RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

20.12.2018 - (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) - ***I

Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportori: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri
(Procedura reuniunilor comune ale comisiilor – articolul 55 din Regulamentul de procedură)
Raportori pentru aviz (*):
Seán Kelly, Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Wim van de Camp, Comisia pentru transport și turism
(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură


Procedură : 2018/0229(COD)
Stadiile documentului în şedinţă

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0439),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 173 și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0257/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 2018[1],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 2018[2],

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru cultură și educație (A8-0482/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[3]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Programului InvestEU

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 și articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[4],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[5],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(-1)  Fondul european pentru investiții strategice s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru mobilizarea investițiilor private prin folosirea garanției UE și a resurselor proprii ale Grupului BEI;

(1)  Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții publice și private nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii pentru a susține o creștere pe termen lung în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite.

(2)  Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și beneficiarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și raportare. De asemenea, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea anumitor fonduri ale Uniunii, cu toate că această combinare ar fi fost benefică pentru sprijinirea proiectelor care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, un fond unic, Fondul InvestEU, ar trebui instituit pentru a obține un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru beneficiarii finali prin integrarea și simplificarea ofertei într-un regim unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul intervenției Uniunii și reducând în același timp costurile din bugetul Uniunii.

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și incluzive și a locurilor de muncă, cum ar fi Strategia Europa 2020, uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, Agenda europeană pentru cultură, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, ▌Strategia spațială pentru Europa și Pilonul european al drepturilor sociale. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

(4)  La nivelul Uniunii, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice este cadrul de identificare a priorităților naționale în materie de reformă și de monitorizare a punerii lor în aplicare. Statele membre, în cooperare cu autoritățile locale și regionale, își elaborează propriile strategii naționale de investiții multianuale în sprijinul acelor priorități în materie de reformă. Strategiile ar trebui prezentate împreună cu programele naționale de reformă pentru a contura și a coordona proiectele de investiții prioritare care vor fi sprijinite de finanțarea națională sau a Uniunii sau de ambele. De asemenea, acestea ar trebui să servească la utilizarea finanțării Uniunii într-o manieră coerentă și la optimizarea valorii adăugate a sprijinului financiar care urmează să fie primit în special din Fondurile structurale și de investiții europene, Funcția europeană de stabilizare a investițiilor și Fondul InvestEU, acolo unde este cazul.

(5)  (5) Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității și a convergenței socio-economice Uniunii, inclusiv în domeniul inovării ▌, al digitalizării, al utilizării eficiente a resurselor în logica economiei circulare, la sustenabilitatea și caracterul incluziv al creșterii economice a Uniunii și la reziliența ▌socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. Acest lucru ar face ca economia Uniunii și sistemul financiar să fie mai rezistente și ar crește capacitatea sistemului de a reacționa la încetinirile ciclice. În acest scop, Fondul InvestEU ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic, ▌economic și social, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile financiare ale partenerilor de implementare, după caz. Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp furnizarea de beneficii strategice pe termen lung în domenii esențiale ale politicii UE, care altfel nu ar fi finanțate, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii.

(5a)  Comisia și partenerii de implementare ar trebui să se asigure că programul InvestEU exploatează toate complementaritățile și sinergiile cu acțiunile de finanțare a granturilor și alte acțiuni în cadrul domeniilor de politică pe care le sprijină, în conformitate cu obiectivele altor programe ale UE, precum Orizont Europa, Mecanismul pentru interconectarea Europei, programul Europa digitală, Programul privind piața unică, programul spațial european, Fondul social european+, Europa creativă și Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE).

(5b)  Sectoarele culturale și creative sunt sectoare reziliente și cu cea mai rapidă creștere din UE, generând valoare economică și culturală dublă prin proprietatea intelectuală și creativitatea individuală. Cu toate acestea, caracterul intangibil al activelor lor limitează accesul acestora la finanțare privată, care este esențial pentru a putea investi, a se extinde și a concura la nivel internațional. Mecanismul de garantare special creat în cadrul programului „Europa creativă” a consolidat cu succes capacitatea financiară și competitivitatea întreprinderilor din sectoarele culturale și creative. Prin urmare, programul InvestEU ar trebui să continue să faciliteze accesul la finanțare pentru IMM-uri și organizații din sectoarele culturale și creative.

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale, inclusiv în patrimoniul cultural, pentru a încuraja creșterea sustenabilă și incluzivă, investițiile și ocuparea forței de muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare mai mare și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor, precum și la coeziunea economică, socială și teritorială în Uniune. Proiectele finanțate din Fondul InvestEU ar trebui să respecte standardele sociale și de mediu, cum ar fi respectarea drepturilor lucrătorilor și utilizarea energiei și gestionarea deșeurilor într-un mod ecologic. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul Uniunii furnizat prin granturi.

(7)  Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele sale de dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele convenite, inclusiv cele prevăzute în politicile de mediu ale Uniunii, măsurile care vizează dezvoltarea durabilă trebuie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile și siguranței ar trebui să stea la baza conceperii Fondului InvestEU, iar investițiile aferente combustibililor fosili nu ar trebui să fie susținute, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat în mod corespunzător, având în vedere că investițiile contribuie la realizarea obiectivelor uniunii energetice.

(8)  Programul InvestEU ar trebui să contribuie la elaborarea unui sistem de finanțare durabil în Uniune care să sprijine redirecționarea capitalului privat către investiții sociale și sustenabile în conformitate cu obiectivele prevăzute în Planul de acțiune al Comisiei privind finanțarea creșterii durabile[6].

(8a)  În spiritul stimulării finanțării pe termen lung și a creșterii durabile, strategiile de investiții pe termen lung ale societăților de asigurare ar trebui să fie încurajate printr-o revizuire a cerințelor de solvabilitate privind contribuțiile pentru finanțarea proiectelor de investiții sprijinite de garanția UE în cadrul Programului InvestEU. Pentru a alinia stimulentele asigurătorilor față de obiectivul Uniunii de creștere sustenabilă pe termen lung și pentru a elimina obstacolul din calea investițiilor în cadrul Programului InvestEU, Comisia ar trebui, prin urmare, să ia în considerare această revizuire ca parte a analizei menționate la articolul 77f alineatul (3) din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului[7]1a.

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 25 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice în perioada CFM 2021-2027 și a obiectivului anual de 30 % cât mai curând posibil și cel târziu până în 2027. Se preconizează ca măsurile din cadrul Programului InvestEU să contribuie în proporție de cel puțin 40 % din pachetul financiar global al acestui program la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic și a obiectivelor sectoriale incluse în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al UE elaborat de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile[8]] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului sau nu. Programul InvestEU ar trebui să contribuie și al implementarea altor dimensiuni ale obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

(11)  În conformitate cu Raportul privind riscurile globale din 2018, elaborat de Forumul Economic Mondial, jumătate din cele zece riscuri majore care amenință economia globală sunt legate de mediu. Aceste riscuri includ poluarea aerului, a solului, a apelor continentale și a oceanelor, fenomene meteorologice extreme, pierderi de biodiversitate și eșecurile în ceea e privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Principiile de mediu sunt prevăzute în mod expres în tratate și în majoritatea politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar trebui să fie promovată în operațiunile legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu ar trebui integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, UE ar trebui să își urmărească cheltuielile cu biodiversitatea și controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului[9]. Investițiile alocate obiectivelor de durabilitate din punct de vedere al mediului ar trebui, prin urmare, urmărite folosind metodologiile obișnuite, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii ce se aplică climei, biodiversității și gestionării poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor-cheie ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, solul și biodiversitatea.

(12)  (12) Proiectele de investiții care primesc un sprijin substanțial din partea Uniunii, în special în domeniul infrastructurii, ar trebui să fie supuse evaluării durabilității în conformitate cu orientările în materie de investiții care ar trebui să fie elaborate de Comisie în strânsă cooperare cu partenerii de implementare în cadrul Programului InvestEU în urma unor consultări publice deschise și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere economic sau nu și dacă este în concordanță cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. În conformitate cu principiul proporționalității, aceste orientări în materie de investiții ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă, iar proiectele sub o anumită dimensiune definită în orientările ar trebui să fie excluse din evaluarea sustenabilității.

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană, în special cele legate de interconectare și eficiență energetică și de creare a unui spațiu european unic al transporturilor, sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivele de sustenabilitate ale Uniunii, inclusiv angajamentele Uniunii privind ODD și obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi, energie, inclusiv eficiența energetică și energia regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală, sprijinind, de exemplu, dezvoltarea și instalarea sistemelor de transport inteligent (STI). Programul InvestEU ar trebui să acorde prioritate domeniilor în care nu se fac suficiente investiții și în care sunt necesare investiții suplimentare, inclusiv eficiența energetică a mobilității durabile, precum și acțiunilor care să contribuie la realizarea obiectivelor pe termen lung privind clima și energia pentru 2030. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să maximizeze sinergiile între programele relevante ale Uniunii în domenii precum transportul, energia și digitalizarea. Având în vedere amenințările la adresa securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

(13a)  Programul InvestEU ar trebui să contribuie, după caz, la obiectivele [Directivei revizuite privind energia din surse regenerabile] și la [Regulamentul privind guvernanța], precum și să promoveze eficiența energetică în deciziile privind investițiile. De asemenea, ar trebui să contribuie la strategia pe termen lung de renovare a clădirilor pe care statele membre trebuie să o stabilească în temeiul [Directivei privind performanța energetică a clădirilor]. Programul ar trebui să consolideze piața unică digitală și să contribuie la reducerea decalajului digital, mărind totodată acoperirea și conectivitatea în întreaga Uniune.

(13b)  Asigurarea siguranței participanților la trafic reprezintă o provocare uriașă pentru dezvoltarea sectorului transporturilor, și întrucât acțiunile întreprinse și investițiile realizate contribuie doar în măsură limitată la reducerea numărului de decese sau de vătămări grave în trafic. Programul InvestEU ar trebui să contribuie la stimularea eforturilor de elaborare și aplicare a tehnologiilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței vehiculelor și a infrastructurii rutiere.

(13c)  Transportul multimodal veritabil reprezintă o oportunitate de a crea o rețea de transport eficientă și ecologică care să folosească potențialul maxim al tuturor mijloacelor de transport și să genereze sinergii între acestea. Programul InvestEU ar putea deveni un instrument important pentru sprijinirea investițiilor în nodurile de transport multimodal, care - în pofida potențialului lor economic semnificativ și a interesului lor comercial - prezintă un risc semnificativ pentru investitorii privați.

(14)  Chiar dacă nivelul investițiilor generale din Uniune crește permanent, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă necorespunzătoare. În condițiile în care finanțarea publică a activităților de cercetare și inovare este un vector al creșterii productivității și este esențială pentru impulsionarea activităților de cercetare și inovare private, nivelul insuficient al investițiilor în cercetare și inovare rezultat are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze produsele financiare corespunzătoare pentru a acoperi etapele diferite din ciclul de inovare și o gamă variată de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune și pentru ca aceste soluții să fie mai competitive pe piețele mondiale, și pentru a promova excelența Uniunii la nivel global în materie de tehnologii sustenabile. Pentru a satisface nevoia de sprijinire a investițiilor în activități cu risc mai ridicat cum ar fi cercetarea și inovarea, este esențial ca programul Orizont Europa, în special Consiliul european pentru inovare (CEI), să se desfășoare în sinergie cu produsele financiare care urmează să fie instituite în cadrul programului InvestEU. În plus, IMM-urile și start-up-urile se confruntă cu dificultăți în accesul la finanțare, îndeosebi cele care se axează pe active necorporale, de unde necesitatea ca CEI să acționeze în strânsă complementaritate cu produsele financiare specifice din cadrul InvestEU, pentru a asigura continuitatea sprijinului acordat acestor IMM-uri. În acest sens, experiența dobândită în urma utilizării instrumentelor financiare în cadrul programului Orizont 2020, cum ar fi InnovFin și garanția pentru împrumuturi acordată IMM-urilor în cadrul programului COSME, ar trebui să servească drept fundament solid pentru acordarea acestui sprijin specific.

(14a)  Turismul este un sector important al economiei Uniunii, iar programul InvestEU ar trebui să contribuie la consolidarea competitivității sale pe termen lung prin sprijinirea acțiunilor care vizează orientarea către un turism sustenabil, inovator și digital.

(15)  Un efort major este imperios necesar pentru a investi în transformarea digitală și pentru a o stimula, precum și pentru ca de aceasta să beneficieze toți cetățenii și toate întreprinderile din Uniune, din zonele urbane și rurale. Cadrului puternic de politică al Strategiei privind piața unică digitală ar trebui să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială, în conformitate cu programul Europa digitală, în special în ceea ce privește etica, învățarea automatizată, internetul obiectelor, biotehnologia și tehnologia financiară, care pot crește eficiența mobilizării de capital pentru proiectele antreprenoriale.

(16)  ▌Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă peste 99 % din întreprinderile din Uniune, iar valoarea lor economică este semnificativă și esențială. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat și a lipsei de garanții reale suficiente a acestora. O serie de alte provocări provin necesitatea ca IMM-urile și întreprinderile din economia socială să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de transformare în logica economiei circulare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Lipsa accesului la capital pentru IMM-uri este intensificată și de fragilitatea comparativă a industriei cu capital privat și a industriei cu capital de risc din Uniune. Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior prin simplificarea accesului lor la finanțare și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea, inovarea și dezvoltarea durabilă, pentru a-și asigura competitivitatea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a transforma economia și sistemul financiar într-unul mai rezilient în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor și care să fie capabil să creeze locuri de muncă și bunăstare socială. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Programe precum COSME au fost importante pentru IMM-uri pentru că au facilitat accesul la finanțare în toate etapele ciclului de viață, la aceasta adăugându-se FEIS, care a asigurat o absorbție rapidă din partea IMM-urilor. Fondul InvestEU ar trebui, deci, să valorifice aceste succese și să furnizeze capital de lucru și investiții pe parcursul întregului ciclu de viață al unei întreprinderi, să finanțeze operațiuni de leasing și să aibă posibilitatea de a se concentra pe produse financiare specifice și mai adaptate.

(16a)  Întreprinderile care furnizează servicii de interes general joacă un rol esențial și strategic în sectoarele principale ale marilor industrii de rețea (energia, apa, deșeurile, mediul, serviciile poștale, transporturile și telecomunicațiile), dar și sănătate, educație și servicii sociale. Sprijinind aceste întreprinderi, Uniunea garantează calitatea vieții cetățenilor și opțiunile democratice în ceea ce privește, printre altele, calitatea serviciilor;

(17)  Potrivit celor prevăzute în Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei[10] și în Pilonul european de drepturi sociale[11], precum și în cadrul UE pentru Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru crearea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile incluziunii este o prioritate absolută a Uniunii pentru a combate inegalitatea și pentru a încuraja politicile de incluziune socială din Europa. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, formare profesională, cultură, ocuparea forței de muncă, sănătate și serviciile sociale. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot crește oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, inclusiv recalificarea și îmbunătățirea calificării lucrătorilor, printre altele în regiunile care depind de o economie cu consum redus de carbon și care sunt afectate de tranziția structurală către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, a contribui la creșterea ocupării forței de muncă, în special a persoanelor șomere necalificate și de lungă durată, și la îmbunătățirea situației cu privire la egalitatea de gen, oportunități egale, solidaritatea între generații, la sectorul sănătății și al serviciilor sociale, la locuințele sociale, la lipsa de adăpost, la incluziunea digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul și locul tinerilor în societate, precum și la persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. De asemenea, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la sprijinirea culturii și a creativității europene. Pentru a contracara transformările profunde ale societăților din Uniune și ale pieței forței de muncă din deceniul următor, este necesară investiția în capitalul uman, în infrastructura socială, în finanțe sustenabile și responsabile din punct de vedere social, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor sociale și în noile modele de afaceri din economia socială, inclusiv investițiile în impactul social și contractarea rezultatelor sociale. Programul InvestEU ar trebui să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale, crescând furnizarea și accesul la finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor sociale, precum și a instituțiilor de solidaritate socială, pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa[12] a identificat, pentru perioada cuprinsă între 2018 și 2030, un deficit total în materie de investiții de cel puțin 1,5 mii de miliarde EUR pentru perioada între 2018-2030 în infrastructură și serviciile sociale, inclusiv în educație, formare profesională, sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin urmare, puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea unor categorii alternative de finanțatori, precum actori etici, sociali și sustenabili, precum și din partea fundațiilor ar trebui să fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune mai rezilientă.

(18)  Fondul InvestEU ar trebui să finanțeze patru componente de politică, reflectând prioritățile de politică absolute ale Uniunii, și anume infrastructura durabilă; cercetarea, inovarea și digitalizarea; IMM-urile; și investițiile sociale și competențele.

(19)  Fiecare componentă de politică ar trebui să fie formată din două compartimente, și anume un compartiment pentru UE și un compartiment pentru statele membre. Compartimentul UE ar trebui să remedieze disfuncționalitățile de piață specifice de la nivelul Uniunii sau situațiile de investiții suboptime, inclusiv cele legate de obiectivele politicilor Uniunii. Compartimentul pentru statele membre ar urma să soluționeze disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime într-unul sau mai multe dintre statele membre. În plus, statele membre ar trebui să poată contribui la compartimentul pentru statele membre sub formă de garanții sau numerar. Compartimentele pentru UE și pentru statele membre ar trebui să fie utilizate, după caz, într-o manieră complementară, pentru a sprijini o operațiune de finanțare sau de investiții, inclusiv prin combinarea sprijinului din partea ambelor compartimente. Autoritățile regionale ar trebui să poată transfera către Fondul InvestEU, prin intermediul statelor membre, o parte din fondurile gestionate în comun pe care le administrează, care ar fi dedicate proiectelor InvestEU în aceeași regiune. Acțiunile sprijinite din Fondul InvestEU prin intermediul compartimentului UE sau al statelor membre nu ar trebui să dubleze sau să elimine finanțarea privată ori să denatureze concurența pe piața internă.

(20)  Compartimentul pentru statele membre ar trebui să fie conceput în așa fel încât să permită utilizarea fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate pentru a acorda o garanție emisă de Uniune. Această posibilitate ar mări valoarea adăugată a garanției bugetare sprijinite de UE prin acordarea acestei garanții unei game mai largi de beneficiari finali și de proiecte și prin diversificarea mijloacelor de realizare a obiectivelor fondurilor care fac obiectul gestiunii partajate, garantând în același timp o gestionare coerentă a riscurilor cu privire la datoriile contingente, prin execuția garanției acordate de Comisie în cadrul gestiunii indirecte. Uniunea ar trebui să garanteze operațiunile de finanțare și în materie de investiții prevăzute în acordurile de garanție încheiate între Comisie și partenerii de implementare din compartimentul pentru state membre, fondurile care fac obiectul gestiunii partajate ar trebui să prevadă provizionarea garanției, respectând rata de provizionare stabilită de Comisie, de comun acord cu statul membru, în baza naturii operațiunilor și a pierderilor estimate care rezultă, iar statele membre și/sau partenerii de implementare sau investitorii privați ar urma să își asume pierderile ce depășesc pierderile estimate, emițând o garanție reciprocă (back-to-back) în favoarea Uniunii. Aceste măsuri ar trebui prevăzute într-un acord de contribuție unică încheiat cu fiecare stat membru care alege în mod voluntar această opțiune. Acordul de contribuție ar trebui să cuprindă unul sau mai multe acorduri de garantare specifice care să fie puse în aplicare în statele membre în cauză. Stabilirea ratei de provizionare de la caz la caz necesită o derogare de la [articolul 211 alineatul (1)] din Regulamentul (UE, Euratom) nr. XXXX[13] („Regulamentul financiar”). Se prevede, de asemenea, un set unic de norme privind garanțiile bugetare sprijinite de fondurile gestionate la nivel central sau de fondurile care fac obiectul gestiunii partajate, care ar facilita combinarea acestora.

(21)  Fondul InvestEU ar trebui să fie deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, din partea țărilor în curs de aderare, din partea țărilor candidate și al candidaților potențiali, din partea țărilor incluse în politica de vecinătate și din partea altor țări, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și acele țări. Acest lucru ar trebui să permită continuarea cooperării cu țările relevante, dacă este cazul, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

(22)  Regulamentul prevede un pachet financiar pentru alte măsuri ale Programului InvestEU în afară de provizionarea garanției UE, care va constitui suma principală de referință, în sensul [referință de actualizat după caz în conformitate cu noul acord interinstituțional: punctul 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[14]], pentru Parlamentul European și pentru Consiliu în timpul procedurii bugetare anuale.

(23)  Se preconizează ca garanția UE în valoare de 40 817 500 000 EUR (în prețuri curente) la nivelul Uniunii să mobilizeze investiții suplimentare de peste 698 194 079 000 EUR la nivelul Uniunii și ar trebui ▌alocate cu titlu indicativ între componentele de politică.

(23a)  Statele membre pot contribui la compartimentul pentru statele membre sub formă de garanții sau numerar. Fără a aduce atingere prerogativelor Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a Pactului de stabilitate și de creștere (PSC), contribuțiile unice ale statelor membre sub formă de garanții sau de numerar la compartimentul pentru statele membre sau contribuția fie a unui stat membru, fie a băncilor naționale de promovare clasificate în sectorul administrațiilor publice sau care acționează în numele unui stat membru în platformele de investiții ar trebui, în principiu, să se califice drept măsuri unice în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1466/97[15]1a al Consiliului și al articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 1467/97[16]1b al Consiliului.

(24)  Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU ar trebui să fie executată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu intermediarii finali, după caz, și cu beneficiarii finali. Selecția partenerilor de implementare ar trebui să fie transparentă și liberă de orice conflict de interese. Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare partener de implementare un acord de garantare de alocare a capacității de garantare a Fondului InvestEU pentru a sprijini operațiunile de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc obiectivele Fondului InvestEU și criteriile de eligibilitate. Gestionarea riscurilor garanției nu ar trebui să împiedice accesul direct la garanție de către partenerii de implementare. Odată ce garanția este acordată partenerilor de implementare în cadrul compartimentului UE, aceștia ar trebui să fie pe deplin responsabili pentru întregul proces de investiții și pentru diligența necesară a operațiunilor de finanțare sau de investiții. Fondul InvestEU ar trebui să sprijine proiecte care de obicei au un profil de risc mai ridicat decât proiectele susținute de operațiunile normale ale partenerilor de implementare și care nu s-ar fi putut desfășura în perioada în care poate fi folosită garanția UE sau, în aceeași măsură, de către partenerii de implementare fără susținerea Fondului InvestEU.

(24a)  Fondul InvestEU ar trebui să fie aibă o structură de administrare adecvată, a cărei funcție ar trebui să fie proporțională cu unicul său scop de a asigura utilizarea adecvată a garanției UE, asigurând, în același timp, independența politică a deciziilor legate de investiții și, acolo unde este cazul, în conformitate cu natura determinată de piață a Fondului InvestEU. Această structură de guvernanță ar trebui să fie compusă dintr-un comitet director, un comitet consultativ și un comitet pentru investiții pe deplin independent. Comisia ar trebui să evalueze compatibilitatea cu legislația și politicile Uniunii a operațiunilor de finanțare și în materie de investiții prezentate de partenerii de implementare, în timp ce deciziile cu privire la aceste operațiuni ar trebui luate în ultimă instanță de către un partener de implementare. Echilibrul de gen ar trebui să fie asigurat la nivelul întregii structuri de administrare.

(25)  Ar trebui să fie înființat un consiliu consultativ format din reprezentanții Comisiei, Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), partenerilor de implementare și din reprezentanții statelor membre, dintr-un expert numit de Comitetul Economic și Social European pentru fiecare din cele patru componente de politică și dintr-un expert numit de Comitetul Regiunilor, pentru a face schimb de informații și pentru a face schimburi cu privire la absorbția produselor financiare mobilizate în cadrul Fondului InvestEU și pentru a discuta despre nevoile care evoluează și despre produsele noi, inclusiv despre lacunele în materie de piață din anumite teritorii.

(26)  Comitetul director ar trebui să stabilească orientările strategice ale Fondului InvestEU și normele necesare funcționării acestuia și ar trebui să stabilească normele aplicabile operațiunilor cu platforme de investiții. Comitetul director ar trebui să fie format din șase membri, după cum urmează: Trei membrii numiți de Comisie, un membru numit de BEI, un membru numit de comitetul consultativ din rândul reprezentanților partenerilor de implementare, care nu ar trebui să fie un reprezentant al BEI, și un expert numit de Parlamentul European, care nu ar trebui să solicite sau să accepte instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat și ar trebui să acționeze cu deplină independență. Expertul ar urma să își îndeplinească atribuțiile în mod imparțial și în interesul Fondului InvestEU; Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor comitetului director ar trebui să fie publicate de îndată ce acestea sunt aprobate de comitetul director, iar Parlamentului European ar trebui să i se notifice imediat publicarea acestora.

(27)  Înainte de prezentarea unui proiect în fața comitetului pentru investiții, secretariatul găzduit de Comisie și care răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții ar trebui să verifice dacă documentația furnizată de partenerii de implementare este completă și să asiste Comisia în evaluarea compatibilității operațiunilor de investiții și de finanțare cu dreptul și politicile Uniunii. Secretariatul ar urma să sprijine și comitetul director.

(28)  Un Comitet de investiții format din experți independenți ar trebui să concluzioneze cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE operațiunilor de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, furnizând astfel expertiză externă în materie de evaluare a investițiilor cu privire la proiecte. Comitetul de investiții ar trebui să aibă configurații diferite pentru a acoperi cel mai bine domeniile și sectoarele de politică diferite.

(29)  La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama de capacitatea contrapărții de a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui la acesta cu resursele proprii pentru a garanta acoperirea și diversificarea geografică adecvată, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor, precum și soluții noi pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții suboptime și pentru a asigura coeziunea economică, socială și teritorială. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, Grupul BEI ar trebui să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, băncile sau instituțiile naționale promoționale ar trebui să poată să ofere o gamă complementară de produse financiare având în vedere experiența și capacitățile acestora la nivel regional care ar putea fi benefică pentru optimizarea impactului fondurilor publice asupra întregului teritoriu al Uniunii și să asigure un echilibru geografic echitabil al proiectelor, contribuind la reducerea decalajelor regionale. Normele privind participarea la programul InvestEU a băncilor sau a instituțiilor naționale promoționale ar trebui să țină seama de principiul proporționalității în ceea ce privește complexitatea, dimensiunea și riscul partenerilor de implementare în cauză pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru băncile sau instituțiile promoționale mai mici sau mai tinere. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să fie parteneri de implementare, mai ales acelea care prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește competențele specifice și experiența în anumite state membre. Mai mult, ar trebui să fie posibil ca alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar să acționeze ca parteneri de implementare.

(29a)  Platformele de investiții ar trebui să reunească, după caz, coinvestitori, autorități publice, experți, instituții de învățământ, formare și cercetare, parteneri sociali vizați și reprezentanți ai societății civile, precum și alți actori relevanți de la nivelul Uniunii și de la nivel național și regional.

(30)  Pentru a garanta faptul că intervențiile efectuate în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime, dar să îndeplinească în același timp obiectivele cu cea mai bună acoperire geografică posibilă, garanția UE ar trebui alocată partenerilor de implementare care pot acoperi unul sau mai multe state membre, singuri sau împreună cu alți parteneri de implementare. În ultimul caz, responsabilitatea contractuală a partenerilor de implementare rămâne limitată de mandatele lor naționale respective. Pentru a promova o mai bună diversificare geografică, pot fi înființate platforme regionale specifice de investiții, axate pe grupuri interesate de state membre, prin combinarea eforturilor și a expertizei instituțiilor financiare evaluate pe bază de piloni cu băncile naționale de promovare cu experiență limitată în utilizarea instrumentelor financiare. Astfel de structuri ar trebui încurajate, inclusiv cu sprijinul disponibil din partea Platformei de consiliere InvestEU. Cel puțin 75 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru UE ar trebui alocată Grupului BEI. Sumele care depășesc 75 % din garanția UE ar putea fi puse la dispoziția Grupului BEI în cazul în care băncile sau instituțiile naționale de promovare nu pot utiliza integral partea restantă a garanției. În mod similar, sumele care depășesc 25 % din garanția UE ar putea fi puse la dispoziția altor parteneri de implementare în cazul în care Grupul BEI nu își poate utiliza integral cota care îi revine din garanție. Băncile sau instituțiile naționale de promovare ar putea beneficia pe deplin de garanția UE și în cazul în care decid să o acceseze prin intermediul Grupului BEI sau al Fondului european de investiții.

(31)  Garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ar trebui alocată oricărui partener de implementare eligibil, în conformitate cu [articolul 62 alineatul (1) litera (c)] din [Regulamentul financiar], inclusiv băncilor sau instituțiilor promoționale naționale sau regionale, BEI, Fondului european de investiții și altor bănci de dezvoltare multilaterală. La selectarea partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre, Comisia ar trebui să ia în considerare propunerile prezentate de fiecare stat membru. În conformitate cu [articolul 154] din [Regulamentul financiar], Comisia trebuie să efectueze o evaluare a normelor și a procedurilor partenerului de implementare pentru a constata dacă acestea oferă un nivel de protecție a interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie.

(32)  Operațiunile de finanțare și în materie de investiții ar trebui în ultimă instanță să fie decise de către un partener de implementare în nume propriu, puse în aplicare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii și contabilizate în raportările financiare proprii. Prin urmare, Comisia ar trebui să contabilizeze exclusiv eventualele datorii financiare care rezultă din garanția UE și să divulge suma maximă a garanției, inclusiv toate informațiile relevante cu privire la garanția furnizată.

(33)  Fondul InvestEU ar trebui, dacă este cazul, să permită o combinare fără impedimente și eficace a granturilor sau a instrumentelor financiare sau a ambelor, finanțate din bugetul Uniunii sau din alte fonduri, precum Fondul de inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu acea garanție în situațiile în care este necesară o mai bună sprijinire a investițiilor care vizează remedierea disfuncționalităților specifice ale pieței sau situațiile de investiții suboptime.

(34)  Proiectele depuse de partenerii de implementare pentru sprijin în cadrul Programului InvestEU care includ combinarea surselor de finanțare cu sprijin din alte programe ale Uniunii ar trebui să fie, global, în concordanță cu obiectivele și criteriile de eligibilitate prevăzute în normele programelor relevante ale Uniunii. Utilizarea garanției UE ar trebui decisă în conformitate cu normele Programului InvestEU.

(35)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să sprijine crearea unui flux robust de proiecte de investiții în fiecare componentă de politică. Comisia ar trebui să semneze acorduri cu Grupul BEI și cu alți parteneri de implementare pentru a-i desemna ca parteneri în cadrul platformei de consiliere.  Comisia, Grupul BEI și ceilalți parteneri de implementare ar urma să coopereze strâns pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, luând în considerare expertiza și capacitatea locală a partenerilor locali de implementare, precum și structurile existente, cum ar fi Centrul consultativ european pentru investiții. De asemenea, ar trebui prevăzută o componentă transsectorială în cadrul Programului InvestEU care să asigure un punct unic de intrare și asistență inter-politici în elaborarea proiectelor în cazul programelor Uniunii gestionate la nivel central.

(36)  Pentru a asigura o acoperire geografică vastă a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, ar trebui să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU unde este necesar, completând sistemele de sprijin existente și prezența partenerilor locali, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren. Pentru a facilita furnizarea de sprijin consultativ la nivel local și pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să coopereze cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și cu autoritățile de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene, precum și să beneficieze și să facă uz de expertiza acestora. În statele membre în care nu există o bancă sau instituție națională de promovare, EIAH ar trebui să ofere, după caz, și la cererea statului membru în cauză, sprijin consultativ proactiv pentru înființarea unei astfel de bănci sau instituții.

(36a)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să ofere sprijin consultativ proiectelor mici și proiectelor desfășurate de start-up-uri, în special atunci când start-up-urile încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea titlurilor de proprietate intelectuală (PI), cum ar fi brevetele.

(37)  În contextul Fondului InvestEU, este nevoie să se asigure dezvoltarea de proiecte și sprijin pentru construirea capacității pentru a dezvolta capacitățile organizaționale și activitățile formatoare de piață necesare pentru a crea proiecte de calitate. De asemenea, scopul este de a crea condițiile necesare pentru extinderea numărului de beneficiari eligibili potențiali de pe segmentele emergente și locale de piață, în special în cazurile în care dimensiunea mică a proiectelor individuale majorează considerabil costurile tranzacției la nivelul proiectului, cum ar fi costurile aferente ecosistemului financiar social. Sprijinul pentru construirea capacității ar trebui, prin urmare, să fie complementar și suplimentar față de acțiunile asumate în cadrul altor programe ale Uniunii care acoperă un domeniul de politică specific. De asemenea, ar trebui favorizată consolidarea capacităților potențialilor promotori ai proiectelor, în special în ceea ce privește furnizorii locali de servicii și autoritățile locale.

(38)  Ar trebui să fie instituit un Portal InvestEU, care să ofere o bază de date ușor de accesat și de utilizat pentru a promova vizibilitatea proiectelor de investiții pentru care este nevoie de finanțare, punându-se un accent deosebit pe furnizarea unui flux potențial de proiecte de investiții compatibile cu legislația și politicile Uniunii pentru partenerii de punere în aplicare.

(39)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016[17], este nevoie să se evalueze Programul InvestEU în funcție de informațiile colectate prin aplicarea cerințelor specifice de monitorizare, evitând în același timp reglementarea excesivă și sarcinile administrative, în special asupra statelor membre. Aceste cerințe, dacă este cazul, pot include indicatori măsurabili, ca bază în evaluarea efectelor Programului InvestEU pe teren.

(40)  Ar trebui pus în aplicare un cadru de monitorizare solid, bazat pe indicatori de randament, de rezultat și de impact, pentru a urmări progresele în ceea ce privește atingerea obiectivelor Uniunii. Pentru a garanta răspunderea față de cetățenii europeni, Comisia și comitetul director ar trebui să raporteze anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la progresele, impactul și operațiunile Programului InvestEU.

(41)  Normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică prezentului regulament. Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și stabilesc în special procedura de stabilire și punere în aplicare a bugetului prin granturi, achiziții, premii, punere în aplicare indirectă și prevăd verificări ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 TFUE prevăd și protecția bugetului Uniunii în cazul disfuncționalităților generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, deoarece respectarea statului de drept este o condiție preliminară esențială pentru buna gestiune financiară și pentru finanțarea efectivă a UE.

(42)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. [noul RF] se aplică Programului InvestEU. Regulamentul prevede norme privind punerea în aplicare a bugetului Uniunii, inclusiv norme privind garanțiile bugetare.

(43)  În conformitate cu Regulamentul financiar, Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului[18], Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului[19], Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului[20] și Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului[21], interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, inclusiv prin prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregularităților și a fraudei, recuperarea fondurilor pierdute, plătite incorect sau utilizate incorect și, dacă este cazul, prin impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate desfășura investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții pe teren, pentru a stabili dacă s-a produs o fraudă, un act de corupție sau alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate investiga și urmări penal fraudele și alte infracțiuni penale care afectează interesele financiare ale Uniunii, în conformitate cu dispozițiile Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului[22]. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri ale Uniunii trebuie să coopereze în totalitate pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, pentru a acorda drepturile și accesul necesar Comisiei, OLAF, EPPO și Curții Europene de Conturi și pentru a garanta faptul că orice terțe părți implicate în punerea în aplicare a fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(44)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede implementarea programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului menționat anterior. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente legale. În prezentul regulament ar trebui introdusă o dispoziție specifică care să excludă societăților offshore și a societăților cu sediul în țări „necooperante” și care să se acorde drepturile și accesul necesare ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții Europene de Conturi pentru a-și exercita în mod exhaustiv competențele care le revin și pentru a garanta dreptul Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

(45)  În temeiul [referință de actualizat, după caz, în conformitate cu o nouă decizie privind TTPM: articolul 88 din Decizia nr. 2013/755/UE a Consiliului], persoanele și entitățile stabilite în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sunt eligibile pentru finanțare, fiind supuse normelor și obiectivelor Programului InvestEU și măsurilor posibile aplicabile statului membru de care ține TTPM relevant.

(46)  Pentru a suplimenta elementele neesențiale ale prezentului regulament cu orientări privind investițiile, care ar trebui să fie elaborate de Comisie în strânsă cooperare cu partenerii de implementare, în urma unor consultări cu care ar trebui să fie conforme operațiunile de finanțare și în materie de investiții, pentru a facilita o adaptare promptă și flexibilă a indicatorilor de performanță și pentru a ajusta rata de provizionare, puterea de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește elaborarea orientărilor privind investițiile pentru operațiunile de finanțare și în materie de investiții din cadrul diferitelor componentelor de politică, modificarea anexei III la prezentul regulament pentru a revizui sau a completa indicatorii și pentru a ajusta rata de provizionare. În conformitate cu principiul proporționalității, aceste orientări în materie de investiții ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

(47)  Programul InvestEU ar trebui să remedieze disfuncționalitățile pieței de la nivelul Uniunii și/sau specifice statelor membre și situațiile de investiții suboptime și să prevadă o testare a pieței la nivelul întregii Uniuni a produselor financiare inovatoare, precum și sisteme de difuzare a acestora, pentru disfuncționalitățile de piață noi sau complexe. Prin urmare, se justifică o acțiune la nivelul Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare în sprijinul politicilor interne ale Uniunii.

De asemenea, prezentul regulament instituie un mecanism de consiliere pentru a sprijini dezvoltarea rezervei de proiecte sustenabile și cu potențial investițional și durabil și accesul la finanțare și pentru a asigura consolidarea capacităților aferentă („Platforma de consiliere InvestEU”). De asemenea, regulamentul instituie o bază de date care conferă vizibilitate proiectelor ai căror promotori caută finanțare și care oferă investitorilor informații despre oportunitățile de investiții („Portalul InvestEU”).

Prezentul regulament stabilește obiectivele Programului InvestEU, bugetul și cuantumul garanției UE pentru perioada 2021-2027, formele de finanțare ale Uniunii și normele de acordare a acestei finanțări.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

-1a.  „adiționalitate” înseamnă adiționalitatea definită la articolul 7a din prezentul regulament și menționată la articolul 209 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar;

-1b.  „partener al platformei de consiliere” înseamnă contrapartea eligibilă cu care Comisia semnează un acord privind punerea în aplicare a unui serviciu oferit de Platforma de consiliere InvestEU;

1.  „operațiuni de finanțare mixtă” înseamnă operațiunile susținute de bugetul Uniunii care combină forme de sprijin nerambursabile, rambursabile sau de ambele tipuri, din bugetul Uniunii, cu forme rambursabile de sprijin din partea instituțiilor de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea instituțiilor financiare comerciale și a investitorilor; în sensul prezentei definiții, programele Uniunii finanțate din alte surse decât bugetul Uniunii, cum ar fi Fondul de inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), pot fi asimilate programelor Uniunii finanțate din bugetul Uniunii;

1a.  „acord de contribuție” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și statele membre stabilesc condițiile garanției UE în cadrul compartimentului pentru statele membre, specificat la articolul 9;

1b.  „Grupul BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții și filialele acesteia;

2.  „garanție a UE” înseamnă o garanție globală furnizată de bugetul Uniunii, prin care garanțiile bugetare acordate în conformitate cu [articolul 219 alineatul (1)] din [Regulamentul financiar] produc efecte prin semnarea unor acorduri individuale de garantare cu parteneri de implementare;

2a.  „contribuție financiară” înseamnă o contribuție a unui partener de implementare, sub forma capacității sale de asumare a riscurilor proprii și/sau de sprijin financiar pentru o operațiune care face obiectul prezentului regulament;

3.  „produs financiar” înseamnă un mecanism sau un acord financiar convenit între Comisie și un partener de implementare, prin care partenerul de implementare oferă finanțare directă sau intermediară destinatarilor finali, în oricare dintre formele menționate la articolul 13;

4.  „operațiuni de finanțare și/sau de investiții” înseamnă operațiuni menite să asigure finanțare directă sau indirectă, sub formă de produse financiare, beneficiarilor finali, efectuate de un partener de implementare în nume propriu, furnizate de acesta în conformitate cu normele sale interne și contabilizate în propriile sale situații financiare;

5.  „fonduri care fac obiectul gestiunii partajate” înseamnă fonduri în cadrul cărora este prevăzută posibilitatea de a aloca o sumă pentru constituirea unei garanții bugetare în cadrul compartimentului pentru statele membre al Fondului InvestEU, și anume Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european + (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

6.  „acord de garantare” înseamnă instrumentul juridic prin care Comisia și partenerul de implementare precizează condițiile de propunere a operațiunilor de finanțare sau de investiții care trebuie să beneficieze de garanția UE, pentru furnizarea garanției bugetare pentru aceste operațiuni și pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

7.  „partener de implementare” înseamnă contrapartea eligibilă, cum ar fi o instituție financiară sau alt intermediar cu care Comisia semnează un acord de garantare ▌;

8.  „Platforma de consiliere InvestEU” înseamnă asistența tehnică definită la articolul 20;

9.  „Portalul InvestEU” înseamnă baza de date definită la articolul 21;

10.  „Programul InvestEU” înseamnă Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU, Portalul InvestEU și operațiunile de finanțare mixtă, în mod colectiv;

10a.  „orientările privind investițiile” reprezintă setul de criterii bazate pe principiile stabilite de prezentul regulament în ceea ce privește obiectivele generale, criteriile de eligibilitate și instrumentele eligibile, utilizate de comitetul pentru investiții în vederea adoptării unei decizii transparente și independente cu privire la utilizarea garanției UE;

10b.  „platforme de investiții” înseamnă entități cu destinație specială, conturi gestionate, acorduri contractuale de cofinanțare sau de partajare a riscurilor sau mecanisme instituite prin orice alte mijloace prin intermediul cărora entitățile canalizează o contribuție financiară pentru a finanța o serie de proiecte de investiții și care pot include:

(a) platforme naționale sau subnaționale, care reunesc mai multe proiecte de investiții pe teritoriul unui stat membru;

(b) platforme regionale sau la care participă mai multe țări, care reunesc parteneri din mai multe state membre sau din țări terțe care sunt interesați de proiecte desfășurate într-o anumită zonă geografică;

(c) platforme tematice care reunesc proiecte de investiții dintr-un anumit sector;

11.  „microfinanțare” înseamnă microfinanțarea, astfel cum este definită în Regulamentul [[FSE+] numărul];

12.  „întreprinderi cu capitalizare medie” înseamnă entități care au până la 3 000 de angajați și care nu sunt nici IMM-uri, nici întreprinderi mici cu capitalizare medie;

13.  „bănci sau instituții naționale de promovare” (BINP) înseamnă persoane juridice care desfășoară activități financiare cu titlu profesional, cărora un stat membru sau o entitate a unui stat membru de la nivel central, regional sau local le acordă un mandat de desfășurare a activităților de dezvoltare sau de promovare;

14.  „întreprinderi mici și mijlocii” (IMM-uri) înseamnă microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei[23];

15.  „întreprinderi mici cu capitalizare medie” înseamnă entități care au până la 499 de angajați și care nu sunt IMM-uri;

16.  „întreprindere socială” înseamnă o întreprindere socială, astfel cum este definită în Regulamentul [[FSE +] numărul];

16a.  „finanțarea sustenabilă” reprezintă procesul prin care se ține seama în mod corespunzător de aspectele sociale și de mediu pentru a lua decizii privind investițiile, ceea ce duce la creșterea investițiilor în activități sustenabile și pe termen lung;

17.  „țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru al Uniunii.

Articolul 3

Obiectivele Programului InvestEU

(1)  Obiectivul general al Programului InvestEU este acela de a sprijini obiectivele politice ale Uniunii prin intermediul unor operațiuni de finanțare și de investiții care contribuie la:

(a)  competitivitatea Uniunii, inclusiv cercetarea, inovarea și digitalizarea;

(aa)  creșterea ratei de ocupare a forței de muncă din Uniune și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate în Uniune;

(b)  creșterea economiei Uniunii și a sustenabilității sale, care să permită Uniunii să realizeze ODD și obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice;

(c)  inovarea socială, reziliența și caracterul incluziv al Uniunii;

(ca)  promovarea progresului științific și tehnologic, a culturii, a educației și a formării;

(cb)  coeziunea economică, socială și teritorială;

(d)  integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței unice, inclusiv prin soluții care abordează fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, prin diversificarea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Uniune și prin promovarea finanțării durabile.

(2)  Programul InvestEU are următoarele obiective specifice:

(a)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în infrastructură durabilă în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a);

(b)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în domeniile cercetării, inovării și digitalizării în toate componentele de politică, inclusiv sprijinirea dezvoltării societăților inovatoare și a lansării pe piață a tehnologiilor;

(c)  creșterea și simplificarea accesului la finanțare și a disponibilității fondurilor pentru start-up-uri inovatoare, IMM-uri, inclusiv pentru microîntreprinderi, precum și creșterea competitivității globale a acestora și, în cazuri justificate în mod corespunzător, a întreprinderilor mici cu capitalizare medie;

(d)  creșterea accesului la și a disponibilității microfinanțării și a finanțării IMM-urilor, întreprinderilor sociale, sectoarelor culturale, creative și ale educației, sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții legate de investițiile sociale, competențe și aptitudini și dezvoltarea și consolidarea piețelor de investiții sociale în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d).

Articolul 4

Bugetul și cuantumul garanției UE

(1)  Garanția UE destinată compartimentului pentru UE menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 40 817 500 000 EUR (în prețuri curente). Este provizionat la o rată de 40 %.

Un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat în pentru compartimentul pentru statele membre menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (b), sub rezerva alocării de către statele membre, în conformitate cu [articolul 10 alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] numărul][24] și articolul [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul][25], a sumelor corespunzătoare.

Pe lângă contribuția menționată în al doilea paragraf, statele membre pot contribui la compartimentul pentru statele membre sub formă de garanții sau de numerar.

Contribuțiile țărilor terțe menționate la articolul 5 vor face, de asemenea, să crească garanția UE menționată la primul paragraf, care prevede o provizionare completă în numerar, în conformitate cu [articolul 218 alineatul (2)] din [Regulamentul financiar].

(2)  Repartizarea ▌sumei menționate la acest articol alineatul (1) primul paragraf din acest articol este stabilită în anexa I. În conformitate cu articolul 26, pentru a completa prezentul regulament, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate modificând sumele menționate în ▌anexa I, după caz, cu până la 15 % pentru fiecare componentă.

(3)  Valoarea pachetului financiar pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la capitolele V și VI este de 525 000 000 EUR (în prețuri curente).

(4)  Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a Programului InvestEU, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.

Articolul 5

Țări terțe asociate Fondului InvestEU

Compartimentul pentru UE al Fondului InvestEU menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) pot primi contribuții din partea următoarelor țări terțe pentru a participa la anumite produse financiare în conformitate cu [articolul 218 alineatul (2)] din [Regulamentul financiar]:

(a)  statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în acordul privind SEE;

(b)  țările în curs de aderare, țările candidate și potențialii candidați, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și aceștia;

(c)  țările cărora li se aplică politica europeană de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a țărilor respective la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și țările respective;

(d)  țări terțe, conform condițiilor stabilite într-un acord specific care reglementează participarea țării terțe la orice program al Uniunii, cu condiția ca acordul:

(i)  să asigure un echilibru echitabil între contribuțiile și beneficiile țării terțe care participă la programele Uniunii;

(ii)  să stabilească condițiile de participare la programe, inclusiv calcularea contribuțiilor financiare la programele individuale și costurile administrative ale acestora. Aceste contribuții constituie venituri alocate în conformitate cu [articolul 21 alineatul (5)] din [Regulamentul financiar];

(iii)  să nu confere țării terțe o putere decizională asupra programului;

(iv)  să garanteze drepturile Uniunii de a asigura o bună gestiune financiară și de a-și proteja interesele financiare.

Articolul 6

Punerea în aplicare și forme de finanțare din partea Uniunii

(1)  Garanția UE este pusă în aplicare prin gestiune indirectă împreună cu organismele menționate la [articolul 62 alineatul (1) litera (c) punctele (ii)-(vii)] din [Regulamentul financiar]. Alte forme de finanțare UE prevăzute în prezentul regulament sunt puse în aplicare prin gestiune directă sau indirectă, în conformitate cu [Regulamentul financiar], inclusiv subvențiile puse în aplicare în conformitate cu [titlul VIII].

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE care fac parte dintr-o operațiune de finanțare mixtă care combină sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament cu sprijinul acordat în cadrul unuia sau mai multor alte programe ale Uniunii sau de către Fondul european de inovare al schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS):

(a)   sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în norma privind programul Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul;

(b)  sunt conforme cu prezentul regulament.

(2a)  Operațiunile de finanțare mixtă care combină forme de sprijin în temeiul prezentului regulament trebuie să fie cât se poate de integrate.

(3)  Operațiunile de finanțare mixtă care conțin un instrument financiar finanțat integral de alte programe ale Uniunii sau de Fondul de inovare al ETS fără a utiliza garanția UE prevăzută în prezentul regulament respectă obiectivele de politică și criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii în cadrul căruia este acordat sprijinul.

(4)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (2), formele de sprijin și/sau instrumentele financiare nerambursabile din bugetul Uniunii care fac parte din operațiunea de finanțare mixtă menționată la alineatele (2) și (3) se acordă în conformitate cu normele programului relevant al Uniunii și se aplică în cadrul operațiunii de finanțare mixtă în conformitate cu prezentul regulament și cu [titlul X] din [Regulamentul financiar].

  Raportarea include, de asemenea, elementele privind coerența cu obiectivele de politică și criteriile de eligibilitate stabilite în normele programului Uniunii, în cadrul căruia se decide sprijinul, precum și respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL II

Fondul InvestEU

Articolul 7

Componente de politică

(1)  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități ale pieței și/sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare:

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții durabile în domeniile transportului, inclusiv în cel al transportului multimodal, siguranței rutiere, renovării și întreținerii infrastructurii feroviare și rutiere, al turismului, energiei, în special în introducerea într-o mai mare măsură a energiei regenerabile, al eficienței energetice în conformitate cu cadrele energetice pentru 2030 și 2050, al proiectelor de renovare a construcțiilor centrate pe economiile de energie și integrarea clădirilor într-un sistem energetic, de stocare, digital și de transport conectat, al îmbunătățirii nivelului de interconectare, al accesului și conectivității digitale inclusiv în zonele rurale, precum și în domeniile aprovizionării și prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor, apelor interioare, evitării producerii de deșeuri și economiei circulare, naturii și al altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, bunurilor mobile și implementării tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, și care respectă standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii;

(b)  componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde activitățile de cercetare, de dezvoltare a produselor și de inovare, transferul tehnologiilor și rezultatelor cercetării către piață, sprijinirea facilitatorilor pieței și a cooperării dintre întreprinderi, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare, precum și sprijinul pentru extinderea întreprinderilor inovatoare, inclusiv a start-up-uri-lor și a IMM-urilor, precum și pentru digitalizarea industriei din Uniune, pe baza experienței acumulate, în special cu InnovFin;

(c)  componenta de politică pentru IMM-uri: accesul simplificat la finanțare și disponibilitatea fondurilor pentru start-up-uri, IMM-uri, inclusiv pentru cele inovatoare, și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie, în special pentru a îmbunătăți competitivitatea la nivel mondial, inovația, digitalizarea și sustenabilitatea;

(d)  componenta de politică pentru investiții și competențe sociale: cuprinde finanțarea etică și sustenabilă, microfinanțarea, preluarea întreprinderilor de către lucrători, finanțarea întreprinderilor sociale și economia socială, precum și măsuri de promovare a egalității de gen și a participării active a femeilor și a grupurilor vulnerabile; competențe, educație, formare și servicii conexe; infrastructura socială (inclusiv locuințele sociale și studențești); inovare socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung; incluziune și accesibilitate; activități culturale cu obiectiv social; sectoarele culturale și creative, împreună cu dialogul intercultural și obiectivele de coeziune socială; integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

(2)  În cazul în care o operațiune de finanțare sau de investiții propusă Comitetului pentru investiții menționat la articolul 19 se încadrează în mai multe componente de politică, aceasta se atribuie componentei în care se încadrează obiectivul său principal sau obiectivul principal al majorității subproiectelor sale, cu excepția situației în care liniile directoare privind investițiile conțin dispoziții contrare.

(3)  Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul tuturor componentelor ▌de politică menționate la ▌alineatul (1), dacă este cazul, fac obiectul unei verificări a durabilității climatice, a mediului și a sustenabilității sociale, în vederea reducerii la minimum a efectelor nocive și a maximizării beneficiilor în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie sub forma unui act delegat, luând pe deplin în considerare criteriile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. .../... privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, COM(2018)353 pentru a stabili dacă o activitate economică este sustenabilă din punct de vedere al mediului. Dacă este cazul, proiectele cu o anumită dimensiune, definite în orientări, pot fi scutite de verificare.

  Orientările Comisiei permit:

a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu și să se asigure respectarea obiectivelor și standardelor Uniunii în materie de mediu;

b)  să se țină cont de impactul consolidat al proiectului în ceea ce privește componentele principale ale capitalului natural referitoare la aer, apă, pământ și biodiversitate;

ba)  să estimeze impactul asupra ocupării forței de muncă și a creării de locuri de muncă de calitate;

c)   să se estimeze impactul asupra incluziunii sociale a anumitor zone sau populații.

(4)  Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie, și evaluează, acolo unde este cazul, dacă operațiunile respectă Regulamentul (UE) ... / ... [privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile];

(4a)  Componenta de politică pentru IMM-uri trebuie să ofere sprijin și beneficiarilor susținuți anterior prin diferitele mecanisme de garantare ale UE care au fuzionat în cadrul InvestEU, în special mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative din cadrul programului Europa creativă.

(5)  Partenerii de implementare vor urmări ca:

(a)   cel puțin 65 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții durabile să contribuie substanțial la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, în conformitate cu Acordul de la Paris;

(b)  în domeniul transporturilor, cel puțin 10 % din investițiile din cadrul componentei pentru infrastructura durabilă contribuie la îndeplinirea obiectivului UE de eliminare a accidentelor rutiere mortale și a vătămărilor grave până în 2050 și la renovarea podurilor și tunelurilor rutiere și feroviare pentru asigurarea siguranței lor.

(c)  cel puțin 35% din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare să contribuie la obiectivele programului Orizont Europa;

(d)  o parte semnificativă din garanția oferită IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie în cadrul componentei de politică pentru IMM-uri să sprijine IMM-urile inovatoare;

Comisia, împreună cu partenerii de implementare, urmărește să se asigure că partea din garanția bugetară utilizată pentru componenta de politică pentru infrastructura durabilă se distribuie urmărindu-se obținerea unui echilibru între acțiunile din diferite domenii.

(6)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a defini liniile directoare privind investițiile pentru fiecare componentă de politică.

(6a)  În cazul în care Comisia furnizează informații privind interpretarea orientărilor în materie de investiții, ea pune informațiile respective la dispoziția partenerilor de implementare, a Comitetului pentru investiții și a Platformei de consiliere InvestEU.

Articolul 7a

Adiționalitatea

În sensul prezentului regulament, „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit de Fondul InvestEU operațiunilor destinate remedierii disfuncționalităților specifice ale pieței sau situațiilor de investiții suboptime din întreaga Uniune sau din statele membre și care nu ar fi putut fi desfășurate în perioada în care poate fi utilizată garanția UE sau nu ar fi putut fi desfășurate în aceeași măsură de către partenerii de implementare fără susținerea Fondului InvestEU.

Articolul 8

Compartimente

(1)  Componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) constau fiecare din două compartimente care vizează ▌disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime, după cum urmează:

(a)  compartimentul pentru UE vizează oricare dintre următoarele situații:

(i)  disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime legate de prioritățile politicii Uniunii ▌;

(ii)  Disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime de la nivelul întregii Uniuni și/sau al statelor membre;

(iii)  disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime noi sau complexe, în vederea dezvoltării de soluții financiare și de structuri de piață noi;

(b)  compartimentul pentru statele membre vizează disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime într-unul sau mai multe dintre statele membre pentru a contribuie la îndeplinirea obiectivelor fondurilor care contribuie la gestiunea partajată.

(2)  Compartimentele menționate la alineatul (1) sunt utilizate, după caz, într-o manieră complementară pentru a susține o operațiune de finanțare sau de investiții, inclusiv prin combinarea sprijinului din ambele compartimente.

Articolul 9

Dispoziții specifice aplicabile compartimentului pentru statele membre

(1)  Cuantumul alocat de un stat membru în temeiul articolului [10 alineatul (1)] din Regulamentul [numărul [RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul] se utilizează pentru provizionarea părții garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care acoperă operațiunile de finanțare și de investiții în statul membru în cauză.

(1a)  Statele membre pot contribui și la compartimentul pentru statele membre sub formă de garanții sau numerar. Se poate recurge la aceste contribuții pentru plățile aferente activării garanției numai după finanțarea prevăzută la articolul 4 alineatul (1) primul paragraf.

(2)  Constituirea acelei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este condiționată de încheierea unui acord de contribuție între statul membru și Comisie.

Două sau mai multe state membre pot încheia cu Comisia un acord comun de contribuție.

Prin derogare de la [articolul 211 alineatul (1)] din [Regulamentul financiar], rata de provizionare a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este stabilită la 40 % și poate fi ajustată în sensul reducerii sau măririi în fiecare acord de contribuție, pentru a ține seama de riscurile legate de produsele financiare care se intenționează a fi utilizate.

(3)  Acordul de contribuție conțin cel puțin următoarele elemente:

a)  cuantumul total al părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre corespunzătoare statului membru, rata de provizionare a acesteia, cuantumul contribuției din fonduri gestionate partajat, faza de constituire a provizionării în conformitate cu un plan financiar anual și cuantumul datoriei contingente rezultate care trebuie să fie acoperită de o garanție reciprocă (back-to-back) constituită de statul membru în cauză și/sau de partenerii de implementare sau de investitori privați;

b)  strategia, constând în produsele financiare și gradul lor minim de îndatorare, acoperirea geografică, perioada de investiție și, dacă este cazul, categoriile de destinatari finali și de intermediari eligibili;

c)   ▌partenerul sau partenerii de implementare selectați de comun acord cu statul membru;

d)  eventuala contribuție din fonduri gestionate partajat la platformele de investiții și la Platforma de consiliere InvestEU;

e)  obligațiile anuale de raportare față de statul membru, inclusiv raportarea în conformitate cu indicatorii menționați în acordul de contribuție;

f)  dispoziții privind remunerația părții din garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre;

g)  eventuala combinație cu resurse din cadrul compartimentului pentru UE, inclusiv pentru realizarea unei structuri stratificate destinate să asigure o mai bună acoperire a riscurilor, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2).

Contribuțiile din fonduri care fac obiectul gestiunii partajate pot fi utilizate, la latitudinea statelor membre, de comun acord cu partenerii de implementare, pentru a garanta orice tranșă a instrumentelor financiare structurate.

(4)  Acordurile de contribuție sunt puse în aplicare de Comisie prin acorduri de garantare semnate cu partenerii de implementare în conformitate cu articolul 14.

În cazul în care, în termen de nouă luni de la semnarea acordului de contribuție, nu a fost încheiat niciun acord de garantare sau valoarea contractului de contribuție nu este integral angajat printr-unul sau mai multe acorduri de garantare, acordul de contribuție se reziliază în primul caz sau se modifică în consecință în al doilea caz, iar suma neutilizată a provizionării este reutilizată în conformitate cu [articolul 10 alineatul (5)] din Regulamentul [[RDC] numărul] și cu articolul [75 alineatul (5)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul].

În cazul în care acordul de garantare nu a fost pus în aplicare în mod corespunzător în perioada prevăzută la articolul [10 alineatul (6)] din Regulamentul [[RDC] numărul] sau la articolul [75 alineatul (6)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul], acordul de garantare este modificat, iar cuantumul neutilizat al previzionării este reutilizat în conformitate cu [articolul 10 alineatul (6) din [numărul [RDC] și cu articolul [75 alineatul (6)] din Regulamentul [[planul PAC]numărul].

(5)  Următoarele reguli se aplică provizionării unei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre stabilite printr-un acord de contribuție:

(a)  după faza de constituire menționată la alineatul (3) litera (a) de la prezentul articol, orice excedent anual de provizioane, calculat prin compararea cuantumului provizioanelor impuse de rata de provizionare cu provizioanele efective, este reutilizat în conformitate cu [articolul 10 alineatul (6)] din [RDC] și cu articolul [75 alineatul (6)] din [[planul PAC] număr];

(b)  prin derogare de la [articolul 213 alineatul (4)] din [Regulamentul financiar], după faza de constituire menționată la prezentul articol alineatul (3) litera (a), provizionarea nu ocazionează, pe perioada de disponibilitate a acestei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre, reînnoiri anuale;

(c)  Comisia informează imediat statul membru în cazul în care, ca urmare a utilizării acestei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre, nivelul provizioanelor pentru acea parte a garanției UE scade sub nivelul de 20 % din provizionarea inițială;

(d)   ▌

CAPITOLUL III

Garanția UE

Articolul 10

Garanția UE

(1)  Garanția UE în cadrul Fondului InvestEU se acordă partenerilor de implementare în conformitate cu [articolul 219 alineatul (1)] din [Regulamentul financiar] și este gestionată în conformitate cu [titlul X] din [Regulamentul financiar]. Garanția UE este irevocabilă, necondiționată și acordată la prima cerere contrapărților eligibile pentru operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, iar politica sa de prețuri este legată exclusiv de caracteristicile și profilul de risc al operațiunilor subiacente, luând în considerare în mod corespunzător natura operațiunilor subiacente și realizarea obiectivelor de politică vizate, inclusiv, în cazuri bine justificate, posibila aplicare a unor stimulente și condiții mai puțin restrictive, după caz, în special:

(a) în situațiile în care condițiile dificile de piață financiară ar împiedica realizarea unui proiect viabil;

(b) atunci când este necesar, pentru a facilita stabilirea de platforme de investiții sau finanțarea de proiecte în sectoarele sau domeniile care se confruntă cu o disfuncționalitate semnificativă a pieței și/sau o situație a investițiilor sub nivelul optim.

În plus, garanția UE ar trebui prevede:

(a) un mecanism robust pentru utilizarea sa promptă;

(b) o durată care corespunde scadenței finale a ultimei creanțe de la beneficiarul final;

(c) o monitorizare adecvată a portofoliului de garanții și de riscuri;

(d) un mecanism fiabil pentru estimarea fluxurilor de trezorerie preconizate în cazul utilizării acestuia;

(e) o documentație adecvată privind deciziile de gestionare a riscurilor;

(f) o flexibilitate adecvată privind modul în care este utilizată garanția, permițând partenerilor de implementare să beneficieze direct de garanție atunci când/dacă este necesar, în special în absența unei garanții suplimentare;

(g) îndeplinirea tuturor cerințelor suplimentare solicitate de autoritatea de supraveghere competentă, dacă este cazul, pentru a se putea considera că este vorba de o diminuare efectivă a riscurilor.

(1a)  Garanția UE din cadrul compartimentului pentru UE este alocată partenerilor de implementare. Cel puțin 75 % din garanția UE din cadrul compartimentului pentru UE este alocată Grupului BEI. Sumele care depășesc 75 % din garanția UE pot fi puse la dispoziția Grupului BEI în cazul în care băncile sau instituțiile naționale de promovare nu pot utiliza integral partea restantă a garanției. În mod similar, sumele care depășesc 25 % din garanția UE ar putea fi puse la dispoziția altor parteneri de implementare în cazul în care Grupul BEI nu își poate utiliza integral cota care îi revine din garanție. Băncile sau instituțiile naționale de promovare ar putea beneficia pe deplin de garanția UE și în cazul în care decid să o acceseze prin intermediul Grupului BEI sau al Fondului european de investiții.

(2)  Sprijinul pentru garanția UE poate fi acordat pentru operațiuni de finanțare și investiții care intră sub incidența prezentului regulament pentru o perioadă de investiții care se încheie la 31 decembrie 2027. Contractele dintre partenerul de implementare și beneficiarul final, intermediarul financiar sau altă entitate menționată la articolul 13 alineatul (1) litera (a) se semnează până la 31 decembrie 2028.

Articolul 11

Operațiuni eligibile de finanțare și de investiții

(1)  Fondul InvestEU sprijină numai operațiunile de finanțare publică și privată și de investiții care:

(a)  îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) din [Regulamentul financiar] și cerința privind adiționalitatea prevăzută la ▌articolul 7a din prezentul regulament și, după caz, maximizarea investițiilor private în conformitate cu [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul financiar];

(b)  contribuie la, complementează și sunt coerente cu obiectivele de politică ale Uniunii și intră sub incidența domeniilor eligibile pentru finanțare și a operațiunilor de investiții din cadrul componentei de politică corespunzătoare, în conformitate cu anexa II la prezentul regulament; și

(c)  sunt în concordanță cu liniile directoare privind investițiile.

(2)  Pe lângă proiectele situate în Uniune, Fondul InvestEU poate sprijini următoarele proiecte și operațiuni prin operațiuni de finanțare și investiții:

(a)   ▌proiectele între entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre și care se extind către una sau mai multe țări terțe, inclusiv către țările aderente, țările candidate și candidații potențiali, țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, țările din Spațiul Economic European sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb ori către o țară sau un teritoriu de peste mări prevăzut în anexa II la TFUE sau o țară terță asociată, indiferent dacă există sau nu un partener în aceste țări terțe ori țări sau teritorii de peste mări;

(b)  operațiunile de finanțare și investiții în țările menționate la articolul 5 care au contribuit la un anumit produs financiar.

(3)  Fondul InvestUE poate sprijini operațiunile de finanțare și de investiții care furnizează finanțare unor beneficiari care sunt persoane juridice stabilite într-una din următoarele țări:

(a)  un stat membru sau o țară ori un teritoriu de peste mări legat de acest stat;

(b)  o țară sau un teritoriu terț asociate cu Programul InvestEU în conformitate cu articolul 5;

(c)  o țară terță menționată la alineatul (2) litera (a), după caz;

(d)  alte țări, dacă acest lucru este necesar pentru finanțarea unui proiect într-o țară sau un teritoriu menționat la literele (a)-(c).

Articolul 12

Selectarea partenerilor de implementare

(1)  În conformitate cu [articolul 154] din [Regulamentul financiar], Comisia selectează partenerii de implementare sau un grup din aceștia, astfel cum sunt menționați la al doilea paragraf din prezentul alineat, dintre contrapărțile eligibile.

Pentru compartimentul pentru UE, contrapărțile eligibile trebuie să își fi exprimat interesul și pot să acopere operațiunile de finanțare și de investiții în unul sau mai multe state membre sau regiuni. Partenerii de implementare pot, de asemenea, să acopere împreună operațiunile de finanțare și de investiții în unul sau mai multe state membre sau regiuni prin formarea unui grup. Partenerii de implementare, a căror responsabilitate contractuală este limitată de mandatele lor naționale respective, pot, de asemenea, aborda disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim utilizând instrumente adaptate la nivel local și comparabile.

În funcție de gradul de maturitate a proiectului, grupul de parteneri de implementare poate fi format în orice moment și cu configurații diferite, pentru a îndeplini în mod eficient cerințele pieței.

Pentru compartimentul pentru statele membre, statul membru în cauză poate propune unul sau mai multe contrapărți eligibile ca parteneri de implementare dintre cei care și-au exprimat interesul în temeiul articolului 9 alineatul (3) litera (c).

În cazul în care statul membru în cauză nu propune un partener de implementare, Comisia procedează în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat, între acei parteneri de implementare care pot acoperi operațiunile de finanțare și de investiții în zonele geografice în cauză.

(2)  Atunci când selectează partenerii de implementare, Comisia se asigură că portofoliul de produse financiare din cadrul Fondului InvestEU:

(a)  maximizează acoperirea obiectivelor prevăzute la articolul 3;

(b)  maximizează impactul garanției UE prin intermediul resurselor proprii angajate de partenerul de implementare;

(c)  maximizează, după caz, investițiile private;

(d)  conduce la diversificarea geografică și permite finanțarea unor proiecte mai mici;

(e)  asigură o diversificare suficientă a riscurilor;

(f)  promovează soluții financiare și de risc inovatoare pentru a aborda disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime;

(fa)  realizează adiționalitea.

(3)  La selectarea partenerilor de implementare, Comisia ia în considerare, de asemenea:

(a)  costul și remunerația posibile pentru bugetul Uniunii;

(b)  capacitatea partenerului de implementare de a pune în aplicare în întregime cerințele [articolului 155 alineatul (2) și ale articolului 155 alineatul (3)] din [Regulamentul financiar] privind neplata impozitelor, frauda fiscală, evaziunea fiscală, spălarea banilor, finanțarea terorismului și jurisdicțiile necooperante.

(ba)  capacitatea partenerului de implementare de a evalua operațiunile de finanțare și de investiții în conformitate cu standardele internaționale de rating social recunoscute la nivel internațional, acordând o atenție deosebită impactului social și asupra mediului;

(bb)  capacitatea partenerilor de implementare de a oferi dovezi publice și de a asigura transparența și accesul public la informații privind fiecare operațiune de finanțare și de investiție;

(bc)  dacă este cazul, capacitatea partenerului de punere în aplicare de a gestiona instrumente financiare, ca urmare a unei experiențe anterioare cu instrumentele financiare și cu autoritățile de gestionare menționate în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului[26]1a.

(4)  Băncile sau instituțiile naționale de promovare pot fi selectate ca parteneri de implementare, sub rezerva îndeplinirii cerințelor stabilite la prezentul articol și la articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf.

Articolul 13

Tipuri de finanțare eligibile

(1)  Garanția UE poate fi utilizată pentru acoperirea riscurilor pentru următoarele tipuri de finanțare furnizate de partenerii de implementare:

(a)  împrumuturi, garanții, contragaranții, instrumente de pe piața de capital, orice altă formă de finanțare sau consolidare a creditului, inclusiv datoriile subordonate, sau participații la capitaluri proprii sau cvasi-capitaluri proprii, furnizate direct sau indirect prin intermediari financiari, fonduri, platforme de investiții sau alte vehicule, care urmează să fie canalizate către destinatarii finali;

(b)  finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare unei alte instituții financiare care să îi permită acesteia să întreprindă activitățile de finanțare menționate la litera (a).

Pentru a fi acoperită de garanția UE, finanțarea menționată la primul paragraf literele (a) și (b) de la prezentul alineat se acordă, se achiziționează sau se eliberează în beneficiul operațiunilor de finanțare sau de investiții menționate la articolul 11​alineatul (1), în cazul în care finanțarea de către partenerul de implementare a fost acordată în conformitate cu un acord sau o tranzacție de finanțare semnată sau încheiată de partenerul de implementare după semnarea acordului de garantare încheiat între Comisie și partenerul de implementare și care nu a expirat sau și a fost anulat.

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții prin intermediul fondurilor sau al altor structuri intermediare sunt acoperite de garanția UE în conformitate cu dispozițiile care urmează să fie stabilite în liniile directoare privind investițiile, chiar dacă această structură investește o mică parte din sumele investite în afara Uniunii și în țările menționate la articolul 11 alineatul (2) sau în alte active decât cele eligibile în temeiul prezentului regulament.

Articolul 14

Acorduri de garantare

(1)  Comisia încheie un acord de garantare cu fiecare partener de implementare, având drept obiect acordarea garanției UE în conformitate cu cerințele prezentului regulament, până la un cuantum care urmează a fi stabilit de Comisie.

În cazul în care partenerii de implementare formează un grup, astfel cum se menționează la articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf, se încheie un acord de garantare unic între Comisie și fiecare partener de implementare din cadrul grupului sau între Comisie și un partener de implementare în numele grupului.

(2)  Acordurile de garantare conțin în special dispoziții privind:

(a)  cuantumul și condițiile contribuției financiare care trebuie furnizat de partenerul de implementare;

(b)  condițiile de finanțare sau garanțiile care trebuie furnizate de partenerul de implementare unei alte entități juridice care participă la implementare, ori de câte ori este cazul;

(c)  în conformitate cu articolul 16, norme detaliate privind furnizarea garanției UE, inclusiv privind acoperirea portofoliilor de tipuri specifice de instrumente și evenimentele care pot declanșa recurgerea la garanția UE în fiecare caz;

(d)  remunerația pentru asumarea riscurilor care trebuie alocată proporțional cu cota din asumarea riscurilor a Uniunii și, respectiv, a partenerului de implementare;

(e)  condițiile de plată;

(f)  angajamentul partenerului de implementare de a accepta deciziile Comisiei și ale Comitetului pentru investiții în ceea ce privește utilizarea garanției UE în beneficiul unei operațiuni de finanțare sau de investiții propuse, fără a aduce atingere procesului decizional al partenerului de implementare cu privire la operațiunea propusă în absența garanției UE;

(g)  dispozițiile și procedurile privind recuperarea creanțelor care trebuie încredințată partenerului de implementare;

(h)  raportarea financiară și operațională și monitorizarea operațiunilor în cadrul garanției UE;

(i)  principalii indicatori de performanță, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE, îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor prevăzute la articolele 3, 7 și 11, precum și mobilizarea capitalului privat;

(j)  după caz, dispoziții și proceduri privind operațiunile de finanțare mixtă;

(k)  alte dispoziții relevante, în conformitate cu cerințele [titlului X] din [Regulamentul financiar].

(3)  Un acord de garantare prevede, de asemenea, că remunerația atribuită Uniunii din operațiunile de finanțare și de investiții care intră sub incidența prezentului regulament trebuie să fie furnizată după deducerea plăților aferente cazurilor de recurgere la garanția UE.

(4)  În plus, un acord de garantare prevede că orice sumă datorată partenerului de implementare legată de garanția UE se deduce din cuantumul total al remunerației, al veniturilor și al rambursărilor datorate de partenerul de implementare Uniunii în cadrul operațiunilor de finanțare și investiții care fac obiectul prezentului Regulament. În cazul în care această sumă nu este suficientă pentru a acoperi suma datorată unui partener de implementare în conformitate cu articolul 15 alineatul (3), suma rămasă se deduce din provizionarea garanției UE.

(5)  În cazul în care acordul de garantare este încheiat în cadrul compartimentului pentru statele membre, acesta poate prevedea participarea reprezentanților din statul membru sau din regiunile în cauză la monitorizarea punerii în aplicare a acordului de garantare.

Articolul 15

Cerințe privind utilizarea garanției UE

(1)  Acordarea garanției UE este condiționată de intrarea în vigoare a acordului de garantare cu partenerul de implementare relevant.

(2)  Operațiunile de finanțare și de investiții sunt acoperite de garanția UE numai în cazul în care îndeplinesc criteriile stabilite în prezentul regulament și în liniile directoare privind investițiile relevante și în cazul în care Comitetul pentru investiții a concluzionat că aceste operațiuni îndeplinesc cerințele pentru a beneficia de sprijinul acordat de garanția UE. Partenerii de implementare rămân responsabili pentru asigurarea conformității operațiunilor de finanțare și investiții cu prezentul regulament și cu liniile directoare privind investițiile relevante.

(3)  Nicio cheltuială administrativă și niciun comision legat de punerea în aplicare a operațiunilor de finanțare și de investiții în cadrul garanției UE nu sunt datorate partenerului de implementare de către Comisie, cu excepția cazului în care natura obiectivelor de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi pus în aplicare permite partenerului de implementare să demonstreze necesitatea unei excepții. Acoperirea acestor costuri este prevăzută în acordul de garantare și trebuie să respecte [articolul 209 alineatul (2) litera (g)] din [Regulamentul financiar].

(4)  În plus, partenerul de implementare poate utiliza garanția UE pentru a atinge cota relevantă a eventualelor costuri de recuperare, cu excepția cazului în care acestea sunt deduse din sumele încasate din recuperări, în conformitate cu articolul 14 alineatul (4).

Articolul 16

Acoperirea și condițiile garanției UE

(1)  Remunerația pentru asumarea riscurilor se alocă între Uniune și un partener de implementare, proporțional cu cota lor de participare la asumarea riscurilor aferente unui portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sau, după caz, de operațiuni individuale și este legată exclusiv de caracteristicile și profilul de risc al operațiunilor subiacente. Partenerul de implementare are o expunere adecvată, pe propriul risc, la operațiunile de finanțare și investiții susținute de garanția UE, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, obiectivele de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi pus în aplicare sunt de așa natură încât partenerul de implementare nu poate contribui în mod rezonabil cu propria capacitate de a-și asuma riscuri.

(2)  Garanția UE acoperă:

(a)  în cazul produselor de datorie menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a):

(i)  principalul și toate dobânzile și sumele datorate partenerului de implementare, dar care nu au fost primite de acesta în conformitate cu termenii operațiunilor de finanțare până la data producerii situației de neîndeplinire a obligațiilor; în cazul datoriilor subordonate, o amânare, o reducere sau o ieșire forțată se consideră o situație de neîndeplinire a obligațiilor;

(ii)  pierderile din restructurări;

(iii)  pierderile generate de fluctuațiile altor monede decât euro pe piețe pe care posibilitățile de acoperire a riscului pe termen lung sunt limitate;

(b)  pentru investițiile în capitaluri proprii sau în cvasi-capitaluri, menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a), sumele investite și costurile de finanțare aferente, precum și pierderile generate de fluctuațiile altor monede decât euro;

(c)  finanțarea sau garanțiile acordate de un partener de implementare către o altă entitate juridică, menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (b), sumele utilizate și costurile de finanțare aferente.

(3)  În cazul în care Uniunea efectuează o plată către partenerul de implementare în urma unei situații în care se recurge la garanția UE, aceasta se subrogă în drepturile relevante, în măsura în care acestea continuă să existe, ale partenerului de implementare în legătură cu oricare dintre operațiunile sale de finanțare sau de investiții acoperite de garanția UE.

Partenerul de implementare urmărește, în numele Uniunii, recuperarea creanțelor pentru sumele subrogate și rambursează Uniunii sumele recuperate.

CAPITOLUL IV

GUVERNANȚĂ

Articolul 16a

Comitetul director

(1)   Fondul InvestEU este gestionat de un Comitet director care, în scopul utilizării garanției UE, stabilește, în conformitate cu obiectivele generale prevăzute la articolul 3:

(a)  orientarea strategică a Fondului InvestEU;

(b)  politicile și procedurile operaționale necesare pentru funcționarea Fondului InvestEU;

(c)  normele aplicabile operațiunilor cu platforme de investiții.

(2)   Comitetul director:

(a)  este compus din șase membri, după cum urmează:

(i)  trei membri numiți de Comisie;

(ii)  un membru numit de Grupul BEI;

(iii)   un membru numit de comitetul consultativ din rândul reprezentanților partenerilor de implementare; acest membru nu este un reprezentant al Grupului BEI;

(iv)  un expert numit de Parlamentul European. Expertul respectiv nu poate solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat și acționează cu deplină independență. Expertul își îndeplinește atribuțiile în mod imparțial și în interesul Fondului InvestEU;

(b)  alege un președinte dintre cei trei membri numiți de către Comisie pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi reînnoit o singură dată;

(c)  dezbate pozițiile tuturor membrilor săi și ține cont în cea mai mare măsură de acestea. Dacă membrii nu pot ajunge la poziții convergente, Comitetul director ia decizii cu majoritatea membrilor săi. Procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului director prezintă detaliat pozițiile tuturor membrilor.

(3)   Comitetul director propune Comisiei modificările repartizării sumelor menționate în anexa I.

(4)  Comitetul director organizează periodic consultări cu părțile interesate relevante, în special coinvestitori, autorități publice, experți, instituții de învățământ, formare și cercetare, organizații filantropice, parteneri sociali relevanți și reprezentanți ai societății civile, cu privire la orientarea și punerea în aplicare a politicii de investiții desfășurate în temeiul prezentului regulament.

(5)  Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Comitetului director se publică de îndată ce sunt aprobate de acesta.

Articolul 17

Consiliul consultativ

(1)  Comisia și Comitetul director sunt consiliați de un comitet consultativ ▌.

(1a)  Consiliul consultativ depune toate eforturile pentru a asigura echilibrul de gen și cuprinde:

(a)  un reprezentant al fiecărui partener de implementare;

(b)  un reprezentant al fiecărui stat membru;

(c)  un reprezentant al Grupului BEI;

(d)  un reprezentant al Comisiei;

(e)  un reprezentant pentru fiecare componentă de politică, numit de către Comitetul Economic și Social European;

(f)  un expert numit de Comitetul Regiunilor.

(2)   ▌

(3)   ▌

(4)  Reuniunea comitetului consultativ ▌este prezidată de un reprezentant al Comisiei. Reprezentantul Grupului BEI este vicepreședinte.

Comitetul consultativ se reunește în mod regulat și de cel puțin două ori pe an, la cererea președintelui. ▌

Procesele-verbale detaliate ale reuniunilor Comitetului consultativ se publică de îndată ce sunt aprobate de acesta.

Comisia stabilește normele și procedurile de funcționare și gestionează secretariatul consiliului consultativ.

(5)  Consiliul consultativ are obligația

(a)  să ofere consiliere cu privire la conceperea produselor financiare care urmează a fi puse în aplicare în temeiul prezentului regulament;

(b)  să acorde consiliere Comisiei și Comitetului director cu privire la disfuncționalitățile pieței, precum și la situațiile de investiții și condițiile de piață suboptime;

(c)  să informeze statele membre cu privire la punerea în aplicare a Fondului InvestEU în cadrul fiecărei componente;

(d)  să facă schimb de opinii cu statele membre privind evoluția pieței și să partajeze cele mai bune practici.

Articolul 17a

Metodologia de evaluare a riscurilor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei metodologii de evaluare a riscurilor. O astfel de metodologie de evaluare a riscurilor este elaborată în strânsă cooperare cu Grupul BEI și cu ceilalți parteneri de implementare și include:

(a)  o clasificare a gradului de risc, pentru a asigura un tratament coerent și standard al tuturor operațiunilor, independent de instituția intermediară;

(b)  o metodologie de evaluare a valorii expuse riscului și a probabilității de neplată pe baza unor metode statistice clare, inclusiv a criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță;

(c)  o metodă de evaluare a expunerii la riscul de nerambursare și a pierderii în caz de nerambursare, luând în considerare valoarea finanțării, riscul aferent proiectului, condițiile de rambursare, garanțiile și alți indicatori relevanți.

Articolul 17b

Tabloul comparativ

(1)  Fiecare partener de implementare utilizează un tablou comparativ al indicatorilor („tablou comparativ”) pentru a evalua calitatea și soliditatea investițiilor potențial sprijinite de garanția UE. Tabloul comparativ asigură o evaluare independentă, transparentă și armonizată a utilizării potențiale și efective a garanției UE.

(2)   Fiecare partener de implementare completează tabloul comparativ cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții propuse. În cazul în care operațiunea de investiții este propusă de mai mulți parteneri de implementare, tabloul comparativ se completează în comun de către diferiții parteneri de implementare implicați.

(3)  Tabloul comparativ al indicatorilor cuprinde, în special, o evaluare a:

(a)  profilului de risc al operațiunilor de finanțare și de investiții propuse, astfel cum rezultă din aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor menționată la articolul 17a;

(b)  beneficiilor pentru destinatarii finali;

(c)  conformitatea cu angajamentele Uniunii privind obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu Carta drepturilor fundamentale;

(d)  respectării criteriilor de eligibilitate;

(e)  calității și contribuției operațiunii de investiții la ocuparea forței de muncă și creșterea economică durabilă;

(f)  contribuției operațiunii de investiții la realizarea obiectivelor programului InvestEU;

(g)  contribuției tehnice și financiare la proiect;

(h)  dacă operațiunea propusă vizează disfuncționalitățile identificate ale pieței sau operațiunile de investiții sub nivelul optim.

(4)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea, pentru partenerii de implementare, a unor norme detaliate privind tabloul comparativ.

(5)  Atunci când este necesar, Comisia poate oferi asistență partenerilor de implementare în ceea ce privește aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor și completarea tabloului comparativ. Comisia se asigură că metodologia de punctare este aplicată în mod corect și că tablourile comparative prezentate Comitetului pentru investiții sunt de înaltă calitate.

Articolul 18

Articolul 19

Comitetul pentru investiții

(1)  Se înființează un comitet pentru investiții complet independent. Acesta

(a)  examinează propunerile de operațiuni de finanțare și de investiții care au fost prezentate de partenerii de implementare pentru o acoperire în cadrul garanției UE și care au fost verificate din perspectiva conformității cu dreptul Uniunii și cu politicile aplicate de Comisie;

(b)  verifică conformitatea acestora cu prezentul regulament și cu liniile directoare privind investițiile relevante, acordând o atenție deosebită cerinței privind adiționalitatea prevăzută la articolul 7a din prezentul regulament și cerinței, după caz, de a atrage investițiile private menționate la litera [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul financiar]; și

(c)  verifică dacă operațiunile de finanțare și de investiții care ar beneficia de sprijinul acordat de garanția UE respectă toate cerințele relevante.

(2)  Comitetul pentru investiții se reunește în patru configurații diferite, care corespund componentelor de politică menționate la articolul 7 alineatul (1).

Fiecare configurație a Comitetului pentru investiții este compusă din șase experți externi remunerați. Experții sunt selectați în conformitate cu [articolul 237] din [Regulamentul financiar] și sunt numiți de Comisie pentru o perioadă determinată de până la patru ani. Termenul lor poate fi reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în total. Comitetul director poate decide să reînnoiască mandatul unui membru obligatoriu al Comitetului pentru investiții fără a recurge la procedura prevăzută la prezentul alineat.

Experții trebuie să aibă un nivel înalt de experiență relevantă pe piață în ceea ce privește structurarea și finanțarea proiectelor ori finanțarea IMM-urilor sau a întreprinderilor corporative.

Componența comitetului pentru investiții asigură o cunoaștere extinsă a sectoarelor acoperite de componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) și de piețele geografice din Uniune și asigură echilibrul de gen în ansamblul acestuia.

Patru membri sunt membri permanenți ai tuturor celor patru formațiuni ale Comitetului pentru investiții. În plus, cele patru configurații vor avea fiecare câte doi experți cu experiență în investiții în sectoarele acoperite de respectiva componentă de politică. Cel puțin unul dintre membrii permanenți trebuie să aibă experiență în investiții durabile. Comitetul director distribuie membrii Comitetului pentru investiții în configurația sau configurațiile adecvate. Comitetul pentru investiții alege un președinte din rândul membrilor săi permanenți.

Comisia adoptă regulamentul de procedură și găzduiește secretariatul Comitetului pentru investiții. Secretariatul sprijină și comitetul director.

(3)  Atunci când participă la activitățile Comitetului pentru investiții, membrii acestuia își îndeplinesc atribuțiile în mod imparțial și în interesul exclusiv al Fondului InvestEU. Aceștia nu solicită și nu primesc instrucțiuni de la partenerii de implementare, de la instituțiile Uniunii, de la statele membre sau de la orice alt organism public sau privat.

CV-urile și declarațiile de interese ale fiecărui membru al Comitetului pentru investiții sunt făcute publice și sunt actualizate în mod constant. Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comisiei și Comitetului director toate informațiile necesare pentru verificarea permanentă a absenței oricărui conflict de interese.

Comitetul director poate înlătura un membru din funcțiile sale, dacă acesta nu respectă cerințele prevăzute în prezentul alineat sau din alte motive bine întemeiate.

(4)   Atunci când acționează în conformitate cu prezentul articol, Comitetul pentru investiții se bazează pe un secretariat găzduit de Comisie, care răspunde în fața președintelui Comitetului pentru investiții. Secretariatul examinează caracterul complet al documentației furnizate de partenerii de implementare care cuprinde o cerere standard, tabloul comparativ al indicatorilor și orice alt document pe care Comitetul pentru investiții îl consideră relevant. Comitetul pentru investiții poate solicita clarificări din partea partenerului de implementare în timpul reuniunilor sau prin solicitarea de informații suplimentare care urmează a fi transmise în cadrul unei reuniuni ulterioare. Orice evaluare a proiectului realizată de un partener de implementare nu este obligatorie pentru Comitetul pentru investiții în scopul unei operațiuni de finanțare sau de investiții care beneficiază de acoperire prin garanția UE.

Comitetul pentru investiții utilizează la evaluarea și verificarea propunerilor un tablou comparativ al indicatorilor, menționat la articolul 17b.

(5)  Concluziile Comitetului pentru investiții se adoptă cu majoritatea simplă a tuturor membrilor, în cazul în care majoritatea simplă include cel puțin unul dintre experți. În caz de egalitate, președintele Comitetului pentru investiții are votul decisiv.

Concluziile Comitetului pentru investiții care aprobă sprijinul acordat de garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții trebuie să fie accesibile publicului și trebuie să includă motivația aprobării. Deciziile fac referire și la evaluarea globală care se bazează pe tabloul comparativ al indicatorilor. Când este cazul, Comitetul pentru investiții adaugă la lista cu deciziile prin care se aprobă acordarea sprijinului prin garanția UE informații privind operațiunile, îndeosebi o descriere a acestora, identitatea promotorilor sau a intermediarilor financiari și obiectivele proiectului. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial. În cazul deciziilor sensibile din punct de vedere comercial, Comitetul pentru investiții face publice deciziile respective și informațiile despre promotori sau intermediari financiari la data încheierii finanțării în cauză sau la orice dată anterioară la care informațiile încetează să mai fie sensibile din punct de vedere comercial.

Tabloul comparativ al indicatorilor este disponibil public înainte de semnarea unei operațiuni sau a unui subproiect de finanțare sau de investiții ▌. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor.

De două ori pe an, ▌Comitetul pentru investiții ▌ prezintă Parlamentului European și Consiliului o listă cu toate concluziile, precum și tablourile comparative referitoare la toate aceste decizii. Lista este prezentată cu respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate.

Concluziile Comitetului pentru investiții prin care se respinge utilizarea garanției UE se pun la dispoziția partenerului de implementare în timp util.

(6)  În cazul în care Comitetului pentru investiții i se solicită să aprobe utilizarea garanției UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții ce reprezintă o facilitate, un program sau o structură care are subproiecte subiacente, această aprobare trebuie să cuprindă subproiectele subiacente, cu excepția cazului în care Comitetul pentru investiții decide, în cazuri justificate corespunzător, să își rezerve dreptul de a le aproba separat.

(6a)  Comitetul pentru investiții poate, dacă consideră necesar, să prezinte Comisiei propuneri de modificare a orientărilor în materie de investiții.

CAPITOLUL V

Platforma de consiliere InvestEU

Articolul 20

Platforma de consiliere InvestEU

(1)  Platforma de consiliere InvestEU oferă consiliere pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, procurarea și punerea în aplicare a proiectelor de investiții sau pentru a mări capacitatea promotorilor și a intermediarilor financiari de a implementa operațiuni de finanțare și investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate avea drept obiect orice etapă a ciclului de viață al unui proiect sau al finanțării unei entități sprijinite, după caz.

Comisia semnează acorduri cu Grupul BEI și cu alți parteneri de implementare pentru a-i desemna ca parteneri în cadrul platformei de consiliere, cu obligația de a oferi sprijin consultativ, astfel cum se menționează la paragraful anterior, precum și serviciile menționate la alineatul (2). Comisia creează punctul unic de acces la Platforma de consiliere InvestEU și alocă cererile de sprijin consultativ partenerului platformei de consiliere corespunzătoare. Comisia, Grupul BEI și ceilalți parteneri de implementare cooperează îndeaproape pentru a asigura eficiența, sinergiile și acoperirea geografică efectivă a sprijinului în întreaga Uniune, ținând seama în mod corespunzător de structurile și lucrările existente.

Platforma de consiliere InvestEU este disponibilă ca o sub-componentă din cadrul fiecărei componente de politică menționate la articolul 7 alineatul (1), care acoperă toate sectoarele din componenta de politică respectivă. În plus, trebuie să existe servicii consultative transsectoriale și dedicate consolidării capacităților.

(2)  Platforma de consiliere InvestEU furnizează în special următoarele servicii:

(a)  furnizarea unui punct unic de intrare pentru asistența pentru dezvoltarea proiectelor autorităților și promotorilor de proiecte pentru programele Uniunii gestionate la nivel central;

(aa)  diseminarea către autorități și promotorii de proiecte a tuturor informațiilor suplimentare disponibile cu privire la liniile directoare privind investițiile și la interpretarea acestor linii directoare.

(b)  sprijinirea promotorilor de proiecte, după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor în vederea îndeplinirii obiectivelor și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea dezvoltării agregatorilor pentru proiectele de dimensiuni reduse; cu toate acestea, această asistență nu aduce atingere concluziilor Comitetului pentru investiții privind acoperirea sprijinului acordat de garanția UE pentru astfel de proiecte;

(ba)  utilizarea potențialului de a atrage și de a finanța proiecte la scară redusă, inclusiv prin intermediul platformelor de investiții;

(c)  sprijinirea acțiunilor și valorificarea cunoștințelor locale pentru a facilita utilizarea sprijinului din partea Fondului InvestEU în întreaga Uniune și contribuția activă, în măsura posibilului, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică a Fondului InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de implementare în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de potențiale operațiuni de finanțare și investiții;

(d)  facilitarea înființării de platforme de colaborare pentru schimburile reciproce de date, cunoștințe și bune practici în sprijinul dezvoltării rezervelor de proiecte și a sectorului de profil, inclusiv pentru a contribui la promovarea colaborării dintre, pe de o parte, organizațiile filantropice și, pe de altă parte, alți potențiali investitori și promotorii de proiecte, în special în ceea ce privește componenta de politică pentru investiții sociale și aptitudini;

(e)  furnizarea de consiliere proactivă, dacă este necesar prin prezență locală, privind crearea de platforme de investiții, în special de platforme de investiți, în special în special platformele de investiții transfrontaliere și macroregionale, precum și a platformelor de investiții care combină proiecte mici și mijlocii din unul sau din mai multe state membre, în funcție de tematică sau de regiune;

(ea)  facilitarea și sprijinirea utilizării combinate cu granturi sau instrumente financiare finanțate de la bugetul Uniunii sau din alte surse, pentru a consolida sinergiile și complementaritatea între instrumentele Uniunii și pentru a maximiza mobilizarea și impactul programului InvestEU;

(f)  sprijinirea acțiunilor de consolidare a capacităților menite să dezvolte capacitățile, competențele și procesele organizaționale și să accelereze pregătirea investițională a organizațiilor, pentru ca promotorii și autoritățile să creeze rezerve de proiecte de investiții, să dezvolte instrumente financiare și să implementeze platforme și să gestioneze proiectele, iar intermediarii financiari să implementeze operațiuni de finanțare și investiții în beneficiul entităților care se confruntă cu dificultăți în obținerea accesului la finanțare, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării capacității de evaluare a riscurilor sau a cunoștințelor sectoriale specifice, punând accentul în special pe sectorul cultural și creativ.

(fa)  furnizarea de sprijin consultativ proactiv pentru start-up-uri, în special atunci când acestea încearcă să își protejeze investițiile în cercetare și inovare prin obținerea de titluri de proprietate intelectuală, cum ar fi brevetele.

(3)  Platforma de consiliere InvestEU este disponibilă pentru promotorii proiectelor publice și private, inclusiv pentru băncile naționale de promovare, pentru platformele de investiții, pentru IMM-uri și start-up-uri, pentru autoritățile publice, precum și pentru intermediarii financiari și alți intermediari.

(4)  Pentru serviciile menționate la alineatul (2) pot fi percepute comisioane care să acopere o parte din costurile necesare furnizării acestor servicii, cu excepția serviciilor furnizate promotorilor de proiecte publice și organizațiilor non-profit, care sunt gratuite. Comisioanele percepute IMM-urilor pentru serviciile menționate la alineatul (2) sunt limitate la o treime din costul prestării acestor servicii.

(5)  Pentru a atinge obiectivul menționat la alineatul (1) și pentru a facilita acordarea de consiliere, Platforma de consiliere InvestEU se bazează pe expertiza Comisiei, a Grupului BEI și a altor parteneri de implementare.

(6)  Platforma de consiliere InvestEU are o prezență locală, acolo unde va fi cazul. Aceasta este organizată în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu dificultăți la dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU contribuie la transferul de cunoștințe la nivel regional și local, în vederea creării unei capacități regionale și locale și a unei expertize pentru consilierea menționată la alineatul (1), precum și în vederea implementării și gestionării de mici proiecte.

(6a)  Pentru a furniza sprijinul consultativ menționat la alineatul (1) și pentru a facilita acordarea acestui sprijin consultativ la nivel local, Platforma de consiliere InvestEU cooperează cu băncile sau instituțiile naționale de promovare și se bazează pe expertiza acestora. Cooperarea dintre, pe de o parte, Platforma de consiliere InvestEU și, pe de altă parte, o bancă sau o instituție națională de promovare poate lua forma unui parteneriat contractual. Platforma de consiliere InvestEU depune eforturi în vederea încheierii a cel puțin unui acord de cooperare cu o bancă sau instituție națională de promovare pentru fiecare stat membru. În statele membre în care nu există o bancă sau instituție națională de promovare, Platforma de consiliere InvestEU oferă, după caz, și la cererea statului membru în cauză, sprijin consultativ proactiv pentru înființarea unei astfel de bănci sau instituții.

(7)  Partenerii de implementare propun promotorilor de proiecte care solicită finanțare, în special în cazul proiectelor de dimensiuni reduse, să-și prezinte proiectele pentru a solicita sprijinul Platformei de consiliere InvestEU pentru a îmbunătăți, după caz, pregătirea proiectelor respective și pentru a permite evaluarea posibilității de a grupa proiectele.

Partenerii de implementare îi informează, de asemenea, pe promotori, după caz, cu privire la posibilitatea de a-și înscrie proiectele în Portalul InvestEU menționat la articolul 21.

CAPITOLUL VI

Articolul 21

Portalul InvestEU

(1)  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care să furnizeze informații relevante pentru fiecare proiect.

(2)  Portalul InvestEU oferă un canal promotorilor de proiecte pentru a-și face vizibile proiectele pentru care caută finanțare și pentru a le furniza astfel investitorilor informații despre acestea. Includerea proiectelor în Portalul InvestEU nu aduce atingere deciziilor cu privire la proiectele finale selectate pentru sprijin în temeiul prezentului regulament, din partea oricărui alt instrument al Uniunii ori pentru finanțare publică.

(3)  Numai proiectele compatibile cu legislația și politicile Uniunii pot fi înscrise în portal.

(4)  Proiectele care îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul (3) sunt transmise de către Comisie partenerilor de implementare relevanți și Platformei de consiliere InvestEU, după caz.

(5)  Partenerii de implementare examinează proiectele care se încadrează în domeniul lor geografic și de activitate.

CAPITOLUL VII

RESPONSABILITATE, monitorizare și raportare, evaluare și control

Articolul 21a

Responsabilitatea

(1)   La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, președintele Comitetului director raportează cu privire la performanța Platformei de consiliere InvestEU, inclusiv prin participarea la o audiere în fața Parlamentului European.

(2)   Președintele Comitetului director răspunde verbal sau în scris la întrebările cu privire la Fondul InvestEU adresate de către Parlamentul European sau Consiliu, în termen de cel mult cinci săptămâni de la data primirii întrebărilor.

(3)   La cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia prezintă un raport cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 22

Monitorizare și raportare

(1)  Indicatorii pentru raportările privind progresele în materie de implementare înregistrate de Programul InvestEU în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la articolul 3 sunt stabiliți în anexa III la prezentul regulament.

(2)  Pentru a se asigura evaluarea eficace a progreselor înregistrate de Programul InvestEU în direcția îndeplinirii obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a modifica anexa III la prezentul regulament în vederea revizuirii sau a completării indicatorilor, în cazul în care se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind instituirea unui cadru de monitorizare și evaluare.

(3)  Sistemele de raportare cu privire la performanță au rolul de a garanta că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În acest scop, partenerilor de implementare și altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale, după caz.

(4)  Comisia raportează cu privire la punerea în aplicare a Programului InvestEU în conformitate cu [articolele 241 și 250] din [Regulamentul financiar]. În acest scop, Grupul BEI și partenerii de implementare furnizează anual informațiile necesare, inclusiv cel vizând funcționarea garanției, pentru a permite Comisiei să își respecte obligațiile de raportare.

(5)  În plus, fiecare partener de implementare prezintă Parlamentului European și Comisiei, o dată la șase luni, un raport privind operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, împărțite, după caz, în compartimentul pentru UE și compartimentul pentru statele membre, iar în cazul acestuia din urmă defalcate pe state membre. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a principalilor indicatori de performanță stabiliți în anexa III la prezentul regulament. Raportul include, de asemenea, date operaționale, statistice, financiare și contabile, în cea mai mare măsură posibilă, protejând totodată confidențialitatea informațiilor private și sensibile din punct de vedere comercial, privind fiecare operațiune de finanțare și investiție, precum și la nivel de compartiment, la nivel de componentă de politică și la nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste rapoarte conține informațiile pe care partenerii de implementare le furnizează în conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) litera (a)] din [Regulamentul financiar]. Comisia compilează și evaluează rapoartele partenerilor de implementare și transmite un rezumat sub forma unor rapoarte anuale publice, furnizând informații privind nivelul de punere în aplicare a programului comparativ cu obiectivele și cu indicatorii săi de performanță, indicând riscurile și oportunitățile pentru operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite prin programul InvestEU.

Articolul 23

Evaluare

(1)  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

(2)  Până la 30 septembrie 2024, Comisia efectuează o evaluare intermediară a Programului InvestEU, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE.

(3)  La finalul punerii în aplicare a Programului InvestEU, dar nu mai târziu de doi ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a Programului InvestEU, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE.

(4)  Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

(5)  Partenerii de implementare contribuie și furnizează Comisiei informațiile necesare pentru efectuarea evaluărilor menționate la alineatele (1) și (2).

(6)  În conformitate cu [articolul 211 alineatul (1)] din [Regulamentul financiar], Comisia include o dată la trei ani în raportul anual menționat la [articolul 250] din [Regulamentul financiar] o evaluare a caracterului adecvat al ratei de provizionare prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament, în raport cu profilul real de risc al operațiunilor de finanțare și de investiții acoperite de garanția UE. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 26, pentru a ajusta cu până la 15 %, pe baza acestei evaluări, rata de provizionare prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 24

Audituri

Auditurile privind utilizarea finanțării din partea Uniunii efectuate de către Curtea de Conturi Europeană împreună cu cele efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la [articolul 127] din [Regulamentul financiar].

Articolul 25

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

În cazul în care o țară terță participă la Programul InvestEU printr-o decizie adoptată în temeiul unui acord internațional sau în temeiul oricărui alt instrument juridic, țara terță acordă drepturile și accesul necesar pentru ca ordonatorul de credite responsabil, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curtea de Conturi Europeană să-și exercite pe deplin competențele. În cazul OLAF, aceste drepturi includ dreptul de a efectua anchete, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Articolul 26

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol. Actele delegate referitoare la activitățile efectuate de partenerii de implementare sau care îi implică pe aceștia se elaborează în baza unui dialog strâns cu partenerii de implementare respectivi.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3) și (6), la articolele 17a, 17b, la articolul 22 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (6) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea acestei perioade de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (2), la articolul 7 alineatul (3) și (6), la articolele 17a și 17b, la articolul 22 alineatul (2) și la articolul 23 alineatul (6) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe menționate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2), al articolului 7 alineatul (3) și (6), al articolelor 17a și 17b, al articolului 22 alineatul (2) și al articolului 23 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL VIII

Transparență și vizibilitate

Articolul 27

Informare, comunicare și publicitate

(1)  Partenerii de implementare recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora) prin oferirea de informații coerente, concrete și eficace, adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg, prin acordarea unei atenții deosebite impactului social și asupra mediului.

(2)  Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind Programul InvestEU și privind acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate Programului InvestEU contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 28

Dispoziții tranzitorii

(1)  Veniturile, rambursările și recuperările aferente instrumentelor financiare stabilite prin programele menționate în anexa IV la prezentul regulament pot fi utilizate pentru provizionarea garanției UE în conformitate cu prezentul regulament.

(2)  Veniturile, rambursările și recuperările aferente garanției UE stabilite prin Regulamentul (UE) 2015/1017 pot fi utilizate pentru furnizarea garanției UE în conformitate cu prezentul regulament, cu excepția cazului în care sunt utilizate în scopurile menționate la articolele 4, 9 și 12 din Regulamentul (UE) 2015/1017.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,  Pentru Consiliu,

Președintele  Președintele

ANEXA I

Sume pe obiectiv specific

Distribuția ▌menționată la articolul 4 alineatul (2), pentru operațiuni financiare și de investiții este următoarea:

(a)  ▌11 500 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (a);

(b)  ▌11 250 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b);

(c)  ▌12 500 000 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (c);

(d)  ▌5 567 500 000 EUR pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (d);

ANEXA II

Domeniile eligibile pentru operațiuni de finanțare și de investiții

Operațiunile financiare și de investiții se pot încadra într-unul sau mai multe dintre domeniile de mai jos.

1.  Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, inclusiv privind securitatea aprovizionării cu energie, și cu angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 și al Acordului de la Paris, în special prin:

(a)  extinderea producerii, accelerarea instalării, furnizarea sau implementarea unor soluții în domeniul energiei din surse regenerabile curate și sustenabile

(b)  eficiența energetică, tranziția energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit asupra reducerii cererii prin gestionarea cererii de energie și reabilitarea clădirilor);

(c)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice și transformarea acestora în infrastructuri inteligente (la nivelul transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare și al rețelelor inteligente) și creșterea nivelului de interconectare a rețelelor electrice între statele membre;

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici durabili provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de [Directiva 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile];

(e)  infrastructura pentru captarea carbonului și pentru stocarea carbonului în procesele industriale, în centralele de bioenergie și în unitățile de producție în vederea efectuării tranziției energetice.

2.  Dezvoltarea unor infrastructuri de transport durabile și sigure și a unor soluții de mobilitate, precum și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin:

(a)  proiecte de sprijinire a infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor sale urbane, a porturilor maritime și interioare, a aeroporturilor, a terminalelor multimodale și a conexiunilor acestora cu rețelele principale și aplicațiile telematice prevăzute în Regulamentul UE nr. 1315/2013;

(aa)  proiecte de infrastructură TEN-T care prevăd utilizarea a cel puțin două moduri de transport diferite, în special terminale multimodale de marfă și noduri de transport de călători;

(b)  proiecte vizând mobilitatea urbană inteligentă și durabilă, inclusiv transportul fluvial și aerian (având drept obiect modurile de transport urban cu emisii scăzute, accesibilitatea nediscriminatorie, poluarea aerului și zgomotul, consumul de energie și creșterea siguranței, inclusiv pentru cicliști și pietoni);

(c)  sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, pentru implementarea unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute, inclusiv folosirea combustibililor alternativi și a combustibililor sintetici din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele destinate tuturor modurilor de transport;

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura pe căi navigabile interioare, precum și porturile maritime și autostrăzile maritime;

(e)  infrastructura pentru combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică.

(ea)  proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă, vizând:

(i)  siguranța rutieră (inclusiv îmbunătățirea siguranței conducătorilor auto și a pasagerilor și reducerea numărului de accidente mortale și de vătămări grave),

(ii)  accesibilitatea (inclusiv în zonele rurale),

(iii)  reducerea emisiilor,

(iv)  dezvoltarea și implementarea unor noi tehnologii și servicii de transport, în special de către IMM-uri și în raport cu modurile de transport conectate și autonome, precum și sistemele integrate de emitere a biletelor

(eb)  proiecte de menținere sau de modernizare a infrastructurii de transport existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, în cazul în care este necesară modernizarea acestora, de menținere sau de îmbunătățire a siguranței rutiere, de dezvoltare a serviciilor STI sau de garantare a integrității și standardelor infrastructurii, în special zone și facilități de parcare sigure, stații de combustibili alternativi și sisteme de încărcare cu energie electrică;

(ec)  infrastructura rutieră pentru transporturile din țările care beneficiază de Fondul de coeziune, regiunile mai puțin dezvoltate sau interesate de proiectele transfrontaliere în materie de transport;

3.  Mediu și resurse, în special prin:

(a)  infrastructura din domeniul apei, inclusiv infrastructura de furnizare a apei și de salubritate, precum și infrastructura din zonele de coastă și alte infrastructuri ecologice având legătură cu apa;

(b)  infrastructura de gestionare a deșeurilor;

(c)  proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al tehnologiilor durabile;

(d)  consolidarea și restaurarea sistemelor ecologice și a serviciilor aferente;

(e)  dezvoltare și regenerare urbană, rurală și costieră durabilă;

(f)  acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, inclusiv reducerea riscului de dezastre produse de pericole naturale, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora;

(g)  proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime principale și secundare;

(h)  decarbonizarea industriilor mari consumatoare de energie și reducerea substanțială a emisiilor acestora, inclusiv demonstrarea pe scară largă a unor tehnologii inovatoare cu consum scăzut de energie și implementarea acestora;

(ha)  proiecte de promovare a patrimoniului cultural durabil, în special strategii și instrumente de protejare a patrimoniului cultural european material și imaterial.

4.  Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor rețele digitale cu capacitate foarte mare, conectivitatea 5G și ameliorarea accesului și conectivității digitale, în special în zonele rurale și regiunile periferice.

5.  Cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în special prin:

(a)  sprijin acordat infrastructurilor de cercetare și proiectelor de cercetare și inovare din toate domeniile tematice definite în cadrul programului Orizont Europa și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestuia;

(b)  proiectele corporative, inclusiv formarea și încurajarea creării clusterelor și rețelelor de întreprinderi;

(c)  proiecte și programe demonstrative, precum și utilizarea infrastructurilor, tehnologiilor și proceselor conexe;

(d)  proiecte de colaborare în cercetare și inovare între mediul academic, organizațiile de cercetare și tehnologie și industrie; parteneriatele public-privat și organizațiile societății civile;

(e)  transferul de cunoștințe și tehnologie;

(f)  noi produse medicale eficiente și accesibile, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive medicale, metode de diagnosticare și produse medicinale terapeutice avansate, noi agenți antimicrobieni și procese de dezvoltare inovatoare care să evite utilizarea testării pe animale.

6.  Dezvoltarea, ▌utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, în special prin:

(a)  inteligența artificială în conformitate cu programul Europa digitală, în special în ceea ce privește etica;

(aa)  tehnologiile cuantice;

(b)  infrastructuri de securitate cibernetică și de protecție a rețelelor;

(c)  internetul obiectelor;

(d)  blockchain și alte tehnologii ale registrelor distribuite;

(e)  competențe digitale avansate;

(f)  alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea industriei din Uniune și la integrarea tehnologiilor, serviciilor și competențelor digitale în sectorul transporturilor din Uniune;

(fa)  robotică și automatizare.

7.  Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 3 000 de angajați. Componenta pentru IMM-uri pune accent numai pe IMM-uri, întreprinderi mici cu capitalizare medie și întreprinderi sociale care sunt IMM-uri, în special prin:

(a)  punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții, în special în legătură cu acțiuni care impulsionează cultura antreprenorială și mediul antreprenorial și promovează crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii;

(b)  furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoarele inovatoare și durabile, inclusiv intensificarea digitalizării acestora și creșterea capacităților de inovare, și de a le asigura competitivitatea pe plan mondial.

8.  Sectoarele culturale și creative; media, sectorul audiovizual și jurnalismul, în special prin următoarele, dar fără a se limita la acestea:

(a)   noi tehnologii, cum ar fi tehnologiile de asistență aplicate bunurilor și serviciilor culturale și creative;

(b)   utilizarea tehnologiilor digitale pentru conservarea și restaurarea patrimoniului cultural european material și imaterial;

(c)   industriile și sectoarele culturale și creative - de exemplu, realitatea augmentată/realitatea virtuală, mediile imersive, interfețele om-computer, protocol de internet și infrastructura cloud, rețelele 5G, noile mijloace de comunicare;

(d)   gestionarea tehnologică a drepturilor de proprietate intelectuală.

9.  Sectorul turismului.

10.  Agricultura, silvicultura, pescuitul, acvacultura sustenabile și alte elemente ale bioeconomiei sustenabile în sens mai larg.

11.  Investițiile sociale, inclusiv cele care sprijină punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, în special prin:

(a)  finanțare etică și sustenabilă, microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale și economia socială;

(b)  cererea și oferta de competențe;

(c)  educație, învățământ profesional și servicii conexe;

(d)  infrastructura socială, în special

(i)  educație și formare, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari, structuri educaționale, centre de cazare și echipamente pentru studenți;

(ii)  locuințe sociale;

(iii)  asistență medicală și îngrijire pe termen lung, inclusiv clinici, spitale, asistență medicală primară, servicii la domiciliu și îngrijire acordată la nivelul comunității;

(e)  inovare socială, inclusiv soluții și scheme sociale inovatoare vizând promovarea impactului și a rezultatelor sociale în domeniile menționate la prezentul punct;

(f)  activități culturale cu obiectiv social;

(fa)  măsuri de promovare a egalității de gen și a participării active a femeilor;

(g)  integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe;

(h)  soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv e-sănătate, servicii de sănătate și noi modele de îngrijire;

(i)  incluziunea și accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.

12.   ▌

13.  Spațiu, în special prin dezvoltarea sectorului spațial în conformitate cu obiectivele strategiei spațiale:

(a)  de a maximiza beneficiile pentru societatea și economia din Uniune;

(b)  de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, abordând în special independența lanțurilor de aprovizionare;

(c)  de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial, inclusiv în domeniul dezvoltării din aval;

(d)  de a promova autonomia Uniunii, pentru un acces sigur în spațiu, inclusiv prin aspectele cu dublă utilizare.

ANEXA III

Indicatori-cheie de performanță

1. Volumul finanțării acordate prin InvestEU (defalcat pe punctele și subpunctele domeniilor eligibile pentru finanțare și operațiuni de investiții, astfel cum se prevede în anexa II)

1.1 Volumul operațiunilor semnate

1.2 Investițiile mobilizate

1.3 Contravaloarea finanțărilor private mobilizate

1.4 Efectul de levier și efectul multiplicator obținute

1.4a Sinergiile cu alte programe ale Uniunii

2. Acoperirea geografică a finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe punctele și subpunctele domeniilor eligibile pentru finanțare și operațiuni de investiții, astfel cum se prevede în anexa II)

2.1 Numărul de țări vizate de proiecte

2.1a Numărul de regiuni vizate de proiecte

2.1b Numărul și volumul de operațiuni pe stat membru și pe regiune

3. Impactul finanțării acordate în cadrul InvestEU

3.1 Numărul de locuri de muncă create sau sprijinite

3.2 Investiții în sprijinul obiectivelor legate de energie și climă și, după caz, prezentate în detaliu în funcție de componenta de politică și de categorie, precum și de relevanța pentru climă.

3.3 Investiții în sprijinul digitalizării

3.3a  Investiții care sprijină obiectivele sociale

4. Infrastructură durabilă

4.1 Energie: capacitatea suplimentară de generare a energiei din surse regenerabile instalată (MW) pentru fiecare sursă

4.2 Energie: Numărul de gospodării, numărul de instalații publice și comerciale cu o clasificare mai bună a consumului de energie, inclusiv gradul de îmbunătățire a clasificării sau numărul echivalent, sau numărul de gospodării renovate la standardul de clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero și de casă pasivă

4.3 Digital: gospodării suplimentare, clădiri comerciale și/sau publice cu acces la internet cu bandă largă de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze exprimate în gigabiți sau număr de puncte de acces WiFi create

4.4 Transport: investiții mobilizate în TEN-T, dintre care: ▌

- rețeaua centrală și rețeaua globală în componentele definite în anexa la [Regulamentul nr. XXX, a se introduce trimiterea la noul Mecanism pentru Interconectarea Europei];

- infrastructura multimodală;

- soluții inovatoare care contribuie la o combinație echilibrată a modurilor de transport, inclusiv pentru transportul aerian și pe căile navigabile interioare;

– numărul de puncte de infrastructură pentru combustibili alternativi instalate

4.5 Mediu: investiții care contribuie la punerea în aplicare a planurilor și a programelor impuse de acquis-ul Uniunii referitor la calitatea aerului, apă, deșeuri și natură.

4.5a Numărul de puncte de infrastructură pentru combustibili alternativi instalate

4.6 Reducerea emisiilor: nivelul de reducere a emisiilor de CO2

5. Cercetare, inovare și digitalizare

5.1 Contribuție la obiectivul de 3 % din PIB-ul Uniunii investit în cercetare, dezvoltare și inovare în întregul program

5.2 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin implicate în proiecte de cercetare și inovare în întregul program

5.2a Numărul proiectelor care au primit anterior susținere prin programul Orizont Europa și/sau Europa digitală

6. IMM-uri

6.1 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe dimensiuni (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și cu capitalizare medie)

6.2 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza inițială, faza de creștere/extindere), în special numărul de IMM-uri inovatoare

6.3 Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin pe sectoare

7. Investiții sociale și competențe

7.1 Infrastructuri sociale: capacitatea și dimensiunea infrastructurilor sociale care beneficiază de sprijin, defalcate pe sectoare: locuințe, educație, sănătate, altele

7.2 Microfinanțare și finanțarea antreprenoriatului social:  numărul de întreprinderi din economia socială care beneficiază de sprijin

7.2a  Microfinanțare și finanțarea antreprenoriatului social: numărul de întreprinderi din economia socială create

7.2b  Microfinanțare și finanțarea antreprenoriatului social: Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza inițială, faza de creștere/extindere)

7.5 Competențe: numărul de persoane care dobândesc competențe noi sau ale căror competențe sunt validate: educație formală, informală și non-formală și calificare în domeniul formării

ANEXA IV

Programul InvestEU - instrumente precedente

A. Instrumente de capital:

•  Fondul pentru înființare (ETF98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43).

•  TTP: Decizie a Comisiei de adoptare a unei decizii complementare de finanțare privind acțiunile din cadrul activității „Piața internă a mărfurilor și politicile sectoriale” a Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007 și de adoptare a unei decizii-cadru privind finanțarea acțiunii pregătitoare „Asumarea de către UE a rolului său într-o lume globalizată” și a celor patru proiecte-pilot „Erasmus pentru tineri antreprenori”, „Măsuri de promovare a cooperării și a parteneriatelor între microîntreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii”, „Transferul tehnologic” și „Destinații europene de excelență” ale Direcției Generale Întreprinderi și Industrie pentru 2007 [C(2007)531].

•  Fondul pentru înființare (ETF01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84).

•  GIF: Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

•  Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE): Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129), astfel cum a fost modificat de Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice (JO L 169, 1.7.2015, p. 1).

•  COSME EFG: Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).

•  InnovFin pentru capitaluri proprii:

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104);

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Planului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

•  Componenta investițională din cadrul EaSI dedicată consolidării capacităților: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20/12/2013, p. 238).

B. Instrumente de garantare

•  Fondul de garantare pentru IMM-uri '98 (SMEG98): Decizia 98/347/CE a Consiliului din 19 mai 1998 privind măsurile de asistență financiară pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) inovatoare și creatoare de locuri de muncă – Inițiativa pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (JO L 155, 29.5.1998, p. 43).

•  Fondul de garantare pentru IMM-uri '01 (SMEG01): Decizia 2000/819/CE a Consiliului din 20 decembrie 2000 privind programul multianual pentru întreprinderi și antreprenoriat, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) (2001-2005) (JO L 333, 29.12.2000, p. 84).

•  Fondul de garantare pentru IMM-uri '07 (SMEG07): Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovație și competitivitate (2007 - 2013) (JO L 310, 9.11.2006, p. 15).

•  Instrumentul european de microfinanțare Progress – Garanție (EPMF-G): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1).

•  RSI:

–  Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1);

–  Decizia 2006/971/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Cooperare” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 86);

–  Decizia 2006/974/CE a Consiliului din 19 decembrie 2006 privind programul specific „Capacități” de punere în aplicare a celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 400, 30.12.2006, p. 299).

•  Garanția EaSI: Regulamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială („EaSI”) și de modificare a Deciziei nr. 283/2010/UE de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 347, 20/12/2013, p. 238).

•  Mecanismului de garantare a împrumuturilor din cadrul COSME (COSME LGF): Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 33).

•  InnovFin pentru datorii:

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104);

–  Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Planului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

•  Mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative (CCS GF): Regulamentul (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 221).

•  Mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți (SLGF): Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

•  Instrumentul de finanțare privată pentru eficiența energetică (PF4EE): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

C. Instrumente de partajare a riscurilor:

•  Mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR): Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013) (JO L 412, 30.12.2006, p. 1).

•  InnovFin:

–  Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 81);

–  Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

•  Instrumentul de datorie al Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF DI): Regulamentul (UE). nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

•  Mecanismul de finanțare a capitalului natural (MFCN): Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

D. Vehicule de investiții specializate:

•  Instrumentul european de microfinanțare Progress – Fonds commun de placements – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Decizia nr. 283/2010/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 martie 2010 de instituire a unui instrument european de microfinanțare Progress pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială (JO L 87, 7.4.2010, p. 1).

•  Marguerite:

–  Regulamentul (CE) nr. 680/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 de stabilire a normelor generale pentru acordarea asistenței financiare comunitare în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (JO L 162, 22.6.2007, p. 1);

–  Decizia Comisiei din 25 februarie 2010 privind participarea Uniunii Europene la Fondul european 2020 pentru energie, schimbări climatice și infrastructură (Fondul Marguerite) [C(2010)941].

•  Fondul european pentru eficiență energetică (EEEF): Regulamentul (UE) nr. 1233/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 663/2009 de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea de asistență financiară comunitară pentru proiecte în domeniul energiei (JO L 346, 30.12.2010, p. 5).

 • [1]    JO C …
 • [2]    JO C …
 • [3] * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [4]   JO C […], […], p. […].
 • [5]   JO C […], […], p. […].
 • [6]   COM(2018)0097.
 • [7] 1a   Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).
 • [8]   COM(2018)0353.
 • [9]   Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).
 • [10]   COM(2017)0206.
 • [11]   COM(2017)0250.
 • [12]   Publicat ca Document de reflecție privind economia europeană 074 în ianuarie 2018.
 • [13]   
 • [14]   Referință de actualizat: JO C 373, 20.12.2013, p. 1. Acordul poate fi consultat la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)
 • [15] 1a   Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea ș coordonarea politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, p. 1).
 • [16] 1b   Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, p. 6).
 • [17]   Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).
 • [18]   Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
 • [19]   Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).
 • [20]   Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
 • [21]   Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).
 • [22]   Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
 • [23]   Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
 • [24]   
 • [25]   
 • [26] 1a   Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (9.11.2018)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Raportor pentru aviz: Seán Kelly(*)

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pentru a garanta că Parlamentul va conduce negocierile privind pachetul CFM, au fost stabilite termene ambițioase pentru avizele și rapoartele parlamentare, astfel încât discuțiile să poată începe în toamnă. Aceasta înseamnă că pe parcursul procesului de elaborare a existat mai puțin timp decât de obicei pentru consultarea colegilor și părților interesate. Din acest motiv, prezentul raport ar trebui interpretat ca o propunere inițială, care va fi completată în următoarele săptămâni, când va exista mai mult timp pentru ca toate părțile să răspundă la propunerea Comisiei privind programul InvestEU.

În primul rând, această propunere este binevenită. Deși FEIS și alte programe au fost în ultimii ani încununate de succes în ceea ce privește amortizarea riscurilor și mobilizarea investițiilor necesare în economia UE, în special pe măsură ce statele membre s-au redresat după recesiunea economică de acum un deceniu, există încă probleme de piață care au împiedicat realizarea de investiții în anumite domenii, iar ratele de investiții, în ciuda progreselor înregistrate recent, sunt încă sub nivelul din 2009. Aceasta se întâmplă în contextul în care la orizont se profilează amenințări serioase la adresa economiei UE. Decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană a generat deja o mare incertitudine, care afectează multe dintre întreprinderile din UE, în special pe cele care depind de comerțul regulat cu piața britanică, dintre care multe sunt obligate să treacă zilnic frontiera în Regatul Unit pentru a-și desfășura activitatea comercială. În același timp, atitudinea tot mai închisă și protecționistă a Statelor Unite reprezintă o amenințare serioasă pentru multe întreprinderi din UE, în special după impunerea de taxe vamale de către președintele SUA asupra unor mărfuri precum aluminiul și oțelul. Este important ca nivelul investițiilor în UE să crească semnificativ, pentru a permite întreprinderilor noastre să facă față cât mai bine posibil potențialelor efecte negative, în această privință programul InvestEU putând avea un impact puternic.

În ceea ce privește propunerea în sine, trecerea la un mecanism unic de sprijinire a investițiilor pentru acțiune internă pentru perioada 2021-2027 este un pas binevenit, care poate simplifica mult instrumentele financiare ale UE. Simplificarea este cuvântul-cheie și este important să ne asigurăm că lucrurile stau într-adevăr așa; programul InvestEU nu trebuie să creeze complicații sau dificultăți suplimentare pentru promotorii de proiecte și pentru investitori, fiind imperios necesar ca acesta să producă realmente o simplificare.

InvestEU se bazează pe succesul FEIS, care a fost creat după criza financiară, devenind o platformă de lansare pentru investiții în sectoarele economiei noastre care aveau cea mai mare nevoie de acestea. Scopul a fost de a mobiliza investiții în valoare de 315 miliarde EUR de la crearea până la finalizarea sa. Se așteaptă ca această țintă să fie atinsă în curând, în cea mai mare parte prin intermediul capitalului privat. Aproape o treime din acești bani (28 %) s-a îndreptat spre finanțarea IMM-urilor europene, iar aproximativ 22 % au fost alocați activităților de cercetare, dezvoltare și inovare. Încă 22% s-au îndreptat spre proiecte din domeniul energiei. Este important ca InvestEU să preia elementele de succes ale FEIS și să le continue, permițând în același timp flexibilitate acolo unde este necesar pentru diferite tipuri de instrumente. Un instrument unic nu ar trebui să presupună o abordare unică - va fi important să se ajungă la o abordare corectă, în special în ceea ce privește finanțarea destinată CDI și IMM-urilor, care ar trebui să se bazeze pe învățămintele desprinse în urma funcționării unor instrumente precum COSME și InnovFin.

În acest scop, se propun anumite modificări ale propunerii Comisiei. În legătură cu adiționalitatea, FEIS s-a concentrat pe proiecte mai riscante, care nu ar fi beneficiat de investiții în alt mod. Va fi important să se garanteze că InvestEU produce adiționalitate în acest sens, deoarece este nevoie de o anumită flexibilitate în privința elementului „de mare risc”, dat fiind domeniul de aplicare diferit al InvestEU. De aceea, raportorul a adăugat un articol referitor la adiționalitate.

În plus, se introduce un comitet director, ceea ce înseamnă o apropiere de structurile de conducere instituite pentru FEIS. Introducerea comitetului director este menită să asigure un echilibru între experiența politică și cea bancară în gestionarea programului și va asigura reprezentarea Comisiei, a BEI și a altor parteneri de implementare, incluzând și un expert desemnat de Parlamentul European. Aceasta va asigura un echilibru mai just în procesul decizional strategic al InvestEU decât este cazul în propunerea Comisiei.

În cele din urmă, ar fi binevenit un rol mai clar pentru Grupul BEI, așa cum a fost și cazul FEIS. BEI este banca stabilită prin tratat, are o experiență semnificativă în ceea ce privește implementarea instrumentelor financiare și este singura instituție financiară activă în toate statele membre și în toate politicile UE. Dată fiind nevoia de mai multe proiecte la scară mică, ar fi util, de asemenea, să poată participa și alți parteneri de implementare, cum ar fi băncile naționale de promovare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite.

(1) Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut, iar creșterea rămâne distribuită inegal între statele membre. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii pentru menținerea unei rate de creștere pe termen lung în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, cercetare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), întreprinderile nou-înființate, și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite. În acest sens, este important ca Programul InvestEU să sprijine în continuare alte proiecte dificil de finanțat altfel, care oferă cetățenilor europeni beneficii economice, de mediu și societale pe termen lung.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și beneficiarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și raportare. De asemenea, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea anumitor fonduri ale Uniunii, cu toate că această combinare ar fi fost benefică pentru sprijinirea proiectelor care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, un fond unic, Fondul InvestEU, ar trebui instituit pentru a obține un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru beneficiarii finali prin integrarea și simplificarea ofertei într-un regim unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul intervenției Uniunii și reducând în același timp costurile din bugetul Uniunii.

(2)  Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri și la procese neclare pentru combinarea fondurilor structurale și de investiții europene cu instrumentele de piață elaborate de Uniune. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și beneficiarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și raportare. De asemenea, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea anumitor fonduri ale Uniunii, cu toate că această combinare ar fi fost benefică pentru sprijinirea proiectelor care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, un fond unic, Fondul InvestEU, ar trebui instituit pentru a obține adiționalitate, un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru beneficiarii finali prin integrarea și simplificarea ofertei într-un regim unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul intervenției Uniunii și reducând în același timp costurile din bugetul Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Strategia privind apărarea și Strategia spațială pentru Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și a locurilor de muncă. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre aceste strategii, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la durabilitatea creșterii economice a Uniunii, la reziliența și incluziunea socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de implementare. Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp contribuția la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii.

(5)  Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la excelența științifică, la durabilitatea creșterii economice a Uniunii, la dezvoltarea tehnologiilor și a inovațiilor pentru combaterea schimbărilor climatice, la reziliența și incluziunea socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de implementare. Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp contribuția la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii, oferind în special beneficii strategice economice, societale și pentru mediu pe termen lung în domenii esențiale și acordând o atenție deosebită îmbunătățirii semnificative a accesului IMM-urilor la finanțare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Accesul la finanțare este, în continuare, un aspect esențial pentru întreprinderile din sectoarele culturale și creative. Pentru a dezvolta în continuare aceste sectoare foarte inovatoare, mecanismul de garantare special creat în cadrul programului Europa Creativă va continua să existe în cadrul inițiativei InvestEU, deoarece a demonstrat că consolidează capacitatea financiară și competitivitatea întreprinderilor din sectoarele culturale și creative.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  Diversele produse bazate pe împrumuturi și capitaluri proprii oferite în cadrul programului InvestEU și al componentelor sale tematice trebuie să acopere un spectru larg de riscuri, inclusiv riscuri foarte ridicate, în special în cadrul componentelor CDI, digitalizare și IMM-uri, așa cum s-a întâmplat în cazul instrumentelor InnovFin din cadrul programului Orizont 2020.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c)  Sectoarele culturale și creative se numără printre sectoarele cele mai reziliente și cu cea mai rapidă creștere ale economiei europene, care generează valoare economică și culturală prin proprietatea intelectuală și creativitatea individuală. Cu toate acestea, caracterul intangibil al bunurilor sale limitează accesul acestora la finanțare privată. Astfel, una dintre cele mai mari provocări pentru aceste sectoare este creșterea accesului lor la finanțare, care este esențial pentru a putea investi, a se extinde și a concura la nivel internațional. Prin urmare, programul InvestEU ar trebui să faciliteze accesul la finanțare pentru IMM-uri și organizații din sectoarele culturale și creative.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale pentru a încuraja creșterea, investițiile și ocuparea forței de muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul Uniunii furnizat prin granturi.

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale pentru a încuraja creșterea durabilă, investițiile și ocuparea forței de muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare sporită, la ameliorarea situației mediului și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze și nu să înlocuiască sprijinul Uniunii furnizat prin granturi. Investițiile ar trebui să respecte cerința privind adiționalitatea, astfel încât să poată fi abordate disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim și să se depună eforturi pentru ca, prin investiții, să se creeze locuri de muncă de calitate pe termen lung, infrastructuri publice și o creștere durabilă.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele sale de dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele convenite, inclusiv cele prevăzute în politicile de mediu ale Uniunii, măsurile care vizează dezvoltarea durabilă trebuie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile ar trebui să aibă un rol primordial în conceperea Fondului InvestEU.

(7)  Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele sale de dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele convenite, inclusiv cele prevăzute în politicile de mediu ale Uniunii, măsurile care vizează dezvoltarea durabilă trebuie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile și siguranței ar trebui să stea la baza elaborării Fondului InvestEU, iar investițiile aferente combustibililor fosili nu ar trebui să fie susținute, cu excepția cazului în care acest lucru este justificat în mod corespunzător, având în vedere că investițiile contribuie la realizarea obiectivelor uniunii energetice.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 25 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice. Se preconizează ca măsurile din cadrul Programului InvestEU să contribuie în proporție de 30 % din pachetul financiar global al acestui program la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 25 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice. Se preconizează ca măsurile din cadrul Programului InvestEU să contribuie în proporție de cel puțin 40 % din pachetul financiar global al acestui program la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  În ceea ce privește costul capitalului pentru proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile, Fondul InvestEU ar trebui să permită utilizarea unui instrument de garantare inovator pentru a reduce riscul de reglementare și costul ridicat asociat al capitalului în unele state membre. Această posibilitate ar trebui să existe pe bază voluntară. Pentru a atinge acest obiectiv, Fondul InvestEU ar trebui să contribuie, după caz, la cadrul de facilitare a investițiilor în domeniul energiei din surse regenerabile, astfel cum este prevăzut la articolul 3.5 din [Directiva revizuită privind energia din surse regenerabile], inclusiv la mecanismul de finanțare instituit la articolul 27a din [Regulamentul privind guvernanța].

Justificare

Comisia ar trebui să asigure sinergii între diferitele instrumente instituite pentru a sprijini utilizarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a surselor de energie regenerabile în Europa și pentru a evita redundanțele. Dacă Comisia consideră că acest lucru este relevant și eficient, Fondul InvestEU ar trebui să contribuie ulterior la alte platforme existente sau viitoare, cu obiective similare în sectorul energiei din surse regenerabile. Această abordare este recomandată de Grupul de experți la nivel înalt privind finanțarea durabilă din cadrul Comisiei și a fost, de asemenea, pusă în aplicare în trecut de către Banca Mondială în cadrul unor proiecte similare.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al UE elaborat de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile14 ] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului sau nu.

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic și a obiectivelor sectoriale incluse în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al UE elaborat de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile14] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului sau nu. Programul InvestEU va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a altor dimensiuni ale obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

__________________

__________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În conformitate cu Raportul privind riscurile globale din 2018, elaborat de Forumul Economic Mondial, jumătate din cele zece riscuri majore care amenință economia globală sunt legate de mediu. Aceste riscuri includ poluarea aerului, a solului și a apei, fenomene meteorologice extreme, pierderi de biodiversitate și eșecurile în ceea e privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Principiile de mediu sunt prevăzute în mod expres în tratate și în majoritatea politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar trebui să fie promovată în operațiunile legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu ar trebui integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, UE ar trebui să își urmărească cheltuielile cu biodiversitatea și controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului15. Investițiile alocate obiectivelor de durabilitate din punct de vedere al mediului ar trebui, prin urmare, urmărite folosind metodologiile obișnuite, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii ce se aplică climei, biodiversității și gestionării poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor-cheie ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, solul și biodiversitatea.

(11)  În conformitate cu Raportul privind riscurile globale din 2018, elaborat de Forumul Economic Mondial, jumătate din cele zece riscuri majore care amenință economia globală sunt legate de mediu. Aceste riscuri includ poluarea aerului, a solului, a apelor continentale și a oceanelor, fenomene meteorologice extreme, pierderi de biodiversitate și eșecurile în ceea e privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Principiile de mediu sunt prevăzute în mod expres în tratate și în majoritatea politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar trebui să fie promovată în operațiunile legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu ar trebui integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, UE ar trebui să își urmărească cheltuielile cu biodiversitatea și controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului15. Investițiile alocate obiectivelor de durabilitate din punct de vedere al mediului ar trebui, prin urmare, urmărite folosind metodologiile obișnuite, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii ce se aplică climei, biodiversității și gestionării poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor-cheie ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, solul și biodiversitatea.

__________________

__________________

15 Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

15 Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Programul InvestEU ar trebui să integreze, de asemenea, perspectiva de gen în toate procesele sale de activitate și de luare a deciziilor, ar trebui să se asigure că comitetele și echipele de proiect includ femei și bărbați într-o proporție echilibrată și să se asigure că punerea în aplicare a acestui fond contribuie la promovarea egalității de gen în conformitate cu obligațiile UE de integrare a egalității de gen (articolul 8 din TFUE).

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivele de durabilitate ale Uniunii, inclusiv obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi, energie, inclusiv eficiența energetică și energia regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să permită asigurarea consecvenței între programele relevante ale Uniunii. Având în vedere amenințările la adresa securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană, în special cele legate de interconectare și eficiență energetică și de creare a unui spațiu european unic al transporturilor, sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivele de durabilitate ale Uniunii, inclusiv angajamentele UE privind ODD și obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi, energie, inclusiv eficiența energetică și energia regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală, sprijinind, de exemplu, dezvoltarea și instalarea sistemelor de transport inteligent (STI). InvestEU ar trebui să acorde prioritate domeniilor în care nu se fac suficiente investiții și în care sunt necesare investiții suplimentare, inclusiv eficiența energetică a mobilității durabile, precum și acțiunilor care să contribuie la realizarea obiectivelor pe termen lung privind clima și energia pentru 2030. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să maximizeze sinergiile între programele relevante ale Uniunii în domenii precum cel al transporturilor, cel energetic și cel digital. Având în vedere amenințările la adresa securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Programul InvestEU tratează eficiența energetică drept un element crucial și un aspect-cheie în procesul de luare a deciziilor legate de investiții. Mai exact, acesta consacră principiul „eficiența energetică pe primul loc”, care înseamnă că, înainte de a lua decizii legate de planificarea energetică, de politici și de investiții, ar trebui să se analizeze dacă există măsuri de eficiență energetică alternative eficiente din punctul de vedere al costurilor și solide din punct de vedere tehnic, economic și ecologic care să înlocuiască total sau parțial măsurile de planificare, de politică și de investiții avute în vedere, însă atingând totodată obiectivele respectivelor decizii. Astfel de alternative eficiente din punctul de vedere al costurilor includ măsuri de eficientizare a cererii și a ofertei de energie, în special prin reducerea consumului de energie la consumatorul final pe baza optimizării costurilor, prin inițiative bazate pe variația cererii de energie și prin eficientizarea conversiei, transportului și a distribuirii de energie. Statele membre ar trebui, de asemenea, să încurajeze răspândirea acestui principiu la nivelul administrațiilor regionale și locale, dar și în sectorul privat.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  Directiva privind performanța energetică a clădirilor (Directiva (UE) 2018/844) impune statelor membre obligația de a stabili o strategie de renovare pe termen lung pentru a sprijini renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, atât publice, cât și private, pentru a obține un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficiență energetică și decarbonizat până în 2050, facilitând transformarea eficace din punct de vedere al costurilor a clădirilor existente în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero. De asemenea, statele membre au obligația de a facilita accesul la mecanismele adecvate care vizează gruparea proiectelor și reducerea riscului perceput pentru investitori și sectorul privat.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Chiar dacă nivelul investițiilor generale din Uniune crește permanent, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă necorespunzătoare. Nivelul insuficient al investițiilor în cercetare și inovare rezultat are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze produsele financiare corespunzătoare pentru a acoperi etapele diferite din ciclul de inovare și o gamă variată de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune și pentru ca aceste soluții să fie mai competitive pe piețele mondiale.

(14)  Chiar dacă nivelul investițiilor generale din Uniune crește permanent, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă necorespunzătoare. În condițiile în care finanțarea publică a activităților de cercetare și inovare este un vector al creșterii productivității și este esențială pentru impulsionarea activităților de cercetare și inovare private, nivelul insuficient al investițiilor în cercetare și inovare rezultat are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze produsele financiare corespunzătoare pentru a acoperi etapele diferite din ciclul de inovare și o gamă variată de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune și pentru ca aceste soluții să fie mai competitive pe piețele mondiale, și pentru a promova excelența UE la nivel global în materie de tehnologii durabile. Pentru a satisface nevoia de susținere a investițiilor în activități cu risc mai ridicat cum ar fi cercetarea și inovarea, este esențial ca programul Orizont Europa, în special CEI, să se desfășoare în sinergie cu produsele financiare care urmează să fie instituite în cadrul programului InvestEU. În plus, IMM-urile și întreprinderile nou-înființate inovatoare se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la finanțare, îndeosebi cele care se axează pe active necorporale, de unde necesitatea ca CEI să acționeze în strânsă complementaritate cu produsele financiare specifice din cadrul InvestEU, pentru a asigura continuitatea sprijinului acordat acestor IMM-uri. În acest sens, experiența dobândită în urma utilizării instrumentelor financiare în cadrul programului Orizont 2020, cum ar fi InnovFin și garanția pentru împrumuturi acordată IMM-urilor în cadrul programului COSME, ar trebui să servească drept fundament solid pentru acordarea acestui sprijin specific.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Pentru a oferi cel mai bun aviz posibil beneficiarilor InvestEU, precum și pentru a facilita sinergiile cu programul Orizont Europa, ar trebui consolidate serviciile de consiliere oferite de instrumentul InnovFin al BEI.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Un efort major este imperios necesar pentru a investi în transformarea digitală și pentru ca de aceasta să beneficieze toți cetățenii și toate întreprinderile din Uniune. Cadrului puternic de politică al Strategiei privind piața unică digitală ar trebui să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială.

(15)  Un efort major este imperios necesar pentru a investi în transformarea digitală și pentru a o stimula, precum și pentru ca de aceasta să beneficieze toți cetățenii și toate întreprinderile din Uniune, din zonele urbane și rurale. Cadrului puternic de politică al Strategiei privind piața unică digitală ar trebui să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială, în conformitate cu programul Europa digitală, în special în ceea ce privește etica, învățarea automatizată, internetul obiectelor, biotehnologia și tehnologia financiară, care pot spori eficiența mobilizării de capital pentru proiectele antreprenoriale.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Întrucât piața unică este afectată în mod negativ de decalajul digital creat de lipsa accesului la rețea, de viteza inegală între regiuni și de lipsa de cunoștințe, transformarea digitală a societății ar trebui să le permită cetățenilor, în special tinerilor nativi, să se simtă în siguranță să utilizeze noile tehnologii, informându-se cu privire la viața privată, securitate și garanțiile de bază pentru a se proteja astfel de activitatea rău intenționată și pentru a-și spori potențialul pentru economie. Prin urmare, este necesară o abordare globală pentru a spori gradul de acoperire, a obține niveluri similare de conectivitate și de cunoștințe pentru toți.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au un rol crucial în Uniune. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat și a lipsei de garanții reale suficiente a acestora. Provocări suplimentare apar din faptul că IMM-urile trebuie să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a transforma economia și sistemul financiar într-unul mai rezilient în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Fondul InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de a viza produse financiare specifice, mai direcționate.

(16)  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) reprezintă peste 99% din întreprinderile din Uniune, iar valoarea lor economică este semnificativă și esențială. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat și a lipsei de garanții reale suficiente a acestora. De asemenea, trebuie abordate disparitățile de gen, deoarece creativitatea și potențialul antreprenorial al femeilor reprezintă o sursă insuficient exploatată de creștere și locuri de muncă, care ar trebui dezvoltată în mai mare măsură. Provocări suplimentare apar din faptul că IMM-urile trebuie să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Lipsa accesului IMM-urilor la capital este exacerbată de industria cu capital privat relativ mică din Europa, iar dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior prin simplificarea accesului lor la finanțare și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea, inovația și dezvoltarea durabilă, pentru a-și asigura competitivitatea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a transforma economia și sistemul financiar într-unul mai rezilient în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Programe precum COSME au fost importante pentru IMM-uri pentru că au facilitat accesul la finanțare în toate etapele ciclului lor de viață, la aceasta adăugându-se FEIS, care a asigurat o absorbție rapidă din partea IMM-urilor. Fondul InvestEU ar trebui, așadar, să continue să profite de aceste reușite și să ofere posibilitatea de a viza produse financiare specifice, mai direcționate.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Întreprinderile care furnizează servicii de interes general joacă un rol esențial și strategic în sectoarele-cheie ale marilor industrii de rețea (energia, apa, deșeurile, mediul, serviciile poștale, transporturile și telecomunicațiile), în domeniul sănătății, al educației și al serviciilor sociale. Sprijinind aceste întreprinderi, Uniunea europeană garantează calitatea vieții cetățenilor și opțiunile democratice în ceea ce privește, printre altele, calitatea serviciilor;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Potrivit celor prevăzute în Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei16 și în Pilonul european de drepturi sociale, crearea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile incluziunii este o prioritate absolută a Uniunii pentru a combate inegalitatea și pentru a încuraja politicile de incluziune socială din Europa. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, formare profesională și sănătate. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot crește oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, a contribui la creșterea ocupării forței de muncă, în special a persoanelor șomere necalificate și de lungă durată, și la îmbunătățirea situației cu privire la solidaritatea între generații, la sectorul sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul și locul tinerilor în societate, precum și la persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. De asemenea, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la sprijinirea culturii și a creativității europene. Pentru a contracara transformările profunde ale societăților din Uniune și ale pieței forței de muncă din deceniul următor, este necesară investiția în capitalul uman, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor sociale și în noile modele de afaceri din economia socială, inclusiv investițiile în impactul social și contractarea rezultatelor sociale. Programul InvestEU ar trebui să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale, crescând furnizarea și accesul la finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor sociale pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa18 a identificat deficite în materie de investiții în infrastructură și serviciile sociale, inclusiv în educație, formare profesională, sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin urmare, puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune mai rezilientă.

(17)  Potrivit celor prevăzute în Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei, în Pilonul european de drepturi sociale și în cadrul UE referitor la Convenția UE privind drepturile persoanelor cu handicap, crearea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile incluziunii este o prioritate absolută a Uniunii pentru a combate inegalitatea și pentru a încuraja politicile de incluziune socială din Europa. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, formare profesională și sănătate. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot crește oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. Având în vedere necesitatea semnificativă de investiții în infrastructura socială, Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, a contribui la creșterea ocupării forței de muncă, în special a persoanelor șomere necalificate și de lungă durată, și la îmbunătățirea situației cu privire la egalitatea de gen, egalitatea de șanse, solidaritatea între generații, la sectorul sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul și locul tinerilor în societate, precum și la persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. De asemenea, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la sprijinirea culturii și a creativității europene. Pentru a contracara transformările profunde ale societăților din Uniune și ale pieței forței de muncă din deceniul următor, este necesară investiția în capitalul uman, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor sociale și în noile modele de afaceri din economia socială, inclusiv investițiile în impactul social și contractarea rezultatelor sociale. Programul InvestEU ar trebui să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale, crescând furnizarea și accesul la finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor sociale pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa18 a identificat deficite în materie de investiții în infrastructură și serviciile sociale, inclusiv în educație, formare profesională, sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin urmare, puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune mai rezilientă.

__________________

__________________

16 COM(2017) 206.

16 COM(2017) 206.

17 COM(2017) 250.

17 COM(2017) 250.

18 Publicat ca Document de reflecție privind economia europeană 074 în ianuarie 2018.

18 Publicat ca Document de reflecție privind economia europeană 074 în ianuarie 2018.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Proiectele finanțate în cadrul InvestEU ar trebui să promoveze egalitatea între femei și bărbați, în special în domeniul cercetării și inovării, prin abordarea cauzelor profunde ale dezechilibrului de gen, prin exploatarea întregului potențial al cercetătorilor femei și bărbați, precum și prin integrarea dimensiunii de gen în conținutul cercetării și al inovării; precum și prin acordarea unei atenții deosebite asigurării echilibrului de gen în comisiile de evaluare și în cadrul altor organisme consultative și de experți relevante. Activitățile ar trebui să vizeze, de asemenea, punerea în aplicare a principiilor referitoare la egalitatea între femei și bărbați, astfel cum sunt prevăzute la articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 8 din TFUE și în Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a)  De asemenea, fondul InvestEU ar trebui să sprijine doar acțiuni și strategii de tranziție care susțin investițiile ce abordează situația lucrătorilor din sectoare specifice, cum ar fi extracția cărbunelui/lignitului, industria automobilelor, care ar putea fi afectate de tranziția la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Fondul InvestEU ar trebui să fie în măsură să susțină transformarea acestor economii în activități durabile și să atragă întreprinderi, întreprinderi nou-înființate și industrii inovatoare alternative cu scopul de a construi o economie regională durabilă. De asemenea, ar trebui promovate noi sinergii cu alte scheme de sprijin, cum ar fi Fondul pentru modernizare care urmează să fie instituit pentru perioada 2021-2030, precum și alte programe naționale și ale Uniunii care facilitează o tranziție echitabilă.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 19 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19b)  Acest fond trebuie să pună la dispoziție proiecte și oportunități de finanțare egale pe întreg teritoriul UE, cu o atenție sporită în regiunile cele mai sărace și slab dezvoltate.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Fondul InvestEU ar trebui să fie deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, din partea țărilor în curs de aderare, din partea țărilor candidate și al candidaților potențiali, din partea țărilor incluse în politica de vecinătate și din partea altor țări, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și acele țări. Acest lucru ar trebui să permită continuarea cooperării cu țările relevante, dacă este cazul, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

(21)  Fondul InvestEU ar trebui să fie deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, din partea țărilor în curs de aderare, din partea țărilor candidate și al candidaților potențiali, din partea țărilor incluse în politica de vecinătate și din partea altor țări, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și acele țări și cu condiția ca țările respective să respecte drepturile omului. Acest lucru ar trebui să permită continuarea cooperării cu țările relevante, dacă este cazul, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Bugetul de 3.105 milioane EUR (în prețuri constante) pentru cercetare și inovare din cadrul InvestEU nu ar trebui preluat din bugetul global de 120 de miliarde (în prețuri constante) al programului Orizont Europa, ci va suplimenta, în schimb, bugetul respectiv.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU ar trebui să fie executată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu beneficiarii finali. Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare partener de implementare un acord de garantare de alocare a capacității de garantare a Fondului InvestEU pentru a sprijini operațiunile de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc obiectivele Fondului InvestEU și criteriile de eligibilitate. Fondul InvestEU ar trebui dotat cu o structură specifică de guvernanță pentru a garanta utilizarea corespunzătoare a garanției UE.

(24)  Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU ar trebui să fie executată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu beneficiarii finali. Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare partener de implementare un acord de garantare de alocare a capacității de garantare a Fondului InvestEU pentru a sprijini operațiunile de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc obiectivele Fondului InvestEU și criteriile de eligibilitate. Pentru a îmbunătăți transparența, eficiența, asumarea responsabilității și pentru a asigura utilizarea adecvată a garanției UE, fondul InvestEU ar trebui dotat cu o structură specifică de guvernanță, complet separată de cea a Grupului BEI.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Comisia ar trebui să evalueze compatibilitatea cu legislația și politicile Uniunii a operațiunilor de finanțare și în materie de investiții prezentate de partenerii de implementare, în timp ce deciziile cu privire la aceste operațiuni ar trebui luate în ultimă instanță de către un partener de implementare.

(26)  Trebuie să se înființeze un comitet director cu rol executiv de luare a deciziilor în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament, format din persoane numite de Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, partenerii de implementare și un expert fără drept de vot numit de Parlamentul European, pentru a garanta că în administrarea programului InvestEU se asigură un echilibru corect între competențele politice și cele bancare. Comitetul director ar trebui să evalueze compatibilitatea cu legislația și politicile Uniunii a operațiunilor de finanțare și în materie de investiții prezentate de partenerii de implementare, în timp ce deciziile cu privire la aceste operațiuni ar trebui luate în ultimă instanță de către un partener de implementare.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  O echipă a proiectului formată din experți puși la dispoziția Comisiei de către partenerii de implementare pentru a furniza expertiză profesională în materie de evaluare tehnică și financiară a operațiunilor de finanțare și în materie de investiții propuse ar trebui să noteze operațiunile de finanțare și în materie de investiții prezentate de partenerii de implementare care trebuie evaluate de Comitetul de investiții.

eliminat

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Un Comitet de investiții format din experți independenți ar trebui să concluzioneze cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE operațiunilor de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, furnizând astfel expertiză externă în materie de evaluare a investițiilor cu privire la proiecte. Comitetul de investiții ar trebui să aibă configurații diferite pentru a acoperi cel mai bine domeniile și sectoarele de politică diferite.

(28)  Un Comitet de investiții format din experți independenți ar trebui să concluzioneze cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE operațiunilor de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, furnizând astfel expertiză externă în materie de evaluare a investițiilor cu privire la proiecte. Comitetul de investiții ar trebui să aibă configurații diferite pentru a acoperi cel mai bine domeniile și sectoarele de politică diferite, dar să includă întotdeauna cel puțin doi experți din domeniul măsurilor climatice, protecției mediului și managementului de mediu.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama de capacitatea contrapărții de a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui cu resursele proprii pentru a garanta acoperirea și diversificarea geografică adecvată, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor, precum și soluții noi pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții suboptime. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI) ar trebui să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, băncile sau instituțiile naționale promoționale ar trebui să poată să ofere o gamă complementară de produse financiare având în vedere experiența și capacitățile acestora la nivel regional care ar putea fi benefică pentru optimizarea impactului fondurilor publice asupra teritoriului Uniunii. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să fie parteneri de implementare, mai ales acelea care prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește competențele specifice și experiența în anumite state membre. Mai mult, ar trebui să fie posibil ca alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar să acționeze ca parteneri de implementare.

(29)  La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama de capacitatea și potențialul contrapărții de a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui cu resursele proprii pentru a garanta acoperirea și diversificarea geografică adecvată, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor, precum și soluții noi pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții suboptime. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI) ar trebui să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, băncile sau instituțiile promoționale naționale sau regionale ar trebui să poată să ofere o gamă complementară de produse financiare având în vedere experiența și capacitățile acestora la nivel regional care ar putea fi benefică pentru optimizarea impactului fondurilor publice asupra teritoriului Uniunii, armonizând caracteristicile produselor lor financiare cu cerințele fondului. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să fie parteneri de implementare, mai ales acelea care prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește competențele specifice și experiența în anumite state membre. Mai mult, ar trebui să fie posibil ca alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar să acționeze ca parteneri de implementare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a garanta faptul că intervențiile efectuate în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime de la nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în același timp obiectivele cu cea mai bună acoperire geografică posibilă, garanția UE ar trebui alocată partenerilor de implementare care pot acoperi cel puțin trei state membre, singuri sau împreună cu alți parteneri de implementare. Cu toate acestea, se estimează faptul că aproximativ 75 % din garanția UE în cadrul compartimentului UE ar fi alocată partenerului sau partenerilor de implementare care va putea oferi produse financiare în cadrul Fondului InvestEU în toate statele membre.

(30)  Pentru a garanta faptul că intervențiile efectuate în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime de la nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în același timp obiectivele cu cea mai bună acoperire geografică posibilă, garanția UE ar trebui alocată partenerilor de implementare care pot acoperi cel puțin două state membre, singuri sau împreună cu alți parteneri de implementare. Cu toate acestea, se estimează faptul că aproximativ 75 % din garanția UE în cadrul compartimentului UE ar fi alocată partenerului sau partenerilor de implementare care va putea oferi produse financiare în cadrul Fondului InvestEU în toate statele membre.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ar trebui alocată oricărui partener de implementare eligibil, în conformitate cu [articolul 62 alineatul (1) litera (c)] din [Regulamentul financiar], inclusiv băncilor sau instituțiilor promoționale naționale sau regionale, BEI, Fondului european de investiții și altor bănci de dezvoltare multilaterală. La selectarea partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre, Comisia ar trebui să ia în considerare propunerile prezentate de fiecare stat membru. În conformitate cu [articolul 154] din [Regulamentul financiar], Comisia trebuie să efectueze o evaluare a normelor și a procedurilor partenerului de implementare pentru a constata dacă acestea oferă un nivel de protecție a interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie.

(31)  Garanția UE în cadrul compartimentului pentru statele membre ar trebui alocată oricărui partener de implementare eligibil, în conformitate cu [articolul 62 alineatul (1) litera (c)] din [Regulamentul financiar], inclusiv băncilor sau instituțiilor promoționale naționale sau regionale, BEI, Fondului european de investiții și altor bănci de dezvoltare multilaterală. În cazul în care desfășurarea pentru compartimentul statului membru vizează acțiuni politice deja abordate de UE prin intermediul unor operațiuni de finanțare și investiții asemănătoare, atunci compartimentul statului membru și compartimentul UE trebuie să aibă aceiași parteneri de implementare. La selectarea partenerilor de implementare în cadrul compartimentului pentru statele membre, Comisia ar trebui să ia în considerare propunerile prezentate de fiecare stat membru. În conformitate cu [articolul 154] din [Regulamentul financiar], Comisia trebuie să efectueze o evaluare a normelor și a procedurilor partenerului de implementare pentru a constata dacă acestea oferă un nivel de protecție a interesului financiar al Uniunii echivalent cu cel oferit de Comisie. Evaluarea trebuie să garanteze bariere birocratice limitate și costuri care să nu afecteze randamentul investițiilor și să nu influențeze ratele.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să sprijine crearea unui flux robust de proiecte de investiții în fiecare componentă de politică. De asemenea, ar trebui prevăzută o componentă transsectorială în cadrul Programului InvestEU care să asigure un punct unic de intrare și asistență inter-politici în elaborarea proiectelor în cazul programelor Uniunii gestionate la nivel central.

(35)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să sprijine crearea unui flux robust de proiecte de investiții în fiecare componentă de politică, asigurând o punere în aplicare eficientă a diversificării geografice cu scopul de a contribui la obiectivul Uniunii de coeziune economică, socială și teritorială și de a reduce disparitățile regionale. Platforma de consiliere ar trebui să acorde o atenție deosebită necesității de a agrega proiectele mici și să le grupeze în portofolii mai mari. De asemenea, ar trebui prevăzută o componentă transsectorială în cadrul Programului InvestEU care să asigure un punct unic de intrare și asistență inter-politici în elaborarea proiectelor în cazul programelor Uniunii gestionate la nivel central.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Pentru a asigura o acoperire geografică vastă a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, ar trebui să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU unde este necesar, ținând seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren.

(36)  Pentru a asigura o acoperire geografică vastă a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la Fondul InvestEU, ar trebui să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU în fiecare stat membru, vizând îndeosebi să asigure o prezență în regiunile care se confruntă cu dificultăți la dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului InvestEU, ținând seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren. Expertiza băncilor naționale de promovare în ceea ce privește generarea, gruparea și finanțarea proiectelor trebuie pusă în comun pe platformele de consiliere, iar rolul lor de parteneri responsabili cu punerea în aplicare trebuie să fie evaluat în continuare.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(37a)  Având în vedere experiența pozitivă a băncilor naționale de promovare în ceea ce privește generarea, gruparea și finanțarea proiectelor, de exemplu privind proiectele la scară mică în domeniul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabil la nivel local și regional, cunoștințele acestora ar trebui să fie puse în comun în cadrul unor platforme de consiliere, iar rolul lor de parteneri de implementare ar trebui să fie valorificat în continuare.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a)  Programul trebuie să fie accesibil beneficiarilor prin intermediul unei publicități și transparențe crescute, inclusiv din partea intermediarilor financiari și bancari. Prin urmare, este necesară o informare sporită și o monitorizare constantă a implementării acțiunilor.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare în sprijinul politicilor interne ale Uniunii.

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare în sprijinul politicilor interne ale Uniunii și în special al obiectivelor privind schimbările climatice și al ODD, în conformitate cu scopul de a asigura tranziția către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon până cel târziu în 2050.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „operațiuni de finanțare mixtă” înseamnă operațiunile susținute de bugetul Uniunii care combină forme de sprijin nerambursabile, rambursabile sau de ambele tipuri, din bugetul Uniunii, cu forme rambursabile de sprijin din partea instituțiilor de dezvoltare sau a altor instituții financiare publice, precum și din partea instituțiilor financiare comerciale și a investitorilor; în sensul prezentei definiții, programele Uniunii finanțate din alte surse decât bugetul Uniunii, cum ar fi Fondul de inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), pot fi asimilate programelor Uniunii finanțate din bugetul Uniunii;

(1)  „adiționalitate” înseamnă adiționalitate astfel cum este definită la articolul 8a (nou).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  principiul „eficiența energetică pe primul loc” înseamnă că în toate deciziile de planificare, de politici și de investiții energetice se acordă prioritate măsurilor de eficientizare a cererii și a ofertei de energie, prin reducerea consumului de energie la consumatorul final pe baza optimizării costurilor, prin inițiative bazate pe variația cererii de energie și prin eficientizarea conversiei, a transportului și a distribuției energiei.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  „BEI” înseamnă Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții sau oricare filială a Băncii Europene de Investiții;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  „adiționalitate” înseamnă adiționalitate astfel cum este definită la articolul 8a (nou).

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  competitivitatea Uniunii, inclusiv inovarea și digitalizarea;

(a)  competitivitatea Uniunii, inclusiv cercetarea, inovarea și digitalizarea;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  durabilitatea și creșterea economiei Uniunii;

(b)  creșterea durabilă a economiei Uniunii , vizând atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în domeniile cercetării, inovării și digitalizării;

(b)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în domeniile cercetării, inovării și digitalizării în toate componentele de politică, inclusiv sprijinirea dezvoltării societăților inovatoare și a lansării pe piață a tehnologiilor;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sporirea accesului la finanțare și a disponibilității fondurilor pentru IMM-uri și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(c)  sporirea și simplificarea accesului la finanțare și a disponibilității fondurilor pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare, IMM-uri, inclusiv pentru microîntreprinderi, precum și creșterea competitivității globale a acestora și, în cazuri justificate în mod corespunzător, a întreprinderilor mici cu capitalizare medie;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  să contribuie la atingerea unui obiectiv global de cel puțin 30 % din cheltuielile bugetare ale UE, care trebuie să sprijine obiectivele în domeniul climei și să crească investițiile în măsurile pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, în special obiectivele UE pentru 2030 privind clima și energia, monitorizate prin Regulamentul UE (XX) [guvernanța uniunii energetice], garantând că cel puțin 40 % din Fondul InvestEU contribuie la obiectivele climatice.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Garanția UE destinată compartimentului pentru UE menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 38 000 000 000 EUR (în prețuri curente). Este provizionat la o rată de 40 %.

Garanția UE destinată compartimentului pentru UE menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 38 000 000 000 EUR (în prețuri constante), din care cel puțin 28 500 000 000 EUR sunt alocate Grupului BEI. Este provizionat la o rată de 35 %. BEI:

 

- în calitate de partener de implementare, acordă accesul la alocarea garanției UE pentru băncile naționale și regionale de promovare;

 

- stabilește un dialog structurat cu băncile naționale și regionale de promovare pentru dezvoltarea și implementarea unor instrumente și proiecte de finanțare;

 

- raportează anual Parlamentului European cu privire la modul de funcționare a garanției, contribuția la obiectivele prevăzute la articolul 3 și cooperarea sa cu actorii naționali și regionali.

 

Într-o evaluare intermediară, până cel târziu în decembrie 2024, Comisia analizează cota acordată Grupului BEI și propune o modificare de până la 10 % dacă este necesar.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Proiectele care urmează să fie finanțate cu suma suplimentară sunt dedicate exclusiv acțiunilor care sunt eligibile în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în normele programului Uniunii în temeiul căruia a fost transferată suma, iar programul InvestEU va urmări să acopere segmentul de risc cel mai ridicat.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Valoarea pachetului financiar pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la capitolele V și VI este de 525 000 000 EUR (în prețuri curente).

3.  Valoarea pachetului financiar pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la capitolele V și VI este de 725 000 000 EUR (în prețuri curente).

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a Programului InvestEU, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.

4.  Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a Programului InvestEU, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informațiilor. O astfel de utilizare urmărește să reducă sarcina administrativă pentru beneficiari și nu poate depăși 5 % din valoarea pachetului financiar definit la alineatul (1).

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în norma privind programul Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul;

(a)  sunt conforme cu obiectivele de politică și respectă criteriile de eligibilitate stabilite în norma privind programul Uniunii în temeiul căruia se acordă sprijinul; nicio operațiune de finanțare sau de investiții acoperită de garanția UE nu poate submina sau contraveni punerii în aplicare a ODD, a angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris, a obiectivelor UE privind clima și energia pentru 2030 și realizării unei economii cu zero emisii de dioxid de carbon până în 2050;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare:

1.  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare și, dacă este cazul, se bazează pe experiența dobândită în cadrul instrumentelor financiare care au fost operaționale în temeiul cadrului financiar multianual precedent:

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții durabile în domeniile transportului, energiei, conectivității digitale, aprovizionării și prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor și apei, deșeurilor, naturii și al altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, bunurilor mobile și implementării tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, ori care respectă standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii;

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții durabile în domeniile transportului, inclusiv în cel al transportului multimodal, siguranței rutiere, turismului, energiei, în special în introducerea într-o mai mare măsură a energiei regenerabile, al eficienței energetice în conformitate cu cadrele energetice pentru 2030 și 2050, al îmbunătățirii nivelului de interconectare, al accesului și conectivității digitale inclusiv în zonele rurale, precum și în domeniile aprovizionării și prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor, apelor interioare, evitării producerii de deșeuri și economiei circulare, naturii și al altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, bunurilor mobile și implementării tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, și care respectă standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Subcomponenta pentru infrastructura de renovare și de întreținere: cuprinde investiții durabile în:

 

- renovarea podurilor și a tunelurilor feroviare și rutiere, din motive de siguranță;

 

- proiectele de renovare a clădirilor axate pe economisirea de energie, introducerea surselor de energie regenerabile descentralizate și integrarea clădirilor într-un sistem energetic, de stocare, digital și de transport conectat;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde activitățile de cercetare și inovare, transferul rezultatelor cercetării către piață, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare, precum și sprijinul pentru extinderea întreprinderilor inovatoare, altele decât IMM-urile, precum și pentru digitalizarea industriei din Uniune;

(b)  componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde activitățile de cercetare, de dezvoltare a produselor și de inovare, transferul tehnologiilor și rezultatelor cercetării către piață, sprijinirea facilitatorilor pieței și a cooperării dintre întreprinderi, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare, precum și sprijinul pentru extinderea întreprinderilor inovatoare, inclusiv a întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor, precum și pentru digitalizarea industriei din Uniune, pe baza experienței acumulate, în special cu InnovFin;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  componenta de politică pentru IMM-uri: accesul la finanțare și disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(c)  componenta de politică pentru IMM-uri: accesul simplificat la finanțare și disponibilitatea fondurilor pentru întreprinderile nou-înființate, IMM-uri, inclusiv pentru cele inovatoare, și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie, în special pentru a îmbunătăți competitivitatea la nivel mondial, inovația, digitalizarea și durabilitatea;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  componenta de politică pentru investiții și competențe sociale: cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale și economia socială; competențe, educație, formare și servicii conexe; infrastructura socială (inclusiv locuințele sociale și studențești); inovare socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung; incluziune și accesibilitate; activități culturale cu obiectiv social; integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

(d)  componenta de politică pentru investiții și competențe sociale: cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale, antreprenoriatul în rândul femeilor și economia socială; competențe, educație, formare și servicii conexe, inclusiv împrumuturi pentru studenți; infrastructura socială (inclusiv locuințele sociale și studențești); inovare socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung; incluziune și accesibilitate; activități culturale în special cu un obiectiv social; integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei de politică pentru infrastructura durabilă menționate la alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei verificări a durabilității climatice, a mediului și a durabilității sociale, în vederea reducerii la minimum a efectelor nocive și a maximizării beneficiilor în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie. Proiectele cu o anumită dimensiune, definite în orientări, sunt excluse din verificare.

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei de politică pentru infrastructura durabilă menționate la alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei verificări a durabilității climatice, a mediului și a durabilității sociale, în vederea reducerii la minimum a efectelor nocive și a maximizării beneficiilor în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie sub forma unui act delegat, luând pe deplin în considerare criteriile prevăzute de [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, COM(2018)353] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului. Dacă este cazul, proiectele cu o anumită dimensiune, definite în orientări, pot fi scutite de verificare.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu;

a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu și să se asigure respectarea obiectivelor și standardelor UE în materie de mediu;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să estimeze impactul asupra ocupării forței de muncă și a creării de locuri de muncă de calitate;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie.

4.  Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie, și evaluează, acolo unde este cazul, dacă operațiunile respectă Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile [COM(2018)353];

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Componenta de politică pentru IMM-uri trebuie să ofere sprijin și beneficiarilor susținuți anterior prin diferitele mecanisme de garantare ale UE care au fuzionat în cadrul InvestEU, în special mecanismul de garantare pentru sectoarele culturale și creative din cadrul programului Europa creativă.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 50 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții durabile să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu.

5.  Partenerii de implementare vor urmări ca:

 

- cel puțin 65 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții durabile să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, în conformitate cu Acordul de la Paris;

 

- cel puțin 35% din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare să contribuie la obiectivele programului Orizont Europa;

 

- o parte semnificativă din garanția oferită IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie în cadrul componentei de politică pentru IMM-uri să sprijine IMM-urile inovatoare;

 

- să contribuie cu cel puțin 30% din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții sociale și competențe la obiectivele programului Orizont Europa și Erasmus +.

 

Comisia, împreună cu partenerii de implementare, se asigură că partea din garanția bugetară utilizată pentru SIW se distribuie pentru a obține un echilibru între acțiunile din diferite domenii.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Adiționalitatea

 

1. În sensul prezentului regulament, „adiționalitate” înseamnă sprijinul oferit de Fondul InvestEU operațiunilor destinate remedierii disfuncționalităților pieței sau cazurilor de investiții insuficiente, inclusiv rentabilitatea pe termen lung a investițiilor sau nevoile de finanțare cu un grad ridicat de risc pentru proiectele care aduc beneficii ecologice și societale pe termen lung, și care nu ar fi putut fi desfășurate în perioada în care poate fi utilizată garanția UE sau nu în aceeași măsură de către partenerii de implementare fără susținerea Fondului InvestEU. Proiectele susținute de Fondul InvestEU sprijină obiectivele prevăzute la articolul 3.

 

2. Fără a aduce atingere cerinței privind respectarea definiției adiționalității, menționată la primul paragraf, următoarele elemente sunt indicii solide ale adiționalității:

 

- proiecte propuse care atrag după sine un risc corespunzător activităților speciale ale BEI, astfel cum sunt definite la articolul 16 din Statutul BEI, sau un nivel de risc echivalent, mai ales dacă asemenea proiecte prezintă riscuri specifice țării, sectorului sau regiunii respective, îndeosebi de tipul celor întâlnite în regiuni mai puțin dezvoltate și în cele aflate în tranziție, și/sau dacă proiectele prezintă riscuri asociate cu inovarea, mai ales în cazul tehnologiilor de stimulare a creșterii economice, a sustenabilității și a productivității care nu și-au dovedit încă eficacitatea;

 

- proiecte propuse de partenerii de implementare și considerate de Comitetul pentru investiții ca având un nivel de risc echivalent cu cel descris la prima liniuță din prezentul paragraf.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cuantumul alocat de un stat membru în temeiul articolului [10 alineatul (1)] din Regulamentul [numărul [RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul] se utilizează pentru provizionarea părții garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care acoperă operațiunile de finanțare și de investiții în statul membru în cauză.

1.  În conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (UE) XX [... Regulamentul privind dispozițiile comune], statele membre sau regiunile, după caz și în mod voluntar, pot solicita transferul unor părți ale alocărilor lor financiare către InvestEU. Resursele transferate sunt cheltuite în conformitate cu normele InvestEU. Cuantumul alocat de un stat membru în temeiul articolului [10 alineatul (1)] din Regulamentul [numărul [RDC]] sau al articolului [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul] se utilizează pentru provizionarea părții garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre care acoperă operațiunile de finanțare și de investiții în statul membru în cauză.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Constituirea acelei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este condiționată de încheierea unui acord de contribuție între statul membru și Comisie.

Constituirea acelei părți a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre este condiționată de încheierea unui acord de contribuție între statul membru sau o regiune, prin intermediul statului membru, și Comisie.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  cuantumul total al părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre corespunzătoare statului membru, rata de provizionare a acesteia, cuantumul contribuției din fonduri gestionate partajat, faza de constituire a provizionării în conformitate cu un plan financiar anual și cuantumul datoriei contingente rezultate care trebuie să fie acoperită de o garanție reciprocă (back-to-back) constituită de statul membru în cauză;

a)  cuantumul total al părții din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre corespunzătoare statului membru sau regiunii, rata de provizionare a acesteia, cuantumul contribuției din fonduri gestionate partajat, faza de constituire a provizionării în conformitate cu un plan financiar anual și cuantumul datoriei contingente rezultate care trebuie să fie acoperită de o garanție reciprocă (back-to-back) constituită de statul membru în cauză;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

c)  partenerul sau partenerii de implementare care și-au exprimat interesul și obligația Comisiei de a informa statul membru cu privire la partenerul sau partenerii de implementare selectați;

c)  partenerul sau partenerii de implementare care și-au exprimat interesul și obligația Comisiei de a informa statul membru și, dacă este cazul, autoritatea regională, cu privire la partenerul sau partenerii de implementare selectați;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

e)  obligațiile anuale de raportare față de statul membru, inclusiv raportarea în conformitate cu indicatorii menționați în acordul de contribuție;

e)  obligațiile anuale de raportare față de statul membru sau față de regiune, dacă este cazul, inclusiv raportarea în conformitate cu indicatorii menționați în acordul de contribuție;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  Comisia informează imediat statul membru în cazul în care, ca urmare a utilizării acestei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre, nivelul provizioanelor pentru acea parte a garanției UE scade sub nivelul de 20 % din provizionarea inițială;

(c)  Comisia informează imediat statul membru sau, dacă este cazul, regiunea, în cazul în care, ca urmare a utilizării acestei părți din garanția UE din cadrul compartimentului pentru statele membre, nivelul provizioanelor pentru acea parte a garanției UE scade sub nivelul de 20% din provizionarea inițială;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  în cazul în care nivelul provizioanelor pentru această parte a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre atinge 10 % din provizionarea inițială, statul membru în cauză furnizează fondului comun de provizionare până la 5 % din provizioanele inițiale, la cererea Comisiei.

(d)  în cazul în care nivelul provizioanelor pentru această parte a garanției UE din cadrul compartimentului pentru statele membre atinge 10 % din provizionarea inițială, statul membru sau regiunea în cauză furnizează fondului comun de provizionare până la 5 % din provizioanele inițiale, la cererea Comisiei.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul pentru garanția UE poate fi acordat pentru operațiuni de finanțare și investiții care intră sub incidența prezentului regulament pentru o perioadă de investiții care se încheie la 31 decembrie 2027. Contractele dintre partenerul de implementare și beneficiarul final, intermediarul financiar sau altă entitate menționată la articolul 13 alineatul (1) litera (a) se semnează până la 31 decembrie 2028.

2.  Sprijinul pentru garanția UE poate fi acordat pentru operațiuni de finanțare și investiții care intră sub incidența prezentului regulament pentru o perioadă de investiții care se încheie la 31 decembrie 2027. Acest sprijin ar trebui să prevadă rate de provizionare mai ridicate pentru IMM-urile care demonstrează că întâmpină dificultăți obiective de accesare a creditelor. Contractele dintre partenerul de implementare și beneficiarul final, intermediarul financiar sau altă entitate menționată la articolul 13 alineatul (1) litera (a) se semnează până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) din [Regulamentul financiar], în special cerința privind adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul financiar] și, după caz, maximizarea investițiilor private în conformitate cu [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul financiar];

(a)  îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 209 alineatul (2) literele (a)-(e) din [Regulamentul financiar], în special prin realizarea adiționalității, prevăzută la [articolul 8a], și realizând un efect pârghie și multiplicator prin mobilizarea unei investiții globale care să depășească garanția Uniunii și, după caz, maximizarea investițiilor private în conformitate cu [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul financiar];

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii și intră sub incidența domeniilor eligibile pentru finanțare și a operațiunilor de investiții din cadrul componentei de politică corespunzătoare, în conformitate cu anexa II la prezentul regulament; și

(b)  contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii, le completează și sunt coerente cu acestea, în special cu obiectivele Uniunii în materie de climă și mediu, și intră sub incidența domeniilor eligibile pentru finanțare și a operațiunilor de investiții din cadrul componentei de politică corespunzătoare, în conformitate cu anexa II la prezentul regulament; și

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  sunt viabile tehnic din punct de vedere ecologic și social, în conformitate cu criteriile de eligibilitate prevăzute în anexa III la prezentul regulament.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  Fondul InvestEU nu sprijină activități legate de combustibilii fosili, cu excepția cazului în care astfel de activități sunt justificate în mod corespunzător pe motiv că acestea contribuie la sau facilitează realizarea obiectivelor uniunii energetice, și anume securitatea energetică, integrarea pieței interne a energiei, creșterea eficienței utilizării energiei, decarbonizarea economiei în conformitate cu Acordul de la Paris, și progresele tehnologice în domeniul tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid de carbon și ecologice, care facilitează tranziția energetică și îmbunătățesc competitivitatea.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o țară terță menționată la alineatul (2) litera (a), după caz;

(c)  o țară terță menționată la alineatul (2) litera (a), după caz, și care respectă drepturile omului;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru compartimentul pentru UE, contrapărțile eligibile trebuie să își fi exprimat interesul și pot să acopere operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin trei state membre. Partenerii de implementare pot, de asemenea, să acopere împreună operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin trei state membre prin formarea unui grup.

Pentru compartimentul pentru UE, contrapărțile eligibile trebuie să își fi exprimat interesul și pot să acopere operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin trei state membre. Partenerii de implementare pot, de asemenea, să acopere împreună operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin două state membre prin formarea unui grup. Aceste criterii sunt, de asemenea, îndeplinite când partenerii de implementare identifică o disfuncționalitate de piață des întâlnită pe piețele lor și abordează această disfuncționalitate sau situație de investiție sub nivelul optim prin utilizarea unor instrumente asemănătoare, dar adoptate la nivel local.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care implementarea compartimentului pentru statele membre vizează măsuri politice care au fost deja abordate de compartimentul UE prin operațiuni de finanțare și de investiții similare, compartimentul pentru statele membre și compartimentul pentru UE au aceiași parteneri de implementare.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  conduce la diversificarea geografică;

(d)  conduce la diversificarea geografică în funcție de statul membru și de regiune;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  asigură o diversificare suficientă a riscurilor;

(e)  asigură o diversificare suficientă a riscurilor, evitând în același timp operațiunile care prezintă un risc financiar excesiv;

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  realizează adiționalitatea, așa cum este definită în articolul 8a;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Băncile și instituțiile naționale de promovare sunt, de asemenea, instituții financiare cu norme și proceduri proprii corespunzătoare. Trebuie să se asigure că cerințele articolului 154 din [Regulamentul financiar] sunt proporționale cu mărimea lor și/sau cu zona geografică acoperită. Ar trebui luate în considerare datele existente, procesele de supraveghere și ajutoarele de stat.

Justificare

Comisia Europeană a propus includerea băncilor naționale de promovare ca „parteneri de implementare”, iar acestea abia dacă trec de „evaluarea pilonului”, astfel cum prevede [articolul 154] din [Regulamentul financiar] și îndeplinesc criteriul a cel puțin trei state membre.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Capitolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Toate organismele implicate procesul decizional și de selectare a proiectelor acționează în conformitate cu principiile transparenței, răspunderii și participării garantate a părților interesate, inclusiv din partea organizațiilor societății civile. Trebuie să fie compuse din experți independenți din diferite domenii tehnice, inclusiv experți în domeniul climei, și să urmărească asigurarea echilibrului de gen. Se publică informații cu privire la proiecte, procedura de selecție și procesul decizional, asigurându-se în același timp protecția informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

 

(Prezentul amendament servește drept parte introductivă la capitol și se aplică, prin urmare, articolelor 17-19. Apare înaintea articolului 17 în text.)

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Guvernanța

 

Toate organismele participante la guvernanța Programului InvestEU, astfel cum sunt prevăzute la articolele 17, 18 și 19 din prezentul regulament, acționează în conformitate cu principiile transparenței, responsabilității și vor asigura participarea părților interesate, în special, dacă este cazul, a coinvestitorilor, autorităților publice, experților, instituțiilor de învățământ, formare și cercetare, partenerilor sociali relevanți și reprezentanților societății civile. Acestea ar trebui să fie formate din experți independenți relevanți și să urmărească obținerea echilibrului de gen. Se publică informații cu privire la proiecte și procesul decizional, asigurându-se în același timp protecția informațiilor sensibile din punct de vedere comercial.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este consiliată de un consiliu consultativ care are două configurații, formate din reprezentanți ai partenerilor de implementare și, respectiv, din reprezentanți ai statelor membre.

1.  Comitetul director este consiliat de un consiliu consultativ care are două configurații, formate din reprezentanți ai partenerilor de implementare și, respectiv, din reprezentanți ai statelor membre.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii)  să acorde consiliere Comisiei cu privire la disfuncționalitățile pieței, precum și la situațiile de investiții și condițiile de piață suboptime;

(ii)  să acorde consiliere Comitetului director cu privire la disfuncționalitățile pieței, precum și la situațiile de investiții și condițiile de piață suboptime;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Comitetul director

 

1. Fondul InvestEU este gestionat de un comitet director care, în scopul utilizării garanției UE, ia decizii în conformitate cu obiectivele generale prevăzute la articolul 3.

 

2. Comitetul director:

 

(a) este format din șapte membri: trei numiți de către Comisie, unul de către consiliul consultativ în configurația sa care cuprinde reprezentanții partenerilor de implementare, unul de către Banca Europeană de Investiții și doi experți numiți ca membri fără drept de vot de către Parlamentul European. Experții numiți nu pot solicita și nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, a guvernului vreunui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat și acționează cu deplină independență. Experții își îndeplinesc atribuțiile în mod imparțial și în interesul Fondului InvestEU;

 

(b) alege un președinte dintre membrii săi cu drept de vot pentru un mandat fix de trei ani, care poate fi reînnoit o singură dată;

 

(c) ia în dezbatere pozițiile membrilor săi și ține cont în cea mai mare măsură de acestea. În cazul în care membrii nu pot ajunge la poziții convergente, Comitetul director ia decizii prin votul unanim al membrilor săi cu drept de vot. Procesele-verbale ale reuniunilor Comitetului director prezintă detaliat pozițiile tuturor membrilor.

 

3. Comitetul director se asigură că orientarea strategică a InvestEU este în concordanță cu obiectivele prevăzute la articolul 3 și că operațiunile de finanțare și de investiții propuse de către partenerii de implementare respectă legislația și politicile Uniunii. În îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu prezentul regulament, Comitetul director urmărește numai obiectivele stabilite în prezentul Regulament.

 

4. Comitetul director stabilește politicile și procedurile operaționale necesare pentru funcționarea InvestEU și normele aplicabile operațiunilor realizate împreună cu platformele de investiții și băncile sau instituțiile naționale de promovare.

 

5. Comitetul director pregătește tabelul comparativ al indicatorilor cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții propuse pentru Comitetul pentru investiții.

 

Tabelul comparativ al indicatorilor cuprinde, în special, o evaluare a: (A) profilului de risc al operațiunilor de finanțare și de investiții propuse;

 

(b) beneficiilor pentru destinatarii finali;

 

(c) respectării criteriilor de eligibilitate.

 

Fiecare partener de implementare furnizează Comitetului director informații adecvate și armonizate pentru ca acesta să poată pregăti tabelul comparativ al indicatorilor.

 

6. Comitetul director organizează periodic consultări cu părțile interesate relevante - în special coinvestitori, autorități publice, experți, instituții de învățământ, formare și cercetare, parteneri sociali relevanți și reprezentanți ai societății civile - cu privire la orientarea și punerea în aplicare a politicii de investiții desfășurate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

eliminat

Echipa de proiect

 

1.  Se formează o echipă de proiect formată din experți, pusă la dispoziția Comisiei de către partenerii de implementare fără costuri pentru bugetul Uniunii.

 

2.  Fiecare partener de implementare desemnează experți în echipa de proiect. Numărul de experți se stabilește în acordul de garantare.

 

3.  Comisia confirmă dacă operațiunile de finanțare și de investiții propuse de partenerii de implementare respectă legislația și politicile Uniunii.

 

4.  Sub rezerva confirmării de către Comisie menționată la alineatul (3), echipa proiectului efectuează un control de calitate al procesului de diligență aferent operațiunilor de finanțare și de investiții propuse efectuate de partenerii de implementare. Operațiunile de finanțare și de investiții vor fi apoi înaintate Comitetului pentru investiții pentru aprobarea acoperirii prin garanția UE.

 

Echipa proiectului pregătește tabloul comparativ al indicatorilor cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții propuse pentru Comitetul pentru investiții.

 

Tabloul comparativ al indicatorilor cuprinde, în special, o evaluare a:

 

(a)  profilului de risc al operațiunilor de finanțare și de investiții propuse;

 

(b)  beneficiilor pentru destinatarii finali;

 

(c)  respectării criteriilor de eligibilitate.

 

Fiecare partener de implementare furnizează echipei proiectului informații adecvate și armonizate pentru ca aceasta să poată efectua analiza riscurilor și să pregătească tabloul comparativ al indicatorilor.

 

5.  Un expert din echipa de proiect nu evaluează procesul de diligență sau evaluarea legată de o potențială operațiune de finanțare sau de investiții prezentată de partenerul de implementare care a pus la dispoziția Comisiei expertul. De asemenea, acest expert nu pregătește tabloul comparativ al indicatorilor referitor la aceste propuneri.

 

6.  Fiecare expert din echipa de proiect declară Comisiei orice conflict de interese și comunică fără întârziere Comisiei toate informațiile necesare pentru a verifica în permanență absența oricărui conflict de interese.

 

7.  Comisia stabilește norme detaliate privind funcționarea echipei de proiect și verificarea situațiilor de conflict de interese.

 

8.  Comisia stabilește norme detaliate privind tabloul comparativ al indicatorilor, care să permită Comitetului pentru investiții să aprobe utilizarea garanției UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții propusă.

 

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  verifică conformitatea acestora cu prezentul regulament și cu liniile directoare privind investițiile relevante, acordând o atenție deosebită cerinței privind adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul financiar] și cerinței de a atrage investițiile private menționate la litera [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul financiar]; și

(b)  verifică conformitatea acestora cu prezentul regulament și cu liniile directoare privind investițiile relevante, acordând o atenție deosebită cerinței privind adiționalitatea prevăzută la [articolul 209 alineatul (2) litera (b)] din [Regulamentul financiar], evaluării durabilității menționate la articolul 7 alineatul (3) și cerinței de a atrage investițiile private menționate la litera [articolul 209 alineatul (2) litera (d)] din [Regulamentul financiar]; și

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare configurație a Comitetului pentru investiții este compusă din șase experți externi remunerați. Experții sunt selectați în conformitate cu [articolul 237] din [Regulamentul financiar] și sunt numiți de Comisie pentru o perioadă determinată de până la patru ani. Termenul lor poate fi reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în total. Comisia poate decide să reînnoiască mandatul unui membru obligatoriu al Comitetului pentru investiții fără a recurge la procedura prevăzută la prezentul alineat.

Fiecare configurație a Comitetului pentru investiții este compusă din șapte experți externi remunerați. Experții sunt selectați în conformitate cu [articolul 237] din [Regulamentul financiar] și sunt numiți de Comisie pentru o perioadă determinată de până la patru ani. Termenul lor poate fi reînnoit, dar nu poate depăși șapte ani în total. Comisia poate decide să reînnoiască mandatul unui membru obligatoriu al Comitetului pentru investiții fără a recurge la procedura prevăzută la prezentul alineat.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Patru membri sunt membri permanenți ai tuturor celor patru formațiuni ale Comitetului pentru investiții. În plus, cele patru configurații vor avea fiecare câte doi experți cu experiență în investiții în sectoarele acoperite de respectiva componentă de politică. Cel puțin unul dintre membrii permanenți trebuie să aibă experiență în investiții durabile. Comisia distribuie membrii Comitetului pentru investiții în configurația sau configurațiile adecvate. Comitetul pentru investiții alege un președinte din rândul membrilor săi permanenți.

Cinci membri sunt membri permanenți ai tuturor celor patru formațiuni ale Comitetului pentru investiții. În plus, cele patru configurații vor avea fiecare câte doi experți cu experiență în investiții în sectoarele acoperite de respectiva componentă de politică. Cel puțin doi dintre membrii permanenți trebuie să aibă experiență în investiții în domeniul politicilor climatice, al protecției mediului și al managementului de mediu. Comisia distribuie membrii Comitetului pentru investiții în configurația sau configurațiile adecvate. Comitetul pentru investiții alege un președinte din rândul membrilor săi permanenți.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CV-urile și declarațiile de interese ale fiecărui membru al Comitetului pentru investiții sunt făcute publice și sunt actualizate în mod constant. Fiecare membru al comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comisiei toate informațiile necesare pentru verificarea permanentă a absenței oricărui conflict de interese.

CV-urile și declarațiile de interese ale fiecărui membru al Comitetului pentru investiții sunt făcute publice și sunt actualizate în mod constant. Fiecare membru al Comitetului pentru investiții comunică fără întârziere Comisiei și Comitetului director toate informațiile necesare pentru verificarea permanentă a absenței oricărui conflict de interese.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Concluziile Comitetului pentru investiții care aprobă sprijinul acordat de garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții trebuie să fie accesibile publicului și trebuie să includă motivația aprobării. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial.

Concluziile Comitetului pentru investiții care aprobă sprijinul acordat de garanția UE pentru o operațiune de finanțare sau de investiții trebuie să fie accesibile publicului și trebuie să includă motivația aprobării, criteriile aplicate și tabelul comparativ al indicatorilor. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită respectării criteriul adiționalității. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabloul comparativ al indicatorilor este disponibil public după semnarea unei operațiuni sau a unui subproiect de finanțare sau de investiții, după caz. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor.

Tabloul comparativ al indicatorilor este disponibil public după semnarea unei operațiuni sau a unui subproiect de finanțare sau de investiții, după caz. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor. Ar trebui să fie inclusă anual o rată a proiectelor care au fost respinse în favoarea altor proiecte acceptate de către statele membre. Pentru fiecare proiect, ar trebui furnizată o justificare a acceptării sau respingerii proiectului.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De două ori pe an, concluziile Comitetului pentru investiții prin care se respinge utilizarea garanției UE sunt transmise Parlamentului European și Consiliului, cu respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate.

De două ori pe an, concluziile, criteriile aplicate și indicatorii din tabelul comparativ cu privire la Comitetului pentru investiții prin care se respinge utilizarea garanției UE sunt transmise Parlamentului European și Consiliului, cu respectarea unor cerințe stricte de confidențialitate.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Platforma de consiliere InvestEU oferă consiliere pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, procurarea și punerea în aplicare a proiectelor de investiții sau pentru a mări capacitatea promotorilor și a intermediarilor financiari de a implementa operațiuni de finanțare și investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate avea drept obiect orice etapă a ciclului de viață al unui proiect sau al finanțării unei entități sprijinite, după caz.

Platforma de consiliere InvestEU oferă consiliere pentru identificarea, pregătirea, dezvoltarea, structurarea, procurarea și punerea în aplicare a proiectelor de investiții sau pentru a mări capacitatea promotorilor și a intermediarilor financiari de a implementa operațiuni de finanțare și investiții. Sprijinul acordat de aceasta poate avea drept obiect orice etapă a ciclului de viață al unui proiect sau al finanțării unei entități sprijinite, după caz. Experții din cadrul platformei de consiliere vor lucra în strânsă cooperare cu serviciul de consultanță Innovfin al BEI.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Platforma de consiliere InvestEU furnizează informații și sprijin consultativ la nivel regional și local, cu un accent special pe IMM-uri și întreprinderile nou-înființate. Aceasta se va baza pe experiența dobândită de Platforma europeană de consiliere în materie de investiții care funcționează în cadrul FEIS și va include o componentă de comunicare și de asistență pentru dezvoltare de proiecte în vederea consolidării capacităților de a dezvolta proiecte durabile și de a grupa proiecte mai mici cu proiecte mai mari.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Platforma de consiliere InvestEU este disponibilă ca o sub-componentă din cadrul fiecărei componente de politică menționate la articolul 7 alineatul (1), care acoperă toate sectoarele din componenta de politică respectivă. În plus, trebuie să existe servicii consultative transsectoriale.

Platforma de consiliere InvestEU este disponibilă ca o sub-componentă din cadrul fiecărei componente de politică menționate la articolul 7 alineatul (1), care acoperă toate sectoarele din componenta de politică respectivă, în special pentru cele care contribuie la obiectivele UE în materie de climă. În plus, trebuie să existe servicii consultative transsectoriale.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea promotorilor de proiecte, după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor în vederea îndeplinirii obiectivelor și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea dezvoltării agregatorilor pentru proiectele de dimensiuni reduse; cu toate acestea, această asistență nu aduce atingere concluziilor Comitetului pentru investiții privind acoperirea sprijinului acordat de garanția UE pentru astfel de proiecte;

(b)  sprijinirea promotorilor de proiecte, după caz, pentru dezvoltarea proiectelor lor în vederea îndeplinirii obiectivelor și a criteriilor de eligibilitate prevăzute la articolele 3, 7 și 11 și pentru facilitarea dezvoltării agregatorilor pentru proiectele de dimensiuni reduse, precum și susținerea înființării unor platforme de investiții tematice și regionale prin asigurarea de asistență juridică și a unui model corespunzător de acord privind platforma de investiții; cu toate acestea, această asistență nu aduce atingere concluziilor Comitetului pentru investiții privind acoperirea sprijinului acordat de garanția UE pentru astfel de proiecte;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea acțiunilor și valorificarea cunoștințelor locale pentru a facilita utilizarea sprijinului din partea Fondului InvestEU în întreaga Uniune și contribuția activă, în măsura posibilului, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică a Fondului InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de implementare în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de potențiale operațiuni de finanțare și investiții;

(c)  sprijinirea acțiunilor și valorificarea cunoștințelor locale, în special în materie de asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii, microîntreprinderi, autoritățile locale, entități și comunități, și consilierea privind oportunitățile de care dispun acestea prin toate componentele de politică, pentru a facilita utilizarea sprijinului din partea Fondului InvestEU în întreaga Uniune și contribuția activă, în măsura posibilului, la îndeplinirea obiectivului de diversificare sectorială și geografică a Fondului InvestEU, prin sprijinirea partenerilor de implementare în ceea ce privește inițierea și dezvoltarea de potențiale operațiuni de finanțare și investiții;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  dacă este cazul, consiliere proactivă în conformitate cu principiul „eficiența energetică pe primul loc”, după cum s-a subliniat în Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice;

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb)  realizarea de acțiuni de comunicare pentru a sensibiliza cu privire la sprijinul disponibil pentru promotorii de proiecte și intermediarii financiari și de alt tip, sprijin acordat de platforma de consiliere, și, la un nivel mai general, cu privire la posibilitățile existente în cadrul inițiativei InvestEU.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pentru serviciile menționate la alineatul (2) pot fi percepute comisioane care să acopere o parte din costurile necesare furnizării acestor servicii.

4.  Pentru serviciile menționate la alineatul (2) pot fi percepute comisioane proporționale care să acopere o parte din costurile necesare furnizării acestor servicii.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Platforma de consiliere InvestEU are o prezență locală, acolo unde va fi cazul. Aceasta este organizată în special în statele membre sau în regiunile care se confruntă cu dificultăți la dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului InvestEU. Platforma de consiliere InvestEU contribuie la transferul de cunoștințe la nivel regional și local, în vederea creării unei capacități regionale și locale și a unei expertize pentru consilierea menționată la alineatul (1).

6.  Platforma de consiliere InvestEU are o prezență în fiecare stat membru, pe care o va garanta în special în regiunile care se confruntă cu dificultăți la dezvoltarea proiectelor din cadrul Fondului InvestEU, pentru a susține schimbul de bune practici și informații și pentru a spori cunoștințele privind oportunitățile de investiții și în regiuni. Platforma stabilește un dialog direct între întreprinderi, intermediari și instituțiile europene. Platforma de consiliere InvestEU contribuie la transferul de cunoștințe la nivel regional și local, în vederea creării unei capacități regionale și locale și a unei expertize pentru consilierea menționată la alineatul (1).

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care să furnizeze informații relevante pentru fiecare proiect.

1.  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să pună la dispoziție o bază de date a proiectelor ușor de accesat și de utilizat, pentru a crește vizibilitatea proiectelor și pentru a le permite investitorilor să identifice oportunități de investiții în sectorul sau zona lor de interes.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemele de raportare cu privire la performanță au rolul de a garanta că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În acest scop, partenerilor de implementare și altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale, după caz.

3.  Sistemele de raportare cu privire la performanță au rolul de a garanta că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În acest scop, partenerilor de implementare și altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale, după caz. Sistemul de raportare trebuie să ofere un inventar clar al componentelor de politică detaliate în domeniile eligibile pentru finanțare și operațiuni de investiții, astfel cum se prevede în anexa II

Justificare

Un inventar clar al proiectelor pe baza celor 4 componente de politică și al domeniilor mai detaliate de finanțare și de investiții este importantă pentru a evalua în mod corespunzător performanța acestora.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În plus, fiecare partener de implementare prezintă Comisiei, o dată la șase luni, un raport privind operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, împărțite, după caz, în compartimentul pentru UE și compartimentul pentru statele membre, iar în cazul acestuia din urmă defalcate pe state membre. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a principalilor indicatori de performanță stabiliți în anexa III la prezentul regulament. Raportul include, de asemenea, date operaționale, statistice, financiare și contabile privind fiecare operațiune de finanțare și investiție, precum și la nivel de compartiment, la nivel de componentă de politică și la nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste rapoarte conține informațiile pe care partenerii de implementare le furnizează în conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) litera (a)] din [Regulamentul financiar].

5.  În plus, fiecare partener de implementare prezintă Comisiei, o dată la șase luni, un raport privind operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul prezentului regulament, împărțite, după caz, în compartimentul pentru UE și compartimentul pentru statele membre, iar în cazul acestuia din urmă defalcate pe state membre. Raportul include o evaluare a respectării cerințelor privind utilizarea garanției UE, precum și a principalilor indicatori de performanță stabiliți în anexa III la prezentul regulament. Raportul include, de asemenea, în cazul în care este adecvat și proporțional, date operaționale, statistice, financiare și contabile privind fiecare operațiune de finanțare și investiție, precum și la nivel de compartiment, la nivel de componentă de politică și la nivelul Fondului InvestEU. Unul din aceste rapoarte conține informațiile pe care partenerii de implementare le furnizează în conformitate cu [articolul 155 alineatul (1) litera (a)] din [Regulamentul financiar]. Atunci când este posibil, aceste rapoarte ar trebui să fie identice cu rapoartele solicitate deja la nivel național și regional. Comisia colectează și evaluează rapoartele partenerilor de implementare și prezintă o sinteză sub forma unor rapoarte anuale publice, furnizând informații privind nivelul de punere în aplicare a programului în funcție de obiectivele și indicatorii săi de performanță, făcând cunoscute riscurile și posibilitățile pentru operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite de programul InvestEU.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia publică pe portalul său web informații despre operațiunile de finanțare și investiții, inclusiv informații privind impactul și beneficiile scontate ale proiectelor, ținând seama de protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. Portalul web asigură, de asemenea, accesul publicului la un registru al contrapărților eligibile.

 

În conformitate cu politicile de transparență relevante și cu normele Uniunii privind protecția datelor și accesul la documente și informații, partenerii de implementare și alți destinatari ai fondurilor Uniunii pun în mod proactiv și sistematic la dispoziția publicului pe site-urile lor web informații cu privire la toate operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul acestui program, în special cu privire la modul în care proiectele respective contribuie la îndeplinirea obiectivelor și cerințelor din prezentul regulament. Aceste informații iau întotdeauna în considerare protecția informațiilor confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial. În toate informațiile pe care le publică cu privire la operațiunile de finanțare și de investiții care fac obiectul acestui program în conformitate cu prezentul regulament, partenerii de implementare fac public sprijinul Uniunii.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Până la 30 septembrie 2025, Comisia efectuează o evaluare intermediară a Programului InvestEU, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE.

2.  Până la 31 decembrie 2024, Comisia efectuează o evaluare intermediară a Programului InvestEU, în special în ceea ce privește utilizarea garanției UE.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Auditurile privind utilizarea finanțării din partea Uniunii de către persoane sau entități, inclusiv de alte entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la [articolul 127] din [Regulamentul financiar].

Auditurile privind utilizarea finanțării din partea Uniunii efectuate de către Curtea de Conturi Europeană împreună cu cele efectuate de persoane sau entități, inclusiv de alte entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale prevăzute la [articolul 127] din [Regulamentul financiar].

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind Programul InvestEU și privind acțiunile și rezultatele acestuia. Resursele financiare alocate Programului InvestEU contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

2.  Comisia lansează o strategie de comunicare eficace, informativă și la nivelul întregii UE, care să însoțească programul InvestEU, pentru a crește vizibilitatea acestuia, în special pentru IMM-uri și, prin urmare, să atragă cele mai bune proiecte potențiale. Resursele financiare alocate Programului InvestEU contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele prevăzute la articolul 3.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament, această distribuție va putea fi modificată în cursul exercițiului financiar în funcție de dinamica diferitelor obiective menționate la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile financiare și de investiții se pot încadra într-unul sau mai multe dintre domeniile de mai jos.

Operațiunile financiare și de investiții se încadrează într-unul sau mai multe dintre domeniile de mai jos.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și sustenabilă;

(a)  extinderea producerii, accelerarea instalării, furnizarea sau punerea în aplicare a unor soluții în domeniul energiei din surse regenerabile curate și sustenabile ;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  eficiența energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit asupra reducerii cererii prin gestionarea cererii de energie și reabilitarea clădirilor);

(b)  eficiența energetică, tranziția energetică și reducerea consumului de energie (cu un accent deosebit asupra reducerii cererii prin gestionarea cererii de energie și reabilitarea clădirilor);

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice și transformarea acestora în infrastructuri inteligente (la nivelul transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare);

(c)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice și transformarea acestora în infrastructuri inteligente (la nivelul transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare și al rețelelor inteligente) și creșterea nivelului de interconectare a rețelelor electrice între statele membre;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; combustibili alternativi;

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici durabili provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon și combustibili alternativi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de [Directiva 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile];

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  infrastructurile de captare și stocare a carbonului.

(e)  infrastructura pentru captarea carbonului și pentru stocarea carbonului în procesele industriale, în centralele de bioenergie și în unitățile de producție în vederea efectuării tranziției energetice.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Anexa II – secțiunea 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dezvoltarea unor infrastructuri de transport durabile, precum și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin:

2.  Dezvoltarea unor infrastructuri de transport durabile și a unor soluții inovatoare de mobilitate, precum și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin:

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiecte de sprijinire a infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor sale urbane, a porturilor maritime și interioare, a terminalelor multimodale și a conexiunilor acestora cu rețelele principale;

(a)  proiecte de sprijinire a dezvoltării durabile a infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor sale urbane, a porturilor maritime și interioare, a aeroporturilor, a terminalelor multimodale și a conexiunilor acestora cu rețelele principale;

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proiecte vizând mobilitatea urbană inteligentă și durabilă (având drept obiect modurile de transport urban cu emisii scăzute, accesibilitatea, poluarea aerului și zgomotul, consumul de energie și accidentele);

(b)  proiecte vizând mobilitatea urbană inteligentă și durabilă (având drept obiect modurile de transport urban cu emisii zero și cu emisii scăzute, accesibilitatea, poluarea aerului și zgomotul, consumul de energie și siguranța rutieră);

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute;

(c)  sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii zero și cu emisii scăzute;

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, precum și porturile maritime;

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura pe căi navigabile interioare, precum și porturile maritime;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  infrastructura pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică.

(e)  infrastructura pentru combustibili alternativi, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 25 din [Directiva 2009/28/CE privind energia din surse regenerabile], inclusiv instalarea infrastructurii de încărcare cu energie electrică.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al tehnologiilor curate;

(c)  proiecte și întreprinderi în domeniul gestionării resurselor de mediu și al tehnologiilor sustenabile;

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, inclusiv reducerea riscului de dezastre produse de pericole naturale;

(f)  acțiuni din domeniul schimbărilor climatice, inclusiv reducerea riscului de dezastre produse de pericole naturale, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime principale și secundare;

(g)  proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența energetică și a utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv prin furnizarea și reciclarea durabilă de materii prime principale și secundare;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor rețele digitale cu capacitate foarte mare.

4.  Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor rețele digitale cu capacitate foarte mare, conectivitatea 5G și ameliorarea accesului și conectivității digitale, în special în zonele rurale și regiunile periferice.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cercetare, inclusiv infrastructurile de cercetare și sprijinul acordat mediului academic, precum și proiectele inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor [Orizont Europa];

(a)  sprijin acordat infrastructurilor de cercetare și proiectelor de cercetare și inovare din toate domeniile tematice definite în cadrul programului Orizont Europa și care contribuie la îndeplinirea obiectivelor acestuia;

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proiectele corporative;

(b)  proiectele corporative, inclusiv formarea și încurajarea creării clusterelor și rețelelor de întreprinderi;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  proiecte de colaborare între mediul academic și industrie;

(d)  proiecte de colaborare în cercetare și inovare între mediul academic, organizațiile de cercetare și inovare și industrie, parteneriatele public-privat și organizațiile societății civile;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  noi produse medicale eficace, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive medicale și produse medicinale terapeutice avansate.

(f)  Noi produse medicale eficace și accesibile, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive medicale, metode de diagnosticare și produse medicinale terapeutice avansate, noi agenți antimicrobieni și procese de dezvoltare inovatoare care să evite utilizarea testării pe animale.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor și serviciilor digitale, în special prin:

6.  Dezvoltarea, utilizarea și expansiunea tehnologiilor și serviciilor digitale, în special prin:

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  inteligența artificială;

(a)  inteligența artificială în conformitate cu programul Europa digitală, în special în ceea ce privește etica ;

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  tehnologiile cuantice;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  robotică și automatizare.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 3 000 de angajați, cu un accent deosebit pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin:

7.  Furnizarea de sprijin financiar pentru entități cu până la 3 000 de angajați. Componenta pentru IMM-uri pune accent numai pe IMM-uri și întreprinderi mici cu capitalizare medie, în special prin:

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții;

(a)  punerea la dispoziție de capital circulant și de investiții, în special în legătură cu acțiuni care impulsionează cultura antreprenorială și mediul antreprenorial și promovează crearea și dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoarele inovatoare și durabile;

(b)  furnizarea de finanțare de risc, de la stadiile incipiente până la stadiile de extindere, cu scopul de a asigura o poziție de lider tehnologic în sectoarele inovatoare și durabile, inclusiv intensificarea digitalizării acestora și creșterea capacităților de inovare, și de a le asigura competitivitatea pe plan mondial.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Turismul.

9.  Turismul durabil.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale și economia socială;

(a)  microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale, antreprenoriatul în rândul femeilor, promovarea egalității de gen și economia socială;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera d – subpunctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  educație și formare, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari, structuri educaționale, centre de cazare și echipamente pentru studenți;

(i)  educație și formare, inclusiv educația și îngrijirea copiilor preșcolari, structuri educaționale, centre de cazare, echipament digital și împrumuturi pentru studenți;

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv servicii de sănătate și noi modele de îngrijire;

(h)  soluții inovatoare în domeniul sănătății, inclusiv servicii de sănătate, gestionarea sistemului de sănătate, e-sănătatea, medicina preventivă, medicina de precizie și noi modele de îngrijire;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

12.  Dezvoltarea industriei de apărare, prin care este sporită autonomia strategică a Uniunii, în special prin sprijinul acordat pentru:

eliminat

(a)  lanțul de aprovizionare din industria de apărare a Uniunii, în special prin sprijinul financiar acordat IMM-urilor și întreprinderilor cu capitalizare medie;

 

(b)  întreprinderi care participă la proiecte inovatoare revoluționare în sectorul apărării și în cel al tehnologiilor dublă utilizare strâns legate;

 

(c)  lanțul de aprovizionare pentru sectorul apărării realizate cu participarea la proiecte colaborative de cercetare și dezvoltare din domeniul apărării, inclusiv la proiecte sprijinite prin Fondul european de apărare;

 

(d)  cercetare în domeniul apărării și infrastructura de apărare.

 

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 13 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, abordând în special vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare;

(b)  de a promova competitivitatea sistemelor și a tehnologiilor spațiale, abordând în special independența lanțurilor de aprovizionare;

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Anexă II – paragraful 1 – punctul 13 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial;

(c)  de a susține antreprenoriatul în domeniul spațial, inclusiv în domeniul dezvoltării din aval;

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

13a.  Mările și oceanele, prin dezvoltarea unei economii albastre sustenabile, în conformitate cu obiectivele politicii maritime integrate, în special prin:

 

a. antreprenoriatul maritim;

 

b. o industrie maritimă inovatoare și competitivă;

 

c. educația în domeniul marin și dispozitivul „cariere albastre”;

 

d. punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special a ODD 14 (Viața sub apă);

 

e. energia din surse marine regenerabile și economia circulară.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Volumul finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe componente de politică)

1.  Volumul finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe punctele și subpunctele domeniilor eligibile pentru finanțare și operațiuni de investiții, astfel cum se prevede în anexa II)

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – subpunctul 1.4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1.4 a  Sinergii cu alte programe ale UE

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Acoperirea geografică a finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe componente de politică)

2.  Acoperirea geografică a finanțării acordate prin InvestEU (defalcată pe punctele și subpunctele domeniilor eligibile pentru finanțare și operațiuni de investiții, astfel cum se prevede în anexa II)

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – subpunctul 2.1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2.1 a  Numărul de regiuni vizate de proiecte

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.2  Investiții în sprijinul obiectivelor legate de climă

3.2  Investiții în sprijinul obiectivelor legate de energie și climă și, după caz, prezentate în detaliu în funcție de componenta de politică și de categorie, precum și de relevanța pentru climă

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.1  Energie: capacitatea suplimentară de generare a energiei din surse regenerabile instalată (MW)

4.1  Energie: capacitatea suplimentară de generare a energiei din surse regenerabile instalată (MW) pentru fiecare sursă

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.2  Energie: numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie

4.2  Energie: Numărul de gospodării , numărul de instalații publice și comerciale cu o clasificare mai bună a consumului de energie, inclusiv gradul de îmbunătățire a clasificării sau numărul echivalent, sau numărul de gospodării renovate la standardul de clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero și de casă pasivă

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.3  Digital: gospodării suplimentare cu acces la internet cu bandă largă de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze exprimate în gigabiți.

4.3  Digital: gospodării suplimentare, clădiri comerciale și/sau publice cu acces la internet cu bandă largă de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea trecerii la viteze exprimate în gigabiți sau număr de puncte de acces WiFi create

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.5 a  Numărul de puncte de infrastructură pentru combustibili alternativi instalate

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – paragraful 4.5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.5 b  Reducerea emisiilor: nivelul de reducere a emisiilor de CO2

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.1  Contribuție la obiectivul de 3 % din PIB-ul Uniunii investit în cercetare, dezvoltare și inovare

5.1  Contribuție la obiectivul de 3 % din PIB-ul Uniunii investit în cercetare, dezvoltare și inovare în întregul program

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin implicate în proiecte de cercetare și inovare

5.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin implicate în proiecte de cercetare și inovare în întregul program

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 5 – subpunctul 5.2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5.2 a  Numărul proiectelor care au primit anterior susținere prin programul Orizont Europa și/sau Europa digitală

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 6 – subpunctul 6.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza inițială, faza de creștere/extindere)

6.2  Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin, defalcate pe stadiul de dezvoltare (faza inițială, faza de creștere/extindere), în special numărul de IMM-uri inovatoare

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 7 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Investiții sociale și competențe

7.  Date defalcate în funcție de gen privind investițiile sociale și competențele

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Programului InvestEU

Referințe

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ITRE

14.6.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Seán Kelly

13.6.2018

Articolul 55 –Procedura comisiilor asociate

Data anunțului în plen

5.7.2018

Examinare în comisie

10.9.2018

 

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

5

8

Membri titulari prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Gahler, Ulrike Rodust

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

38

+

ALDE

Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Bușoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

EFDD

Jonathan Bullock

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

8

0

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Giancarlo Scottà

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (21.11.2018)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Raportor pentru aviz (*): Wim van de Camp

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Prin Programul InvestEU, Comisia urmărește să mobilizeze investiții publice și private pentru a remedia lacunele existente în materie de investiții în domenii precum transportul durabil și noile modele de mobilitate, energia din surse regenerabile și eficiența energetică, conectivitatea și tehnologiile digitale, cercetarea și inovarea, clima, mediul și resursele, educația și competențele, precum și dezvoltarea IMM-urilor. Prin sprijinirea proiectelor în aceste domenii, programul va contribui la îndeplinirea obiectivelor de politică ale UE în materie de sustenabilitate, în special de climă, competitivitate și creștere favorabilă incluziunii. Fondul InvestUE va oferi o garanție europeană de 38 de miliarde EUR pentru a sprijini proiecte prin operațiuni de finanțare și de investiții în cadrul programului. Garanția corespunde unei alocări de 15,2 miliarde EUR din bugetul UE, ceea ce reprezintă o rată de aprovizionare de 40 %. Fondul InvestUE funcționează prin intermediul a patru componente de politică: infrastructura durabilă; cercetarea, inovarea și digitalizarea; IMM-urile; și investițiile sociale și competențele.

Transportul este inclus, în principal, în „componenta pentru infrastructură durabilă”, care vizează infrastructura, activele mobile și utilizarea tehnologiilor inovatoare. Această componentă include și alte domenii precum energia, conectivitatea digitală, spațiul sau mediul. Investițiile care beneficiază de sprijin trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate a mediului sau de sustenabilitate socială ale UE. O parte din suma de 11,5 miliarde EUR, care reprezintă 30 % din garanția globală a UE, va sprijini această componentă; ea corespunde unei alocări de 4,6 miliarde EUR din bugetul UE. Având în vedere că Programul InvestUE urmărește în mod specific să sprijine dezvoltarea infrastructurii TEN-T, ar trebui remarcat faptul că el înlocuiește, de asemenea, instrumentele financiare care au făcut anterior parte din MIE.

Programul InvestEU urmează și înlocuiește actualul FEIS, care, în cadrul componentei pentru infrastructură și inovare, a sprijinit proiecte în domeniul transporturilor care au beneficiat de o finanțare din partea FEIS de aproximativ 8 miliarde EUR și a condus la investiții totale de aproximativ 24 miliarde EUR, ceea ce reprezintă un procentaj de 13 % din investițiile sprijinite în cadrul acestei componente, până în primăvara anului 2018. Mai multe proiecte de transport sprijinite de FEIS vor contribui în continuare la bilanțul de mai sus. Pe de altă parte, ponderea investițiilor în domeniul transporturilor generate de FEIS nu se ridică la nivelul așteptărilor atunci când se ia în considerare transferul bugetar major de la MIE către FEIS inițial.

Poziția raportorului

Raportorul salută, în general, propunerea de a crea InvestUE, ca un instrument pentru stimularea investițiilor publice și private în sectorul transporturilor și pentru a face, astfel, progresele care sunt necesare de urgență în vederea modernizării sistemului de transport al UE. Investițiile ar trebui să vizeze atât infrastructura din cadrul TEN-T, inclusiv combustibilii alternativi și sistemele de încărcare electrice, cât și sistemele de transport inteligente, precum și mobilitatea, în general, și noile forme de mobilitate, vehiculele cu emisii scăzute și tehnologiile digitale esențiale, de exemplu pentru transportul conectat și automatizat. Deși este important ca proiectele să contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii climatice, InvestUE trebuie să permită, de asemenea, un domeniu de aplicare suficient de larg pentru a aborda obiectivele societale importante în materie de siguranță a transporturilor, oportunități de angajare și educație în domeniul transporturilor sau turismului. Raportorul propune, prin urmare, amendamente pentru a consolida propunerea cu scopul:

-  de a preciza domeniile de transport eligibile pentru a beneficia de sprijin în anexa I, care ar trebui să includă prioritățile telematice ale TEN-T, mobilitatea inteligentă și durabilă, întreținerea și modernizarea infrastructurii, în special a infrastructurii rutiere, tehnologiile digitale din domeniul transportului și adaptarea forței de muncă;

-  de a sublinia necesitatea de a sprijini implementarea unor soluții de mobilitate automatizată;

-  de a acorda o atenție deosebită provocărilor legate de investiții în cazul proiectelor transfrontaliere;

-  de a asigura echilibrul geografic al proiectelor sprijinite în diversele state membre;

-  de a clarifica faptul că proiectele de turism ar trebui să contribuie la orientarea sectorului către un turism durabil, inovator și digital;

­  de a sublinia faptul că InvestUE ar trebui să se bazeze pe sinergiile dintre sectorul transporturilor, energiei și cel digital și alte sectoare în cadrul diferitelor componente de politică;

­  de a menține obiectivul privind contribuția investițiilor la politicile climatice în proporție de 40 %, stabilit recent pentru FEIS 2.0.

În plus, raportorul consideră că resursele InvestEU ar trebui utilizate în așa fel încât programul să poată conduce la investiții în proiecte de transport tangibile, cel puțin la nivelul FEIS. Prin urmare, cel puțin 50 % din cota pentru componenta „infrastructură durabilă” ar trebui utilizată pentru transport.

În fine, raportorul ia act de faptul că propunerea Comisiei modifică structura de guvernanță stabilită față de modelul FEIS, în care BEI juca un rol central, creând straturi suplimentare și transferând, într-o oarecare măsură, deciziile în materie de investiții serviciilor Comisiei. InvestEU ar trebui, de asemenea, să se concentreze pe oferirea unei valori adăugate reale, creând mai degrabă investiții suplimentare decât duplicând sau, pur și simplu, înlocuind proiectele care ar fi putut fi realizate fără sprijin din partea fondului. Atât aspectele legate de guvernanță, cât și cele legate de adiționalitate merită să fie examinate în continuare în cadrul viitoarelor deliberări.

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite.

(1)  Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială, uneori cu consecințe grave. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea, inegalitățile tot mai profunde și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și beneficiarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și raportare. De asemenea, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea anumitor fonduri ale Uniunii, cu toate că această combinare ar fi fost benefică pentru sprijinirea proiectelor care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, un fond unic, Fondul InvestEU, ar trebui instituit pentru a obține un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru beneficiarii finali prin integrarea și simplificarea ofertei într-un regim unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul intervenției Uniunii și reducând în același timp costurile din bugetul Uniunii.

(2)  Evaluările au subliniat faptul că varietatea instrumentelor financiare implementate în perioada cadrului financiar multianual 2014-2020 a condus la câteva suprapuneri. De asemenea, această varietate a creat o complexitate pentru intermediari și beneficiarii finali, care s-au confruntat cu norme diferite de eligibilitate și raportare, descurajând și mai mult investițiile. De asemenea, absența normelor compatibile a împiedicat combinarea anumitor fonduri ale Uniunii, cu toate că această combinare ar fi fost benefică pentru sprijinirea proiectelor care necesită tipuri diferite de finanțare. Prin urmare, un fond unic, Fondul InvestEU, ar trebui instituit pentru a obține un sprijin care să funcționeze mai eficient pentru beneficiarii finali prin integrarea și simplificarea ofertei într-un regim unic de garanție bugetară, îmbunătățind astfel impactul intervenției Uniunii și reducând în același timp costurile din bugetul Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Strategia privind apărarea și Strategia spațială pentru Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

(3)  În ultimii ani, Uniunea a urmat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, instituirea Mecanismului pentru interconectarea Europei, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Strategia privind apărarea și Strategia spațială pentru Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la durabilitatea creșterii economice a Uniunii, la reziliența și incluziunea socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de implementare. Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp contribuția la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii.

(5)  Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii, inclusiv în domeniul infrastructurilor durabile, al inovării și al digitalizării, la durabilitatea creșterii economice a Uniunii, la reziliența și incluziunea socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de implementare. Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp contribuția la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale pentru a încuraja creșterea, investițiile și ocuparea forței de muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul Uniunii furnizat prin granturi.

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale pentru a încuraja creșterea, investițiile și ocuparea forței de muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare sporită, la combaterea sărăciei și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze, de fiecare dată când este necesar, sprijinul Uniunii furnizat prin granturi.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 25 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice. Se preconizează ca măsurile din cadrul Programului InvestEU să contribuie în proporție de 30 % din pachetul financiar global al acestui program la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 25 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice. Se preconizează ca măsurile din cadrul Programului InvestEU să contribuie în mod corespunzător la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

Justificare

Propunerea Comisiei prevede ca 100 % din alocarea bugetară propusă pentru componenta „infrastructură durabilă” să fie destinată sprijinirii obiectivelor climatice. Acest lucru este nerezonabil și ar putea pune capăt necesității urgente de a dezvolta proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii digitale și modernizarea infrastructurii de transport, și anume investiții care au efecte pozitive asupra climei, de exemplu, prin creșterea eficienței.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al UE elaborat de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile14] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului sau nu.

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al UE elaborat de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile14] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului sau nu. Fondul InvestEU va contribui, de asemenea, la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în politicile și inițiativele UE, dezvoltarea durabilă fiind un principiu director esențial.

_________________

_________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Proiectele de investiții care primesc un sprijin substanțial din partea Uniunii, în special în domeniul infrastructurii, ar trebui să fie supuse evaluării durabilității în conformitate cu orientările care ar trebui să fie elaborate de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare în cadrul Programului InvestEU și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere economic sau nu și dacă este în concordanță cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. Astfel de orientări ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă.

(12)  Proiectele de investiții care primesc un sprijin substanțial din partea Uniunii, în special în domeniul infrastructurii, ar trebui să fie supuse evaluării valorii lor adăugate europene, în special a durabilității în conformitate cu orientările care ar trebui să fie elaborate de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare în cadrul Programului InvestEU și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere economic sau nu și dacă este în concordanță cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. Astfel de orientări ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivele de durabilitate ale Uniunii, inclusiv obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi, energie, inclusiv eficiența energetică și energia regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să permită asigurarea consecvenței între programele relevante ale Uniunii. Având în vedere amenințările la adresa securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivul Uniunii de a crea o piață unică a transporturilor, precum și obiectivele de durabilitate, inclusiv obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în infrastructurile tangibile de transport și energie, inclusiv eficiența energetică și energia regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală, sprijinind, de exemplu, dezvoltarea și instalarea sistemelor de transport inteligent (STI). Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să maximizeze sinergiile între programele relevante ale Uniunii în domeniul transporturilor, al energiei și în domeniul digital. Având în vedere amenințările la adresa securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Infrastructura de transport și proiectele de mobilitate se confruntă adesea cu dificultăți în ceea ce privește finanțarea având în vedere ratele de rentabilitate mai reduse, termenul lung al investițiilor și nivelurile mai ridicate de risc și de incertitudine. Pentru a ajunge la un echilibru sectorial al proiectelor finanțate de InvestEU și pentru a aborda problema investițiilor suboptime în infrastructura transporturilor din Uniune, platforma de consiliere InvestEU, împreună cu Comisia, ar trebui să adopte măsuri specifice pentru a facilita combinarea sprijinului din partea InvestEU cu granturile sau alte finanțări publice disponibile din partea Uniunii sau de la bugetele naționale într-o manieră simplificată și mai puțin birocratică.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  întrucât siguranța participanților la trafic reprezintă o provocare uriașă pentru dezvoltarea sectorului transporturilor, și întrucât acțiunile întreprinse și investițiile realizate contribuie doar în măsură limitată la reducerea numărului de decese sau de vătămări grave în trafic; întrucât programul InvestEU ar trebui să contribuie la stimularea eforturilor de elaborare și aplicare a tehnologiilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței vehiculelor și a infrastructurii rutiere;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c)  întrucât un transport multimodal veritabil este o oportunitate de a crea o rețea de transport eficientă și ecologică care să utilizeze potențialul maxim al tuturor mijloacelor de transport și să genereze sinergii între acestea; întrucât programul InvestEU ar putea deveni un instrument important pentru sprijinirea investițiilor în nodurile de transport multimodal, care - în pofida potențialului lor economic semnificativ și a interesului lor comercial - prezintă un risc semnificativ pentru investitorii privați;

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 13 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13d)  Întrucât se preconizează că mobilitatea conectată și automatizată va transforma sistemele de transport la nivel mondial și întrucât UE ar trebui să joace rolul de lider la nivel mondial în implementarea unor sisteme sigure pentru mobilitatea automatizată, sporind siguranța rutieră și sustenabilitatea, InvestEU ar trebui să contribuie la consolidarea competitivității Uniunii în acest domeniu prin sprijinirea investițiilor pentru dezvoltarea și implementarea unor soluții de mobilitate automatizată pentru vehicule și infrastructuri și pentru tehnologiile digitale aferente.

Justificare

Mobilitatea conectată și automatizată este intens dezvoltată la nivel mondial. UE trebuie să fie un lider mondial în acest domeniu pentru a asigura competitivitatea industriei sale, după cum se subliniază în Comunicarea Comisiei intitulată „Către mobilitatea automatizată: o strategie a UE pentru mobilitatea viitorului”. Prin urmare, InvestEU ar trebui să sprijine inovarea și punerea în aplicare a unor soluții de mobilitate automatizată și a tehnologiilor digitale subiacente în domeniile infrastructurii, vehiculelor, TIC, roboticii și inteligenței artificiale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Întrucât turismul este un sector important în cadrul economiei Uniunii, InvestEU ar trebui să contribuie la consolidarea competitivității pe termen lung a acestuia prin sprijinirea acțiunilor care vizează orientarea către un turism durabil, inovator și digital.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Întrucât digitalizarea vizează și sectorul turismului, acest sector ar trebui, de asemenea, să beneficieze de acțiuni specifice finanțate prin InvestEU.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au un rol crucial în Uniune. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat și a lipsei de garanții reale suficiente a acestora. Provocări suplimentare apar din faptul că IMM-urile trebuie să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a transforma economia și sistemul financiar într-unul mai rezilient în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Fondul InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de a viza produse financiare specifice, mai direcționate.

(16)  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au un rol crucial în Uniune. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat, a lipsei de garanții reale suficiente a acestora și a lipsei de capital. Provocări suplimentare apar din faptul că IMM-urile trebuie să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a transforma economia și sistemul financiar într-unul mai rezilient în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Fondul InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de a viza produse financiare specifice, mai direcționate.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Potrivit celor prevăzute în Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei16 și în Pilonul european de drepturi sociale17, crearea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile incluziunii este o prioritate absolută a Uniunii pentru a combate inegalitatea și pentru a încuraja politicile de incluziune socială din Europa. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, formare profesională și sănătate. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot crește oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii. Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, a contribui la creșterea ocupării forței de muncă, în special a persoanelor șomere necalificate și de lungă durată, și la îmbunătățirea situației cu privire la solidaritatea între generații, la sectorul sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul și locul tinerilor în societate, precum și la persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. De asemenea, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la sprijinirea culturii și a creativității europene. Pentru a contracara transformările profunde ale societăților din Uniune și ale pieței forței de muncă din deceniul următor, este necesară investiția în capitalul uman, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor sociale și în noile modele de afaceri din economia socială, inclusiv investițiile în impactul social și contractarea rezultatelor sociale. Programul InvestEU ar trebui să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale, crescând furnizarea și accesul la finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor sociale pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa18 a identificat deficite în materie de investiții în infrastructură și serviciile sociale, inclusiv în educație, formare profesională, sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin urmare, puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune mai rezilientă.

(17)  Potrivit celor prevăzute în Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei16 și în Pilonul european de drepturi sociale17, crearea unei Uniuni mai echitabile și mai favorabile incluziunii este o prioritate absolută a Uniunii pentru a combate inegalitatea și pentru a încuraja politicile de incluziune socială din Europa. Inegalitatea de șanse afectează în special accesul la educație, formare profesională și sănătate. Investițiile în economia socială, în economia legată de competențe și de capitalul uman, precum și în integrarea populațiilor vulnerabile în societate pot crește oportunitățile economice, în special dacă sunt coordonate la nivelul Uniunii și orientate către sectoarele care se confruntă cu dificultăți legate de penuria de forță de muncă, adaptarea la noile tehnologii și oportunitățile de angajare pentru femei, ca în cazul sectorului transporturilor. Fondul InvestEU ar trebui utilizat pentru a sprijini investițiile în educație și formare, a contribui la creșterea ocupării forței de muncă, în special a persoanelor șomere necalificate și de lungă durată, și la îmbunătățirea situației cu privire la solidaritatea între generații, la sectorul sănătății, la lipsa de adăpost, la incluziunea digitală, la dezvoltarea comunității, la rolul și locul tinerilor în societate, precum și la persoanele vulnerabile, inclusiv cetățenii țărilor terțe. De asemenea, Programul InvestEU ar trebui să contribuie la sprijinirea culturii, a turismului și a creativității europene. Pentru a contracara transformările profunde care pot afecta în deceniul următor societățile din Uniune și piața forței de muncă, sunt necesare investiții în resursele umane, în microfinanțare, în finanțarea întreprinderilor sociale și în noi modele de afaceri din economia socială, inclusiv investiții cu impact social și contracte ce vizează rezultate sociale. Programul InvestEU ar trebui să consolideze ecosistemul emergent al pieței sociale, crescând furnizarea și accesul la finanțarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor sociale pentru a da curs cererilor celor care au cea mai mare nevoie de finanțare. Raportul Grupului operativ la nivel înalt privind investițiile în infrastructura socială în Europa18 a identificat deficite în materie de investiții în infrastructură și serviciile sociale, inclusiv în educație, formare profesională, sănătate și locuințe, fiind necesară oferirea de sprijin, inclusiv la nivelul Uniunii. Prin urmare, puterea colectivă a capitalului public, comercial și filantropic, precum și sprijinul din partea fundațiilor ar trebui să fie valorificate pentru a sprijini dezvoltarea lanțului valoric al pieței sociale și o Uniune mai rezilientă.

__________________

__________________

16 COM(2017)0206.

16 COM(2017)0206.

17 COM(2017)0250.

17 COM(2017)0250.

18 Publicat ca Document de reflecție privind economia europeană 074 în ianuarie 2018.

18 Publicat ca Document de reflecție privind economia europeană 074 în ianuarie 2018.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Fiecare componentă de politică ar trebui să fie formată din două compartimente, și anume un compartiment pentru UE și un compartiment pentru statele membre. Compartimentul pentru UE ar trebui să remedieze în mod proporțional disfuncționalitățile de piață sau situațiile de investiții suboptime de la nivelul Uniunii; măsurile sprijinite ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară. Compartimentul pentru statele membre ar trebui să le ofere statelor membre posibilitatea de a contribui cu o cotă din resursele lor din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate la provizionarea garanției UE pentru a o utiliza în operațiuni de finanțare sau în materie de investiții care să remedieze disfuncționalități specifice ale pieței sau situațiile de investiții suboptime de pe teritoriul lor, inclusiv în zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele fondului care face obiectul gestiunii partajate. Acțiunile sprijinite din Fondul InvestEU prin intermediul compartimentului UE sau al statelor membre nu ar trebui să dubleze sau să elimine finanțarea privată ori să denatureze concurența pe piața internă.

(19)  Fiecare componentă de politică ar trebui să fie formată din două compartimente, și anume un compartiment pentru UE și un compartiment pentru statele membre. Compartimentul pentru UE ar trebui să remedieze în mod proporțional disfuncționalitățile de piață, în special în cazul proiectelor transfrontaliere, sau situațiile de investiții suboptime de la nivelul Uniunii; măsurile sprijinite ar trebui să aibă o valoare adăugată europeană clară. Compartimentul pentru statele membre ar trebui să le ofere statelor membre posibilitatea de a contribui cu o cotă din resursele lor din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate la provizionarea garanției UE pentru a o utiliza în operațiuni de finanțare sau în materie de investiții care să remedieze disfuncționalități specifice ale pieței sau situațiile de investiții suboptime de pe teritoriul lor, inclusiv în zonele vulnerabile și izolate, cum ar fi regiunile ultraperiferice ale Uniunii, astfel încât să fie îndeplinite obiectivele fondului care face obiectul gestiunii partajate. Acțiunile sprijinite din Fondul InvestEU prin intermediul compartimentului UE sau al statelor membre nu ar trebui să dubleze sau să elimine finanțarea privată ori să denatureze concurența pe piața internă.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU ar trebui să fie executată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu beneficiarii finali. Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare partener de implementare un acord de garantare de alocare a capacității de garantare a Fondului InvestEU pentru a sprijini operațiunile de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc obiectivele Fondului InvestEU și criteriile de eligibilitate. Fondul InvestEU ar trebui dotat cu o structură specifică de guvernanță pentru a garanta utilizarea corespunzătoare a garanției UE.

(24)  Garanția UE care stă la baza Fondului InvestEU ar trebui să fie executată indirect de către Comisie, bazându-se pe partenerii de implementare, care sunt în contact cu beneficiarii finali. Ar trebui încheiat între Comisie și fiecare partener de implementare un acord de garantare de alocare a capacității de garantare a Fondului InvestEU pentru a sprijini operațiunile de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc obiectivele Fondului InvestEU și criteriile de eligibilitate. Fondul InvestEU ar trebui dotat cu o structură specifică de guvernanță pentru a garanta utilizarea corespunzătoare a garanției UE, dar fără a genera o birocrație excesivă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a garanta faptul că intervențiile efectuate în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime de la nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în același timp obiectivele cu cea mai bună acoperire geografică posibilă, garanția UE ar trebui alocată partenerilor de implementare care pot acoperi cel puțin trei state membre, singuri sau împreună cu alți parteneri de implementare. Cu toate acestea, se estimează faptul că aproximativ 75 % din garanția UE în cadrul compartimentului UE ar fi alocată partenerului sau partenerilor de implementare care va putea oferi produse financiare în cadrul Fondului InvestEU în toate statele membre.

(30)  Pentru a garanta faptul că intervențiile efectuate în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU vizează disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime de la nivelul Uniunii, dar să îndeplinească în același timp obiectivele cu cea mai bună acoperire geografică posibilă, garanția UE ar trebui alocată partenerilor de implementare care pot acoperi cel puțin două state membre, singuri sau împreună cu alți parteneri de implementare. Cu toate acestea, se estimează faptul că aproximativ 75 % din garanția UE în cadrul compartimentului UE ar fi alocată partenerului sau partenerilor de implementare care va putea oferi produse financiare în cadrul Fondului InvestEU în toate statele membre.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Fondul InvestEU ar trebui, dacă este cazul, să permită o combinare fără impedimente și eficace a granturilor sau a instrumentelor financiare sau a ambelor, finanțate din bugetul Uniunii sau din Fondul de inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu acea garanție în situațiile în care este necesară o mai bună sprijinire a investițiilor care vizează remedierea disfuncționalităților specifice ale pieței sau situațiile de investiții suboptime.

(33)  Fondul InvestEU ar trebui, dacă este cazul, să permită o combinare fără impedimente și eficace a granturilor sau a instrumentelor financiare sau a ambelor, finanțate din bugetul Uniunii sau din orice alt fond ad-hoc precum Fondul de inovare al sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu acea garanție în situațiile în care este necesară o mai bună sprijinire a investițiilor care vizează remedierea disfuncționalităților specifice ale pieței sau situațiile de investiții suboptime.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să sprijine crearea unui flux robust de proiecte de investiții în fiecare componentă de politică. De asemenea, ar trebui prevăzută o componentă transsectorială în cadrul Programului InvestEU care să asigure un punct unic de intrare și asistență inter-politici în elaborarea proiectelor în cazul programelor Uniunii gestionate la nivel central.

(35)  Platforma de consiliere InvestEU ar trebui să sprijine crearea unui flux solid de proiecte de investiții în fiecare componentă de politică, asigurând o diversificare geografică efectivă pentru a contribui la obiectivul Uniunii de coeziune economică, socială și teritorială și pentru a reduce disparitățile regionale. Platforma de consiliere ar trebui să acorde o atenție deosebită proiectelor mai mici, transfrontaliere și cu o valoare adăugată europeană. De asemenea, ar trebui prevăzută o componentă transsectorială în cadrul Programului InvestEU care să asigure un punct unic de intrare și asistență inter-politici în elaborarea proiectelor în cazul programelor Uniunii gestionate la nivel central.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Pentru a asigura o acoperire geografică vastă a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, ar trebui să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU unde este necesar, ținând seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren.

(36)  Pentru a asigura o acoperire geografică vastă și egală a serviciilor de consiliere pe teritoriul Uniunii și pentru a mobiliza cu succes cunoștințele locale cu privire la FEIS, ar trebui să se asigure o prezență locală a Platformei de consiliere InvestEU în fiecare stat membru, mai ales în zonele care se confruntă cu dificultăți în atribuirea contractelor, ținând seama de sistemele de sprijin existente, cu scopul de a oferi asistență concretă, proactivă și personalizată pe teren.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  În contextul Fondului InvestEU, este nevoie de sprijin în vederea construirii capacității pentru a dezvolta capacitățile organizaționale și activitățile formatoare de piață necesare pentru a crea proiecte de calitate. De asemenea, scopul este de a crea condițiile necesare pentru extinderea numărului de beneficiari eligibili potențiali de pe segmentele emergente de piață, în special în cazurile în care dimensiunea mică a proiectelor individuale majorează considerabil costurile tranzacției la nivelul proiectului, cum ar fi costurile aferente ecosistemului financiar social. Sprijinul pentru construirea capacității ar trebui, prin urmare, să fie complementar și suplimentar față de acțiunile asumate în cadrul altor programe ale Uniunii care acoperă un domeniul de politică specific.

(37)  În contextul Fondului InvestEU, este nevoie de sprijin în vederea construirii capacității pentru a dezvolta capacitățile organizaționale și activitățile formatoare de piață necesare pentru a crea proiecte de calitate, în special în țările mai puțin dezvoltate. De asemenea, scopul este de a crea condițiile necesare pentru extinderea numărului de beneficiari eligibili potențiali de pe segmentele emergente de piață, în special în cazurile în care dimensiunea mică a proiectelor individuale majorează considerabil costurile tranzacției la nivelul proiectului, cum ar fi costurile aferente ecosistemului financiar social. Sprijinul pentru construirea capacității ar trebui, prin urmare, să fie complementar și suplimentar față de acțiunile asumate în cadrul altor programe ale Uniunii care acoperă un domeniul de politică specific.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Programul InvestEU ar trebui să remedieze disfuncționalitățile pieței de la nivelul UE și situațiile de investiții suboptime și să prevadă o testare a pieței la nivelul întregii Uniuni a produselor financiare inovatoare, precum și sisteme de difuzare a acestora, pentru disfuncționalitățile de piață noi sau complexe. Prin urmare, se justifică o acțiune la nivelul Uniunii,

(47)  Programul InvestEU ar trebui să remedieze disfuncționalitățile și lacunele pieței de la nivelul UE și situațiile de investiții suboptime și să prevadă o testare a pieței la nivelul întregii Uniuni a produselor financiare inovatoare, precum și sisteme de difuzare a acestora, pentru disfuncționalitățile de piață noi sau complexe. Prin urmare, se justifică o acțiune la nivelul Uniunii,

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare în sprijinul politicilor interne ale Uniunii.

Prezentul regulament instituie Fondul InvestEU, care furnizează o garanție a UE pentru operațiunile de finanțare și de investiții desfășurate de partenerii de implementare în sprijinul politicilor interne ale Uniunii și definește relațiile cu diferiții parteneri în cadrul prezentului regulament.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  durabilitatea și creșterea economiei Uniunii;

(b)  durabilitatea și creșterea economiei Uniunii, inclusiv obiectivele climatice;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței unice, inclusiv prin soluții care abordează fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, prin diversificarea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Uniune și prin promovarea finanțării durabile.

(d)  integrarea piețelor de capital ale Uniunii și consolidarea pieței unice, inclusiv prin soluții care abordează fragmentarea piețelor de capital ale Uniunii, prin diversificarea surselor de finanțare pentru întreprinderile din Uniune, în special pentru IMM-uri și start-up-uri, și prin promovarea finanțării durabile.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  contribuirea la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii, precum și la obținerea de beneficii societale și de mediu pe termen lung.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  sporirea accesului la și a disponibilității microfinanțării și a finanțării întreprinderilor sociale, sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții legate de investițiile și competențele sociale și dezvoltarea și consolidarea piețelor de investiții sociale în domeniile menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d).

(d)  facilitarea accesului la microfinanțări și finanțări ale întreprinderilor sociale, sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții legate de investițiile și competențele sociale și dezvoltarea și consolidarea piețelor de investiții sociale în sectoarele menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (d).

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  îmbunătățirea bunăstării în UE prin reducerea sărăciei și facilitarea unei distribuții mai echitabile a veniturilor;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  sprijinirea investițiilor în active corporale și necorporale pentru stimularea creșterii, a investițiilor și a ocupării forței de muncă;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Garanția UE destinată compartimentului pentru UE menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 38 000 000 000 EUR (în prețuri curente). Este provizionat la o rată de 40 %.

Garanția UE destinată compartimentului pentru UE menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) este de 38 000 000 000 EUR (în prețuri curente). Este provizionat la o rată de 40 %, adică 15 200 000 000 EUR (13 065 000 000 în prețuri curente).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat în pentru compartimentul pentru statele membre menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (b), sub rezerva alocării de către statele membre, în conformitate cu [articolul 10 alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC]28 numărul] și articolul [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul]29, a sumelor corespunzătoare.

Un cuantum suplimentar al garanției UE poate fi furnizat pentru compartimentul pentru statele membre menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (b), sub rezerva alocării de către autoritățile naționale sau regionale din statele membre, în conformitate cu [articolul 10 alineatul (1)] din Regulamentul [[RDC] numărul]1a și articolul [75 alineatul (1)] din Regulamentul [[planul PAC] numărul]1b , a sumelor corespunzătoare.

__________________

__________________

 

1a A se completa

 

1b A se completa

28

 

29

 

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) primul paragraf este stabilită în anexa I la prezentul regulament. Comisia poate modifica sumele menționate în respectiva anexă I, după caz, cu până la 15 % pentru fiecare obiectiv. Comisia informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la orice modificare survenită.

2.  Repartizarea orientativă a sumei menționate la alineatul (1) primul paragraf este stabilită în anexa I la prezentul regulament. Comisia poate modifica sumele menționate în respectiva anexă I, după caz, cu până la 15 % pentru fiecare obiectiv. Comisia informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la orice modificare survenită.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care sunt necesare noi provizioane, acestea se deduc din marjele bugetului anual al Uniunii sau din Instrumentul de flexibilitate, însă în niciun caz din linii bugetare sau din fonduri alocate în prealabil.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a Programului InvestEU, cum ar fi activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.

4.  Cuantumul menționat la alineatul (3) poate fi utilizat, de asemenea, pentru asistență tehnică și administrativă pentru punerea în aplicare a Programului InvestEU, cum ar fi activitățile de informare, formare, pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare, inclusiv sistemele corporative de tehnologie a informațiilor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  țările în curs de aderare, țările candidate și potențialii candidați, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și aceștia;

(b)  țările în curs de aderare și țările candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenele și condițiile generale de participare a acestora la programele Uniunii instituite prin acordurile-cadru și deciziile Consiliului de asociere corespunzătoare sau prin alte acorduri similare și în conformitate cu condițiile specifice prevăzute în acordurile dintre Uniune și aceștia;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare:

1.  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități sau lacune ale pieței sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare, inclusiv în regiunile ultraperiferice.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții durabile în domeniile transportului, energiei, conectivității digitale, aprovizionării și prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor și apei, deșeurilor, naturii și al altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, bunurilor mobile și implementării tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, ori care respectă standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii;

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții durabile în domeniile transportului, inclusiv al transportului multimodal, al turismului, al energiei, cu axarea pe sursele de energie regenerabile și pe eficiența energetică, al conectivității digitale, aprovizionării și prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor și apelor continentale, deșeurilor, naturii și al altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, bunurilor mobile și implementării tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, ori care respectă standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  componenta de politică pentru investiții și competențe sociale: cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale și economia socială; competențe, educație, formare și servicii conexe; infrastructura socială (inclusiv locuințele sociale și studențești); inovare socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung; incluziune și accesibilitate; activități culturale cu obiectiv social; integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

(d)  componenta de politică pentru investiții sociale; cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale și economia socială; o tranziție echitabilă pentru lucrători, competențe, educație, formare și servicii conexe; infrastructura socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung, acordând o atenție deosebită persoanelor celor mai sărace din societate; și integrarea persoanelor celor mai vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe cu reședință legală într-un stat membru al UE.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei de politică pentru infrastructura durabilă menționate la alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei verificări a durabilității climatice, a mediului și a durabilității sociale, în vederea reducerii la minimum a efectelor nocive și a maximizării beneficiilor în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie. Proiectele cu o anumită dimensiune, definite în orientări, sunt excluse din verificare.

Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei de politică pentru infrastructura durabilă menționate la alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei verificări a durabilității climatice, a mediului și a durabilității sociale, în vederea reducerii la minimum a efectelor nocive și a maximizării beneficiilor în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie sub forma unui act delegat, luând pe deplin în considerare criteriile prevăzute de [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile, COM(2018)353]. Dacă este cazul, proiectele cu o anumită dimensiune, definite în orientări, pot fi scutite de verificare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu;

a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu și să se asigure respectarea obiectivelor și standardelor UE în materie de mediu;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ca)  să se evalueze efectele pozitive, în sensul îndeplinirii obiectivelor climatice și energetice ale UE prevăzute în strategiile UE privind clima și eficiența energetică;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie.

4.  Partenerii de implementare furnizează informațiile necesare pentru a permite urmărirea investițiilor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pe baza orientărilor care urmează să fie furnizate de către Comisie, și evaluează dacă operațiunile respectă Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile [COM(2018)353];

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 50 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții durabile să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu.

5.  Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 40% din investițiile efectuate pentru susținerea operațiunilor în cadrul componentei de politică pentru infrastructura durabilă să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu, pentru a îndeplini angajamentele asumate în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 21).

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia, împreună cu partenerii de implementare, se asigură că partea din garanția bugetară utilizată pentru componenta de politică pentru infrastructura durabilă se distribuie urmărindu-se obținerea unui echilibru între acțiunile din diferite domenii.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  În domeniul transporturilor, cel puțin 10 % din investițiile din cadrul componentei pentru infrastructura durabilă contribuie la îndeplinirea obiectivului UE de eliminare a accidentelor rutiere mortale și a vătămărilor grave până în 2050 și la renovarea podurilor și tunelurilor rutiere și feroviare pentru asigurarea siguranței lor.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime noi sau complexe, în vederea dezvoltării de soluții financiare și de structuri de piață noi;

(iii)  disfuncționalități ale pieței noi sau complexe, proiecte multinaționale transfrontaliere sau situații de investiții suboptime, în vederea dezvoltării de soluții financiare și de structuri de piață noi;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  cooperare intensificată pentru elaborarea, pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor de transport transfrontalier.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  compartimentul pentru statele membre vizează disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime într-unul sau mai multe dintre statele membre pentru a contribuie la îndeplinirea obiectivelor fondurilor care contribuie la gestiunea partajată.

(b)  compartimentul pentru statele membre vizează disfuncționalități specifice ale pieței sau situații de investiții suboptime într-unul sau mai multe dintre statele membre pentru a contribuie la îndeplinirea obiectivelor fondurilor care contribuie la gestiunea partajată. Un acord de contribuție poate fi încheiat și între o autoritate regională a unui stat membru și Comisie. Un astfel de acord prevede activități de investiții pe teritoriul regiunii contribuitoare și este supus unor condiții egale, astfel cum este prevăzut la articolul 9 din regulament.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statul membru și Comisia încheie acordul de contribuție sau un amendament la acesta în termen de patru luni de la adoptarea deciziei Comisiei de adoptare a acordului de parteneriat sau a planului PAC sau simultan cu decizia Comisiei de modificare a unui program sau a unui plan PAC.

Statul membru și Comisia încheie acordul de contribuție sau un amendament la acesta în termen de trei luni de la adoptarea deciziei Comisiei de adoptare a acordului de parteneriat sau a planului PAC sau simultan cu decizia Comisiei de modificare a unui program sau a unui plan PAC.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiectele transfrontaliere între entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre și care se extind către una sau mai multe țări terțe, inclusiv către țările aderente, țările candidate și candidații potențiali, țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, țările din Spațiul Economic European sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb ori către o țară sau un teritoriu de peste mări prevăzut în anexa II la TFUE sau o țară terță asociată, indiferent dacă există sau nu un partener în aceste țări terțe ori țări sau teritorii de peste mări;

(a)  proiectele transfrontaliere între entități situate sau stabilite în unul sau mai multe state membre și care se extind către una sau mai multe țări terțe, inclusiv către țările aderente și țările candidate, țările care intră sub incidența politicii europene de vecinătate, țările din Spațiul Economic European sau din Asociația Europeană a Liberului Schimb ori către o țară sau un teritoriu de peste mări prevăzut în anexa II la TFUE sau o țară terță asociată, indiferent dacă există sau nu un partener în aceste țări terțe ori țări sau teritorii de peste mări;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru compartimentul pentru UE, contrapărțile eligibile trebuie să își fi exprimat interesul și pot să acopere operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin trei state membre. Partenerii de implementare pot, de asemenea, să acopere împreună operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin trei state membre prin formarea unui grup.

Pentru compartimentul pentru UE, contrapărțile eligibile trebuie să își fi exprimat interesul și pot să acopere operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin două state membre. Partenerii de implementare pot, de asemenea, să acopere împreună operațiunile de finanțare și de investiții în cel puțin două state membre prin formarea unui grup. Această condiție poate fi îndeplinită prin acoperirea operațiunilor de finanțare și de investiții într-o regiune a unui stat membru.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru compartimentul pentru statele membre, statul membru în cauză poate propune unul sau mai multe contrapărți eligibile ca parteneri de implementare dintre cei care și-au exprimat interesul în temeiul articolului 9 alineatul (3) litera (c).

Pentru compartimentul pentru statele membre, autoritatea competentă a statului membru sau a regiunii în cauză poate propune unul sau mai multe contrapărți eligibile ca parteneri de implementare dintre cei care și-au exprimat interesul în temeiul articolului 9 alineatul (3) litera (c).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statul membru în cauză nu propune un partener de implementare, Comisia procedează în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat, între acei parteneri de implementare care pot acoperi operațiunile de finanțare și de investiții în zonele geografice în cauză.

În cazul în care statul membru sau regiunea în cauză nu propune un partener de implementare, Comisia procedează în conformitate cu al doilea paragraf al prezentului alineat, între acei parteneri de implementare care pot acoperi operațiunile de finanțare și de investiții în zonele geografice în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  conduce la diversificarea geografică;

(d)  conduce la o diversificare geografică echilibrată între statele membre;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Remunerația pentru asumarea riscurilor se alocă între Uniune și un partener de implementare, proporțional cu cota lor de participare la asumarea riscurilor aferente unui portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sau, după caz, de operațiuni individuale. Partenerul de implementare are o expunere adecvată, pe propriul risc, la operațiunile de finanțare și investiții susținute de garanția UE, cu excepția cazului în care, în mod excepțional, obiectivele de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi pus în aplicare sunt de așa natură încât partenerul de implementare nu poate contribui în mod rezonabil cu propria capacitate de a-și asuma riscuri.

1.  Remunerația pentru asumarea riscurilor se alocă între Uniune și un partener de implementare, proporțional cu cota lor de participare la asumarea riscurilor aferente unui portofoliu de operațiuni de finanțare și de investiții sau, după caz, de operațiuni individuale. Partenerul de implementare are o expunere echilibrată, pe propriul risc, la operațiunile de finanțare și investiții susținute de garanția UE și, prin urmare, la garanția de primă pierdere, cu excepția cazului în care obiectivele de politică vizate de produsul financiar care urmează a fi pus în aplicare sunt de așa natură încât partenerul de implementare nu poate contribui în mod rezonabil cu propria capacitate de a-și asuma riscuri.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Procesele-verbale ale reuniunilor consiliului consultativ sunt puse la dispoziția publicului pe o pagină de internet specială.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Platforma de consiliere InvestEU oferă sprijin consultativ la nivel național, regional și local, inclusiv în regiunile ultraperiferice, pentru a promova proiecte cu scopul de a garanta că aspectele sociale și de mediu sunt luate în considerare pe tot parcursul ciclului proiectelor. Acest sprijin include asistență pentru dezvoltarea de proiecte și consolidarea capacităților.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  realizarea de acțiuni de comunicare pentru a sensibiliza cu privire la sprijinul disponibil pentru promotorii de proiecte și intermediarii financiari și de alt tip, sprijin acordat de platforma de consiliere, și, la un nivel mai general, cu privire la posibilitățile existente în cadrul inițiativei InvestEU.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care să furnizeze informații relevante pentru fiecare proiect.

1.  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de date de proiecte ușor de utilizat, disponibilă în toate limbile oficiale ale UE, care să furnizeze informații relevante pentru fiecare proiect.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Comisia stabilește o metodologie pentru a furniza indicatori calitativi pentru o evaluare exactă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor stabilite la articolul 3. Pe baza acestei metodologii, Comisia completează anexa III, cel târziu până la 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sistemele de raportare cu privire la performanță au rolul de a garanta că datele referitoare la monitorizarea punerii în aplicare și a rezultatelor sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În acest scop, partenerilor de implementare și altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale, după caz.

3.  Sistemele de raportare cu privire la performanță oferă garanția că datele referitoare la monitorizarea implementării și la rezultate sunt adecvate pentru efectuarea unei analize aprofundate a progreselor realizate și a dificultăților întâmpinate și că acestea sunt colectate în mod eficient, cu eficacitate și la timp. În acest scop, partenerilor de implementare și altor beneficiari de fonduri ale Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționale, după caz. Sistemul de raportare trebuie să ofere un inventar clar al componentelor de politică detaliate în domeniile eligibile pentru finanțare și operațiuni de investiții, astfel cum se prevede în anexa II.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor.

1.  Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor. Evaluările cuprind, de asemenea, o evaluare calitativă a progresului înregistrat în privința îndeplinirii obiectivelor stabilite la articolul 3.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Garanția UE, plățile și recuperările efectuate în temeiul acesteia, precum și operațiunile din cadrul programului InvestEU sunt auditate de Curtea de Conturi. Un raport special al Curții de Conturi ar trebui să fie emis la 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În conformitate cu articolul 4 din prezentul regulament, această distribuție va putea fi modificată în cursul exercițiului financiar în funcție de dinamica diferitelor obiective menționate la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și sustenabilă;

(a)  extinderea producerii și promovarea cu celeritate a instalării, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și sustenabilă;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; combustibili alternativi;

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; combustibili alternativi pentru toate modurile de transport;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Dezvoltarea unor infrastructuri de transport durabile, precum și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin:

2.  Dezvoltarea unor infrastructuri de transport durabile și sigure și a unor soluții de mobilitate, precum și a unor echipamente și tehnologii inovatoare conforme cu prioritățile Uniunii în materie de transport și cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris, în special prin:

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiecte de sprijinire a infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor sale urbane, a porturilor maritime și interioare, a terminalelor multimodale și a conexiunilor acestora cu rețelele principale;

(a)  proiecte de sprijinire a infrastructurii TEN-T, inclusiv a nodurilor sale urbane, a porturilor maritime și interioare, a aeroporturilor, a terminalelor multimodale și a conexiunilor acestora cu rețelele principale și aplicațiile telematice prevăzute în Regulamentul UE nr. 1315/2013;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  proiecte de infrastructură TEN-T care prevăd utilizarea a cel puțin două moduri de transport diferite, în special terminale multimodale de marfă și noduri de transport de călători;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proiecte vizând mobilitatea urbană inteligentă și durabilă (având drept obiect modurile de transport urban cu emisii scăzute, accesibilitatea, poluarea aerului și zgomotul, consumul de energie și accidentele);

(b)  proiecte vizând mobilitatea urbană inteligentă și durabilă, inclusiv transportul fluvial și aerian (având drept obiect modurile de transport urban cu emisii scăzute, accesibilitatea nediscriminatorie, poluarea aerului și zgomotul, consumul de energie și sporirea siguranței, inclusiv pentru cicliști și pietoni);

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute;

(c)  sprijinirea reînnoirii și modernizării activelor mobile din domeniul transporturilor, în vederea implementării unor soluții de mobilitate cu emisii scăzute, inclusiv utilizarea combustibililor alternativi și a combustibililor sintetici din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon pentru vehiculele destinate tuturor modurilor de transport;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, precum și porturile maritime;

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura pe căi navigabile interioare, precum și porturile maritime și autostrăzile maritime;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  infrastructura pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică.

(e)  infrastructura pentru combustibili alternativi pentru toate modurile de transport, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  proiecte de mobilitate urbană inteligentă și durabilă, vizând:

 

- siguranța rutieră (inclusiv îmbunătățirea siguranței conducătorilor auto și a pasagerilor și reducerea numărului de accidente mortale și de vătămări grave),

 

- accesibilitatea (inclusiv în zonele rurale),

 

- reducerea emisiilor,

 

- dezvoltarea și implementarea unor noi tehnologii și servicii de transport, în special de către IMM-uri și în raport cu modurile de transport conectate și autonome, precum și sistemele integrate de emitere a biletelor

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  proiecte de menținere sau de modernizare a infrastructurii de transport existente, inclusiv a autostrăzilor TEN-T, în cazul în care este necesară modernizarea acestora, de menținere sau de îmbunătățire a siguranței rutiere, de dezvoltare a serviciilor STI sau de garantare a integrității și standardelor infrastructurii, în special zone și facilități de parcare sigure, stații de combustibili alternativi și sisteme de încărcare cu energie electrică;

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  infrastructura rutieră pentru transporturile din țările care beneficiază de Fondul de coeziune, regiunile mai puțin dezvoltate sau interesate de proiectele transfrontaliere în materie de transport;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  protecția vieții private și a datelor cu caracter personal

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 6 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea industriei din Uniune.

(f)  alte tehnologii și servicii digitale avansate care contribuie la digitalizarea industriei din Uniune și la integrarea tehnologiilor, serviciilor și competențelor digitale în sectorul transporturilor din Uniune.

Justificare

Digitalizarea transformă rapid sistemul nostru de transport, de la vehicule la serviciile de mobilitate, la logistica multimodală, navigație și multe altele. InvestEU ar trebui să sprijine în mod special adoptarea tehnologiilor inovatoare în sectorul transporturilor, care reprezintă un sector economic esențial al UE.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Turismul.

9.  Sectorul turismului.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  educație, formare și servicii conexe;

(c)  educație, formare și servicii conexe, abordând în special oportunitățile din sectorul transportului și din alte sectoare afectate de penuria de forță de muncă și adaptarea la noile tehnologii;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3.3 a  Investiții care sprijină îmbunătățirea siguranței conducătorilor auto și a pasagerilor în toate modurile de transport, în special în transportul rutier;

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.4  Transport: investiții mobilizate în TEN-T, dintre care: Rețeaua TEN-T centrală

4.4  Transport: investiții mobilizate în TEN-T, dintre care:

 

- rețeaua centrală și rețeaua globală în componentele definite în anexa la [Regulamentul nr. XXX, a se introduce trimiterea la noul MIE] de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

 

- infrastructura multimodală;

 

- soluții inovatoare care contribuie la o combinație echilibrată a modurilor de transport, inclusiv pentru transportul aerian și pe căile navigabile interioare;

 

- numărul de puncte de infrastructură pentru combustibili alternativi instalate.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 7 – subpunctul 7.2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7.2 a  Sprijin pentru forța de muncă înalt calificată: numărul de angajați care beneficiază de sprijin pentru menținerea unei forțe de muncă înalt calificate în industria prelucrătoare și în sectorul terțiar și adaptarea la digitalizare

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Programului InvestEU

Referințe

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Comisii competente

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

14.6.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Wim van de Camp

3.7.2018

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

5.7.2018

Data adoptării

15.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

13

5

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

29

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Tania González Peñas, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Isabella De Monte, Maria Grapini

13

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto, Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

S&D

Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

5

0

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Claudia Țapardel

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (15.11.2018)

destinat Comisie pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Raportor pentru aviz: Ivo Belet

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 6 iunie 2018, Comisia și-a prezentat propunerea privind programul InvestEU. Pe baza instrumentelor financiare existente, în special a FEIS, Comisia propune un fond unic, bazat pe o garanție a UE de 38 miliarde EUR, în vederea mobilizării de fonduri publice și private sub formă de împrumuturi, garanții, capitaluri proprii sau alte instrumente de piață, pentru investiții strategice în sprijinul politicilor interne ale UE. Pentru a facilita accesul la InvestEU, acesta este însoțit de Platforma de consiliere InvestEU și de Portalul InvestEU.

Fondul InvestEU vizează patru domenii de politică („componente de politică”) cu sume orientative de investiție (o creștere cu 15 %, pe baza unei decizii a CE):

1) o infrastructură durabilă (până la 11,5 miliarde EUR);

2) cercetare, inovare și digitalizare (până la 11,25 miliarde EUR);

3) întreprinderile mici și mijlocii (până la 11,25 miliarde EUR) și

4) investiții și competențe sociale (4 miliarde EUR).

Amendamentele depuse de raportor se referă exclusiv la aspecte care intră direct în domeniul de competență al Comisiei ENVI, cum ar fi contribuția la integrarea aspectelor legate de climă și îndeplinirea obiectivelor și standardelor Uniunii. Prin urmare, raportorul a preferat să nu prezinte amendamente privind gestionarea Garanției InvestEU și gestionarea programului, aceste aspecte urmând să fie abordate de către comisiile competente ECON și BUDG.

Raportorul salută propunerea Comisiei, în special având în vedere accentul mai puternic pus pe durabilitate. InvestEU ar trebui să asigure o verificare sistematică a proiectelor din perspectiva durabilității. În acest sens, Comisia ar trebui să adopte cerințe minime și detaliate de durabilitate pentru toate componentele de politică ale programului, așa cum se întâmplă în prezent în cazul sprijinului acordat de BEI în cadrul FEIS. Aceasta ar însemna că toate proiectele care beneficiază de un sprijin substanțial din partea Uniunii ar trebui să facă obiectul unei verificări a durabilității acestora.

Pentru a fi în conformitate cu poziția Parlamentului European privind integrarea aspectelor legate de climă și pentru a contribui la obiectivul de 30 % pentru cheltuieli legate de climă în cadrul întregului buget al UE, ar trebui stabilit un obiectiv de 35 % pentru programul InvestEU în general. Ar trebui instituite criterii clare de eligibilitate și o metodă de urmărire fiabilă și transparentă, care să se bazeze pe criteriile de eligibilitate utilizate de BEI în acest scop și convenite în cadrul instituțiilor financiare internaționale.

Deși FEIS a mobilizat 335 miliarde EUR în investiții suplimentare în întreaga UE începând din 2015 și a contribuit, ca atare, la eliminarea lacunelor în materie de investiții, trebuie avut însă în vedere un accent mai puternic pe obiectivele de politică ale UE. Ar trebui să poată atrage sprijin în cadrul programului InvestEU în special proiectele care au un profil de risc mai ridicat decât cel acceptat în mod obișnuit de piață și care pot contribui la realizarea obiectivelor cadrului de politică al Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și a obiectivelor pe termen lung, astfel cum sunt exprimate în Acordul de la Paris.

Sunt necesare, mai ales, investiții sporite în proiecte industriale cu emisii reduse de dioxid de carbon pentru a accelera decarbonizarea industriei UE. Prin urmare, Comisia Europeană ar trebui să definească, în dialog cu sectorul industrial, proiectele industriale de interes comun și să faciliteze accesul acestora la sprijin financiar în cadrul diferitelor instrumente ale UE.

Pentru o bună înțelegere a potențialului programului InvestEU de a contribui la economia cu emisii scăzute de carbon, ar trebui să fie puse la dispoziție informații privind evitarea CO2. Ar trebui însă să se adopte o abordare prudentă a pragurilor aferente criteriilor de eligibilitate pentru a nu împiedica progresul treptat. Întrucât soluțiile inovatoare nu apar peste noapte, ar trebui să se poată sprijini un progres treptat în cadrul programului InvestEU pentru a stimula și mai mult inovarea.

În ceea ce privește guvernanța programului, ar trebui să se mențină implicarea PE, astfel cum se prevede în prezent în FEIS. Prin urmare, raportorul propune ca Parlamentul să numească un expert independent în consiliul consultativ în configurația sa care cuprinde reprezentanții partenerilor de implementare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite.

(1)  Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa pentru anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, cercetare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), întreprinderi nou-înființate, și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime pentru a reduce deficitul în materie de investiții în sectoarele vizate astfel încât obiectivele de politică ale UE să fie îndeplinite.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Europa depinde de resursele importate mai mult decât orice altă regiune din lume și multe resurse se vor epuiza într-un timp relativ scurt. Competitivitatea Europei poate crește mult prin creșterea valorii adăugate aduse de resurse pentru economie și prin încurajarea aprovizionării durabile cu materii din surse europene.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Strategia privind apărarea și Strategia spațială pentru Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

(3)  În ultimii ani, Uniunea a adoptat strategii ambițioase de finalizare a pieței unice și de stimulare a creșterii durabile și a locurilor de muncă, cum ar fi uniunea piețelor de capital, Strategia privind piața unică digitală, pachetul „Energie curată pentru toți europenii”, Planul de acțiune al UE pentru o economie circulară, Orizont 2020, Strategia pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon, Strategia privind apărarea și Strategia spațială pentru Europa. Fondul InvestEU ar exploata și ar consolida sinergiile dintre acele strategii care se consolidează reciproc, sprijinind investițiile și accesul la finanțare.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii, inclusiv în domeniul inovării și al digitalizării, la durabilitatea creșterii economice a Uniunii, la reziliența și incluziunea socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de implementare. Ar trebui să fie bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp contribuția la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii.

(5)  Fondul InvestEU ar trebui să contribuie la îmbunătățirea competitivității Uniunii, inclusiv în domeniul inovării, al trecerii la economia circulară și al digitalizării, la excelența științifică, la durabilitatea creșterii economice a Uniunii, la reziliența și incluziunea socială și la integrarea piețelor de capital ale Uniunii, inclusiv a soluțiilor care remediază fragmentarea lor și care diversifică sursele de finanțare pentru întreprinderile din Uniune. În acest scop, ar trebui să sprijine proiecte care sunt viabile din punct de vedere tehnic și economic, furnizând un cadru pentru utilizarea datoriei, pentru partajarea riscurilor și pentru instrumentele de capital bazate pe o garanție din bugetul Uniunii și pe contribuțiile partenerilor de implementare. Ar trebui să fie bine cunoscut și bazat pe cerere, iar sprijinul din cadrul Fondului InvestEU ar trebui să vizeze în același timp contribuția la îndeplinirea obiectivelor de politică ale Uniunii.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale pentru a încuraja creșterea, investițiile și ocuparea forței de muncă, contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul Uniunii furnizat prin granturi.

(6)  Fondul InvestEU ar trebui să sprijine investițiile în active corporale și necorporale pentru a încuraja eficiența utilizării resurselor, creșterea verde și durabilă, investițiile și ocuparea forței de muncă, precum și durabilitatea, contribuind, astfel, la o bunăstare sporită și la distribuirea mai echitabilă a veniturilor în Uniune. Intervenția din Fondul InvestEU ar trebui să completeze sprijinul Uniunii furnizat prin granturi.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele sale de dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele convenite, inclusiv cele prevăzute în politicile de mediu ale Uniunii, măsurile care vizează dezvoltarea durabilă trebuie accelerate semnificativ. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile ar trebui să aibă un rol primordial în conceperea Fondului InvestEU.

(7)  Uniunea a aprobat obiectivele prevăzute în Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite și obiectivele sale de dezvoltare durabilă, Acordul de la Paris din 2015, precum și Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030. Pentru a îndeplini obiectivele convenite, inclusiv cele prevăzute în politicile de mediu ale Uniunii, măsurile care vizează dezvoltarea durabilă trebuie accelerate semnificativ, iar subvențiile dăunătoare mediului trebuie eliminate treptat. Prin urmare, principiile dezvoltării durabile ar trebui să stea la baza conceperii Fondului InvestEU.

Amendament de compromis7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 25 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice. Se preconizează ca măsurile din cadrul Programului InvestEU să contribuie în proporție de 30 % din pachetul financiar global al acestui program la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

(9)  Reflectând importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, Programul InvestEU va contribui la integrarea politicilor climatice și la îndeplinirea obiectivului general conform căruia 30 % din cheltuielile din bugetul Uniunii vor sprijini obiectivele politicilor climatice. Măsurile din cadrul Programului InvestEU ar trebui să contribuie în proporție de 40 % din pachetul financiar global al acestui program la atingerea obiectivelor politicilor climatice. Măsurile relevante vor fi identificate în timpul elaborării și al implementării Programului InvestEU și vor fi reevaluate în contextul evaluărilor corespunzătoare și al procedurilor de revizuire.

Amendament de compromis8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor climatice al UE elaborat de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile14] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere al mediului sau nu.

(10)  Contribuția Fondului InvestEU la îndeplinirea obiectivului climatic va fi urmărită printr-un sistem de urmărire a politicilor elaborat de Comisie prin intermediul actelor delegate, în cooperare cu partenerii de implementare și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile14] pentru a stabili dacă o activitate economică prezintă efecte de atenuare speciale sau contribuie la realizarea rezilienței la schimbările climatice.

__________________

__________________

14 COM(2018)353.

14 COM(2018)353.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În conformitate cu Raportul privind riscurile globale din 2018, elaborat de Forumul Economic Mondial, jumătate din cele zece riscuri majore care amenință economia globală sunt legate de mediu. Aceste riscuri includ poluarea aerului, a solului și a apei, fenomene meteorologice extreme, pierderi de biodiversitate și eșecurile în ceea e privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Principiile de mediu sunt prevăzute în mod expres în tratate și în majoritatea politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar trebui să fie promovată în operațiunile legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu ar trebui integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, UE ar trebui să își urmărească cheltuielile cu biodiversitatea și controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului15. Investițiile alocate obiectivelor de durabilitate din punct de vedere al mediului ar trebui, prin urmare, urmărite folosind metodologiile obișnuite, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii ce se aplică climei, biodiversității și gestionării poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor-cheie ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, solul și biodiversitatea.

(11)  În conformitate cu Raportul privind riscurile globale din 2018, elaborat de Forumul Economic Mondial, jumătate din cele zece riscuri majore care amenință economia globală sunt legate de mediu. Aceste riscuri includ poluarea aerului, a solului și a apei, fenomene meteorologice extreme, pierderi de biodiversitate și eșecurile în ceea e privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Utilizarea nedurabilă a resurselor este cauza principală a numeroase dintre aceste riscuri pentru mediu. Principiile de mediu sunt prevăzute în mod expres în tratate și în majoritatea politicilor Uniunii. Prin urmare, integrarea obiectivelor de mediu ar trebui să fie promovată în operațiunile legate de Fondul InvestEU. Protecția mediului și prevenirea și gestionarea riscurilor de mediu ar trebui integrate în pregătirea și implementarea investițiilor. De asemenea, UE ar trebui să își urmărească cheltuielile cu biodiversitatea și controlul poluării aerului pentru a-și îndeplini obligațiile de raportare în temeiul Convenției privind diversitatea biologică și al Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului15. Investițiile alocate obiectivelor de durabilitate din punct de vedere al mediului ar trebui, prin urmare, urmărite folosind metodologiile obișnuite, care să fie în concordanță cu cele elaborate în cadrul altor programe ale Uniunii ce se aplică climei, biodiversității și gestionării poluării aerului, pentru a permite evaluarea impactului individual și combinat al investițiilor asupra componentelor-cheie ale capitalului natural, inclusiv aerul, apa, solul și biodiversitatea.

_________________

_________________

15 Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

15 Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Proiectele de investiții care primesc un sprijin substanțial din partea Uniunii, în special în domeniul infrastructurii, ar trebui să fie supuse evaluării durabilității în conformitate cu orientările care ar trebui să fie elaborate de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare în cadrul Programului InvestEU și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere economic sau nu și dacă este în concordanță cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. Astfel de orientări ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă.

(12)  Toate proiectele de investiții care primesc un sprijin din partea Uniunii ar trebui să fie supuse evaluării durabilității în conformitate cu orientări corespunzătoare amplorii și tipului de investiții, care ar trebui să fie elaborate de Comisie în cooperare cu partenerii de implementare în cadrul Programului InvestEU, și folosind corespunzător criteriile prevăzute în [Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] pentru a stabili dacă o activitate economică este durabilă din punct de vedere economic sau nu și dacă este în concordanță cu orientările elaborate pentru alte programe ale Uniunii. Astfel de orientări ar trebui să includă dispoziții adecvate, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a)  Manualul privind bunele practici de mediu și sociale al BEI, care transpune din perspectivă operațională politicile și principiile cuprinse în Declarația BEI privind principiile și standardele sociale și de mediu, ar putea să servească drept referință pentru definirea și punerea în aplicare a evaluării durabilității ecologice și sociale pentru a se asigura că toate activitățile de finanțare sunt în concordanță cu standardele sociale și de mediu.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivele de durabilitate ale Uniunii, inclusiv obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi, energie, inclusiv eficiența energetică și energia regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să permită asigurarea consecvenței între programele relevante ale Uniunii. Având în vedere amenințările la adresa securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

(13)  Ratele scăzute de investiții în infrastructură din Uniune în timpul crizei financiare au subminat capacitatea Uniunii de a stimula creșterea durabilă, competitivitatea și convergența. Investițiile considerabile în infrastructura europeană sunt fundamentale pentru a îndeplini obiectivele de durabilitate ale Uniunii și ale statelor membre ale acesteia, inclusiv obiectivele climatice și energetice stabilite pentru 2030 și cele adoptate în cadrul Acordului de la Paris. În consecință, sprijinul din Fondul InvestEU ar trebui să vizeze investițiile în transporturi curate, energie, în special eficiența energetică și energia regenerabilă, măsuri de mediu, climatice, infrastructura maritimă și digitală, acordând o atenție deosebită investițiilor sociale și în infrastructură care sunt esențiale pentru transformarea regiunilor în tranziție. În acest context, ar trebui să se urmărească, pe cât posibil, realizarea unei sinergii cu obiectivele regionale și naționale, precum îndepărtarea azbestului din acoperișuri, locuințe și pardoseli. Pentru a maximiza impactul și valoarea adăugată ale sprijinului financiar din partea Uniunii, este adecvat să se promoveze un proces de investiții raționalizat, care să ofere vizibilitate proiectelor care trebuie finanțate și să permită asigurarea consecvenței între programele relevante ale Uniunii. Având în vedere amenințările la adresa securității, proiectele de investiții care beneficiază de sprijin din partea Uniunii ar trebui să țină seama de principiul protejării cetățenilor în spațiile publice. Această acțiune ar trebui să fie complementară eforturilor făcute din alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi Fondul european de dezvoltare regională, care oferă sprijin pentru componentele de securitate ale investițiilor în spații publice, transporturi, energie și alte infrastructuri critice.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Chiar dacă nivelul investițiilor generale din Uniune crește permanent, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă necorespunzătoare. Nivelul insuficient al investițiilor în cercetare și inovare rezultat are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii și asupra calității vieții cetățenilor săi. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze produsele financiare corespunzătoare pentru a acoperi etapele diferite din ciclul de inovare și o gamă variată de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune și pentru ca aceste soluții să fie mai competitive pe piețele mondiale.

(14)  Chiar dacă nivelul investițiilor generale din Uniune crește permanent, investițiile în activități cu risc ridicat, cum ar fi cercetarea și inovarea, sunt încă necorespunzătoare. Nivelul insuficient al investițiilor în cercetare și inovare rezultat are un efect negativ asupra competitivității industriale și economice a Uniunii, asupra calității vieții cetățenilor săi și asupra atingerii obiectivelor energetice și climatice. Fondul InvestEU ar trebui să furnizeze produsele financiare corespunzătoare pentru a acoperi etapele diferite din ciclul de inovare și o gamă variată de părți interesate, în special pentru a permite extinderea și implementarea de soluții la o scară comercială în Uniune și pentru ca aceste soluții să fie mai competitive pe piețele mondiale.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Un efort major este imperios necesar pentru a investi în transformarea digitală și pentru ca de aceasta să beneficieze toți cetățenii și toate întreprinderile din Uniune. Cadrului puternic de politică al Strategiei privind piața unică digitală ar trebui să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială.

(15)  Un efort major este imperios necesar pentru a investi în transformarea digitală și pentru ca de aceasta să beneficieze toți cetățenii și toate întreprinderile din zonele urbane și rurale ale Uniunii. Cadrului puternic de politică al Strategiei privind piața unică digitală ar trebui să i se adauge acum investiții de o ambiție similară, inclusiv în inteligența artificială.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au un rol crucial în Uniune. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat și a lipsei de garanții reale suficiente a acestora. Provocări suplimentare apar din faptul că IMM-urile trebuie să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a transforma economia și sistemul financiar într-unul mai rezilient în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Fondul InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de a viza produse financiare specifice, mai direcționate.

(16)  Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) au un rol crucial în Uniune. Cu toate acestea, IMM-urile se confruntă cu provocări în accesarea finanțării, din cauza faptului că se consideră că implică un risc ridicat și a lipsei de garanții reale suficiente a acestora. Provocări suplimentare apar din faptul că IMM-urile trebuie să rămână competitive implicându-se în activități de digitalizare, de internaționalizare, de inovare și de perfecționare a forței lor de muncă. De asemenea, în comparație cu întreprinderile mari, IMM-urile au acces la un set mai limitat de surse de finanțare: acestea nu emit în mod obișnuit obligațiuni și au numai un acces limitat la bursele de valori sau la investitorii instituționali mari. Dificultățile în a accesa finanțare sunt chiar mai mari pentru IMM-urile ale căror activități se axează pe activele necorporale. IMM-urile din Uniune se bazează foarte mult pe bănci și finanțarea prin îndatorare sub forma descoperirilor de cont, a împrumuturilor bancare sau a leasingului. Sprijinirea IMM-urilor care se confruntă cu provocările menționate anterior, prin simplificarea accesului lor la finanțare și oferirea unor surse de finanțare mai diversificate sunt necesare pentru a crește capacitatea IMM-urilor de a-și finanța înființarea, creșterea și dezvoltarea, pentru a rezista încetinirii creșterii economice și pentru a transforma economia și sistemul financiar într-unul mai rezilient în timpul încetinirii creșterii economice sau al șocurilor. Acest lucru este complementar, de asemenea, inițiativelor întreprinse deja în contextul uniunii piețelor de capital. Programe precum COSME și Orizont 2020 sunt importante pentru IMM-uri pentru că facilitează accesul la finanțare în toate etapele ciclului lor de viață, la aceasta contribuind și FEIS, care a asigurat o absorbție rapidă din partea IMM-urilor. Fondul InvestEU ar trebui să ofere posibilitatea de a viza produse financiare specifice, mai direcționate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Fondul InvestEU ar trebui să fie deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, din partea țărilor în curs de aderare, din partea țărilor candidate și al candidaților potențiali, din partea țărilor incluse în politica de vecinătate și din partea altor țări, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și acele țări. Acest lucru ar trebui să permită continuarea cooperării cu țările relevante, dacă este cazul, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

(21)  Sub rezerva respectării acelorași norme și reglementări, Fondul InvestEU ar trebui să fie deschis contribuțiilor din partea țărilor terțe care sunt membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, din partea țărilor în curs de aderare, din partea țărilor candidate și al candidaților potențiali, din partea țărilor incluse în politica de vecinătate și din partea altor țări, în conformitate cu condițiile stabilite între Uniune și acele țări. Acest lucru ar trebui să permită continuarea cooperării cu țările relevante, dacă este cazul, în special în domeniile cercetării și inovării, dar și al IMM-urilor.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Un Comitet de investiții format din experți independenți ar trebui să concluzioneze cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE operațiunilor de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, furnizând astfel expertiză externă în materie de evaluare a investițiilor cu privire la proiecte. Comitetul de investiții ar trebui să aibă configurații diferite pentru a acoperi cel mai bine domeniile și sectoarele de politică diferite.

(28)  Un Comitet de investiții format din experți independenți ar trebui să concluzioneze cu privire la acordarea sprijinului din garanția UE operațiunilor de finanțare și în materie de investiții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, furnizând astfel expertiză externă în materie de evaluare a investițiilor cu privire la proiecte. Comitetul de investiții ar trebui să aibă configurații diferite pentru a acoperi cel mai bine domeniile și sectoarele de politică diferite, incluzând întotdeauna experți în trecerea la o economie cu zero emisii de dioxid de carbon. Comitetul de investiții ar trebui să includă și reprezentanți ai societății civile.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama de capacitatea contrapărții de a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui cu resursele proprii pentru a garanta acoperirea și diversificarea geografică adecvată, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor, precum și soluții noi pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții suboptime. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI) ar trebui să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, băncile sau instituțiile naționale promoționale ar trebui să poată să ofere o gamă complementară de produse financiare având în vedere experiența și capacitățile acestora la nivel regional care ar putea fi benefică pentru optimizarea impactului fondurilor publice asupra teritoriului Uniunii. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să fie parteneri de implementare, mai ales acelea care prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește competențele specifice și experiența în anumite state membre. Mai mult, ar trebui să fie posibil ca alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar să acționeze ca parteneri de implementare.

(29)  La selectarea partenerilor de implementare pentru mobilizarea Fondului InvestEU, Comisia ar trebui să țină seama de capacitatea contrapărții de a îndeplini obiectivele Fondului InvestEU și de a contribui cu resursele proprii pentru a garanta acoperirea și diversificarea geografică adecvată, pentru a atrage investitori privați și pentru a furniza o diversificare suficientă a riscurilor, precum și soluții noi pentru remedierea disfuncționalităților pieței și a situațiilor de investiții suboptime. Având în vedere rolul său prevăzut de tratate, capacitatea sa de a acționa în toate statele membre și experiența existentă în cadrul instrumentelor financiare actuale și al FEIS, Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI) ar trebui să rămână un partener de implementare privilegiat în cadrul compartimentului pentru UE al Fondului InvestEU. Pe lângă Grupul BEI, băncile sau instituțiile naționale sau regionale promoționale ar trebui să poată să ofere o gamă complementară de produse financiare având în vedere experiența și capacitățile acestora la nivel regional care ar putea fi benefică pentru optimizarea impactului fondurilor publice asupra teritoriului Uniunii. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca și alte instituții financiare internaționale să fie parteneri de implementare, mai ales acelea care prezintă un avantaj comparativ în ceea ce privește competențele specifice și experiența în anumite state membre. Mai mult, ar trebui să fie posibil ca alte entități care îndeplinesc criteriile prevăzute în Regulamentul financiar să acționeze ca parteneri de implementare.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede implementarea programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului menționat anterior. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente legale. În prezentul regulament ar trebui introdusă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesare ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții Europene de Conturi pentru a-și exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

(44)  Sub rezerva respectării tuturor normelor și reglementărilor programelor individuale, țările terțe care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE) pot participa la programele Uniunii în cadrul cooperării stabilite în temeiul Acordului privind SEE, care prevede implementarea programelor printr-o decizie adoptată în temeiul acordului menționat anterior. Țările terțe pot participa și în baza altor instrumente legale. În prezentul regulament ar trebui introdusă o dispoziție specifică prin care să se acorde drepturile și accesul necesare ordonatorului de credite responsabil, Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) și Curții Europene de Conturi pentru a-și exercita în mod exhaustiv competențele care le revin.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 46

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46)  Pentru a suplimenta elementele neesențiale ale prezentului regulament cu orientări privind investițiile cu care ar trebui să fie conforme operațiunile de finanțare și în materie de investiții, pentru a facilita o adaptare promptă și flexibilă a indicatorilor de performanță și pentru a ajusta rata de provizionare, puterea de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește elaborarea orientărilor privind investițiile pentru operațiunile de finanțare și în materie de investiții din cadrul diferitelor componentelor de politică, modificarea anexei III la prezentul regulament pentru a revizui sau a completa indicatorii și pentru a ajusta rata de provizionare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(46)  Pentru a suplimenta elementele neesențiale ale prezentului regulament cu orientări cu privire la modul în care promotorii care solicită finanțare ar trebui să furnizeze informații adecvate privind verificarea durabilității climatice, de mediu și sociale a operațiunilor de finanțare și de investiții, precum și cu linii directoare privind investițiile cu care ar trebui să fie conforme operațiunile de finanțare și în materie de investiții, pentru a facilita o adaptare promptă și flexibilă a indicatorilor de performanță și pentru a ajusta rata de provizionare, puterea de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește elaborarea orientărilor privind investițiile pentru operațiunile de finanțare și în materie de investiții din cadrul diferitelor componentelor de politică, modificarea anexei III la prezentul regulament pentru a revizui sau a completa indicatorii și pentru a ajusta rata de provizionare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestora au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(47a)  Ar trebui subliniată necesitatea unei coordonări riguroase între diferitele tipuri de instrumente financiare pentru a evita suprapunerile și a asigura un echilibru regional.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  „start-up” înseamnă o întreprindere care este adesea fondată pe tehnologie și, în general, combină creșterea rapidă, dependența ridicată față de inovarea în ceea ce privește produsele, procesele și finanțarea, acordând cea mai mare atenție noilor evoluții tehnologice și utilizând intens modelele inovatoare de afaceri și, adesea, platformele de colaborare;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  durabilitatea și creșterea economiei Uniunii;

(b)  durabilitatea și creșterea economiei Uniunii, inclusiv atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și tranziția către o economie circulară;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în domeniile cercetării, inovării și digitalizării;

(b)  sprijinirea finanțării și a operațiunilor de investiții în domeniile cercetării, inovării și digitalizării, în special pentru a permite o trecere promptă la o economie circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sporirea accesului la finanțare și a disponibilității fondurilor pentru IMM-uri și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(c)  sporirea și facilitarea accesului la finanțare și a disponibilității fondurilor pentru IMM-uri și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Compartimentul pentru UE al Fondului InvestEU menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) pot primi contribuții din partea următoarelor țări terțe pentru a participa la anumite produse financiare în conformitate cu [articolul 218 alineatul (2)] din [Regulamentul financiar]:

Sub rezerva respectării tuturor normelor și reglementărilor programelor individuale, compartimentul pentru UE al Fondului InvestEU menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) și fiecare dintre componentele de politică menționate la articolul 7 alineatul (1) pot primi contribuții din partea următoarelor țări terțe pentru a participa la anumite produse financiare în conformitate cu [articolul 218 alineatul (2)] din [Regulamentul financiar]:

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare:

1.  Fondul InvestEU funcționează prin intermediul următoarelor patru componente de politică, ce vor aborda disfuncționalități ale pieței sau situații de investiții suboptime în domeniul lor specific de aplicare:

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții durabile în domeniile transportului, energiei, conectivității digitale, aprovizionării și prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor și apei, deșeurilor, naturii și al altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, bunurilor mobile și implementării tehnologiilor inovatoare care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii sau la ambele obiective, ori care respectă standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii;

(a)  componenta de politică pentru infrastructura durabilă: cuprinde investiții durabile din punct de vedere social, economic și al mediului în domeniile transportului, energiei, în special o mai mare răspândire a energiei regenerabile, investiții în eficiența energetică și îmbunătățirea nivelurilor interconectării, a conectivității digitale și accesului la rețea, în special în zonele rurale, aprovizionării și prelucrării materiilor prime, spațiului, oceanelor și apei, deșeurilor și economiei circulare, naturii și al altor infrastructuri de mediu, echipamentelor, decarbonizării industriale, regenerării zonelor postindustriale, bunurilor mobile și implementării tehnologiilor inovatoare; aceste investiții respectă cel puțin standardele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii și, atunci când este cazul, contribuie la obiectivele de mediu sau de sustenabilitate socială ale Uniunii, cum ar fi eficiența resurselor, sau la ambele;

(b)  componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde activitățile de cercetare și inovare, transferul rezultatelor cercetării către piață, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare, precum și sprijinul pentru extinderea întreprinderilor inovatoare, altele decât IMM-urile, precum și pentru digitalizarea industriei din Uniune;

(b)  componenta de politică pentru cercetare, inovare și digitalizare: cuprinde activitățile de cercetare și inovare, transferul rezultatelor cercetării către piață, demonstrarea și implementarea unor soluții inovatoare, precum și sprijinul pentru extinderea întreprinderilor inovatoare, inclusiv IMM-urile, și a oportunităților de afaceri sustenabile, precum și pentru digitalizarea industriei din Uniune;

(c)  componenta de politică pentru IMM-uri: accesul la finanțare și disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(c)  componenta de politică pentru IMM-uri: accesul simplificat la finanțare și disponibilitatea fondurilor pentru IMM-uri și, în cazuri justificate în mod corespunzător, pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie;

(d)  componenta de politică pentru investiții și competențe sociale: cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale și economia socială; competențe, educație, formare și servicii conexe; infrastructura socială (inclusiv locuințele sociale și studențești); inovare socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung; incluziune și accesibilitate; activități culturale cu un obiectiv social; integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

(d)  componenta de politică pentru investiții și competențe sociale: cuprinde microfinanțarea, finanțarea întreprinderilor sociale, antreprenoriatul în rândul femeilor și economia socială; competențe, educație, formare și servicii conexe, inclusiv recalificarea, perfecționarea și redistribuirea lucrătorilor din regiunile afectate de restructurarea industrială legată de tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon; infrastructura socială (inclusiv locuințele sociale și studențești); inovare socială; asistența medicală și îngrijirea pe termen lung; incluziune și accesibilitate; activități culturale cu un obiectiv social; integrarea persoanelor vulnerabile, inclusiv a resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentei de politică pentru infrastructura durabilă menționate la alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei verificări a durabilității climatice, a mediului și a durabilității sociale, în vederea reducerii la minimum a efectelor nocive și a maximizării beneficiilor în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie. Proiectele cu o anumită dimensiune, definite în orientări, sunt excluse din verificare.

3.  Atunci când au un impact asupra mediului și a climei, operațiunile de finanțare și de investiții din cadrul componentelor de politică menționate la alineatul (1) literele (a), (b), (c) și (d) fac obiectul unei verificări a durabilității climatice, a mediului și a durabilității sociale în raport cu niște praguri minime de sustenabilitate în vederea maximizării eficienței de utilizare a resurselor, a alinierii la principiile economiei circulare și a reducerii la minimum a efectelor nocive și a maximizării beneficiilor în ceea ce privește clima, mediul și dimensiunea socială. În acest scop, promotorii care solicită finanțare trebuie să furnizeze informații adecvate pe baza unor orientări care urmează a fi elaborate de Comisie în conformitate cu alineatul (6).

Orientările Comisiei permit:

Orientările Comisiei permit:

 

- a)  să se asigure respectarea politicilor și standardelor de mediu ale Uniunii;

a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu;

a)  în ceea ce privește adaptarea, să se asigure rezistența la potențialele efecte negative ale schimbărilor climatice printr-o evaluare a vulnerabilității și a riscurilor climatice, inclusiv a măsurilor de adaptare relevante și, în ceea ce privește atenuarea, să se integreze costurile emisiilor de gaze cu efect de seră și efectele pozitive ale măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice în analiza cost-beneficiu;

b)  să se țină cont de impactul consolidat al proiectului în ceea ce privește componentele principale ale capitalului natural referitoare la aer, apă, pământ și biodiversitate;

b)  să se țină cont de impactul consolidat al proiectului în ceea ce privește componentele principale ale capitalului natural referitoare la aer, apă, pământ și biodiversitate;

c)  să se estimeze impactul asupra incluziunii sociale a anumitor zone sau populații.

c)  să se estimeze impactul asupra incluziunii sociale a anumitor zone sau populații.

 

ca)  să se excludă sprijinul acordat proiectelor care contravin obiectivelor UE pe termen mediu și lung privind clima și energia și obiectivelor din cadrul Acordului de la Paris, precum și celor care conduc la emisii importante de gaze cu efect de seră;

 

cb)  să se excludă sprijinul pentru orice infrastructură de combustibili fosili legată de producția, prelucrarea, transmiterea, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 50 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții durabile să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și mediu.

5.  Cel puțin 40 % din investițiile finanțate de InvestEU contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă.

 

Partenerii de implementare au obiectivul ca cel puțin 55% și, respectiv, 10 % din investițiile efectuate în cadrul componentei de politică pentru investiții durabile să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de climă și, respectiv, de mediu.

 

În liniile directoare privind investițiile, adoptate în conformitate cu alineatul (6), sunt detaliate criterii clare de eligibilitate, precum și o metodă fiabilă și transparentă de urmărire. Aceste linii directoare stabilesc, de asemenea, o metodologie pentru evaluarea măsurii în care investițiile sociale care vizează sprijinirea regiunilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon aflate în tranziție contribuie la pragurile menționate la primele două paragrafe.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a defini liniile directoare privind investițiile pentru fiecare componentă de politică.

6.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a completa prezentul regulament prin definirea liniilor directoare privind investițiile pentru fiecare componentă de politică menționată la alineatul (1). La definirea acestor linii directoare, Comisia cooperează cu partenerii de implementare din cadrul Programului InvestEU.

 

Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 26, acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea orientărilor menționate la alineatul (3).

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 26 pentru a defini disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime menționate la alineatul (1) după primirea avizului din partea consiliului consultativ.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

aa)  disfuncționalitățile pieței și situațiile de investiții suboptime identificate care ar trebui abordate prin operațiunile finanțate;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia este reprezentată în ambele configurații ale consiliului consultativ.

3.  Comisia este reprezentată în ambele configurații ale consiliului consultativ. Parlamentul European numește un expert independent, care este membru al consiliului consultativ al reprezentanților partenerilor de implementare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  să ofere consiliere privind eligibilitatea investițiilor și a proiectelor.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Procesele-verbale ale reuniunilor consiliului consultativ sunt puse la dispoziția publicului pe o pagină web specială.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia confirmă dacă operațiunile de finanțare și de investiții propuse de partenerii de implementare respectă legislația și politicile Uniunii.

3.  Comisia confirmă dacă operațiunile de finanțare și de investiții propuse de partenerii de implementare respectă legislația și politicile Uniunii și dacă acestea sunt luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 7 alineatul (5).

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  respectării standardelor de mediu ale Uniunii;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  respectării principiului „eficiența energetică înainte de toate” al uniunii energetice;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4 – paragraful 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)  abordării de către operațiunea propusă a disfuncționalităților pieței sau a situațiilor de investiții suboptime identificate.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabloul comparativ al indicatorilor este disponibil public după semnarea unei operațiuni sau a unui subproiect de finanțare sau de investiții, după caz. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor.

Tabloul comparativ al indicatorilor este disponibil public înainte de aprobarea operațiunii de investiții. Publicarea nu conține informații sensibile din punct de vedere comercial sau date cu caracter personal care nu trebuie să fie divulgate în conformitate cu normele Uniunii privind protecția datelor.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de date ușor accesibilă și ușor de utilizat, care să furnizeze informații relevante pentru fiecare proiect.

1.  Comisia instituie Portalul InvestEU. Acesta trebuie să fie o bază de date bine cunoscută, ușor accesibilă și ușor de utilizat, care să furnizeze informații relevante pentru fiecare proiect.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia raportează cu privire la punerea în aplicare a Programului InvestEU în conformitate cu [articolele 241 și 250] din [Regulamentul financiar]. În acest scop, partenerii de implementare furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să își respecte obligațiile de raportare.

4.  Comisia raportează cu privire la punerea în aplicare a Programului InvestEU în conformitate cu [articolele 241 și 250] din [Regulamentul financiar]. În acest scop, partenerii de implementare furnizează anual informațiile necesare pentru a permite Comisiei să își respecte obligațiile de raportare. În cadrul raportării sale anuale, Comisia desfășoară, în fiecare an, o analiză a consolidării multianuale, pentru a determina dacă cheltuielile în favoarea acțiunilor în domeniul climei progresează în direcția corectă în ceea ce privește obiectivele de integrare a aspectelor legate de climă și mediu menționate la articolul 7 alineatul (5). Comisia furnizează informații privind sprijinul acordat obiectivelor legate de schimbările climatice, făcând diferența între atenuare și adaptare, precum și informații privind contribuția instrumentelor financiare relevante la schimbările climatice, și le pune la dispoziția publicului.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Garanția UE, plățile și recuperările în temeiul acesteia și operațiunile din cadrul Programului InvestEU sunt auditate de Curtea de Conturi. Un raport special al Curții de Conturi este emis la [18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, inclusiv privind securitatea aprovizionării cu energie, și cu angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 și al Acordului de la Paris, în special prin:

1.  Dezvoltarea sectorului energetic în conformitate cu prioritățile uniunii energetice, cu excepția activităților legate de producția, prelucrarea, transmiterea, distribuția, stocarea sau arderea combustibililor fosili, inclusiv privind securitatea aprovizionării cu energie, și cu angajamentele asumate în cadrul Agendei 2030 și al Acordului de la Paris, în special prin:

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  extinderea producerii, a furnizării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și sustenabilă;

(a)  extinderea producerii, a furnizării, a stocării sau a utilizării de energie din surse regenerabile curată și sustenabilă;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurii energetice și transformarea acestora în infrastructuri inteligente (la nivelul transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare);

(c)  dezvoltarea și modernizarea infrastructurilor energetice durabile și transformarea acestora în infrastructuri inteligente (la nivelul transportului și distribuției, precum și la cel al tehnologiilor de stocare), precum și dezvoltarea de sisteme de încălzire inovatoare și a cogenerării de energie termică și electrică;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici provenind din surse regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; combustibili alternativi;

(d)  producerea și furnizarea de combustibili sintetici provenind din surse non-fosile regenerabile/neutre din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon; combustibili alternativi;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  sprijin pentru regiunile supuse transformărilor în vederea îndeplinirii obiectivelor politicii climatice a Uniunii, îndeosebi regiunile miniere.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  producția locală și regională de energie din surse regenerabile, în special prin intermediul comunităților energetice.

Justificare

Producția locală de energie din surse regenerabile prin intermediul comunităților energetice a reprezentat o completare importantă din partea Parlamentului European la Regulamentul REDII.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, precum și porturile maritime;

(d)  infrastructura feroviară, alte proiecte feroviare, infrastructura căilor navigabile interioare, precum și porturile maritime;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  infrastructura pentru combustibili alternativi, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică.

(e)  infrastructura pentru propulsia alternativă, inclusiv infrastructura pentru încărcare cu energie electrică.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  dezvoltarea unor baterii de nouă generație pentru mobilitatea industrială și electrică, inclusiv în domeniul transportului maritim și aerian;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  infrastructura pentru producerea și utilizarea biocombustibililor avansați;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  infrastructura de alimentare pentru mobilitatea pe bază de hidrogen.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  infrastructura din domeniul apei, inclusiv infrastructura de furnizare a apei și de salubritate, precum și infrastructura din zonele de coastă și alte infrastructuri ecologice având legătură cu apa;

(a)  infrastructura din domeniul apei, inclusiv infrastructura de furnizare a apei și de salubritate, precum și infrastructura din zonele de coastă și insulare și alte infrastructuri ecologice având legătură cu apa;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  programe, proiecte și inițiative legate de îndepărtarea azbestului din acoperișuri, locuințe, clădiri și pardoseli, în special în combinație cu obiectivele statelor membre și ale regiunilor privind energia regenerabilă și reducerea emisiilor de CO2;

Justificare

A se vedea cerințele Parlamentului din raportul Parlamentului European din 30 ianuarie 2013 referitor la amenințările la adresa sănătății la locul de muncă legate de azbest și perspectivele de eliminare completă a azbestului existent. A se vedea cu titlu de comparație răspunsurile scrise din partea doamnei Thyssen în numele Comisiei din 10 aprilie 2018, E-000862/2018.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dezvoltare urbană, rurală și costieră durabilă;

(e)  dezvoltare urbană, rurală, costieră și insulară durabilă;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime principale și secundare;

(g)  proiecte și întreprinderi care pun în aplicare economia circulară prin integrarea aspectelor care țin de eficiența utilizării resurselor în producție și în ciclul de viață al produselor, inclusiv prin furnizarea durabilă de materii prime principale și secundare, precum și eventuala reutilizare și reciclare;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  proiecte care implementează tehnologiile inovatoare de captare și de utilizare a dioxidului de carbon;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  rezistența antimicrobiană și, în special, reducerea utilizării antibioticelor la oameni și la animale prin abordarea de tip „O singură sănătate”, prin intermediul unor măsuri preventive;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hc)  decarbonizarea producției de energie și a lanțului de distribuție.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  promovarea înlocuirii produselor periculoase din punct de vedere chimic cu alternative mai durabile.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor rețele digitale cu capacitate foarte mare.

4.  Dezvoltarea unei infrastructuri pentru conectivitatea digitală, în special prin proiecte care sprijină dezvoltarea unor rețele digitale cu capacitate foarte mare în zonele urbane și rurale.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proiectele corporative;

(b)  procese de cercetare și inovare, transferul de tehnologie și cooperarea între întreprinderi cu accent pe noua economie cu emisii scăzute de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice și economia circulară;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 5 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  noi produse medicale eficace, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive medicale și produse medicinale terapeutice avansate.

(f)  noi produse medicale eficace, inclusiv produse farmaceutice, dispozitive medicale, e-sănătate și produse medicinale terapeutice avansate.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale și economia socială;

(a)  microfinanțare, finanțare pentru întreprinderile sociale, antreprenoriatul în rândul femeilor și economia socială;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Anexa II – paragraful 1 – punctul 11 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  redistribuirea, recalificarea și perfecționarea lucrătorilor, educația și inițiativele de căutare a locurilor de muncă în regiunile care depind de o economie bazată pe emisii de dioxid de carbon și afectate de tranziția structurală către o economie cu emisii reduse de carbon.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

13a. Mările și oceanele, prin dezvoltarea unei economii albastre sustenabile, în conformitate cu obiectivele politicii maritime integrate, în special prin:

 

(a) antreprenoriatul maritim;

 

(b) o industrie maritimă inovatoare și competitivă;

 

(c) educația în domeniul marin și dispozitivul „cariere albastre”;

 

(d) agenda guvernanței internaționale a oceanelor;

 

(e) supravegherea și securitatea maritimă;

 

(f) cooperarea transfrontalieră;

 

(g) punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special a ODD 14 (Viața sub apă);

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.2  Investiții în sprijinul obiectivelor legate de climă

3.2  Investiții în sprijinul obiectivelor legate de climă și al reducerii estimate a CO2

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3.2a  Investiții în sprijinul obiectivelor legate de mediu

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – subpunctul 3.3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3.3a  Emisii de gaze cu efect de seră absolute și relative

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.2a  Energie: impactul producției de energie din Uniune asupra emisiilor de gaze cu efect de seră

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.2b  Energie: eficiența energetică

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.2c  Energie: emisii absolute și relative de gaze cu efect de seră

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.2d  Eficiența energetică

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.5a  Producția industrială cu emisii reduse de dioxid de carbon: valoarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră evitate

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – subpunctul 4.5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4.5b  Transporturi: emisii absolute și relative de gaze cu efect de seră

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Programului InvestEU

Referințe

COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)

Comisii competente

Data anunțului în plen

BUDG

14.6.2018

ECON

14.6.2018

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

14.6.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ivo Belet

21.6.2018

Articolul 55 – Procedura reuniunilor comune ale comisiilor

Data anunțului în plen

5.7.2018

Data adoptării

12.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

47

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Bușoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

47

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (27.11.2018)

destinat Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD))

Raportoare pentru aviz: Kerstin Westphal

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Bugetul UE urmărește să îmbunătățească calitatea vieții în Uniunea Europeană pentru toate persoanele și în toate regiunile prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Programul InvestEU, pe de altă parte, este menit să ofere o garanție bugetară a UE pentru a sprijini investițiile și accesul la finanțare în UE.

Prezentul aviz se axează pe relația dintre aceste două instrumente de investiții, precum și pe aspecte legate de rolul regiunilor în InvestEU (inclusiv rolul autorităților locale și regionale și rolul partenerilor de implementare, pe lângă cel al BEI).

Pentru CFM 2021-2027, Comisia Europeană propune să se reducă cu 10 % resursele pentru toate fondurile ESI în raport cu actualul CFM. Cu toate că sunt prevăzute mijloace financiare suplimentare pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune este redus cu aproape jumătate, iar resursele pentru cooperarea transfrontalieră (INTERREG) reprezintă numai 2,5 % din alocarea totală pentru politica de coeziune. Aceasta este situația actuală, pe care noi, Parlamentul European, dorim să o schimbăm.

Politica de coeziune este singura politică a UE care le dă statelor membre și regiunilor posibilitatea de a pune în aplicare strategii de dezvoltare reale pentru diferite regiuni și de a se implica pe deplin în politicile europene, cum ar fi piața internă. Ea reprezintă principalul instrument al UE pentru coeziunea economică, socială și teritorială și o politică de investiții pe termen lung, pusă în aplicare prin intermediul programelor operaționale naționale și regionale.

Propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune, RDC (2018/0196(COD)) – regulamentul de bază privind FEDR, Fondul de coeziune, Fondul social european (FSE +) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – prevede că resurse din fondurile ESI destinate politicii de coeziune pot fi alocate către InvestEU sau transferate către alte fonduri sau instrumente. Un procentaj de 5 % din alocarea totală din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate (și, în cazuri motivate corespunzător, chiar și un procentaj mai mare) poate contribui la InvestEU.

Raportoarea nu este de acord cu această strategie. Potrivit raportoarei, acest lucru nu va face decât să încurajeze statele membre să-și retragă resursele destinate proiectelor ce țin de politica de coeziune. Întrucât normele propuse care reglementează sumele transferate către InvestEU sunt mai simple (de exemplu, nu se aplică normele privind ajutorul de stat), statele membre pot merge în această direcție și pot pierde din vedere nevoile regionale, care sunt apărate cel mai bine de actuala politică de coeziune.

Adoptând aceeași poziție ca și coraportorii cu privire la RDC, care se opun propunerii privind contribuția la InvestEU din fondurile care fac obiectul gestiunii partajate (articolul 10 din RDC), raportoarea recomandă să se elimine așa-numitul „compartiment al statului membru” al InvestEU. Deși se apreciază eforturile de îmbunătățire a sinergiilor și a complementarității dintre fondurile ESI și InvestEU, un simplu transfer de mijloace ce conduce la reducerea resurselor proiectelor ce țin de politica de coeziune nu este soluția potrivită. Și acest raționament a făcut parte din poziția adoptată de PE în cursul așa-numitei „proceduri omnibus”.

Raportoarea își dă seama că acest lucru ar presupune o schimbare majoră pentru programul InvestEU propus. Cu toate acestea, raportoarea consideră că succesul neîntrerupt al unei viitoare politici de coeziune, care este principala politică de investiții a Europei și una dintre cele mai concrete exprimări ale solidarității europene, este legat de finanțarea disponibilă. Reducerea acestei finanțări ar fi contraproductivă și nu ar folosi niciunei persoane din nicio regiune vizată.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare regională invită Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Cu 1,8 % din PIB-ul UE, în scădere față de 2,2 % în 2009, activitățile de investiții în infrastructură din Uniune în 2016 au fost mai mici cu 20 % față de ratele de investiții înregistrate înainte de criza financiară mondială. Astfel, dacă se poate observa o redresare a rapoartelor investiții/PIB în Uniune, aceasta rămâne sub nivelul a ceea ce s-ar putea aștepta de la o perioadă de redresare puternică și este insuficientă pentru a compensa anii cu un nivel de investiții foarte scăzut. Mai mult, nivelurile și previziunile actuale de investiții nu acoperă nevoile de investiții structurale ale Uniunii în contextul schimbărilor tehnologice și al competitivității globale, inclusiv pentru inovare, competențe, infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), și nevoia de a răspunde la provocările-cheie de la nivelul societății, cum ar fi sustenabilitatea și îmbătrânirea populației. În consecință, este necesar un sprijin permanent pentru a remedia disfuncționalitățile piețe