważa, że środki InvestEU powinny być wykorzystywane w taki sposób, aby program mógł doprowadzić do inwestycji w konkretne projekty transportowe przynajmniej na poziomie EFIS. W związku z tym co najmniej 50 % udziału przewidzianego dla segmentu zrównoważonej infrastruktury należy wykorzystać na potrzeby transportu.

Ponadto sprawozdawca zauważa, że wniosek Komisji zmienia strukturę zarządzania utworzoną w oparciu o model EFIS, w którym centralną rolę odgrywał EBI, tworząc dodatkowe poziomy i w pewnym stopniu przenosząc decyzje inwestycyjne z powrotem do służb Komisji. InvestEU powinien również skoncentrować się na zapewnieniu rzeczywistej wartości dodanej, tworzeniu dodatkowych inwestycji, a nie kopiowaniu lub po prostu zastępowaniu projektów, które mogły zostać zrealizowane bez wsparcia ze strony funduszu. Aspekty dotyczące zarządzania i dodatkowości wymagają dalszego zbadania w ramach planowanych debat.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W 2016 r. inwestycje infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej PKB, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy spadek w porównaniu z poziomem inwestycji sprzed światowego kryzysu finansowego. W Unii odnotowuje się wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż można by oczekiwać po obecnej sile ożywienia gospodarczego oraz niewystarczający, aby mógł zrekompensować lata niedoinwestowywania. Co ważniejsze, obecne poziomy inwestycji i prognozy inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji strukturalnych, których Unia potrzebuje, aby stawić czoło zmianom technologicznym i globalnej konkurencji, w tym w obszarze innowacji, umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), ani potrzeby sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój czy starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji wymaga zatem ciągłego wsparcia w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w docelowych sektorach i osiągnięcia celów polityki Unii.

(1)  W 2016 r. inwestycje infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej PKB, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy spadek w porównaniu z poziomem inwestycji sprzed światowego kryzysu finansowego, niosący za sobą w niektórych przypadkach poważne skutki. W Unii odnotowuje się wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż można by oczekiwać po obecnej sile ożywienia gospodarczego oraz niewystarczający, aby mógł zrekompensować lata niedoinwestowywania. Co ważniejsze, obecne poziomy inwestycji i prognozy inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji strukturalnych, których Unia potrzebuje, aby stawić czoło zmianom technologicznym i globalnej konkurencji, w tym w obszarze innowacji, umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), ani potrzeby sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój, pogłębiające się nierówności czy starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji wymaga zatem ciągłego wsparcia w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w docelowych sektorach i osiągnięcia celów polityki Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W ocenach podkreślono, że duża liczba instrumentów finansowych, które wdrażano w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, spowodowała, że ich zakresy częściowo się pokrywały. Ta wielość instrumentów skomplikowała też warunki działania pośredników finansowych i odbiorców ostatecznych, którzy musieli stosować różne przepisy dotyczące kwalifikowalności i sprawozdawczości. Brak kompatybilnych przepisów uniemożliwił również połączenie kilku funduszy unijnych, które byłoby korzystne w przypadku wspierania projektów wymagających różnych rodzajów finansowania. Należy zatem utworzyć jednolity instrument – Fundusz InvestEU, aby zapewnić wydajniejsze udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom poprzez zintegrowanie i uproszczenie oferty finansowej w ramach programu wykorzystującego jedną gwarancję budżetową, co zwiększy wpływ interwencji Unii, zmniejszając jednocześnie koszty ponoszone przez jej budżet.

(2)  W ocenach podkreślono, że duża liczba instrumentów finansowych, które wdrażano w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, spowodowała, że ich zakresy częściowo się pokrywały. Ta wielość instrumentów skomplikowała też warunki działania pośredników finansowych i odbiorców ostatecznych, którzy musieli stosować różne przepisy dotyczące kwalifikowalności i sprawozdawczości, co jeszcze bardziej zniechęciło do inwestowania. Brak kompatybilnych przepisów uniemożliwił również połączenie kilku funduszy unijnych, które byłoby korzystne w przypadku wspierania projektów wymagających różnych rodzajów finansowania. Należy zatem utworzyć jednolity instrument – Fundusz InvestEU, aby zapewnić wydajniejsze udzielanie wsparcia ostatecznym odbiorcom poprzez zintegrowanie i uproszczenie oferty finansowej w ramach programu wykorzystującego jedną gwarancję budżetową, co zwiększy wpływ interwencji Unii, zmniejszając jednocześnie koszty ponoszone przez jej budżet.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ostatnich latach Unia przyjęła ambitne strategie na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia rynków kapitałowych, strategia jednolitego rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, strategia na rzecz obronności i Strategia kosmiczna dla Europy. Fundusz InvestEU powinien wykorzystywać i wzmacniać synergie pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się strategiami poprzez wspieranie inwestycji i zapewnianie dostępu do finansowania.

(3)  W ostatnich latach Unia realizowała ambitne strategie na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia rynków kapitałowych, strategia jednolitego rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, utworzenie instrumentu „Łącząc Europę”, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, strategia na rzecz obronności i Strategia kosmiczna dla Europy. Fundusz InvestEU powinien wykorzystywać i wzmacniać synergie pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się strategiami poprzez wspieranie inwestycji i zapewnianie dostępu do finansowania.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Fundusz InvestEU powinien przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności Unii, w tym w obszarze innowacji i cyfryzacji, bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii, odporności w wymiarze społecznym i integracji społecznej, a także integracji unijnych rynków kapitałowych, w tym wprowadzenia rozwiązań korygujących ich fragmentację i dywersyfikujących źródła finansowania przedsiębiorstw unijnych. W tym celu fundusz powinien wspierać projekty, które są technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne, poprzez zapewnienie ram dla wykorzystania instrumentów dłużnych, opartych na podziale ryzyka i kapitałowych opartych na gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez wkłady wnoszone przez partnerów wykonawczych. Fundusz InvestEU powinien kierować się popytem i jednocześnie dążyć do tego, aby udzielane wsparcie przyczyniało się do osiągnięcia celów polityki Unii.

(5)  Fundusz InvestEU powinien przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności Unii, w tym w obszarze zrównoważonej infrastruktury, innowacji i cyfryzacji, bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii, odporności w wymiarze społecznym i integracji społecznej, a także integracji unijnych rynków kapitałowych, w tym wprowadzenia rozwiązań korygujących ich fragmentację i dywersyfikujących źródła finansowania przedsiębiorstw unijnych. W tym celu fundusz powinien wspierać projekty, które są technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne, poprzez zapewnienie ram dla wykorzystania instrumentów dłużnych, opartych na podziale ryzyka i kapitałowych opartych na gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez wkłady wnoszone przez partnerów wykonawczych. Fundusz InvestEU powinien kierować się popytem i jednocześnie dążyć do tego, aby udzielane wsparcie przyczyniało się do osiągnięcia celów polityki Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Fundusz InvestEU powinien wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do większego dobrostanu i sprawiedliwszego rozkładu dochodów w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU powinny uzupełniać wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji.

(6)  Fundusz InvestEU powinien wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do większego dobrostanu, przeciwdziałania ubóstwu i sprawiedliwszego rozkładu dochodów w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU powinny uzupełniać – w każdym przypadku, w którym okaże się to konieczne – wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Program InvestEU przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań wspieranych z Programu InvestEU oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków finansowych tego programu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowywania i wdrażania Programu InvestEU oraz zweryfikowane w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Program InvestEU przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań wspieranych z Programu InvestEU oczekuje się, że będą przyczyniać się w związku z tym do realizacji celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowywania i wdrażania Programu InvestEU oraz zweryfikowane w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

Uzasadnienie

Wniosek Komisji zakłada przeznaczenie 100 % proponowanego przydziału środków budżetowych dla segmentu zrównoważonej infrastruktury na wspieranie celów związanych z klimatem. Jest to nieuzasadnione i może wyeliminować pilnie potrzebną możliwość realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury cyfrowej i modernizacją infrastruktury transportowej, tj. inwestycji, które mają pozytywny wpływ na klimat, np. poprzez wzrost wydajności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Wkład Funduszu InvestEU w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu będzie monitorowany za pośrednictwem unijnego systemu monitorowania klimatu opracowanego przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji14] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym.

(10)  Wkład Funduszu InvestEU w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu będzie monitorowany za pośrednictwem unijnego systemu monitorowania klimatu opracowanego przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji14] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Fundusz InvestEU przyczyni się także do ujęcia w polityce i inicjatywach UE celów zrównoważonego rozwoju, z zasadą zrównoważonego rozwoju jako zasadniczą zasadą przewodnią.

_________________

_________________

14 COM(2018) 353.

14 COM(2018) 353.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Projekty inwestycyjne otrzymujące znaczne unijne wsparcie, w szczególności w dziedzinie infrastruktury, powinny podlegać kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi, które powinny zostać opracowane przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi w ramach Programu InvestEU, i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym, przy zachowaniu spójności z wytycznymi opracowanymi na potrzeby innych unijnych programów. Takie wytyczne powinny przewidywać rozwiązania pozwalające na uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego.

(12)  Projekty inwestycyjne otrzymujące znaczne unijne wsparcie, w szczególności w dziedzinie infrastruktury, powinny podlegać kontroli pod kątem ich unijnej wartości dodanej, a zwłaszcza zapewnienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi, które powinny zostać opracowane przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi w ramach Programu InvestEU, i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym, przy zachowaniu spójności z wytycznymi opracowanymi na potrzeby innych unijnych programów. Takie wytyczne powinny przewidywać rozwiązania pozwalające na uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Niskie wskaźniki inwestycji w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu finansowego osłabiły zdolność Unii do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji. Znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę są niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. W związku z tym wsparcie w ramach Funduszu InvestEU powinno być ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie transportu, energii, w tym efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, środowiska, działań w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej. Aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego, należałoby wspierać usprawniony proces inwestycyjny, zwiększający widoczność sekwencji projektów i spójność w ramach odpowiednich programów unijnych. Mając na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne otrzymujące wsparcie Unii powinny uwzględniać zasady ochrony obywateli w przestrzeni publicznej. Powinno to stanowić uzupełnienie wysiłków podejmowanych w ramach innych unijnych funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zapewniających wsparcie na rzecz związanych z bezpieczeństwem elementów inwestycji w dziedzinie przestrzeni publicznej, transportu, energii i innej infrastruktury krytycznej.

(13)  Niskie wskaźniki inwestycji w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu finansowego osłabiły zdolność Unii do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji. Znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę są niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu i w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. W związku z tym wsparcie w ramach Funduszu InvestEU powinno być ukierunkowane na inwestycje konkretną infrastrukturę w dziedzinie transportu i energii, w tym efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, środowiska, działań w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej, wspierające np. rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). Aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego, należałoby wspierać usprawniony proces inwestycyjny, zwiększający widoczność sekwencji projektów i maksymalnie zwiększający synergie między odpowiednimi programami unijnymi w dziedzinach transportu, energii i technologii cyfrowych. Mając na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne otrzymujące wsparcie Unii powinny uwzględniać zasady ochrony obywateli w przestrzeni publicznej. Powinno to stanowić uzupełnienie wysiłków podejmowanych w ramach innych unijnych funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zapewniających wsparcie na rzecz związanych z bezpieczeństwem elementów inwestycji w dziedzinie przestrzeni publicznej, transportu, energii i innej infrastruktury krytycznej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  W przypadku projektów dotyczących infrastruktury transportowej i mobilności często pojawiają się trudności z finansowaniem ze względu na niższe stopy zwrotu, długoterminowy horyzont inwestycji oraz wyższy poziom ryzyka i niepewności. Aby osiągnąć równowagę sektorową w zakresie projektów finansowanych za pośrednictwem InvestEU i rozwiązać problem nieoptymalnych inwestycji w infrastrukturę transportową w Unii, Centrum Doradztwa InvestEU wraz z Komisją powinny przyjąć specjalne środki ułatwiające łączenie wsparcia z InvestEU z dotacjami lub innymi rodzajami finansowania publicznego dostępnymi w budżecie unijnym lub budżetach krajowych, w sposób uproszczony i najmniej biurokratyczny.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Mając na uwadze, że bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego stanowi ogromne wyzwanie dla rozwoju sektora transportu, a podejmowane działania i realizowane inwestycje jedynie w ograniczonym stopniu wpływają na zmniejszenie liczby osób ginących lub odnoszących poważne obrażenia na drogach, program InvestEU powinien przyczynić się do wzmocnienia wysiłków na rzecz tworzenia i wdrażania technologii wpływających na poprawę bezpieczeństwa pojazdów i infrastruktury drogowej;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c)  Rzeczywista multimodalność jest szansą na stworzenie efektywnej i przyjaznej dla środowiska sieci transportu, która będzie wykorzystywała maksymalny potencjał wszystkich środków transportu oraz generowała efekt synergii między nimi. Program InvestEU może stanowić ważne narzędzie wsparcia dla inwestycji w multimodalne węzły transportowe, które pomimo znacznego potencjału ekonomicznego i uzasadnienia biznesowego niosą ze sobą znaczne ryzyko dla inwestorów prywatnych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13d)  Mając na uwadze, że mobilność połączona i zautomatyzowana ma przekształcić systemy transportowe na całym świecie, i że UE powinna być światowym liderem w zakresie wdrażania bezpiecznych systemów zautomatyzowanej mobilności, zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego rozwoju, InvestEU powinien przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności Unii w tym obszarze poprzez wspieranie inwestycji w opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zautomatyzowanej mobilności pojazdów i infrastruktury oraz związanych z nimi technologii cyfrowych.

Uzasadnienie

Mobilność połączona i zautomatyzowana jest intensywnie rozwijana na całym świecie. W celu zapewnienia konkurencyjności swojego przemysłu UE musi być światowym liderem w tej dziedzinie – jak wskazano w komunikacie Komisji pt. „Droga do zautomatyzowanej mobilności: strategia UE na rzecz mobilności w przyszłości”. InvestEU powinien zatem wspierać innowacje i wdrażanie rozwiązań w zakresie mobilności zautomatyzowanej i związanych z nimi technologii cyfrowych w obszarach infrastruktury, pojazdów, ICT, robotyki i sztucznej inteligencji.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  Mając na uwadze, że turystyka jest ważnym sektorem gospodarki Unii, InvestEU powinien przyczynić się do wzmocnienia długoterminowej konkurencyjności tego sektora poprzez wspieranie działań ukierunkowanych na przejście na turystykę zrównoważoną, innowacyjną i cyfrową.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Ponieważ cyfryzacja dotyczy również sektora turystyki, fundusz InvestEU powinien wspierać go za pomocą ukierunkowanych działań.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają w Unii kluczową rolę. Borykają się one jednak z wyzwaniami związanymi z dostępem do finansowania ze względu na obawy dotyczące wysokiego ryzyka brak wystarczających zabezpieczeń. Dodatkowe wyzwania wynikają z potrzeby utrzymania konkurencyjności MŚP przez angażowanie się w cyfryzację, internacjonalizację i działalność innowacyjną oraz podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. Ponadto MŚP mają dostęp do bardziej ograniczonego zestawu źródeł finansowania w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp do giełd papierów wartościowych i dużych inwestorów instytucjonalnych. Problemy z dostępem do finansowania są jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, których działalność jest związana z aktywami niematerialnymi i prawnymi. Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze wsparcia banków i finansowania dłużnego w formie kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek bankowych lub leasingu. Zwiększenie zdolności MŚP do finansowania powstawania, wzrostu i rozwoju oraz zdolności do przetrwania pogorszenia koniunktury gospodarczej, a tym samym zwiększenie odporności gospodarki i systemu finansowego na kryzys lub wstrząsy gospodarcze, wymaga wspierania MŚP zmagających się ze wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz zapewnienia im bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Stanowi to również uzupełnienie inicjatyw podjętych już w kontekście unii rynków kapitałowych. Fundusz InvestEU powinien stworzyć możliwość skupienia się na konkretnych, bardziej ukierunkowanych produktach finansowych.

(16)  Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają w Unii kluczową rolę. Borykają się one jednak z wyzwaniami związanymi z dostępem do finansowania ze względu na obawy dotyczące wysokiego ryzyka, brak wystarczających zabezpieczeń i brak kapitału. Dodatkowe wyzwania wynikają z potrzeby utrzymania konkurencyjności MŚP przez angażowanie się w cyfryzację, internacjonalizację i działalność innowacyjną oraz podnoszenie kwalifikacji siły roboczej. Ponadto MŚP mają dostęp do bardziej ograniczonego zestawu źródeł finansowania w porównaniu z większymi przedsiębiorstwami: zazwyczaj nie emitują obligacji, mają jedynie ograniczony dostęp do giełd papierów wartościowych i dużych inwestorów instytucjonalnych. Problemy z dostępem do finansowania są jeszcze bardziej dotkliwe w przypadku MŚP, których działalność jest związana z aktywami niematerialnymi i prawnymi. Unijne MŚP korzystają w dużej mierze ze wsparcia banków i finansowania dłużnego w formie kredytów w rachunku bieżącym, pożyczek bankowych lub leasingu. Zwiększenie zdolności MŚP do finansowania powstawania, wzrostu i rozwoju oraz zdolności do przetrwania pogorszenia koniunktury gospodarczej, a tym samym zwiększenie odporności gospodarki i systemu finansowego na kryzys lub wstrząsy gospodarcze, wymaga wspierania MŚP zmagających się ze wspomnianymi wyżej wyzwaniami oraz zapewnienia im bardziej zróżnicowanych źródeł finansowania. Stanowi to również uzupełnienie inicjatyw podjętych już w kontekście unii rynków kapitałowych. Fundusz InvestEU powinien stworzyć możliwość skupienia się na konkretnych, bardziej ukierunkowanych produktach finansowych.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Jak określono w dokumencie otwierającym debatę na temat społecznego wymiaru Europy16 i w komunikacie dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych17, budowanie bardziej sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, jest jednym z priorytetów Unii w zakresie zwalczania nierówności i wspierania polityki włączenia społecznego w Europie. Nierówność szans dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, szkolenia i opieki zdrowotnej. Inwestowanie w gospodarkę społeczną, opartą na umiejętnościach i kapitale ludzkim, a także w integrację społeczną słabszych grup, zwłaszcza koordynowane na poziomie unijnym, może przyczynić się do zwiększenia możliwości gospodarczych. Fundusz InvestEU powinien być wykorzystywany do wspierania inwestycji w kształcenie i szkolenie, pomocy w zwiększaniu zatrudnienia, w szczególności wśród osób niewykwalifikowanych i długotrwale bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji w zakresie solidarności międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej, bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju społeczności, roli i miejsca młodych ludzi w społeczeństwie, jak również osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. Program InvestEU powinien także przyczyniać się do wspierania europejskiej kultury i kreatywności. Aby przeciwdziałać głębokiej transformacji społeczeństw Unii i rynku pracy w nadchodzącym dziesięcioleciu, trzeba inwestować w kapitał ludzki, mikrofinansowanie, finansowanie społeczne i nowe modele biznesowe gospodarki społecznej, w tym realizować inwestycje mające wpływ społeczny i zlecać zadania mające na celu uzyskanie określonego wpływu społecznego. Program InvestEU powinien wzmocnić rodzący się ekosystem rynku społecznego, zwiększając podaż finansowania i dostęp do niego dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych, tak aby zaspokoić potrzeby tych, którzy najbardziej go potrzebują. W sprawozdaniu grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. inwestowania w infrastrukturę społeczną w Europie18 wskazano luki inwestycyjne w infrastrukturze i usługach społecznych, w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które wymagają wsparcia, w tym na poziomie Unii. W związku z tym należy wykorzystać łączną zdolność kapitału publicznego, komercyjnego i dobroczynnego, jak również wsparcie ze strony fundacji, w celu wspierania rozwoju łańcucha wartości na rynku społecznym i zwiększania odporności Unii.

(17)  Jak określono w dokumencie otwierającym debatę na temat społecznego wymiaru Europy16 i w komunikacie dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych17, budowanie bardziej sprawiedliwej Unii, bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu, jest jednym z priorytetów Unii w zakresie zwalczania nierówności i wspierania polityki włączenia społecznego w Europie. Nierówność szans dotyczy szczególnie dostępu do edukacji, szkolenia i opieki zdrowotnej. Inwestowanie w gospodarkę społeczną, opartą na umiejętnościach i kapitale ludzkim, a także w integrację społeczną słabszych grup, zwłaszcza koordynowane na poziomie unijnym i ukierunkowane na sektory, które borykają się z wyzwaniami związanymi z niedoborem pracowników, dostosowaniem do nowych technologii i możliwościami zatrudnienia dla kobiet, np. w transporcie, może przyczynić się do zwiększenia możliwości gospodarczych. Fundusz InvestEU powinien być wykorzystywany do wspierania inwestycji w kształcenie i szkolenie, pomocy w zwiększaniu zatrudnienia, w szczególności wśród osób niewykwalifikowanych i długotrwale bezrobotnych, oraz poprawy sytuacji w zakresie solidarności międzypokoleniowej, opieki zdrowotnej, bezdomności, integracji cyfrowej, rozwoju społeczności, roli i miejsca młodych ludzi w społeczeństwie, jak również osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym obywateli państw trzecich. Program InvestEU powinien także przyczyniać się do wspierania europejskiej kultury, turystyki i kreatywności. Aby przeciwdziałać głębokiej transformacji społeczeństw Unii i rynku pracy w nadchodzącym dziesięcioleciu, trzeba inwestować w zasoby ludzkie, mikrofinansowanie, finansowanie społeczne i nowe modele biznesowe gospodarki społecznej, w tym realizować inwestycje mające wpływ społeczny i zlecać zadania mające na celu uzyskanie określonego wpływu społecznego. Program InvestEU powinien wzmocnić rodzący się ekosystem rynku społecznego, zwiększając podaż finansowania i dostęp do niego dla mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych, tak aby zaspokoić potrzeby tych, którzy najbardziej go potrzebują. W sprawozdaniu grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. inwestowania w infrastrukturę społeczną w Europie18 wskazano luki inwestycyjne w infrastrukturze i usługach społecznych, w tym w zakresie kształcenia, szkolenia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, które wymagają wsparcia, w tym na poziomie Unii. W związku z tym należy wykorzystać łączną zdolność kapitału publicznego, komercyjnego i dobroczynnego, jak również wsparcie ze strony fundacji, w celu wspierania rozwoju łańcucha wartości na rynku społecznym i zwiększania odporności Unii.

__________________

__________________

16 COM(2017) 206.

16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250.

17 COM(2017) 250.

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako European Economy Discussion Paper (dokument do dyskusji na temat gospodarki europejskiej) nr 074.

18 Opublikowany w styczniu 2018 r. jako European Economy Discussion Paper (dokument do dyskusji na temat gospodarki europejskiej) nr 074.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Każdy segment polityki powinien składać się z dwóch modułów, tj. z modułu unijnego i modułu państw członkowskich. Moduł unijny powinien służyć korygowaniu, w sposób proporcjonalny, niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, których zasięg jest ogólnounijny, a wspierane działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną. Moduł państw członkowskich powinien zapewniać państwom członkowskim możliwość wnoszenia części ich zasobów z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu na tworzenie rezerw przeznaczonych na gwarancję UE wykorzystywaną do operacji z zakresu finansowania i inwestycji służących korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji na ich własnym terytorium, w tym na obszarach oddalonych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak najbardziej oddalone regiony Unii, aby realizować cele danego funduszu podlegającego zarządzaniu dzielonemu. Działania wspierane z Funduszu InvestEU w ramach modułu unijnego lub modułu państw członkowskich nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego, ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym.

(19)  Każdy segment polityki powinien składać się z dwóch modułów, tj. z modułu unijnego i modułu państw członkowskich. Moduł unijny powinien służyć korygowaniu, w sposób proporcjonalny, niedoskonałości rynku, zwłaszcza w przypadku projektów transgranicznych, lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, których zasięg jest ogólnounijny, a wspierane działania powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną. Moduł państw członkowskich powinien zapewniać państwom członkowskim możliwość wnoszenia części ich zasobów z funduszy podlegających zarządzaniu dzielonemu na tworzenie rezerw przeznaczonych na gwarancję UE wykorzystywaną do operacji z zakresu finansowania i inwestycji służących korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji na ich własnym terytorium, w tym na obszarach oddalonych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak najbardziej oddalone regiony Unii, aby realizować cele danego funduszu podlegającego zarządzaniu dzielonemu. Działania wspierane z Funduszu InvestEU w ramach modułu unijnego lub modułu państw członkowskich nie powinny powielać ani wypierać finansowania prywatnego, ani zakłócać konkurencji na rynku wewnętrznym.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Gwarancja UE, na której opiera się Fundusz InvestEU, powinna być wdrażana przez Komisję pośrednio, tzn. w oparciu o partnerów wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć do ostatecznych odbiorców. Komisja powinna zawrzeć z każdym z partnerów wykonawczych umowę w sprawie gwarancji zapewniającą im zdolność gwarancyjną z Funduszu InvestEU, w celu wsparcia ich operacji z zakresu finansowania i inwestycji, które są zgodne z celami Funduszu InvestEU i kryteriami kwalifikowalności. Dla Funduszu InvestEU należy przewidzieć specjalną strukturę zarządzania zapewniającą odpowiednie wykorzystanie gwarancji UE.

(24)  Gwarancja UE, na której opiera się Fundusz InvestEU, powinna być wdrażana przez Komisję pośrednio, tzn. w oparciu o partnerów wykonawczych, którzy są w stanie dotrzeć do ostatecznych odbiorców. Komisja powinna zawrzeć z każdym z partnerów wykonawczych umowę w sprawie gwarancji zapewniającą im zdolność gwarancyjną z Funduszu InvestEU, w celu wsparcia ich operacji z zakresu finansowania i inwestycji, które są zgodne z celami Funduszu InvestEU i kryteriami kwalifikowalności. Dla Funduszu InvestEU należy przewidzieć specjalną strukturę zarządzania zapewniającą odpowiednie wykorzystanie gwarancji UE, nie tworząc przy tym nadmiernej biurokracji.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  W celu zapewnienia, aby interwencje w ramach modułu unijnego Funduszu InvestEU koncentrowały się na niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie Unii, a jednocześnie spełniały cele dotyczące możliwie jak największego zasięgu geograficznego, gwarancji UE należy udzielać partnerom wykonawczym, którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi partnerami wykonawczymi są w stanie objąć odnośnymi operacjami co najmniej trzy państwa członkowskie. Oczekuje się jednak, że około 75 % gwarancji UE w ramach modułu unijnego będzie udzielane partnerom wykonawczym, którzy są w stanie oferować produkty finansowe w ramach Funduszu InvestEU we wszystkich państwach członkowskich.

(30)  W celu zapewnienia, aby interwencje w ramach modułu unijnego Funduszu InvestEU koncentrowały się na niedoskonałościach rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji na poziomie Unii, a jednocześnie spełniały cele dotyczące możliwie jak największego zasięgu geograficznego, gwarancji UE należy udzielać partnerom wykonawczym, którzy samodzielnie lub wspólnie z innymi partnerami wykonawczymi są w stanie objąć odnośnymi operacjami co najmniej dwa państwa członkowskie. Oczekuje się jednak, że około 75 % gwarancji UE w ramach modułu unijnego będzie udzielane partnerom wykonawczym, którzy są w stanie oferować produkty finansowe w ramach Funduszu InvestEU we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33)  Fundusz InvestEU powinien w stosownych przypadkach umożliwiać sprawne i skuteczne łączenie z tą gwarancją dotacji lub instrumentów finansowych, bądź obu tych rodzajów wsparcia, finansowanych z budżetu Unii lub z Funduszu na rzecz Innowacji Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS) w sytuacjach, w których jest to konieczne w celu jak najlepszego wsparcia inwestycji służących korygowaniu określonych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji.

(33)  Fundusz InvestEU powinien w stosownych przypadkach umożliwiać sprawne i skuteczne łączenie z tą gwarancją dotacji lub instrumentów finansowych, bądź obu tych rodzajów wsparcia, finansowanych z budżetu Unii lub z każdego innego funduszu celowego, na przykład z Funduszu na rzecz Innowacji Unijnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS), w sytuacjach, w których jest to konieczne w celu jak najlepszego wsparcia inwestycji służących korygowaniu określonych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Centrum Doradztwa InvestEU powinno wspierać opracowywanie optymalnych sekwencji projektów inwestycyjnych w każdym segmencie polityki. W ramach Programu InvestEU należy ponadto przewidzieć komponent międzysektorowy, aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy i pomoc przy opracowywaniu projektów obejmujących różne polityki w odniesieniu do centralnie zarządzanych programów unijnych.

(35)  Centrum Doradztwa InvestEU powinno wspierać opracowywanie optymalnych sekwencji projektów inwestycyjnych w każdym segmencie polityki, umożliwiając skuteczne wdrożenie dywersyfikacji geograficznej, która przyczynia się do osiągnięcia unijnego celu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zmniejszenia dysproporcji między regionami. Centrum Doradztwa powinno zwrócić szczególną uwagę na mniejsze projekty transgraniczne o europejskiej wartości dodanej. W ramach Programu InvestEU należy ponadto przewidzieć komponent międzysektorowy, aby zapewnić pojedynczy punkt kontaktowy i pomoc przy opracowywaniu projektów obejmujących różne polityki w odniesieniu do centralnie zarządzanych programów unijnych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Aby zapewnić szeroki zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz skutecznie upowszechniać wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu lokalnym, należy zapewnić lokalną obecność Centrum Doradztwa InvestEU, uwzględniając w razie potrzeby istniejące systemy wsparcia, w celu udzielania na szczeblu lokalnym wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy.

(36)  Aby zapewnić szeroki i sprawiedliwy zasięg geograficzny usług doradczych w całej Unii oraz skutecznie upowszechniać wiedzę o Funduszu InvestEU na szczeblu lokalnym, należy zapewnić lokalną obecność Centrum Doradztwa InvestEU w każdym państwie członkowskim, przede wszystkim na obszarach mniej wzorcowych pod względem udzielania zamówień, uwzględniając w razie potrzeby istniejące systemy wsparcia, w celu udzielania na szczeblu lokalnym wymiernej, proaktywnej i dostosowanej do potrzeb pomocy.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  W kontekście Funduszu InvestEU konieczne jest wspieranie budowania zdolności w celu rozwijania zdolności organizacyjnych i działań rynkowych niezbędnych do inicjowania wysokiej jakości projektów. Należy ponadto dążyć do stworzenia warunków umożliwiających zwiększenie potencjalnej liczby kwalifikujących się odbiorców w nowych segmentach rynku, w szczególności w sytuacjach, w których niewielki rozmiar pojedynczych projektów wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów transakcyjnych na poziomie projektu, na przykład w przypadku ekosystemu finansowania społecznego. Wspieranie budowania zdolności powinno mieć zatem charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do działań podejmowanych w ramach innych programów unijnych obejmujących konkretny obszar polityki.

(37)  W kontekście Funduszu InvestEU konieczne jest wspieranie budowania zdolności w celu rozwijania zdolności organizacyjnych i działań rynkowych niezbędnych do inicjowania wysokiej jakości projektów, zwłaszcza w krajach mniej rozwiniętych. Należy ponadto dążyć do stworzenia warunków umożliwiających zwiększenie potencjalnej liczby kwalifikujących się odbiorców w nowych segmentach rynku, w szczególności w sytuacjach, w których niewielki rozmiar pojedynczych projektów wiąże się ze znacznym wzrostem kosztów transakcyjnych na poziomie projektu, na przykład w przypadku ekosystemu finansowania społecznego. Wspieranie budowania zdolności powinno mieć zatem charakter uzupełniający i dodatkowy w stosunku do działań podejmowanych w ramach innych programów unijnych obejmujących konkretny obszar polityki.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47)  Program InvestEU powinien służyć korygowaniu niedoskonałości rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, których zasięg jest ogólnounijny, oraz przewidywać testowanie na rynku innowacyjnych produktów finansowych oraz systemów ich rozpowszechniania, w odniesieniu do nowych lub złożonych niedoskonałości rynku. Działanie na poziomie Unii jest zatem uzasadnione,

(47)  Program InvestEU powinien służyć wypełnianiu luk oraz korygowaniu niedoskonałości rynku i nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, których zasięg jest ogólnounijny, oraz przewidywać testowanie na rynku innowacyjnych produktów finansowych oraz systemów ich rozpowszechniania, w odniesieniu do nowych lub złożonych niedoskonałości rynku. Działanie na poziomie Unii jest zatem uzasadnione,

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz InvestEU zapewniający środki finansowe na gwarancję UE związaną z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi przez partnerów wykonawczych i wspierającymi polityki wewnętrzne Unii.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz InvestEU zapewniający środki finansowe na gwarancję UE związaną z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji prowadzonymi przez partnerów wykonawczych i wspierającymi polityki wewnętrzne Unii oraz określa stosunki z poszczególnymi partnerami w ramach niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zrównoważonego charakteru gospodarki Unii i jej wzrostu;

b)  zrównoważonego charakteru gospodarki Unii i jej wzrostu, w tym celów związanych z klimatem;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  integracji unijnych rynków kapitałowych i wzmocnienia jednolitego rynku, w tym rozwiązań pozwalających skorygować fragmentację unijnych rynków kapitałowych, zdywersyfikować źródła finansowania dla unijnych przedsiębiorstw i promować zrównoważone finansowanie.

d)  integracji unijnych rynków kapitałowych i wzmocnienia jednolitego rynku, w tym rozwiązań pozwalających skorygować fragmentację unijnych rynków kapitałowych, zdywersyfikować źródła finansowania dla unijnych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP i przedsiębiorstw typu start-up, i promować zrównoważone finansowanie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  osiągnięcia unijnych celów związanych z klimatem, a także zapewnienia długoterminowych korzyści dla środowiska i społeczeństwa.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zwiększanie dostępu do mikrofinansowania i finansowania oraz ich dostępności dla przedsiębiorstw społecznych, wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji związanych z inwestycjami społecznymiumiejętnościami oraz rozwijanie i konsolidacja rynków inwestycji społecznych w dziedzinach, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. d).

d)  ułatwianie dostępu do mikrofinansowania i finansowania dla przedsiębiorstw społecznych, wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji dotyczących inwestycji społecznychumiejętności oraz rozwijanie i konsolidacja rynków inwestycji społecznych w sektorach, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. d).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  poprawa dobrostanu w Unii przez zmniejszanie ubóstwa i sprzyjanie sprawiedliwszemu rozkładowi dochodów.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  wspieranie inwestycji w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Gwarancja UE do celów modułu unijnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), wynosi 38 000 000 000 EUR (w cenach bieżących). Należy ją zasilać zgodnie ze wskaźnikiem tworzenia rezerw w wysokości 40 %.

Gwarancja UE do celów modułu unijnego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), wynosi 38 000 000 000 EUR (w cenach bieżących). Należy ją zasilać zgodnie ze wskaźnikiem tworzenia rezerw w wysokości 40 %, tj. w kwocie 15 200 000 000 EUR (EUR 13 065 000 000 w cenach stałych).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodatkowa kwota gwarancji UE może zostać ustalona do celów modułu państw członkowskich, o którym jest mowa w art. 8 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem przydziału odpowiednich kwot przez państwa członkowskie zgodnie z [art. 10 ust. 1] rozporządzenia [[RWP] numer]28 i art. [75 ust. 1] rozporządzenia [[w sprawie planu dotyczącego WPR] numer]29.

Dodatkowa kwota gwarancji UE może zostać ustalona do celów modułu państw członkowskich, o którym jest mowa w art. 8 ust. 1 lit. b), z zastrzeżeniem przydziału odpowiednich kwot przez władze krajowe lub regionalne państw członkowskich zgodnie z [art. 10 ust. 1] rozporządzenia [[RWP] numer]1a i art. [75 ust. 1] rozporządzenia [[w sprawie planu dotyczącego WPR] numer]1b.

__________________

__________________

 

1a do uzupełnienia.

 

1b do uzupełnienia.

28

 

29

 

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Orientacyjny podział kwoty, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, jest określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach Komisja może zmienić kwoty, o których mowa w załączniku I, maksymalnie o 15 % w odniesieniu do każdego z celów. O wszelkich zmianach Komisja informuje Parlament Europejski i Radę.

2.  Orientacyjny podział kwoty, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy, jest określony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach Komisja może zmienić kwoty, o których mowa w załączniku I, maksymalnie o 15 % w odniesieniu do każdego z celów. O wszelkich zmianach Komisja informuje Parlament Europejski i Radę.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli zaistnieje konieczność utworzenia nowych rezerw, będą one przekazywane w ramach budżetu rocznego UE na marginesy budżetowe lub instrument elastyczności, a w żadnym razie nie na linie budżetowe ani wcześniej przyznane fundusze.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Kwota, o której mowa w ust. 3, może być również wykorzystywana na pomoc techniczną i administracyjną związaną z wdrażaniem Programu InvestEU, tj. na działania dotyczące przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, w tym systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

4.  Kwota, o której mowa w ust. 3, może być również wykorzystywana na pomoc techniczną i administracyjną związaną z wdrażaniem Programu InvestEU, tj. na działania dotyczące informowania, szkolenia, przygotowania, monitorowania, kontroli, audytu i oceny, w tym systemy informatyczne dla przedsiębiorstw.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych kandydatów, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami ich udziału w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

b)  państw przystępujących i państw kandydujących, zgodnie z ogólnymi zasadami i ogólnymi warunkami ich udziału w programach Unii, ustanowionymi w odpowiednich umowach ramowych i decyzjach rad stowarzyszenia lub w podobnych porozumieniach oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami ustanowionymi w porozumieniach między Unią a tymi państwami;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Program InvestEU jest prowadzony w ramach następujących czterech segmentów polityki, które służą korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, w ich ściśle określonym zakresie:

1.  Program InvestEU jest prowadzony w ramach następujących czterech segmentów polityki, które służą wypełnianiu luk oraz korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, w ich ściśle określonym zakresie, w tym w regionach najbardziej oddalonych:

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury: obejmuje on zrównoważone inwestycje w dziedzinie transportu, energii, łączności cyfrowej, dostaw i przetwarzania surowców, przestrzeni kosmicznej, oceanów i wody, odpadów, przyrody i innej infrastruktury środowiskowej, sprzętu, aktywów ruchomych i wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do realizacji celów Unii związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym lub społecznym, lub obu tych rodzajów celów, lub które spełniają normy Unii dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego;

a)  segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury: obejmuje on zrównoważone inwestycje w dziedzinie transportu, w tym w zakresie transportu multimodalnego, turystyki, energii, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, łączności cyfrowej, dostaw i przetwarzania surowców, przestrzeni kosmicznej, oceanów i wód śródlądowych, odpadów, przyrody i innej infrastruktury środowiskowej, sprzętu, aktywów ruchomych i wdrażania innowacyjnych technologii, które przyczyniają się do realizacji celów Unii związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiskowym lub społecznym, lub obu tych rodzajów celów, lub które spełniają normy Unii dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiskowego lub społecznego;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  segmentu polityki dotyczącego inwestycji społecznych i umiejętności: obejmuje on mikrofinansowanie, finansowanie przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę społeczną; umiejętności, kształcenie, szkolenie i powiązane usługi; infrastrukturę społeczną (w tym mieszkalnictwo socjalne i domy studenckie); innowacje społeczne; opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową; włączenie społeczne i dostępność; działalność kulturalną o celu społecznym; integrację osób wymagających szczególnego traktowania, w tym obywateli państw trzecich.

d)  segmentu polityki dotyczącego inwestycji społecznych: obejmuje on mikrofinansowanie, finansowanie przedsiębiorstw społecznych i gospodarkę społeczną; sprawiedliwą transformację w odniesieniu do pracowników, umiejętności, kształcenie, szkolenie i powiązane usługi; infrastrukturę społeczną; opiekę zdrowotną i opiekę długoterminową, ze szczególnym uwzględnieniem najuboższych grup społecznych oraz integrację osób wymagających szczególnego traktowania, w tym obywateli państw trzecich przebywających legalnie w jednym z państw członkowskich UE.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operacje z zakresu finansowania i inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podlegają kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju klimatycznego, środowiskowego i społecznego w celu zminimalizowania negatywnych skutków i zmaksymalizowania korzyści w wymiarze klimatycznym, środowiskowym i społecznym. W tym celu promotorzy wnioskujący o finansowanie przekazują odpowiednie informacje w oparciu o wytyczne, które mają zostać opracowane przez Komisję. Projekty poniżej pewnej wielkości określonej w wytycznych wyłączone z tej kontroli.

Operacje z zakresu finansowania i inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury, o którym mowa w ust. 1 lit. a), podlegają kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju klimatycznego, środowiskowego i społecznego w celu zminimalizowania negatywnych skutków i zmaksymalizowania korzyści w wymiarze klimatycznym, środowiskowym i społecznym. W tym celu promotorzy wnioskujący o finansowanie przekazują odpowiednie informacje w oparciu o wytyczne, które mają zostać opracowane przez Komisję w formie aktu delegowanego i z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje COM(2018) 353]. W stosownych przypadkach projekty poniżej pewnej wielkości określonej w wytycznych mogą być wyłączone z tej kontroli.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu – zapewnianie odporności na potencjalne negatywne skutki zmiany klimatu poprzez ocenę ryzyka i wrażliwości na zmiany klimatu, w tym odpowiednie środki przystosowawcze, a w odniesieniu do łagodzenia zmiany klimatu – uwzględnianie w analizie kosztów i korzyści kosztów emisji gazów cieplarnianych i pozytywnych skutków środków łagodzenia zmiany klimatu;

a)  w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu – zapewnianie odporności na potencjalne negatywne skutki zmiany klimatu poprzez ocenę ryzyka i wrażliwości na zmiany klimatu, w tym odpowiednie środki przystosowawcze, a w odniesieniu do łagodzenia zmiany klimatu – uwzględnianie w analizie kosztów i korzyści kosztów emisji gazów cieplarnianych i pozytywnych skutków środków łagodzenia zmiany klimatu, a także zapewnianie zgodności z celami i normami UE w dziedzinie środowiska;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  oszacowanie pozytywnych skutków w dążeniu do osiągnięcia celów UE w dziedzinie klimatu i energii określonych w strategiach UE dotyczących klimatu i efektywności energetycznej;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Partnerzy wykonawczy przekazują informacje konieczne do umożliwienia śledzenia inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów Unii w dziedzinie klimatu i środowiska, na podstawie wytycznych, które zapewni Komisja.

4.  Partnerzy wykonawczy przekazują informacje konieczne do umożliwienia śledzenia inwestycji, które przyczyniają się do realizacji celów Unii w dziedzinie klimatu i środowiska, na podstawie wytycznych, które zapewni Komisja, i oceniają zgodność działań z rozporządzeniem w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (COM(2018) 353);

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Partnerzy wykonawczy dążą do tego, aby co najmniej 50 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury przyczyniało się do realizacji unijnych celów dotyczących klimatu i środowiska.

5.  Partnerzy wykonawczy dążą do tego, aby co najmniej 40% operacji wspierających inwestycje w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury przyczyniało się do realizacji unijnych celów dotyczących klimatu i środowiska, w dążeniu do wypełnienia zobowiązań wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu COP 21.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Komisja, wraz z partnerami wykonawczymi, dąży do tego, aby część gwarancji budżetowej wykorzystana na cele segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury została rozdzielona z zachowaniem równowagi między działaniami prowadzonymi w różnych obszarach.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  W obszarze transportu co najmniej 10 % inwestycji w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury przyczynia się do realizacji unijnych celów dotyczących ograniczenia do zera liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych do 2050 r. oraz remont mostów i tuneli kolejowych i drogowych w celu zagwarantowania ich bezpieczeństwa.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  nowych lub złożonych niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, z myślą o opracowaniu nowych rozwiązań finansowych i struktur rynkowych;

(iii)  nowych lub złożonych niedoskonałości rynku, wielonarodowych projektów transgranicznych lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji, z myślą o opracowaniu nowych rozwiązań finansowych i struktur rynkowych;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iiia)  zacieśnienia współpracy na rzecz opracowywania, przygotowania i wdrażania transgranicznych projektów w dziedzinie transportu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  moduł państw członkowskich służy korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji w państwie członkowskim lub kilku państwach członkowskich w celu realizacji celów uczestniczących funduszów podlegających zarządzaniu dzielonemu.

b)  moduł państw członkowskich służy korygowaniu niedoskonałości rynku lub nieoptymalnej sytuacji w zakresie inwestycji w państwie członkowskim lub kilku państwach członkowskich w celu realizacji celów uczestniczących funduszów podlegających zarządzaniu dzielonemu. Między regionalnym organem władzy państwa członkowskiego i Komisją może zostać także zawarta umowa o przyznanie wkładu. Umowa ta uwzględnia działania inwestycyjne na terytorium regionu wnoszącego wkład i podlega takim samym warunkom jak określono w art. 9 rozporządzenia.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane państwo członkowskie i Komisja zawierają umowę o przyznanie wkładu lub umowę o zmianie tej umowy w terminie czterech miesięcy od decyzji Komisji w sprawie przyjęcia umowy partnerstwa lub planu dotyczącego WPR lub równocześnie z decyzją Komisji zmieniającą dany program lub plan dotyczący WPR.

Dane państwo członkowskie i Komisja zawierają umowę o przyznanie wkładu lub umowę o zmianie tej umowy w terminie trzech miesięcy od decyzji Komisji w sprawie przyjęcia umowy partnerstwa lub planu dotyczącego WPR lub równocześnie z decyzją Komisji zmieniającą dany program lub plan dotyczący WPR.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  projekty transgraniczne, w których uczestniczą podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w co najmniej jednym państwie członkowskim, które to projekty obejmują co najmniej jedno państwo trzecie, w tym państwa przystępujące, kandydatów i potencjalnych kandydatów, objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, albo kraj lub terytorium zamorskie, określone w załączniku II do TFUE, albo stowarzyszone państwo trzecie, niezależnie od tego, czy w tych państwach trzecich lub krajach i terytoriach zamorskich znajduje się jakiś partner.

a)  projekty transgraniczne, w których uczestniczą podmioty znajdujące się lub mające siedzibę w co najmniej jednym państwie członkowskim, które to projekty obejmują co najmniej jedno państwo trzecie, w tym państwa przystępujące i kandydatów, objęte zakresem europejskiej polityki sąsiedztwa, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, albo kraj lub terytorium zamorskie, określone w załączniku II do TFUE, albo stowarzyszone państwo trzecie, niezależnie od tego, czy w tych państwach trzecich lub krajach i terytoriach zamorskich znajduje się jakiś partner.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do modułu unijnego – kwalifikujący się partnerzy powinni wyrazić swoje zainteresowanie i być w stanie pokryć koszty operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej trzech państwach członkowskich. Partnerzy wykonawczy mogą również spełnić wymóg dotyczący pokrywania kosztów operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej trzech państwach członkowskich przez utworzenie grupy.

W odniesieniu do modułu unijnego – kwalifikujący się partnerzy powinni wyrazić swoje zainteresowanie i być w stanie pokryć koszty operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej dwóch państwach członkowskich. Partnerzy wykonawczy mogą również spełnić wymóg dotyczący pokrywania kosztów operacji z zakresu finansowania i inwestycji w co najmniej dwóch państwach członkowskich przez utworzenie grupy. Warunek ten można spełnić przez pokrywanie kosztów operacji z zakresu finansowania i inwestycji w jednym regionie państwa członkowskiego.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do modułu państw członkowskich – zainteresowane państwo członkowskie może zaproponować jako partnera wykonawczego kwalifikującego się partnera lub większą liczbę kwalifikujących się partnerów spośród tych, którzy wyrazili swoje zainteresowanie zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. c).

W odniesieniu do modułu państw członkowskich – właściwy organ danego państwa członkowskiego lub regionu może zaproponować jako partnera wykonawczego kwalifikującego się partnera lub większą liczbę kwalifikujących się partnerów spośród tych, którzy wyrazili swoje zainteresowanie zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. c).

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie nie zaproponowało partnera wykonawczego, Komisja dokonuje jego wyboru zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu spośród partnerów wykonawczych, którzy mogą finansować operacje z zakresu finansowania i inwestycji na odpowiednich obszarach geograficznych.

Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie lub region nie zaproponowały partnera wykonawczego, Komisja dokonuje jego wyboru zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu spośród partnerów wykonawczych, którzy mogą finansować operacje z zakresu finansowania i inwestycji na odpowiednich obszarach geograficznych.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  był zdywersyfikowany geograficznie;

d)  zapewniał zrównoważoną dywersyfikację geograficzną między państwami członkowskimi;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wynagrodzenie z tytułu podejmowania ryzyka jest rozdzielane między Unię a partnera wykonawczego w sposób proporcjonalny do ich odpowiedniego udziału w podejmowaniu ryzyka związanego z portfelem operacji z zakresu finansowania i inwestycji albo, w stosownych przypadkach, z poszczególnymi operacjami. Partner wykonawczy powinien ponosić odpowiednią część ryzyka związanego z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji wspieranymi w ramach gwarancji UE, poza wyjątkowymi okolicznościami, gdy cele polityki, jakie ma osiągnąć wdrażany produkt finansowy, mają taki charakter, że nie można racjonalnie oczekiwać od partnera wykonawczego, aby wnosił własną zdolność do ponoszenia ryzyka.

1.  Wynagrodzenie z tytułu podejmowania ryzyka jest rozdzielane między Unię a partnera wykonawczego w sposób proporcjonalny do ich odpowiedniego udziału w podejmowaniu ryzyka związanego z portfelem operacji z zakresu finansowania i inwestycji albo, w stosownych przypadkach, z poszczególnymi operacjami. Partner wykonawczy powinien ponosić równomierną część ryzyka związanego z operacjami z zakresu finansowania i inwestycji wspieranymi w ramach gwarancji UE, a więc także gwarancji pokrycia pierwszej straty, poza okolicznościami, gdy cele polityki, jakie ma osiągnąć wdrażany produkt finansowy, mają taki charakter, że nie można racjonalnie oczekiwać od partnera wykonawczego, aby wnosił własną zdolność do ponoszenia ryzyka.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Protokoły posiedzeń rady doradczej są dostępne publicznie na specjalnej stronie internetowej.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Centrum Doradztwa InvestEU zapewnia wsparcie doradcze na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym w regionach najbardziej oddalonych, aby promować projekty mające zapewnić uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w trakcie całego cyklu projektowego. Wsparcie to obejmuje pomoc w opracowywaniu projektów i budowaniu zdolności.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  podejmowanie działań komunikacyjnych w celu podniesienia świadomości na temat dostępnego wsparcia dla promotorów projektów oraz pośredników finansowych i innych pośredników zapewnianego przez Centrum Doradztwa oraz bardziej ogólnych możliwości dostępnych w ramach InvestEU.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja ustanawia portal InvestEU. Ma on postać łatwo dostępnej i przyjaznej użytkownikowi bazy danych projektów, która zawiera odpowiednie informacje o każdym z nich.

1.  Komisja ustanawia portal InvestEU. Ma on postać dostępnej we wszystkich językach urzędowych UE i przyjaznej użytkownikowi bazy danych projektów, która zawiera odpowiednie informacje o każdym z nich.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Komisja określa metodę obejmującą wskaźniki jakościowe przeznaczone do przeprowadzenia dokładnej oceny postępów w dążeniu do osiągnięcia celów określonych w art. 3. W oparciu o tę metodę Komisja uzupełni załącznik III najpóźniej do dnia 1 stycznia 2021 r.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów. W tym celu na partnerów wykonawczych oraz innych odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

3.  System sprawozdawczości dotyczącej realizacji celów zapewnia wydajne, skuteczne i terminowe gromadzenie danych na potrzeby monitorowania realizacji programu i jego rezultatów, odpowiednich dla szczegółowej analizy poczynionych postępów i napotkanych trudności. W tym celu na partnerów wykonawczych oraz innych odbiorców środków unijnych nakłada się proporcjonalne wymogi dotyczące sprawozdawczości. System sprawozdawczości zapewnia jasne mapowanie segmentów polityki wyszczególnionych w dziedzinach kwalifikujących się do objęcia operacjami w zakresie finansowania i inwestycji, zgodnie z załącznikiem II.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym.

1.  Oceny przeprowadza się w terminie pozwalającym na uwzględnienie ich wyników w procesie decyzyjnym. Oceny te zawierają także ocenę jakościową postępów na rzecz osiągnięcia celów określonych w art. 3.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Gwarancja UE, płatności i zwroty dokonywane na mocy tej gwarancji oraz operacje w ramach programu InvestEU podlegają kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego powinno zostać wydane w terminie 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia podział ten będzie mógł zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego w zależności od rozwoju sytuacji w zakresie poszczególnych celów określonych w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zwiększeniu produkcji, dostaw i wykorzystania czystej i zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych;

a)  zwiększeniu produkcji i wspieraniu szybkiego wdrażania, dostaw i wykorzystania czystej i zrównoważonej energii ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  produkcji i dostawom paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych/ neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla; paliwom alternatywnym;

d)  produkcji i dostawom paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych/ neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla; paliwom alternatywnym dla wszystkich rodzajów transportu;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, zgodnie z priorytetami Unii oraz zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego, w szczególności poprzez:

2.  Rozwój zrównoważonej i bezpiecznej infrastruktury transportowej i rozwiązań w zakresie mobilności, sprzętu transportowego i innowacyjnych technologii w dziedzinie transportu, zgodnie z priorytetami Unii oraz zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego, w szczególności poprzez:

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  projekty wspierające rozwój infrastruktury TEN-T, w tym węzłów miejskich, portów morskich i śródlądowych, terminali multimodalnych oraz ich połączeń z głównymi sieciami;

a)  projekty wspierające rozwój infrastruktury TEN-T, w tym węzłów miejskich, portów morskich i śródlądowych, portów lotniczych, terminali multimodalnych oraz ich połączeń z głównymi sieciami, a także aplikacje telematyczne przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  projekty infrastrukturalne TEN-T uwzględniające wykorzystanie co najmniej dwóch różnych środków transportu, szczególnie towarowe terminale multimodalne oraz pasażerskie węzły komunikacyjne;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach (dotyczące niskoemisyjnych rodzajów transportu miejskiego, dostępności, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zużycia energii i wypadków);

b)  projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności w miastach, w tym transportu śródlądowego i powietrznego (dotyczące niskoemisyjnych rodzajów transportu miejskiego, niedyskryminującej dostępności, zanieczyszczenia powietrza i hałasu, zużycia energii oraz poprawy bezpieczeństwa, w tym dla rowerzystów i pieszych);

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wspieranie odnowy i modernizacji transportowych aktywów ruchomych w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie mobilności niskoemisyjnej;

c)  wspieranie odnowy i modernizacji transportowych aktywów ruchomych w celu wdrożenia rozwiązań w zakresie mobilności niskoemisyjnej, w tym stosowanie paliw alternatywnych i paliw syntetycznych ze źródeł odnawialnych lub neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla w pojazdach wszystkich rodzajów transportu;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  projekty na rzecz infrastruktury kolejowej, inne projekty kolejowe oraz porty morskie;

d)  projekty na rzecz infrastruktury kolejowej, inne projekty kolejowe, rozwój infrastruktury żeglugi śródlądowej, portów morskich oraz autostrad morskich;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  rozwój infrastruktury paliw alternatywnych, w tym infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

e)  rozwój infrastruktury paliw alternatywnych dla wszystkich rodzajów transportu, w tym infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  projekty na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności, dotyczące

 

– bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym poprawy bezpieczeństwa kierowców i pasażerów oraz zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych i liczby osób odnoszących poważne obrażenia),

 

– dostępności (w tym na obszarach wiejskich),

 

– obniżenia emisji,

 

– opracowywania i wdrażania nowych technologii i usług transportowych, w szczególności przez MŚP oraz w odniesieniu do powiązanych i autonomicznych środków transportu, a także zintegrowanych systemów biletowych

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  projekty dotyczące utrzymania lub modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej, w tym autostrad w ramach TEN-T tam, gdzie jest to niezbędne do zwiększenia, utrzymania lub poprawy bezpieczeństwa na drodze, rozwijania usług ITS lub zapewniania integralności i standardów infrastruktury, w szczególności bezpiecznych stref i obiektów parkingowych, stacji paliw alternatywnych i systemów ładowania pojazdów elektrycznych;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 2 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)  infrastrukturę drogową na potrzeby transportu w krajach objętych polityką spójności, regionach słabiej rozwiniętych lub w transgranicznych projektach transportowych;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  ochrony prywatności i danych osobowych;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 6 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  innych zaawansowanych technologii cyfrowych i usług przyczyniających się do cyfryzacji przemysłu unijnego.

f)  innych zaawansowanych technologii cyfrowych i usług przyczyniających się do cyfryzacji przemysłu unijnego oraz do integracji technologii, usług i umiejętności cyfrowych w sektorze transportu w Unii;

Uzasadnienie

Cyfryzacja szybko zmienia nasz system transportowy – od pojazdów i usług w zakresie mobilności po logistykę multimodalną, nawigację itd. InvestEU powinien w szczególności wspierać wdrażanie innowacyjnych technologii w transporcie jako kluczowym sektorze gospodarczym UE.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Turystyka.

9.  Sektor turystyki.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – akapit 1 – punkt 11 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  edukacji, szkoleniom i usługom powiązanym;

c)  edukacji, szkoleniom i usługom powiązanym, ukierunkowanym w szczególności na możliwości w transporcie i innych sektorach zmagających się z wyzwaniami związanymi z brakiem siły roboczej i dostosowaniem do nowych technologii;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 3 – podpunkt 3.3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3.3a  Inwestycje wspierające zwiększenie poziomu bezpieczeństwa kierowców i pasażerów we wszystkich rodzajach transportu, w tym szczególnie w transporcie drogowym;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 4 – podpunkt 4.4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.4  Transport: zmobilizowane inwestycje w sieci TEN-T, w tym: sieć bazową TEN-T

4.4  Transport: zmobilizowane inwestycje w sieci TEN-T, w tym:

 

– sieć bazową i sieć kompleksową w jej częściach składowych określonych w załączniku do [rozporządzenia nr XXX, wstawić odniesienie do nowego instrumentu „Łącząc Europę”] ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”;

 

– infrastrukturę multimodalną;

 

– innowacyjne rozwiązania przyczyniające się do zrównoważenia struktury rodzajów transportu, w tym w zakresie żeglugi śródlądowej i transportu lotniczego;

 

– liczbę wdrożonych punktów infrastruktury paliw alternatywnych

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik III – punkt 7 – podpunkt 7.2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7.2a  Wspieranie wysoko wykwalifikowanych pracowników: liczba pracowników otrzymujących wsparcie w celu utrzymania wysoko wykwalifikowanych pracowników w sektorze produkcji i w usługach oraz dostosowania ich do wymogów cyfryzacji

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ustanowienie Programu InvestEU

Odsyłacze

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Komisje przedmiotowo właściwe

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

14.6.2018

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Wim van de Camp

3.7.2018

Artykuł 55 – Procedura wspólnych posiedzeń komisji

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

       

5.7.2018

Data przyjęcia

15.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

13

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Isabella De Monte, Maria Grapini

13

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

S&D

Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

5

0

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Țapardel

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (15.11.2018)

dla Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivo Belet

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dnia 6 czerwca 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący Programu InvestEU. W oparciu o istniejące instrumenty finansowe, w szczególności Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Komisja proponuje utworzenie jednego funduszu objętego gwarancją UE w wysokości 38 mld w celu uruchamiania publicznych i prywatnych środków finansowych w formie pożyczek, gwarancji, inwestycji kapitałowych lub innych instrumentów rynkowych na potrzeby inwestycji strategicznych wspierających polityki wewnętrzne UE. Aby dostęp do Funduszu InvestEU był łatwiejszy, towarzyszą mu Centrum Doradztwa InvestEU i Portal InvestEU.

Fundusz InvestEU jest ukierunkowany na cztery obszary polityki (segmenty), dla których ustalono szacunkowe kwoty, jakie mają zostać zainwestowane (możliwe jest zwiększenie ich o 15 % za zgodą KE):

1) zrównoważona infrastruktura (do 11,5 mld),

2) badania naukowe, innowacje i cyfryzacja (do 11,25 mld),

3) małe i średnie przedsiębiorstwa (do 11,25 mld),

4) inwestycje społeczne i umiejętności (4 mld).

Poprawki złożone przez sprawozdawcę obejmują jedynie kwestie bezpośrednio wchodzące w zakres kompetencji komisji ENVI, takie jak wkład w uwzględnianie problematyki klimatu oraz osiąganie celów i spełnianie standardów unijnych. W związku z tym sprawozdawca wolał nie składać poprawek dotyczących zarządzania gwarancją InvestEU oraz zarządzania programem, czyli kwestii, które mają podlegać wspólnej komisji ECON–BUDG.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, zwłaszcza ze względu na zwiększenia nacisku na zrównoważony rozwój. W ramach Programu InvestEU należy zapewnić systematyczne przeprowadzanie kontroli projektów pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju. W związku z tym Komisja powinna przyjąć minimalne wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju dla wszystkich segmentów polityki programu, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku wsparcia EBI w ramach EFIS. Oznaczałoby to, że wszystkie projekty otrzymujące znaczne wsparcie unijne powinny podlegać kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Aby zapewnić zgodność ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego w sprawie uwzględniania kwestii związanych ze zmianą klimatu oraz przyczynienia się do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczanie 30 % środków z budżetu UE na wydatki związane z klimatem, należy ustalić ogólny cel na poziomie 35 % dla Programu InvestEU. Należy określić jasne kryteria kwalifikowalności oraz wiarygodną i przejrzystą metodę monitorowania, w oparciu o kryteria kwalifikowalności stosowane w tym celu przez EBI i uzgodnione na forum międzynarodowych instytucji finansowych.

Chociaż od 2015 r. w ramach EFIS uruchomiono dodatkowe inwestycje w wysokości 335 mld w całej UE, przyczyniając się w ten sposób do zlikwidowania luk inwestycyjnych, należy położyć większy nacisk na cele polityczne UE. Wsparcie w ramach Programu InvestEU powinny być w stanie przyciągnąć zwłaszcza projekty o wyższym niż zazwyczaj profilu ryzyka, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii do 2030 r. oraz długoterminowych celów określonych w porozumieniu paryskim.

Konieczne jest w szczególności zwiększenie inwestycji w projekty przemysłowe w dziedzinie technologii niskoemisyjnych, by przyspieszyć proces obniżania emisyjności w przemyśle UE. W związku z tym Komisja Europejska powinna, w drodze dialogu z przedstawicielami przemysłu, określać projekty przemysłowe będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz ułatwić im dostęp do wsparcia finansowego w ramach różnych instrumentów UE.

Aby zapewnić dobre zrozumienie potencjału Programu InvestEU dla wsparcia niskoemisyjnej gospodarki, należy udostępniać informacje na temat zapobiegania emisji CO2. Trzeba jednak stosować ostrożne podejście do progów w ramach kryteriów kwalifikowalności, aby nie uniemożliwiać stopniowych postępów. Ponieważ przełomowe rozwiązania nie pojawiają się z dnia na dzień, należy wspierać sukcesywne postępy w ramach Programu InvestEU, by przyczyniać się do dalszych innowacji.

W odniesieniu do zarządzania programem należy utrzymać zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, tak jak jest to obecnie przewidziane w EFIS. W związku z tym sprawozdawca proponuje, by Parlament powołał niezależnego eksperta do Rady Doradczej w składzie przedstawicieli partnerów wykonawczych.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwych, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  W 2016 r. inwestycje infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej PKB, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy spadek w porównaniu z poziomem inwestycji sprzed światowego kryzysu finansowego. W Unii odnotowuje się wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż można by oczekiwać po obecnej sile ożywienia gospodarczego oraz niewystarczający, aby mógł zrekompensować lata niedoinwestowywania. Co ważniejsze, obecne poziomy inwestycji i prognozy inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji strukturalnych, których Unia potrzebuje, aby stawić czoło zmianom technologicznym i globalnej konkurencji, w tym w obszarze innowacji, umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), ani potrzeby sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój czy starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji wymaga zatem ciągłego wsparcia w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w docelowych sektorach i osiągnięcia celów polityki Unii.

(1)  W 2016 r. inwestycje infrastrukturalne w Unii wyniosły 1,8 % jej PKB, co oznacza spadek w stosunku do 2009 r. (2,2 %) i około 20-procentowy spadek w porównaniu z poziomem inwestycji sprzed światowego kryzysu finansowego. W Unii odnotowuje się wprawdzie wzrost wskaźników inwestycji do PKB, ale jest on nadal mniejszy niż można by oczekiwać po obecnej sile ożywienia gospodarczego oraz niewystarczający, aby mógł zrekompensować lata niedoinwestowywania. Co ważniejsze, obecne poziomy inwestycji i prognozy inwestycyjne nie uwzględniają inwestycji strukturalnych, których Unia potrzebuje, aby stawić czoło zmianom technologicznym i globalnej konkurencji, w tym w obszarze innowacji, badań, umiejętności, infrastruktury, małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), przedsiębiorstw typu start-up, ani potrzeby sprostania najważniejszym wyzwaniom społecznym, takim jak zrównoważony rozwój czy starzenie się społeczeństwa. Skorygowanie niedoskonałości rynku oraz nieoptymalnych sytuacji w zakresie inwestycji wymaga zatem ciągłego wsparcia w celu zmniejszenia luki inwestycyjnej w docelowych sektorach i osiągnięcia celów polityki Unii.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Europa jest uzależniona od importowanych zasobów w stopniu większym niż jakikolwiek inny region na świecie oraz że wiele zasobów w relatywnie krótkim czasie wyczerpie się. Konkurencyjność Europy można znacząco zwiększyć dzięki uzyskaniu większej wartości dodanej z zasobów w gospodarce i promowaniu zrównoważonych dostaw surowców ze źródeł europejskich.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W ostatnich latach Unia przyjęła ambitne strategie na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia rynków kapitałowych, strategia jednolitego rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, strategia na rzecz obronności i Strategia kosmiczna dla Europy. Fundusz InvestEU powinien wykorzystywać i wzmacniać synergie pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się strategiami poprzez wspieranie inwestycji i zapewnianie dostępu do finansowania.

(3)  W ostatnich latach Unia przyjęła ambitne strategie na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku oraz pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, takie jak: unia rynków kapitałowych, strategia jednolitego rynku cyfrowego, pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, program „Horyzont 2020”, strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, strategia na rzecz obronności i Strategia kosmiczna dla Europy. Fundusz InvestEU powinien wykorzystywać i wzmacniać synergie pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się strategiami poprzez wspieranie inwestycji i zapewnianie dostępu do finansowania.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Fundusz InvestEU powinien przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności Unii, w tym w obszarze innowacji i cyfryzacji, bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii, odporności w wymiarze społecznym i integracji społecznej, a także integracji unijnych rynków kapitałowych, w tym wprowadzenia rozwiązań korygujących ich fragmentację i dywersyfikujących źródła finansowania przedsiębiorstw unijnych. W tym celu fundusz powinien wspierać projekty, które są technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne, poprzez zapewnienie ram dla wykorzystania instrumentów dłużnych, opartych na podziale ryzyka i kapitałowych opartych na gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez wkłady wnoszone przez partnerów wykonawczych. Fundusz InvestEU powinien kierować się popytem i jednocześnie dążyć do tego, aby udzielane wsparcie przyczyniało się do osiągnięcia celów polityki Unii.

(5)  Fundusz InvestEU powinien przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności Unii, w tym w obszarze innowacji, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i cyfryzacji, doskonałości naukowej, bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarczego Unii, odporności w wymiarze społecznym i integracji społecznej, a także integracji unijnych rynków kapitałowych, w tym wprowadzenia rozwiązań korygujących ich fragmentację i dywersyfikujących źródła finansowania przedsiębiorstw unijnych. W tym celu fundusz powinien wspierać projekty, które są technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne, poprzez zapewnienie ram dla wykorzystania instrumentów dłużnych, opartych na podziale ryzyka i kapitałowych opartych na gwarancji budżetowej Unii oraz poprzez wkłady wnoszone przez partnerów wykonawczych. Fundusz InvestEU powinien być właściwie rozpropagowany oraz kierować się popytem i jednocześnie dążyć do tego, aby udzielane wsparcie przyczyniało się do osiągnięcia celów polityki Unii.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Fundusz InvestEU powinien wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne w celu pobudzania wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do większego dobrostanu i sprawiedliwszego rozkładu dochodów w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU powinny uzupełniać wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji.

(6)  Fundusz InvestEU powinien wspierać inwestycje w aktywa rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne w celu pobudzania efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, inwestycji i zatrudnienia oraz zrównoważoności, przyczyniając się w ten sposób do większego dobrostanu i sprawiedliwszego rozkładu dochodów w Unii. Interwencje Funduszu InvestEU powinny uzupełniać wsparcie Unii udzielane za pomocą dotacji.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Unia zatwierdziła cele określone w programie działań ONZ na 2030 r., jej cele zrównoważonego rozwoju i porozumienie paryskie z 2015 r., jak również ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. Aby osiągnąć uzgodnione cele, w tym te włączone do polityki Unii w zakresie ochrony środowiska, należy znacząco zwiększyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zasady zrównoważonego rozwoju powinny zatem odgrywać dużą rolę w ramach Funduszu InvestEU.

(7)  Unia zatwierdziła cele określone w programie działań ONZ na 2030 r., jej cele zrównoważonego rozwoju i porozumienie paryskie z 2015 r., jak również ramy z Sendai dotyczące ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych w latach 2015–2030. Aby osiągnąć uzgodnione cele, w tym te włączone do polityki Unii w zakresie ochrony środowiska, należy znacząco zwiększyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wycofać dotacje szkodliwe dla środowiska. Zasady zrównoważonego rozwoju powinny stanowić podstawę Funduszu InvestEU.

Poprawka kompromisowa7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Program InvestEU przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 25 %. W odniesieniu do działań wspieranych z Programu InvestEU oczekuje się, że 30 % całkowitej puli środków finansowych tego programu będzie przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowywania i wdrażania Programu InvestEU oraz zweryfikowane w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

(9)  Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji porozumienia paryskiego i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Program InvestEU przyczyni się do uwzględnienia działań w dziedzinie klimatu i do osiągnięcia celu ogólnego, w ramach którego wydatki na realizację celów klimatycznych w budżecie Unii mają sięgnąć 30 %. W odniesieniu do działań wspieranych z Programu InvestEU 40 % całkowitej puli środków finansowych tego programu powinno przyczyniać się do realizacji celów klimatycznych. Stosowne działania zostaną określone podczas opracowywania i wdrażania Programu InvestEU oraz zweryfikowane w kontekście odpowiednich ocen i procesów przeglądu.

Poprawka kompromisowa8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Wkład Funduszu InvestEU w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu będzie monitorowany za pośrednictwem unijnego systemu monitorowania klimatu opracowanego przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji14] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym.

(10)  Wkład Funduszu InvestEU w osiągnięcie celów w dziedzinie klimatu będzie monitorowany za pośrednictwem systemu monitorowania opracowanego przez Komisję w drodze aktów delegowanych we współpracy z partnerami wykonawczymi i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji14] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza wykazuje szczególne działanie łagodzące zmianę klimatu lub przyczynia się do budowy odporności na zmianę klimatu.

__________________

__________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym zagrożeń dla środowiska z 2018 r. wydanym przez Światowe Forum Ekonomiczne połowa z dziesięciu najpoważniejszych zagrożeń dla gospodarki światowej dotyczy środowiska. Zagrożenia te obejmują zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, ekstremalne zdarzenia pogodowe, utratę różnorodności biologicznej oraz niepowodzenie działań mających na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. Zasady ochrony środowiska są mocno osadzone w Traktatach i w wielu obszarach polityki Unii. W związku z tym w ramach działań związanych z Funduszem InvestEU należy wspierać uwzględnianie celów z dziedziny ochrony środowiska w głównym nurcie polityki. Kwestie ochrony środowiska i związanego z nią zapobiegania zagrożeniom oraz zarządzania ryzykiem powinny zostać uwzględnione przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji. UE powinna również śledzić swoje wydatki związane z ochroną bioróżnorodności i ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/228415. Inwestycje przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska należy zatem śledzić za pomocą wspólnych metod, spójnych z metodami opracowanymi w ramach innych unijnych programów mających zastosowanie do klimatu, różnorodności biologicznej i zarządzania zanieczyszczeniem powietrza, aby umożliwić ocenę indywidualnego i łącznego wpływu inwestycji na kluczowe składniki kapitału naturalnego, w tym na powietrze, wodę, grunty i różnorodność biologiczną.

(11)  Zgodnie ze sprawozdaniem dotyczącym zagrożeń dla środowiska z 2018 r. wydanym przez Światowe Forum Ekonomiczne połowa z dziesięciu najpoważniejszych zagrożeń dla gospodarki światowej dotyczy środowiska. Zagrożenia te obejmują zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, ekstremalne zdarzenia pogodowe, utratę różnorodności biologicznej oraz niepowodzenie działań mających na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu i dostosowanie się do niej. Niezrównoważone wykorzystywanie zasobów stanowi podstawową przyczynę wielu zagrożeń dla środowiska naturalnego. Zasady ochrony środowiska są mocno osadzone w Traktatach i w wielu obszarach polityki Unii. W związku z tym w ramach działań związanych z Funduszem InvestEU należy wspierać uwzględnianie celów z dziedziny ochrony środowiska w głównym nurcie polityki. Kwestie ochrony środowiska i związanego z nią zapobiegania zagrożeniom oraz zarządzania ryzykiem powinny zostać uwzględnione przy przygotowywaniu i realizacji inwestycji. UE powinna również śledzić swoje wydatki związane z ochroną bioróżnorodności i ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wynikających z Konwencji o różnorodności biologicznej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/228415. Inwestycje przeznaczone na cele związane z ochroną środowiska należy zatem śledzić za pomocą wspólnych metod, spójnych z metodami opracowanymi w ramach innych unijnych programów mających zastosowanie do klimatu, różnorodności biologicznej i zarządzania zanieczyszczeniem powietrza, aby umożliwić ocenę indywidualnego i łącznego wpływu inwestycji na kluczowe składniki kapitału naturalnego, w tym na powietrze, wodę, grunty i różnorodność biologiczną.

_________________

_________________

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).

15 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Projekty inwestycyjne otrzymujące znaczne unijne wsparcie, w szczególności w dziedzinie infrastruktury, powinny podlegać kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi, które powinny zostać opracowane przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi w ramach Programu InvestEU, i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym, przy zachowaniu spójności z wytycznymi opracowanymi na potrzeby innych unijnych programów. Takie wytyczne powinny przewidywać rozwiązania pozwalające na uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego.

(12)  Projekty inwestycyjne otrzymujące unijne wsparcie powinny podlegać kontroli pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi odpowiednimi do wielkości i rodzaju inwestycji, które powinny zostać opracowane przez Komisję we współpracy z partnerami wykonawczymi w ramach Programu InvestEU, i przy zastosowaniu w odpowiedni sposób kryteriów określonych w [rozporządzeniu w sprawie ustanowienia ram wspierania zrównoważonych inwestycji] w celu określenia, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona pod względem środowiskowym, przy zachowaniu spójności z wytycznymi opracowanymi na potrzeby innych unijnych programów. Takie wytyczne powinny przewidywać rozwiązania pozwalające na uniknięcie nadmiernego obciążenia administracyjnego.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Podręcznik praktyk środowiskowych i społecznych EBI, stanowiący praktyczne objaśnienie polityki i zasad zawartych w oświadczeniu EBI w sprawie zasad i norm polityki środowiskowej i społecznej może służyć jako punkt odniesienia w zakresie sposobu określania i realizacji kontroli pod kątem zapewniania zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego w celu zagwarantowania spójności wszystkich działań finansowych z normami środowiskowymi i społecznymi.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Niskie wskaźniki inwestycji w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu finansowego osłabiły zdolność Unii do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji. Znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę są niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. W związku z tym wsparcie w ramach Funduszu InvestEU powinno być ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie transportu, energii, w tym efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, środowiska, działań w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej. Aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego, należałoby wspierać usprawniony proces inwestycyjny, zwiększający widoczność sekwencji projektów i spójność w ramach odpowiednich programów unijnych. Mając na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne otrzymujące wsparcie Unii powinny uwzględniać zasady ochrony obywateli w przestrzeni publicznej. Powinno to stanowić uzupełnienie wysiłków podejmowanych w ramach innych unijnych funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, zapewniających wsparcie na rzecz związanych z bezpieczeństwem elementów inwestycji w dziedzinie przestrzeni publicznej, transportu, energii i innej infrastruktury krytycznej.

(13)  Niskie wskaźniki inwestycji w infrastrukturę w Unii podczas kryzysu finansowego osłabiły zdolność Unii do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i konwergencji. Znaczne inwestycje w europejską infrastrukturę są niezbędne do osiągnięcia celów Unii i jej państw członkowskich w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym celów w dziedzinie energii i klimatu na 2030 r. oraz celów przyjętych w porozumieniu paryskim. W związku z tym wsparcie w ramach Funduszu InvestEU powinno być ukierunkowane na inwestycje w dziedzinie ekologicznego transportu, energii, zwłaszcza efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, środowiska, działań w dziedzinie klimatu oraz infrastruktury morskiej i cyfrowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kluczowe inwestycje infrastrukturalne i społeczne związane z transformacją regionów znajdujących się w okresie przejściowym. W tym kontekście należy również dążyć do jak największej synergii z celami polityki regionalnej i krajowej, takimi jak usuwanie azbestu1a z dachów, budynków mieszkalnych i gleb. Aby zmaksymalizować wpływ i wartość dodaną unijnego wsparcia finansowego, należałoby wspierać usprawniony proces inwestycyjny, zwiększający widoczność sekwencji projektów i spójność w ramach odpowiednich programów unijnych. Mając na uwadze zagrożenia dla bezpieczeństwa, projekty inwestycyjne